Slovník online
Anglicko český slovník online

T R - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"t r" - přejít k překladu


Český překlad sousloví t r můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
(certificate of) no criminal record trestní bezúhonnost
(postal) money order (US) složenka
1FTR One for the road
a after poté co
a bar star barová holka
a bit of coward kus zbabělce
a bitter pill bolestivá zkušenost
a blackout (war) zákaz svítit světlem
a breath of fresh air milá změna
a budget surplus rozpočtový přebytek
a clutch hitter (baseball) první pálkující
a common thread obvyklá zápletka
a contract out on odměna na hlavu
a dictionary slovník
a fart in a windstorm zbytečná snaha
a feather in your cap uznání za práci
a fortiori o to více
a fresh start nový život
a go getter velmi pilný zaměstnanec
a go getter těžce pracující zaměstnanec
a grain of truth zrnko pravdy
a head start náskok v závodu
a heavy hitter silák
a horse of a different color odlišná záležitost
a hot number žhavé téma
a little bird told me někdo mi řekl
a little bit boring kapku nudný
a losing streak řada porážek
a lot of folderol hromada nesmyslů
a lot of water spousta vody
a lot of water has passed under the bridge hodně vody uplynulo
a lucky streak řada výher
a matter problém
a nail biter napínavá hra
a nail biter napínavý pořad
a necktie party oběšení
a necktie party lynčování
a paltry sum malé peníze
a paper trail množství dokumentů
a party to crime pomoc při zločinu
a pat answer plánovaná odpověď
a perfect stranger úplný cizinec
a picture obrázek
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a pinch to grow an inch štípnutí oslavence narozenin
a pocket of resistance malá skupina odpůrců
a posteriori ve smyslu
a quarter to tři čtvrtě na
a red letter day zvláštní den
a rolling stone gathers no moss přílišný neposeda
a shot in the arm povzbuzení
a shot in the dark střela od boku
a sight for sore eyes milé shledání
a tall story báchorka
a thorn in my side osoba dělající problémy
a three bagger šeredná osoba
a token gesture malý náznak děkování
a total stranger úplný cizinec
a tower of strength přítel do deště
a way with words povídavost
a way with words schopnost povídat
abattoir jatky
abductor únosce
abductors únosci
abetter spoluviník
abettor spoluviník
abettor podněcovatel
ability to search host schopnost vyhledat hostitele
abiotic environmental component abiotická složka prostředí
abiotic factor abiotický faktor
abiotrophy abiotrofie
abject despair nejhlubší zoufalství
abject misery nejhorší bída
able to work práceschopný
abnegate a right vzdát se práva
abortive birth předčasný porod
above standard nadprůměrný
abrasive material brusný materiál
abrupt interval neočekávaná přestávka
abrupt tern prudká zatáčka
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absolute agreement naprostá shoda
absolute colorimetric intent absolutní kolorimetrický záměr
absolute error absolutní chyba
absolute freedom naprostá svoboda
absolute monarchy absolutistická monarchie
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
absolute power absolutní síla
absolute promise bezpodmínečný slib
absolute proof přesvědčivý důkaz
absolute proof pozitivní důkaz
absolute ruler absolutní vládce
absolute trust naprostá důvěra
absolute zero absolutní nula
absorptive drain pohlcovací drén
abstainer abstinent
abstract přehled
abstract resumé
abstract výtah
abstract odtažitý
abstract odstranit
abstract oddělit
abstract obsah
abstract abstraktní pojem
abstract abstraktní
abstract abstrahovat
abstract výpis
abstract expressionism abstraktní expresionismus
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
abstract noun abstraktní podstatné jméno
abstract system abstraktní systém
abstracted nepozorný
abstracted roztržitý
abstractedly roztržitě
abstractedly nepozorně
abstractedly nezávisle
abstractedly from nezávisle na
abstractedness roztržitost
abstraction abstrakce
abstractions abstrakce
abstractive abstrakční
abstractive use abstraktivní využití (vody)
abstractly abstraktně
abstractor dokumentátor
abstracts abstrakce
abstruse nesrozumitelný
abstruse nejasný
abstrusely nesrozumitelně
abutment arch krajní oblouk
abutment pier opěra
abutment pier krajní podpora
abutter soused
accede to the throne nastoupit na trůn
accelerated erosion zrychlená eroze
accelerator zrychlovač
accelerator urychlovač
accelerator akcelerátor
accelerator plynový pedál
accelerator pedal pedál plynu
accelerators akcelerátory
accelerometer akcelerometr
acceptability principle. princip přijatelnosti
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
acceptance credit akceptační úvěr
acceptance of membership přijetí členství
accepter příjemce
accepters příjemci
acceptor příjemce
acceptors příjemci
accident insurance havarijní pojištění
accident prone smolařský
accidental colors vedlejší barvy
accidental injury zranění při úrazu
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
accipiter krahujec
accipiter jestřáb
acclaim the winner pozdravovat jako vítěze
accommodate differences urovnat spory
accompanying raw material doprovodná surovina
account for zodpovídat se
account for být poruchový
account for vyvádět
account for zlobit
account for zdůvodnit
account for zmařit
account for vysvětlovat
account for zahrnovat
account for sth činit
accountable for odpovědný
accountable to sb. for st. odpovědný
accounting department účtárna
accounting price účetní cena
accounting profit účetní zisk
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
accoutre vystrojit
accoutred vystrojený
accoutrement náčiní
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
acculturate asimilovat
acculturated přizpůsobený
acculturated asimilovaný
acculturated asimiloval
acculturation převzetí kultury
accumulated water energy akumulovaná vodní energie
accumulation area akumulační oblast
accumulator akumulátor
accusatorial obžalovací
accusatory žalující
accusatory obviňující
acentric excentrický
acetonuria acetonurie
AceTR Air core enhanced Turbo Rocket
acetylene tetrachloride acetylentetrachlorid
acidimetry acidimetrie
across the board přes palubu
acrylonitrile akrylonitril
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
actinometer aktinometr
actinometry aktinometrie
action for failure to act žaloba proti nečinnosti
action radius akční radius
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
activated carbon aktivní uhlí
activated carbon aktivovaný uhlík
activated sludge process aktivační proces
activated sludge treatment aktivace (kanalizace)
activator aktivátor
active chlorine aktivní chlor
active mass transport aktivní transport látky
active mass transport aktivní přenos látky
active protection aktivní ochrana
active solar energy aktivní solární energie
active sport pohybový sport
actor herec
actors herci
actress herečka
actresses herečky
actual growth skutečný hospodářský růst
actual loss caused by harmful organism skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem
actual rights skutečná práva
actual state of affairs současný stav věcí
actuarial pojistný
actuarial expactation matematická naděje
actuarial mathematics pojistná matematika
actuaries pojistní matematici
actuary pojistný odborník
actuary pojistný matematik
actuating variable akční veličina
actuator aktuátor
actuator akční člen
actuator regulátor
actuators akční členy
actus reus skutková podstata
acupuncture akupunktura
acupuncturist akupunkturista
acute exposure akutní expozice
acute problem naléhavý problém
acute shortage akutní nedostatek
acute triangle ostroúhlý trojúhelník
ad valorem tariff tarif ad valorem (k hodnotě)
adapter adaptér
adapters adaptéry
adaptor rozdvojka
adaptor rozvodka
adaptor adaptér
adaptors rozvodky
add fuel to the fire přilévat benzín do ohně
add insult to injury přilévat olej do ohně
add to figures připočítávat
additional charge přirážka
additional charge příplatek
additional charges náklady navíc
additional charges dodatečné náklady
additional nutriment of entomophage doplňková potrava entomofága
additional water softening doměkčování vody
adductor sval přitahovač
adductor adduktor
adequate margin of safety adekvátní dolní mez bezpečnosti
adequate to support a family postačující k výživě rodiny
adjudicator soudce
adjudicator rozhodce
adjudicator posuzovatel
adjudicatory adjudikatorní
adjustable spanner francouzský klíč
adjustable wrench francouzský klíč
adjuster odhadce
adjuster likvidátor
adjustor odhadce
administer spravovat, vykonávat
administer vykonávat
administer vést
administer spravovat
administer přispívat
administer poskytnout
administer podat
administer a medicine podat lék
administer an oath to vzít do přísahy
administer justice vykonávat spravedlnost
administer justice soudit
administer relief poskytnout pomoc
administer to přispívat čemu
administered spravovaný
administered spravováno
administering spravující
administering vykonávání
administrate vykonávat
administrate vést
administrate spravovat
administrated vykonával
administrated vedl
administrated spravoval
administration úřednictvo
administration spravování
administration administrativa
administration administrace
administration státní správa
administration podávání léku
administration řízení
administration vláda
administration správa
administration aplikace
administrative administrační
administrative správní
administrative administrativní
administrative ability organizační schopnost
administrative action administrativní akce
administrative authority správní úřad
administrative body správní orgán
administrative expulsion správní vyhoštění
administrative fee správní poplatek
administrative charges. administrativní poplatky
administrative infraction přestupek
administrative measures administrativní opatření
Administrative Procedure Code správní řád
administrative proceedings správní řízení
administrative simplicity administrativní jednoduchost
administratively administrativně
administrator správce
administrator administrátor
administrators správci
admissible irrigated slope gradient přípustný sklon povrchu závlahového pozemku
admission entrance charge vstupní poplatek
admit to the bar přijmout mezi obhájce
admixture přísada
admixture nečistota
admonitory výstražný
admonitory varovný
adopter adoptivní rodič
adoptive parent osvojitel
adrenocorticotrophic aCTH
adrenocorticotropic adrenokortikotropní
adsorption water adsorpční voda
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
adulator pochlebník
adulatory lichotnický
adulterant znehodnocující látka
adulterate falšovaný
adulterate falšovat
adulterate pančovat
adulterated znehodnocený
adulteration falšování
adulteration nastavování pokrmů
adulteration falšování potravin
adulterator cizoložník
adulterator falšovatel
adulterer cizoložník
adulterers cizoložníci
adulteress cizoložnice
adulterise cizoložit
adulterous cizoložný
adultery cizoložství
adventitious roots adventativní kořeny
adventure dobrodružství
adventurer dobrodruh
adventurers dobrodruhové
adventures dobrodružství
adventuress dobrodružka
adventuring hledání dobrodružství
adventurism avanturismus
adventurous podnikavý
adventurous dobrodružný
adventurously dobrodružně
adventurousness dobrodružnost
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
advertiser inzerent
advertisers inzerenti
advise her to try a drier climate doporučuji jí zkusit sušší prostředí
advise them of their rights informujte je o jejich právech
aerated water sodovka
aeration of water provzdušňování vody
aerator provzdušňovač (vody)
aerator aerátor (vody)
aerator provzdušňovač
aerator kypřič
aerator aerátor
aerial tramway lanovka
aero filter aerofiltr
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aerogenerator větrná elektrárna
aerotolerant microorganism aerotolerantní mikroorganismus
aether éter
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
Afrocentric afrocentrický
Afrocentrism afrocentrizmus
after pak
after potom
after později
after poté
after za
after po
after po té co
after all vždyť
after all nakonec
after all přece
after all přece jen
after all konec konců
after effect důsledek
after effect následný efekt
after effect dodatečný
after effects následky
after hours přesčas
after hours po úředních hodinách
after image přetrvávající vjem
after image následný obraz
after school mimoškolní
after school školní družina
after the lapse of a century po uplynutí století
after treatment doléčování
afterall konec konců
afterbirth placenta a plodové obaly
afterburner vstřikování paliva do trysky
afterburner druh pohonu stíhačky
aftercare zotavovna
aftercare pooperační péče
afterdamp dusivé plyny
afterdeck zadní paluba
aftereffect po efektu
aftereffect důsledek
aftereffects následky
afterglow dosvit
afterimage přetrvávající vjem
afterimage paobraz
afterlife po životě
aftermath následek
aftermath následky
aftermath dozvuky
aftermath po zápasu
aftermost zadní
afternoon odpoledne
afternoon shift odpolední směna
afternoons odpoledne
aftershave voda po holení
aftershock následný otřes
aftertaste pachuť
afterthought dodatečný nápad
afterward potom
afterward později
afterwards poté
afterwards potom
afterwards později
afterwards pak
against the grain proti srsti
agenda control řízení agendy
agent provocateur agent provokatér
aggregate corporation korporace
aggregate demand curve křivka agregované poptávky
aggregate supply curve křivka agregované nabídky
aggregation filtration agregační filtrace
aggregation stirring agregační míchání
agitator mísidlo
agitator míchačka
agitator míchadlo
agitator agitátor
agitators agitátoři
agitprop propagační
aglitter jiskřící
agrarian transition zemědělská transformace
agreement on performing work dohoda o pracovní činnosti
agreement on termination of employment dohoda o rozvázání pracovního poměru
agricultural zemědělský
agricultural amelioration zemědělské meliorace
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural ecology agroekologie
agricultural engineering agrotechnika
agricultural chemicals zemědělské chemikálie
agricultural landscape zemědělská krajina
agricultural meteorology agrometeorologie
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
agriculturalist agrotechnik
agriculturally zemědělsky
agriculture zemědělský
agriculture zemědělství
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
agriculturist zemědělec
agriculturist agronom
agrochemistry agrochemie
ahead of the curve mít lepší výkon
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační jednotka
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační přístroj
air fighter stíhačka
air letter letecký dopis
air pollution point source bodový zdroj znečišťování ovzduší
air pollution source zdroj znečištění ovzduší
air pollution, emission reduction. znečištění ovzduší, redukce emisí
air strike letecký úder
air strike letecký úder
air terminal letištní terminál
air to air vzduch vzduch
air to air missile raketa vzduch vzduch
air traffic controller kontrolor leteckého provozu
aircraft carrier letadlová loď
airstream vzdušný proud
airstrike letecký úder
airstrip startovací dráha pro letadla
alabaster alabastr
albatross albatros
albeit... however sice... ale
Alcatraz Alkatraz
aldosterone aldosteron
aleatory nejistý
aleatory náhodný
Alexander the Great Alexandr veliký
algometer algezimetr
alimentary zažívací
alimentary canal zažívací trakt
all rights reserved všechna práva vyhrazena
all roads lead to Rome všechny cesty vedou do Říma
all star borec
all star hvězdný výběr
all terrain vehicle terénní vozidlo
all the better for prospěch (viz poznámka)
all the marbles hlavní výhra
all the way to Egery and back cesta oklikou
alligator aligátor
alligator pear avokádo
alligators aligátoři
alliterate aliterovat
alliterated aliteroval
alliteration aliterace
alliterative aliterační
alliterative opakování prvního písmene
allocation of crops alokace plodin
allocator alokátor
allocator přidělovač
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allochthonous water cizí voda
allotrope alotrop
allotropic alotropický
allotropic mnohotvarý
allotropy alotropie
allotropy mnohotvárnost
allotter přidělovač
along for the ride pouze pasažér
along for the ride nejedoucí pracovat
along the street po ulici
alphabetical order abecední pořadí
alphabetical order abecední řazení
alpine accentor pěvuška podhorní
Altair Altair
altar oltář
altar boy ministrant
altarpiece oltářní obraz
altars oltáře
alter modifikovat
alter upravit
alter obměnit
alter pozměnit
alter změnit
alter proměňovat
alter proměnit
alter měnit
alter ego druhé já
alterable změnitelný
alterable pozměnitelný
alteration úprava
alteration změna
alteration přizpůsobení
alteration pozměnění
alteration adaptace
alteration of generations rodozměna
alterations změny
alterations úpravy
alterations obměny
alterative proměnlivý
altercate hádat se
altercate hašteřit se
altercation hádka
altered změněný
altered pozměněný
altered proměněný
altering upravování
altering pozměňování
altering měnění
alternate vystřídat
alternate střídavý
alternate alternovat
alternate angles protilehlé úhly
alternate days každý druhý den
alternate gain and loss střídavý zisk a ztráta
alternated alternovaný
alternately střídavě
alternating střídavý
alternating střídání
alternating current střídavý proud
