Česko anglický slovník online
Anglicko český slovník online

NE - anglicky

AnglickoCeskySlovník.cz

   

"ne " - přejít k anglickému překladu


Sousloví ne anglicky můžete najít mezi následujícími překlady:

Česky Anglicky
čárka nad písmenem macron
kdo stáčí (víno nebo jiné nápoje) racker
pevné poplatky za služby Unitary Charge
plošné zakládání shallow foundation
renesanční Renaissance
zaměstnavatel Italů nebo Řeků (zejm. v USA) padrone
(vojensky) vyčerpat, unavit (nepřítele) attrit
(vy)půjčit si něco od někoho borrow sth from sb
= do not know (nevím) dunno
1,000 Engine Flgiht Hours KEFH
6 hodin dopoledne 6 AM
a nebo and or
a obracne , a naopak and vice versa
abecedně alphabetical
abecedně alphabetically
abecedně číslicový alphamerical
abiogenetický abiogenetic
abiogeneze abiogenesis
Abner Abner
abnormálně abnormally
abonent subscriber
absolutně absolutely
absolutně utterly
absolutně přesně on the dot
absolutně suchý bone dry
absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost) absolute physical scarcity
absorbční model škod ze znečištění buffering model of pollution damage
abstinence abstentions
abstinence abstinence
abstinence teetotalism
abstinent teetotal
abstinent teetotaller
abstinent abstainer
abstinent abstinent
abstinent nondrinker
abstinenti non drinkers
abstinentní teetotal
abstinentní abstinent
abstraktně abstractly
abstraktní podstatné jméno abstract noun
absurdně absurdly
absurdně grotesquely
absurdně preposterously
absurdně ludicrously
ACC Intelligence Network ACCINTNET
acetonémie acetonemia
Acronym Free Zone AFZ
adaktylie (nemoc) nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou adactylia
adaptivně adaptively
adekvátně adequately
Adeline Adeline
administrativně administratively
adnexa adnexa
adnexální adnexal
adresovatelně addressable
adsorbovatelné organicky vázané halogeny AOX
Advanced Structural Components ASC
Advanced Turbine Aerothermal Research Rig ATARR
Advanced Turbine Engine Gas Generator ATEGG
AEC Atomic Energy Commission Atomic Energy Commission
Aeneás Aeneas
aerobně aerobically
Aerospace Engineering Facility AEF
Aerospace Medicine Consultation Service ACS
afektovaně affectedly
Afgánec Afghan
Afghánec Afghan
Afričané Africans
Afričané nizozemského původu Afrikaners
ageneze agenesis
agentura pro ekologicky šetrné výrobky practitioner
agilně agilely
Agnes Agnes
Agnew Agnew
agresivně aggressively
agresivně belligerently
agresivně truculently
Air Combat Maneuvering ACM
Air Force Electronic Warfare Effectiveness Simulator AFEWES
Airborne Laser ABL
Airborne Laser Experiment ABLEX
Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment ABLE ACE
Airborne Warning and Control System AWACS
akineze akinesis
akné acne
aktivně actively
aktivnější proactive
aktivní solární energie active solar energy
aktuálně actually
aktuálně currently
aktuálně presently
akumulovaná vodní energie accumulated water energy
akutní nedostatek acute shortage
Albánec Albanian
ale vlastně but then
altánek gazebo
altánek arbour
alternativně alternatively
alternativně variantly
ambicióznější grander
ambulantně ošetřovaný pacient out patient
America OnLine AOL
americký herec a tanečník Astaire
Američané Americans
amnestie amnesty
amnestovat amnesty
amnézie amnesia
amorfně amorphously
analýza nebezpečí hazard analysis
analýza nejistot uncertainty analysis
analýza neurčitosti uncertainty analysis
analýza veřejné volby public choice analysis
analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění benefit cost analysis, pollution control benefits.
anamnéza anamnesis
anamnéza medical history
And Where Can I Get One AWCIGO
anděl bezedné propasti Abaddon
anebo or
anebo or else
anekdota anecdote
anekdota joke
anekdotický anecdotal
anekdoticky anecdotally
anekdotický anecdotic
anekdotický anecdotical
anekdoty anecdotes
anektovaný annexed
anektovat annex
anekumena anecumene
anemický anemic
anemický exsanguine
anemie anemia
anemometr anemometer
anemoplankton anemoplankton
aneroid aneroid
aneroid aneroid barometer
anestetický anesthetic
anesteticky anesthetically
anestetický anesthetist
anestetikum anaesthetic
anestézie anaesthesia
anestézie anaesthetic
anestézie anesthesia
anesteziolog anaesthetist
anesteziolog anesthesiologist
aneurin aneurin
aneurisma aneurism
aneurismatický aneurismal
aneurismatický aneurysmal
aneurismus aneurysm
aneurysma aneurysm
aneuryzmatický aneurismatic
anex anion exchanger
anexe annexation
Anežka Agnes
Angeline Angeline
ani se nehnout stay put
ani ten ani onen neither
ani ten, ani onen either
Anne Anne
Annette Annette
anomálně anomalously
anonymně anonymously
antiferomagnetický antiferromagnetic
antiferomagnetismus antiferromagnetism
antimagnetický antimagnetic
antineutrino antineutrino
antineutron antineutron
Antoine Antoine
antropogenetický anthropic
antropogenní zdroj znečištění anthropogenic pollution source
antropogenní zdroj znečišťování ovzduší anthropogenic air pollution source
arcikněz archpriest
arcivévodkyně archduchess
areál školy nebo univerzity campus
Argentinec Argentina
Argentinec Argentine
Arnold Engineering Development Center AEDC
arogantně arrogantly
arogantně cavalierly
arogantně smugly
ARPANET ARPANET
artézská studně artesian well
asertivně assertively
asexuálně asexually
asociace pro kontrolu znečištění ovzduší APCA
asociativně associatively
astrálně astrally
asynchronně asynchronously
ať mě tví přátelé nechají! call off the dogs
ať se stane cokoli come hell or high water
ať... nebo whether... or
athénský generál Alcibiades
Atomic Energy Commission AEC Atomic Energy Commission
atomová energie atomic energy
atomové nebezpečí atomic danger
atraktivita pro zveřejnění v novinách newsworthiness
atraktivně attractively
Augustine Augustine
automatizovaně automatically
autonomní nervový systém autonomic nervous system
autor textu písně songwriter
autoritativně authoritatively
autoritativně ex cathedra
autoritativně magisterially
axiálně axially
Babyloňané Babylonians
Bachelor of Engineering Science BES
báječně blissfully
báječně brilliantly
báječně fabulously
báječné super
báječně heavenly
bajonet bayonet
balené packaged
balené zboží packaged goods
balit (někoho) hit on
balneoekologie balneoecology
balneologie balneology
balonek balloon
balonek breathalyser
balónek breathalyzer
balónek pro dechovou zkoušku breathalyser
banálně banally
barevně in color
barevné křídy crayons
barevné sklo stained glass
barevné sklo stained glass
barevné vysílání colorcast
bariéra, ohrada, mantinel barrier
Barmánec Burmese
Barnes Barnes
Barnet Barnet
Barnett Barnett
Barney Barney
baronet baronet
baronet baronetcy
básně poems
básnění rhapsody
bavlněný cotton
bavlněný flanel flannelette
bažant (nezkušený člověk) fish
bdění a spánek arousal and sleep
bednění boarding
bednění facing
bednění casing
bednění mold
Been There, Done That BTDT
Been There, Done That, Got The T Shirt BTDTGTTS
během něčeho in the course of
během několika within matter of
Belgičané Belgians
Benedict Benedict
benedikt benedict
benediktin benedictine
beneficiární beneficiary
beneficiát beneficiary
beneficient beneficiary
beneficium benefice
benefiční beneficial
benefiční benefit
benefiční akce fund raiser
Benelux Benelux
Benet Benet
benevolence benevolence
benevolentně benevolently
benevolentní benevolent
benjamínek baby
Bennett Bennett
beránek lamb
beránek (kožich) sheepskin
Berliner Berliner
Bernet Bernet
běsnění rampage
běsnění rampaging
běsnění fury
Bethune Bethune
bez daně free of tax tax free
bez koně horseless
bez nájemného rent free
bez něčeho w o
bez něčího vědomí unbeknown
bez nečistot as clean as a whistle
bez někoho w o
bez peněz cashless
bez práce nejsou koláče no pain, no gain
bez ramínek strapless
bez vzájemného propojení uncoupled
bezbolestně painlessly
bezbuněčný cell free
bezbuněčný acellular
bezcílně aimless
bezcílně aimlessly
bezcílně bloudící rootless
bezcitně ruthlessly
bezcitně unfeelingly
bezcitně cold bloodedly
bezcitně unrelentingly
bezejmenně namelessly
bezelstně above board
bezelstně ingenuously
bezeslunečný sunless
bezchybně faultlessly
bezchybně flawlessly
bezchybně immaculately
bezmocně helplessly
beznadějně hopelessly
beznadějně despairingly
beznadějně špatný unregenerate
bezodkladně ado
bezohledně wantonly
bezohledně ruthlessly
bezohledně regardless
bezohledně thoughtlessly
bezohledně irresponsibly
bezohledně inconsiderately
bezpečně safely
bezpečně securely
bezpečné místo safe deposit
bezpečné útočiště safe haven
bezpečněji safer
bezpečnější safer
bezpeněžný moneyless
bezplatně free
bezplatné free of charge
bezplatně gratuitously
bezplatné právní poradenství free of charge legal counselling
bezpodmínečně unquestioningly
bezpodmínečně necessarily
bezpodmínečně unconditionally
bezpodmínečný unconditional
bezpodmínečný slib absolute promise
bezprostředně immediately
bezprostředně imminently
bezprostředně instantly
bezstarostně carefreely
beztížně weightlessly
bezúčelně purposelessly
bezúčelně pointlessly
bezúhonně blamelessly
bezúhonně irreproachably
bezúplatně without charge
bezvadně flawlessly
bezvadně impeccably
bezvýhradně unreservedly
bezvýrazně expressionlessly
bezvýrazně blankly
bezvýsledně unavailingly
bezvýsledně fruitlessly
bezvýsledně futilely
bezvýsledné pronásledování a wild goose chase
bezvýznamně insignificantly
bezvýznamně meaninglessly
bezvýznamně inconsequentially
bezvýznamné městečko whistle stop
běžně usually
běžně routinely
běžně ordinarily
běžně commonly
běžně normally
běžné ceny current prices
běžné konto current account
běžné označení household word
bič na koně horsewhip
bídně lamentably
bídně abjectly
bídné podmínky abject conditions
bílá otrokyně white slave
bilaterálně bilaterally
binec shambles
binec mess
bioenergetika bioenergetics
biogenetický biogenetic
biogeneze biogenesis
biokybernetika biocybernetics
biologická metoda zneškodňování odpadu biological method of waste disposal
biologické odvodnění biological drainage
biologické zbraně biological warfare
biologicky nerozložitelný nonbiodegradable
bitevní loď s velkými děly stejného kalibru dreadnaught
bitevní loď s velkými děly stejného kalibru dreadnought
bizarně bizarrely
Blackstone Blackstone
Blade Life Analysis and Design Evaluation for Gas Turbines BLADE GT
blahosklonně condescendingly
Blaine Blaine
blázinec bedlam
blázinec asylum
blázinec loony bin
blázinec lunatic asylum
blázinec madhouse
blázinec crazy house
blázínek little fool
blázínek madcap
bláznění craze
blboun nejapný dodo
bledne fades
bledne pales
blízkost nebezpečí imminency
blíže nedefinovaný vague
blíže neurčená (obvykle drahocenná) část těla bippy
blouznění delirium
blouznění raving
blouznění ravings
bočně laterally
bodový zdroj znečištění pollution point source
bodový zdroj znečišťování ovzduší air pollution point source
bohyně goddess
bohyně norské mytologie Valkyrie
bohyně pomsty Nemesis
bochánek bap
bochánek bun
bojovat proti nespravedlnosti fight an injustice
bojovat zuby nehty fight tooth and nail
bojovně pugnaciously
bojovně militantly
bojovně maritally
bojovně martially
bojovník sekající něčím slasher
bolestně poignantly
bomba (něco velkého) killer
bonbónek sweetie
Bonneville Bonneville
Boone Boone
Bourne Bourne
bouře hněvu outcry
bouřlivé, výtržnické chování nebo hra roughousing
box na nevyřízené dokumenty in tray
branec inductee
branec recruit
branec John
bránění hindrance
bránění defensiveness
bráněný defended
bránit se zuby nehty fight tooth and nail
bratranec cousin
bratranec boy cousin
bratranecky cousinly
bratránek cousin
Brenner Brenner
brigádní generál brigadier
brigádní generál brigadier general
brilantně brilliantly
brilantně slickly
Brisbane Brisbane
Britské Panenské Ostrovy British Virgin Islands
britské vojenské vzdušné síly Royal Air Force
britské vojenské vzdušné síly RAF
britský poslanec MP
brněl prickled
brnění prickle
brnění panoply
brnění armor
brnění armour
brnění mail
brnění tingle
brnění na paži brassard
brnět prickle
brnět (v těle) tingle
Broad Sweeping Generalization BSG
broušené sklo ground glass
broušené sklo cut glass
Browne Browne
Brownell Brownell
Bruckner Bruckner
Brunej Brunei
brunet brunet
bruneta brunette
brusně abrasively
brusné plátno abrasive cloth
brusné zrno abrasive grain
brutálně brutally
bryskně offhandedly
brzdné záření bremsstrahlung
břišní tanec belly dance
břišní tanec belly dancing
BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.) biochemical oxygen demand (BOD)
bubínek bongo
bubínek drum
bubínek ear drum
bubínek tabor
bubínek tambour
bubínek snare drum
Bucknell Bucknell
buď anebo pass fail
buď... anebo either... or
buď... nebo either... or
budící magnet field magnet
budka výběrčího mýtného tolbooth
bujně luxuriantly
bujnější lusher
buněčná stěna cell wall
buněčnost cellularity
buněčný cell
buněčný cellular
burn burned burned burn
burn burned burned burned
Burnes Burnes
Burnett Burnett
buřňák sněžný (jižní) southern fulmar
But You Knew That BYKT
But You Knew That Already BYKTA
buzerovat (někoho) order sb. about
buzerovat (někoho) boss sb. about
bydlet společně double up
bylo nebylo once upon a time
Byrne Byrne
být bez peněz be up a tree
být jako stvořený pro něco be cut out for
být konec be over
být mnohem hubenější a shadow of his former self
být na dně rock bottom
být na správném místě ve správnyý čas being there
být nadně rock bottom
být nedílnou součastí inhere
být nedílnou součástí něčeho be part and parcel of st
být nejistý a bit at sea
být nejlepší ze všech be all, end all
být nekompatibilní jarred
být nemocen be sick
být nemódní be out
být nepromokavý hold water
být nervózní jitter
být nesen drift
být nevychovaný carry on
být oplodněn křížem cross fertilize
být poháněn drift
být spravedlivý rovný i k nepříteli give the devil his due
být svým nejhorším nepřítelem cut your own throat
být v sedmém nebi walking on air
být ve vzájemném vztahu interrelate
Být vhodně oblečen, mít dokonalý oděv Look the part
být znám pod jménem go by the name of
byzantinec byzantine
Caine Caine
cákanec splatter
Carbone Carbone
Carnegie Carnegie
Caroline Caroline
Catherine Catherine
Caviness Caviness
celková anestézie anaesthesia
celková mineralizace total mineralization
celkové úplné náklady full costs
celkové organicky vázané halogeny TOX
celonárodně countrywide
celoročně year round
celostátně statewide
cenění valuing
ceněný valued
ceněný treasured
cenně preciously
cenně valuably
cenné papíry bonds
cenné papíry stocks
cenné papíry securities
cenné papíry vydávané státem treasury securities
cenově nedostupný unaffordable
centrálně centrally
centrálně řízené hospodářství statism
centrální nervový systém central nervous system
centrum pro přírodní energetické zdroje a dopravu CNRET
cesta nejrychlejšího přístupu most rapid approach path
cestování do nebezpečí venturing
cestovné travel allowance
cestovné travel cost
cestovné travelling expenses
cestovné travelling money
cesty do nebezpečí venturings
cíle inter a mezigenerační spravedlnosti intra and intergenerational equity objective
cinerárie cineraria
cítit se mizerně feel cheap
citronela lemon grass
citronela lemongrass
cituplně feelingly
cizinec foreigner
cizinec gringo
cizinec alien
cizinec stranger
cizinec foreign national
cizinec foreigner (colloquial use)
cizinec alien (legal use)
cizinec v Japonsku gaijin
cizinecká policie foreign police
cizinecká policie aliens‘ police
cizinecký pas alien’s passport
cizinecký pas certificate of identity
clementine clementine
clonění screening
Co budeš dnes dělat? What are you doing today?
co čert nechtěl as chance would have it
co nejdřív as soon as possible
co nejdříve as soon as possible
co nejlépe as well as can be
co nejrychleji as soon as possible
co nejrychleji ASAP (as soon as possible)
co se nestalo as chance would have it
Co se nestalo As it happened
Co vidíš to dostaneš WYSIWYG
co vlastně? whatever
Coaseova domněnka Coase Conjecture.
