Slovník online
Anglicko český slovník online

S W - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"s w" - přejít k překladu


Český překlad sousloví s w můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
a double edged sword dvousečný meč
a dressing down udělené kázání
a new broom sweeps clean nové kostě dobře mete
a pat answer plánovaná odpověď
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a scandal is brewing mluví se o skandálu
a screw loose bláznivý
a shadow of his former self být mnohem hubenější
a sharp wit vtipné poznámky
a slow day špatný den pro obchod
a snow job podvod
a sweet tooth chuť na sladké
abrasive powder brusný prášek
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absolute power absolutní síla
absolutist views. absolutistická stanoviska
absorbing power nasákavost
absorptive well hltač
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
additional housing allowance doplatek na bydlení
adjustable wrench francouzský klíč
admissible wetting time přípustná doba zamokření
adsorption water adsorpční voda
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
air show letecký den
airscrew vrtule
all goes well půjde to bez problémů
all show falešný
all the bells and whistles s mnoha funkcemi
allochthonous water cizí voda
Alpine Swift rorýs velký
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
answer reakce
answer odezva
answer opětovat
answer řešení
answer odpovídat
answer odpověď
answer odpovědět
answer back odmlouvat
answer for zodpovídat se za
answer in the affirmative odpovědět kladně
answer the door otevřít dveře
answer the phone zvednout telefon
answerable odpovědný
answerable zodpovědný
answered zodpovězený
answered odpověděl
answered odpovězeno
answerer respondent
answering odpovídání
answering machine záznamník
answering machine telefonní záznamník
answers odpovídá
answers odpovědi
antitrust laws protimonopolní zákony
arm raising forward předpažit
arm raising upward vzpažit
arms forward raise předpažit
arms sideways raise upažit
arrest warrant zatykač
artesian water artézská voda
artesian well artézská studně
artesian well artézská studna
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
as a whole jako celek
as clean as a whistle bez nečistot
as compared with v porovnání s
as compared with ve srovnání s
as far as I know kam až moje vědomosti sahají
as chance would have it náhoda tomu chtěla, že
as chance would have it co čert nechtěl
as chance would have it co se nestalo
as it were jaksi
as luck would have it a samozřejmě ...
as new jako nový
as slow as a dead snail nepřekonatelně pomalý
as slow as a snail pomalý jako hlemýžď
as slow as molasses in January velmi pomalý
as the crow flies vzdušnou čarou
as useless as a fifth wheel zbytečný
as useless as a fifth wheel jako pátý kolo u vozu
as well rovněž
as well as a také
as well as jakož i
as well as can be co nejlépe
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
as you wish jak si prejete
Ash Wednesday Popeleční středa
askew šikmo
asleep at the switch nedávající pozor
assist with přispět při
associate with stýkat se s
at a loss for words být beze slov
atmospheric water atmosférická voda
backswept zakloněný
backswept nakloněný vzad
backsword jednosečný meč
band saw pásová pila
Bandar Seri Begawan hl.m. Brunej
bark is worse than his bite štěká ale nekouše
barn swallow vlaštovka obecná
Barstow Barstow
basic wage základní mzda
basswood lípa
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be out on his (her) own nebýt ve své kůži
be shipwrecked ztroskotávat
be shipwrecked ztroskotat
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
bedstraw svízel
beeswax včelí vosk
bells and whistles atraktivní vlastnosti navíc
best known nejznámější
best wishes blahopřání
bestow propůjčit
bestow umístit
bestow uložit
bestow udělit
bestow věnovat
bestow položit
bestow poskytovat
bestowal udělení
bestowed věnoval
bestowed udělený
bestrew posypat
bestrew poházet
bias, benefit part whole zkreslení, částečné celkové přínos
bias, geographical part whole zkreslení, geografické částečně celkové
bias, interviewer zkreslení, dotazovatel
bias, new source zkreslení, nový zdroj
bias, part whole zkreslení, částečné celkové
bias, policy package part whole zkreslení, celkové částečné balík péče
bitter sweet sladkohořký
bittersweet sladkohořký
blood is thicker than water rodinné vazby jsou silnější než manželství
boatswain loďmistr
bondswoman nevolnice
Boswell Boswell
Botswana Botswana
boys will be boys všichni kluci jsou stejní
brackish water brakická voda
Bradshaw Bradshaw
break a sweat zapotit se při práci
breastwork parapet
breastwork zábradlí
bring the house down rozvášnit publikum
broadsword druh širokého meče
brothers in law švagři
brownish yellow žlutohnědý
brownish yellow žlutohnědý
Brunswick Brunswick
Brunswick Brunsvik
brush down okartáčování
brush down napomínat
brush down kárat
brush with death na smrtelné posteli
brush with the law trestný čin
brushwood chrastí
brushwork malba
bushwhack zákeřně napadnout
bushwhacker dřevorubec
businesswoman obchodnice
businesswoman podnikatelka
casework sociální práce
caseworker sociální pracovník
cash cow dojná kráva
cash flow hotovostní tok
cash flow tok peněž
cash flow peněžní tok
cashew kešů
cashew druh ořechu
cask wine sudové víno
cassowary druh ptáka
cast away odvrhnout
cast down skličovat
cast down deprimovat
castaway ztroskotat
castaway ztroskotanec
castaway trosečník
catspaw nástroj
catspaw nastrčený člověk
caught with his pants down chycen při činu
causeway navigace
causeway násep
causeway cesta
ceremony where university diplomas are awarded promoce
circular saw kotoučová pila
circular saw cirkulárka
clanswoman příslušnice klanu
classwork práce ve třídě
claws are showing závistivý pohled
claws are showing naštvaný pohled
close down zrušit
close down zavřít
close down zastavit provoz
close down uzavřít
close down zastavit
close down končit vysílání
close down ukončení činnosti
closed water cycle uzavřený vodní okruh
closedown ukončení činnosti
club sandwich vícevrstvý sendvič
coastwise pobřežní
codswallop pitomost
codswallop nesmysl
cold sweat studený pot
coleslaw zelný salát s majonézou
come to grips with čelit pravdě
come to terms with dohodnout se s
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
concern o.s. with zabývat se
Conestoga wagon vůz dobyvatelů Ameriky
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
construction waste stavební odpad
construe with tvořit vazbu
construe with pojit se s