alternation střídání
alternations změny
alternations alternace
alternative druhá
alternative alternativa
alternative střídavý
alternative výměnný
alternative alternativní
alternative agriculture alternativní zemědělství
alternative medicine alternativní medicína
alternative sentencing alternativní trest
alternatively alternativně
alternatives alternativy
alternator alternátor
alters upravuje
alters mění
altimeter výškoměr
altogether zcela
altogether vesměs
altogether úplně
altogether naprosto
altogether dohromady
altruism altruismus
altruist altruista
altruistic nezištný
altruistic altruistický
altruistically obětavě
altruistically altruisticky
amalgamator amalgamátor
amateur diletant
amateur ochotník
amateur amatérský
amateur amatér
amateurish diletantský
amateurish neprofesionální
amateurish amatérský
amateurishness diletantství
amateurism amatérizmus
amateurs amatéři
amatory milostný
amatory zamilovaný
ambidexterity obojetnost
ambidexterity obojakost
ambidexterity licoměrnost
ambidextrous obouruký
ambidextrous zručný na obě ruce
ambient air quality standards standardy kvality ovzduší (imisní limity)
ambient air standard ambient air standard
ambient water quality standards. standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
ambitrophic microorganism ambitrofní mikroorganismus
ambulatory sanitní
amelioration reservoir meliorační nádrž
amendatory zlepšovací
amendatory pozměňovací
amendatory opravný
America at war Amerika ve válce
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
ametria ametrie
ametropia ametropie
ammeter ampérmetr
ammonia water čpavková voda
ammonium nitrate dusičnan amonný
among other things mimo jiné
ampere turn ampérzávit
amphitheatre amfiteátr
amphitheatric amfiteátr
amphitheatrical amfiteatrální
amphoteric amfoterní
Amsterdam Amsterodam
Amsterdam hl.m. Holandsko
Amsterdam Amsterdam
amusement park zábavní park
amylolytic microorganism amylolytický mikroorganismus
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an axe to grind předmět hádky
an director výtvarník
an eye for an eye (a tooth for a tooth) oko za oko
an eye for an eye (a tooth for a tooth) msta stejným prostředkem
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anabolic steroid anabolický steroid
analog computer analogový počítač
analytic dispersion analytická disperze
anastrophe anastrofa
ancestor předchůdce
ancestor praotec
ancestor předek
ancestors předci
ancestral po předcích
ancestrally po předcích
ancestress pramáti
ancestry původ
ancillary material pomocný materiál
anemometer větroměr
anemometer anemometr
anemometer měřič rychlosti větru
anemometry měření rychlosti větru
aneroid barometer aneroid
angina pectoris angína pektoris
angstrom angstrom
animated cartoon animovaný film
animator animátor
anisotropic anizotropní
anisotropies anizotropní
anisotropy anizotropie
annihilator ničitel
annihilator anihilátor
annotator komentátor
annunciator oznamovatel
annunciator hlasatel
annunciator signalizátor
another jiný
another ještě jeden
another ještě
another jeden
another druhý
another další
another kind of jiný
another nail in your coffin další cigareta
another time někdy jindy
another time jindy
another way jinudy
another way jinak
answer in the affirmative odpovědět kladně
answer the door otevřít dveře
ant bear mravenečník
ant bear hrabáč
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
Antananarivo hl.m. Madagaskar
antarctic antartický
antarctic jižní
antarctic antarktida
Antarctic Antarktický
Antarctic Circle jižní polární kruh
Antarctic Ocean Antarktický oceán
Antarctic Treaty Antarctic Treaty
Antarctica Antarktida
ante meridiem dopoledne
ante room předsíň
ante room předpokoj
anteater mravenečník
antechamber předpokoj
anterior přední
anterior pituitary adenohypofýza
anteriorly vepředu
anteriorly vpředu
anteroom předsíň
anther prašník
antheridium pelatka
anthracene antracen
anthracite antracit
anthracitic antracitový
anthracosis antrakóza
anthraquinone antrachinon
anthrax sněť slezinná
anthrax antrax
anthropic týkající se vývoje člověka
anthropic antropogenetický
anthropic influence antropický vliv
anthropic zoocoenosis antropická zoocenóza
anthropocentric antropocentrický
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropoecology antropoekologie
anthropoecosystem antropoekosystém
anthropogenic antropogenní
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic erosion antropogenní eroze
anthropogenic factor antropogenní faktor
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropogenic phenomenon antropogenní jev
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anthropoid lidoop
anthropoid andropoidní
anthropological antropologický
anthropologist antropolog
anthropologists antropologové
anthropology antropologie
anthropometric antropometrický
anthropometry antropometrie
anthropomorphic antropomorfní
anthropomorphism antropomorfizmus
anthropomorphize antropomorfizovat
anthropomorphous antropomorfní
anthropophagous kanibalský
anthropophagy kanibalismus
anthropophilic organism antropofilní organismus
anthropophyte antropofyt
anthroposphere antroposféra
anti abortion bojující proti potratům
anti aircraft protiletecký
anti aircraft protivzdušný
anti American protiamerický
anti government protivládní
anti gravity antigravitace
anti gravity antigravitační
anti hero antihrdina
anti imperialistic protiimperialistický
anti inflammatory protizánětlivý
anti inflationary antiinflační
anti inflationary measures antiinflační opatření
anti nuclear protinukleární
anti personnel používaný proti osobám
anti racist protirasistický
anti trust bills protitrustové zákony
antiabortion bojující proti potratům
antiaccidental measure protihavarijní opatření
antiaircraft protiletecký
antiaircraft protivzdušný
antibacterial antibakteriální
anticancer protirakovinný
anticipated revenue předpokládaný příjem
anticipatory anticipační
anticipatory předběžný
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
anticlerical protiklerikální
antidemocratic protidemokratický
antidepressant antidepresivum
antidisestablishmentarianism týkající se establishmentu
antidiuretic antidiuretický
antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop
antierosion dike protierozní hrázka
antierosion measure protierozní opatření
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antierosion soil protection protierozní ochrana půdy
antierosion system protierozní soustava
antiferromagnetic antiferomagnetický
antiferromagnetism antiferomagnetismus
antiflood protective structure bezpečnostní protipovodňová stavba
antifreeze nemrznoucí
antifreeze nemrznoucí směs
antifrost irrigation protimrazová závlaha
antiglare antireflexní
antigovernment protivládní
antigravity antigravitace
antihero antihrdina
Antichrist antikrist
antilabor protidělnický
antilogarithm antilogaritmus
antilogarithm exponenciální funkce
antimalarial antimalarický
antimatter antihmota
antimicrobial antimikrobiální
antineutrino antineutrino
antineutron antineutron
antinuclear protinukleární
antinuclear protiatomový
antiparallel antiparalelní
antiparticle antičástice
antipersonnel protipěchotní
antiperspirant protipotivý
antiperspirant antiperspirant
antiperspirant prostředek proti pocení
antipollution measures ochrana životního prostředí
antipyretic protihorečný
antipyretic antipyretický
antiquarian starožitník
antiquarian starožitný
antiquarian bookshop antikvariát
antiquarianism archeologie
antiquary sběratel starožitností
antiquary starožitník
antiracist protirasistický
antiresonance antirezonance
antiresonating protirezonanční
antisaprobity antisaprobita
antiserum antisérum
antislavery protiotrokářský
antisubmarine protiponorkový
antisymmetric nesymetrický
antisymmetry nesouměrnost
antitrust protitrustový
antitrust protimonopolní
antitrust protikartelový
antitrust antimonopolní
antitrust laws protimonopolní zákony
antitrust policy protitrustová politika
antiviral antivirový
antiwar protiválečný
antler paroh
antral dutinný
antral antrální
antrum dutina
antrum antrum
Antwerp Antverpy
apart from nehledě na
apart from mimo
apart from kromě
apatosaurus brontosaurus
aperture apertura
aperture průduch
aperture závěrka
aperture štěrbina
aperture otvor
apicultural včelařský
apiculture včelařství
apostrophe apostrof
apostrophes apostrofy
apostrophize oslovit
apostrophize apostrofovat
apostrophize slavnostně oslovit
apostrophize opatřit apostrofem
apothecary lékárník
appetiser aperitiv
appetiser předkrm
appetizer předkrm
appetizer aperitiv
apple butter jablečná povidla
apple strudel jablečný závin
apple tree jabloň
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
applicator štěteček
applicator aplikátor
applicator kosmetický aplikátor
applicator štětec
appreciation of a currency zhodnocení (apreciace) měny
appreciatory uznalý
appreciatory vnímavý
appreciatory vnímající
appreciatory vděčný
approbatory schvalující
appropriate for vyhradit
appropriation of external benefits. kompenzace (úhrada) externích výnosů
appropriator přisvojovatel
apterous bezkřídlí
aquaculture akvakultura
Aquatic Warbler rákosník ostřicový
aquiculture hydroponie
aquitard akvitard
arbiter soudce
arbiter rozhodce
arbiter arbitr
arbiter rozhodčí
arbitrage arbitráž
arbitrage condition arbitrážní podmínka
arbitrage rule pravidlo arbitráže
arbitrager arbitrážní makléř
arbitrageur spekulant
arbitrageur arbitražér
arbitral rozhodčí soudce
arbitral rozhodčí
arbitral soudcovský
arbitral arbitrážní
arbitrament výrok arbitrážního konání
arbitrarily svévolně
arbitrarily libovolně
arbitrariness libovůle
arbitrary doplňkový
arbitrary libovolný
arbitrary svévolný
arbitrate rozsuzovat
arbitrate rozsoudit
arbitrate rozhodnout
arbitrated rozsoudil
arbitrated rozhodl
arbitration arbitráž
arbitration clause rozhodčí doložka
arbitrator arbitr
arbitrator rozhodčí
arboriculture pěstování stromů
arboriculturist pěstitel stromů
Arctic Circle severní polární kruh
Arctic Redpoll Čečetka bělavá
arctic tern rybák dlouhoocasý
Arcturus název hvězdy
area targetting zaměření se na složku
areal capacity of irrigation set plošná výkonnost závlahové soupravy
areometric method hustoměrná metoda (hydropedologie)
argentiferous stříbronosný
archaeopteryx archeopteryx
architectural stavitelský
architectural architektonický
architectural concrete pohledový beton
architecturally stavitelsky
architecturally architektonicky
architecture stavitelství
architecture architektura
architectures architektury
architrave epistyl
architrave architráv
aristocracy aristokracie
aristocrat šlechtic
aristocrat aristokrat
aristocratic šlechtický
aristocratic aristokratický
aristocratically aristokraticky
aristocrats aristokrati
armamentarium instrumentář
armature kotva elektrické cívky
armature kotva elektromagnetu
armature zbroj
armature armatura
arms control kontrola zbrojení
Armstrong Armstrong
aromatherapist aromaterapeut
aromatherapy aromaterapie
arrest warrant zatykač
arrester zachycovač
arrester lapač
arrester bleskosvod
arrester bleskojistka
arrester západka
art gallery obrazárna
art gallery galerie
art gallery umělecká galerie
art history dějiny umění
arteria tepna
arteria arterie
arterial tepenný
arteries tepny
arteriola tepénka
arteriosclerosis arterioskleróza
arteriosclerosis zužování tepen
arteriovenous arteriovenózní
artery arterie
artery tepna
artesian overpressure artézský přetlak
artesian spring artézský pramen
artesian water artézská voda
arthralgia artralgie
arthritic artritický
arthritis artritida
arthritis zánětlivé onemocnění kloubů
arthrodesis artrodéza
arthropod členovec
arthropod artropod
arthroscopy artroskopie
Arthur král Artuš
Arthur Artur
Arthur Artuš
Arthurian artušovský
articled clerk koncipient
articular kloubový
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
articulator artikulátor
articulatory artikulační
artificer řemeslník
artificer zbrojíř
artificial fibre umělé vlákno
artificial gravity umělá gravitace
artificial process umělý proces
artificial respiration umělé dýchání
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
artillerist dělostřelec
artillery dělostřelectvo
artilleryman dělostřelec
artistry mistrovství
Arturo Arturo
artwork umělecká práce
artworks umělecká díla
as a matter of fact vlastně
as a matter of fact ve skutečnosti
as a matter of fact de facto
as it were jaksi
as plain as the nose on your face velmi jasný
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as the crow flies vzdušnou čarou
as useless as tits on a boar zbytečný
ashtray popelník
ask after zeptat se na koho
ask for trouble koledovat si
aspect ratio poměr šířky k výšce
aspect ratio poměr stran
aspidistra aspidistra
aspidistra druh rostliny
aspirator odsávač
aspirator respirátor
aspirator dýchací přístroj
ass into gear činnost
ass into gear pracovat
assassinator úkladný vrah
assault and battery napadení a ublížení
assault rifle útočná puška
Asset provision Opravná položka k majetku
assimilatory asimilační
assistant professor odborný asistent
associate professor docent
association factor asociační faktor
assymetrical externalities asymetrické externality
Astaire americký herec a tanečník
aster astra
aster druh rostliny
asterisk hvězdička
asterisks hvězdičky
asterism skupinka hvězd
astern vzadu
astern na zádi
asteroid asteroid
asteroidal hvězdicovitý
asteroids asteroidy
astir v pohybu
astir na nohou
Astor Astor
astraddle roznožmo
astraddle rozkročmo
astragal astragal
astrakhan persián
astrakhan astrachán
astral hvězdný
astral astrální
astrally astrálně
astrally hvězdný
astray na omylu
astray zbloudilý
astray mylný
ASTREX Advanced Space Structures Technology Research Experiment
astrict podvázat
astride obkročmo
astringe svírat
astringence svíravost
astringency svíravost
astringency příkrost
astringent svíravý
astringent zastavující krvácení
astrogation kosmická navigace
astrolabe předchůdce sextantu
astrologer astrolog
astrologers astrologové
astrological astrologický
astrology astrologie
astrometry astrometrie
astronaut kosmonaut
astronaut astronaut
astronautical astronautický
astronautics kosmonautika
astronauts astronauti
astronavigation astronavigace
astronomer astronom
astronomers astronomové
astronomic astronomický
astronomic obrovský
astronomical astronomický
astronomical clock orloj
astronomical chart hvězdná mapa
astronomical unit astronomická jednotka
astronomically astronomicky
astronomy astronomie
astrophysical astro fyzický
astrophysicist astrofyzik
astrophysics astrofyzika
astrophysics astro fyzika
asymmetric asymetrický
asymmetrical nesymetrický
asymmetrical asymetrický
asymmetrically asymetricky
asymmetry asymetrie
at a loss for words být beze slov
at a stroke rázem
at any rate za každou cenu
at any risk za každou cenu
at bar před soudem
at fair prices za levné ceny
at first zprvu
at first nejprve
at first nejdříve
at first blush na první pohled
at first glance na první pohled
at first hand z první ruky
at first light za úsvitu
at heart na srdci
at large celkově
at large obecně
at large volně
at large na svobodě
at liberty být na svobodě
at loggerheads v rozporu
at other times jindy
at present nyní
at random nazdařbůh
at rest v klidu
at short notice po krátké výpovědní lhůtě
at the conference na konferenci
at the crack of dawn za úsvitu
at the drop of a hat okamžitě
at the drop of a hat bleskurychle
at the furthest nejpozději
at the right moment v pravý čas
at the ripe old age velmi starý
at the risk of life s nasazením života
at the top of her game hrající v životní formě
at the very latest nejpozději
at the worst v nejhorším případě
at work v práci
at worst přinejhorším
at your beck and call pracuje pro tebe
at your fingertips připravený k použití
Atari Atari
ATARR Advanced Turbine Aerothermal Research Rig
atelier ateliér
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
atherosclerosis ateroskleróza
atherosclerosis kornatění tepen
athrophy atrofie
athwart napříč
athwart šikmo
ATIRCM Advanced Threat Infrared Countermeasures
ATM card bankomatová karta
atmometer výparoměr
atmometer atmometr
atmosphere ovzduší
atmosphere atmosféra
atmospheres atmosféry
atmospheric vzduchový
atmospheric atmosférický
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atmospheric ion atmosférický ion
atmospheric water atmosférická voda
atmospherical atmosférický
atmospherically atmosféricky
atomic danger atomové nebezpečí
atomic energy atomová energie
Atomic Energy Commission Atomic Energy Commission AEC
Atomic Energy Commission AEC Atomic Energy Commission
atomic number atomové číslo
atomizer rozprašovač
atomizer atomizér
ATR Air Turbo Rocket
atrabilious trudnomyslný
atresia atrézie
ATRI Advanced Thermionics Research Initiative
atria předsíně
atria dvorce
atria síně
atrial atriový
atrioventicular valve cípatá chlopeň
atrioventricular atrioventrikulární
atrioventricular síňokomorový
atrioventricular node síňokomorový uzlík
atrium atrium
atrocious ohavný
atrocious ukrutný
atrocious surový
atrocious strašný
atrocious otřesný
atrociously otřesně
atrocities zvěrstva
atrocities ohavnosti
atrocity krutost
atrocity zvěrstvo
atrocity ukrutnost
atrophic zakrnělý
atrophic atrofický
atrophied atrofický
atrophied zakrnělý
atrophy atrofovat
atrophy atrofie
atrophy zakrnění
atropine atropin
attacker útočník
attackers útočníci
attagirl dobrá práce!