Cochrane Cochrane
Combined Intelligence Center CINC
Combined Release and Radiation Effects Satellite CRRES
Computer Aided Engineering CAE
Connelly Connelly
Conner Conner
Constantine Constantine
Convention for the Prevention of Marine Pollution *** Convention for the Prevention of Marine Pollution ***
Convention on the Prevention of Marine Pollution *** Convention on the Prevention of Marine Poluttion ***
Cornelia Cornelia
Cornelius Cornelius
Cornell Cornell
Cortney Rodrick
Cost and Operational Effectiveness Analysis COEA
Courtney Courtney
CSV chemická spotřeba kyslíku (něm.) chemical oxygen demand (COD)
ctnostně virtuous
cvičné odpaliště driving range
cyklická nezaměstnanost cyclical unemployment
cytogenetický cytogenetic
čalouněná lavička banquette
čalounění cushioning
čalounění upholstery
čalouněný upholstered
čalouněný cushioned
čalouněný padded
časně betimes
časně early
časnější earlier
časově nejbližší soonest
časově neomezený open ended
část básně canto
část buňky naplněná tekutinou vacuole
část opevnění outwork
část sedla koně pommel
částečně part
částečně partially
částečně partly
částečně partway
částečně fractionally
částečně nezávislý semi independent
částečný neúspěch underachievement
často kladené otázky Frequently Asked Questions
Často kladené otázky FAQ
často používané nářadí stock in trade
Čečenec Chechenian
čelit (něčemu) be up against
čelně head on
čepované pivo draught beer
černě blackly
Černé moře Black Sea
černé na bílém black and white
černé na bílém black and white
černé pivo stout
černé pivo dark beer
černé plátno broadcloth
černé těleso blackbody
černé uhlí bituminous coal
černé uhlí hard coal
černější blacker
černění blackening
černění blacking
černokněžnictví necromancy
černokněžník warlock
červené reds
červené barvivo henna
červené indigo cudbear
červené víno red wine
červenec July
červenější redder
červenohnědý russet
česnek garlic
česnekově garlicky
česnekový garlic
česnekový garlicky
čestně honestly
čestně in good faith
čestně virtuously
čestně above board
čestně fair
čestné slovo honest
čestné slovo upon my life
čestné uznání honorable mention
čestně, se ctí honorably
čestnější squarer
čestnější fairer
Číňané Chinese
činel cymbal
činelista cymbalist
činěn amounted
činit průměrně average out
činitel potlačení souhlasného rušení common mode rejection ratio
činné přispění participation
čínské znaky v japonštině kanji
čiperně vivaciously
čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství) fluidized layer clarification
číselně numerically
číslo jedinečně identifikující soubor v systému souborů i node
číslo popisné building identification number
čisté peněžní výnosy net monetary benefits
čistý příjem před zdaněním net profit before tax
číšník nebo servírka v motorestu carhop
čitelně legibly
článek item
článek member
článek article
článek text
článek editorial
článek element
článek víry dogma
člen dobrovolné hlídky vigilantist
člen lodní posádky, vykonávající pomocné (manuální) práce deckhand
člen Mayského kmene v Guatemale Quiche
člen Sněmovny lordů peer
člen Sněmovny lordů pair
člen týmu kapely při turné starájící se o technickou stránku roadie
členění division
členění města na pás zoning
členění na odstavce paragraphing
členěný structured
členové dobrovolné hlídky vigilantes
členové kmene tribespeople
člověče nezlob se ludo
člověk neandrtálský Neanderthal human
člověk nedotahující práci do konce a sad sack
člověk neschopný říci ne an easy mark
člověk plný energie live wire
člověk schopný něco rozeznat recogniser
člověk trpící pásmovou nemocí jet lagged
čnělka style
čnět dwarf
čtenář myšlenek mentalist
čtenář myšlenek mind reader
čtenář neznající knihu a fresh pair of eyes
čtrnáctidenně biweekly
čtrnáctidenně fortnightly
čtvrtého stupně quartic
čtyřnásobně quadruply
čtyřnásobně fourfold
čuně pig
dále než beyond
dálkový přenos znečištění long range transport of pollution
dalmatinec dalmatian
Damned If I Know DIIK
Damned If I kNow DIIN
daň z nadměrného překročeného zisku excess profits tax
daň z nemovitosti value added tax (VAT)
daň z převodu nemovitosti real property transfer tax
daň z přidané hodnoty real property tax
daň z přidané hodnoty value added tax
daň z přidané hodnoty value added tax
daň z přidané hodnoty VAT
daň ze znečištění pollution tax
Dane Dane
daně taxes
dané ceny prevailing prices
daně za luxusní zboží levies on luxury items
daněk fallow deer
daňový nedoplatek delinquent tax
dar, odstupné, spropitné gratuity
darebně mischievously
Darn Near P ed Myself DNPM
darovanému koni na zuby nekoukej beggars must not be choosers
dásně gums
dásně jowls
dát do vzájemného vztahu interrelate
dát někomu co pro to teach a lesson
dát podnět suggest
dát se unést get carried away
datovat zpětně date back
dává na špatné místo misplaces
dávání na špatné místo misplacing
dávky nemocenského pojištění sickness benefits
dávky pomoci v hmotné nouzi material need benefits
dávky v nezaměstnanosti unempoloyment benefit
Deane Deane
Decompression Sickness DCS
dědičně lineally
deduktivně deductively
defenestrace defenestration
defenestroval defenestrated
defenestrovat defenestrate
Defense Airborne Reconnaissance Office DARO
Defense Switched Network DSN
defensivně defensively
deficit, schodek, manko, nedostatek deficiency
definitivně definitely
definitivně definitively
definitivně finally
definitivně určit destine
definitivně zavést entrench
definovatelně definably
degenerace degeneracy
degenerace degeneration
degenerace devolution
degenerace dystrophy
degenerativní degenerative
degenerovaný degenerate
degenerovat degenerate
degenerovat rot
degeneruje degenerates
deklarace nezávislosti Declaration of Independence
Delaney Delaney
dělat něco ještě horším rub salt in the wound
dělat něco nezvykle intenzivně, moci se přetrhnout kvůli něčemu, dělat co se dá lean over backwards
dělat nemravné návrhy solicit
dělat práci správně cut the mustard
dělat zbytečné kritické poznámky quibble
dělenec dividend
dělení obecnějších pojmů na dvojice konkrétnějších dichotomy
delikátně delicately
dělník na vrtné věži rigger
demagnetizace demagnetization
Demand Assigned Multiple Access DAMA
dementně dementedly
demineralizace demineralization
demineralizace (vody) demineralization
demonetizace demonetization
demonetizovat demonetize
demonstrativně demonstratively
Demosthenes Demosthenes
Den nezávislosti Independence Day
den, kdy se nic nedaří Bad Hair Day
Deneen Deneen
denně daily
denně daily basis
denně per diem
deponent consignor
deponent bailer
deponent bailor
deponentní deponent
depresívně depressingly
depresivně dismally
deprimovaně dispiritedly
deprimovaně dejectedly
derivačně integrační kompenzátor Lead lag compensator
desetinásobně tenfold
desetinné místo decimal place
designeři designers
deskriptivně descriptively
desky vodorovného vychylování x plates
děsně ghastly
děsně naštvaný mad as a hatter
destruktivně destructively
detailně in detail
děti převzato z Němčiny kinder
děti z Němčiny kinder
dětský bazének, brouzdaliště wading pool
devalvace (znehodnocení) měny currency depreciation
devalvace, znehodnocení devaluation
dezinfekční vápnění lime disinfection
diagonálně crossways
diagonálně seřadil diagonalised
diagonálně seřadil diagonalized
diagonálně seřadit diagonalise
diagonálně seřadit diagonalize
diagonálně seřazené diagonalised
diagonálně seřazené diagonalized
diagonálně umístěný catercorner
diamagnetický diamagnetic
diamagnetismus diamagnetism
diametrálně diametrically
diferencované zdanění differentiated taxation
difúzní zdroj znečištění (vody) pollution diffusion source
Digital Authority Full Engine Control System DAFECS
Digital Electonic Engine Control System DEECS
digitálně digitally
díra pro řezání kmene zdola saw pit
díra pro řezání kmene zdola sawpit
diskrétně discreetly
Disney Disney
disperzně dispersively
disponent managing clerk
distálně distally
distribučně regresivní daně distributionally regressive taxes
distributor padělaných peněz utterer
dítě školou povinné schoolchild
divadelně theatrically
divně weirdly
divnější weirder
dle mého skromného názoru in my humble opinion
dle mého skromného názoru IMHO
dlouho jsme se neviděli long time no see
dlouho nepoužívaný collecting dust
dne of the day
dnem i nocí 24 7
Dňepr Dnieper
Dnepropetrovsk Dnepropetrovsk
Dnepropetrovsk Dnipropetrovsk
Dnepropetrovsk Ekaterinoslav
dnes nowadays
dnes today
dnes odpoledne this afternoon
dnes ráno this morning
dnes už více nepracuji call it a day
dnes večer this evening
dnes večer tonight
dneska today
dnesni noc (VB) sms slang 2nite
Dnestr Dniester
dnešek today
dnešní today´s
dnešní nowaday
DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.) desoxyribonucleic acid (DNA)
dny omezené aktivity RAD
do did done did
do did done do
do did done done
do konce týdne by the end of the week
do neznáma into the blue
doba nepoužitelného stavu down time
doba neurčitá indefinite period of time
doba plnění nádrže reservoir filling period
doba prázdnění nádrže reservoir drainage period
dobré odpoledne good afternoon
dobročinně charitably
dobrodinec benefactor
dobrodružně adventurously
dobromyslně good naturedly
dobrosrdečně kind heartedly
dobrosrdečně kindheartedly
dobrosrdečně kindly
dobrovolně voluntarily
dobrovolně volunteer
dobrovolné dohody voluntary agreements
dobrovolné dovozní omezení voluntary export restriction
dobrovolné hlídkování vigilantism
dobrovolné přihlášení volunteering
dobrovolně přihlášený volunteered
dobrovolně přijatý self imposed
dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví Civil Air Patrol
dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví CAP
dobře míněný well meant
dobře zatlumený, nekmitavý well damped
dočasná nezaměstnanost layoff
dočasně provisionally
dočasně pro tem
dočasně pro tempore
dočasně temporarily
dočasné obejití chyby workaround
dočasné povýšení brevet
dočasně radioaktivní odpad temporary radioactive waste
dočasné řešení workaround
dočasně vyloučit rusticate
dodat slíbené deliver the goods
dodatečně in addition
dodatečně additionally
dodatečně subsequently
dodatečné náklady additional charges
dodnes up to the present day
dodnes to this day
dohadné položky accrued items
dohánět catch up
dohánět make up for
dochvilně punctually
Doing Business As DBA
Doing Business, NOT DBN
dojemně pathetically
dojemně movingly
dojemně touchingly
dokázat (si) něco prove a point
doktrina spojené a individuální zodpovědnosti joint and several liability doctrine
dokud ne till
dokud ne until
dokud... než until
dokud... než till
dolíček po neštovicích pockmark
dolní sněmovna Lower House
domáhat se (něčeho) pretend (to)
domeček pro panenky dollhouse
doména nejvyšší úrovně top level domain
dominantně dominantly
domnělá součást hořlavých látek phlogiston
domněle putatively
domněle seemingly
domněle reputedly
domnělý reputed
domnělý seeming
domnělý conjectured
domnělý imagined
domnělý assumed
domnělý alleged
domnělý purported
domnělý putative
domnělý supposed
domnělý suppositional
domnělý suppositious
domněnka theory
domněnka conjecture
domněnka assumption
domněnka belief
domněnky assumptions
domněnky conjectures
donedávna until recently
donést take
donést fetch
donést bring
Donne Donne
Donnelly Donnelly
Donner Donner
dopálit (naštvat někoho) chafe
dopis do vlastních rukou výhradně jen adresáta letter “to be delivered to the addressee only”
doplatek poštovného additional postage
doplněk add on
doplněk appendix
doplněk accessory
doplněk complement
doplněk supplement
doplněn amended
doplnění supplementation
doplnění top up
doplnění complementarity
doplnění completion
doplnění replenishment
doplnění refilling
doplněný supplemented
doplněný appended
dopoledne ante meridiem
dopoledne this morning
dopoledne in the morning
dopoledne morning
dopoledne forenoon
doporučeně by registered post
doporučené psaní registered letter
doporučené zásilky certified mail
dopravné freight
dopravné freightage
dopravné haulage
dopravné portage
dopřát si (finančně) afford st
dorazit (někam) make
dorostenec junior
dorostenec youth
dosáhl něčeho consummated
dosáhne will attain
dosáhne reaches
dosažené vzdělání educational attainment
dosažitelně attainably
doslovně word for word
doslovně exactly
doslovně literally
dostane will get
dostane gets
dostat se do nesnází get into trouble
dostat se před (někoho) get ahead of
dostat se z něčeho jen tak tak a close call
dostatečně sufficiently
dostatečně dobře satisfyingly
dostatečně velké shromáždění členů quorum
dostupně reachably
dostupně availably
dosud netrestaný first offender
dosud nevytvořený uncreated
dotáhnout to někam go far
dotěrně importunately
dotěrně nosily
dotěrnější nosier
doupě neřesti hell hole
doupě neřesti hellhole
doušek, lok, dávka nápoje nebo medicíny draught
dovedně dextrously
dovedně proficiently
dovedně ably
dovolené vacations
dovolené výdaje allowable expenses
dovozné freight
dovozné freightage
Dow Jonesův index Dow
Downey Downey
doyenne doyenne
doznaně avowedly
dozorkyně wardress
dráha planety sphere
draze, nákladně costly
drenér draining broach
drhne scrubs
drobné small change
drobné specie
drobné coinage
drobné change
drobné change money
drobné mintage
drobné písmo fine print
drobnější finer
drobnější tinier
drobnější pettier
Drop To One Knee And Blow DTOKAB
drsně starkly
drsně roughly
drsnější rougher
drsnější ruder
drsnější starker
drsnější harsher
drsnější grosser
druh asijského ovocného stromu quince
druh bavlněné látky chino
druh běhu koně vaulting
druh černého piva bock
druh červeného vína zinfandel
druh čínského ovocného stromu lichee
druh divoké třešně maraschino cherry
druh fritovaného pokrmu fritter
druh humorného verše limericks
druh keře nebo stromu wattle
druh kožní nemoci keratosis
druh kožního onemocnění ringworm
druh kukuřičné placky nacho
druh malého plněného pečiva turnover
druh minerálu malachite
druh minerálu heliotrope
druh německé písně lieder
druh nemoci rostlin die back
druh nemoci rostlin dieback
druh nepromokavé bundy cagoule
druh nerostu magnetite
druh nerostu dolerite
druh nerostu greenstone
druh nerostu bloodstone
druh nerostu porphyry
druh nesladkého pečiva knish
druh ovocného dortu charlotte
druh ozdobného keře buddleia
druh pakoně wildebeest
druh pečiva plněného zeleninou či masem samosa
druh písně calypso
druh plátěné tkaniny calico
druh silného alkoholu schnapps
druh stěžně na lodi mizz
druh stěžně na lodi mizzenmast
druh strunného nástroje dulcimer
druh studeného polévky gazpacho
druh sukně crinoline
druh sukně culotte
druh španělské mince doubloon
druh uzeného masa pastrami
druh uzeného masa saveloy
druh uzeného sýra provolone
druh věčnězelené křoviny pyxie
druh vícehlasé písně part song
druh vícehlasé písně partsong
druh vinné révy morning glory
druh zábavné pyrotechniky squib
druh zábavné pyrotechniky whizz bang
druh zábavné pyrotechniky whizzbang
druh závěrečné zkoušky na Cambridgi tripos
druh závodního koně quarter horse
druh zbraně quarterstaff
druh zpěvného ptáka pipit
druhého stupně second degree
druhotné dělení subdivision
druhotné znečištění (vody) secondary pollution
druhotný energetický zdroj secondary energy resource
druhý bratranec second cousin
druhý nejlepší second best
druhý nejlepší second best
druhý sčítanec addend
družně companionably
družně sociably
držet pevně hold fast
držící se striktně církevních pravidel churchy
dřevěně woodenly
dřevěné razidlo wood block
dřevěné uhlí wood coal
dříve než prior to
dříve zmíněný above mentioned
dříve zmíněný abovementioned
Duane Duane
duchaplně wittily
duchaplnější wittier
duchapřítomně spiritedly
duchem nepřítomný absent minded
duchem nepřítomný distrait
důchodkyně pensioner
duchovně spiritually
duchovní (kněz) divine
důkladně exhaustively
důkladně soundly
důkladně substantially
důkladně thoroughly
důkladně properly
důkladně closely
důkladně but good
důkladně prohlédnout scrutinise
důmyslně ingeniously
důmyslně niftily
důmyslnější profounder
duněl rumbled
dunění rumble
dunění rumbling
dunění crash
dunění boom
dunět bellow
dunět rumble
dunět plonk
Dunne Dunne
důrazně forcefully
důrazně emphatically
důrazně vigorously
důrazně kráčel flounced
důrazně kráčet flounce
důrazně vejít flounce
důrazně vešel flounced
důsledně consequentially
důsledně consistently
dusně oppressively
dusnější muggier
duše (pneumatiky) tube
duše pneumatiky inner tube
dušené maso pot roast
dušení z nedostatku kyslíku asphyxia
duševně spiritually
duševně náročné intellectually hard
duševně pracující white collar
duševně zaostalý retard
duševně zdravý sane
důvěrná přítelkyně confidante
důvěrné confidental
důvěrně confidentiality
důvěrně confidentially
důvěrně confidingly
důvěrně intimately
důvěrně hovořit collogue
důvěrné sdělení inside information
důvěryhodně credibly
dva stupně volnosti two degree of freedom
dvě silné firmy duopoly
dvojděložné rostliny dicots
dvojí zdanění double taxation
dvojjazyčně mluvící osoba diglot
dvojnásobně doubly
dvojnásobně twofold
dvojprogram v kině double feature
dvojsmyslné vyjadřování doublespeak
dvorně gallantly
dvorně courteously
dvořané courtiers
dvořit se někomu make a pass at someone
dvouděložné rostliny eudicots
dvouměsíčně bimonthly
dvousedadlové otevřené auto roadster
dvouslabičné slovo disyllable
dvoustranně bilaterally
dvoutýdenně biweekly
dvouznačně ambiguously
dýně cucurbit
dýně pumpkin
dýně pumpkins
dýně muskmelon
dýně marrow
dýně gourd
džbánek pitcher
džbánek cruse
džbánek mug
efektivně affective
efektivně effectively
efektivnost a znečištění efficiency and pollution
efektivnost energie, metody energy efficiency, methods of
Eisner Eisner
ekologická genetika ecological genetics
ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod ecological threshold
ekonomika volného trhu free market economy
ekvivalentně equivalently
elán pro něco (for...) zeal
Electromagnetic Compatibility EMC
Electromagnetic Interference EMI
Electromagnetic Manufacturing Development EMD
Electromagnetic Pulse EMP
elegantně elegantly
elegantně fashionably
elegantně nattily
elegantně smartly
elegantně stylishly
elegantně becomingly
elegantně gracefully
elegantně courtly
elektrický článek cell
elektricky neutrální electroneutral
elektrický rozněcovač squib
elektromagnet electromagnet
elektromagnetická vlna electromagnetic wave
elektromagnetické záření electromagnetic radiation
elektromagnetický electromagnetic
elektromagneticky electromagnetically
elektromagnetický stroj magnetoelectric machine
elektromagnetismus electromagnetics
elektromagnetismus electromagnetism
elektronegativita electronegativity
elektronegativní electronegative
elektrostatické přenosné kopírování xerography
elektrostatické přenosné rozmnožování xerography
elementárně elementarily
eminentní eminent
emise látky znečišťující ovzduší air pollutant emission
emise z definovaného místa úniku emission from defined place
emise z nedefinovaného místa úniku emission from non defined place
emocionálně emotionally
emočně emotionally
emotivně emotively
End Of Business EOB
endogenně endogenously
energetická bezpečnost energy security
energetická náročnost energy intensity
energetická náročnost procesu process energy
energetická náročnost před spalováním pre combustion energy
energetické albedo energy albedo
energetické plodiny energy crops
energetický energetic
energeticky energetically
energetický poměr energy ratio
energický effervescent
energický energetic
energicky energetically
energický forceful
energicky forcefully
energický exuberant
energicky gamely
energický pushful
energicky perkily
energický perky
energický red blooded
energický assertive
energicky briskly
energický spirited
energický strong
energický zippo
energický zippy
energický vigorous
energický wholehearted
energicky lustily
energický lusty
energický masculine
energický gritty
energický gutsy
energický hard hitting
energický high energy
energický protest counterblast
energický tok energy flow
energičnost forcefulness
energie energies
energie energy
energie ginger
energie power
energie stamina
energie zip
energie materiálu feedstock energy
energie záření radiant energy
energie životní prostředí ekonomika E3
enormně enormously
environmentálně preferované možnosti volby energie EFEO
environmentálně přiměřená technologie EST
environmentálně přiměřený udržitelný rozvoj ESSD
environmentálně udržitelný rozvoj ESD
environmentálně upravený domácí produkt EDP
environmentálně upravený národní důchod ENI
environmentálně upravený udržitelný příjem EASI
environmentálně uvědomělý spotřebitel environmentally concious consumer
environmentálně vhodný energetický systém ESES
environmentální jmění, různé druhy environmental assets, types of
environmnetalisté volného trhu free market environmentalists
epeirogeneze epenthesis
epigenetický epigenetic
epigeneze epigenesis
epinefrin epinephrine
epizoda (znečištění ovzduší) episode
Erlang, obecně zaměřený programovací jazyk a běhové prostředí Erlang
Erle Stanley Gardner Gardner
Erne Erne
Ernest Ernest
erozně nebezpečný déšť erosion risk rain
erozně uzavřený celek erosively closed area
Erskine Erskine
esenciálně essentially
esenciálně substantively
Estonec Estonian
etapové odvodnění sequential drainage
Etiopané Abyssinians
European Atomic Energy Community European Atomic Energy Community
eventuálně possibly
evidentně manifestly
evidované znečištění registered pollution
evidovaný zdroj znečištění registered pollution source
evokativně evocatively
evolučně evolutionarily
evropané Europeans
Evropská Asociace Volného Obchodu European Free Trade Association EFTA
Evropská technická organizace pro pneumatiky a ráfky ETRTO
Evropské středisko jaderného výzkumu Centre Européen pour la Recherche Nucléaire
Evropské středisko jaderného výzkumu CERN
eXamine Your Zipper XYZ
excelentně superlatively
existenčně existentially
existovat před něčím pre exist
existovat před něčím preexist
exogenně exogenously
Expanded Situational Awareness Insertion ESAI
expanze filtrační náplně filter layer expansion
experimentálně experimentally
explozivně explosively
exponenciálně exponentially
exponenciální exponential
exponenciální funkce antilogarithm
exponenciální index rezerv exponential reserve index
exponent exponent
exponent index
exponenty exponents
exportní daně export taxes
expresivně expressively
extenzivně extensively
externalita, potenciálně relevantní externality, potentially relevant.