consumptive water use nenávratné užívání vody
contagious ward infekční pokoj
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
cork screw vývrtka
corkscrew vývrtka
corrosive water agresivní voda
costume jewellery bižuterie
courseware výukový software
coursework celoroční práce
coxswain kormidelník
craftswoman řemeslnice
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
cross town vedoucí napříč městem
crossbow samostříl
crossbow kuše
crosstown napříč městem
crosswalk přechod pro chodce
crossway křižovatka
crossways úhlopříčně
crossways diagonálně
crosswind boční vítr
crosswise křížem
crosswise příčně
crossword křížovka
crossword puzzle křížovka
crosswords křížovka
Crow; Crows (Crow Indians) Vrána (Vraní Indián); Vrány (Vraní Indiáni)
cruiserweight polotěžká váha
crystalline water krystalická voda
cursive writing spojované písmo
cut a wide swath dělat mnoho věcí
daisy wheel typové kolečko
daisy wheel kopretina
dash down načrtnout
daughters in law snachy
debt for farmland swaps dluh na záměnu farmářských oblastí
debt for nature swaps výměna dluhů k přírodě
definite answer konečná odpověď
density flowing hustotní proudění
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
disagree with nesvědčit
disagree with nesouhlasit s
disagree with neshodovat se s
disallow nedovolit
disallow zamítnout
disallow neuznat
disallowed zamítnutý
disallowed neuznaný
disallowing zamítající
disavow popřít
disavow neuznat
disavow distancovat se
disavowal zapření
disavowal popření
disavowal distancování se
disembowel vykuchat
disembowelment vykuchání
disempower zbavit vlivu
disempower zbavit síly
disempower zbavit moci
dish towel utěrka
dishtowel utěrka
dishwasher myčka na nádobí
dishwasher stroj na mytí nádobí
dishwasher umývač nádobí
dishwasher myčka
dishwasher myčka nádobí
dishwashers myčky nádobí
dishwashing umývání nádobí
dishwater pomyje
dishwater voda na nádobí
disown zříci se
disownment zapření
disownment popření
disposal of waste likvidace odpadu
distribution furrow rozdělovací brázda
distribution network rozvodná síť (závlahová síť)
division of st between sb rozdělení čeho mezi koho
does not want nechce
domestic worker pracovník v domácnosti
downswing pokles
drainage inspection well drenážní šachtice
dress down obrábět
dressing down kázání
dressing down kázání
dressing gown župan
drinking straw brčko
dry sowing seed pickling suché moření osiva
due process of law řádné soudní řízení
dust bowl prašná krajina
dust bowl suchý kraj
dystrophic water dystrofní voda
DYSWIS Do You See What I See
eastward východně
eastwards směrem na východ
eastwards východně
Eastwood Eastwood
effectiveness of a law účinnost zákona
Eisenhower Eisenhower
Ellsworth Ellsworth
elsewhere jinam
elsewhere jinde
emission reduction, lowest achievable rate. redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
erosion furrow erozní brázda
erstwhile někdejší
erstwhile dřívější
escrow podmíněná smlouva
eschew vyvarovat se
eschew vyhýbat se
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluation method of pesticide toxicity with individual metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
evapotranspiration water demand evapotranspirační vláhová potřeba
evasive answer vyhýbavá odpověď
exposure pathway expoziční cesta
expressway dálnice
eyeshadow maskara
eyeshadow oční stín
falsework montážní lešení
Farnsworth Farnsworth
fashion show módní přehlídka
fast forward rychlé převíjení vpřed
fathers in law tchánové
fee simple ownership neomezené vlastnictví
Ferris wheel ruské kolo
final straw poslední kapka
finishing work dokončovací práce
First World War první světová válka
fishbowl akvárium
fishwife hubatá žena
flyswatter plácačka na mouchy
foresaw předvídaný
foresaw předvídal
foresaw předpověděl
foreshadow věstit
foreshow předpovědět
forest preservation, debt nature swaps ochrana lesů, výměna dluh příroda
forswear zapřísahat
forswear popřít něco pod nátlakem
forswear zříci se
forswore zapřísáhl se
forswore křivě přísahal
forsworn křivopřísežný
forsworn křivě přísahal
fossil water fosilní voda
free software svobodný software
fresh for the morrow ráno moudřejší večera
fresh water sladká voda
freshwater sladkovodní
from somewhere odněkud
from somewhere odkudsi
gaseous radioactive waste plynný radioaktivní odpad
gasworks plynárna
ghost town město duchů
give somebody a raw deal jednat s někým nespravedlivě
Glasgow Glasow
Glasgow Glasgow
glass blowing foukání skla
glass wool skleněná vata
glassblower sklář
glassblower foukač skla
glassblowing foukání skla
glassware skleněné výrobky
Glaswegian glasgowský
Glaswegian obyvatel Glasgowa
Glaswegian Glasgowan
go separate ways rozejít se
go slow protestní pomalá práce
God knows how many bůhvíkolik
God knows where bůhvíkde
God knows who bůhvíkdo
goldfish bowl kulovité akvárium
goshawk jestřáb
grass weed trávy
grass widow slaměná vdova
greensward zelený drn
Griswold Griswold
gross wage hrubá mzda
ground swell spodní vlna
groundswell vzrůst
groundswell zdvihnutí země
GSHIWMP Giggling So Hard I Wet My Pants
guesswork hádání
guesswork dohad
hack saw rámová pila na kov
hacksaw rámová pila na kov
half dry sowing seed pickling polosuché moření osiva
half past two půl třetí
handsaw pilka
handsaw ruční pilka
has to do with týká se
has to do with týče se
have a shower osprchovat se
have a sweet tooth mlsat
have a swim zaplavat si
hawkshaw detektiv
hazardous waste nebezpečný odpad
hazardous waste control, assurance bonds kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace
he is going well má se dobře
hero sandwich obří sendvič
Hollingsworth Hollingsworth
hoosegow vězení
horse drawn tažený koněm
horsepower ks
horsepower koňská síla
horsepower kůň
horsewhip bič na koně
horsewoman jezdkyně
hose down spláchnout
hose down opláchnout hadicí
house well domovní studna
household word běžné označení
household word okřídlené slovo
housewife hospodyně
housewifely hospodyňský
housewifely týkající se hospodyňky
housewives hospodyňky
housework domácí práce
hydrostatic groundwater pressure hydrostatický tlak podzemní vody
hygroscopic water hygroskopická voda
chainsaw řetězová pila
chase away zaplašit
chase away zahnat
chemical sowing seed pickling chemické moření osiva
chest of drawers zásuvková skříň
chest of drawers komoda
chest of drawers prádelník
Chickasaw USA
Chickasaw okres v USA
chimney swift vlašťovka obecná
I promise there will always be slibuji, že tam vždycky bude
IARTPFWTSIOWIM I Am Repeating This Parrot Fashion Without The Slightest Idea Of What It Means.