attach importance přisuzovat důležitost
attached organism nárost (voda)
attempted murder pokus o vraždu
attender návštěvník
attenuator tlumič
attenuator atenuátor
attire roucho
attired oblečený
attorney zmocněnec
attorney právní zástupce
attorney advokát
attorney at law advokát
attorney general státní zástupce
attorney general státní zástupce
attorneys advokáti
attract vábit
attract přivábit
attract přitahovat
attract attention poutat pozornost
attractant atraktant
attracted přitahovaný
attracted přitahoval
attracting přitahující
attraction přitažlivost
attraction atrakce
attraction kouzlo
attraction půvab
attractions atrakce
attractive atraktivní
attractive lákavý
attractive vábivý
attractive hezký
attractive půvabný
attractive přitažlivý
attractively přitažlivě
attractively atraktivně
attractiveness půvab
attractiveness přitažlivost
attractiveness atraktivnost
attractor přitahovatel
attractor atraktor
attractors atraktory
attracts přitahuje
attributable přisouditelný
attributable risk atributivní riziko
attribute přičíst
attribute znak
attribute vlastnost
attributed mající znak
attributed mající atribut
attributes atributy
attributing přisuzování
attribution přisuzování
attribution kompetence
attributive atributivní
attrit (vojensky) vyčerpat, unavit (nepřítele)
attrited opotřebovaný
attrition opotřebování
Atwater Atwater
auctioneer dražitel
auctioneer aukcionář
auctorial autorský
audiometer audiometr
audiometry audiometrie
audit criteria kritéria auditu
auditor revizor
auditor auditor
auditorial revizní
auditorium aula
auditorium posluchárna
auditorium hlediště
auditors auditoři
auditory sluchový
auditory nerve sluchový nerv
auditory ossicle sluchová kůstka
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
aurora australis jižní polární záře
austere prostý
austere střízlivý
austere strohý
austere asketický
austerely asketicky
austerely jednoduše
austerely prostě
austerity odříkavost
austerity úsporná opatření
austerity strohost
austerity prostota
austral jižní
austral australský
Austral Realm austrální rostlinná říše
Australasia Australasie
Australasian Australoasijský
Australia Austrálie
Australian australský
Australian Australan
Australian australská angličtin
Australianize australianizovat
Australianizes australianizuje
Austria Rakousko
Austria Austria
Austria Hungary Rakousko Uhersko
Austrian Rakouský
Austrian Rakušan
Austrian Rakušanka
autarchic soběstačný
autarchic autarkní
autarchy samovláda
autarchy autarkie
autarkic autarkický
autarkic soběstačný
autarkic autarkní
autarkical autarkický
autarkical soběstačný
autarky soběstačnost
auteur osobitý autor
authenticator autentikátor
authenticator ověřovatel autenticity
author průvodce
author spisovatel
author spisovatelka
author tvůrce
author autorka
author autor
authoress spisovatelka
authoress autorka
authorial autorský
authorisation oprávnění
authorisation autorizace
authorise oprávnit
authorise autorizovat
authorised zmocněný
authorised oprávněný
authorised autorizovaný
authorised overdraft kontokorentní úvěr
authorised representative zmocněnec
authorised representative statutární orgán
authorising autorizující
authoritarian autoritativní
authoritarian autoritářský
authoritarian system autoritativní systém
authoritarianism autoritářství
authoritarianism autoritativní systém
authoritative směrodatný
authoritative panovačný
authoritative úřední
authoritative autoritativní
authoritative dry year period směrodatně suchý rok
authoritative period of drought směrodatné suché období (závlahy)
authoritative precipitation směrodatná srážka (závlahy)
authoritatively směrodatně
authoritatively autoritativně
authoritativeness panovačnost
authoritativeness autoritativnost
authoritativeness autoritářství
authoritativeness směrodatnost
authorities úřady
authorities autority
authorities řídící orgány
authority zmocnění
authority pověření
authority oprávnění
authority pravomoc
authority úřad
authority autorita
authority system autoritativní systém
authorization povolení
authorization pověření
authorization oprávnění
authorization autorizace
authorize zmocnit
authorize oprávnit
authorize schválit
authorize autorizovat
authorized oprávněný
authorized kompetentní
authorized autorizovaný
authorized pověřený
authorized agent prokurista
authorized capital schválený kapitál
Authorized Version Autorizovaná verze , název anglického překladu bible
authors autoři
authorship autorství
auto injector autoinjektor
auto trip výlet autem
autobiographic svéživotopisný
autobiographical autobiografický
autobiographically autobiograficky
autobiographies autobiografie
autobiography životopis
autobiography vlastní životopis
autobiography autobiografie
autocoder autokód
autocorrelation autokorelace
autocracy samovláda
autocracy autokracie
autocrat samovládce
autocrat absolutní vládce
autocratic autokratický
autocratic absolutistický
autocratical autokratický
autocratically autokraticky
autogiro vrtulník
autogiro autogyra
autograph podpis
autograph autogram
autographed podepsaný autorem
autographed photograph. autorem podepsaný snímek
autographic autografický
autogyro vrtulník
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
automaker výrobce automobilů
automated emission monitoring automatizovaný emisní monitoring (AEM)
automated emission monitoring AEM automatizovaný emisní monitoring
automated immission monitoring automatizovaný imisní monitoring (AIM)
automated immission monitoring AIM automatizovaný imisní monitoring
automatic data processing automatické zpracování dat počítačem
automatic sampler automatický vzorkovač (vody)
automatic stabilizer automatický stabilizátor
automatic water quality control system automatizovaná soustava kontroly jakosti vody
automobile trunk kufr u auta
automorphism automorfizmu
autonavigator auto navigátor
autonomic nervous system autonomní nervový systém
autoradiograph autoradiograf
autoradiography autoradiografie
autoregulation autoregulace
autostrada autostráda
autotransformer autotrafo
autotrophic autotrofní
autotrophy autotrofie
auxotrophic microorganism auxotrofní mikroorganismus
avant garde avantgarda
avant garde avantgarda
avatar avatar
avatar ztělesnění
avatar vtělení
aventurine aventurin
avenue of trees alej
average cost pricing oceňování na bázi průměrných nákladů
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average product of labour průměrná produktivita práce
average tax rate průměrná sazba daně
average yield of water source průměrná vydatnost vodního zdroje
averting behaviour chování k odvrácení
avertive expenditures. výdaje na odvrácení
aviation rally slet
aviator letec
aviator pilot
aviatress pilotka
aviatrix letkyně
award a contract přidělit kontrakt
away to the races bez problémů
awestricken v posvátné hrůze
awestruck omráčený
awestruck ohromený
awful extreme nehoráznost
azeotrope azeotrop
azoturia nadměrný výskyt močoviny a jiných dusíkatých látek v moči
aztreonam antibiotikum, obchodní název Azactam
baby doctor dětský doktor
baby sitter opatrovatelka
babysitter opatrovnice
back entrance zadní vchod
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back street zadní nebo vedlejší ulička
back teeth are floating potřebovat močit
back to square one začít znovu od nuly
back to the drawing board začít znovu od nuly
back to the grind návrat do práce
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backbiter pomlouvač
backbone type frame centrální nosný rám
backscatter zpětný rozptyl
backstabber osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající podrážející vás za zády
backstair nepoctivý
backstairs zadní schodiště
backstreet pokoutní
backstroke znak
backtrack stopovat
backtrack pronásledovat
backtrack vzít zpět
backtrack odvolat
backtrack vrátit (se)
backwater stojaté vody
bacteria baktérie
bacterial bakteriální
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bacterial preparation bakteriální přípravek
bactericidal ničící bakterie
bactericidal baktericidní
bactericide bakteriocidní
bactericide baktericid
bacteriologic bakteriologický
bacteriological bakteriologický
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologie
bacteriolysis bakteriolýza
bacteriophage bakteriofág
bacteriophage virus napadající bakterie
bacteriostatic bakteriostatický
bacteriostatic agent bakteriostatický prostředek
bacterium baktérie
bacterotrophic microorganism bakterotrofní mikroorganismus
bad temper špatná nálada
bad tempered špatně naladěn
bad weather nepohoda
bag of tricks plány metody a zkušenosti
balance of trade obchodní bilance
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balancing entry souvztažné účtování
bald tire ojetá pneumatika
ball cartridge ostrý náboj
ballistocardiograph balistokardiograf
Baltimore Baltimore
baluster balustr
baluster sloupek v zábradlí
balustrade balustráda
band master kapelník
band matrix pásová matice
band together spolčit se
banditry banditství
bandmaster kapelník
banister zábradlí
bank account number číslo bankovního účtu
bank infiltration břehová infiltrace
bank transfer bankopvní převod
banking of pollution credits. uložení práv na znečišťování
bankruptcy constraint omezení bankrotem
bannister zábradlí
banqueter hodovník
banter škádelení
banter žertovat
banter škádlení
banter dobírat si
banter škádlit
banter laškovat
baptism by fire křest ohněm
baptistery babtistérium
baptistry baptisterium
bar counter pult
barbiturate barbiturát
bark up the wrong tree plakat na špatném hrobě
barnstorm jezdit po venkově
barnstormer akrobat
barometer tlakoměr
barometer barometr
barometric barometrický
barometric pressure barometrický tlak
barometrical barometrický
barometrically barometricky
baroreceptor tlakový receptor
barretter stabilizátor proudu
barrier to entry bariéra vstupu
barrister obhájce
bartender výčepní
barter naturální směna
barter směňovat v naturáliích
barter výměnný
barter vyměnit, handlovat
barter handlovat
barter barter
barter výměnný obchod
barter away prodat pod cenou
bartered vyměňoval
barycentre barycentrum
barycentric barycentrický
basic component of environment základní složka prostředí
basic industry základní průmysl (odvětví)
basketry košíkářství
Basque Country Baskicko
bastard kříženec
bastard míšenec
bastard gauner
bastard levoboček
bastard nemanželské dítě
bastard nemanželský
bastard mizera
bastard panchart
bastard darebák
bastard bastard
bastard kripl
bastard zmetek
bastardisation bastardizace
bastardise znehodnotit
bastardise prohlásit za nemanželského
bastardised znehodnotil
bastardised nekvalitní
bastardization poničení
bastardize poničit
bastardize pokřivit
bastards darebáci
bastards bastardi
bastardy nemanželský
bat five hundred vyhrát polovinu soutěží
bat her eyes svůdně mrkat
bather plavec
bathing dress plavky
bathrobe župan
bathroom toaleta
bathroom klozet
bathroom koupelna
bathrooms koupelny
bathtub curve vanová křivka
Bathurst Bathurst
bathwater voda ve vaně
bathymetry měření hloubek
bathysphere batysféra
batch processing dávkové zpracování
Batchelder Batchelder
batcher dávkovač
Baton Rouge hl.m. Louisiana v USA
Bator Bator
batrachian žábovitý
batter kritizovat
batter napadnout
batter třískat
batter potlouct
batter otlouct
batter týrat
batter tlouci
batter pálkař
batter down rozbít
battered zbitý
battered otlučený
battered dobitý
batteries baterie
battering palba
battering ostřelování
battering bombardování
battering bití
battering týrání
battering ram beranidlo
battery autobaterie
battery akumulátor
battery bateriový
battery vojenská baterie
battery baterie
battery ublížení na zdraví
battery powered napájený z baterie
battery powered na baterie
battery torch baterka
battle cruiser bitevní křižník
battle cry válečný pokřik
battle cry válečný pokřik
battledore plácačka
battledress polní uniforma
battlefront přední linie
battleground bojiště
battler bojovník
Baudelot cooler sprchový chladič kapaliny
Baxter Baxter
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
be a picture of health být zdravý jako ryba
be after mít za lubem
be after hledat
be at rest odpočívat
be cut out for být jako stvořený pro něco
be in time for stihnout
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be interested in zajímat se o
be left over zbývat
be left over zbýt
be on strike stávkovat
be on the point of (+ gerundium) chystat se (něco udělat)
be out on his (her) own nebýt ve své kůži
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be quick and accurate at figures umět rychle a přesně počítat
be ready to drop být na padnutí (unaven)
be suitable for hodit se pro (něco)
be there být připraven
be there for me stůj mi oporou
be thirsty mít žízeň
be troubled trápit se
be up a tree být bez peněz
be victorious zvítězit
be victorious vítězit
beancounter cifršpión
bear interest vynášet úrok
bear the brunt přijmout vinu
bearing interest úročení
beast of burden soumar
beast of draught tažné zvíře
beast of prey dravé zvíře
beast of prey dravec
beast of prey šelma
beat a dead horse házet hrách na zeď
beat a drum bubnovat
beat a hasty retreat utéci
beat a retreat vyklidit pole
beat a retreat udělat poplach
beat a retreat bít na poplach
beat around the bush výmluvně mluvit
beat the rap uniknout spravedlnosti
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
beat your time přebrat přítelkyni
beater kuchyňský šlehač
beaters kuchyňské šlehače
Beatrice Blažena
Beatrice Beatrice
beautifier zkrášlovadlo
beauty is in the eye of the beholder krása je v oku pozorovatele
beauty is in the eye of the beholder každému se líbí něco jiného
beauty parlor kosmetický salón
bed load catcher lapák splavenin
bed sitter obývací ložnice
bedsitter obývací ložnice
bedstraw svízel
bee eater vlha pestrá
beefeater strážce Britských monarchů
beetroot červená řepa
beg to differ mít jiný názor
begetter původce
beggars must not be choosers darovanému koni na zuby nekoukej
behavioural disturbance porucha chovaní
během the lapse of a century během století
behind the curve mít horší výsledky
being there být na správném místě ve správnyý čas
belles lettres krásná literatura
belles lettres beletrie
belletrist esejista
belletristic beletristický
bellwether vůdce
belly up to the bar sedět blízko u baru
below the poverty line za hranicí chudoby
below the poverty line velmi chudý
belted cruiser obrněný křižník
bend the rules přimhouřit oko
benedictory žehnající
benefactor dobrodinec
benefactor donátor
benefactors patroni
benefactress mecenáška
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, measurement of benefits. analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benefit cost ratio poměr výnosy náklady
bereaved mother ovdovělá matka
Bergstrom Bergstrom
Bertram Bertram
Bertrand Bertrand
bespatter potřísnit
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
best interests at heart s dobrým úmyslem
Best Practical Technology (BPT). nejlepší praktická technologie (BPT)
best regards srdečné pozdravy
best seller bestseller
bestiary bestiář
bestir rozkývat
bestir oneself rozhýbat se
bestrew posypat
bestrew poházet
bestride zcela ovládat
bestrode zcela ovládat
bestseller bestseller
bestseller bestseler
bet on a lame rooster vsadit na outsidera
bet you dollars to donuts vsaď se že ...
beta mesosaprobity beta mezosaprobita
beta particle částice beta
betatron betatron
betray prozradit
betray oklamat
betray zradit
betrayal prozrazení
betrayal zrada
betrayed prozrazený
betrayed zrazený
betrayer zrádce
betraying zrada
betrays zrazuje
betroth zasnoubit
betroth zaslíbit
betrothal zásnuby
betrothed snoubenci
betrothed zasnoubený
better více
better sázkař
better sázející
better raději
better líp
better lépe
better zdokonalit
better zlepšit
better lepší
better half manželka
better half manžel
better late than never lepší přijít pozdě než nepřijít vůbec
better off zámožnější
better off bohatší
better than sex nejlepší
better than sex excelentní
better the devil you know... nový čert může být horší než ten starý
betterment zlepšení
betterment zdokonalení
betters zlepšuje
between a rock and a hard place v těžké pozici
bias, benefit part whole zkreslení, částečné celkové přínos
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, instrument zkreslení, nástroj
bias, instrument context zkreslení, nástrojový kontext
bias, interviewer zkreslení, dotazovatel
bias, method of provision zkreslení, metoda zajištění
bias, metric zkreslení, metrické
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, probability of provision zkreslení, pravděpodobnost zajištění
bias, property right zkreslení, vlastnické právo
bias, question order zkreslení, pořadí otázek
bias, starting point zkreslení, počáteční bod
bias, starting point zkreslení způsobené počáteční hodnotou
bias, strategic zkreslení, strategické
bias, temporal selection zkreslení, dočasný výběr
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
bibliolatrous bibliomanský
bibliolatry bibliomanie
bicentenary dvousté výročí
big bang theory teorie velkého třesku
bigger fish to fry mít na práci důležitější věci
Bighorn River; Little Bighorn River řeka Bighorn; řeka Little Bighorn
bigotry úzkoprsost
bigotry bigotnost
bilateral bilaterální
bilateral dvoustranný
bilateral oboustranný
bilateral agreement bilaterální smlouva
bilaterally dvoustranně
bilaterally bilaterálně
bilge water kal
bilge water podpalubní voda
bimestrial dvouměsíční
bimestrial trvající dva měsíce
bimotored dvoumotorový
binary star dvojhvězda
binding instruction závazný pokyn
binding structures závazné struktury
biocentre biocentrum
bioconcentration biokoncentrace
biodestruction biodestrukce
biodiversity prospecting. průzkum biodiverzity
biofilter biofiltr
biofiltration biofiltrace (odpadní voda)
biogeochemistry biogeochemie
biochemistry biochemie
bioindicator bioindikátor
biological concentration biologická koncentrace
biological control biologický boj
biological filter biologický filtr
biological chemistry biologická chemie
biological indicator bioindikátor
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biological water charakteristic biologická charakteristika vody
biometeorology biometeorologie
biometric biometrický
biometric card biometrická karta
biometrics biometrie
biometry biometrie
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biotic environmental component biotická složka prostředí
biotic factor biotický faktor
biotransformation biotransformace
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
birdwatcher milovník ptactva
birch tree bříza
birth certificate rodný list
birth control antikoncepce
birth control populační kontrola
birth control antikoncepce
birth rate porodnost
birth rate porodnost
birthmark mateřské znaménko
birthrate porodnost
birthright právo prvorozeného
bisector sečna
bisector osa
bistro bistro
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
bite your tongue neříkej to!
biter podvodník
biter kousající osoba
biter bit napálený podvodník
bitrate bitový tok
bitter ostrý
bitter pravé anglické pivo
bitter trpký
bitter hořký
bitter nemilosrdný
bitter úhlavní
bitter zatrpklý
bitter zarputilý
bitter death krutá smrt
bitter sweet sladkohořký
bitterest nejnenávistnější
bitterest nejvíce hořký
bitterest nejzahořklejší
bitterling hořavka
bitterly hořce
bittern bukač
bitterness trpkost
bitterness hořkost
bitternut ořechovec
bitters hořká
bittersweet sladkohořký
black letter type fraktura
black marketeer šmelinář
black marketeer nepoctivý trhovec
blackthorn trnka
blank cartridge slepá nábojnice
blast furnace vysoká pec
blaster střelmistr
blasters střelmistři
blastoderm blastoderm
blastosphere blastula
blather blábolit
blether žvanění
blether žvanit
blether blábolení
blighter mizera
blighter darebák
blister puchýř
blister bublinka
blister puchýřek
blister udělat puchýře
blister odloupávat se
blister ostře zkritizovat
blister vynadat
blister seřezat
blistering žhavý
blistering sžíravý
blisters puchýře
blithering užvaněný
blithering idiot totální idiot
bloater uzenáč
block letter tiskací písmeno
block letter hůlkové písmo
block letters tiskací písmena
block letters hůlkové písmo
blockbuster komerčně úspěšný film
blockbuster bomba
blocking capacitor blokovací kondenzátor
blood is thicker than water rodinné vazby jsou silnější než manželství
blood transfusion krevní transfúze
bloodstream krevní oběh
bloodthirstiness krvežíznivost
bloodthirsty krvežíznivý
bloodthirsty krvelačný
blotter piják
blotting paper piják
blotting paper pijavý papír
blotting paper savý papír
blotting paper pijavý papír
blow it out of proportion zveličovat
blow it out of proportion nadmíru zvětšit
blow it out your ear zapomeň na to
blow you out of the water ponížit tě
blowtorch letovací lampa
Blue Peter Modrý Petr
blue petrel buřňák modravý
blunter tupější
bluster zuřit
bluster burácet
blusterer zuřivec
blustering bouřlivý
blusterous zuřivý
blusterous divoký
blusterous bouřlivý
blustery bouřlivý
boa constrictor hroznýš královský
board of directors představenstvo
board of directors správní rada
boaster chvastoun
boaster chlubílek
boat race veslařské závody
boater slamák
boater slaměný klobouk
boatyard doky
bodily structure tělesná struktura
body of water vodné těleso
body temperature tělesná teplota
body temperature teplota tělesa
bog water regime bažinný režim (půdy)
boggled down with work zavalený prací
boiler feed water napájecí voda
boisterous divoký
boisterous bouřlivý
boisterously nespoutaně
boisterously bouřlivě
boisterousness bouřlivost
bolometer bolometr
bolster polštář
bolster poduška
bolster zesílit
bolster zvyšovat
bolster podpořit
bolster up podepřít
bolstering vzpružující
Bonaventure Bonaventure
bonesetter felčar
booby trap nastražená výbušnina
booby trap nastražená výbušnina
boobytrap léčka, nástraha
bookstore knihkupectví
boost converter spínaný zdroj
boost converter DC spínaný měnič
booster podpora
booster pomocný motor
bootlegger pašerák
bootlicker podlézavec
bootmaker švec
bootmaker obuvník
bootstrap svépomocný
bootstrap svépomoc
bootstrap samozaváděcí program
born tired permanentně unavený
born with a silver spoon in his mouth urozený
borrow sth from sb (vy)půjčit si něco od někoho
borrow sth from sb vypůjčit si něco od někoho
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
bother otravovat
bother sužovat
bother zlobit
bother obtěžovat se
bother nesnáz
bother obtíž
bother vadit
bother obtěžovat
bother (about) trápit (se) (něčím)
botheration sakra!
botheration hrom do toho!
bothered sužovaný
bothered otravovaný
bothering trápení
bothering obtěžování
bothers otravuje
bothers obtěžuje
bothersome otravný
bothersome obtížný
bothersome dotěrný
botcher fušer
botcher packal
bottle drive sběr lahví
bottle gourd kalabasa
bottle green lahvová zeleň
bottle green lahvová zeleň
bottle opener otvírák
bottle rocket zápalná láhev
bottled beer lahvové pivo
bottler strašpytel
bottler plnič sklenic
bottom rung první krok
bounty hunter lovec odměn (zločinců)
bowstring tětiva
bracket creep zdaňování v progresivně vyšší sazbě
brackish water brakická voda
brain storm společné vymýšlení řešení problému
brain teaser hlavolam
brain traffic pochod myšlenek v mozku
brain trust skupina odborných poradců
brain truster člen mozkového trustu
brainstorm náhlý nápad
brainstorming brainstorming
brainstorming spontánní diskuse při hledání řešení
brainstorming využití náhlých nápadů
brainteaser obtížný problém
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
bratwurst klobása
bread and butter živobytí
bread and butter obživa
bread and butter chléb s máslem
bread and butter živobytí
bread and butter obživa
breach of trust porušování povinnosti při správě cizího majetku
break a story informovat první o nějaké zprávě
break and enter vloupání
break out in a rash mít vyrážku
break the record překonat rekord
break the rules porušit pravidla
break through překonat
break through prorazit
break through prolomit
breakthrough průlom
breakthroughs průlomy
breakthroughs proražení
breakwater vlnolam
brearther odvzdušňovač
breast stroke plavání prsa
breaststroke plavecký styl prsa
breastwork parapet
breastwork zábradlí
breathalyser balonek
breathalyser balónek pro dechovou zkoušku
breathalyzer balónek
breathalyzer měřič alkoholu v dechu
breathe a sigh of relief cítit pocit úlevy
breather průduch
breather oddych
breeder reactor chovný reaktor
bremsstrahlung brzdné záření
brethren bratři
Brewster Brewster
brewster sládek
brick and mortar store kamenný obchod
Bridgewater Bridgewater
bright weather jasno
brighter světlejší
brighter jasnější
bring through zachránit
bring to bear použít
bring together sestavit
bring together spojit dohromady
bring together dát dohromady
British thermal unit Btu Britská tepelná jednotka (angl.)