externalita, vytěsnění externality, crowding
externality, jednosměrné externality, unidirectional
externality, nevyčerpatelné externalities, undepletable
externality, peněžní externalities, pecuniary
externality, vyčerpatelné externalities, depletable
externality, znečištění externalities, pollution
externě externally
extravagantně extravagantly
extrémně extremely
extrémně supremely
extrémně riotously
extrémně pravicový far right
extrémnější more extreme
faktor nejistoty uncertainty factor (UF)
fakultní nemocnice university hospital
falešně falsely
falešně out of tune
falešné obvinění frame up
falešné obvinění a bum rap
falešně obviněný framed
falešně patetický bathetic
falešné představení skutečnosti fraud
falešně sentimentální mawkish
falešné těhotenství pseudocyesis
falešné uznání lip service
falešné uznání lip service
falešné zprávy hoaxes
falešnější falser
familiérně familiarly
fanerofyt phanerophyte
farmakokinetika pharmacokinetics
fatálně fatally
Faulkner Faulkner
federálně federally
federální úřad pro kontrolu znečištění vody FWPCA
Feeney Feeney
fekálie používané jako hnojivo night soil
fekálie používané jako hnojivo night soil
fekt nevpuštění dovnitř crowding out effect
fenestrace fenestration
fenomenálně phenomenally
feromagnetický ferromagnetic
feromagnetismus ferromagnetism
fiktivně fancifully
Filipínec Filipino
finančně financially
finančně zajištěný well off
Finnegan Finnegan
Firestone Firestone
fiskálně fiscally
fiskálně neutrální fiscally neutral
flanel flannel
flanelový flannel
flašinet hurdy gurdy
flašinet barrel organ
flirtovně flirtatiously
Florentine Florentine
Focal Plane Array FPA
fond peněžního trhu money market fund
foném phoneme
fonematický phonemic
fonémický phonemic
fonémicky phonemically
fonetický phonetic
foneticky phonetically
fonetický phonic
fonetik phonetician
fonetik phoneticist
fonetika phonetics
Fontaine Fontaine
fontanela fontanel
forego forewent foregone forego
forego forewent foregone foregone
forego forewent foregone forewent
forgo forewent foregone foregone
forgo forewent foregone forewent
forgo forewent foregone forgo
formálně formally
formálně perfunctorily
formálně schválený formalised
formální obrana zastávaného apologia
formový (tiskový) válec např. pro upevnění tiskového potahu (sleev, plátno) form cylinder
fosforečné hnojivo phosphoric fertilizer
fotočlánek photocell
fotoelektrický článek photoelectric cell
fotografie s neostrými okraji vignette
Frakce rudé armády, německá teroristická organizace RAF
Francouzská Polynézie French Polynesia
Frankfurt nad Mohanem Frankfurt on Main
Frayne Frayne
frenetický frenetic
freneticky frenetically
frenetický phrenetic
frivolně frivolously
frontálně forwardly
frontálně frontally
frontálně head on
Full Authority Digital Engine Control FADEC
funebrák cold cook
funebrák undertaker
funebrák mortician
funět blow
funět pant
funet nadrzenim fream
funkce guvernéra governorship
funkčně functionally
fylogenetický phylogenetic
fylogeneze phylogenesis
fylogeneze phylogeny
fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu physical and chemical methods of waste disposal
fyziologicky nepřístupná voda physiologically inaccessible water
G Induced Loss of Consciousness G LOC
Gaines Gaines
galantně gallantly
Gannett Gannett
GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.) limiting value of acceptable risk (LVR)
Gardner Gardner
Garnett Garnett
GATT General Agreement on Tariffs and Trade General Agreement on Tariffs and Trade
gauner asshole
gauner bastard
gauner rogue
gauner scrounger
genealog genealogist
genealogický genealogical
genealogie genealogy
genekologie genecology
generace generation
generace generations
generační generational
generační propast generation gap
generační rozdíl generation gap
generál general
General Agreement on Tariffs and Trade GATT General Agreement on Tariffs and Trade
generál armády general of the army
General Defense Intelligence Program GDIP
General F Up GFU
General Protection Fault GPF
generalisimus generalissimo
generalissimus generalissimo
generalita generality
generalizace generalisation
generalizace generalization
generalizace generalizations
generalizování generalization
generalizovaný generalised
generalizovaný generalized
generalizovat generalise
generalizovat generalize
generalizuje generalises
generalizující generalising
generálka overhaul
generálmajor major general
generálmajor major general
generální general
generální chief
generální manažer (ředitel) general manager
generální oprava overhaul
generální zkouška dress rehearsal
generálové generals
generálporučík lieutenant general
generativní generative
generátor generator
generátor malé kvantity SQG
generátory generators
generický generic
generovaný generated
generovat generate
generovat náhodná čísla randomise
generuje generates
generující generating
genetici geneticists
genetická informace genetic information
genetická toxikologie genetic toxicology
genetická zátěž genetic load
genetické inženýrství genetic engineering
genetický generic
genetický genetic
genetický genetical
geneticky genetically
genetický genic
genetický drift genetic drift
genetický kód genetic code
genetik geneticist
genetika genetics
Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution
geneze genesis
geomagnetická aktivita geomagnetic activity
geomagnetická bouře geomagnetic storm
geomagnetická intenzita geomagnetic intensity
geomagnetická porucha geomagnetic disturbance
geomagnetická pulzace geomagnetic pulsation
geomagnetická variace geomagnetic variation
geomagnetické pole geomagnetic field
geomagnetický geomagnetic
geomagneticky geomagnetically
geomagnetismus geomagnetism
geomagnetizmus geomagnetism
geotermální energie geothermal energy
Ginevra Guinevere
Gladstone Gladstone
globálně globally
glykogeneze glycogenesis
go went gone go
go went gone gone
go went gone went
Gone To Pee GTP
grafická komponenta widget
gramnegativní bakterie Gram negative bacterium
gravitačně gravitationally
gravitační odvodnění gravity drainage
Greene Greene
grilované kuřecí kousky grills
groteskně grotesquely
Ground Penetrating Radar GPR
Gruzínec Georgian
Guinea Guinea
Guinea Bissau Guinea Bissau
guvernér governor
guvernérský gubernatorial
guvernéři governors
GW mezná hodnota (něm.) limiting value (LV)
gynekolog gynaecologist
gynekolog gynecologist
gynekologický gynaecological
gynekologický gynecological
gynekologie gynaecology
habanera habanera
Habešané Abyssinians
hadrová panenka rag doll
Haines Haines
hanebně disgracefully
hanebně dishonorably
hanebně basely
hanebně unconscionably
hanebnost turpitude
hanebnost hellishness
hanebnost scandalousness
hanebnost iniquity
hanebnost disgracefulness
hanebnost dishonourableness
hanebný dishonorable
hanebný flagitious
hanebný scurvy
hanebný shameful
hanebný unconscionable
hanebný wicked
hanebný vile
hanebný raw
hanebný opprobrious
hanebný ignominious
hanebný nefarious
hanebný infamous
hanebný inglorious
hanění vilification
Haney Haney
hanlivě Němec kraut
harašení zbraněmi warmongering
hašé (sekané maso) hash
Hawthorne Hawthorne
Haynes Haynes
hazardně venturously
hedvábně silkily
Heine Heine
hemogeneze haemogenesis
Hennessey Hennessey
Hennessy Hennessy
herectví (něco předstíraného, patetického) histrionics
hermeneutický hermeneutic
hermeneutika hermeneutics
heřmánek chamomile
heřmánek camomile
heslo dne order of the day
heterogenetický heterogenetic
heterogeneze heterogenesis
heterosexuálně heterosexually
High Energy Density Matter HEDM
High Energy Laser Test Facility HELSTF
High Energy Microwave Laboratory HEML
High Mach Turbine Engine HiMaTE
High Performance Molecular Sieve Oxygen Generation System HP MSOGS
High Pressure Turbine HPT
Highly Maneuverable Aircraft Technology HiMAT
hinduistický učenec swami
Hines Hines
historicky nedoložený unhistorical
hl.m. Brunej Bandar Seri Begawan
hl.m. Connecticut v USA Hartford
hl.m. Guinea Conakry
hl.m. Guinea Bissau Bissau
hl.m. Indonésie Jakarta
hl.m. Minnesota v USA St. Paul
hl.m. Nebraska v USA Lincoln
hl.m. Německo Berlin
hl.m. Nepál Kathmandu
hl.m. Nevada v USA Carson City
hl.m. New Hampshire v USA Concord
hl.m. New Jersey v USA Trenton
hl.m. New Mexico v USA Santa Fe
hl.m. New York v USA Albany
hl.m. Papua Nová Guinea Port Moresby
hl.m. Rovníková Guinea Malabo
hl.m. Sierra Leone Freetown
hl.m. Spojené Arabské Emiráty Abu Dhabi
hl.m. Spojené státy americké Washington, DC
hl.m. Španělsko Madrid
hl.m. Tennessee v USA Nashville
hl.m. Venezuela Caracas
hladká pneumatika slick
hlavně primarily
hlavně principally
hlavně largely
hlavně mainly
hlavně especially
hlavní město státu Nevada v USA Carson City
hlavní město Venezuely Caracas
hlavní vzdušné polutanty MAP
hledání něčeho neexistujícího wild goose chase
hledět upřeně stare
hliněné nádobí earthenware
hliněné zboží earthenware
hliněný earthen
hliněný fictile
hliněný hrnec crock
hluboká pánev wok
hluboká pneumatická aerace (vody) deep pneumatic aeration
hluboký spánek deep sleep
hlučně vociferously
hlučně stridently
hlučně noisily
hlučně se bavit roister
hlučně se hašteřit brabble
hlučné vyrušování ruckus
hlučnější noisier
hluchoněmost deaf muteness
hluchoněmost deaf mutism
hluchoněmý deaf and dumb
hluchoněmý deaf mute
hlukové znečištění noise pollution
hmatatelně concretely
hmatatelně tangibly
hmatatelně palpably
hmotně materially
hmotné potřeby creature comforts
hmotné zajištění creature comforts
hned instantly
hned just
hned immediately
hned now
hned nowadays
hněď brown
hned at once
hned right
hned right away
hned straightaway
hned jak to bude možné asap
hned nazačátek right off the bat
hned zpočátku right off the bat
hned zpočátku, v časném stádiu early on
hneda brown
hnědák bay
hnědavý brownish
hnědé uhlí brown coal
hnědé uhlí lignite
hnědé uhlí soft coal
hnědne browns
hnědnutí browning
hnědofialová puce
hnědost brownness
hnědouhelný lignite
hnědší browner
hnědý brown
hnědý ovčí vosk lanolin
hnědý pískovec brownstone
hnětač kneader
hněte kneads
hnětení kneading
hnětení molding
hnětení moulding
hněv ire
hněv rage
hněv anger
hněv wrath
hněvat enrage
hněvivý wrathful
hnisavý zánět kůže carbuncle
hnusně hideously
hnusně beastly
hnusně odiously
hnusnější viler
hoblík, uběrák, beránek jack plane
hodit se pro (něco) be suitable for
hodně as all get out
hodně and how
hodně a good deal
hodně a lot of
hodně very
hodně much
hodně plenty
hodně many
hodně lot
hodně lots of
hodně jako sraček shitloads
hodně peněz a pretty penny
hodně peněz big bucks
hodně štěstí a lucky break
hodně vody uplynulo a lot of water has passed under the bridge
hodně,spousta lots of
hodnocení internetové stránky pagerank
hodný nejvyššího ocenění laureate
hodný zapomnění unmemorable
hojně abundantly
hojně bountifully
hojně copiously
hojně profusely
hojně plenteously
hojně plentifully
hojně se vyskytovat abound
hokejový trenér hockey coach
Holanďané Dutch
holandská majonéza hollandaise sauce
holandská nemoc Dutch disease
homogenně homogeneously
homosexuálně homosexually
honem quickly
honem! come along
honění swank
honění (masturbace) handjob
Honeywell Honeywell
honosně spectacularly
honosně pretentiously
horečně feverishly
horizontálně horizontally
hormon příštítné žlázy parathyroid hormone
hormonálně hormonally
horní sněmovna Upper House
horolezkyně mountaineer
horolezkyně climber
horská nemoc mountain sickness
hory ve státu New York Adirondack
hory ve státu New York Adirondack Mountains
hory ve státu New York Adirondacks
hospodárně frugally
hospodyně housekeeper
hospodyně housewife
hospodyně homemaker
hostinec hostelry
hostinec tavern
hostinec pub
hostinec public house
hostinec saloon
hostinec restaurant
hostinec inn
houskový knedlík bread dumpling
hovězí pečeně roast beef
hovorově panelový dům prefab
hovořit nepravdu deniable
hra na honěnou fox and hounds
hramada nesmyslů a bunch of malarkey
hraní si s něčím monkeying
hranice sněhu snow line
hranice zvodněného systému water bearing system boundary
hrát slušně play fair
hrát špatně underact
hráz mezi pochvou a konečníkem perineum
hrbol na rovném povrchu jaggedness
hrdelně gutturally
hrdinsky statečně valorously
hrnec pot
hrnec casserole
hrnec na polévku stockpot
hrneček mug
hrnečky cups
hrnek cup
hrnek mug
hrnek pot
hromada nesmyslů a bunch of malarkey
hromada nesmyslů a lot of folderol
hromada peněz a chunk of change
hromadně collectively
hromadně wholesale
hromadné (podstatné jméno) uncountable
hromadné jméno mass noun
hrozně lousily
hrozně terribly
hrozně abysmally
hrozně awfully
hrozně appallingly
hrozně horribly
hrozně horrifically
hrozně frightfully
hrozně dreadfully
hrozně severely
hrubá nedbalost gross negligence
hrubý zisk (před zdaněním) pretax profit
hrůzně monstrously
hrůzně horrifyingly
hřbetně dorsally
hřebínek comb
hříšně sinfully
hudebně musically
hudební nadšenec audiophile
hudební nástroj kornet cornet
humorně jocularly
humorně humorously
humorně vulgární ribald
hustota sněhu snow density
hutnější meatier
Hvězdné války Star Wars
Hvězdné války, neoficiální pojmenování Strategické obranné iniciativy (SDI) Star Wars
hydroenergetické dílo hydropower structure
hydroenergetika hydroenergetics
hydrokinetický hydrokinetic
hydromagnetický hydromagnetic
hydronefróza hydronephrosis
hypnogeneze hypnogenesis
hypotetický prakontinent Pangaea
hýřil brzy nemá nic a fool and his money are soon parted
chalinet challis
chatrně flimsily
chatrnější flimsier
chatrnější shakier
Cheney Cheney
chladně chillingly
chladně chilly
chladně coldly
chladně coolly
chladně bleakly
chladně frostily
chladné počasí cold snap
chladně uvažující level headed
chladnější colder
chladnější chiller
chladnější chillier
chladnější coolish
chladnokrevně cold bloodedly
chladnokrevně imperturbably
chladnokrevně in cold blood
chladnokrevně nervelessly
chlípně lasciviously
chlípně lustfully
chlorakne chloracne
chlorid zinečnatý zinc chloride
chmurnější gloomier
chmurnější grimmer
chodit s někým go out
cholinesteráza cholinesterase
chorobně pathologically
chorobné nechutenství anorexia
choval se zmateně bumbled
chovanec inmate
chování lékaře u lůžka nemocného bedside manners
chování se sklonem k riziku risk loving behaviour
chovaný v posvátné úctě sacred
chovat se neslušně misbehave
chovat se poníženě kowtow
chovat se povýšeně condescend
chovat se špatně misbehave
chovné zvíře stocker
chráněná protected
chráněná krajinná oblast protected landscape area
chráněná rybí oblast protected fish area
chráněná vodohospodářská oblast water protection zone
chráněné území protected natural area
chráněné území odvodňování protected area
chráněnec foster child
chráněnec fosterling
chránění sheltering
chránění proti čemu protection of st against st
chráněný proprietary
chráněný protected
chráněný safeguarded
chráněný guarded
chráněný křižník protected cruiser
chránítko holeně shinguard
Christine Christine
chronický (pozdní) účinek chronic effect
chtě nechtě perforce
chtě nechtě willy nilly
chtě nechtě inspite of oneself
chtivý (něčeho) greedy (after)
chudobinec workhouse
chudobinec almshouse
chudobinec poorhouse
chudobně lowly
chutně tastefully
chutnější tastier
chuťová nevýraznost tastelessness
chvalitebně commendably
chvatně amain
chyba spočívající v použití hodnoty o jednotku menší nebo větší off by one error
chybějící článek missing link
chybně mistakenly
chybně misguidedly
chybně amiss
chybně erroneously
chybné pojetí misconception
chybně umístěný misplaced
chybně uvedený misquoted
chybně vytištěný misprinted
chystat se (něco udělat) be on the point of (+ gerundium)
I Am Not A Lawyer, But I Play One On TV IANALBIPOOTV
I See A Great Need Organisation Internationale de Normalisation ISAGN
I Wish I Knew IWIK
IAEA International Atomic Energy Agency International Atomic Energy Agency
IBPGR International Board for Plant Genetic Resources International Board for Plant Genetic Resources
ideálně ideally
identifikace nebezpečnosti hazard identification
identifikované zdroje identified resources
ihned immediately
ihned instantly
ihned at once
ihned at this moment
ihned directly
ihned promptly
ihned straight away
ihned straightway
ihned right
ihned right away
ichneumon ichneumon
ilegálně illicitly
ilustrovaně pictorially
imanence immanence
imanence immanency
imanentně immanently
imanentní immanent
imise (látky znečišťující ovzduší) air pollutant immission
immanentní indwelling
imperativně imperatively
imperiálně imperially
impertinence impertinence
implicitně implicitly
implicitně impliedly
impulzivně impetuously
impulzivně impulsively
In A New York Minute IANYM
Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV) Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW).