ice show lední revue
ice show lední revue
in a stew v rozpacích
in a stew v bryndě
in all kinds of ways všelijak
in comparison with oproti
incentives for conservation of electrical power podněty k šetření elektrické energie
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV)
industrial solid waste tuhý průmyslový odpad
industrial worker dělnice
industrial worker dělník
infectious waste infekční odpad
initial weed infestation of sowing seed výchozí zaplevelení osiva
intensive growth intenzivní růst
Ipswich město Velká Británie
Irishwoman Irka
is allowed smí
IYSWIM If You See What I Mean
jackscrew hever
jackstraw mikádo
jackstraw dřívko
Jamestown město Svatá Helena
Java sparrow pták: rýžovník šedý (Padda oryzivora)
Jewish woman židovka
jigsaw skládačka
jigsaw puzzle
jigsaw puzzle skládačka
jimsonweed jedovatý vysoký plevel
JSOW Joint Standoff Weapon
just now právě
just now zrovna
karst flow krasový tok
karst water krasová voda
kickshaw maličkost
kickshaw lahůdka
kickshaw pochoutka
Kingstown hl.m. Svatý Vincent
kinswoman ženská příbuzná
knows how to umí
knows how to dovede
lambswool jehněčí vlna
leastways alespoň
leastwise alespoň
leisurewear každodenní oblečení
Lesser Town of Prague Malá Strana
Libre software svobodný software
limits to growth limity růstu
little sweetie brouček
longsword dlouhý meč
lose weight zhubnout
loss making outflow ztrátový odtok
M day continuous discharge during lowwater period M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
main pond sewer hlavní rybniční stoka
make a short work of udělat s něčím krátký proces
make short work of rychle skoncovat s
marshmallow pórovitá sladkost
marshmallow ibišek
marshmallows pórovité sladkosti
masterwork mistrovské dílo
maximum allowable waste water pollution nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody
measure of economic welfare měřítko ekonomického blahobytu
menswear pánské oblečení
meshwork síťovina
meteor shower meteorický roj
minesweeper minolovka
mode switching změna způsobu
moist sowing seed pickling mokré moření osiva
moist sowing seed pickling in mild vacuum mokré moření osiva ve slabém vakuu
moistened sowing seed pickling zvlhčené moření osiva
monopsony power síla monopsonu
more slowly pomaleji
Moscow hl.m. Rusko
Moscow Moskva
moss grown obrostlý mechem
MOT test, test of roadworthiness technická kontrola vozidla
mothers in law tchyně
MSW městské pevné odpady
mulligan stew kaše z dostupných věcí
nasty weather ošklivo
neither fish nor fowl ani ryba ani rak
neo classical theory of growth neoklasická teorie růstu
nervous breakdown nervové zhroucení
New South Wales Nový Jižní Wales
newspaperwoman novinářka
newspaperwoman reportérka
Newsweek Newsweek
newswoman novinářka
newswomen novinářky
newsworthiness atraktivita pro zveřejnění v novinách
newsworthy zajímavý pro zveřejnění v novinách
newsworthy být zajímavý pro masmédia
no news is good news žádné zprávy, dobré zprávy
no show lenoch
non insurance welfare benefits nepojistné dávkové systémy
nonpoint sources, water pollution plošné zdroje, znečištění vody
nonswimmer neplavec
north eastward severovýchodně
northeastward severovýchodně
northeastward na severovýchod
northeastwards na severovýchod
northeastwards severovýchodním směrem
northwestward na severozápad
northwestwards severozápadním směrem
not one´s own nevlastní
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX
Nuclear Industry Radioactive Waste Executive NIREX Nuclear Industry Radioactive Waste Executive
nursing allowance ošetřovné
oarswoman veslařka
oasis town město v oáze
observation tower pozorovací věž
of his own sám
on his own sám
on off switch vypínač
on off switch vypínač
on the same wavelength na stejné vlnové délce
one´s own svoje
one´s own svá
one´s own své
one´s own vlastní
one´s own svůj
open sandwich obložený chlebíček
Oshawa město Kanada
Oswald Oswald
outlet pond sewer odpadní rybniční stoka
output measures of economic growth měření ekonomického růstu na výstupu
oversaw dohlížel
oversaw dohlížet
oversew prošít
overshadow zastínit
overshadowed zastíněný
parents in law tchán a tchyně
pasqueflower koniklec
pass away zesnout
pass away pominout
pass away zemřít
pass down poslat
pass down postoupit
pass down předat
passageway průjezd
passageway průchod
passionflower mučenka
password heslo
passwords hesla
peep show striptýz
peep show podívaná
peepshow kukátko
peepshow striptýz
peristaltic wave peristaltická vlna
permitted volume of waste water discharge povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu)
perpetual snow firn
person without shelter or fixed abode bezdomovec (osoba bez přístřeší)
personal ownership osobní vlastnictví
pesticide dew drop spraying rosení pesticidem
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
physiologically accessible water fyziologicky přístupná voda
physiologically hardly accessible water fyziologicky těžko přístupná voda
physiologically inaccessible water fyziologicky nepřístupná voda
pigswill pomyje
pigswill šlichta
pisciculture water quality criterion rybochovné kritérium jakosti vody
piston flow pístový tok (hydrosystém)
plasterwork omítání
PMYMHMMFSWGAD Pardon Me, You Must Have Mistaken Me For Someone Who Gives A Damn
Polish woman Polka
pollutants, flow polutanty, tokové (rozplývající se)
post war poválečný
post woman pošťačka
postwar poválečný
praiseworthy chvályhodný
praiseworthy chvalitebný
pre sowing herbicide application použití herbicidu před setím
pre sowing irrigation předosevní závlaha
present somebody with something předat někomu něco
press down stlačit
press down zatlačit
prisoner of war válečný zajatec
process flow diagram výrobní diagram
process flow chart výrobní schéma
process water provozní voda
process water užitková voda
product stewardship dozor nad výrobkem
protective measure of waters opatření pro ochranu vod
pshaw pcha!
public (state) ownership veřejné (státní) vlastnictví
purchasing power kupní síla
purchasing power of a currency kupní síla měny
purchasing power parity parita kupní síly
purchasing power parity theory teorie parity kupní síly
purification degree of waste water treatment plant účinnost čistírny odpadní vody
purified sewage vyčištěná odpadní voda
purified waste water vyčištěná odpadní voda
push away odstrčit
push away odtlačit
push down stisknout
push down přitlačit
push down stlačit
push forward vystrčit
pushed away odstrčený
pussy willow kočička
putrescible waste hnilobný odpad
pygmy sperm whale kogie tuponosá
quarter past twelve čtvrt na jednu
quiz show kvizový pořad
rail switch výhybka
rainswept zmoklý
raised eyebrows překvapení
raw waste water surová odpadní voda
redistributed wealth přerozdělené bohatství
rescue worker záchranář
reserve sowing seed pickling moření osiva do zásoby
reservoir outflow odtok z nádrže
reservoir water loss ztráta vody z nádrže
residence certificate with history potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění
residence certificate with summary of previous residence permits potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění
resow znovu zasít
revision of laws revize zákonů
rickshaw rikša
risk assessment, LOAEL (Lowest observed adverse effect level hodnocení rizika, LOAEL
road to hell is paved with good intentions cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly
road to hell is paved with good intentions plno řečí, ale skutek utekl
roadshow putovní show
rose water afektovaná jemnost
rose water afektovaná laskavost
Rosenzweig Rosenzweig
rosewater parfém z oleje růží
rosewood růžové dřevo
Roswell Roswell
rub salt in the wound vnášet sůl do ran
rub salt in the wound dělat něco ještě horším
rub shoulders with pracovat s někým
S W Software
saber saw sauka
sacred cow posvátná kráva
sacred cow svatá kráva
sacred cow nedotknutelný člověk
Safe Drinking Water Act Safe Drinking Water Act
Saginaw okres v USA
sail against the wind plout proti větru přeneseně hovorově také: čelit problémům, odporu, atd.