British thermal unit Britská tepelná jednotka Btu
British thermal unit Britská tepelná jednotka
British Trust for Ornithology BTO British Trust for Ornithology
British Trust for Ornithology British Trust for Ornithology BTO
British Virgin Islands Britské Panenské Ostrovy
broad base terrace průleh
broad productivity criterion široké kritérium produktivity
broad spectrum široké spektrum
broadcaster učinkující
broadcasters reportéři
broken weather nestálé počasí
brontosaur brontosaurus
brontosaurus brontosaurus
brother krajan
brother kamarád
brother kolega
brother bratr
brother in law švagr
brotherhood bratrstvo
brotherlike bratrský
brotherly bratrsky
brothers bratři
brothers in law švagři
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
buckminsterfullerene první výskyt určitého uhlíku
buckthorn řešetlák
budget constraint rozpočtové omezení
budget for dát do rozpočtu
budget surplus rozpočtový přebytek
budgetary rozpočtový
budgetary policy rozpočtová politika
buffer zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
bug hunter entomolog
build a better mousetrap zlepšit obyčejnou věc
building identification number číslo popisné
building industry stavebnictví
built in stabilizer zabudovaný stabilizátor
built on gallery pavlač
bull terrier bulteriér
bulletin board vývěska
bulletin board nástěnka
bulletproof neprůstřelný
bullfighter toreador
bullfighter zápasník s býky
bumper to bumper kolona vozidel
bumper to bumper těsně za sebou
bumper to bumper nárazník na nárazník
bunter trkající
burgomaster starosta města
burial undertakers pohřební ústav
burnt offering zápalná oběť
burnt ochre siena pálená
burnt sugar karamel
burst forth vyrazit
burst forth propuknout
burst out crying rozplakat se
burster trhač
bush telegraph šeptanda
bush telegraph drby
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
business trip pracovní cesta
business trip služební cesta
bustard drop
buster chlapík
buster mladíku
bustier prsatější
butcher řeznictví
butcher vyvraždit
butcher masakrovat
butcher řezník
butcher řeznice
butcher´s řeznictví
butcherbird ťuhýk
butchered zmasakrovaný
butchered poražený
butchering zmasakrování
butchering porážka
butcherly krvelačný
butcherly brutální
butchers řezníci
butchery řeznictví
butchery masakr
butler sluha
butter pomazánka
butter máslový
butter mazat máslem
butter namazat máslem
butter máslo
butter bean fazolové lusky
butter bean fazol obecný
butter fingers děravé ruce
butter up rozmazlovat
butterbur devětsil
buttercup holubička
buttercup pryskyřník
buttercup pryskyřičník
butterfat máselný tuk
Butterfield Butterfield
butterfingered nemotorný
butterfingers nešika
butterflies motýli
butterfly motýl
buttermilk podmáslí
butternut ořešák
butterscotch karamelový
butterwort tučnice
buttery máslový
button your lip nikomu nic neříkej
buttress podpěra
buttress podepřít
buttresses podpěry
buttresses podepírá
Buttrick Buttrick
butyraceous máslovitý
butyraceous máselnatý
butyrate máselnan
butyrate butyrát
butyric acid kyselina máselná
buy the farm havarovat
by a country mile zvítězit s velkým náskokem
by another name neboli
by its very nature už od přírody
by letter dopisem
by registered post doporučeně
by the breast za prs
by the seat of your pants téměř bez peněz
by the skin of their teeth velmi těsně
by the skin of their teeth stěží
by train vlakem
by tram tramvají
byproduct (by product; coproduct) vedlejší produkt
bystander přihlížející
bystanders přihlížející
Byzantine Empire Byzantská říše
c satisfactory dostatečná
cabinet maker truhlář
Cabinet Member člen vlády
Cabinet Minister člen vlády
cabinetmaker nábytkář
cabinetwork truhlářský výrobek
cable tramway lanovka
cacao tree kakaovník
cadaster katastr
cadastral katastrální
cadastral map katastrální mapa
cadastral plan katastrální mapa
cadastre katastr
cafeteria restaurace se samoobsluhou
cafeteria jídelna
cafeteria bufet
calculator počítačka
calculator kalkulátor
calculator počtář
calculator počítací stroj
calculator kalkulačka
calculator kalkulant
calculators kalkulačky
calibrator kalibrátor
call it square jsme si kvit
call letter volací znak
call off the strike odvolat stávku
calorimeter kalorimetr
calorimetric kalorimetrický
calorimetry kalorimetrie
calthrop kovový ježek
caltrop kovový ježek
calumniator nactiutrhač
Campylobacter Campylobacter
cancer unit risk jednotka rizika rakoviny
candid photography momentka
candidature kandidatura
canister sud
canister plechovka
canister barel
canister kanystr
cant over převrátit
cant over převrhnout se
cantankerous tvrdohlavý
cantankerous svárlivý
cantankerous hašteřivý
cantankerous nevrlý
cantankerous mrzutý
cantankerously mrzutě
cantankerously tvrdohlavě
cantankerously nevrle
cantankerousness tvrdohlavost
cantankerousness svárlivost
cantankerousness mrzutost
cantankerousness nevrlost
canter cval
canter mírný běh
canter klusat
canter mírně běžet
canterbury stojan na noviny
canterbury stojan na časopisy
Canterbury Canterbury
cantilever konzola
cantilever konzolový nosník
cantilevered upevněný na konzole
cantor kantor
cantors kantoři
capacitor kondenzátor
capacitors kondenzátory
capillary attraction vzlínavost
capillary water kapilární voda
Capital City of Prague hlavní město Praha
capital expenditure investiční výdaje
capital expenditure investiční náklady
capital expenditures kapitálové výdaje
capital formation vytváření kapitálu
capital formation tvoření kapitálu
capital letter velké písmeno
capital manor panství udělované králem
capital market kapitálový trh
capital markets kapitálový trh
capital transfer převod kapitálu
capital transfer kapitálový převod
capital transfer tax daň z převodu kapitálu
capitular kapitulární
captor únosce
capture zaujmout
capture zachytit
capture dopadnout
capture dopadení
capture chycení
capture chytat
capture chytit
capture uchvátit
capture zmocnit se
capture zajmutí
capture ukořistit
capture ovládnout
capture kořist
capture dobytí
capture zajmout
capture concept. pojem chyceného
capture hypothesis hypotéza pasti
capture the imagination probudit fantazii
captured chycený
captured zajatý
capturer kdo zajal
capturer kdo ukořistil
capturer kdo chytil
captures uchvacuje
captures obsazuje
capturing vystižení
capturing dobývání
carbon storage. ukládání uhlíku
carbon tetrachloride chlorid uhličitý
carbonated water sodovka
carburetor karburátor
carburetter zplynovač
carburetter karburátor
carburettor zplynovač
carburettor karburátor
caretaker domovník
caricature karikovat
caricature karikatura
caricatures karikatury
caricaturisation karikaturizace
caricaturist karikaturista
caricaturization karikaturizace
carob tree svatojánský chléb
carob tree rohovník obecný
carotid artery krční tepna
carotid artery krkavice
carpal tunnel syndrome syndron zápěstního tunelu
carpenter provozovat tesařinu
carpenter tesař
carpenter stavební truhlář
carpenters tesaři
carpentry tesařina
carpentry struktura stavby
carpetbagger volební kandidát
carpetbagger cizí člověk
carriage return nový řádek
Carruthers Carruthers
carry the conversation udržovat konverzaci
carry through dokončit
carry through provést
cart horse tažný kůň
carter vozka
carter kočí
carter splňovat
Cartesian product kartézský součin
Cartier Cartier
cartographer kartograf
cartographic kartografický
cartographical kartografický
cartography kartografie
cartridge náplň do kuličkového pera
cartridge patrona
cartridge náboj
cartridge inkoustová patrona do tiskárny
cartridge kazeta s filmem
cartridges kazety
cartwright kolář
cascade terracing stupňovité terasování
case control study studie případ kontrola
cash on the barrelhead hotovost
cash on the barrelhead placení v hotovosti
cash register kontrolní pokladna
cash register pokladna
cash terms platební promínky
cassette player kazetový magnetofon
cassette player kazeťák
cassette reservoir kazeta (odvodňování)
cassiterite kasiterit
cassiterite cínovec
cast anchor zakotvit
cast anchor spustit kotvu
cast in place concrete monolitický beton
cast in situ concrete monolitický beton
cast iron litinový
cast iron litina
cast iron litinový
cast your vote volit ve volbách
castellated girder prolamovaný nosník
caster slévač
castigator kritik
castle in the air vzdušný zámek
castor vyrobené z bobra
castor kolečko nábytku
castor oil ricínový olej
castrate vykleštit
castrate vykastrovat
castrate kastrovat
castrated kastrovaný
castration kastrace
castrato eunuch
castrato kastrát
Castries hl.m. Svatá Lucie
Castro Castro
Castro Fidel Castro (narozen 1926)
casuistry překrucování
casuistry kazuistika
cat got your tongue proč nemluvíš
cat got your tongue nemáš jazyk?
catachrestic katachrestický
catachrestical katachrestický
cataloguer katalogizující osoba
catamaran katamarán
cataphoresis kataforéza
cataract šedý zákal
cataract vodopád
catarobic organism katarobie
catarobity katarobita
catarrh katar
catarrhal katarální
catastrophe katastrofa
catastrophes katastrofy
catastrophic katastrofický
catastrophically katastroficky
catbird drozd
catbird seat výhodná pozice
categorial kategoriální
categorical kategorický
categorical rozhodný
categorically kategoricky
categorically rozhodně
categories kategorie
categorisation kategorizace
categorise kategorizovat
categorised roztříděný
categorised kategorizovaný
categorises kategorizuje
categorization kategorizace
categorize třídit
categorize kategorizovat
categorized kategorizovaný
categorized tříděný
categorizer kategorizátor
categorizers třídící
category kategorie
category třída
category endpoint Vybraný zástupce přírodního prostředí, lidské zdraví nebo použité zdroje určující kategorii dopadu.
category endpoint konečný bod kategorie
catenary řetězovka
catenary curve řetězovka
cater obstarávat potraviny
cater uspokojovat
cater hovět
catercorner diagonálně umístěný
catered živený
catered zajištěný
caterer nákupčí proviantu
caterer dodavatel
catering obstarávání potravin
caterpillar pásové vozidlo
caterpillar housenka
caterpillar tractor pásový traktor
caterpillars housenky
caters zajišťuje
caters hostí
caterwaul rvát se
caterwaul vřeštět
cateterisation cévkování
catharses očisty
catharsis pročišťování
catharsis očista
catharsis katarze
cathartic očistný
cathartic čistící
cathartic čistící lék
cathedral katedrální
cathedral katedrála
cathedral chrám
cathedrals katedrály
Cather Cather
Catherine Catherine
Catherine Kateřina
Catherwood Catherwood
catheter cévka
catheterisation katetrizace
catheterisation zavedení cévky
catheterize zavést cévku
catheterize cévkovat
catheters cévky, katetry
cathode ray paprsek elektronů
cathode ray elektronový paprsek
cathode ray tube obrazovka
catch a ride nechat se svést
catch fire vzplanout
catch fire zapálit se
catch fire vznítit se
catch me by surprise zaskočilo mě ...
catch phrase fráze
catch phrase prázdné heslo
catch some rays opalovat se
catch you later uvidíme se později
catch you off guard zaskočit tě nepřipraveného
catch your death silně se nachladit
catch your eye upoutat tvou pozornost
catcher lapač
catcher chytač
Catcher in the Rye Kdo chytá v žitě
catchment area povodí
catchphrase reklamní heslo
catchword slogan
catchword módní slovo
cation exchanger katex
catoptric zrcadlový
catoptric katoptrický
cattery útulek pro kočky
cattle feed water napájecí voda
cattle slurry kejda
caught red handed chycen při činu
cauterise vypálit
cauterization vypalování
cauterization kauterizace
cauterize leptat
cautery kauterizace
cautionary varovný
Caveat Emptor prodej bez záruky
caveat emptor transactions transakce bez záruky
celebratory slavnostní
cellulolytic microorganism celulolytický mikroorganismus
cement mixer cementová míchačka
cemeteries hřbitovy
cemetery hřbitov
centaur kentaur
centaury zeměžluč
centenarian stoletý
centenary sté výročí
centenary stoletý
center střed
center pivot irrigation machine zavlažovač s pivotem
centered soustředěný
centerfold prostřední dvojstrana
centering centrující
centering vystředění
centering centrování
centerline osa
centerpiece dekorace středu
centerpiece ozdoba
centigrade stupeň Celsia
centigrade stostupňový
Centigrade označení Celsiovy stupnice
centigram centigram
centigramme centigram
centiliter centilitr
centilitre centilitr
centimeter centimetr
centimeters centimetry
centimetre centimetr
centimetres centimetry
central centrální, střední
central hlavní
central ústřední
central centrální
central střední
Central Africa Střední Afrika
Central African Republic Středoafrická republika
Central America Střední Amerika
Central American středoamerický
central bank centrální banka
central city vnitřní město
central dam part jádro hráze
central government centrální vláda
central government ústřední vláda
central government ústřední správa
central heating střední topení
central heating ústřední topení
Central Intelligence Agency zpravodajská služba USA
central nervous system centrální nervový systém
central processing unit procesor
central processing unit centrální procesorová jednotka
centralisation centralizace
centralise centralizovat
centralised centralizovaný
centraliser centrátor
centralism centralismus
centralist centralista
centrality stěžejnost
centralization centralizace
centralize centralizovat
centralize centrovat
centralize soustředit se
centralize centralizovat se
centralized soustředěný
centralizer centrátor
centrally centrálně
centre ústředna
centre centrovat
centre středisko
centre střed
centre centrum
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
centre of gravity těžiště
centred soustředěn
centrefold prostřední dvoustránka
centrepiece ozdoba
centrepiece dekorace
centres centra
centric vycentrovaný
centric středový
centrifugal odstředivka
centrifugal odstředivý
centrifugal force odstředivá síla
centrifugally odstředivě
centrifugation odstřeďování
centrifuge centrifuga
centrifuging odstřeďování
centring středění
centring centrování
centripetal dostředivý
centripetal force dostředivá síla
centrism centrismus
centrist centrista
Centrocercus urophasianus tetřívek prériový
centroid těžiště
centroidal těžištní
centuries staletí
centuries pl. od století
centurion centurio
century století
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
certificate of incapacity for work potvrzení pracovní neschopnosti
certificate of legal capacity for marriage vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
certificate of travel health insurance doklad o cestovním zdravotním pojištění
certification authority certifikační autorita
certificatory ověřující
certificatory osvědčující
certificatory garantující
certified expert soudní znalec
certified interpreter soudní tlumočník
certified translation soudní překlad
certifier ověřující osoba
certifier autorizovatel
CIA (Central Intelligence Agency) zpravodajská služba USA
cicatrice jizva
cicatrices jizvy
cicatrix jizva
cicatrization zjizvení
cicatrize zhojit
cicatrize zajizvit
cigarette lighter zapalovač
cilantro koriandr
cilantro lístky koriandru
cincture ohradit
cinder track škvárová dráha
cinder track škvárová dráha
cine projector promítačka
cine projector promítačka
cinematograph kinematograf
cinematographer kameraman
cinematographic kinematografický
cinematography kinematografie
circuit board obvodová deska
circuit breaker jistič
circuit breaker vypínač
circuit court obvodní soud
circuitry obvody
circuitry systém obvodů
circulation water oběhová voda
circulation water cirkulační voda
circulatory oběhový
circulatory system oběhový systém
circumlocutory rozvláčný
cirrostratus cirostratus
cistercian cisterciák
cistercian monk cisterciák
cistern rezervoár
cistern cisterna
cistern vodní nádrž
cisterna cisterna
cisterns cisterny
cither loutna
cithern loutna
citizenry občané
citizens advice bureau občanská poradna
citizenship certificate osvědčení o státním občanství
citrate citrát
citric citrónový
citric acid kyselina citrónová
Citroen značka automobilů
citron citroník
citron citronovník
citron citrón
citrous citrusový
citrus citrusový
cittern loutna
city centre centrum města
city manager městský hospodář
city planner urbanista
Civil Air Patrol dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví
civil register (records) matrika
civil registry (office) matrika
civil registry office matriční úřad
claim the honour of being the first nárokovat si prvenství
claim the honour of being the first činit si nárok na prvenství
claptrap žvásty
class register třídní kniha
class teacher třídní učitel
classificatory třídící
classificatory klasifikační
clatter klepání
clatter klepot
clatter klapat
clatter klapot
clatter hrkat
claustrophobia klaustrofobie
claustrophobic klaustrofobní
claustrum klaustrum
clear the air mluvit otevřeně o problému
clear water storage tank akumulační nádrž
Clearwater Clearwater
Cleopatra Kleopatra
Cleopatra ženské křestní jméno
clerestory ochoz
climacteric klimax
climacteric zlom
climacteric klimaktérium
climacteric klimakterický
climatic evaporation klimatický výpar
clinometer svahoměr
clitoral poštěváčkový
clitoral klitorální
clitoral týkající se klitorisu
clitoridectomy clitorektomie
clitoridectomy odnětí poštěváčku
clitoris poštěváček
clitoris klitoris
clitter vrzat
cloister klášter
cloistral klášterní
closed water cycle uzavřený vodní okruh
clostridium klostridium
Clostridium perfringens Clostridium perfringens
clothier obchodník s konfekcí
clouds on the horizon objevil se problém
cluster trs
cluster svazek
cluster shluk
cluster nahromadění
cluster chumel
clustered nashromážděný
clustered nacpaný
clustering shromažďování
clustering shlukování
clusters svazky
clusters shluky
clutter nepořádek
cluttered zaplněný
cluttered přecpaný
cluttering zaplňování
cluttering přecpávání
clyster klystýr
co author spoluautor
co operative farm družstevní farma
co operative farm zemědělské družstvo
co operative farmer družstevní zemědělec
co operative farmer družstevník
co operative farming družstevní zemědělství
co operative flat (apartment) družstevní byt
co operative store konzum
co operator družstevník
co operator spolupracovník
co ordinator koordinátor
co star jedna z hlavních rolí
coadjutor pomocník
coagulation filter koagulační filtr
coagulation jar test koagulační zkouška
coagulator koagulátor
coal tar uhelný dehet
Coase Conjecture. Coaseova domněnka
Coase Theorem Coaseův teorém
Coase Theorem Corollary. důsledek Coaseova teorému
coast douglas fir douglaska tisolistá
coastal resources demand poptávka po pobřežních zdrojích
coaster tácek
coastguard pobřežní hlídka
coat hanger ramínko na šaty
coat hanger ramínko
coat hanger ramínko
coat hanger ramínko na šaty
coat of arms erb
coating waterproofing povlaková hydroizolace
coauthor spoluautor
cobalt ultramarine kobaltová modř
cockatrice mystické zvíře
cockatrice bazilišek
cocktail party koktejlový večírek
cocoa butter kakaové máslo
cocoa butter kakaový tuk
cogeneration of energy kogenerace energie
coherent approach to jednotný postoj k
coherent approach to jednotný přístup k
cointreau alkoholický nápoj
cold footer baba
cold footer zbabělec
cold turkey náhle
cold turkey bez mezikroků
coliform bacterium koliformní bakterie
collaborator kolaborant
collaborator spolupracovník
collaborators kolaboranti
collateral záruka
collateral bankovní záruka
collateral majetková záruka
collateral vedlejší
collateral souběžný
collateral paralelní
collateral zástava
collaterally souběžně
collaterally paralelně
collator zakládač
collecting drain sběrný drén
collection area sběrná oblast (odpady)
collective bargaining kolektivní smlouvání
collective farms kolektivní farmy
collector inkasista
collector výběrčí
collector sběratel
collectors sběratelé
collimator kolimátor
coloratura koloratura
colorimeter kolorimetr
colorimetric kolorimetrický
colorimetry kolorimetrie
colostrum mlezivo
colostrum kolostrum
colporteur kolportér
colter předradlička
column of water vodní sloupec
column vector sloupcový vektor
Combat Air Patrol hlídkový let
combination drainage dvouetážová drenáž
combinatorial kombinatorický