indický bubínek tabla
indikátor fekálního znečištění indicator of faecal pollution
indikované zdroje indicated resources
indiskrétně indiscreetly
individuálně individually
individuálně distributively
Indonésie Indonesia
indukčně inductively
induktivně inductively
inertní inert
inertní materiál inert matter
inertní odpad inert waste
inertnost inertness
inervace innervation
inervovat innervate
infekčně infectiously
infekční nemoc infectious disease
infekční tropická nemoc yaws
informační systém o celkové vypouštěné toxicitě CETIS
informativně informatively
informovaný o něčem cognizant
informovat první o nějaké zprávě break a story
inkluzivně inclusively
inkontinence incontinence
inovačně innovatively
inspektorát pro nebezpečné odpady HWI
instinktivně instinctively
institučně institutionally
Institute for Electrical and Electronics Engineers IEEE
instrumentálně instrumentally
intamuskulárně intramuscularly
integované plánování zdrojů IRP
integrace elektrické energie electric power integration
integrálně integrally
Integrated Electromagnetic System Simulator IESS
Integrated High Performance Turbine Engine Technology IHPTET
integrovaná prevence a kontrola znečištění IPPC
integrované environmentálně ekonomické účetnictví IEEA
integrované omezení znečišťování integrated pollution control
intelektuálně intellectually
intelektuálně zdrcující mind boggling
inteligentně intelligently
intenzita nebezpečí hazard rate
intenzivně hard
intenzivně intensely
intenzívně intensively
intenzivně desperately
intenzivně deeply
intenzivně powerfully
intenzivně studovat mug up
intenzivnější profounder
interaktivně interactively
intermediální znečištění intermedial pollution
internacionálně internationally
Internal Integral Starter Generator IIS G
internalizované náklady internalized costs
International Atomic Energy Agency IAEA International Atomic Energy Agency
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR International Board for Plant Genetic Resources
interně internally
internet Internet
Internet Service Provider ISP
internetova socialni sit jmenem Facebook facebook
internetová stránka website
internetová stránka site
internetové prohlížeče browsers
internetové stránky sites
internetové stránky web
internetový prohlížeč internet browser
interpretativně interpretively
intersticiálně interstitially
intramediální znečištění intramedial pollution
intranet intranet
intranetový intranet
intravenózně intravenously
intuitivně intuitively
inverzně inversely
investičně náročný capital intensive
ionex ionexchanger
ionexový filtr ionexchange filter
iracionálně irrationally
Íránec Iranian
Irene Irene
irské černé pivo guinness
Irvine Irvine
Isaac Newton Newton
iterativně iteratively
itinerář itinerary
IW indikační hodnota (něm.) indicative value (IV)
izolovaně apart
jablko nepadlo daleko od stromu a chip off the old block
jaderná energie nuclear energy
jaderná energie nuclear power
jaderné inženýrství nuclear engineering
jaderné palivo nuclear fuel
jaderné ponorky nautili
jaderné štěpení nuclear fission
jadrně sententiously
jádřinec core
jak se brzy jasně ukáže as will soon become apparent
Jane Jane
Janeiro Janeiro
Japonec Jap
Japonec Japanese
jasně brightly
jasně blindingly
jasně fair
jasně patently
jasně plainly
jasně okey dokey
jasně clear
jasně clearly
jasně straightforwardly
jasně červený scarlet
jasně definovaný well defined
jasně fialová lilac
jasné jako facka as plain as day
jasně myslící clear headed
jasně myslící clear thinking
jasně myslící clearheaded
jasné myšlení clear headedness
jasné myšlení clearheadedness
jasně srozumitelný clear as a bell
jasně viditelný obvious
jasné znamení a dead giveaway
jasnější brighter
játrové knedlíčky liver dumplings
Javánec Javanese
jazyk (v ústech) upovídaného clapper
jazyk kmene Mayů Maya
jazykovědně linguistically
je to neuvěřitelné blow me over
je to zatraceně pravda! bloody well
ječné zrno stye
jedenáctkový řádek na děrném štítku x row
jedině solely
jediné only thing
jedinec person
jedinec individual
jedinec subject
jedinečně singularly
jedinečně uniquely
jedinečnost uniqueness
jedinečnost singularity
jedinečnost oneness
jedinečnosti singularities
jedinečný single
jedinečný singular
jedinečný peerless
jedinečný unique
jedinečný unexampled
jedinečný superb
jedinečný unrepeatable
jedinečný matchless
jedinečný nonsuch
jedinečný nonesuch
jedná nespravedlivě wrongs
jednat čestně play fair
jednat nervózně dither
jednat s někým jako s veličinou lionize
jednat s někým nespravedlivě give somebody a raw deal
jednat slušně play fair
jednat v tajné dohodě collude
jednobarevné vidění monochromatic vision
jednobuněčný monocellular
jednobuněčný unicellular
jednoděložné rostliny monocots
jednodílné dámské šaty frock
jednoho dne someday
jednomístné vozidlo single seater
jednomyslně unanimously
jednoplošné letadlo parasol
jednoslabičné slovo monosyllable
jednosměrně unidirectionally
jednostranně unilaterally
jednostranně one sidedly
jednotka světelného toku lumen
jednotně uniformly
jednotně unanimously
jednotné číslo singular
jednotné environmentální standardy UES
Jednotné kontaktní místo Single Point of Contact
jednotné minimální environmentální standardy uniform minimum environmental standards
jednotvárně uneventfully
jednoznačně unequivocally
jednoznačně unambiguously
jednoznačně vyjádřit disambiguate
jehně lamb
jehněčí lamb
jehněčí kůže lambskin
jehněčí maso lamb meet
jehněčí vlna lambswool
jehněda ament
jémine dear me
jémine! golly
jemná vlněná látka Carmelite
jemně delicately
jemně gently
jemně slightly
jemně softly
jemně finely
jemně mezzo
jemné česle fine spacing screen
jemně mletý pesticid fine grain pesticide
jemné např. vlasy flyaway
jemné pečivo pastry
jemné postrčení a love tap
jemně předený finespun
jemné rozlišování refinement
jemnější finer
jemnější subtler
jemnější gentler
jemnější balmier
jemnější milder
jemnější mellower
jen stručně se zmínit dismiss
jen ti nejlepší cream of the crop
jeskyně cave
jeskyně cavern
jeskyně caverns
jeskyně caves
jeskyně zawn
jeskyně grotto
jestliže ne unless
ješitně priggishly
ješitnější vainer
ještě ne yet
ještě ne still not
ještě ne not yet
ještě něco something else
Jet Propellant 8 (standard AF kerosene jet fuel, MIL T 83133) JP 8
jet těsně za někým až na kufru tailgate
jezdit riskantně cut corners
jezdkyně horsewoman
jezdkyně equestrienne
ježdění na koni ve volné přírodě trail riding
jiho východně south easterly
jiho západně south westerly
Jimenez Jimenez
jiný než unlike
jiný než other than
jít na nervy annoy
jít po prkně, námořnická poprava utopením walk the plank
jít rovně go straight
jít špatně go wrong
jízda na neutrál nebo se zmáčknutou spojkou coasting
jízdné carfare
jízdné fare
jízdné fares
již zmíněný aforementioned
jižané southerners
jižně southwards
jménem by name
jménem in the name of
jménem on behalf of
jmenovkyně namesake
Johanesburg Johannesburg
Johannes Johannes
Joint Expendable Turbine Engine Concepts JETEC
Joint Force Air Component Commander JFACC
Joint Technology Demonstrator Engine JTDE
Joint Turbine Advanced Gas Generator JTAGG
Jones Jones
jsoucí v nějakém seznamu listed
Jules Verne (1828 1905) Verne
June June
Juneau Juneau
Junes Junes
Justine Justine
k nekonečnu ad infinitum
k nezaplacení priceless
k, ke, od (dne, data) as of
kabinet cabinet
kabinety cabinets
kajícně apologetically
kajícně remorsefully
kajícně repentantly
kajícně penitently
kalhotová sukně culotte
kalhotová sukně culottes
kalkulovaně calculatedly
kamenec alum
kámének calculus
kamenné zdivo stonework
Kamerunec Cameroonian
kamínek pebble
kamínek stone
kampaně campaigns
Kananejec Canaanite
kandidát na uveřejnění rc
Kane Kane
káně buzzard
kanec razorback
kanec stud
kanec boar
kapesné allowance
kapesné spending money
kapesné pocket money
kapesné pocket money
karcinogeneze carcinogenesis
karneol carnelian
karneol cornelian
karneval carnival
karnevalový carny
karnevaly carnivals
karta královny nebo žolíka face card
kartáček na nehty nail brush
kartáček na nehty nailbrush
kastaněty castanet
kastaněty castanets
kašlat na něco bugger
kaštanově hnědý maroon
Katalánec Catalan
katastr nemovitostí Land Register
katastrofálně disastrously
kauzálně causally
kávový dýchánek kaffeeklatch
kávový dýchánek kaffeeklatsch
kazetový magnetofon cassette player
kázně disciplines
každému se líbí něco jiného beauty is in the eye of the beholder
každopádně iac.
každopádně in any case
každoročně yearly
každoročně every year
každou minutu se někdo narodí one born every minute
každý dostane dost all things to all people
kdo hodně koření seasoner
kdo má zaplacené členské příspěvky paid up
kdo něčeho dosáhl achiever
kdo neuznává repudiator
kdyby ne unless
když ne unless
Keep This Crap Out Of This Newsgroup KTCOOTN
Kennedy Kennedy
Kenneth Kenneth
Kenney Kenney
Kesonová nemoc Decompression Sickness
keynesiánci keynesians
Kill Everyone After Hours KEAH
kinematický kinematic
kinematika kinematics
kinematograf cinematograph
kinematografický cine
kinematografický cinematic
kinematografický cinematographic
kinematografie cinematography
kineskop kinescope
kinestetický kinaesthetic
kinestetický kinesthesis
kinestetický kinesthetic
kinestézie kinaesthesia
kinestézie kinaesthesis
kinestezie kinesthesia
Kinetic Energy Weapon KEW
Kinetic Kill Vehicle KKV
kinetická energie kinetic energy
kinetický kinetic
kineticky kinetically
kinetický motional
kinetika kinetics
kineze kinesis
kineziologie kinesiology
Kinney Kinney
Kirchner Kirchner
kladně positivity
kladně affirmatively
klamně mendaciously
klamně deceptively
klamně misleadingly
klanět se bow down
klanět se worship
klapka pro koně winker
klapky na oči (u koně) blinkers
klarinet clarinet
klarinetista clarinetist
klarinetista clarinettist
klasické dílo zbožné literatury devotional classic
kleštěnec eunuch
klidně dispassionately
klidně calmly
klidně composedly
klidně leisurely
klidně impassively
klidně placidly
klidně stilly
klidně sedately
klidně smoothly
klidně tranquilly
klidnější calmer
klidnější stiller
Kline Kline
klínek gusset
klíště obecné wood tick
klokanovi podobné zvíře velikosti krysy quokka
kmotřenec godchild
kmotřenec godson
knedlík dumpling
knedlíky dumplings
kneel knelt knelt kneel
kneel knelt knelt knelt
kněz officiant
kněz priest
kněz churchman
kněz clergyman
kněží clergymen
kněží clerics
kněží churchmen
kněží priests
kněžiště bema
kněžka priestess
kněžna princess
kněžský priestly
kněžský sacerdotal
kněžský hieratic
kněžský clerical
kněžsky clerically
kněžství church
kněžství priesthood
kniha mající pevné desky hardcover
know knew known knew
know knew known know
know knew known known
koeficient energetické účinnosti EER
koercivně coercively
kogenerace energie cogeneration of energy
kognitivně cognitively
kohabitace, nesezdané soužití cohabitation
koho se něco týká affected by st
kojenec baby
kojenec nurseling
kojenec nursling
kojenec sucker
kojenec suckling
kojenec infant
kojenecká úmrtnost infant mortality
kojenecký ústav infant care centre
koketně coquettishly
kokršpaněl cocker
kokršpaněl cocker spaniel
kokršpaněl spaniel
koktejlový salonek cocktail lounge
kolegyně colleague
kolektivně collectively
Kolín nad Rýnem Cologne
kolineární collinear
kolosálně colossally
kombinace topení a výroby energie CHP
kombinace topení a výroby energie při městském vytápění CHP DH
kombinéza overall
kombinované studium combined learning
kombinované studium distance learning
kombinovaný účinek combined effect
komercializovat, zpeněžit commercialize
komerčně commercially
komerčně úspěšný film blockbuster
komfortně comfortably
kompaktně compactly
kompatibilně compatibly
kompetentně competently
kompletně completely
kompletně totally
kompletně připravený ready made
komplex méněcennosti inferiority complex
komplexně complexly
komplexně comprehensively
komplikovaně intricately
komplikovaně tortuously
komponenta component
komponenty components
komponenty constituents
koncentrace nevyvolávající viditelný efekt no observable effect concentrations (noec)
koncepčně conceptually
koncese, oprávnění concession
kondenzované mléko condensed milk
kondenzované mléko evaporated milk
kondicionér conditioner
koně horseflesh
koně horses
konec butt
konec exit
konec finis
konec finish
konec end
konec ending
konec tail
konec termination
konec termini
konec tip
konec quietus
konec citátu unquote
konec finančního roku year end
konec hry game over
konec konců after all
konec konců afterall
konec poplachu all clear
konec světa Armageddon
konec týdne week end
konec týdne weekend
koneckonců in the long run
konečky prstů fingertips
konečná terminus
konečná odpověď definite answer
konečná stanice terminus
konečně terminally
konečně definitively
konečně at last
konečně at long last
konečně finally
konečně finitely
konečně eventually
konečné těleso finite field
konečník arsehole
konečník rectum
konečníkový rectal
konečníky recta
konečnost definitiveness
konečnost ultimateness
konečnost finality
konečnost finiteness
konečnost finitude
konečný final
konečný finite
konečný eventual
konečný definitive
konečný concluding
konečný ne plus ultra
konečný last
konečný ultimate
konečný terminal
konečný automat finite state machine
konečný bod kategorie category endpoint
konečný produkt final product
konečný produkt end product
konečný součet bottom line
konečný spotřebitel end consumer
konečný spotřebitel end user
konečný termín deadline
konečný uživatel end user
konečný uživatel final user
konečný výrobek final product
konejšení soothing
konejšit soothe
konejšivě soothingly
konejšivě reassuringly
konejšivý soothing
konektor connector
konektor coupler
konektor jack
konektory connectors
konev can
konev watering can
konev na zalévání watering can
konkrétně concretely
konkrétně tangibly
konkurence na straně nabídky competition on the supply side
konkurence na straně poptávky competition on the demand side
konkurenčně competitively
konopné semeno hempseed
konopné vlákno manilla
konsenzuálně consensually
konsitutivně constitutively
konstantně invariably
konstruktivně constructively
konstruované trhy constructed markets
kontejner container
kontejner coffin
kontejner na odpad waste container
kontejnerizace containerization
kontejnerizovaný containerized
kontejnerizovat containerize
kontejnerová loď containership
kontejnery containers
kontinent continent
kontinentální continental
kontinentální drift continental drift
kontinentální svah continental slope
kontinentální šelf continental shelf
kontrola nájemného rent control
kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace hazardous waste control, assurance bonds
kontroverzně controversially
kontroverzně argumentatively
konvenčně conventionally
konverzačně conversationally
konzervativně conservatively
konzervované hovězí corned beef
konzervované hovězí bully beef
konzistentně consistently
konzola (spisovně ž., žena) console
konzumní produkty, diferencované consumer products, differentiated
kooperativně cooperatively
korektivní daně corrective taxes
korektnější seemlier
Kornélie Cornelia
Kornelius Cornelius
kornetista cornetist
koroner coroner
koryto nebo roura pro svod sypkého nebo tekutého materiálu chute
kořeněná zelenina piccalilli
kořeněné rizoto jambalaya
kořeněné víno hippocras
kořeněný hot
kořeněný seasoned
kořeněný spiced
kořeněný spiciness
kořeněný spicy
kořeněný flavourous
kořeněný flavoursome
kořínek radicle
kořínek rootlet
kotevné anchorage
kotník např. koně fetlock
kotva elektromagnetu armature
koupit něco na úvěr to purchase sth on credit
kouzelně enchantingly
kouzelně magically
kouzelně krásný glamourous
kovalentně covalently
kovový džbánek pot
krajané countrymen
krásně beautifully
krásně lovely
krásné řečičky rhetoric
krásné umění fine arts
krásnější neater
kravinec cowpat
kravské neštovice cowpox
kreativně creatively
kreativně improvizovat blow snakes (music)
kreslené porno toon
kreslené příběhy comic strip
kreslené seriály cartoons
krev stydne v žilách make sbs. blood run cold
kritérium maximální čisté současné hodnoty maximum net present value criterion
kritický účinek critical effect
krmné prase porker
krotit mladého koně break in
kroužkové brnění hauberk
kroužkové brnění chain mail
Krušné hory Ore Mountains
křemenec quartzite
křemínek pebble
křest ohněm baptism by fire
křivka agregované nabídky aggregate supply curve
křivka agregované poptávky aggregate demand curve
kříženec bastard
kříženec crossbreed
kříženec mongrel
kříženec half bred
kříženec half breed
kříženec hybrid
kříženec tygra a lvice tigon
křížové oplodnění cross fertilization
Kubánec Cuban
kuchyně cuisine
kuchyně kitchen
kuchyně kitchens
kukuřičné lupínky cornflakes
kukuřičné placky nachos
kukuřičné pole cornfield
kukuřičné vločky corn flakes
kukuřičné vločky cornflakes
kukuřičný lupínek cornflake
kulturně culturally
kumulativně cumulatively
kůň ze stejné stáje stablemate
kupčení, nelegální obchod traffic
kus něčeho cake of
kůže pod nehtem cuticle
kvalifikované environmentální tvrzení qualified environmental claim
kvalitativně qualitatively
kvalitnější superior
kvalitnější superior in quality
kvantitativně quantitatively
kvazilineární quasilinear
kvazinevládní organizace quango
Květná neděle Palm Sunday
kvůli něčemu sake
kvůli něčemu due to
kybernetický cybernetic
kybernetický svět cyberspace
kybernetika cybernetics
kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 1 acid capacity
kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 2 acid capacity
La Fontaine La Fontaine
lačný (něčeho) greedy (after)
ladit s nečím match
lahodně deliciously
lak na nehty nail polish
lak na nehty nail varnish
lamači kamene quarrymen
lámaně brokenly
láskyplně lovingly
laterálně laterally
látka znečišťující ovzduší air pollutant
látky podobné sametu velours
Lausanne Lausanne
laxně laxly
lázně spa
lázně resort
lázně baths
lázně health resort
lázně health resort
learn learned learned learn
learn learned learned learned
Leave Me Alone LMA
Leave Me The F Alone LMTFA
legálně lawfully
legální snížení daně tax avoidance
legislativně legislatively
legitimně legitimately
legitimovat někoho check identity card
lehce zvládnout, s něčím si hladce poradit, snadno projít (testem, pohovorem,...) sail through
lehká kuchyně nouvelle cuisine
lehká nemoc ailment
lehká snídaně continental breakfast
lehkomyslně carelessly
lehkomyslně airily
lehkomyslně frivolously
lehkovážně light heartedly
lehký vánek a breath of wind
lék na uvolnění relaxant
Leone Leone
lepší než průměr A OK
lepší než průměr A Okay
lepší přijít pozdě než nepřijít vůbec better late than never
lesklá tkanina, protkaná stříbrem nebo zlatem lamé
let balonem ballooning
letadlová nemoc airsickness
létat balónem balloon
letecká nemoc airsick
letět těsně při zemi hedgehop
letkyně aviatrix
Levantinec Levantine
Levine Levine
levně inexpensively
levně cheap
levně cheaply
levnější cheaper
lexikálně lexically
ležet (pod něčím) underlie
ležet na něčem overlie
ležící přesně uprostřed middlemost
ležící přesně uprostřed midmost
ležící vně extrinsic
lhostejně lethargically
lhostejně lukewarmly
lhostejně impassively
lhostejně incuriously
lhostejně indifferently
lhostejně indolently
lhostejně unconcernedly
Libanonec Lebanese
liberálně liberally
libovolně arbitrarily
libovolně soever
lidé na nesprávných místech misfits
lidový tanec folk dance
líhne hatches
líně lazily
líně sleepily
líně sluggishly
Line Replaceable Unit LRU
Linear Aerospike SR 71 Experiment LASRE
Linear Finite Difference LFD
linearita linearity
linearizovat linearize
lineárně linearly
lineární linear
lineární model škod ze znečištění linear model of pollution damage
lineární prostor linear space
lineární systém linear system
lineární vícestupňový model linearized multistage procedure
lineární zavlažovač linear irrigation machine
Linec (rakouské město) Linz
línější lazier
liniový zdroj znečišťování ovzduší line air pollution source
litovat (někoho) sorry (for)
litovat rozchod s partnerem cry the blues
lívanec crumpet
lívanec griddle cake
lívanec flapjack
lívanec pancake
Livingstone Livingstone
lněná tkanina linen
lněné plátno linen
lněné prádlo linen
lněné semeno linseed
lněné semínko flaxseed
lněné vlákno flax
lněný flaxy
lněný linen
lněný olej linseed oil
lodní kuchyně caboose
logicky uspořádané marshalled
Loch Ness Loch Ness
lokálně locally
lokálně nežádoucí užití pozemku Locally Unwanted Land Uses (LULUs).