sail away odplout
saleswoman obchodní zástupkyně
saleswoman prodavačka
sallow nažloutlý
salt away uschovat
salt water slaná voda
salt water týkající se slané vody
saltwater slaná voda
saltwater týkající se slané vody
sample close to water surface vzorek při hladině vody
sample from water surface vzorek z hladiny vody
sandalwood santal
sandwich sendvič
sandwich obložený chlebíček
sandwich board skládaná deska
sandwiches cpe
sandwiches sendviče
sanitary towel vložka
sapwood bělové dřevo
sash window posouvací okno
sash window vysouvací okno
Saskatchewan území v Kanadě
satinwood saténové dřevo
saw pila
saw viděl
saw saw sawed sawed
saw saw sawed sawn
saw see saw seen
saw logs pilařské dříví
saw pit díra pro řezání kmene zdola
saw toothed pilozubý
saw wood řezat dříví
sawbones felčar
sawbuck desetidolarovka
sawdust piliny
sawed saw sawed sawed
sawed saw sawed sawn
sawed off upilovaný
sawfish piloun
sawfly druh hmyzu
sawhorse koza na řezání
sawmill pilařský závod
sawmill dřevozpracující podnik
sawmill pila
sawn saw sawed sawn
sawn řezal
sawn řezaný
sawn off s upilovanou hlavní
sawn off zkrácený
sawn timber řezivo
sawpit díra pro řezání kmene zdola
SAWS Silent Attack Warning System
sawtooth ve tvaru zubu pily
sawtooth zub pily
sawyer pilař
sawyer drvoštěp
sawyer dřevorubec
say the word řekni to slovo
scalawag rošťák
scale down zmenšit
scale down zredukovat
scallywag uličník
scallywag rošťák
scallywag darebák
scare away zaplašit
scarecrow strašák
scarecrow strašidlo
scarecrow strašácký
Scotch whisky skotská whisky
Scotch whisky druh whisky
Scotchwoman Skotka
scow prám
scow pramice
scowl mračení
scowl škaredění
scowl zamračení
scowl zamračený
scrawl čmárat
scrawled načmáraný
scrawly počmáraný
scrawny vychrtlý
screenwriter scénárista
screw šoustat
screw šukat
screw vrut
screw šroub
screw šroubovat
screw zašroubovat
screw mrdat
screw bachař
screw (up) zašroubovat
screw up zkazit
screw in zašroubovat
screw tap vrták
screw up zašroubovat
screw up šroubovat
screw up zpackat
screwball cvok
screwdriver šroubovák
screwdriver vodka s džusem
screwed nevyrovnaný
screwed šroubovaný
screwed zašroubovaný
screwed závitový
screwing šroubovací
screwing šroubování
screws šroubuje
screws šrouby
screwy praštěný
scrimshaw vyřezávání
scrimshawing vyřezávání
scriptwriter scenárista
scriptwriters scénáristé
sea cow mrož
sealing wax pečetní vosk
search warrant domovní prohlídka
seaside town přímořské letovisko
seaward směrem k moři
seawater mořská voda
seawater slaná voda
seaweed chaluha
seaweed mořská řasa
seaworthiness plavbyschopnost
seaworthy schopný plavby
seaworthy plavbyschopný
secondary raw material sekundární surovina
secondary raw material druhotná surovina
secondary waste recycling sekundární recyklace odpadu
Sedgwick Sedgwick
see saw kolísavý
seesaw houpačka
seesaw kolísavý
self aware vědomý si sebe sama
self awareness vědomí sama sebe
self knowledge sebeznalost
self will umíněnost
self willed tvrdohlavý
seltzer water minerálka
semi weekly polotýdenní
semivowel polosamohláska
send away odbýt
send away odehnat
send away propustit
send down vyloučit
send word vzkázat
separate the wheat from the chaff oddělit zrno od plev
separation allowance odlučné
serow antilopa
set down stanovit
set down určit
setscrew stavěcí šroub
settle down usadit se
settle down usídlit se
settle down ustálit se
settle down uklidnit se
seventy two sedmdesát dva
sew šít
sew ušít
sew sew sewed sewed
sew sew sewed sewn
sew sešít
sew brožovat
sew together sešít
sew up zašít
sewage splašky
sewage odpadní vody
sewage kejda
sewage broad irrigation závlaha odpadními vodami
sewage disposal plant čistírna odpadní vody
sewage irrigation závlaha odpadními vodami
sewage plant čistička
sewage pond biologický rybník
Seward Seward
sewed sew sewed sewed
sewed sew sewed sewn
sewer kanál
sewer kanalizace
sewer kanalizační
sewer kanalizovat
sewer odpad
sewer odtok
sewer stoka
sewer stoky
sewerage kanalizace
sewerage gas kalový plyn
sewerage purification plant kanalizační čistírna (vody)
sewers kanalizace
sewers kanály
sewing šití
sewing machine šicí stroj
sewing machine šicí stroj
sewn sew sewed sewn
sewn přišitý
sewn sešitý
sewn ušit
sewn ušitý
sewn všitý
sews šije
SFW Sensor Fuzed Weapon
shadow stín
shadow sledovat (jako stín)
shadow play stínohra
shadow price duální cena
shadow price stínová cena
shadow price algorithm algoritmus stínových cen
shadow project stínový projekt
shadowed zastíněný
shadowing stínování
shadowless bez stínu
shadows stíny
shadowy stinný
shadowy temný
shakedown podvod
shallow nehluboký
shallow mělký
shallow plytký
shallow foundation plošné základy
shallow foundation plošné zakládání
shallow pneumatic aeration mělká pneumatická aerace (vody)
shallower mělčí
shallowest nejmělčí
shallowly povrchně
shallowness povrchnost
shareware shareware
sharp witted bystrý
sharp witted důvtipný
Shaw Shaw
Shawano okres v USA
shawl šál
shawl přehoz
shawm šalmaj
Shawnee Shawnee
she was afoot when I saw her this morning když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky
shearwater druh ptáka
sheep wool ovčí vlna
Sherwin Sherwin
Sherwood Sherwood
shew dokázat
shift on down sesunout
ship away odplout
shipowner rejdař
shipwreck ztroskotat
shipwreck vrak
shipwrecked ztroskotaný
shipwrecked person ztroskotanec
shipwright loďař
shock wave nárazová vlna
shoo away zahnat
shoo away zaplašit
shoot down sestřelit
shop floor worker dělník
shop floor workers dělnictvo
shop steward mluvčí odborářů
shop steward dílenský důvěrník
shop window výloha
shop worker pracovník v obchodě
shoreward plující k břehu
short wave krátká vlna
short while chvilka
short winded dýchavičný
shortwave krátkovlnný
shout down okřiknout
show ukazovat
show předvést
show jevit
show objevit
show ukázat
show prokazovat
show show
show představení
show projevit
show projevovat
show show showed shown