combinatory kombinatorický
Combined Accident Reduction Effort název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
come after následovat
come after přijít po
come down on like a ton of bricks tvrdě potrestat
come down to earth vrátit se zpět na zem
come down to earth být realistický
come hell or high water ať se stane cokoli
come hither vyzývavý
come hither svádění
come into your own nalézt svůj talent
come naturally mít schopnost od přírody
come on strong dělat se zapálením
come through proletět
come to fruition uskutečnit se
come to grips dojít ke rvačce
come to grips with čelit pravdě
come to terms dohodnout se
come to terms with dohodnout se s
come to the fore zviditelnit se
come together setkat se
come together usmířit se
come together scházet se
come together sbližovat se
come true splnit se
come true vyplnit se
cometary kometový
comforter utěšitel
comforter prošívaná pokrývka
comic strip kreslené příběhy
comic strip comics
coming out of our ears mít něčeho příliš
coming out of your yin yang mít něčeho příliš
command and control. direktivní řízení (příkaz a kontrola)
commencement of proceedings zahájení řízení
commendatory pochvalný
commendatory doporučující
commentaries komentáře
commentary komentář
commentary výklad
commentator komentátor
commentators komentátoři
Commercial Register obchodní rejstřík
Committee for the Rights of Foreigners Výbor pro práva cizinců
commixture smíšení
commixture míšení
Commodity Credit Corporation (CCC). úvěrová komoditní organizace (CCC)
commodity market zbožní trh
commodity market trh zboží
commodity market komoditní trh
common collective ownership společné vlastnictví
common agricultural policy common agricultural policy CAP
common agricultural policy CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika
common agricultural policy. společná zemědělská politika
common denominator společný jmenovatel
common factor společný jmenovatel
common mode rejection ratio činitel potlačení souhlasného rušení
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
common property regime systém společného vlastnictví
common property resources. společně vlastněné zdroje (obecní zdroje)
common property, restricted společné vlastnictví, omezené
communicator komunikátor
communicators komunikátoři
communicators informátoři
communicatory sdělný
communitarian člen komunity
community interpreter komunitní tlumočník
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
community property majetek komunity
community service služba komunity
commutator přepojovač
commutator komutátor
commuter dojíždějící
commuters dojíždějící
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
compacter zhutňovač
compactor zpevňovač
compactor zhutňovač
comparative assertion srovnávací tvrzení
comparative assertion porovnávací tvrzení
comparator porovnávač
compatriot krajan
compensate for nahrazovat
compensate for nahradit
compensating reservoir kompenzační vodní nádrž
compensating variation kompenzace změny
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
compensation variable kompenzační proměnná
compensator kompenzátor
compensatory vyrovnávací
compensatory vyrovnávací, kompenzační, náhradní
compensatory kompenzační
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competition across the market konkurence napříč trhem
competitive equilibrium konkurenční rovnováha
competitor soutěžící
competitor závodník
competitor soupeř
competitor konkurent
competitors konkurenti
complementarity komplementarita
complementarity doplnění
complementary komplementární
complementary doplňkový
complementary angles doplňkové úhly
complementary goods doplňkové zboží
complementary inputs doplňkové vstupy
complementary irrigation doplňková závlaha
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
complete underground wall úplná podzemní stěna
complimentary bezplatný
composite number složené číslo
compositor typograf
compositor sazeč
compound interest složený úrok
compound interest úrok z úroků
compound interest složitý úrok
comptroller kontrolor
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
computer počítačový
computer počítač
Computer Aided Design počítačem podporované návrhářství
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
Computer Aided Instruction počítačem podporovaná výuka
Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba
computer graphics počítačová grafika
computer language strojový jazyk
computer literate počítače znalý
computer network počítačová síť
computer science počítačová věda
computer science informatika
computerisation komputerizace
computerisation automatizace
computerise komputerizovat
computerise digitalizovat
computerised komputerizovaný
computerised digitalizovaný
computerization komputerizace
computerize vybavovat počítači
computerized komputerizovaný
computerized automatizovaný
computers počítače
concentrate soustředit
concentrate on soustředit se na
concentrated koncentrovaný
concentrates koncentruje
concentrating koncentrující
concentration zhuštění
concentration soustřeďování
concentration soustředění
concentration koncentrace
concentration camp koncentrační tábor
concentration EC50 koncentrace EC50
concentration LC100 koncentrace LC100
concentration LC50 koncentrace LC50
concentration period doba koncentrace
concentrations koncentrace
concentrator koncentrátor
concentrator hutní závod
concentre zaměřit
concentric soustředěný
concentricity středovost
concentricity soustředěnost
concentricity koncentricita
concert grand koncertní křídlo
concert grand koncertní křídlo
concert grand piano koncertní křídlo
conciliator usmiřovatel
conciliatory smířlivý
conciliatory smírčí
condemnatory odsuzující
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
conditioned reflex podmíněný reflex
conditioner kondicionér
conditioning irrigation klimatizační závlaha
conducting drain svodný drén
conducting drainage assembly drenážní souřad
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
conductor vodič
conductor dirigent
conductor průvodčí
conductors dirigenti
conductors vodiče
conductress dirigentka
confectionary cukrářský
confectioner cukrář
confectioner´s cukrárna
confectionery cukrovinky
confectionery cukrářství
confectionery cukrářské zboží
confidence trick podvod
confidence trick zneužití důvěry
confirmatory potvrzující
confiscator konfiskátor
confiscatory konfiskační
confraternity bratrstvo
congestion pricing stanovení ceny dopravní zácpy
conglomerate merger splynutí nesourodých podniků
congratulatory blahopřejný
conjectural hypotetický
conjecture konjektura
conjecture dohoda
conjecture dohad
conjecture domněnka
conjectured odhadovaný
conjectured domnělý
conjectures odhady
conjectures domněnky
conjectures dohady
conjuncture spojení
connatural vrozený
connatural přirozený
connector konektor
connectors spojky
connectors konektory
conquistador dobyvatel
conquistador conquistador
conscience stricken kajícný
conservation reserve programme program ochrany rezervace
conservatoire konzervatoř
conservator kustod
conservator restaurátor
conservatory konzervátor
conservatory skleník
conservatory konzervatoř
conserving irrigation norm záchovná závlahová dávka
consistory konzistoř
consolation prize cena útěchy
consolatory utěšující
consolidator upevňovatel
consolidator sjednotitel
consolidator tužidlo
conspirator spiklenec
conspiratorial spiklenecký
conspiratorial konspirativní
conspiratorial konspirační
conspiratorially spiklenecky
conspirators spiklenci
constabulary policie
constant cost industry odvětví spevnými náklady
constant prices stálé ceny
constant returns to scale konstantní výnosy zrozsahu
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
constant storage level hladina stálého nadržení
constant symbol (payment identifier) konstantní symbol
consternate zděsit
consternate ohromit
consternate konsternovat
consternation úžas
consternation konsternace
consternation zděšení
consternation ohromení
constitutional court Ústavní soud
constrain přinutit
constrain nutit
constrained vynucený
constrained přinucený
constrained nucený
constrained extreme vázaný extrém
constrainedly nuceně
constraining omezující
constraining limitující
constrains přinucuje
constrains omezuje
constraint zdrženlivost
constraint rozpaky
constraint přinucení
constraint omezení
constraint nátlak
constraint donucení
constraint sebeovládání
constraint stísněnost
constraints zábrany
constraints omezení
constrict stlačit
constrict slisovat
constrict sevřít
constrict zúžit se
constricted zúžený
constricted stáhnutý
constricted sevřený
constricted omezený
constriction konstrikce
constrictive zužující
constrictor škrtič
constrictor sval svěrač
constrictor had škrtič
constringe stlačit
constringe stáhnout
constringent stlačující
constringent stahující
construct sestrojit
construct stavět
construct zkonstruovat
construct konstruovat
construct postavit
construct budovat
construct zbudovat
constructable zkonstruovatelný
constructed zkonstruovaný
constructed vybudovaný
constructed sestavený
constructed markets konstruované trhy
constructing sestavující
constructing konstruující
construction zhotovení
construction sestrojení
construction provedení
construction stavění
construction konstrukce
construction site staveniště
construction waste stavební odpad
constructional konstrukční
constructionist konstruktér
constructions konstrukce
constructive konstruktivní
constructively konstruktivně
constructiveness konstruktivnost
constructivism konstruktivizmus
constructivism konstruktivismus
constructivist konstruktivista
constructor stavitel
constructor konstruktor
constructor konstruktér
constructs staví
constructs konstruuje
constructs buduje
construe vyvozovat
construe vykládat
construe vyložit
construe with tvořit vazbu
construe with pojit se s
construed vykládaný
construed interpretovaný
consuetudinary zvykový
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
consulting room poradna
consumer culture konzumní kultura
consumer electronics spotřební elektronika
consumer products, differentiated konzumní produkty, diferencované
consumption expenditures spotřebitelské výdaje
consumption pattern struktura spotřeby
consumptive water use nenávratné užívání vody
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contact filter kontaktní filtr
contact herbicide kontaktní herbicid
contact chamber kontaktní nádrž
contact layer kontaktní zóna (voda)
contact ratio kontaktní poměr (kanalizace)
contact spring kontaktní pramen
contactor stykač
contagious laughter nakažlivý smích
contagious ward infekční pokoj
container přepravka
container kontejner
containerization kontejnerizace
containerize kontejnerizovat
containerized kontejnerizovaný
containers kontejnery
containership kontejnerová loď
contaminator znečišťovatel
contemporaneity soudobost
contemporaneous současný
contemporaneous souběžný
contemporaneous erosion soudobá eroze
contemporaneously současně
contemporaneously souběžně
contemporaneousness současnost
contemporaries vrstevníci
contemporaries současníci
contemporary moderní
contemporary současník
contemporary soudobý
contemporary současný
contemporary tehdejší
contemporize synchronizovat
contender soutěžící
contender uchazeč
contenders uchazeči
conterminal boundary společná hranice
continental breakfast lehká snídaně
continental drift kontinentální drift
contingent valuation approach metoda kontingentního hodnocení
continual improvement soustavné zlepšování
continual improvement neustálé zlepšování
continuator pokračovatel
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous current stejnosměrný proud
continuous sampler kontinuální vzorkovač (vody)
contort zkroutit se
contort překroutit
contort pokroutit
contorted zkroucený
contorted zakřivený
contortion zkroucení
contortionist hadí žena
contortions zkřivení
contour kontura
contour ditch flooding zone přeronový pás
contour feather obrysové pero
contour furrow průleh
contour furrow ploughing brázdování
contour furrow terracing průlehové terasování
contour line vrstevnice
contouring profilování
contouring konturování
contours obrysy
contours kontury
contra proti
contra kontra
contraband kontraband
contrabandist pašerák
contrabass kontrabas
contraception antikoncepce
contraceptive antikoncepční
contraceptives antikoncepční
contract zúžit
contract kontrakt
contract smlouva
contract smluvní
contract for work smlouva o dílo
contract of donation darovací smlouva
contract of mandate mandátní smlouva
contracted stáhnutý
contracted smrštěný
contracted hospital smluvní nemocnice
contractible stažitelný
contractile stažitelný
contractile undercarriage zatahovací podvozek
contractility zatažitelnost
contractility svíravost
contractility stažitelnost
contractility smrštivost
contractility kontraktilita
contracting stahující
contracting smrštění
contracting kontrakce
contracting uzavírání smluv
contraction stažení
contraction stah
contraction kontrakce
contractions stahy
contractor stahovač
contractor zhotovitel
contractor kontrahent
contractor dodavatel
contractors dodavatelé
contracts ujednání
contracts smlouvy
contracts kontrakty
contractual smluvní
contractual health insurance smluvní zdravotní pojištění
contractually smluvně
contracture kontrakce
contracture kontraktura
contradict být v rozporu
contradict protiřečit
contradict popírat
contradict odporovat
contradict odmlouvat
contradict oponovat
contradicted odporovaný
contradicted odporoval
contradicted odmlouval
contradicting odporující
contradiction kontradikce
contradiction rozpor
contradiction protiklad
contradiction popření
contradiction odporování
contradiction nesouhlas
contradictions rozpory
contradictions protiklady
contradictorily neslučitelně
contradictoriness neslučitelnost
contradictory rozporný
contradictory protiřečící
contradictory neslučitelný
contradictory kontradiktorický
contradictory odporující
contradicts odporuje
contradicts odmlouvá
contradistinction rozlišení kontrastem
contradistinguish rozlišovat
contraflow protiproud
contrail kondenzační stopa
contraindication kontraindikace
contraindication vedlejší účinky
contralto kontraalt
contrapositive kontrapozitivní
contraption pomůcka
contrapuntal kontrapunktní
contrapuntist kontrapunktik
contrariety protiklad
contrarily protichůdně
contrariness protikladnost
contrariwise obráceně
contrary kontrární
contrary na rozdíl
contrary opačný
contrary opak
contrast rozpor
contrast protiklad
contrast kontrastovat
contrast kontrast
contrasted porovnával
contrasted kontrastoval
contrasting protikladný
contrastive kontrastivní
contrasts kontrasty
contrasty kontrastní např. obrázek
contravene překročit
contravene odporovat
contravened přestupoval
contravened porušoval
contravened odporoval
contravenes porušuje
contravenes přestupuje
contravention porušení
contretemps trapas
contretemps smůla
contribute přispívat
contribute přispět
contributed vložený
contributes přispívá
contributing přispívání
contributing přispívající
contributing napomáhající
contribution přispívání
contribution vklad
contribution přispění
contribution přínos
contribution příspěvek
contributions příspěvky
contributive přispívající
contributor spoluúčastník
contributor spolupracovník
contributor přispěvatel
contributors přispívající
contributory přispívající
contributory napomáhající
contrite lítostivý
contritely lítostivě
contrition lítost
contrition kajícnost
contrivance vynález
contrivance úskok
contrivance machinace
contrive osnovat
contrive zvládnout
contrive zinscenovat
contrive vymyslet
contrive dokázat
contrived zvládnutý
contrived zinscenovaný
contrived zaranžovaný
contrived nepřirozený
contrived dokázaný
contriver výrobce
control řídící
control vláda
control vedení
control správa
control regulace
control ovládat
control ovládání
control kontrolovat
control kontrolní
control kontrola
control dozor
control řízení
control řídit
control error regulační odchylka
control law zákon řízení
control loop řídící smyčka
control loop zpětnovazební smyčka
Control of Pollution Act Control of Pollution Act
control room velín
control tower řídicí letištní věž
control tower kontrolní věž
controll end well koncová regulační šachtice
controllability ovladatelnost
controllable říditelný
controllable regulovatelný
controllable kontrolovatelný
controlled řízený
controlled economy kontrolovaná (řízená) ekonomika
controlled variable regulovaná veličina
controlled vocabulary řízený slovník
controller řadič
controller vedoucí
controller revizor
controller kontrolér
controller kontrolor
controller dozorce
controller ovládač
controller regulátor
controllers kontrolor
controllers řadiče
controllership dohled
controllership úřad kontrolora
controllership úřad dozorce
controlling řídicí
controlling kontrolování
controlling interest kontrolní balík akcií
controlling interest majorita akcií
controls řízení
controls kontroly
controversial sporný
controversialist polemik
controversially sporně
controversially kontroverzně
controversy kontroverze
controversy spor
controversy polemika
controvert vyvracet
controvert popírat
controvertible sporný
convector konvektor
convector topné těleso
Convention for the Prevention of Marine Pollution *** Convention for the Prevention of Marine Pollution ***
Convention on International Trade in Endangered *** CITES Convention on International Trade in Endangered ***
Convention on International Trade in Endangered Species *** Convention on International Trade in Endangered Species ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
Convention on the Prevention of Marine Poluttion *** Convention on the Prevention of Marine Pollution ***
Convention to Protect the Ozon Layer Convention to Protect the Ozon Layer
conventional clarification klasické čiření
converter převodník
converter konvertor
converters konvertory
convertible currency směnitelná měna
convertor převodník
convertor konvertor
convertor měnič
cool customer drzoun
cool customer vypečený ptáček
cooperative share družstevní podíl
cooperator družstevník
cooperator spolupracovník
coordinator koordinátor
copartner spolupodílník
copartner společník
copartnership spolupodílnictví
copartnership spolupartnerství
copter vrtulník
copter helikoptéra
copulatory kopulační např. orgán
copy editor redaktor
copywriter reklamní textař
coquetry koketování
coquetry flirtování
corduroy trousers manšestrové kalhoty
corner the market stát se monopolem
corner the market ovládnout trh
cornstarch kukuřičný škrob
coronary thrombosis infarkt
coronary thrombosis koronární trombóza
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
corporate profit tax daň ze zisku korporací
corporate property korporační vlastnictví (vlastnictví obchodní společnosti)
corporatist model of regulation korporatistický model řízení
corrector korektor
corroboratory dosvědčující
corrosive water agresivní voda
corrupt practices úplatkářství
corrupter ničitel
corrupter korupčník
corticosteroid kortikosteroid
corticosterone kortikosteron
cosmotron kosmotron
cost a pretty penny stát mnoho peněz
cost an arm and a leg stát mnoho peněz
cost benefit criterion kritérium nákladů a užitku
cost center nákladové středisko
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
cost effectiveness principle princip efektivnosti nákladů
cost effectiveness rule pravidlo nákladové efektivnosti
cost of labour náklady práce
cost of proceedings náklady řízení
cost on delivery (US) dobírka
cost price výrobní cena
cost price nákupní cena
cost price nákladová cena
cost, marginal user náklad, marginální uživatel
cost, standard standartní náklad
Costa Rica Kostarika
costermonger pouliční prodavač
costlier nákladnější
costlier dražší
costs, contracting náklady, uzavření dohody
costs, enforcement náklady, vynucení
costs, engineering náklady, řízení
costs, external náklady, externí
costs, indirect náklady, nepřímé
costs, information náklady, informace
costs, labour náklady, práce
costs, marginal náklady, marginální