lokální veřejné statky local public goods
lopotně ploddingly
Lorraine Lorraine
Lost My Connection LMC
Lost My Connection Once Again LMCOA
loupežné přepadení mugging
lovkyně huntress
lovné ptactvo wildfowl
Low Pressure Turbine LPT
luneta lune
lunch z krájené kořeněné šunky spam
luxusně luxuriously
luxusně sumptuously
LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.) limiting value of acceptable risk (LVR)
magická energie mana
magnet lodestone
magnet magnet
magnetická bouře magnetic storm
magnetická hlava magnetic head
magnetická indukce magnetic flux density
magnetická indukce magnetic induction
magnetická mina magnetic mine
magnetická páska magnetic tape
magnetická přitažlivost magnetic attraction
magnetická rezonance magnetic resonance
magnetická síla magnetic force
magnetická siločára magnetic line of force
magnetická střelka magnetic needle
magnetické jádro magnetic core
magnetické médium magnetic medium
magnetické médium magnetic storage
magnetické médium magnetic storage medium
magnetické pole magnetic field
magnetický magnetic
magneticky magnetically
magnetický dipól magnetic dipole
magnetický disk magnetic disc
magnetický disk magnetic disk
magnetický kompas magnetic compass
magnetický monopól magnetic monopole
magnetický pásek magnetic stripe
magnetický pól magnetic pole
magnetický rovník magnetic equator
magnetický severní pól magnetic north
magnetický tok magnetic flux
magnetismus magnetism
magnetismus magnetisms
magnetizace magnetisation
magnetizace magnetization
magnetizovat magnetize
magnetizovat magnetize
magnetofon tape recorder
magnetofon tape recorder
magnetofon recorder
magnetofonová nahrávka tape record
magnetofonová nahrávka tape record
magnetofonová páska tape
magnetohydrodynamický magnetohydrodynamical
magnetometr magnetometer
magneton magneton
magnetosféra magnetosphere
magnetovatelný magnetizable
magnetovec lodestone
magnetovec magnetite
magnetron magnetron
magnety magnets
magnezie magnesia
magnezit magnesite
Mahoney Mahoney
Maine Maine
Mainer Mainer
majetnější wealthier
mající dvě proměnné bivariate
mající jen nejnutnější bare bones
mající nedostatek pracovních sil short handed
mající nedostatek pracovních sil shorthanded
mající nechráněné (=obecné) obchodní jméno generic
mající nelegální obsah xxx
mající nižší než nejvyšší kvalitu subprime
mající skleněné oko glassy eyed
mající stejné předky german
mající vypoulené oči bug eyed
mající vypoulené oči bugeyed
mající vyvalené oči goggle eyed
majonéza mayonnaise
makarónek macaroon
makrónek macaroon
malá neztužená vzducholoď blimp
Malcolm X, vlastním jménem Malcolm Little (1925 1965) Malcolm X
malé španělské jídlo tapas
malé zalidnění underpopulation
malebně picturesquely
malebnější quainter
málem něco udělat come near
malicherně narrow mindedly
Malone Malone
Maloney Maloney
malý a nedůležitý one horse
malý stolek, vedle gauče nebo křesla end table
mám hodně práce busy
manekýn mannequin
manekýnka mannequin
manekýnka model
manévr move
manévr maneuver
manévr manoeuvre
manévr stroke
manévr gambit
manévr (k získání výhody) ploy
manévrování maneuvering
manévrování manoeuvring
manévrovaný maneuvered
manévrovatelnost maneuverability
manévrovatelnost manoeuvrability
manévrovatelný maneuverable
manévrovatelný manoeuvrable
manévruje manoeuvres
manévry maneuvers
manévry manoeuvres
manévry field day
manéž circus
manéž manege
mannerista mannerist
mantinel rail
mantinel barrier
mantinel cushion
manuálně manually
manuálně ovládaný hand operated
maratónec marathoner
marginální proměnné (variabilní) náklady marginal variable costs
marioneta puppet
markantně prominently
Marlene Marlene
marně pointlessly
marně uselessly
marně vainly
marnotratně prodigally
marnotratně profligately
marnotratně lavishly
Martinez Martinez
masivně massively
maska neodrážející světlo matte
masová nezaměstnanost mass unemployment
mastné kyseliny fatty acids
mašinérie machinery
matně dimly
matné sklo ground glass
matované sklo ground glass
maximálně maximally
maximálně most
maximálně dosažitelná ochranná technologie MACT
maximum, nejvyšší míra maximum
mazaně cunningly
mazaně cannily
mazanější shrewder
mazánek fair haired boy
mazánek pet
mazatelné programovatelná paměť pouze pro čtení erasable programmable read only memory
mečový tanec sword dance
medailonek medallion
medailonek vignette
meditativně meditatively
měkne mellows
Melbourne Melbourne
Melbourne Melbourne
mělká pneumatická aerace (vody) shallow pneumatic aeration
měna se znehodnocuje the currency depreciates
méně less
méně fewer
méně než under
méně rozvinuté země less developed countries
méně slyšící deafer
méně zpracovaný cruder
méněcennost inferiority
méněcenný inferior
méněcenný third rate
měnění altering
měnění na kouř vaporisation
menšenec minuend
měřitelně measurably
měsíčně monthly
město Indonésie Semarang
město Indonésie Bandung
město Indonésie Medan
město Indonésie Surabaya
město Německo Stuttgart
město Německo Frankfurt
město Německo Dortmund
město Německo Dresden
město Německo Duisburg
město Německo Potsdam
město Německo Offenbach
město Německo Leipzig
město Německo Bremen
město Spojené státy americké Bridgeport
město Spojené státy americké Brownsville
město Spojené státy americké Albuquerque
město Spojené státy americké Abilene
město Spojené státy americké Bakersfield
město Spojené státy americké Allentown
město Spojené státy americké Anaheim
město Spojené státy americké Ann Arbor
město Spojené státy americké Fayetteville
město Spojené státy americké El Monte
město Spojené státy americké El Paso
město Spojené státy americké Escondido
město Spojené státy americké Evansville
město Spojené státy americké Fresno
město Spojené státy americké Gainesville
město Spojené státy americké Fort Lauderdale
město Spojené státy americké Fort Wayne
město Spojené státy americké Fort Worth
město Spojené státy americké Sterling Heights
město Spojené státy americké Saint Petersburg
město Spojené státy americké San Antonio
město Spojené státy americké San Diego
město Spojené státy americké San Francisco
město Spojené státy americké Santa Ana
město Spojené státy americké Santa Rosa
město Spojené státy americké Scottsdale
město Spojené státy americké Seattle
město Spojené státy americké Shreveport
město Spojené státy americké Simi Valley
město Spojené státy americké Sioux Falls
město Spojené státy americké South Bend
město Spojené státy americké Spokane
město Spojené státy americké Stamford
město Spojené státy americké Virginia Beach
město Spojené státy americké Westminster
město Spojené státy americké Wichita
město Spojené státy americké Winston Salem
město Spojené státy americké Sunnyvale
město Spojené státy americké Tacoma
město Spojené státy americké Tampa
město Spojené státy americké Thousand Oaks
město Spojené státy americké Tucson
město Spojené státy americké Tulsa
město Spojené státy americké Moreno Valley
město Spojené státy americké Norwalk
město Spojené státy americké New Haven
město Spojené státy americké New Orleans
město Spojené státy americké Newport News
město Spojené státy americké Miami
město Spojené státy americké Milwaukee
město Spojené státy americké Minneapolis
město Spojené státy americké Grand Rapids
město Spojené státy americké Green Bay
město Spojené státy americké Greensboro
město Spojené státy americké Huntington Beach
město Spojené státy americké Huntsville
město Spojené státy americké Hialeah
město Spojené státy americké Garden Grove
město Spojené státy americké Glendale
město Spojené státy americké Las Vegas
město Spojené státy americké Inglewood
město Spojené státy americké Knoxville
město Spojené státy americké Lakewood
město Spojené státy americké Memphis
město Spojené státy americké Livonia
město Spojené státy americké Long Beach
město Spojené státy americké Louisville
město Spojené státy americké Jacksonville
město Spojené státy americké Jersey City
město Spojené státy americké Oceanside
město Spojené státy americké Omaha
město Spojené státy americké Ontario
město Spojené státy americké Pittsburgh
město Spojené státy americké Plano
město Spojené státy americké Pomona
město Spojené státy americké Portsmouth
město Spojené státy americké Peoria
město Spojené státy americké Philadelphia
město Spojené státy americké Rancho Cucamonga
město Spojené státy americké Overland Park
město Spojené státy americké Oxnard
město Spojené státy americké Cedar Rapids
město Spojené státy americké Charlotte
město Spojené státy americké Chattanooga
město Spojené státy americké Chesapeake
město Spojené státy americké Chicago
město Spojené státy americké Chula Vista
město Spojené státy americké Cincinnati
město Spojené státy americké Corpus Christi
město Spojené státy americké Colorado Springs
město Spojené státy americké Detroit
město Venezuela Maracaibo
městské pevné odpady MSW
měšťané townsfolk
měšťané townsmen
měšťané townspeople
metageneze digenesis
metoda konečných prvků Finite Element Method
metoda konečných prvků FEM
metoda kontingentního (podmíněného) hodnocení CVM
metoda nejmenších čtverců least square method
metoda neurčitých koeficientů method of undetermined coefficients
metoda opakovaného vypouštění entomofágů method of repeated release of entomophages
metoda sebeobrany beze zbraně jujitsu
metody ocenění pomocí přímých nákladů direct costing methods
mezibuněčný intercellular
mezičlánek interlink
mezičlánek go between
mezigenerační justice intergenerational justice
mezigenerační spravedlnost intergenerational equity
mezigenerační zátěž intergenerational burden
mezikontinentální intercontinental
mezikontinentální balistická střela ICBM
mezinárodně internationally
mezinárodní agentura pro energii International Energy Agency (IEA).
Mezinárodní fonetická abeceda International Phonetic Alphabet
mezinárodní fonetická abeceda IPA (International Phonetic Alphabet)
Mezinárodní peněžní korporace International Finance Corporation
meziplanetární interplanetary
meziplanetární prost outer space
mezisklad jaderného paliva Waste Isolation Pilot Plant (WIPP).
mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR) limiting value of acceptable risk (LVR)
mezní dovolené zatížení krajiny limiting load value of landscape
MGW nejvyšší mezná hodnota (něm.) maximum allowable limiting value (MLV)
MHPR mezná hodnota přijatelného rizika limiting value of acceptable risk
midisukně midi
Mikronésie Micronesia
mikrospánek momentary drowsiness
mikroznečištění micropollution
Milanese Milanese
milenec lover
milenec paramour
milenec boyfriend
milenec beau
milenec beaux
milenec beloved
milenec sweetheart
milenecký loverlike
militantně militantly
Milne Milne
milosrdně mercifully
milostně amorously
mimo jiné among other things
mimořádně uncommonly
mimořádně rarely
mimořádně phenomenally
mimořádně singularly
mimořádně extraordinarily
mimořádně inordinately
mimořádně unusually
mimoverbálně non verbally
mince guiney guineas
Mind Your Own Business MYOB
mínění mind
mínění view
mínění belief
mínění opinion
mínění judgement
mínění meaning
míněný meant
minerál mineral
minerál malachit malachite
mineralizace mineralisation
mineralizace mineralization
mineralizace (hydrochemie) mineralization
mineralizace organických látek mineralization of organic substances
mineralizovaný mineralized
minerálka mineral water
minerálka seltzer
minerálka seltzer water
minerální mineral
minerální dary přírody mineral endowment
minerální olej mineral oil
minerální olej petroleum
minerální voda mineral water
mineralog mineralogist
mineralogický mineralogical
mineralogický práh mineralogical threshold
mineralogie mineralogy
minerály minerals
Minerva Minerva
minesengr minnesinger
minimálně minimally
minimálně at least
minimum, nejmenší množství minimum
minisukně miniskirt
míra nezaměstnanosti rate of unemployment
mírně blandly
mírně slightly
mírně mildly
mírně moderately
mírně fairly
mírně euphemistically
mírně gently
mírně běžet canter
mírné zaklení jeez
mírné zaklení při překvapení jeez
mírně zakřivený meč, palaš falchion
mírnější milder
mírumilovně peaceably
Mission Needs Statement MNS
místně locally
místní odvodnění local drainage
místo plné pracovitých lidí a beehive of activity
místo, kde jsou shromážděni koně před dostihem paddock
místopřísežné prohlášení affidavit
míšenec bastard
míšenec cross bred
míšenec crossbred
míšenec crossbreed
míšenec half bred
míšenec hybrid
míšenec mongrel
míšenec mulatto
míšenecký half breed
mít něčeho příliš coming out of our ears
mít něčeho příliš coming out of your yin yang
mít nepříjemnost get into trouble
mít nerad dislike
mít nespoutanou mysl big sky thinking
mít opačný účinek backfire
mít přesně tolik peněz cut it a little fine
mít stejné hobby bitten by the same bug
mít účinek impact
mít účinek na get to
mít význam (v nějaké věci), mít vliv (na něco), prosadit se make a difference
míti IQ houpacího koně have the IQ of a handball
mizerně poorly
mizerně woefully
mizerné počasí dirty weather
mládenec chap
mládenec youngster
mládenec lad
mládenec adolescent
mládenec stripling
mládenec při svatbě groomsman
mládeži nepřístupné X rated
mléčně bílý milk white
mléčně bílý milky
mléčné sklo milk glass
mléčné zuby decidious teeth
mluv slušně watch your language
mluvit nedokonale smatter
mluvit nejasně double talk
mluvit nejasně double talk
mluvit nejistě stumble
mluvit nesprávně misspoke
mluvit otevřeně speak out
mluvit otevřeně o problému clear the air
mluvit veřejně preach
mluvit veřejně proselytize
MLV nejvyšší mezná hodnota (angl.) maximum allowable limiting value (MLV)
mlýnek coffee grinder
mlýnek grinder
mlýnek na maso mincer
mně myself
mně me
mne me
Mne se casto zdá, bird
mnemonický mnemonic
mnemonicky mnemonically
mnemonika mnemonics
mnemotechnický mnemonic
mnemotechnický mnemotechnic
mnemotechnik mnemonist
mnemotechnika mnemonic
mnemotechnika mnemonics
mnoho společného much in common
mnohomluvně verbosely
mnohonásobné využití přenosové cesty multiplex
mnohostranně multilaterally
množné číslo plural
množství hrnečku cupful
množství obsažené v nádobě jarful
množství plné místnosti roomful
mobilní zdroj znečišťování ovzduší mobile air pollution source
mobilní zdroje znečištění ovzduší mobile sources of air pollution
moci něčemu zabránit can help it
mocně potently
mocně mightily
mocnější mightier
močí vulgárně pisses
modálně modally
model náhodné licitace random bidding model
model náhodného prospěchu Random Utility Model RUM.
model zhodnocení energetické technologie Energy Technology Assessment (ETA) Model
moderně modernly
moderně stylishly
módně modishly
modřenec grape hyacinth
modulárně modularly
mohutně mighty
mohutně powerfully
molekulární genetika molecular genetics
Moline Moline
momentálně momentarily
momentálně presently
Monet Monet
monetarismus monetarism
monetarista monetarist
monetaristé monetarists
monetární monetary
monetární politika monetary policy
monitorování znečištění atmosferického pozadí BaPMoN
monogamně monogamously
monogeneze monogenesis
monotónně monotonically
monotónně monotonously
monotónně tonelessly
monotónně mluvit singsong
Montenegro Montenegro
monumentálně monumentally
Mooney Mooney
morálně ponížit drag down
morálně zavázán duty bound
morbidně morbidly
morfogenetický morphogenetic
morfogeneze morphogenesis
mořská nemoc seasick
mořská nemoc seasickness
mořská scenérie seascape
mosazně žlutý brassy
Moscone Moscone
mostné toll
možné possible
možně earthly
mravenec emmet
mravenec ant
mravenec pismire
mravenečník ant bear
mravenečník anteater
mravně zkazit deprave
mrně nipper
mrně kid
mrška (o ženě) minx
mrštně swiftly
mrštně lithely
mrtvolně bledý waxen
mrtvolně bledý cadaverous
mrzačící zranění maim
mrzačící zranění maims
mrzne freezes
mušinec flyspeck
muzikálně musically
myonekróza myonecrosis
myslet si o něčem make of something
myslet to vážně be serious
myslitelně conceivably
mýtné toll
na dně at bottom
na dně flat broke
na dovolené on vacation
na druhé straně overleaf
na druhé straně beyond
na druhé straně but then
na chlp, presne on the button
na chlup přesně on the dot
na jedné straně on one hand
na mizině broke
na naší straně alongside
na něčí žádost bidding
na něčí žádosti bindings
na něho about him
na nejvyšší úrovni top level
na někom, aby for + inf.
na neurčito sine die
na neurčito indefinitely
na plné obrátky full tilt
na scéně on stage
na scéně onstage
na smrtelné posteli brush with death
na spodní straně underneath
na stejné vlnové délce on the same wavelength
na straně on side
na straně on the side
na svěně visící wall hanging
na tvé smrtelné posteli on your deathbed
na tvé straně on your side
na úkor něčeho at the expense of something
na vlastní smrtelné posteli on my deathbed
na volné noze on the loose
na základě něčeho pursuant
nabídka peněz money supply
nabídka peněz v ekonomice money supply
nabídkově omezené statky positional goods
nabídnout nižší cenu než konkurent to undercut a competitor
nabízené množství quantity supplied
nábožně religiously
nabroušeně edgily
nadbytečně superfluously
nadbytečně unnecessarily
nadějně hopefully
nadějně auspiciously
nádherně wonderfully
nádherně wondrous
nádherně exquisitely
nádherně delightfully
nádherně magnificently
nádherně royally
Nadine Nadine
nadměrně excess
nadměrně excessively
nadměrně exorbitantly
nadměrně immoderately
nadměrně činný overactive
nadměrně nakupovat overbuy
nadměrně pít booze
nadměrné rezervy excess reserves
nadměrně veliký outsize
nadměrně velký outsized
nadměrně vysoké nájemné rack rent
nadměrné využívání overuse
nadměrně zatěžovat daněmi overtax
nadneseně grandly
nadnést lift
nadnést v hovoru broach
nadpřirozeně preternaturally
nadpřirozeně supernaturally
nadpřirozeně transcendentally
nadpřirozeně unearthly
nadšeně avidly
nadšeně enthusiastically
nadšeně zestfully
nadšeně rapturously
nadšenec enthusiast
nadšenec fan
nadšenec freak
nadšenec buff
nadšenec addict
nadšenec aficionado
nadšenec zealot
nadšenec hobbyist
nafoukaně pompously
nafoukaně turgidly
nafoukaně smugly
nafoukanec snob
nafoukanec jackanapes
nafoukanec bighead
nahánějící hrůzu awesome
nahne bend
nahněvat anger
nahněvat annoy
nahnutý k jedné straně lopsided
náhodně haphazardly
náhodně incidentally
náhodně coincidentally
náhodně casually
náhodně randomly
náhodně fortuitously
náhodně serendipitously
náhodně rozdělil randomized
náhodně rozdělit randomize
náhodné rozdělování randomisation
náhodně rozmístěný randomised
náhodně rozmístit randomise
náhodně rozmístit jumble
náhodné úlovky incidental takes
naivně naively
naivně fondly
naivně důvěřivý dewy eyed
nájemné rent
nájemné rental
nájemné rentals
nájemné hire
najíst se důkladně tuck in
najít si čas pro nějakou činnost get round to doing something
nákladně expensively
nákladnější costlier
nákladní auto plné truckload
náklady na kontrolu znečištění PCC
náklady na snižování znečištění PAC
náklady na splnění costs, compliance.
náklady, nepřímé costs, indirect
náklady, utopené (ztracené) costs, sunk
naklánění tilt
naklánění tilting
naklánění brzdícího vozidla nose dive
naklánět tilt
nakloněná rovina inclined plane
naklonění tilt
naklonění sway
naklonění declination
nakloněný cant
nakloněný canted
nakloněný tilt
nakloněný tilted
nakloněný tipped
nakloněný dovish
nakloněný disposed
nakloněný slanted
nakloněný sloping
nakloněný lopsided
nakloněný latched
nakloněný leaned
nakloněný leant
nakloněný inclined
nakloněný oblique
nakloněný prone
nakloněný weighted
nakloněný well disposed
nakloněný banked
nakloněný vzad backswept
nakonec after all
nakonec at length
nakonec in the end
nakonec eventually
nakonec finally
nakonec ultimately
nakonec last
nakonec lastly
nalezenec foundling
nalezenec waif
nalezne will find
náležící někomu nebo něčemu caddish
námitka se nepřipouští plea is not available
námitka, nesouhlas objection
námořník na stejné lodi shipmate
nanebevstoupení Ascension (Day)
nanebevzetí Assumption
nanejvýš at best
nanejvýš at most
nanejvýš at the most
nanejvýš most
nanejvýš extremely
nanést apply
naneštěstí unfortunately
naopak, obracene vice versa
nápadně prominently
nápadně remarkably
napájený jadernou energií nuclear powered
napěťová nesymetrie input offset current
náplně fillings
naplnění repletion
naplněnost repletion
naplněný replete
naplněný full
naplněný loaded
naplněný tekutinou brim full
naplněný tekutinou brimfull
nápodobně likewise
nápodobně same to you
nápravné zařízení borstal
nápravné zařízení detention home
naprosto správně rightly
náročně challengingly
národně nationally
národní emisní standardy pro nebezpečné vzdušné polutanty NESHAP
národní správa kontroly znečištění ovzduší NAPCA
narozený v cizině foreign born
nářez ze studeného masa cold cuts
nashromážděná nedokončená práce backlog
nashromážděné amassed
násilně violently
násilné napadení criminal assault
násilné vniknutí breach
násilné vymáhání exaction
následně consecutively
následně consequently
následně subsequently
následně sequentially
následný účinek pesticidu resulting pesticide effect
následovně subsequently
násobenec multiplicand
nasraný na (někoho něco) peed off
nastane occurs
nastávající nevěsta bride to be
nastavitelné křeslo recliner
nástěnná deska, topení připevněné na stěně wall panel
nástěnné hodiny wall clock
nástroje monetární politiky monetary instrument
nástroje monetární politiky monetary tools
našinec fellow countryman
naštvaně crossly
naštvaně resentfully
naštvat někoho cross someone
natáhnout si pohodlně stretch out
National Aerospace Plane NASP
National Environmental Policy Act NEPA National Environmental Policy Act
natřít to někomu wallop
naučně educationally
navenek outwardly
navenek outwards
navléci obvinění frame up
navoněný scented
navoněný perfumed
navonět scent
navonět kadidlem incense
návrat k něčemu back at it
návrh a výroba podporované počítači CAD CAM
návrh usnesení draft resolution
navrhne suggests
navzdory něčemu in spite of
název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích CARE
název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích Combined Accident Reduction Effort
názorně graphically
nazvat věc pravým jménem call a spade a spade
NDR = Nemecká demokratická republika DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990)
ne fail to
ne nae
ne nah
ne nay
ne nope
ne not
ne non
ne no
ne noes
them
ne dont
ne esenciální komodity non essential commodities
ne jako unlike
ne na mém dvorečku NIMBY
ne na mém dvoře Not In My Back Yard (NIMBY).