show podívaná
show výstava
show dokázat
show promítat
show přehlídka
show pořad
show a relationship with prozrazovat vztah s
show a relationship with prozrazovat příbuznost s
show around provádět
show around provést
show business podnikání v zábavě
show business zábavní průmysl
show case vitrína
show identity legitimovat se
show off chlubit se
show off vytahovat se
show off zdůraznit
show off zvýraznit
show off fintil
show off parádník
show profit vykázat zisk
show room výstavní síň
show through prosvítat
show up dostavit se
show up dostavovat se
show up ukázat se
show window výklad
show window výloha
showbiz show business
showcase vitrína
showcase vystavit
showcase předvést
showcase ukázka toho nejlepšího
showdown zúčtování
showed show showed showed
showed show showed shown
showed ukázali
showed ukázal
showed ukázalo
showed ukázaný
shower osprchovat se
shower přeháňka
shower sprcha
shower bath sprchování se
shower bath sprcha
shower bath sprchování se
shower bath sprcha
showers sprchuje
showers sprchy
showery deštivý
showgirl herečka
showgirls prodavačka
showground výstaviště
showing promítání
showing ukazování
showing ukazující
showing uvedení
showing through prosvítající
showings promítání
showman showman
showman herec
showmanship herectví
showmen herci
shown show showed shown
shown ukazovaný
shown ukázaný
shown ukázán
shown ukazován
shown ukázal
shown ukazuji
showoff domýšlivý
showoff domýšlivec
showpiece exponát
showplace pozoruhodnost
showroom výstavní síň
showroom předváděcí místnost
shows ukazuje
showy efektní
showy okázalý
showy nápadný
shrew rejsek
shrew rachomejtle
shrewd bystrý
shrewd inteligentní
shrewd mazaný
shrewder chytřejší
shrewder mazanější
shrewdest nejbystřejší
shrewdly chytře
shrewdness bystrost
shrewdness hašteřivost
shrewdness chytrost
shrewdness vychytralost
shrewdness zchytralost
shrewish hašteřivý
shrink wrap smršťovací fólie
shrinkwrap smršťovací fólie
shut away uzavřít se
shut down uzavřít
shut down zavřít
shut down zastavení
shut down odstavit
shut down vypnout
shut down vyřadit
shut down zastavit
shut down odstavení
shutdown vypnutí
shutdown zastavení
shutdown zavření
shutdown odstavení
shutdown zastavení provozu
shutdown zastavení výroby
shutting down zastavení
shy away schoulit se
shy away vyhnout se
schoolfellow kolega
schoolfellow spolužák
schoolwork školní úkoly
schwa druh samohlásky
Schwab Schwab
Schwartz Schwartz
Schweitzer Schweitzer
Siamese twins siamská dvojčata
sideshow vedlejší atrakce
sideshow vedlejší přestavení
sidewalk chodník
sidewall bočnice
sideward bokem
sideways boční
sideways kosý
sign away odepsat
signwriter písmomalíř
silkworm housenka bource morušového
silkworm bourec morušový
silkworm bourec
silverware stříbrné věci
silverweed mochna husí
simmer down dát si pohov
sinew šlacha
sinewy šlachovitý
singer songwriter zpěvák a skladatel textů
sink water pit sběrná jímka (vodní hospodářství)
sister in law švagrová
sisters in law švagrové ženy
sit down sedat si
sit down sednout si
sit down u stolu
sit down! posaď se
sit down! posaďte se
sit down! sedněte si
sit down! sedni si
sixty two šedesát dva
size down uspořádat sestupně podle velikosti
skew skos
skew šikmost
skew zkreslit
skewed zkosení
skewed zešikmený
skewed zkosený
skewed zkreslený
skewer jehlice
skewer napíchnout
skewer špíz
skewness zkreslenost
skews zkresluje
ski tow lyžařský vlek
skyward k obloze
skyway koridor
skywriting reklamy na obloze
slantwise šikmo
slaw zelný salát
sleep with vyspat se s
sleeper with couchettes lehátkový vůz
sleepwalk být náměsíčný
sleepwalker náměsíčník
sleepwalking náměsíčnost
sleepwear věci na spaní
Sleswick Šlesvicko
slew bažina
slew otočit
slew slay slew slain
slew zabil
slew rate rychlost přeběhu
slewing otočný
slick down uhladit
slide down sklouznout
slim down zhubnout
slim down zredukovat
slip away proklouznout
slip down sklouznout
slipway skluz v loděnici
slipway skluzavka
Slovak woman Slovenka
slow pomalý
slow vleklý
slow rozvážný
slow loudavý
slow lenivý
slow pozvolný
slow zdlouhavý
slow pomalu
slow pozvolna
slow zvolna
slow down zpomalit
slow motion pomalý pohyb
slow motion zpomalený záběr
slow motion zpomalený záběr
slow payers pomalí plátci
slow stirring pomalé míchání
slow witted nechápavý
slow witted pomalý (myšlením)
slow wittedness pomalost (myšlení)
slowcoach loudal
slowdown zpomalení
slowed zpomalený
slower pomaleji
slowest nejpomalejší
slowing zpomalující
slowish spíše pomalý
slowly pomalu
slowness pomalost
slowpoke loudal
slows zpomaluje
sludge water kalová voda
slump flow test zkouška rozlití kužele
small tower věžička
small town městečko
small town maloměsto
small town maloměsto
small window okénko
small wood hájek
smaller wood lesík
Smallwood Smallwood
smell sweet vonět
smelting works huť
smew potápka
SMMWO Shut My Mouth Wide Open
sneak away odplížit se
snow sněžit
snow sníh
snow sněhový
snow chumelit
snow koks
snow sněžení
snow blind osleplý od sněhu
snow blindness sněžná slepota
snow density hustota sněhu
snow fence ochranný sněžný plot
snow job podfuk
snow line hranice sněhu
snow up zapadnout sněhem
snow white sněhobílý
snow white sněhurka
snowball sněhová koule
snowball koulovačka
snowball koulovat
snowberry pámelník
snowboots sněhule
snowbound zapadlý
snowbound zavátý
snowdrift sněhová závěj
snowdrift závěj
snowdrop sněženka
snowdrops sněženky
snowed sněžilo
snowfall sněhová bouře
snowfall sněžení
snowfield sněhové pole
snowflake sněhová vločka
snowflake vločka
snowflake bledule
snowflakes sněhové vločky
snowing sněžení
snowline sněžná čára
snowman sněhulák
snowmen sněhuláci
snowmobile sněžný skůtr
snowplough sněhový pluh
snowplow sněžný pluh
snows sněží
snowshoe sněžnice
snowshoe hare zajíc měnivý
snowshoes sněžnice
snowstorm sněhová bouře
snowstorm vánice
snowy bělostný
snowy zasněžený
snowy sněhobílý
so what? a co?