costs, operating náklady, provozní
costs, operational náklady, provozní
costs, opportunity. náklady příležitostí
costs, overhead režijní náklady
costs, production (manufacturing) výrobní náklady
costs, supervision náklady, dohled
costs, transaction náklady, transakce
costs, user náklady uživatele
costs, variable náklady variabilní
costume jewellery bižuterie
costumer kostýmář
costumier výrobce kostýmů
costumier obchodník s kostýmy
coterie kotérie
coterie klika
coterminous současný
cotoneaster skalník
cottage industry domácký průmysl
cottager chatař
cottager chalupník
cottager chalupář
cottager domkář
cotter závlačka
cotter pin závlačka
cottier nájemce půdy
cotton picker negr
Cottrell Cottrell
coulter předradlička
Coulter Coulter
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
counter kontr
counter počitadlo
counter počitač
counter čítač
counter pult
counter kuchyňská linka
counter attack protiútok
counter blow protiúder
counter claim protipohledávka
counter claim protinárok
counter culture kultura mimo oficiálního rámce
counter insurgency vládní potlačení vzpoury
counter intelligence kontrašpionáž
counter intuitive neintuitivní
counter offensive protiofenzíva
counter productive protichůdný
counter productive kontraproduktivní
counter productive adj rozporný
counter productive adj kontraproduktivní
counter revolution kontrarevoluce
counter revolutionary kontrarevoluční
counter revolutionary kontrarevolucionář
counter strike protiúder
counter tenor vysoký tenor
counteract mařit
counteract jednat proti
counteract klást odpor
counteraction protiopatření
counteraction protiakce
counteraction neutralizace
counteractive opačný
counterargument protiargument
counterattack protiútok
counterbackwater dike zpětná hráz
counterbalance protiváha
counterbalanced vyvážený
counterbalancing vyvažování
counterblast energický protest
counterblow protiúder
counterbore válcově zahloubit
counterbore válcové zahloubení
counterclaim protipohledávka
counterclaim protinárok
counterclockwise levotočivý
counterculture kultura mimo oficiálního rámce
counterculture podzemní kultura
counterculture alternativní kultura
countercurrent protiproud
countered vyvažoval
countered odporoval
countered kontroval
countered čelil
counterespionage kontrarozvědka
counterespionage kontrašpionáž
counterexample protipříklad
counterexamples protipříklady
counterfeit podvrh
counterfeit padělek
counterfeit padělat
counterfeiter podvodník
counterfeiter padělatel
counterfeiter falšovatel
counterfeiting padělání
counterfeiting falšování
counterfire protipalba
counterfire odvetná palba
counterflow protiproud
counterfoil stvrzenka
counterglow protisoumrak
counterchange zaměnit
counterchange vystřídat
countercharge protižaloba
countercheck překontrolování
countercheck překontrolovat
countering vyvažování
countering kontrování
countering čelení
counterinsurgency vládní potlačení vzpoury
counterintelligence kontrarozvědka
counterintelligence kontrašpionáž
counterintuitive neintuitivní
counterman prodavač
countermand zrušit
countermand stornovat
countermand odvolat
countermand anulovat
countermarch pochod proti směru
countermeasure protiopatření
countermine podkop
countermove protitah
counteroffensive protiofenziva
counteroffer protinabídka
counterpane přehoz na postel
counterpart protějšek
counterparts protějšky
counterparts doplňky
counterplea námitky
counterpoint kontrapunkt
counterpoise vyvážit
counterpoise protiváha
counterpressure protitlak
counterproductive brzdící
counterproductive kontraproduktivní
counterproposal protinávrh
counterproposal protinabídka
counterpunch protiúder
counterrevolution kontrarevoluce
counterrevolutionary kontrarevoluční
counterrevolutionary kontrarevolucionář
counters pulty
counters odporuje
counters čelí
countersign ratifikovat
countersignature kontrasignatura
countersigned stvrzený
countersigned ratifikovaný
countersink zahloubit
counterspy kontrarozvědčík
counterstrike protiúder
countersunk zapuštěný
countertenor vysoký tenor
countertenor alt
countertop kuchyňská linka
countertrade výměnný obchod
countervail vyrovnat se
counterweight vyvážit
counterweight protiváha
counterweight vyvažovací závaží
counterweight protizávaží
countor furrow irrigation zone přeronový pás
countries země
countrified vesnický
countrified venkovský
country selský
country vlast
country stát
country venkov
country kraj
country země
country cottage chata
country chalet chata
country music lidová hudba
countryfied venkované
countryman venkovan
countryman krajan
countryman rodák
countrymen venkované
countrymen krajané
countryside příroda
countryside venkov
countryside krajina
Countryside Act Countryside Act
countryside and community attributes vlastnosti krajiny a komunity
Countryside Commission Countryside Commission
countrywide celonárodně
countrywoman krajanka
course of treatment léčení
court martial vojenský válečný soud
courtier dvořan
courtiers dvořané
courtroom soudní síň
courtship rituals námluvy
courtyard nádvoří
couture krejčovské umění
couturier krejčí
Coventry Coventry
cover letter (US) průvodní dopis
covering letter (UK) průvodní dopis
coverture přikrývka
coverture kryt
crack under the strain propadnout hysterii
craftperson řemeslník
craniometry kraniometrie
crapshooter hráč v kostky
crater kráter
craters krátery
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
cream of the crop smetánka
cream of the crop jen ti nejlepší
creator tvůrce
creator průvodce
creators tvůrci
creature člověk
creature zvíře
creature bytost
creature kreatura
creature nestvůra
creature výtvor
creature tvor
creature stvoření
creature comforts hmotné potřeby
creature comforts hmotné zajištění
creatures zvířata
creatures bytosti
creatures tvorové
credit card úvěrová karta
credit card kreditní karta
credit rating hodnocení úvěruschopnosti
credit rating hodnocení úvěru
credit terms podmínky poskytování úvěru
creditor věřitel
creditor country věřitelský stát
creditworthiness úvěrová spolehlivost
creditworthiness úvěruschopnost
creditworthy úvěruschopný
crematoria krematorium
crematorium krematorium
crematory krematorium
crenature vroubek
creterie svatební prostírání
cricketer hráč kriketu
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
Criminal Investigation Department oddělení pro vyšetřování u britské policie
criminal register rejstřík trestů
crisis intervention krizová intervence
criteria kritéria
criterion kritérium
critical information důležitá informace
critical moisture period kritické vláhové období
critical natural capital. kritický přírodní kapitál
critical period kritické období (vývoje)
critical rainfall duration kritická doba trvání deště
critter tvor
crocodile tears falešný smutek
crofter skotský farmář
cross country terénní
cross country přespolní
cross country terénní
cross country přespolní
cross country skis běžky
cross cultural mediation interkulturní mediace
cross over to the other side zemřít
cross sectional dispersion příčná disperze (hydrosystém)
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
crosscultural mediator interkulturní mediátor
crowd together namačkat
crowd together nahromadit
crude mixture surová směs
crude quantity theory hrubá kvantitativní teorie
cruise control regulace rychlosti jízdy
cryometer kryometr
cryotherapy kryoterapie
cryptogram kryptogram
cryptographer kódovač
cryptographer kryptograf
cryptographic kryptografický
cryptographically kryptograficky
cryptography šifrování
cryptography kryptografie
cryptorchism zadržení varlat
cryptosaprobity kryptosaprobita
crystal clear průzračný
crystal clear průzračný
crystal clear lehce pochopitelný
crystal forming bacterium krystalotvorná bakterie
crystalline water krystalická voda
crystallographer krystalograf
crystallographic krystalografický
crystallography krystalografie
ctrl ctrl
CUL8TR see (C) yoU LaTeR (L8TR)
cultivar kultivar
cultivation substrate kultivační půda
cultivator pěstitel
cultivator kypřič
cultivator kultivátor
cultural kulturní
cultural heritage kulturní dědictví
culturally kulturně
culture kulturní
culture pěstovat
culture kultura
culture shock kulturní šok
culture system kulturní systém
cultured vzdělaný
cultured kultivovaný
cultures kultury
culturing kultivace
cunctator váhavec
cup runneth over přetéci sympatií
curator kustod
curator kurátor
curatorial opatrovnický
curatorship úřad kurátora
curatorship kurátorství
currency basket basket of currencies měnový koš
current annual increment běžný roční přírůstek
current prices běžné ceny
current surge rázový impuls proudu
current year běžný rok
curvature zakřivení
custard pudink
custard krém
Custer Custer
custom declaration celní ohlášení
customarily tradičně
customarily obvykle
customary obvyklý
customer zákazník
customer klient
customer odběratel
customer services zákaznické služby
customers zákazníci
customhouse officer celník
customs administration celní správa
customs clearance celní osvědčení
customs clearance celní odbavení
customs duty import duty clo dovozní
customs frontier celní hranice
customs officer celník
customs tariff celní tarif (sazba)
customs tariffs cla
cut a fine figure vypadat perfektně
cut across přetnout
cut across přesekat
cut across přerušit
cut across protnout
cut and dried definitivní
cut and dried předem připravený
cut and dried šablonovitý
cut and dried rutinní
cut and dried definitivní
cut and dry šablonovitý
cut and dry rutinní
cut corners jezdit riskantně
cut from the same cloth velmi podobný
cut out for mít vrozený talent
cut price zlevněný
cut price zlevněný
cut rate zlevněný
cut rate levný
cut rate laciný
cut rate sleva
cut rate zlevněný
cut rate levný
cut rate laciný
cut short zkrátit
cut short zarazit
cut short přistřihnout
cut the crap nech si ty kecy!
cut the mustard dělat práci správně
cut throat hrdlořez
cut through protnout
cut timber řezivo
cut you to ribbons porazit v hádce
cut your own throat být svým nejhorším nepřítelem
cutler nožíř
cutlery příbory
cutoff frequency zlomová frekvence
cutover mýtina
cutpurse kapesní zloděj
cutpurse kapsář
cutter řezák
cutter řezačka
cutter řezný nástroj
cutter řezací stroj
cutter fréza
cutter řezač
cutter frézka
cutters frézky
cutters řezačí
cutthroat hrdlořez
cutwork vyřezávání
cutworm housenka
cyclotron cyklotron
cystic fibrosis cystická fibróza
cystoparalysis cystoparalýza
cytochrome cytochrom
cytochromoxidase test cytochromoxidázový test (mikrobiologie)
cytomegalovirus herpes virus
Czech Social Security Administration Česká správa sociálního zabezpečení
dam filter filtr hráze
damage control odstranění následků
damnatory odsuzující
damnatory odmítavý
dartboard terč na šipky
darter vrhač
dastard sketa
dastardliness zbabělost
dastardly zbabělý
dat loc of stopařka stopařce
data capture sběr dat
data category datové kategorie
data entry datová položka
data processing zpracování údajů
data processing zpracování dat
data processor procesor
data quality indicator indikátor kvality dat
data quality indicators (dqis) indikátory kvality dat
datagram datagram
datagrams datagramy
date from datovat se do
date from (century) pocházet z (století)
date of birth datum narození
dater datumovka
datura durman
daughter dceřin
daughter dcera
daughter in law snacha
daughterly poslušný
daughters dcery
daughters in law snachy
day after tomorrow pozítří
day before yesterday předevčírem
day when authorities are open to the public úřední den
daystar jitřenka
daystar denice
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990) NDR = Nemecká demokratická republika
dead letter nedoručený dopis
dead tired k smrti unavený
deaktivation degree stupeň dezaktivace (vodní hospodářství)
death certificate úmrtní list
death rate úmrtnost
death rate úmrtnost
death rattle smrtelné chroptění
deathrate úmrtnost
deathtrap past
debater diskutující
debater debatér
debenture dluhopis
debentures dluhopisy
debit authorisation n pověření k zatížení účtu
debit authorization n pověření k zatížení účtu
debit card debetní karta
debit interest rate debetní úroková míra
debt for farmland swaps dluh na záměnu farmářských oblastí
debt for nature swaps výměna dluhů k přírodě
debt instrument dlužní nástroj
debt service dluhová služba
debtor debitor
debtor dlužník
decalitre dekalitr
decametre deset metrů
decanter karafa
Decatur Decatur
decentralisation decentralizace
decentralise decentralizovat
decentralised decentralizovaný
decentralization decentralizace
decentralize decentralizovat
decentralized decentralizovaný
decilitre deci
decimal separator desetinná čárka
decimal separator desetinná tečka
decimetre decimetr
decision rules, benefit cost ratio criterion. rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad
declamatory řečnický
declaration by a responsible representative prohlášení odpovědného zástupce
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
declaration on the human environment deklarace o životním prostředí lidí
Declaration on the Human Environment Declaration on the Human Environment
declarator deklarátor
declaratory deklarační
declinometer deklinometr
deconstruct zpochybnit
deconstruction narušení
deconstructionist zastánce dekonstrukcionismu
deconstructive zpochybňující
decontrol zbavit kontroly
decorator malíř
decorator dekoratér
decreasing cost industry odvětví s klesajícími náklady
dedicated traffic lanes účelové dopravní pruhy
dedicator dedikátor
dedicatory věnovací
dedicatory dedikační
deep pneumatic aeration hluboká pneumatická aerace (vody)
deerstalker lovecká čepice
deeutrophication deeutrofizace
defalcator defraudant
defamatory pomlouvačný
defaulter opozdilec
defaulter dlužník
defeater přemožitel
defector utečenec
defector dezertér
defector exulant
defector emigrant
defectors utečenci
defence attorney obhájce
defenestrate defenestrovat
defenestrated defenestroval
defenestration defenestrace
defensive host reaction obranná reakce hostitele
defibrillator defibrilátor
define the boundaries of vymezovat
define the boundaries of vymezuje
definite answer konečná odpověď
definite article člen určitý
definite integral určitý integrál
definite order závažná objednávka
definite period of time doba určitá
deflationary deflační
deflection amplifier zesilovač rozkladu
deflection amplifier vychylovací zesilovač
deflector vychylovač
deflector deflektor
defoliator defoliant
defroster odmrazovač
degredation of natural capital degradace přírodního kapitálu
dehydrator vysoušeč
dechlorination filter dechlorační filtr
deleterious škodlivý
deleteriously zhoubně
delftware delfská keramika
delimiter oddělovač
delimiter oddělovací znak
delimiter oddělovač informací
delimiters omezovače
delimiters oddělovače
delirium tremens delirium tremens
delivered water dodaná voda
demand st from sb žádat co od koho
demand st from sb žádat co po kom
dematerialise odhmotnit
dematerialised odhmotnil
dematerialize odhmotnit
dematerialize odhmotnění
dematerialized odhmotnil
Demeter Demeter
Demeter Deméter
demilitarisation demilitarizace
demilitarization demilitarizace
demilitarize demilitarizovat
demilitarized demilitarizovaný
demodulator demodulátor
demographic transition demografický přechod
demonstrability prokazatelnost
demonstrability dokazatelnost
demonstrable prokazatelný
demonstrably prokazatelně
demonstrate ukázat
demonstrate dokázat
demonstrate předvádět
demonstrate demonstrovat
demonstrate the truth of dávat za pravdu
demonstrated předvedený
demonstrated demonstrovaný
demonstrates předvádí
demonstrates demonstruje
demonstrating předvádění
demonstrating demonstrování
demonstration projev
demonstration důkaz
demonstration demonstrace
demonstrations demonstrace
demonstrative otevřený
demonstrative neskrývaný
demonstratively demonstrativně
demonstrativeness demonstrativnost
demonstrator demonstrátor
demonstrators předváděči
demultiplexer demultiplexor
denaturalization denaturalizace
denature odlišit
denature denaturovat
denatured odlišil
denatured denaturovaný
denatured denaturoval
denaturing denaturace
denaturing denaturování
denitrification denitrifikace
denitrify denitrifikovat
denitrifying microorganism denitrifikační mikroorganismus
denominator jmenovatel
densitometer denzitometr
densitometry denzitometrie
densitometry měření optické hustoty
density streaming hustotní proudění
dentifrice zubní pasta
dentistry zubní lékařství
dentistry stomatologie
denture umělý chrup
denture chrup
dentures umělý chrup
dentures chrup
denunciator denunciant
denunciatory udavačský
deoxygenation factor dezoxygenační součinitel
depart from odejít
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
department of social affairs odbor sociálních věcí
department store obchodní dům
departure odlet
departure odjezd
departure odchod
departure flight odlet
departure lounge odjezdová hala
departure order výjezdní příkaz
dependent major zletilé nezaopatřené dítě
depilatory depilační
depletable resources vyčerpatelné zdroje
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, recyclable vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
deposit insurance pojištění vkladu
deposit insurance depozitní pojistka
deposit refund systems zálohový systém
depositary opatrovník
depositor vkladatel
depositors vkladatelé
depository úschovna
depository depozitář
deprecatory znevažující
deprecatory odmítavý
depreciation of a currency znehodnocení (depreciace) měny
depreciation of natural capital odepisování přírodního kapitálu
depreciation reserve oprávky
depreciation reserve oprávka
depreciatory zlehčující
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
dept. (department) oddělení
depth charge hlubinná puma
depth loosener hloubkový kypřič
deputy director náměstek ředitele
deregister odhlásit
derogatory opovržlivý
derogatory hanlivý
desalting irrigation promývací závlaha
descriptor popisovač
descriptor deskriptor
descriptors popisovače
deserter dezertér
desiccator sušička
design authority projekční orgán
design for the environment ekologické návrhářství
design pattern návrhový vzor
design patterns návrhové vzory
design targets návrhové cíle
designator označovatel
designator označovač
desktop computer stolní počítač
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
destroy zahubit
destroy zpustošit
destroy demolovat
destroy zbořit
destroy zničit
destroy ničit
destroyable zničitelný
destroyed zničený
destroyer torpédoborec
destroyer ničitel
destroyers ničitelé
destroying ničení
destroys ničí
destruct zničit
destructibility zničitelnost
destructible zničitelný
destruction ničení
destruction destrukce
destruction zničení
destruction záhuba
destruction zkáza
destructive ničivý
destructive destruktivní
destructively destruktivně
destructiveness ničivost
destructiveness destruktivnost
destructor ničitel
destructor destruktor
destruent destruent (voda)
desulphurating microorganism desulfurikační mikroorganismus
desultorily povrchně
desultoriness těkavost
desultoriness povrchnost
desultoriness nesoustavnost
desultory roztěkaný
desultory nepravidelný
desultory nesouvislý
desultory povrchní
detector čidlo
detector demodulátor
detector indikátor
detector detektor
detectors detektory
detention (of persons) zajištění
detention period doba zdržení (hydrosystém)
deter odstrašit
detergent detergent
detergent saponát
detergent čistící prostředek
deteriorate zkazit
deteriorate zhoršit
deteriorate horšit
deteriorated zkažený
deteriorated zhoršený
deteriorating zpětný
deteriorating sestupný
deterioration zkažení
deterioration úpadek
deterioration zhoršení
deterioration of environment deteriorizace prostředí
determent zastrašení
determent odstrašení
determinable vymezitelný
determinable určitelný
determinable definovatelný
determinacy určitost
determinacy rozhodnost
determinand determinand (vodní hospodáařství)
determinant determinanta
determinant determinant
determinate určitý
determinate neměnný
determinately pevně
determinateness určitost
determinateness neměnnost
determinateness definitivnost