ne řidič non driver
ne tak dobrý a notch below
ne v ofsajdu onside
neabstraktivní využití (vody) non abstractive use
neadekvátně inadequately
neadekvátní inadequate
neadekvátní incommensurate
neadresovaný unaddressed
neadresovatelný unaddressable
neagresivní non aggressive
neagresivní noninvasive
neakademický nonacademic
neakceptovatelně unacceptably
neakceptovatelný unacceptable
neakreditovaný unaccredited
neaktivně inactively
neaktivní inactive
neaktivní nonactive
neaktivnost inactivity
Neal Neal
nealkoholický nonalcoholic
nealkoholický dry
nealkoholický koktejl Shirley Temple
nealkoholický nápoj soft drink
nealkoholický nápoj non alcoholic drink
neamerický un American
neanalyzovatelný irresolvable
Neandrtál Neanderthal
neandrtálec Neanderthal man
neangažovanost non alignment
neangažovanost nonalignment
neangažovaný nonaligned
neangažovaný uncommitted
neanglický non English
neanonymní onymous
neaplikovaný unapplied
Neapol Naples
Near Isothermal Flowing Test Rig NIFTR
neatletický nonathletic
neatraktivní unprepossessing
neatraktivní unattractive
neatraktivnost unattractiveness
neautentický unauthentic
neautentičnost inauthenticity
neautorizovaný unauthorised
neautorizovaný unauthorized
nebe heaven
nebe sky
nebe welkin
nebělený unbleached
nebeletristický nonfiction
nebeletristický nonfictional
neberoucí nic vážně jokey
nebesa heaven
nebesa heavens
nebesa canopy
nebesa sphere
nebesa postelí canopies
nebeský celestial
nebesky celestially
nebeský heavenly
nebeský supernal
nebeský unearthly
nebeský empyreal
nebeský blankyt welkin
nebeský pád skyfall
nebešťan celestial
nebezpecny material hazmat
nebezpečí danger
nebezpečí dangers
nebezpečí jeopardy
nebezpečí risk
nebezpečí peril
nebezpečná situace tightrope
nebezpečně perilously
nebezpečně dangerously
nebezpečně unsafely
nebezpečnost dangerousness
nebezpečnost hazardousness
nebezpečný hazardous
nebezpečný dangerous
nebezpečný wildcat
nebezpečný unsafe
nebezpečný perilous
nebezpečný reckless
nebezpečný odpad hazardous waste
nebezpečný vzdušný polutant HAP
nebílý nonwhite
neblahý inaspicious
neblahý inauspicious
neblahý omnious
neblahý swart
neblahý unpropitious
neblahý calamitous
neblahý sinister
neblahý infelicitous
neblahý malignant
neblahý baleful
neblaze balefully
nebo or
nebohý poor
nebojácnost gaminess
nebojácnost fearlessness
nebojácnost dauntlessness
nebojácný gamy
nebojácný aweless
nebojácný bold
nebojácný unshrinking
nebojácný unafraid
nebojácný fearless
nebojácný stout
nebojechtivý nonmilitant
nebojechtivý nonbelligerent
nebojovný noncombatant
nebojsa dreadnought
nebojující příslušník vojska non combatant
nebojující příslušník vojska noncombatant
neboli by another name
neboli or
neboť because
neboť for
nebozez gimlet
nebozez auger
nebožák poor wretch
nebožka late
nebožtík lately departed
nebožtík lyke
nebráněný undefended
nebránící unhamper
nebránící nonblocking
Nebraska Nebraska
Nebrasský Nebraskan
nebrat not to take
nebrat ohledy na have no regard to
nebrat zajatce take no prisoners
nebrzdící unhamper
nebude will not be
nebude won´t be
nebudete you will not
nebudete you will not be
Nebukadnesar Nebuchadnezzar
nebydlící zde nonresident
nebyl has not been
nebyl was not
nebylo it has not been
nebýt not to be
nebýt doma be out
nebýt v příbuzenském vztahu unrelated
nebýt ve své kůži be out on his (her) own
nebytí nonentity
nebytové prostory non residential premises
nebývale unprecedentedly
nebývalý unprecedented
nebývalý novel
necenzurovaný uncut
necenzurovaný uncensored
necertifikovaný uncertified
necírkevní nonclerical
necírkevní nondenominational
necitelnost insensibility
necitelnost insensitiveness
necitelnost impassibility
necitelný impassible
necitelný rough
necitelný unfeeling
necitelný callous
necitelný insensate
necítící insentient
necitlivě insensitively
necitlivě numbingly
necitlivě callously
necitlivost insensibility
necitlivost insensitiveness
necitlivost insensitivity
necitlivost anaesthesia
necitlivost numbness
necitlivý nonsensitive
necitlivý numb
necitlivý insensible
necitlivý insensitive
necitlivý emotionless
necitovaný unquoted
necitovatelný unquotable
necivilizovaný uncivilised
necivilizovaný uncivilized
necky wash tub
necky washtub
něco something
něco anything
něco bez jména foo
něco k snědku a bite to eat
něco k upečení roaster
něco krátkého a tlustého stubby
něco křupavé crisper
něco na památku keepsake
něco našetřit save a bundle
něco nejvíce most
něco ohromného whopper
něco prima gasser
něco připomínat evocative
něco vymyslet cook up
něco vyvolat catalyse
necudnost filth
necudnost shamelessness
necudnost unchasteness
necudnost immodesty
necudnost obscenity
necudný wanton
necudný indecent
necvičený green
necvičený unpractised
necvičící nonpracticing
necyklický noncyclic
něčeho of something
něčeho znalý cognisant
nečekaná návštěva drop in
nečekaně unexpectedly
nečekaně surprisingly
nečekaný unexpected
nečekaný untoward
nečekaný abrupt
nečekaný favorit dark horse
nečekaný vítěz dark horse
nečekaný výskyt outcrop
nečestně sordidly
nečestně unfairly
nečestně dishonestly
nečestně dishonorably
nečestně ignobly
nečestné jednání backstab
nečestně získaný ill gotten
nečestnost ignobleness
nečestnost meanness
nečestnost sordidness
nečestnost dishonest
nečestnost dishonesty
nečestnost filthiness
nečestnost unrighteousness
nečestnost unfairness
nečestný mean
nečestný inglorious
nečestný untrue
nečestný sordid
nečestný dishonest
nečestný dishonorable
nečinně idly
nečinně inactively
nečinně čekat, postávat, posedávat wait around
nečinně trávit čas veg out
nečinnost doldrums
nečinnost dormancy
nečinnost inaction
nečinnost inactiveness
nečinnost inactivity
nečinnost idleness
nečinnost inertia
nečinnost layoff
nečinnost standstill
nečinný nonoperative
nečinný otiose
nečinný dormant
nečinný idle
nečinný inactive
nečinorodý nonconstructive
nečistě uncleanly
nečistota uncleanliness
nečistota admixture
nečistota debris
nečistota dirt
nečistota impurity
nečistota fouling
nečistota foulness
nečistotný uncleanly
nečistoty impurities
nečistý impure
nečistý foul
nečistý filthy
nečistý squalid
nečistý unclean
nečitelně illegibly
nečitelnost illegibility
nečitelný illegible
nečitelný crabbed
nečitelný unreadable
nečlánkovaný memberless
nečlen non member
nečlen nonmember
nečtený unread
Ned Ned
nedaleko near
nedaleko not far
nedaleko not far from
nedaleko close
nedaleko contiguously
nedaleký next door
nedaleký near
nedalo se it wasn´t possible
nedatovaný dateless
nedatovaný undated
nedatovatelný undatable
nedávající pozor asleep at the switch
nedávající pozor oblivious
nedávno recently
nedávno lately
nedávno latterly
nedávno not long ago
nedávno newly
nedávno vzniklý neoteric
nedávnost recency
nedávný recent
nedávný new
nedávný latter
nedávný upstart
nedbající careless
nedbající disregardful
nedbající regardless
nedbalá elegance rugged elegance
nedbale sloppily
nedbale slovenly
nedbale carelessly
nedbale heedlessly
nedbale neglectfully
nedbale anyhow
nedbalejší sloppier
nedbalejší laxer
nedbalost laxity
nedbalost heedlessness
nedbalost inadvertence
nedbalost inattention
nedbalost inattentiveness
nedbalost unmindfulness
nedbalost recklessness
nedbalost carelessness
nedbalost untidiness
nedbalost sloppiness
nedbalost neglectfulness
nedbalost negligence
nedbalost nevědomá inadvertent negligence
nedbalost nevědomá unconscious negligence
nedbalost vědomá conscious negligence
nedbalost vědomá advertent
nedbalostní trestný čin negligent crime
nedbalostní zavinění negligent fault
nedbalý untidy
nedbalý careless
nedbalý inadvertent
nedbalý lax
nedbalý loose
nedbalý reckless
nedbalý off hand
nedbalý offhand
nedbalý unmindful
nedbalý neglectful
nedbalý negligent
nedbalý slack
nedbalý slapdash
nedbalý slipshod
nedbalý slovenly
nedbalý remiss
nedbalý easy going
nedbání disregard
nedbat disregard
nedbat overlook
nedbat neglect
nedědičný nonhereditary
nedefinovaný undefined
nedefinovaný typem untyped
nedefinovatelně indefinably
nedefinovatelný indefinable
nedefinovatelný undefinable
nedeklarovaný undeclared
nedělání refraining
neděle Sunday
nedělej brush
nedělej si starosti brush it off
nedělený entire
nedělitelnost indivisibility
nedělitelný indivisible
nedělitelný indivisibly
nedělitelný unsharable
nedělní Sunday
nedělní náboženská škola Sunday school
nedělní sváteční oděv Sunday best
nedemokratický undemocratic
nedemokraticky undemocratically
nedemokratický nondemocratic
nedestruktivně nondestructively
nedestruktivní nondestructive
nedeterminismus nondeterminism
nedeterministický nondeterministic
nedeterministicky nondeterministically
nediagnostikovatelný undiagnosable
nedílná součást part and parcel
nedílný indivisible
nedílný entire
nedílný integral
nediplomatický undiplomatic
nedisciplinovaný nondisciplinary
nediskrétní indiscreet
nediskrétnost indiscretion
nediskrétnost faux pas
nediskriminující nondiscriminatory
nedlouho not long
nedobrovolně compulsorily
nedobrovolně under pressure
nedobrovolně involuntarily
nedobrovolné riziko involuntary risk
nedobrovolnost involuntariness
nedobrovolný involuntary
nedobrovolný enforced
nedobrovolný compulsory
nedobrý úmysl malice
nedobytné pohledávky bad debts
nedobytnost impregnability
nedobytný impregnable
nedobytný nonrecoverable
nedobytný inexpugnable
nedobytný irrecoverable
nedobytný unconquerable
nedobytný unassailable
nedobytný dluh uncollectible
nedočkavost anxiety
nedočkavost eagerness
nedočkavost restiveness
nedočkavost skittishness
nedočkavý restive
nedočkavý keyed up
nedočkavý anxious
nedočkavý agog
nedodělaný undone
nedodělek backlog
nedodělky arrears
nedodržení breach
nedodržení breaching
nedodržení nonobservance
nedodržení non observance
nedodržení noncompliance
nedodržení defaulting
nedodržení infringing
nedodržet infringe
nedodržet violate
nedodržuje breaches
nedodržující noncomplying
nedogmatický undogmatical
nedohledný vast
nedohodnutý disagreed
nedochvilnost tardiness
nedochvilnost unpunctuality
nedochvilný unpunctual
nedokázaný unprove
nedokázaný unproved
nedokázaný unproven
nedokázaný unprovoked
nedokázat fail to
nedokazatelnost unprovability
nedokazatelný unprovable
nedokazatelný indemonstrable
nedokonalá konkurence imperfect competition
nedokonalá soutěž imperfect competition
nedokonale imperfectly
nedokonalost imperfection
nedokonalost incompleteness
nedokonalost shortcoming
nedokonalosti imperfections
nedokonalý imperfect
nedokonalý faultily
nedokonalý faulty
nedokonavé sloveso imperfective verb
nedokonavý imperfective
nedokončeně incompletely
nedokončenost incompleteness
nedokončený incomplete
nedokončený uncompleted
nedokončený unfinished
nedokončený unformed
nedokončený unaccomplished
nedokumentovaný undocumented
nedoložený unattested
nedoložený unsubstantiated
nedomorodý nonnative
nedomrlec zombie
nedomyšlený unconsidered
nedomyšlený airy fairy
nedopalek butt
nedopalek marihuany cigarety roach
nedopečený unbaked
nedopečený half baked
nedoplatek arrear
nedoplatek undercharge
nedoplatky arrears
nedoporučený unrecommended
nedoporučoval dissuaded
nedoporučovat dissuade
nedorozumění misapprehension
nedorozumění misunderstanding
nedoručení non delivery
nedoručený undelivered
nedoručený dopis dead letter
nedoručitelnost nondelivery
nedoručitelný undeliverable
nedosáhnutelný cíl pie in the sky
nedosažitelnost unapproachability
nedosažitelnost unavailability
nedosažitelný unattainable
nedosažitelný unattainably
nedosažitelný unavailable
nedosažitelný unachievable
nedosažitelný unfeasible
nedosažitelný unobtainable
nedosažitelný unreachable
nedosažitelný unrealizable
nedosažitelný unworkable
nedoslýchavý hard of hearing
nedospěle immaturely
nedospělost immaturity
nedospělý immature
nedospělý young
nedospělý preteen
nedospělý jejune
nedospělý juvenile
nedospět fall short
nedostačovat fall short
nedostačující insufficient
nedostačující wanting
nedostal have not got
Nedostatečná F
nedostatečná imunita immunodeficiency
nedostatečná specifikace underspecification
nedostatečně insufficiently
nedostatečně inadequately
nedostatečné investice underinvestment
nedostatečné množství paucity
nedostatečně platit underpay
nedostatečně vycvičený undertrain
nedostatečné zkušenosti insufficient experience
nedostatečnost Insufficiency
nedostatečnost poverty
nedostatečnost inadequateness
nedostatečnost skimpiness
nedostatečný scant
nedostatečný scanty
nedostatečný inadequate
nedostatečný insufficient
nedostatečný lacking
nedostatečný deficient
nedostatečný důkaz inadequate
nedostatečný výkon underperformance
nedostatek dearth
nedostatek defect
nedostatek deficiency
nedostatek demerit
nedostatek famine
nedostatek flaw
nedostatek drawback
nedostatek absence
nedostatek want
nedostatek scarceness
nedostatek scarcity
nedostatek shortage
nedostatek shortcoming
nedostatek pitfall
nedostatek poverty
nedostatek paucity
nedostatek lack
nedostatek Insufficiency
nedostatek času, pozdě a bad time
nedostatek kyslíku hypoxia
nedostatek něčeho scarceness
nedostatek pohybu gridlock
nedostatek rovnováhy imbalance
nedostatek svobody lack of freedom
nedostatkový scarce
nedostatkový shortage
nedostatky shortages
nedostatky shortcomings
nedostatky drawbacks
nedostatky deficiencies
nedostatky demerits
nedostatky disadvantages
nedostatky inadequacies
nedostatky imperfections
nedostatky absences
nedostavení se non appearance
nedostavení se nonappearance
nedostavení se menstruace amenorrhea
nedostavení se někam nonappearance
nedostižnost brilliance
nedostižný unattainable
nedostižný nonpareil
nedostupné unavailable
nedostupnost unavailability
nedostupnost non availability
nedostupnost nonavailability
nedostupný unattainable
nedostupný unavailable
nedotčeně unaffectedly
nedotčený unaffected
nedotčený unapologetic
nedotčený unmoved
nedotčený maiden
nedotčený intact
nedotčený inviolate
nedotčený virgin
nedotčený virginal
nedotčený untouched
nedotčený whole
nedotírající nonintrusive
nedotknutelný intangible
nedotknutelný sacred
nedotknutelný sacrosanct
nedotknutelný untouchable
nedotknutelný indefeasible
nedotknutelný člověk sacred cow
nedotvořený unformed
nedouk smatterer
nedovařený undercooked
nedovařený underdone
nedovařený rare
nedovedu can´t
nedovoleně vstupovat na cizí pozemek tresspass
nedovolený unwarranted
nedovolený inadmissible
nedovolený illicit
nedovolit disallow
nedovolit crack down on
nedovolit vstoupit keep away
nedovoluje inhibits
nedramatický nondramatic
nedramatický undramatic
neduh ailment
neduhy maladies
neduchovní nonspiritual
nedůležitá věc big hairy deal
nedůležitost unimportance
nedůležitost insignificance
nedůležitost irrelevance
nedůležitý irrelevant
nedůležitý jerkwater
nedůležitý inessential
nedůležitý nonessential
nedůležitý miniscule
nedůležitý extrinsic
nedůležitý unimportant
nedůležitý inconsequential
nedůrazný unemphatic
nedůrazný downbeat
nedůslednost inconsequence
nedůstojný demeaning
nedůstojný discreditable
nedůstojný undignified
nedůtklivě petulantly
nedůtklivost petulance
nedůtklivost snappishness
nedůtklivý petulant
nedůvěra scepticism
nedůvěra skepticism
nedůvěra noncredit
nedůvěra mistrust
nedůvěra distrust
nedůvěra v sebe self doubt
nedůvěryhodnost untrustworthiness
nedůvěryhodný untrustworthy
nedůvěřivě distrustfully
nedůvěřivě askance
nedůvěřivě incredulously
nedůvěřivě sceptically
nedůvěřivě mistrustfully
nedůvěřivost incredulity
nedůvěřivý incredulous
nedůvěřivý suspicions
nedůvěřivý suspicious
nedůvěřivý distrustful
nedůvěřivý mistrustful
nedůvěřovat distrust
nedůvěřuje doubts
neduživost infirmity
neduživý puny
nedvojsmyslný unambiguous
nedžentlmensky unknightly
Needham Needham
needitovaný unedited
neefektivita inefficiency
neefektivně inefficiently
neefektivní ineffective
neefektivní inefficient
neefektivní noneffective
neefektivní výroba inefficient production
neekonomické (nehospodárné) nájemné uneconomic rent
neekonomický uneconomic
neekonomický uneconomical
neekvivalentní nonequivalent
neelastický nonelastic
neelastický inelastic
neelastický unstretchable
neelastičnost inelasticity
neelegance inelegance
neelegance gracelessness
neelegantní inelegant
neelegantní unfashionable
neelegantnost inelegance
neelektrický nonelectric
neelektrický nonelectrical
neelementární nonbasic
neempirický ab initio
neenergetické suroviny nonenergy raw materials
neergonomický unergonomic
neestetický unaesthetic
neestetický unappetizing
neestetický inaesthetic
neetický unethical
neeticky unethically
neetický errant
neevidovaný unlisted
neexistence absence
neexistence nonexistence
neexistence non existence
neexistuje there is no
neexistující non existent
neexistující nonexistent
neexistující člověk unperson
neexkluzivní nonexclusive
neexponovaný raw
NEF noise exposure forecast noise exposure forecast
nefalšovanost genuineness
nefalšovaný genuine
nefalšovaný pukka
nefalšovaný pure
nefalšovaný unalloyed
nefatální nonfatal
nefér no fair
nefiktivní non fictional
nefiltrovaný unfiltered
neflexibilní inflexible
nefluktuující nonfluctuating
nefologie nephology
neforemný unshapely
neformálně familiarly
neformálně informally
neformální informal
neformální laid back
neformální laid back
neformální freewheeling
neformálnost familiarity
neformálnost informality
neformátovaný unformatted
nefoskop nephoscope
nefrektomie nephrectomy
nefrit nephrite
nefrit jade
nefrit greenstone
nefritida nephritis
nefron nephron
nefroskleróza nephrosclerosis
nefrotoxin nephrotoxin
nefundovaný unfunded
nefungující haywire
nefungující out of order
nefunkční nonfunctional
nefunkční non functional
nefunkční dud
nefunkční functionless
nefyzický nonphysical
nefyzicky nonphysically
nefyzikální unphysical
negace negation
negace negations
negalantně ungentlemanly
negalantní ungallant
negativ negative
negativismus negativism
negativista negativist
negativita negativeness
negativita negativity
negativně negatively
negativně unfavourably
negativní negative
negativní abient
negativní seamy
negativní přírůstek rozsahu NIG
negátoři negators
negatron negatron
Neger Nigga
neglazovaný unglazed
negližé neglige
negližé negligee
negližé dishabille
negovaný negated
negovat negate
negovatel negator
negr nigger
negr blackamoor
negr darky
negr coon
negr cotton picker
negramotnost illiteracy
negramotný illiterate
negramotný unlettered
Negro Negro
negroidní Negroid
neguje negates
negující negating
něha tenderness
neharmonický inharmonic
neharmonický inharmonious
nehasnoucí inextinguishable
nehašené vápno burnt lime
nehazardní nonhazardous
neherecký nontheatrical
nehet nail
nehet finger nail
nehet fingernail
nehet toe nail
nehet toenail
nehet na palci thumbnail
nehezký unattractive
nehlasoval abstained
nehlasový nonvocal
nehlazený unburnished
nehledě irrespective
nehledě na apart from
nehledě na notwithstanding
nehledící oblivious
nehlídaný unsupervised
nehlídaný unwatched
nehluboký not deep
nehluboký shallow
nehlučně soundlessly
nehlučně noiselessly
nehlučnost noiselessness
nehlučný noiseless
nehlučný quiet
nehlučný soundless
nehmatatelný intangible
nehmatatelný impalpable
nehmotně immaterially
nehmotnost immateriality
nehmotnost immaterialness
nehmotný immaterial
nehmotný incorporeal
nehmotný intangible
nehmotný massless
nehmotný non physical
nehmotný nonmaterial
nehmotný nonphysical
nehmotný unsubstantial
nehmotný ethereal
nehnout se z místa stay put
nehnuté držení catalepsy
něho him
nehoda incident
nehoda misadventure
nehoda mishap
nehoda accident
nehodně unworthily
nehodnost unworthiness
nehodnotný unvalued
nehodný unworthy
nehodný undeserving
nehodný něčeho worthless
nehody accidents
nehody incidents
nehody mishaps
neholistický non holistic
nehomogenní nonuniform
nehomogenní inhomogeneous
nehomogenní heterogenous
nehomogennost inhomogeneity
nehorázně unconscionably
nehoráznost extreme
nehoráznost awful extreme
nehorázný arrant
nehorázný exorbitant
nehořlavý nonburnable
nehořlavý noncombustible
nehořlavý nonflammable
nehořlavý incombustible
nehospodárný uneconomic
nehospodárný wasteful
nehospodárný návrh uneconomic proposition
nehostinnost bleakness
nehostinnost inhospitality
nehostinný inhospitable
nehotovost crudeness
nehotový crude
nehotový undone
nehotový názor crude opinions
nehovorný nonspeaking
něhož which
něhož whom
nehraný not played
nehraný unfeigned
nehratelnost unplayability
nehratelný unplayable
nehrdinský unheroic
nehrozící nonthreatening
Nehru Nehru
nehty nails
nehty fingernails
nehty na prstech nohou toenails
nehty na rukou fingernails
nehybně motionlessly
nehybně quiescently
nehybnost quiescence
nehybnost torpidity
nehybnost torpor
nehybnost immobility
nehybnost immovability
nehybnost immovableness
nehybnost motionlessness
nehybnost stasis
nehybnost statuesqueness
nehybnost rigidity
nehybný rigid
nehybný stiff
nehybný still
nehybný fixed
nehybný inert
nehybný quiescent
nehybný motionless
nehybný immovable
nehybný immoveable
nehybný dead
nehybný jako socha stock still
nehygienický unsanitary
nehygienický unhygienic
nehynoucí undying
nehynoucí imperishable
nech si ty kecy! cut the crap
nech toho let it be
nechal left
nechal let
nechal had left
nechám i will let
nechápající incomprehensive
nechápající uncomprehending
nechápat misunderstand
nechápavě uncomprehendingly
nechápavost dulness
nechápavý dense
nechápavý slow witted
nechápavý noncomprehending
nechápavý pohled a blank look
nechápe misconstrues
nechat leave
nechat let
nechat knock off
nechat put past
nechat bez prostředků maroon
nechat být leave alone
nechat čekat detain
nechat daleko za sebou walk down
nechat chladným underwhelm
nechat na holičkách throw over
nechat na holičkách let down
nechat na holičkách go back on
nechat nerozhodnuté pend
nechat notářsky ověřit notarize
nechat po škole detain
nechat se napálit fall for st.