soap powder mýdlový prášek
soap powder prací prášek
Social Darwinism. společenský darwinismus
social welfare function funkce sociálního blahobytu
social work sociální péče
social worker sociální pracovník
soda water soda
soda water sodovka
software software
software měkké zboží
software piracy počítačové pirátství
softwood měkké dřevo
softwood jehličnan
soil mass wetness hmotnostní vlhkost půdy
soil swelling bobtnání půdy
soil water balance bilance půdní vody
soil water balance půdní vláhová bilance
soil water deficit deficit půdní vody
soil water isopleth chronoizopleta půdní vody
soil wetting cause příčina zamokření
solar wind sluneční vítr
sole owner jediný vlastník
solid domestic waste tuhý domovní odpad
solid radioactive waste tuhý radioaktivní odpad
solid residential waste tuhý komunální odpad
solid waste tuhý odpad
solidified radioactive waste solidifikovaný radioaktivní koncentrát
some way někudy
somehow nějak
somehow nějakým způsobem
someway jaksi
someways nějak
someways jakkoli
someways jaksi
somewhat poněkud
somewhat trochu
somewhat jaksi
somewhat cloudy polojasno
somewhere kdesi
somewhere někde
somewhere někam
somewhere else jinde
somewhere else někam jinam
somewhere else někde jinde
son in law zeť
songwriter autor textu písně
songwriter skladatel
sons in law zeťové
sorrow smutek
sorrow lítost
sorrow žal
sorrower truchlící
sorrowful melancholický
sorrowful žalostný
sorrowful smutný
sorrowful zarmoucený
sorrowfully smutně
sorrowfully zarmouceně
sorrows smutky
sorrows zármutky
sound wave zvuková vlna
sound wave zvuková vlna
sound wood zdravé dřevo
south eastward jihovýchodní
south south west jihojihozápad
south west jihozápadní
south westerly jiho západně
south western jihozápadní
southeastward na jihovýchod
southeastward jihovýchodní
southpaw levák
southpaw levoruký
southward jižní
southwards jižně
southwest jihozápad
southwest jihozápadní
southwesterly jihozápadní
southwestern jihozápadní
sow sít
sow zasít
sow sow sowed sowed
sow sow sowed sown
sow osít
sow svině
sow rozsít
sow bug stínka zední
sow thistle mléč
sowed sow sowed sowed
sowed sow sowed sown
sower rozsévač
sower sející osoba
Soweto město Jihoafrická Republika
sowing osetí
sowing setí
sowing osev
sowing seed steeping in pesticide solution máčení osiva v pesticidním roztoku
sown sow sowed sown
sown zasetý
sows seje
spacewoman kosmonautka
spadework přípravné práce
sparrow vrabec domácí, pěnkava americká
sparrow vrabec
sparrow grass chřest
sparrow hen krahujec obecný
sparrow nest clothes moth mol holubí
sparrow owl sýček obecný, sýc rousný
sparrowbill cvoček
sparrowhawk krahujec
sparrows vrabci
spawn potěr
spawn plodit
spawn výplod
spawn jikry
spawn třít se
spawn zplodit
spawned zplozený
spawning plození
spawning ground trdliště
special waste zvláštní odpad
special water zvláštní voda
specific electrical water conductivity měrná elektrická vodivost vody
specific inflow rate specifický dávkový přítok
speedway závodní dráha
speedway plochá dráha
speedway dálnice
speedway autostráda
speedwell druh rostliny
spelldown soutež ve hláskování
spelldown soutěž ve hláskování
sperm whale vorvaň
spew zvracet
spew dávit se
spew chrlit
spew out vyplivnout
spewer zvracející
spewing chrlení
spewing vyvěrání
spews chrlí
spews vyvěrá
spider flower luštěnice trnitá
spider web pavučina
spillway přepad
spillway přeliv
spillway protective dike přelivná ochranná hráz
spinning wheel kolovrat
spinning wheel kolovrátek
spirit away odčarovat pryč
spitwad papírová kulička (munice do flusátka)
splash down přistát na vodě
splashdown přistání do moře
spoils of war válečná kořist
spokeswoman mluvčí
spokeswomen mluvčí
sportswear sportovní oblečení
sportswoman sportovkyně
sportswriter sportovní novinář
spot weld bodově svařovat
sprawl rozvalit
sprawl rozvalovat
sprawling rozvalený
spring of water pramen
spring of water zřídlo
sprinkler water division curve dešťoměrná křivka postřikovače
sprocket wheel převodové kolo
sprocket wheel řetězové kolo
squaw indiánka
squaw indiánská dívka
squaw indiánská žena
squawk skřehotání
squawk skřehotat
SSW jiho jihozápad
stage whisper hlasitý šepot
stairway schodiště
stairwell schodišťová šachta
stalwart oddaný
stand away odstávat
stand down odejít
stand down stáhnout kandidaturu
Star Wars Hvězdné války, neoficiální pojmenování Strategické obranné iniciativy (SDI)
Star Wars Hvězdné války
state owned státem vlastněný
state ownership státní vlastnictví
stateowned enterprise státní podnik
statewide celostátně
station wagon kombi
stay away nepřibližovat se
steady drainage flowing ustálené drenážní proudění
steal away odplížit se
steel wool drátěnka
steelwork ocelový výrobek
steelworker zaměstnanec ocelárny
steelworks ocelárna
steering wheel volant
steering wheel volant
step down odstoupit
stepwise postupně
stew dusit
stew podusit
stew sádka
stew nepokoj
stew zmatek
stew strach
steward stevard
stewardess stevardka
stewardess letuška
stewardesses letušky
stewards stewardi
stewards pořadatelé
stewardship správcovství
Stewart Stewart
stewed dušený
stewed fruit kompot
STFW Search The Fine F ing Web
stick with vydržet
Stillwell Stillwell
stock warrant poukázka na akcie
stone wall kamenná zeď
stonewall kamenná zeď
stonewall dělat obstrukce
stoneware kamenina
stonework kamenné zdivo
stonework kamenictví
stop log weir hradidlový jez
stop watch stopky
stopping power zastavující účinek (též zastavovací síla)
stopwatch stopky
storm window dvojité okno
stow naložit
stow umístit
stow přestat
stow away skrýt (se)
stowage schránka
stowage sklad
stowage úschova
stowage uskladnění
stowaway černý pasažér
Stowe Stowe
stowed uložený
stowing zakládání
straight away ihned
straightaway rovnou
straightaway hned
straightforward jasný
straightforward zřejmý
straightforward zřetelný
straightforward upřímný
straightforward poctivý
straightforward nepokrytě
straightforward čestný
straightforward přímočarý
straightforward otevřeně
straightforwardly jasně
straightforwardly poctivě
straightforwardly přímočaře
straightforwardness upřímnost
straightforwardness zřetelnost
straightway ihned
straightway okamžitě
straightway přímo
straightway rovnou
straw sláma
straw brčko
straw stéblo
straw slaměný
straw coloured slámový
straw hat slamák
straw man nastrčený člověk
straw man figurka
straw man panák ze slámy
straw man strašák
straw man štróman
straw vote předběžné hlasování
strawberries jahody
strawberry jahoda
strawberry jahodový
strawberry blonde rusovlasý
strawberry blonde rusovláska
straws brčka
straws stébla
streetwalker prostitutka
streetwalker děvka
streetwise znalý místních poměrů
strew roztrousit
strewing material posyp
strewn roztroušený
strewn sypaný
strike down porazit
strip down svléknout
strongbow druh luku
structural wall zeď
structure on drain tile irrigation network objekt trubní závlahové sítě
stunt woman kaskadérka
subnetwork podsíť
subway podchod
subway podzemní dráha
subword podslovo
sumo wrestling zápasy sumo
sundew rosnatka
sundown západ slunce
sundowner tulák
sunflower slunečnice
sunflower oil slunečnicový olej
sunflower seed slunečnicová semínka
sunflower seed oil slunečnicový olej
super gross wage superhrubá mzda
superhighway autostráda
superhighway dálnice
superpower supervelmoc
superpower velmoc
superpowers supervelmoci
supply water užitková voda
surface dump of radioactive wastes povrchové úložiště radioaktivních odpadů
surface water povrchová voda
surface watering závlaha přeronem
sustainable growth trvale udržitelný růst
SW SoftWare
SW SE StarWars Special Edition
swab mob
swab tampon
swab výtěr
swab vytírat
swab mop
swab píst
swabbing natírání
swaddle zavinout dítě
swaddle plena
swaddle plenka
swag kořist
swag ranec
swage pěchovat
swage kovat
swage kovadlo
swagger vykračovat si
swagger naparování
swagman tulák
swagman tramp
Swahili svahilština
swain nápadník
SWAK Sealed With A Kiss
swale močál
swale mokřina
SWALK Sealed With A Loving Kiss
swallow spolknout
swallow spolykat
swallow vlaštovka
swallow jícen
swallow hlt
swallow pohltit
swallow polknout
swallow polknutí
swallow polykat
swallow bird vlaštovka
swallow up pohltit
swallowed polknutý
swallower polykající osoba
swallowing polykání
swallows polyká
swallows vlaštovky
swallowtail druh mužského pláště
swam swim swam swum
swam plaval
swami hinduistický prorok
swami hinduistický učenec
swamp bažina
swamp mokřina
swamp močál
swamped zaplavený
swamped zatopený
swamping zaplavení
swampland bažina
swampland močál
swampland mokřiny
swamps bažiny
swampy bažinatý
swampy močálovitý
swan labuť
swan labutí
swan song labutí píseň
swank vytahovat se
swank honit vodu
swank honění
swank honit se
swank prudká elegance
swank vytahování
swank naparování
swank chvástání
swank šmrnc
swank nafoukaný
swank elegantní
swank šmrncovní
swank fešný
swanky fešný
swanky elegantní
swanky nafoukaný
swanlike labutí
Swansea město Velká Británie
Swanson Swanson
swansong labutí píseň
swap vyměnit
swap swapový obchod
swap výměnná operace
swap swap
swapfile swapovací soubor
swapfile soubor virtuální paměti
swappable prohoditelný
swappable vyměnitelný
swapped vyměněný
swapped zaměněný
swapping vyměňování
swapping vyměňující
swapping zaměňování
swaps vyměňuje
sward trávník
swarf odštěpky
swarf třísky
swarm roj
swarm hemžit se
swarm rojit se
swarm hejno
swarming hemžení
swarming rojení
swart zhoubný
swart neblahý
Swarthout Swarthout
swarthy snědý
swarthy tmavohnědý
Swartz Swartz
swash cákání
swash cákat
swash šplouchání
swashbuckler vejtaha
swashbuckler chvastoun
swastika hákový kříž
swastika svastika
swat plácnout
swath pás
swath pokosený pás
swath šířka jednoho záběru kosou
swath pokos
swathe ovázat
swathe pruh
swatch vzorek
swatch vzorník
swatter plácačka
sway kolísání
sway kymácet
sway kymácet se
sway kymácení
sway kolísat
sway kolébat se
sway kolébání
sway klátit se
sway kývání
sway nadvláda
sway naklonění
sway třímat
sway rozmach
swayed kolísal
swayed kymácel
swaying kymácející
swaying klátivý
swaying kymácení
Swaziland Svazijsko
SWC Space Warfare Center
SWCOC Special Wishes, Comments, Or Corrections
SWDYRTW Since When Do You Rule The Web?