determination rozhodnutí
determination odhodlání
determination určení
determination stanovení
determination determinace
determinative vymezující
determinative determinující
determine vymezit
determine udávat
determine rozhodnout
determine udat
determine ustanovit
determine určovat
determine určit
determine stanovit
determined předurčený
determined rozhodnutý
determined rozhodný
determined odhodlaný
determinedly odhodlaně
determiner determinující
determines vymezuje
determines určuje
determines stanovuje
determining určující
determining rozhodující
determinism determinismus
determinist deterministický
determinist determinista
deterministic deterministický
deterministic process deterministický proces
deterministic system deterministický systém
deterministically deterministicky
deterred odstrašený
deterred zastrašený
deterrence odstrašování
deterrent deterent
deterrent zastrašující
deterrent odstrašující
deterrent odrazující
Deterrent odstrašující prostředek
Deterrent zastrašující prostředek
deterring zastrašování
deters zastrašuje
detersive čisticí
dethrone sesadit
dethrone zbavit trůnu
dethroned zbaven trůnu
dethronement sesazení
detonator roznětka
detonator rozbuška
detonator detonátor
detonators rozbušky
detour oklika
detour objížďka
detours objížďky
detract ubrat
detract znevažovat
detract zlehčovat
detraction zlehčování
detractive zlehčující
detractor pomlouvač
detracts zmenšuje
detracts ubírá
detriment újma
detriment škoda
detriment of environment ekologická újma
detrimental škodlivý
detrimental zhoubný
detrital úlomkovitý
detritus detritus
detritus suť
detritus chamber lapák písku
Detroit Detroit
Detroit město Spojené státy americké
deuterium deuterium
deuterium těžký vodík
deuteron jádro izotopu vodíku
deuteron deuteron
devalue the currency devalvovat měnu
devastator pustošitel
developing country rozvojová země
deviltry darebáctví
devitrify odskelnit
dexter pravý
dexterity zručnost
dexterity obratnost
dexterous zručný
dexterous šikovný
dexterous obratný
dexterously obratně
dextrality pravorukost
dextrocardia dextrokardie
dextrorotation pravotočivost
dextrorotatory pravotočivý
dextrose dextróza
dextrous zručný
dextrous šikovný
dextrous obratný
dextrously obratně
dextrously dovedně
diagonal entries diagonální prvky
diameter průměr
diameters průměry
diametral průměrný
diametric průměrný
diametric diametrální
diametrical diametrální
diametrically diametrálně
diarthrosis diartróza
diastrophism diastrofismus
diathermy diatermie
diatomit filter křemelinový filtr
diatribe tiráda
diatribe slovní výpad
diatribe slovní útok
diatribe jízlivost
diatribe jízlivá kritika
diatribe invektiva
diatribe ironická kritika
diatribes výpady
diatribes slovní útoky
dictator diktátor
dictatorial diktátorský
dictatorially diktátorsky
dictators diktátoři
dictatorship diktatura
dictionaries slovníky
dictionary slovník
dielectric nevodivý
dielectric dielektrický
diesel electric dieselelektrický
dietary dietní
dieter dietář
dieter osoba na dietě
diethyl ether dietyleter
Dietrich Dietrich
differential gear diferenciál
differentiation of product diferenciace výrobku
differentiator derivátor
differentiator derivační obvod
diffusive translation rozvolněný překlad
digester digestoř
digester gas bioplyn
digestion period doba vyhnívání
digital computer číslicový počítač
digitigrade našlapující na prsty
digitiser digitizátor
digitizer tablet
digitizer digitizátor
digitizer digitalizátor
dignitaries hodnostáři
dignitary hodnostář
dike terracing hrázkové terasování
dilator dilatátor
dilatoriness liknavost
dilatory váhavý
dilatory laxní
diminutive corner koutek
diopter dioptrie
dioptre dioptrie
diphtheria záškrt
diphtheria diftérie
diplomatic corps diplomatický sbor
dipterous dvoukřídlý
direct current stejnosměrný proud
direct environmental benefit přímý environmentální přínos
direct proportion přímá úměrnost
directed herbicide application usměrněné použití herbicidu
direction finder zaměřovač
direction finder hledač směru signálu
direction finder hledač směru signálu
directly proportional přímo úměrný
director šéf
director vedoucí
director dirigent
director direktor
director představený
director ředitelka
director ředitel
director režisér
directorate ředitelství
directorial režisérský
directorial režijní
directories soupisy
directories seznamy
directories adresáře
directors ředitelé
directorship představenstvo
directorship ředitelství
directorship funkce ředitele
directory seznam
directory soupis
directory adresář
directrix řídicí přímka
directrix řídicí křivka
dirtier špinavější
dirty trick podraz
dirty weather mizerné počasí
dirty weather psí počasí
dirty work špinavost
dirty work podlost
disaster katastrofa
disaster havárie
disaster neštěstí
disaster pohroma
disaster area oblast ohrožení
disasters pohromy
disasters katastrofy
disastrous katastrofální
disastrously katastrofálně
discomfiture rozpaky
discontinuance of proceedings zastavení řízení
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
discount rate diskontní sazba
discretionary volitelný
discriminator diskriminátor
discriminatory diskriminační
disease vector přenašeč choroby
dishes to order jídla na objednávku
dishwater pomyje
dishwater voda na nádobí
disinflationary dezinflační
disintegrate rozpadat se
disintegrate rozmělnit
disintegrate rozložit
disintegrate rozkládat se
disintegrate rozdrobit
disintegrate dezintegrovat
disintegrating rozpadající
disintegrating rozkládající
disintegration dezintegrace
disintegration dekompozice
disintegration rozpad
disintegrative rozkladný
disinter exhumovat
disinterest apatie
disinterest lhostejnost
disinterest nezájem
disinterested nezaujatý
disinterested bez zájmu
disinterestedly nestranně
disinterestedly nezaujatě
disinterestedness nestrannost
disinterestedness nezaujatost
dispatcher odesílatel
dispatcher dispečer
disruptor narušitel
dissatisfactory neuspokojivý
dissector skalpel
dissector disektor
disseminator šiřitel
dissenter opozičník
dissenters disidenti
dissimulator pokrytec
distance learning kombinované studium
distemper psinka
distemper psí nemoc
distempered churavý
distempered nemocný
distiller lihovarník
distiller destilátor
distiller lihovar
distillery lihovar
distinguish from st rozlišit
distinguish from st rozeznat od čeho
distorsion vyvrtnutí
distorsion distorze
distort zprohýbat
distort zkomolit
distort pokřivit
distort pokroutit
distort narušit
distort zkřivit
distort zkreslit
distort překroutit
distorted zkreslený
distorted překroucený
distorted deformovaný
distorter deformátor
distorting zkreslení
distorting překroucení
distortion narušení
distortion zkreslení
distortion překroucení
distortions zkreslení
distortions zkomolení
distortions deformace
distorts zkresluje
distorts překrucuje
distract zneklidnit
distract rozptýlit
distract odvést
distracted nepozorný
distractedly ustrašeně
distracting vyrušující
distraction rozptýlení
distraction zmatek
distraction vyrušení
distractions vyrušení
distractions rozptýlení
distrain zabavit
distrainer exekutor
distraint zabavení
distraint exekuce
distrait roztržitý
distrait duchem nepřítomný
distraught rozrušený
distraught zmatený
distraught ve zmatku
distraught zmítaný
distraught rozrušený silně
distraught pološílený
distraught téměř bez sebe
distress úzkost
distress nouze
distress rozrušit
distress krize
distress nouzový
distress nesnáz
distress potíž
distress zabavení
distress utrpení
distress strast
distress stav ohrožení
distress stav nouze
distress tíseň
distress zármutek
distressed sklíčený
distressful trudný
distressful smutný
distressful nešťastný
distressing hrozivý
distressing působící starosti
distressingly hrozivě
distributable rozdělitelný
distributable distribuovatelný
distribute rozmístit
distribute rozložit
distribute rozdělovat
distribute rozdělit
distribute distribuovat
distributed distribuovaný
distributing rozdělování
distribution rozvoz
distribution rozdělení
distribution rozdělování
distribution rozesílání
distribution distribuce výrobku
distribution distribuce
distribution furrow rozdělovací brázda
distribution channel distribuční kanál
distribution channel distribuční cesta
distribution network rozvodná síť (závlahová síť)
distributional distribuční
distributionally regressive taxes distribučně regresivní daně
distributions distribuce
distributive distributivní
distributively odděleně
distributively individuálně
distributivity distributivnost
distributor rozesilatel
distributor distributor
distributor rozdělovač
distributor dodavatel
distributors distributoři
district župa
district obvod
district okrsek
district kraj
district obvodní
district oblast
district okresní
district okres
district čtvrť
district attorney okresní návladní
district court okresní soud
District Social Security Administration Offices okresní správy sociálního zabezpečení
districts okresy
districts okrsky
districts obvody
distrust nedůvěra
distrust nedůvěřovat
distrustful nedůvěřivý
distrustfully nedůvěřivě
disturb zneklidnit
disturb vyrušit
disturb rozrušit
disturb narušovat
disturb vyrušovat
disturb obtěžovat
disturbance disturbance
disturbance rušení
disturbance attenuation potlačení rušení
disturbance level úroveň rušení
disturbances rušení
disturbances poruchy
disturbed vyrušený
disturber narušitel
disturber rušitel
disturbing rušicí
disturbingly znepokojivě
disturbs ruší
dither chvět se
dither rozmýšlet se
dither váhat
dither chvění
dither jednat nervózně
dithyramb chvalozpěv
dithyramb dithyramb
ditto mark opakovací znaménko
diversify the risk rozložit riziko
diversion structure odběrný objekt (závlahy)
diverticular divertikulární
diverting contour furrow odváděcí průleh
divestiture zbavení majetku
divestiture zbavení práva
divinatory věštecký
Dnepropetrovsk Jekaterinoslav
Dnepropetrovsk Dnepropetrovsk
Dniester Dnestr
Dnipropetrovsk Dnepropetrovsk
Dnipropetrovsk Jekaterinoslav
do it yourself kutilství
do it yourself kutilský
do it yourself ručně vyrobený
do it yourselfer udělej si sám
do the trick splnit účel
doctor lékařka
doctor lékař
doctor doktorka
doctor doktor
doctoral doktorský
doctoral (rigorosum) examination rigorózní zkouška
doctorate doktorát
doctorial doktorský
doctors doktoři
doctrinaire doktrinářský
doctrinal doktrinální
doctrinal dogmatický
doctrine nauka
doctrine doktrína
doctrines doktríny
document confirming the purpose of residence doklad o účelu pobytu
documentaries dokumenty
documentary dokumentární
documentary credit dokumentární úvěr
documentary proof doklad
does it bother you? vadí vám to?
dog tired úplně vyčerpaný
dog tired unavený jako pes
dogcatcher pohonný
domestic market vnitřní trh
domestic market národní trh
domestic worker pracovník v domácnosti
dominant strategy equilibrium rovnováha dominantní strategie
dominating factor dominanta
dominating feature dominanta
donation agreement darovací smlouva
door to door podomní
Dorchester okres v USA
dormitories koleje
dormitory svobodárna
dormitory kolej
dormitory pohřebiště
dormitory ubytovna
dorsoventral dorzoventrální
dosimeter dozimetr
dosimetry dozimetrie
dot product skalární součin
dotard dětinský
doter milovník
dotted pair tečka dvojice
double entendre dvojsmysl
double entry podvojné účetnictví
double entry system podvojná soustava
double feature dvojprogram v kině
double taxation agreement smlouva o dvojím zdanění
doubter skeptik
doubter pochybovač
down to earth realistický
down to earth praktický
down to earth vstřícný
down to earth přízemní
down to earth nápomocný
down trodden sešlapaný
down trodden pošlapaný
downstairs po schodech dolů
downstairs dole
downstairs o poschodí níže
downstairs dolů
downstream dolní tok
downstream po proudu
downstroke pohyb pístu dolů
downtrend pokles
downtrodden utiskovaný
downturn obrat směrem dolů
downturn pokles čeho
downturn pokles
downward trend klesající trend
downy fearthers prachové peří
draft resolution návrh usnesení
draft resolution návrh rezoluce
drafter kreslič
drain trench backfilling zásyp drenážní rýhy
drain trench filling výplň drenážní rýhy
drainage canal network density hustota odvodňovací kanálové sítě
drainage canal structure objekt odvodňovacího kanálu
drainage filter drenážní filtr
drainage network odvodňovací síť
drainage network drenážní síť
drainage network density hustota odvodňovací sítě
drainage network density hustota drenážní sítě
drainage outlet structure drenážní výusť
drainage structure drenážní objekt
drainage trench drenážní rýha
drainage water drenážní voda
dramaturgic herecký
dramaturgic dramaturgický
dramaturgical dramaturgický
dramaturgy dramaturgie
dramaturgy dramatické umění
draught beer čepovat
draught beer čepované pivo
draught horse tažný kůň
draw together spojit
draw together sjednotit
draw together dát dohromady
drift apart rozejít se
drift apart přestat si rozumět
drift apart odcizit se
drift off to sleep listening to a lecture usnout na přednášce
drifter tulák
drifter flákač
drillmaster vojenský instruktor
drinking straw brčko
drinking water pitná voda
drinking water pitná voda
drinking water quality parameter ukazatel jakosti pitné vody
drive simulator trenažér
drive through projíždět
drive through projet
drive through projíždět
drought severity závažnost sucha
drugstore lékárna
drugstore drogerie
dry weather sucho
DTRT Do The Right Thing
dumbstruck ohromený
dumbwaiter výtah na jídlo
dumbwaiter kuchyňský výtah
dump of radioactive wastes in deep underground spaces úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
dump of radioactive wastes in subsurface spaces úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
dump truck sklápěč
dung water hnojůvka
duplicator kopírka
duplicator duplikátor
dura mater podlebice
dura mater dura mater
dust cover protiprachový kryt
dust cover ochranný povlak
dust storm prašná bouře
dust storm prachová bouře
dust storm písečná bouře
dustcart popelářské auto
dustcover obal knihy
duster prachovka
dusters prachovky
duty free bez cla
duty free prostý cla
dynamic externality. dynamická externalita
dynamic ground water level dynamická hladina podzemní vody
Dynamic Integrated Climate Economy (DICE) integrovaná dynamická ekonomika klimatu
dynamometer dynamometr
dysentery úplavice
dystrophic water dystrofní voda
dystrophy dystrofie
dystrophy degenerace
each other navzájem
each other všichni ostatní
ear doctor ušní lékař
ear nose and throat doctor ORL lékař
ear trumpet naslouchátko
earlist print prvotisk
earn interest vynášet úrok
earth drain zemní drén
Earth`s crust zemská kůra
earthenware hliněné zboží
earthenware kamenina
earthenware hliněné nádobí
earthenware hrnčířské zboží
earthwork násep
earthwork zemní práce
earthworm žížala
earthworms žížaly
East African východoafrický
East Germany Východní Německo
east north east východoseverovýchod
East Timor Východní Timor
easter velikonoční
Easter velikonoce
Easter Bunny velikonoční zajíc
Easter egg velikonoční vejce
Easter Eve Bílá sobota
Easterlin Paradox. Easterlinův paradox
easterly východně
easterly východní např. směr
eastern orientální
eastern ortodoxní
eastern východní
Eastern Hemisphere východní polokoule
easterners východňáci
easternmost nejvýchodnější
eastward východně
eastwards směrem na východ
eastwards východně
eat crow špatně pořídit
eat heartily baštit
eat! weir jez
eater jedlík
eaters jedlíci
eatery restaurace
eatery jídelna
eating disorder porucha přijímání potravy
EC 50 concentration EC 50 koncentrace
eccentric výstřední
eccentric výstředník
eccentricity zvláštnost
eccentricity výstřednost
eccentricity nezvyklost
eccentricity excentricita
ecochemistry ekochemie
ecological construction ekologická stavba
ecological factor ekologický faktor
ecological threshold ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod
ecological water quality criterion ekologické kriterium jakosti vody
econometric ekonometrický
econometrics ekonometrie
economic forecaster prognostik
economic indicator ekonomický ukazatel
economic rent of a worker ekonomická renta dělníka
economic storage level hladina hospodářského nadržení
economic storage reservoir capacity hospodářský prostor nádrže
economic water quality criterion ekonomické kriterium jakosti vody
ectoderm ektoderm
ectodermal ektodermální
ectoparasite ektoparazit
edaphic factor edafický faktor
edificator edifikátor
editor redaktor
editor střihač např. filmu
editor šéfredaktor
editor editor
editor vydavatel
editor in chief šéfredaktor
editorial redaktorský
editorial úvodník
editorial vydavatelský
editorial redakční
editorial článek
editorial board redakční rada
editorialize veřejně vyjadřovat názor
editorialize veřejně komentovat
editorially vydavatelsky
editorials úvodníky
editors střihači
editors vydavatelé
editorship redigování
editorship vydavatelství
editress redaktorka
educator vychovatel
educator vyučující
educators vychovatelé
educators vyučující
effective democracy účinná demokracie
effective irrigation depth účinná hloubka provlažení
effective irrigation requirement užitečné závlahové množství
effective rainfall efektivní srážky
effective reservoir capacity užitkový prostor nádrže
effector efektor
efficiency and forest harvesting. efektivnost mýcení lesa
efficiency and population control efektivnost řízení populace
efficiency and property rights efektivnost vlastnických práv
efficiency standard standard efektivnosti
efficient production efektivní výroba
effluent charge poplatek za vypouštění
effluent standards standardy vypouštění (emisní limity)
effrontery nestoudnost
effrontery drzost
effrontery nabubrelost
effrontery zpupnost
egalitarian rovnostářský
egalitarianism rovnostářství
egalitarianism egalitářství
eggbeater šlehač
egocentric egocentrický
egocentrically egocentricky
egocentrism egocentričnost
egocentrism egocentrismus
EGR (exhaust gas recirculation) recirkulace výfukových plynů
egress interface výstupní rozhraní
eigenvector vlastní vektor
eight hundred osm set
eight hundredth osmistý
eight pairs of osmery
eighty four osmdesát čtyři
either každý
either ten nebo onen
either jeden i druhý
either ani ten, ani onen
either buď
either také
either oba
either kterýkoli ze dvou
either... or buď... nebo
either... or buď... anebo
ejector ejektor
ejector vyhazovací zařízení
Ekaterinoslav Dnepropetrovsk
Ekaterinoslav Jekaterinoslav
Ekstrom Ekstrom
elastomer elastomer
electioneer agitátor
elector volič
electoral volební
electorally volebně
electorate voliči
electors voliči
electric elektrický
electric appliance elektrický spotřebič
electric blue ostře modrý
electric car elektromobil
electric current elektrický proud
electric eel elektrický úhoř
electric fan větrák
electric fan ventilátor
electric chair elektrické křeslo
electric iron elektrická žehlička
electric power integration integrace elektrické energie
electric wiring elektrické vedení
electrical elektrický
electrical engineer elektroinženýr
electrical engineering elektrotechnika
electrical engineering elektroinženýrství
electrical installation elektrická instalace
electrical storm elektrická bouřka
electrically elektricky
electrician elektrotechnik
electrician elektrikář
electricians elektrikáři
electricity elektřina
electrification elektrifikace
electrified elektrizovaný
electrified elektrifikovaný
electrify zelektrizovat
electrify elektrifikovat
electrize elektrizovat
electrize elektrifikovat
electro galvanicky
electrocardiogram elektrokardiogram
electrocardiograph elektrokardiograf
electrocardiograph eKG
electrocardiographic elektrokardiografický
electrocardiography elektrokardiografie
electrocute popravit
electrocute popravit elektřinou
electrocuted popravený elektřinou
electrocution poprava
electrocution poprava elektrickým křeslem
electrode elektroda
electrodeposition pokovování
electrodes elektrody
electrodynamic elektrodynamický
electrodynamics elektrodynamika
electroencephalogram elektroencefalogram
electroencephalograph elektroencefalograf
electroencephalographic elektroencefalografická
electroencephalography electroencefalografie
electrochemical elektrochemický
electrochemically elektrochemicky
electrochemistry elektrochemie
electrologist elektrokosmetik
electroluminescent elektroluminiscenční
electrolyse elektrolyzovat
electrolysis elektrolýza
electrolyte elektrolyt
electrolytic elektrolytický
electrolytically elektrolyticky
electromagnet elektromagnet
electromagnetic elektromagnetický
electromagnetic radiation elektromagnetické záření
electromagnetic wave elektromagnetická vlna
electromagnetically elektromagneticky
electromagnetics elektromagnetismus
electromagnetism elektromagnetismus
electromechanical elektromechanický
electromechanical device elektromechanické zařízení
electromechanics elektromechanika
electrometeor elektrometeor
electrometer elektroměr
electromotive týkající se výroby elektřiny
electromotive force elektromotorická síla
electromyogram elektromyogram
electron elektron
electron accelerator elektronový akcelerátor
electron beam elektronový paprsek
electron microscope elektronový mikroskop
electron microscopic elektronovo mikroskopický
electron microscopy elektronová mikroskopie
electron multiplier elektronový násobič
electron orbit elektronový orbit
electron tube elektronka
electron volt elektron volt
electronegative elektronegativní
electronegativity elektronegativita
electroneutral elektricky neutrální
electronic elektronický
electronic communication elektronická komunikace
electronic data processing elektronické zpracování dat
electronic device elektronické zařízení
electronic dictionary elektronický slovník
electronic engineer elektrotechnik
electronic engineer elektroinženýr
electronic mail elektronická pošta
electronic money transfer elektronický převod
electronic music elektronická hudba
electronic records system (online student records) elektronický index
electronic signal elektronický signál
electronic signature elektronický podpis
electronic submission of an application elektronické podání žádosti
electronic voltmeter elektronický voltmetr
electronically elektronicky
electronics elektronika
electrons elektrony
electrophoresis elektroforéza
electroplate galvanicky pokovovat
electropositive elektropozitivní
electroscope elektroskop
electroshock elektrošok
electroshock therapy elektrošoková terapie
electrostatic elektrostatický
electrostatics elektrostatika
electrotype galvanotyp
electrum elektron
elementarily elementárně
elementary základní
elementary flow elementární tok
elementary flow základní tok
elementary particle elementární částice
elementary school základní škola
elements of a crime skutková podstata
elevated ground floor zvýšené přízemí
elevated railway nadzemní dráha
elevation groundwater level elevační hladina podzemní vody
elevator zdviž
elevator elevátor
elevator výtah
elevator dopravník
eliminative protection eliminační ochrana
eliminator eliminátor
elocutionary řečnický
elocutionary recitační
elutriation elutriace
elytron krovka
emancipatory emancipační
embitter ztrpčit
embitterment zahořklost
embitterment roztrpčení
emission output ratio poměr produkce a emisí
emission reduction, command and control approach redukce emisí, direktivní přístup
emission reduction, credit redukce emisí, dobropis
emission reduction, excess emission formula redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise
emission reduction, charges redukce emisí, poplatky
emission reduction, lowest achievable rate. redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
emission reduction, standards redukce emisí, standardy (limity)
emission trading. obchod emisemi
emitter zářič
emitter vyzařovač
emitter emiter
emitter vysílač
emmetropia emetropie
emperor butterfly babočka
employment contract pracovní smlouva
employment rate zaměstnanost
emptier prázdnější
emptor kupující
emptor kupec
empty nest syndrome syndrom prázdného hnízda
emulator emulátor
emulators emulátory
emulsified pesticide concentrate emulzní koncentrát pesticidu
enarthrosis enartróza
encounter setkání
encounter utkat se
encounter potkávat
encounter potkat
encounter narazit (na)
encounter souboj
encountered potkaný
encountering setkání
encounters setkání
endometrial endometriální
endometriosis endometrióza
endometritis endometritida
endometrium endometrium
endometrium děložní sliznice
endothermal endotermický
endothermic teplokrevný
energy sources, soft versus hard path zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta
enforcement power prováděcí oprávnění
engagement ring snubní prstýnek
engaging in (trade) provozování
enchanter zaklínač
enchanter kouzelník
enchantress kouzelnice
enchantress čarodějka
enrapture okouzlit
enraptured okouzlil
entablature kladí
enter zadejte
enter vejít
enter vložit
enter přihlásit
enter vcházet
enter vstoupit
enter for zapsat
enter for přihlásit se k
Enter key klávesa Enter
enter upon ujmout se
enteral enterální
entered vstoupil
entered vešli
entered vešel
entering vnikání
entering vstupování
enteritis enteritida
enteritis střevní katar
Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae
enterococcus enterokok
enterolith enterolit
enterostomy enterostomie
enterotomy enterotomie
enterovirus enterovirus
enterprise podnikání
enterprise iniciativa
enterprise podnikavost
enterprise podnik
enterprise závod
enterpriser podnikatel
enterprises podniky
enterprising podnikavý
enters zapisuje
enters vstupuje
enters vkládá
enters vchází
entertain obveselit
entertain bavit
entertained pobavený
entertained bavený
entertainer konferenciér
entertainer komik
entertainer bavič
entertaining zábavné
entertaining zábavný
entertainingly zábavně
entertainment zábavní
entertainment zábava
entertainments zábavy
entertainments estrády
enthral okouzlit
enthral očarovat
enthrall okouzlit
enthrall očarovat
enthrall ohromit
enthralling okouzlující
enthralling fascinující
enthrallment okouzlení
enthrallment očarování
enthrone nastolit
enthrone dosadit na trůn
enthronement nastolení
enthronement dosazení na trůn
enticer svůdce
entire celistvý
entire nedílný
entire úplný
entire neporušený
entire nedělený
entire kompletní
entire naprostý
entire veškerý
entire plný
entire celý
entirely nadobro
entirely naprosto
entirely úplně
entirely zcela
entirely plně
entirely docela
entireness úplnost
entireness celost
entirety celistvost
entitlement programme program nárokovatelných dávek
entomopathogenic microorganism entomopatogenní mikroorganismus
entomophage introduction introdukce entomofága
entomophage translocation přemístění entomofága
entomophthorosis entomoftoróza
entourage svita
entourage doprovod
entrails vnitřnosti
entrain navagonovat
entrain nakládat na vlak
entrainment nakládání na vlak
entrance vjezd
entrance přijímací
entrance vstupní
entrance vchod
entrance examination přijímací zkouška
entrance exams přijímací zkoušky
entrance fee zápisné
entrances vstupy
entrancing úžasný
entrancing uchvacující
entrancing ohromující
entrant účastník
entrants závodníci
entrants soutěžící
entrap polapit
entrap lapit
entrap chytit do pasti
entrapment navádění
entrapment chycení do pasti
entreat zapřísahat
entreatingly úpěnlivě
entreaty prosba
entree právo vstoupit
entrench utvrdit
entrench definitivně zavést
entrench rušivě zasahovat
entrench pevně zakotvit
entrench pevně usadit
entrench hluboce zakořenit
entrench etablovat
entrenched zakořeněný
entrenched zakopaný
entrenching obehnání zákopem
entrenchment zákop
entrenchment opevnění se zákopy
entrepot trh
entrepot sklad
entrepot překládací centrum
entrepot obchodní centrum
entrepreneur podnikatelka
entrepreneur podnikatel
entrepreneurial podnikavý
entrepreneurial podnikatelský
entrepreneurs podnikatelé
entrepreneurship podnikavost
entrepreneurship iniciativa
entrepreneurship podnikatelství
entrepreneurship podnikání
entries zápisy
entries vstupy
entries položky
entropic entropický
entropy entropie
entropy střední množství informace
entrust svěřovat
entrust svěřit
entrusted svěřený
entrusted pověřený
entry přístup
entry údaj
entry záznam
entry vstup
entry nástup
entry celní prohlášení
entry zápis
entry in the Land Register vklad do katastru nemovitostí
entry level vstupní úroveň
entry pass průkazka
entry visa vstupní vízum
entryway vjezd
entryway vchod
enumerator enumerátor
Environment Industry environmentální průmysl
Environment Liaison Center Environment Liaison Center ELC
Environment Liaison Center ELC Environment Liaison Center
environment protection ochrana prostředí
environment protection act zákon o ochraně životního prostředí
environmental adders environmentální sčítání
environmental assets, resource allocation. environmentální jmění, alokace zdrojů
environmental auditor environmentální auditor
environmental behaviour environmentální chování
environmental burden zátěž
environmental claim verification ověření environmentálního tvrzení
environmental condition indicator indikátor stavu životního prostředí
environmental consumerism environmentální konzumismus
environmental declaration environmentální prohlášení
environmental engineering technologie prostředí
environmental factor faktor prostředí
environmental characterization charakterizace ekologických vlivů
environmental impact assessment directive direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí
environmental improvement assessment hodnocení možností zlepšení
environmental inventory analysis inventarizační analýza
environmental management system audit criteria kritéria auditu systému environmentálního managementu
environmental performance environmentální profil organizace
environmental performance environmentální profil
environmental performance bonds závazky k environmentálnímu chování
environmental performance criterion kritérium environmentálního profilu
environmental performance evaluation hodnocení environmentálního profilu
environmental performance indicator indikátor environmentálního profilu
environmental policy instruments nástroje environmentální péče
Environmental Protection Agency EPA Environmental Protection Agency
Environmental Protection Agency Environmental Protection Agency EPA
environmental quality standard norma kvality prostředí
environmental target environmentální cílová hodnota
environmentally concious consumer environmentálně uvědomělý spotřebitel
epicenter epicentrum
epicentre epicentrum
epigastric epigastrický
epigastrium nadbřišek
epigastrium epigastrium
epistolary písemný
epistolary epistolární
epistolary dopisový
epistolary napsaný ve formě dopisů
epistrophe epistrofa
epizoitic spring epizoidický pramen
equalitarian rovnostářský
equalitarian rovnostář
equalitarianism rovnostářství
equator rovník
equatorial rovníkový
Equatorial Guinea Rovníková Guinea
equestrian jezdec
equestrianism krasojezdectví
equestrienne jezdkyně
equilateral rovnostranný
equilateral triangle rovnostranný trojúhelník
equivalency factors faktory ekvivalentních vlivů
equivalent number of inhabitants ekvivalentní počet obyvatel
equivalent variation Ekvivalentní obměna
erector erektor
ergosterol ergosterol
Eritrea Eritrea
erosion interval erozní cyklus
erratic stream bloudící tok
erythroblast erytroblast
erythrocyte erytrocyt
erythrocyte červená krvinka
erythroderma erytrodermie
erythromycin erytromycin
escalator pohyblivé schodiště
escalator eskalátor
esoteric esoterický
esoteric srozumitelný zasvěceným
esoteric tajemný
esotericism esoterismus
esprit de corps pocit solidarity
esprit de corps morálka kolektivu
estate car polododávka
estate car kombi
ester ester
esterify esterifikovat
esters estery
Esther Esther
estimated exposure dose (eed) stanovená expoziční dávka
estimator odhadce
estrange vzdálit
estrange odloučit
estrange oddělit se
estranged vzdálený
estranged odcizený
estranged odloučený
estrangement odcizenost
estrangement odcizení
estriol estriol
estrogen estrogen
estrus říje
estuaries ústí
estuarine vztahující se k ústí řeky
estuary ústí
et cetera a tak dále
ETA = Estimated Time of Arrival předpokládaný čas příjezdu
eternal neustálý
eternal ustavičný
eternal nekonečný
eternal věčný
eternalize zvěčnit
eternally věčně
eternity věčnost
eternize zvěčnit
ether éter
ethereal nehmotný
ethereal nadpozemský
ethereal éterický
etherealize odhmotnit
etherize uspat
etherize umrtvit
ethnic minority etnická menšina
ethnic origin národnost
ethnocentric etnocentrický
ethnographer etnograf
ethnographic etnografický
ethnographical etnografický
ethnography etnografie
ethyl ether etyleter
ethyl chloride etylchlorid
ETRTO Evropská technická organizace pro pneumatiky a ráfky
etymological dictionary etymologický slovník
eubacteria eubakterie
eudiometer eudiometr
eulittoral zone eulitorál
euphotic layer eufotická vrstva
European Atomic Energy Community European Atomic Energy Community
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
European Environmental Bureau European Environmental Bureau EEB
European Environmental Bureau EEB European Environmental Bureau
European Free Trade Association EFTA Evropská Asociace Volného Obchodu
European Monetary System Evropský měnový systém
European Monetary System EMS Evropský měnový systém
European Regional Development Fund ERDF Evropský regionální rozvojový fond
eurythermous organism eurythermní organismus
eutrophic lake eutrofní jezero
eutrophic water eutrofní voda
eutrophication eutrofizace
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluator hodnotitel
evaporation water demand evaporační vláhová potřeba
evaporator výparník
evaporator odpařovač
evaporometer výparoměr
evapotranspiration evapotranspirace
evapotranspiration water demand evapotranspirační vláhová potřeba
even tempered vyrovnaný
even tempered klidný
evening star večernice
eventration eventrace
every other ob
every other day ob den
eviction (from a dwelling) vykázání
evidentiary dokazující
evolutionarily evolučně
evolutionary vývojový
evolutionary evoluční
ex cathedra autoritativní
ex cathedra autoritativně
ex control následná kontrola
ex directory tajný
exact aggregation přesná agregace
exact terms přesné
examination of professional competence zkouška odborné způsobilosti
excavation technology of drainage construction výkopová technologie výstavby drenáže
excavationless technology of drainage construction bezvýkopová technologie výstavby drenáže
excavator exkavátor
excavator bagr
excavator rypadlo
excentric excentrický
except for mimo
except for kromě
excerpt from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
excerpt from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
excerpt from the register of debtors výpis z registru dlužníků
excess lifetime risk zvýšené celoživotní riziko
excitatory dráždivý
exciter budič
exclamation mark vykřičník
exclamatory zvolávací
exclamatory křiklavý
exclusion from contractual health insurance výluka ve smluvním zdravotním pojištění
excretory vylučovací
executioner kat
executive director jednatel
executive summary průvodní dopis
executor vykonavatel
executor exekutor
executors exekutoři
executors vykonavatelé
executory exekuční
executory výkonný
executory vykonavatelský
Exeter Exeter
exhaustible resource vyčerpatelné zdroje
exhibitioner stipendista
exhibitor vystavovatel
exhibitors vystavovatelé
exhortatory nabádavý
exchange contract devizová smlouva
exchange control devizová kontrola
exchange rate rate of exchange kurz valut
existence problem otázka existence
exoteric srozumitelný
exothermal exotermický
exothermic exotermický
exothermically exotermicky
expansionary budgetary policy expanzivní rozpočtová politika
expatriate utečenec
expatriate emigrant
expatriated zbavený státního občanství
expatriation vyhoštění
expatriation expatriace
expectorant expektorační
expectorate vykašlávat
expectorated vykašlával
expectoration vykašlání
expeditionary expediční
expenditure náklady
expenditure náklad
expenditure výdajový
expenditure výdej
expenditure výdaj, náklad
expenditure vynaložení
expenditure vydání
expenditure výdaje
expenditure výdaj
expenditure multiplier výdajový multiplikátor
expenditures výdaje
experimental methods for preference elicitation experimentální metody pro odhalení preferencí
experimenter experimentátor
experimenters experimentátoři
expert report znalecký posudek
expert risk assessment expertní hodnocení rizik
expiatory pykající
expiratory výdechový
expiratory expiratorní
expiratory expirační
explanatory vysvětlující
explanatory notes vysvětlivky
explanatory statement vysvětlující prohlášení
explicit rights transfer převod určitých práv
exploitation coefficient of irrigation water součinitel využitelnosti závlahové vody
exploitation coeficient of precipitation součinitel využitelnosti srážek
exploiter vykořisťovatel
exploratory výzkumný
exploratory vysvětlující
exponential reserve index exponenciální index rezerv
export credit vývozní úvěr
export trade vývozní obchod
exporter vývozce
exporter exportér
expositor vykladatel
expositor vykladač
expository výkladový
express train rychlík
expropriator vyvlastňovatel
extemporaneous nepřipravený
extemporaneous neočekávaný
extemporaneous improvizovaný
extemporaneousness nepřipravenost
extemporaneousness neočekávanost
extemporaneousness improvizovanost
extemporary nouzový
extempore improvizovaný
extempore extempore
extempore bez přípravy
extemporization improvizování
extemporization improvizace
extemporize extemporovat
extemporize improvizovat
extended source rozšířený zdroj
extender nástavec
extension cord prodlužovací kabel
extensive economic margin extenzivní ekonomický okraj
extensive property extenzivní vlastnost (systému)
extenuating circumstances polehčující okolnost
exterior zevnějšek
exterior exteriér
exterior vnější
exterior of urban configuration exteriér sídelního útvaru
exteriorization ztělesnění
exteriorize ztvárnit
exterminate hubit
exterminate vyhladit
exterminate zneškodnit
exterminated vyhubený
exterminated vyhlazený
exterminating vyhlazující
extermination vymýcení
extermination hubení
extermination vyhlazení
extermination vyhubení
exterminator deratizátor
external vnější
external externí
external benefits. externí výnosy
external career building externí budování kariéry
external frame pack krosna
external respiration vnější respirace
external vibrator příložný vibrátor
external water vnější voda
externalities vedlejší ekonomické účinky
externalities externality
externalities and market failure. externality a selhání trhu
externalities, depletable externality, vyčerpatelné
externalities, inframarginal externality, inframarginální
externalities, intertemporal externality, mezičasové
externalities, Pareto irrelevant. externality, Pareto irelevance
externalities, Pareto relevant. externality, Parento relevantní
externalities, pecuniary externality, peněžní
externalities, political externality politické
externalities, pollution externality, znečištění
externalities, technological externality, technologické
externalities, undepletable externality, nevyčerpatelné
externality vnějškovost
externality, crowding externalita, vytěsnění
externality, irrelevant externality , irelevantní
externality, potentially relevant. externalita, potenciálně relevantní
externality, reciprocal externalita, reciproká
externality, stock externalita, zásoby
externality, unidirectional externality, jednosměrné
externalization ztvárnění
externalization ztělesnění
externalize uskutečnit
externalize realizovat
externalized uskutečnil
externalized realizoval
externally zevně
externally externě
extinguisher hasicí přístroj
extirpate zahubit
extirpate vyplenit
extirpate vymýtit
extirpation vyplenění
extort vynutit
extort vymáhat
extort vydírat
extort extort
extortion vynucování
extortion vymáhání
extortion vydírání
extortionate vyděračský
extortionately vyděračsky
extortioner lichvář
extortionist vyděrač
extra dodatečný
extra extra
extra navíc
extra zvlášť
extra bed přistýlka
extra curricular mimoškolní
extra risk přidané riziko
extracellular extracelulární
extract výtah
extract těžit
extract čerpat
extract úryvek