nechat se svést catch a ride
nechat se unést run away with
nechat si líbit put up with
nechat si patentovát patent
nechat si pro sebe keep to oneself
nechat si to udělat have it made
nechat svět běžet take its course
nechat toho cut it out
nechat ve štychu walk out
nechat vejít let in
nechat vyblednout etiolate
nechat vyklíčit germinate
nechat za sebou leave behind
nechává lets
nechává otevřenou odpověď begs the question
nechávat leave
nechávat let
nechce does not want
nechce se mi I don´t feel like
nechce se mu doesn´t feel like
nechci i do not want
nechci i don´t want to
nechirurgický nonsurgical
nechlazený uncooled
nechovající se jako dáma unladylike
nechráněný unguarded
nechráněný exposed
nechráněný fenceless
nechráněný insecure
nechráněný open
nechráněný unprotected
nechte si čvachtat chow down
nechte si chutnat chow down
nechtěně accidentally
nechtěně inadvertently
nechtěný unwanted
nechtěný unwished
nechtěný unmeant
nechtěný involuntary
nechtít do not want
nechtít ublížit mean no harm
nechuť loathing
nechuť disinclination
nechuť distaste
nechuť aversion
nechuť reluctance
nechuť repugnancy
nechuť repulsion
nechutně revoltingly
nechutně disgustingly
nechutně distastefully
nechutně nauseatingly
nechutnost nauseousness
nechutnost noisomeness
nechutnost sleaze
nechutnost fulsomeness
nechutnost turn off
nechutnost turnoff
nechutnost offensiveness
nechutný objectionable
nechutný rancid
nechutný nasty
nechutný nauseous
nechutný unpalatable
nechutný unsavory
nechutný unsavoury
nechutný unappetizing
nechutný sickening
nechutný fulsome
nechutný disgusting
nechutný distasteful
nechvalně známý infamous
neideální unideal
neidempotent nonidempotent
neidentický nonidentical
neidentifikovaný unidentified
neidentifikovaný undisclosed
neidentifikovatelný unidentifiable
neidentifikovatelný létající předmět unindentified flying object
neidentifikovatelný létající předmět UFO
Neil Neil
neilustrovaný unillustrated
neimplementovaný unimplemented
neimplementovatelný unimplementable
neimunní nonimmune
neinfekční noninfectious
neinfikovaný uninfected
neinflační noninflationary
neinformativní uninformative
neinformovanost ignorance
neinformovaný ignorant
neinformovaný uninformed
neinformovaný uninstructed
neinformovaný unenlightened
neinformovaný newsless
neinicializovaný uninitialised
neinicializovaný uninitialized
neinkasovaný uncollected
neintelektuální unintellectual
neintelektuální nonintellectual
neinteligentní mindless
neinteligentní unintelligent
neinteligentní witless
neinteragující noninteracting
neinterpretovaný uninterpreted
neinterpretovatelný uninterpretable
neintervence nonintervention
neintervencionista noninterventionist
neintervencionista non interventionist
neintervenování nonintervention
neintuitivní nonintuitive
neintuitivní counter intuitive
neintuitivní counterintuitive
neinvertující noninverting
neinvestovat disinvest
neionický nonionic
neionogenní non ionic
neizolovaný nonsegregated
neizolovaný exposed
neizolovaný uninsulated
něj him
nejabsurdnější absurdest
nejaderný nonnuclear
nějak anyhow
nějak anywise
nějak somehow
nějak someways
nějaká any
nějaké some
nějaké povahy natured
nějakého tvaru shaped
nějakou any
nejaktivnější briskest
nejaktivnější výrobce v kartelu swing producer
nějaký an
nějaký any
nějaký certain
nějaký some
nějaký some kind of
nějaký some sort of
nějaký, jakýsi a
nějakým způsobem somehow
nejapně inanely
nejapný witless
nejapný facetious
nejasně vaguely
nejasně dimly
nejasně darkly
nejasné řeči double talk
nejasné řeči double talk
nejasnější hazier
nejasnější vaguer
nejasnost vagueness
nejasnost equivocalness
nejasnost obliquity
nejasnost obscurity
nejasnost ambiguity
nejasnost muddiness
nejasnost haziness
nejasnosti uncertainties
nejasný unclear
nejasný hazy
nejasný ambiguous
nejasný abstruse
nejasný vague
nejasný wispy
nejasný obscure
nejasný recondite
nejasný fuzzy
nejasný misty
nejasný muzzy
nejasný dim
nejbělejší whitest
nejbezcitnější unkindest
nejbezpečnější safest
nejbezpečnější securest
nejbezpečnější soundest
nejběžnější commonest
nejbláznivější craziest
nejblíže dnu bottommost
nejbližší closest
nejbližší proximate
nejbližší nearest
nejbližší forthcoming
nejbližší bod průletu satelitu periapsis
nejbližší příbuzný next of kin
nejbohatší wealthiest
nejbohatší richest
nejbujnější rankest
nejbystřejší smartest
nejbystřejší shrewdest
nejčasnější earliest
nejčastější most frequent
nejčernější blackest
nejčernější sooty
nejčerstvější freshest
nejčervenější reddest
nejčestnější fairest
nejčistší sheerest
nejčistší clearest
nejčistší cleanest
nejčistší purest
nejdále farthest
nejde to, nepasuje no go
nejdéle longest
nejdelikátnější subtlest
nejdelší longest
nejdeštivější rainiest
nejdivnější strangest
nejdivnější weirdest
nejdivočejší widest
nejdivočejší wildest
nejdolejší lowermost
nejdoucí na tloušťku nonfattening
nejdoucí po sobě nonconsecutive
nejdražší dearest
nejdrobnější minutest
nejdrsnější harshest
nejdrsnější severest
nejdrsnější starkest
nejdrsnější roughest
nejdrsnější coarsest
nejdrzejší sauciest
nejdřív firstly
nejdříve first
nejdříve first of all
nejdříve first off
nejdříve at first
nejdřívější earliest
nejdůležitější overbearing
nejdůležitější paramount
nejdůležitější primary
nejdůležitější all important
nejdůvěrnější most intimate
nejdůvěrnější closest
nejednotnost disunity
nejednotnost nonuniformity
nejednotnosti inconsistencies
nejednotný nonuniform
nejednotný disunited
nejednou not once
nejednoznačnost ambiguity
nejednoznačný ambiguous
nejedoucí pracovat along for the ride
nejedovatý nontoxic
nejedovatý nonintoxicating
nejedovatý nonpoisonous
nejen not only
nejenom not only
nejextrémnější extremest
nejférovější fairest
nejhezčí nicest
nejhezčí prettiest
nejhladší smoothest
nejhlasitější shrillest
nejhlasitější loudest
nejhlavnější overbearing
nejhloupější stupidest
nejhloupější dullest
nejhloupější dumbest
nejhlubší inner
nejhlubší deepest
nejhlubší profoundest
nejhlubší zoufalství abject despair
nejhlučnější noisiest
nejhorší worst
nejhorší bída abject misery
nejhořejší upmost
nejhořejší uppermost
nejhrdější proudest
nejhrubější grossest
nejhrubší coarsest
nejhrubší crudest
nejhrubšího zrna rankest
nejhůř worst
nejhustější thickest
nejhustější densest
nejchabější blandest
nejchatrnější flimsiest
nejchatrnější shakiest
nejchladnější coldest
nejchladnější coolest
nejchmurnější grimmest
nejchudší poorest
nejchutnější tastiest
nejchytřejší cleverest
nejintenzivnější keenest
nejintimnější midmost
nejistě insecurely
nejistě uncertainly
nejistě shakily
nejistě doubtfully
nejistota doubt
nejistota incertitude
nejistota unsafeness
nejistota insecurity
nejistota limbo
nejistota uncertainty
nejistota uneasiness
nejistoty uncertainties
nejistý unassured
nejistý uncertain
nejistý suspensive
nejistý chancy
nejistý afloat
nejistý aleatory
nejistý doubtful
nejistý dubious
nejistý fallible
nejistý fluky
nejistý precarious
nejistý insecure
nejistý shady
nejistý shaky
nejistý unsure
nejistý wildcat
nejistý unsafe
nejištěný úvěr unsecured loan
nejít spát be up
nejjasnější brightest
nejjasnější sheerest
nejjasnější hvězda Sirius
nejjednodušší simplest
nejjemnější tenderest
nejjemnější mildest
nejjemnější gentlest
nejjistější surest
nejjižnější southernmost
nejjižnější southmost
nejklidnější calmest
nejkluzčí slickest
nejkomičtější drollest
nejkomplikovanější trickiest
nejkrajnější outmost
nejkrásnější neatest
nejkrásnější dick
nejkratší shortest
nejkrotčí tamest
nejkrutější cruellest
nejkrvavější goriest
nejkrvavější bloodiest
nejkřehčí frailest
nejkřiklavější gaudiest
nejkřupavější crispiest
nejkřupavější crunchiest
nejkulatější roundest
nejkyselejší sourest
nejlaskavější kindest
nejlaskavější kindliest
nejlegračnější funniest
nejlehčí lightest
nejlenivější laziest
nejlépe best
nejlépe se prodávající bestselling
nejlepkavější stickiest
nejlepší second to none
nejlepší supreme
nejlepší the be all, end all
nejlepší best
nejlepší better than sex
nejlepší finest
nejlepší foremost
nejlepší dosažitelná řídící technologie běžně dostupná BPCTCA
nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT) Best Achievable Control Technology (BACT).
Nejlepší dostupná technologie Best Available Technique (BAT)
nejlepší dostupné technol., které nezpůsobí přehnané náklady BATNEEC
nejlepší konvenční technologie BCT
nejlepší použitelná ekonomicky dosažitelná technologie BATEA
nejlepší použitelné env. možnosti BPEO
nejlepší praktická technologie (BPT) Best Practical Technology (BPT).
nejlepší prakticky použitelná technologie BPT
nejlepší prakticky použitelné prostředky BPM
nejlepší sousto tidbit
nejlepší ze všech bar none
nejlesklejší glossiest
nejlevnější cheapest
nejlevnější třída economy class
nejlínější laziest
nejlíp best
nejlstivější trickiest
nejluxusnější grandest
nejlysejší baldest
nejmazanější craftiest
nejměkčí softest
nejmělčí shallowest
nejméně least
nejméně fewest
nejmenovaný innominate
nejmenovatelný unmentionable
nejmenší tiniest
nejmenší faintest
nejmenší smallest
nejmenší minutest
nejmenší least
nejmenší littlest
nejmenší možné množství diddly squat
nejmenší společný jmenovatel least common denominator
nejmenší společný násobek least common multiple
nejmenší typ automobilu supermini
nejmenší z maximálních ztrát minimax
nejmilejší pleasantest
nejmírnější mildest
nejmladší youngest
nejmladší the youngest
nejmladší syn cadet
nejmocnější mightiest
nejmočálovitější boggiest
nejmodernější state of the art
nejmodernější state of the art
nejmódnější trendiest
nejmódnější fanciest
nejmodřejší bluest
nejmokřejší wettest
nejmoudřejší wisest
nejmoudřejší sagest
nejmužnější manliest
nejnádhernější divinest
nejnákladnější costliest
nejnáladovější moodiest
nejnapjatější tensest
nejnapjatější tautest
nejnečinější idlest
nejnechutnější sickest
nejnejasnější vaguest
nejnejasnější dimmest
nejnenasytnější greediest
nejnenávistnější bitterest
nejneobvyklejší oddest
nejneohrabanější clumsiest
nejnepatrnější slightest
nejnepatrnější subtlest
nejnepořádnější messiest
nejnepravděpodobnější unlikeliest
nejnepřátelštější unfriendliest
nejneslušnější rudest
nejnesmělejší shyest
nejnesnadnější uneasiest
nejnešikovnější awkwardest
nejnešťastnější unhappiest
nejnešťastnější unluckiest
nejneuklizenější untidiest
nejneurčitější fuzziest
nejneuváženější blindest
nejnevkusnější tackiest
nejnevlídnější harshest
nejnezdravější unhealthiest
nejnižší undermost
nejnižší lowermost
nejnižší lowest
nejnižší lowliest
nejnižší minimum
nejnižší basest
nejnižší bod trough
nejnižší bod rock bottom
nejnižší bod rock bottom
nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER) Lowest Achievable Emission Rate (LAER).