swear přísaha
swear odpřísáhnout
swear klít
swear swear swore sworn
swear přísahat
swear nadávat
swear at nadávat na
swear by přísahat na
swear in přísaha
swear off zapřísahat se
swearing klení
swearing nadávání
swearword nadávka
swearword kletba
sweat pot
sweat zpotit
sweat zpotit se
sweat výpotky
sweat pocení
sweat potit se
sweat vypotit
sweat gland potní žláza
sweat shirt tričko
sweatband čelenka
sweater svetr
sweaters svetry
sweatily propoceně
sweatily zpocený
sweating pocení
sweatlodge sauna
sweatshirt tričko
sweatshirt mikina
sweatshop díra
sweatshop vykořisťovatelský podnik
sweatshop manufaktura
sweaty propocený
sweaty zpocený
swede kolník
swede tuřín
Sweden Švédsko
Swedish švédština
Swedish švédský
Swedish Švédský
Swedish Švédové
Swedish Švédština
Swedish švédové
Sweeney Sweeney
sweep sweep swept swept
sweep zamést
sweep zametat
sweep smést
sweep máchnutí
sweep rozmach
sweep průzkum
sweep away smést
sweep out vymést
sweep over valit se přes
sweep up smést
sweep up zamést
sweepable schopný zametení
sweeper střední obránce
sweeper metař
sweeper stírač
sweeping radikální
sweeps zametá
sweepstake loterie
sweepstake sázka
sweepstakes loterie
sweet bonbón
sweet moučník
sweet sladký
sweet sladkost
sweet líbezný
sweet lahodný
sweet lahodnost
sweet milý
sweet něžný
sweet příjemný
sweet roztomilý
sweet vlídný
sweet vonný
sweet corn kukuřice
sweet corn kukuřice cukrová
sweet pea hrachor vonný
sweet potatoes sladké brambory
sweet potatoes batáty
sweet talk pochlebnictví
sweet talk pochlebnictví
sweet william hvozdík vousatý
sweetbread brzlík
sweetcorn sladká kukuřice
sweeten osladit
sweeten sladit
sweeten zesládnout
sweetener sladidlo
sweetening slazení
sweeter sladší
sweetest nejsladší
sweetheart drahoušek
sweetheart miláček
sweetheart milenec
sweetheart milenka
sweetheart zlatíčko
sweetie bonbón
sweetie drahoušek
sweetie miláček
sweetie brouček
sweetie zlatíčko
sweetie bonbónek
sweetie cukříček
sweetie sladké mluvení
sweetish nasládlý
sweetly sladce
sweetmeat cukroví
sweetmeat sladkosti
sweetness sladkost
sweets cukroví
sweets sladkosti
sweetshop obchod se sladkostmi
swell swell swelled swelled
swell swell swelled swollen
swell báječný
swell bobtnat
swell nabývat
swell otékat
swell vzdouvání
swell zvětšit
swell up naběhnout
swell up opuchnout
swelled swell swelled swelled
swelled swell swelled swollen
swelled head nafoukanost
swellhead domýšlivec
swelling oteklina
swelling bobtnání
swelling otok
swelling zduřenina
swelter pařit se
swelter parno
Swenson Swenson
swept sweep swept swept
swept metl
swept shrnutý
swept smetený
swept vymetl
swept zametal
swept zametený
swept zametl
swept zmítaný
swept back šípové křídlo
sweptback šípové křídlo
swerve vybočení
swerve dát faleš
swerve odchýlit
swerve zabočit
swerve zatočení
swerve zatočit
swerved vybočil
swerving vybočení
SWF Single White Female
swift běh
swift pohotový
swift rychlý
swift rorýs
swifter pohotovější
swifter rychlejší
swiftest nejrychlejší
swiftly hbitě
swiftly mrštně
swiftly okamžitě
swiftly rychle
swiftness hbitost
swiftness mrštnost
swifts rorýsi
swig doušek
swig hlt
swig lok
swill pomyje
swill břečka
swill chlastat
swill down nalévat se
swilling chlastání
swim plavat
swim zaplavat si
swim swim swam swum
swim across přeplavat
swim suit dámské plavky
swimmer plavec
swimmers plavci
swimming plavání
swimming bath krytá plovárna
swimming bath krytá plovárna
swimming hole tůň
swimming pool bazén
swimming pool koupaliště
swimming pool plovárna
swimming pool bazén
swimming pool plovárna
swimming trunks plavky
swimmingly lehce
swimsuit plavky
swimsuit dámské plavky
swimwear plavky
swindle podvádět
swindler podvodník
swindling podfukářský
swindling podvádění
swindling švindlování
Swindon Swindon
swine svině
swine darebák
swine prase
swineherd pasák vepřů
swing kývat se
swing swing swung swung
swing houpat se
swing houpat
swing kývat
swing klátit se
swing kyv
swing swing
swing by změna kurzu využitím gravitačního pole vesmírného tělesa
swing by změnit kurz využitím gravitačního pole vesmírného tělesa
swing door lítačky
swing producer nejaktivnější výrobce v kartelu
swing shift odpolední směna
swingarm kyvná vidlice
swingeing ohromný
swinger promiskuitní člověk
swinging kolísání
swinging kývání
swinging svižný
swings houpe
swings kmity
swings švihy
swinish sviňský
swinish bestiální
Swink Swink
swipe švihnout
swipe udeřit
swipe ukrást
swipe švih
swiped ohnal
swiped udeřil
swipes ohání
swirl víření
swirl vířit
swirling vířit
swirling víření
swirly spletitý
swirly zamotaný
swish svištění
swish švihat
swishy šumivý
swishy šustivý
Swiss švýcarský
Swiss Švýcarský
Swiss Swiss
Swiss Švýcar
Swiss Švýcarka
swiss cheese ementál
switch vypínač
switch přepínač
switch isolator odpínač
switch off vypínat
switch off vypnout
switch off vypnutí
switch off vypojení
switch on zapínat
switch on zapnout
switch on zapnutí
switch over přepnout
switch point bod obratu
switchable přepínatelný
switchback serpentina
switchblade zavírací nůž
switchblade hypotéka
switchboard centrála
switchboard rozvaděč
switchboard ústředna
switched přepnutý
switched zaměněný
switched změnil
switcher přepínač
switches přepínače
switchgear spínací ústrojí
switchgear spínač
switching přepíná
switching přepínání
switchman výhybkář
switchover přeměna
switchover přepojení
Switzer Switzer
Switzerland Švýcarsko
Switzerland okres v USA
swivel natočit
swivel obrtlík
swivel otáčet
swivel otočný
swivel chair otočné sedadlo
swivel chair otáčecí židle
swivel chair otáčecí židle
swivelling otáčení
swivet rozčilení
SWM Single White Male