nejnižší koncentrace s pozorovatelnými efekty LOEC
nejnižší možná hodnota rock bottom
nejnižší možná hodnota rock bottom
nejnižší pozorovaná úroveň s negativními efekty LOAEL
nejnižší prakticky použitelné ALARP
nejnižší rozumně dosažitelné ALARA
nejnižší sociální třída underclass
nejnižší úroveň s pozorovatelnými efekty LOEL
nejnovější latest
nejnovější up to date
nejnovější hot
nejnovější newest
nejnuznější neediest
nejobyčejnější merest
nejobyčejnější plainest
nejodlehlejší furthermost
nejodolnější hardiest
nejodpornější nastiest
nejodpornější foulest
nejodpornější vilest
nejodvážnější bravest
nejokrajovější outmost
nejomezenější scantiest
nejoplzlejší naughtiest
nejosamělejší loneliest
nejospalejší sleepiest
nejostnatější thorniest
nejostražitější wariest
nejostřejší acutest
nejostřejší sharpest
nejošklivější ugliest
nejošuntilejší seediest
nejpevnější toughest
nejpevnější firmest
nejpísečnější sandiest
nejplechovější tinniest
nejplesnivější dankest
nejplnější fullest
nejpoctivější frankest
nejpoctivější fairest
nejpodivnější queerest
nejpodlejší basest
nejpodrážděnější testiest
nejpohlednější handsomest
nejpochmurnější bleakest
nejpochmurnější dreariest
nejpokročilejší most advanced
nejpomalejší slowest
nejposlednější latest
nejposvátnější holiest
nejpošetilejší silliest
nejpoutavější catchiest
nejpovrchnější sketchiest
nejpozději at the furthest
nejpozději at the latest
nejpozději at the very latest
nejpravděpodobnější likeliest
nejpravdivější truest
nejpravější rightmost
nejprázdnější emptiest
nejpronikavější shrillest
nejpronikavější profoundest
nejprostší plainest
nejprudší sharpest
nejprve initially
nejprve at first
nejprve first
nejprve first of all
nejprve first off
nejprve foremost
nejpřátelštější friendliest
nejpřesnější minutest
nejpříjemnější pleasantest
nejpříjemnější finest
nejpříjemnější fondest
nejpříkřejší steepest
nejpřipravenější readiest
nejpřísnější sternest
nejpřísnější strictest
nejpřísnější severest
nejraději preferably
nejrafinovanější subtlest
nejranější earliest
nejriskantnější riskiest
nejrobustnější sturdiest
nejrovnější straightest
nejrozsáhlejší vastest
nejrozšířenější the most widespread
nejroztomilejší cutest
nejroztomilejší bonniest
nejrozumnější sanest
nejrozvláčnější lengthiest
nejrozzlobenější angriest
nejrychleji quickest
nejrychlejší quickest
nejrychlejší swiftest
nejrychlejší speediest
nejrychlejší fastest
nejrychlejší fleetest
nejryzejší purest
nejřidší sparsest
nejsem I am not
Nejsem Právník IANAL (I Am Not A Lawyer)
nejsevernější northernmost
nejschopnější the ablest
nejschopnější ablest
nejsi ain´t
nejsilnější profoundest
nejsilnější thickest
nejsilnější strongest
nejskromnější humblest
nejslabší slightest
nejslabší weakest
nejslabší palest
nejsladší sweetest
nejslavnější most famous
nejslepější blindest
nejslunečnější sunniest
nejsmrtelnější deadliest
nejsmutnější saddest
nejsmyslnější sexiest
nejsnadněji easiest
nejsnažší easiest
nejsou are not
nejsou pravidla anything goes
nejsoucí majetkem nontenured
nejsoucí rodilý nonnative
nejsoucí v držení nontenured
nejsoucí z povolání nonvocational
nejspíš most likely
nejspíše most likely
nejspodnější nethermost
nejspodnější lowermost
nejspodnější undermost
nejsprávnější soundest
nejsrdečněji heartiest
nejsrdečnější heartiest
nejstálejší steadiest
nejstarší eldest
nejstarší oldest
nejstatečnější pluckiest
nejstatnější sturdiest
nejstonavější sickliest
nejstrašidelnější scariest
nejstrašnější direst
nejstriktnější sternest
nejstručnější briefest
nejsurovější rawest
nejsušší the driest
nejsušší driest
nejsvětější trojice trinity
nejsvětlejší palest
nejsvětlejší lightest
nejsvižnější briskest
nejsvůdnější sexiest
nejšerednější beastliest
nejšílenější maddest
nejširší broadest
nejširší widest
nejšpinavější grimiest
nejšpinavější filthiest
nejšpinavější foulest
nejšpinavější dirtiest
nejšťastnější luckiest
nejšťastnější happiest
nejšťavnatější juiciest
nejtajnější them
nejtekutější runniest
nejtemnější obscurest
nejtemnější murkiest
nejtemnější gloomiest
nejtenčí thinnest
nejteplejší hottest
nejteplejší warmest
nejtěsnější tightest
nejtěsnější scantiest
nejtěžší the heaviest
nejtěžší hardest
nejtěžší heaviest
nejtišší quietest
nejtlumenější dimmest
nejtlustší fattest
nejtmavší darkest
nejtrefnější aptest
nejtroufalejší boldest
nejtrpělivější meekest
nejtrýznivější most tormenting
nejtučnější fattest
nejtupější bluntest
nejtužší toughest
nejtužší stiffest
nejtvrdší severest
nejtvrdší starkest
nejúctyhodnější worthiest
nejuklizenější tidiest
nejunáhlenější rashest
nejunavenější weariest
nejupřímnější frankest
nejupřímnější sincerest
nejustiční nonjudicial
nejušlechtilejší noblest
nejútlejší slenderest
nejútlejší slimmest
nejúzkostlivější fussiest
nejužší narrowest
nejvážnější gravest
nejvěrnější staunchest
nejveselejší merriest
nejveselejší jolliest
nejveselejší cheeriest
největrnější windiest
největší utmost
největší greatest
největší biggest
největší largest
největší společný dělitel greatest common divisor
největší záchranný člun longboat
nejvhodnější fittest
nejvíc most
nejvíce most
nejvíce the most
nejvíce holý barest
nejvíce horký hottest
nejvíce hořký bitterest
nejvíce hrdý proudest
nejvíce obnažený barest
nejvíce rozzlobený the angriest
nejvíce vlevo leftmost
nejvíce vpravo rightmost
nejvíce zaneprázdněný busiest
nejvíce zlý meanest
nejvlhčí dampest
nejvnitřnější inmost
nejvnitřnější innermost
nejvolnější loosest
nejvolnější freest
nejvřelejší heartiest
nejvšednější plainest
nejvtipnější wittiest
nejvybranější choicest
nejvýhodnější optimal
nejvyhublejší boniest
nejvýchodnější easternmost
nejvýchodnější eastmost
nejvychytralejší sliest
nejvýraznější boldest
nejvysílenější groggiest
nejvyšší grand
nejvyšší highest
nejvyšší paramount
nejvyšší the highest
nejvyšší top
nejvyšší topmost
nejvyšší supreme
Nejvyšší Supreme Being
nejvyšší tallest
nejvyšší bod apex
nejvyšší bod climax
nejvyšší bod peak
nejvyšší bůh Římanů Jove
nejvyšší cena ceiling price
nejvyšší čas high time
nejvyšší daňová skupina in the top tax bracket
nejvyšší dosažitelný bod acme
nejvyšší hora And Aconcagua
nejvyšší hora jižní polokoule Aconcagua
nejvyšší jakost firsts
nejvyšší kvality A one
nejvyšší kvality A 1
nejvyšší kvality A1
nejvyšší mezná hodnota (NMH) maximum limiting value (MLV)
nejvyšší moc supremacy
nejvyšší můstek lodi flying bridge
nejvyšší počet limit
nejvyšší pontifik supreme pontif
nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK) maximum allowable concentration (MAC) of substances
nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu maximum allowable pesticide concentration
nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody maximum allowable waste water pollution
Nejvyšší soud Supreme Court
Nejvyšší správní soud Supreme Administrative Court
nejvyšší úrovně top level
nejvyžší skaut v oddíle, skaut s nejvyšší hodností eagle scout
nejvzácnější scarcest
nejvzácnější rarest
nejvzdálenější furthermost
nejvzdálenější furthest
nejvzdálenější farthermost
nejvzdálenější remotest
nejvznešenější stateliest
nejvznešenější sublimest
nejvznešenější loftiest
nejvznešenější noblest
nejzábavnější funniest
nejzadnější hindmost
nejzadnější backmost
nejzahořklejší bitterest
nejzajímavější most interesting
nejzákladnější basest
nejzáludnější sneakiest
nejzamlženější foggiest
nejzamlženější haziest
nejzápadnější westernmost
nejzápadnější westmost
nejzarmoucenější sorriest
nejzarytější staunchest
nejzatracenější damnedest
nejzavalitější stoutest
nejzávažnější weightiest
nejzávažnější gravest
nejzazší endmost
nejzazší mez deadline
nejzazší termín deadline
nejzbytečnější vainest
nejzdravější healthiest
nejzdvořilejší politest
nejzelenější greenest
nejzevnější outermost
nejzevnější outmost
nejzmatenější fuzziest
nejznámější best known
nejzřetelnější clearest
nejzuřivější fiercest
nějž which
nějž whom
nejžalostnější sorriest
nejživější liveliest
nejžlutější yellowest
nekajícnost impenitence
nekajícný unrepentant
nekalá soutěž unfair competition
nekalibrovaný uncalibrated
nekalkulovatelný nonchargeable
nekalorický noncaloric
nekalý mean
někam somewhere
někam someplace
někam anywhere
někam jinam somewhere else
nekanalizované území undrained area
nekapilární pórovitost půdy non capillary earth porosity
nekarcinogenní noncancerous
nekatalogizovaný uncatalogued
nekatolický non Catholic
nekázeň indiscipline
někde anywhere
někde somewhere
někde someplace
někde jinde somewhere else
někdejší erstwhile
někdejší ex
někdo somebody
někdo someone
někdo one
někdo anybody
někdo anyone
někdo jiný someone else
někdo kdo přišel do řečí gossiper
někdo komu vadí technologický pokrok luddite
někdo mi řekl a little bird told me
nekdo pevne (az domyslive) presvedceny, ale spatne informovany sophomoric
někdo třetí third party
někdo třetí third party
někdy sometime
někdy sometimes
někdy someday
někdy at one time
někdy jindy another time
někdy jindy some other time
někdy ve významu co op družstvo coop
nekladení odporu nonresistance
neklamně indubitably
neklamně unmistakably
neklamně unmistakeably
neklamný unmistakable
neklasický nonclassical
neklasifikovaný unclassified
neklasifikovatelný unclassifiable
neklesající nondecreasing
neklid uneasiness
neklid unrest
neklid restlessness
neklid anxiety
neklid alarm
neklid inquietude
neklid disquiet
neklid fidgetiness
neklidně restlessly
neklidný restless
neklidný unpacific
neklidný unquiet
neklinický nonclinical
nekližé neglige
neklouzavý non slip
neklouzavý nonskid
neklouzavý nonslip
nekňuba nincompoop
nekňuba stick in the mud
nekočovný nonmigratory
nekoherentní incoherent
někoho someone
několik some
několik some of
několik several
několik a few
několikanásobně severalfold
několikapatrový multilevel
několikrát several times
nekolísání nonfading
nekolísavý nonfluctuating
nekomerční noncommercial
nekompatibilita incompatibility
nekompatibility incompatibilities
nekompatibility incompatibly
nekompatibilní incompatible
nekompetence incompetence
nekompetence incompetency
nekompetentně incompetently
nekompetentní incompetent
nekompetentnost incompetence
nekompetentnost incompetency
nekompletní incomplete
nekomplikovaný unproblematic
nekompromisně grimly
nekompromisně stoutly
nekompromisní stout
nekompromisní rigid
nekompromisní hard line
nekompromisní hard line
nekompromisní hardline
nekompromisní uncompromising
nekompromisní hráč a game one
nekompromisnost rigidity
nekompromisnost intransigence
nekompromistní dyed in the wool
někomu to someone
někomu připsatelný referable
nekomunikativní uncommunicative
nekomunikování noncommunication
nekomunikující noninteracting
nekomunista non Communist
nekoncentrovaný at loose ends
nekoncový nonterminal
nekončící unending
nekončící sempiternal
nekonečná omezenost dense stupidity
nekonečně interminably
nekonečně infinitely
nekonečně unendingly
nekonečně transfinitely
nekonečně endlessly
nekonečno infinity
nekonečnost infiniteness
nekonečnost infinitude
nekonečnost infinity
nekonečnost endlessness
nekonečný endless
nekonečný eternal
nekonečný dateless
nekonečný never ending
nekonečný neverending
nekonečný boundless
nekonečný vast
nekonečný infinite
nekonečný interminable
nekonečný limitless
nekonečný transfinite
nekonečný timeless
nekonečný jedním směrem semi infinite
nekonformista nonconformist
nekonformita nonconformity
nekonformní nonconforming
nekongresový non Congressional
nekonkurenceschopnost uncompetitiveness
nekonkurenční uncompetitive
nekonkurující si noncompeting
nekonstruktivní nonconstructive
nekontaminovaný uncontaminated
nekontrolované kývání nutation
nekontrolované úniky fugitive emission
nekontrolovaný unchecked
nekontrolovatelně uncontrollably
nekontrolovatelný uncontrollable
nekontrolovatelný unmanageable
nekontrolovatelný, neovladatelný uncontrollable
nekontroverzně uncontroversially
nekontroverzní non controversial
nekontroverzní noncontroversial
nekonvenčně unconventionally
nekonvenční unconventional
nekonvenční heterodox
nekonvenční mladá žena flapper
nekonvertibilní unconvertible
nekonvertibilní nonconvertible
nekonvexní křivky znečištění nonconvex pollution curves
nekonzervativní nonconservative
nekonzistentní inconsistent
nekonzistentnost inconsistency
nekooperativní uncooperative
nekoordinovanost incoordination
nekoordinovaný uncoordinated
nekoordinovaný piecemeal
nekorektní incorrect
nekorigovaný uncorrected
nekorodující noncorroding
nekorodující noncorrosive
nekorozivní noncorrosive
nekorunovaný uncrowned
nekouřící nonsmoking
nekouřit NS
nekouřit No Smoking
nekouzelník muggle
nekov nonmetal
nekovový nonmetallic
nekovový non metallic
nekritický noncritical
nekritický uncritical
nekriticky uncritically
nekritický indiscriminate
nekritický unquestioning
nekrmený unfed
nekrofil necrophiliac
nekrofilie necrophilia
nekrofilie necrophilism
nekrofobie necrophobia
nekrolog necrology
nekrolog obituary
nekrologové obituaries
nekrolýza necrolysis
nekromanie necromania
nekromant necromancer
nekromantický necromantic
nekromantika necromancy
nekromat necromancer
nekropsie necropsy
nekrotický sloughed
nekróza necrosis
nekruhový noncyclic
nekrvavý unbloody
nekrvavý bloodless
nekrystalický noncrystalline
nekrytá pozice short position
nekryté bankovky fiat money
nekrytý exposed
nekrytý naked
nekrytý open
nekrytý unsecured
nekrytý šek bad cheque
nekřesťanský unchristian
nekřesťanský christless
nektar nectar
nektar honey
nektarinka nectarine
nektarodárný nectariferous
některý some
některý any
některý z amerických kaktusú, často meskal peyote
někteří divers
nekton necton
nekton nekton
někudy some way
nekultivovanost coarseness
nekultivovaný uncultivated
nekultivovaný raw
nekultivovaný lowbrow
nekulturní uncultured
nekulturní uncivilised
nekumulativní noncumulative
nekuřácký nonsmoking
nekuřák nonsmoker
nekuřák non smoker
nekvalifikovaný unskilled
nekvalifikovaný unqualified
nekvalitně postavené jerry built
nekvalitně postavené jerrybuilt
nekvalitně sestavené z částí kludge
nekvalitně sestavuje z částí kludges
nekvalitní shoddy
nekvalitní duff
nekvalitní flimsy
nekvalitní bastardised
nekvalitni brummagem
nekvalitní, podřadný sub par
nekvalitnost shoddiness
nekvašený unfermented
nekvetoucí nonflowering
někým zastupovatelný representable
nekynutý chléb matzo
nekynutý chléb matzot
nekynutý chléb matzoth
nekyselý nonacid
neladící dissonant
nelákavý uninviting
nelaskavě unkindly
nelaskavost ungraciousness
nelaskavý unkind
neléčený untreated
nelegálně illegally
nelegální illegal
nelegální nonlegal
nelegální kopírování pirating
nelegální obchodování trafficking
nelegitimně illegitimately
nelegitimní illegitimate
nelegitimní misbegotten
nelegitimnost illegitimacy
nelegovaný unalloyed
nelepivý nonstick
nelepkavý inviscid
neleštěný unglazed
nelétající nonflying
nelétavý nonflying
neliberální illiberal
neliberálnost illiberality
nelibost disfavor
nelibost dislike
nelibost displeasure
nelibozvučný cacophonous
nelibozvuk cacophony
nelibozvuk dissonance
nelíčený unfeigned
nelidskost barbarousness
nelidskost inhumanity
nelidský inhuman
nelidský inhumane
nelidsky inhumanely
nelidsky inhumanly
nelidský insensate
nelidský subhuman
nelidský roughshod
nelidský nonhuman
nelidský non human
nelichotivý uncomplimentary
nelikvidní illiquid
nelinearita nonlinearity
nelinearity nonlinearities
nelineárně nonlinearly
nelineární nonlinear
nelineární non linear
nelineární vztah dávka odezva non linear dose response relation
nelineárnost non linearity
nelítostně unmercifully
nelítostně remorselessly
nelítostnost heartlessness
nelítostnost unmercifulness
nelítostný remorseless
nelítostný ruthless
nelítostný stern
nelítostný fierce
nelítostný pitiless
nelítostný coldblooded
nelítostný hardhearted
nelítostný heartless
Nell Nell
neloajálně unreliably
neloajální disloyal
neloajálnost disloyalty
nelogické non sequitur
nelogický non logical
nelogický illogical
nelogicky illogically
nelogičnost illogicality
nelogičnost inconsequence
nelokální nonlocal
neloupaná rýže brown rice
nelpění na víře unorthodoxy
Nelsen Nelsen
nelze one cannot
nelze it is impossible
nelze aplikovat N A
nelze aplikovat NA
nema he/she does not have
nemačkavý crease resistant
nemačkavý creaseproof
nemagnetický nonmagnetic
nemajetní have not
nemajetný have not
nemající wanting in
nemající důvěru mistrusted
nemající konečnou podobu nisi
nemající kosti boneless
nemající košili shirtless
nemající obdoby nonesuch
nemající ohled regardless
nemající okna windowless
nemající peníze moneyless
nemající ponětí unsuspecting
nemající povolení unlicensed
nemající srdce heartless
nemající srovnání nonpareil
nemající štěstí out of luck
nemající tušení unsuspecting
nemající ústa mouthless
nemající vůdce leaderless
nemající zdroj sourceless
nemající zimu winterless
nemam I do not have
nemanuální white collar
nemanželské dítě bastard
nemanželské dítě misbegotten
nemanželské dítě natural child
nemanželské soužití cohabitation
nemanželský baseborn
nemanželský bastard
nemanželský bastardy
nemanželský illegitimate
nemanželsky illegitimately
nemanželský misbegotten
nemanželský fatherless
nemanželský původ illegitimacy
nemapovaný chartless
nemaskovaný undisguised
nemaskovatelný nonmaskable
nemastný nonfat
nemastný neslaný wishy washy
nemáš jazyk? cat got your tongue
nemáte you do not have
nematematický nonmathematical
nemateriální nonmaterial
nematocid nematocide
nematodóza (rostlin) nematodosis
Němci Germans
němčina German
němčina German language
němě speechlessly
němě voicelessly
němě wordlessly
němě dumbly
Němec German
Německo Germany
německy German
německý German
německý germanic
německý císař kaiser
německy nakladatelství Verlag
německý ovčák alsatian
německý tank panzer
nemehlo oaf
nemechanický unmechanical
nemelodický tuneless
nemelodicky tunelessly
neméně no fewer
neméně no less
neměnně immutably
neměnně invariably
neměnnost invariance
neměnnost immutability
neměnnost changelessness
neměnnost constancy
neměnnost determinateness
neměnný determinate
neměnný changeless
neměnný constant
neměnný unvarying
neměnný fixed
neměnný steady
neměnný immutable
neměnný inalterable
neměnný unalterable
neměnný unchanged
neměnný unchanging
neměnný invariable
neměnný invariant
neměřitelný unquantifiable
neměřitelný undetectable
neměřitelný unmeasurable
Nemesis Nemesis
nemigrující nonmigratory
nemilitantní nonmilitant
nemilosrdně uncharitably
nemilosrdně mercilessly
nemilosrdně pitilessly
nemilosrdně ruthlessly
nemilosrdně heartlessly
nemilosrdnost heartlessness
nemilosrdnost mercilessness
nemilosrdnost cold heartedness
nemilosrdnost coldheartedness
nemilosrdnost remorselessness
nemilosrdný remorseless
nemilosrdný ruthless
nemilosrdný merciless
nemilosrdný heartless
nemilosrdný bitter
nemilosrdný uncharitable
nemilosrdný unmerciful
nemilosrdný unforgiving
nemilosrdný cold hearted
nemilosrdný coldhearted
nemilost disgrace
nemilovaný loveless
nemilovaný unbeloved
nemilující unloving
nemilující loveless
nemístně incongruously
nemístně unseemly
nemístně unsuitably
nemístnost infelicity
nemístnost incongruity
nemístnost inappropriateness
nemístnosti infelicities
nemístný irrelevant
nemístný inappropriate
nemístný indecorous
nemístný out of place
nemít do not have
nemít have not
nemít lack
nemít co ztratit have nothing to lose
nemít dost sil na porážku nepřítele underkill
nemít mysl omezenou hranicemi big sky thinking
nemít rád bar
nemít rád dislike
nemít sílz na porážu nepřítele undekill
nemít šanci úniku back yourself into a corner
nemít úspěch fail
nemít úspěch fall through
nemít význam, neovlivnit výsledek (něčeho) make no difference
Němka German woman
nemluvit not to speak
nemluvit již o tom dismiss
nemluvňata babes
nemluvňata infants
nemluvně babe
nemluvně baby
nemluvnost taciturnity
nemluvný close mouthed
nemluvný closemouthed
nemluvný buttoned up
nemluvný monosyllabic
nemoc disease
nemoc disorder
nemoc sickness
nemoc illness
nemoc condition
nemoc complaint
nemoc ailment
nemoc šílených krav mad cow disease
Nemoc z dekomprese Decompression Sickness
nemoc z ozáření radiation sickness
nemoc z podvýživy deficiency disease
nemoc z povolání occupational disease
nemocen sick
nemocen ill
nemocenská dávka sick pay
nemocenské sickness benefit
nemocenské dávky sickness benefit
nemocenské lůžko sickbed
nemoci diseases
nemoci illnesses
nemoci ills
nemoci usnout cannot get to sleep
nemoci vystát bar
nemocné srdce heart disease
nemocnější sicker
nemocnice hospital
nemocnice hospitals
nemocniční hospital
nemocniční paramedical
nemocniční nosocomial
nemocný patient
nemocný ill
nemocný sick
nemocný sick of
nemocný ailing
nemocný unwell
nemocný diseased
nemocný distempered
nemoderní outdated
nemoderní obsolete
nemoderní unstylish
nemodifikovatelný unmodifiable
nemohl by couldn´t
nemohla she could not
nemohou cannot
nemohou they cannot
nemohoucí usnout sleepless
nemohoucně impotently
nemohoucnost impotence
nemohoucnost infirmity
němohra pantomime
nemohu cannot
nemonotónní nonmonotonic
nemonotónní logika nonmonotonic logic
nemonotónní uvažování nonmonotonic reasoning
nemorálně immorally
nemorální immoral
nemorální amoral
nemorální nonmoral
nemorální non moral
nemorálnost immorality
nemorálnost wrong
nemorálnost amorality
němota voicelessness
nemotivovaný unmotivated
nemotora duffer
nemotora fumbler
nemotora galoot
nemotora klutz
nemotora lubber
nemotora lump
nemotorně cumbersomely
nemotorně clumsily
nemotorně ponderously
nemotornější clumsier
nemotornost cumbersomeness
nemotornost klutziness
nemotornost heavy handedness
nemotornost heavyhandedness
nemotornost gaucheness
nemotornost gracelessness
nemotornost bearishness
nemotorný awkward
nemotorný klutzy
nemotorný inept
nemotorný lumpish
nemotorný ungainly
nemotorný unhandy
nemotorný sluggish
nemotorný cumbersome
nemotorný bumbling
nemotorný butterfingered
nemotorný clumsy
nemotorný ham handed
nemotorný gawky
nemotorný heavy handed
nemotorný flat footed
nemotorný ponderous
nemotorný člověk a bull in a china shop
nemoudrost unwisdom
nemoudrost imprudence
nemovitost real estate
nemovitost realty
nemovitost real property
nemovitost estate
nemovitosti estate
nemovitosti immovables
nemovitosti real estate
nemovitosti real property
nemovitosti properties
nemovitý real
nemovitý immovable
nemožné impossible
nemožně impossibly
nemožnost impossibility
nemožnost absurdity
nemožný absurd
nemožný impossible
nemožný fantastic
nemožný unfeasible
nemrav bad habit
nemrava lecher
nemrava libertine
nemravně shamelessly
nemravně indecently
nemravnější ruder
nemravnost immodesty
nemravnost immorality
nemravnost brazenness
nemravnost unmorality
nemravnost licentiousness
nemravnost obscenity
nemravnost depravity
nemravnost wrong
nemravnosti obscenities
nemravný outrageous
nemravný indecent
nemravný dissolute
nemravný scabrous
nemravný shameless
nemravný bitchy
nemravný a