SWMBO She Who Must Be Obeyed
swob vytírat
swob mop
swollen rozvodněný
swollen napuchlý
swollen oteklý
swollen nateklý
swollen swell swelled swollen
swoon způsobit mdloby
swoon malátnost
swoon mdloba
swoon omdlít
swoon mdloby
swoon mrákoty
swoop ráz
swoop přepadnout
swoop razie
swoop šťára
swop prohodit
sword šavle
sword meč
sword kord
sword dance mečový tanec
swordfish mečoun
swordlike mečíkovitý
swordplay šerm
swords meče
swords šavle
swordsman šermíř
swordsmanship šerm
swordsmen šermíři
swore swear swore sworn
swore přísahal
sworn swear swore sworn
sworn přísahaný
sworn přísežný
sworn zapřísáhlý
swot biflovat
swot up nabiflovat
swot up našprtat
swum swim swam swum
swum plaval
swung swing swung swung
swung houpal
swung kýval
swung mával
sympathize with mít pochopení pro
talk show pořad
teensy weensy maličký
telephone answering machine telefonní záznamník
tennis elbow tenisový loket
that´s why proto
the greatest lower bound infimum
The King abnegated his power to the ministers Král složil svoji moc ministrům
the most widespread nejrozšířenější
this way takhle
this way takto
this way tudy
thousand crown note tisícovka
thumbscrew druh mučícího nástroje
time switch spínač časový
to somewhere else jinam
to supply sb with st poskytnout komu co
to supply sb with st dodat
toggle switch kloubový spínač
toggle switch kolébkový spínač
toggle switch přepínač páčkový
total consumptive water use celková vláhová potřeba
tradeswoman živnostnice
transboundary waters mezinárodní vody
transient drainage flowing tranzientní drenážní proudění
transpiration water demand transpirační vláhová potřeba
trellis work mřížovina
trelliswork mřížovina
trustworthiness důvěryhodnost
trustworthiness spolehlivost
trustworthy důvěryhodný
trustworthy spolehlivý
trustworthy věrohodný
two birds with one stone dvě mouchy jednou rannou
unanswerable nezodpověditelný
unanswered nezodpovězený
universal power of attorney všeobecná plná moc
unscrew odšroubovat
unseaworthiness neschopnost plavby
unsown neosetý
unsteady drainage flowing neustálené drenážní proudění
unswappable neprohoditelný
unswappable nevyměnitelný
unsweetened neoslazený
unswerving neochvějný
unswerving pevný
unswervingly neochvějně
untrustworthiness nedůvěryhodnost
untrustworthy nespolehlivý
untrustworthy nedůvěryhodný
ups and downs zdary a nezdary
ups and downs zvlněný terén
upside down hlavou dolů
upside down na ruby
upside down naruby
upside down nohama vzhůru
upside down v obrácené poloze
upside down vzhůru nohama
upside down obrácený
upside down převrácený
upside down vzhůru nohama
upstate New York severní část New Yorku
upswing exploze
upswing konjunktura
upswing náhlý vzestup
upswing rozmach
used on a wide scale široce užívaný
variety show varietní přestavení
Wadsworth Wadsworth
Warsaw Warsaw
Warsaw hl.m. Polsko
Warsaw Varšava
wash away odplavit
wash down opláchnout
wash down smýt
wash down spláchnout
wash down zapít
washbowl umyvadlo
washerwoman pradlena
washerwomen pradleny
washichu; wasicu; wasicun wašičun
washing powder prášek na praní
wasp waist vosí pas
wasp waisted mající vosí pas
Waste Isolation Pilot Plant (WIPP). mezisklad jaderného paliva
waste water odpadní voda
waste water composition norm stanovené složení odpadní vody
waste water injection injektování odpadní vody
waste water pollutant concentration koncentrace odpadní vody
waste water pretreatment předčištění odpadní vody
waste water purification čištění odpadní vody
waste water purified to requested quality odpadní voda vyčištěná na vyhovující jakost
waste water purifying plant čistírna odpadní vody
waste water reconditioning regenerace odpadní vody
waste water treatment čištění odpadní vody
waste water treatment zpracování odpadní vody
waste water treatment zušlechtění odpadní vody
waste water treatment plant čistírna odpadní vody
water and sewage charges vodné a stočné
water course network density hustota sítě vodních toků
water depreciation through other substances than waste water znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2
water loss in irrigation network ztráta vody v závlahové síti
water polution through other substances than sewage znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1
weed infestation of sowing seed zaplevelení osiva
Welsh woman Walesanka
westward západně
Westwood Westwood
wettable pesticide powder smáčitelný prášek pesticidu
whisk away mrštit
whisk away odmrštit
whisk away strhnout
whistle blowing udavačství
whistleblow prásknout
whistleblow udat
whistleblow zazpívat
widow‘s and widower‘s pension vdovský důchod
will answers odpoví
will show ukáže
Willingness to accept, WTA ochota přijímat
Willingness To Pay, WTP ochota platit
windscreen wiper stěrač
windscreen wipers stěrače
windshield wiper stěrač
windswept rozcuchaný
Winslow Winslow
wise saw přísloví
wise woman věštkyně
wishing well studna přání
wishy washy nemastný neslaný
Wordsworth Wordsworth
wrist watch náramkové hodinky
wrist watch náramkové hodinky
wristwatch hodinky
wristwatch náramkové hodinky
WSW západo jihzápad
WYLASOMWTC Would You Like A Saucer Of Milk With That Comment?
WYSBANRTWYG What You See Bears Absolutely No Relation To What You Get
WYSIWYG What You See Is What You Get
WYSIWYG Co vidíš to dostaneš
yachtswoman jachtařka


Levné letenky z Prahy

Překlady jednotlivých slov:

w


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2020 - všechna práva vyhrazena | Cena zlata dnes | Cena zlata | Cena stříbra za gram | | Angličtina Mladá Boleslav

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace