Slovník online
Anglicko český slovník online

S TH - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"s th" - přejít k překladu


Český překlad sousloví s th můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
a bad taste in my mouth tušit něco zlého
a bad taste in my mouth mít špatný pocit
a flash in the pan osoba nepracující stále dobře
a lot of water has passed under the bridge hodně vody uplynulo
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a rolling stone gathers no moss přílišný neposeda
a sample of the cloth vzorek látky
a shot in the arm povzbuzení
a shot in the dark střela od boku
a slip of the tongue vyslovená chyba
a sure thing samozřejmost
a sweet tooth chuť na sladké
a tower of strength přítel do deště
a wordsmith spisovatel
abrasive cloth brusné plátno
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absinth pelyněk
absinth absint
absinthe absint
absolute lethal dose (LD100) absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100)
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
acaustobiolith akaustobiolit
account for sth činit
across the board přes palubu
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
administer an oath to vzít do přísahy
administrative authority správní úřad
admissible slope length přípustná délka svahu (vodní eroze)
advise them of the consequences poučte je o následcích
advise them of their rights informujte je o jejich právech
aesthete estét
aesthetic mající smysl pro krásu
aesthetic estetický
aesthetic damage estetická škoda
aesthetical estetický
aesthetically esteticky
aesthetician estetik
aestheticism estétství
aestheticism estetizmus
aesthetics estetika
afflicted by sth postižený (nemocí apod.)
against all the odds navzdory všemu
against all the odds proti všemu očekávání
against the DTD proti DTD
against the grain proti srsti
aim at something zaměřit se na co
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anaesthesia anestézie
anaesthesia umrtvení
anaesthesia necitlivost
anaesthesia lokální umrtvení
anaesthesia celková anestézie
anaesthetic umrtvující
anaesthetic narkotický
anaesthetic anestetikum
anaesthetic anestézie
anaesthetic umrtvující anestetikum
anaesthetise uspat narkózou
anaesthetist anesteziolog
anaesthetize zanestetizovat
anaesthetize znecitlivit
anaesthetized znecitlivěl
anaesthetized umrtvil
anesthesia anestézie
anesthesiologist anesteziolog
anesthetic anestetický
anesthetically anesteticky
anesthetist anestetický
anesthetize zanestetizovat
anesthetize umrtvit
anesthetize uspat narkózou
answer in the affirmative odpovědět kladně
answer the door otevřít dveře
answer the phone zvednout telefon
arms close the body připažit
arouse sympathy vzbudit soucit
as compared with v porovnání s
as compared with ve srovnání s
as plain as the nose on your face velmi jasný
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as the crow flies vzdušnou čarou
as though jakoby
as though jako by
as useless as a fifth wheel zbytečný
as useless as a fifth wheel jako pátý kolo u vozu
ask for the moon žádat více než je potřeba
asleep at the switch nedávající pozor
ass on the line být zodpovědný za chybu
assist with přispět při
associate with stýkat se s
asthenia astenie
asthenopia astenopie
asthma astma
asthmatic dýchavičný
asthmatic astmatický
at the expense of something na úkor něčeho
average reservoir depth průměrná hloubka nádrže
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bachelor's thesis bakalarska prace
bark is worse than his bite štěká ale nekouše
beauty is in the eye of the beholder krása je v oku pozorovatele
beauty is in the eye of the beholder každému se líbí něco jiného
begs the question nechává otevřenou odpověď
beside the point irelevantní
beside the point mimo mísu
bias, hypothetical zkreslení hypotetické
bias, method of provision zkreslení, metoda zajištění
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
big sky thinking zvažovat vše
big sky thinking nemít mysl omezenou hranicemi
big sky thinking mít nespoutanou mysl
biosynthesis biosyntéza
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
birdsmouth klínový zářez
bismuth bismut
bismuth vizmut
bismuth vismut
blacksmith kovář
blood is thicker than water rodinné vazby jsou silnější než manželství
blossom forth vyrůst
blossom forth rozvinout se
born with a silver spoon in his mouth urozený
borrow sth from sb (vy)půjčit si něco od někoho
borrow sth from sb vypůjčit si něco od někoho
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
British thermal unit Btu Britská tepelná jednotka (angl.)
British thermal unit Britská tepelná jednotka Btu
British thermal unit Britská tepelná jednotka
British Trust for Ornithology BTO British Trust for Ornithology
British Trust for Ornithology British Trust for Ornithology BTO
brush with death na smrtelné posteli
brush with the law trestný čin
burst forth vyrazit
burst forth propuknout
by the skin of their teeth velmi těsně
by the skin of their teeth stěží
calisthenic kalistenický
callisthenics gymnastika
cash on the barrelhead hotovost
cash on the barrelhead placení v hotovosti
cash on the line zaplatit vše v hotovosti
castle in the air vzdušný zámek
caustobiolith kaustobiolit
close mouthed nemluvný
close to the vest skrytý
closemouthed nemluvný
clouds on the horizon objevil se problém
coarse mouth huba
Coase Theorem Coaseův teorém
Coase Theorem Corollary. důsledek Coaseova teorému
come to grips with čelit pravdě
come to terms with dohodnout se s
competition across the market konkurence napříč trhem
concern o.s. with zabývat se
construe with tvořit vazbu
construe with pojit se s
coppersmith mědikovec
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
cross over to the other side zemřít
cross paths potkat
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
curiosity killed the cat zvědavost zabíjí
cut a wide swath dělat mnoho věcí
cut from the same cloth velmi podobný
day when authorities are open to the public úřední den
decidious teeth mléčné zuby
deliberate sth pečlivě zvážit
deliberate sth rozvážit (si)
deliberate sth uvažovat o čem
delicate state of health těhotenství
delicate state of health delikátní stav
demonstrate the truth of dávat za pravdu
Demosthenes Demosthenes
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
design authority projekční orgán
design for the environment ekologické návrhářství
despite the fact that přestože
despite this přesto
direct costing methods metody ocenění pomocí přímých nákladů
disagree with nesvědčit
disagree with nesouhlasit s
disagree with neshodovat se s
discotheque diskotéka
dishcloth utěrka
diversify the risk rozložit riziko
does it bother you? vadí vám to?
dress clothes večerní úbor
ear nose and throat doctor ORL lékař
east north east východoseverovýchod
electroshock therapy elektrošoková terapie
Elisabeth ženské křestní jméno
Ellsworth Ellsworth
energy sources, soft versus hard path zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta
Esther Esther
esthete milovník umění
Esthonia Estonsko
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluation method of pesticide toxicity with individual metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
exclusion from contractual health insurance výluka ve smluvním zdravotním pojištění
exposure pathway expoziční cesta
expressed preference methods. metoda vyjádřených preferencí
extreme slope length limitní délka svahu (vodní eroze)
false teeth umělý chrup
Farnsworth Farnsworth
Financial Administration of the Czech Republic Finanční správa ČR
first things first popořadě
firsthand přímo
firsthand obdržený ze zdroje
for one reason or another z toho či onoho důvodu
forsooth věru
forsooth vskutku
Forsythe Forsythe
forsythia forzýtie
forsythia druh rostliny
foster father pěstoun
foster mother inkubátor
foster mother pěstounka
fresh for the morrow ráno moudřejší večera
Friends of the Earth Friends of the Earth FOE
Friends of the Earth FOE Friends of the Earth
from lowly sth. to lofty sth. od skromných *** po vznešené ***
full phase of the moon úplněk
funds for the purposes of residence on the territory prostředky k pobytu na území
gammaskopic method gamaskopická metoda
get bogged down in something zabřednout do čeho
get round to doing something najít si čas pro nějakou činnost
goldsmith zlatník
gospel truth svatá pravda
gospel truth ryzí pravda
gospel truth pravda pravdoucí
guesthouse ubytovna pro hosty
gunsmith zbrojíř
half past three půl čtvrté
hammersmith hammersmith
has the postman been? přišla už pošta?
has to do with týká se
has to do with týče se
have a sweet tooth mlsat
have second thoughts rozmyslet se
hekistotherm hekistotermní rostlina
his eyes are bigger than his belly oči by jedly ale žaludek nemůže
Hollingsworth Hollingsworth
horse feathers blbost
housemother matka rodiny
cheers! good health! na zdraví
cheesecloth fáčovina
chrestomathy chrestomatie
chrysanthemum chryzantéma
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
I promise there will always be slibuji, že tam vždycky bude
impact on sth dopad na co
impediments to leaving the country překážky vycestování
impose a tax on sth uvalit daň na co
in comparison with oproti
in spite of the fact that přestože
inaesthetic neestetický
intensive growth intenzivní růst
International Years of the Quiet Sun IQSY International Years of the Quiet Sun
investment in sth investice do čeho
is that not so? že ne
is that not so? že jo?
is that not so? že ano?
isobath izobata
isotherm izoterma
isothermal izotermický
isothermal izotermální
isothermally izotermicky
isthmus úžina
items deductible from the tax base odečitatelné položky od základu daně
keep on doing sth. pokračovat v něčem
kinaesthesia kinestézie
kinaesthesis kinestézie
kinaesthetic kinestetický
kinesthesia kinestezie
kinesthesis kinestetický
kinesthetic kinestetický
kiss of death zkáza
kiss of death polibek smrti
landscape ethology etologie krajiny
least square method metoda nejmenších čtverců
legal action against the decision of an administrative authority žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
lend sb sth půjčit někomu něco
lend sth to sb půjčit někomu něco
Lesotho Lesotho
limits to growth limity růstu
locksmith zámečník
lysergic acid diethylamide lysergic acid diethylamide LSD
lysergic acid diethylamide LSD lysergic acid diethylamide
lysergic acid diethylamide dietylamid kyseliny lysergové
magnetic field strength síla magnetického pole
make head nor tail of something najít smysl
make of something vysvětlovat si něco
make of something myslet si o něčem
make something clear to vyjasnit (něco, někomu)
make use of sth využít čeho
masthead stožárový koš
masthead tiráž novin
maximum reservoir depth maximální hloubka nádrže
medium pesticide lethal dose střední (smrtelná) letální dávka pesticidu (LD50)
mesothelioma rakovina pohrudnice
Ministry of Health Ministerstvo zdravotnictví
Ministry of the Environment Ministerstvo životního prostředí
Ministry of the Interior Ministerstvo vnitra
misanthrope mrzout
misanthrope misantrop
misanthropic mrzoutský
misanthropically nesnášenlivě
misanthropist mrzout
misanthropy škarohlídství
miss the point zmeškat pointu
most rapid approach path cesta nejrychlejšího přístupu
MOT test, test of roadworthiness technická kontrola vozidla
myasthenia svalová slabost
nasty weather ošklivo
National Parks and Access to the Countryside Act National Parks and Access to the Countryside Act
neo classical theory of growth neoklasická teorie růstu
neurasthenia neurastenie
neurasthenic neurastenický
New South Wales Nový Jižní Wales
newsworthiness atraktivita pro zveřejnění v novinách
newsworthy zajímavý pro zveřejnění v novinách
newsworthy být zajímavý pro masmédia
nonsympathizer nesympatizující
north south severovýchod
of something něčeho
on second thoughts po (zralé) úvaze
on second thoughts po zralé úvaze
on second thoughts po opětném rozvážení
on the grounds that s tím že
on the same wavelength na stejné vlnové délce
one seventh jedna sedmina
one sixth jedna šestina
one thousandth jedna tisícina
opisthorchiasis opistorchiáza
organisation (partly) funded from the state budget příspěvková organizace
osteoarthritis osteoartritida
osteopath osteopat
osteopathy osteopatie
output measures of economic growth měření ekonomického růstu na výstupu
outside the theatre před divadlem
pass through zažívat
pass through zakusit
pass through projíždět
pass through projet
pass through prodělávat
pass through protažení se
pass through proskok
pass through projít skrz
pass through projít přes
person without shelter or fixed abode bezdomovec (osoba bez přístřeší)
phase of the moon fáze měsíce
photosynthesis fotosyntéza
photosynthesis of plants fotosyntéza rostlin
photosynthesize fotosyntetizovat
photosynthetic fotosyntetický
photosynthetic assimilation fotosyntetická asimilace
photosynthetically fotosynteticky
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
physiotherapist fyzioterapeut
physiotherapy fyzioterapie
pick up vyzvednout
policy ineffectiveness theorum teorém politické neefektivnosti
pollutants, thermal polutanty, tepelné
Portsmouth město Spojené státy americké
Portsmouth město Velká Británie
posthumous pohrobek
posthumous posmrtný
posthumous child pohrobek
posthumously posmrtně
praiseworthy chvályhodný
praiseworthy chvalitebný
present somebody with something předat někomu něco
priesthood kněžství
primrose path cesta rozkoše
promise the moon slibovat hory doly
prospect theory teorie vyhlídek
prosthesis protéza
prosthetic protézní
prosthetics protetika
psychopath psychopat
psychopathic psychopatický
psychopathology psychopatologie
psychopathy psychopatie
psychotherapeutic psychoterapeutický
psychotherapeutic counselling psychologické poradenství
psychotherapist psycholog
psychotherapist psychoterapeut
psychotherapy psychoterapie
public interest theory of regulation teorie regulace veřejného zájmu
purchasing power parity theory teorie parity kupní síly
purpose of residence other účel pobytu ostatní
purpose of residence residence in the territory on sufferance účel pobytu strpění pobytu na území
push through protlačit
pussy moth hranostajník vrbový
raise the bar zvedat laťku
recreation, Clawson Knetsch valuation method. rekreace, Clawson Knetchova metoda hodnocení
redistributed wealth přerozdělené bohatství
Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Správa uprchlických zařízení MV
residence certificate with history potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění
residence certificate with summary of previous residence permits potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění
residential centre of the Refugee Facilities Administration pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV
resource of anthropogenic impact zdroj antropogenního působení
restore to health uzdravit
restore to health ozdravit
rise to the occasion osvědčit se
road to hell is paved with good intentions cesta do pekel je dlážděna dobrými úmysly
road to hell is paved with good intentions plno řečí, ale skutek utekl
Rosenthal Rosenthal
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off [zkr.]
Royal Society for the Protection of Birds Royal Society for the Protection of Birds RSPB
Royal Society for the Protection of Birds RSPB Royal Society for the Protection of Birds
RSPCA The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Královská společnost na ochranu zvířat
rub salt in the wound vnášet sůl do ran
rub salt in the wound dělat něco ještě horším
rub shoulders with pracovat s někým
rusting through prorezavění
S TH SomeTHing (frequently just s th )
sabbath sabat
saber toothed šavlozubý
saber toothed cat šavlozubý tygr
saber toothed tiger šavlozubý tygr
sabertooth šavlovitý zub
sabertoothed šavlozubý
sabre toothed šavlozubý
sackcloth pytlovina
sail against the wind plout proti větru přeneseně hovorově také: čelit problémům, odporu, atd.
sail through proplout (mezi něčím, mezi útesy)
sail through lehce zvládnout, s něčím si hladce poradit, snadno projít (testem, pohovorem,...)
sailcloth plachtovina
sainthood svatost
salt of the earth sůl země
same thing totéž
saw toothed pilozubý
sawtooth ve tvaru zubu pily
sawtooth zub pily
say the word řekni to slovo
saying that s tím že
scathe poškodit
scathing kousavý
scathing ostrý
scathingly kousavě
scrape together hrabat
screening hypothesis třídící hypotéza
screw up zkazit
scythe kosa
scythe kosit
scythed kosený
searching through prohledávání
seaworthiness plavbyschopnost
seaworthy schopný plavby
seaworthy plavbyschopný
second thoughts jiný názor
Section for Residence of Foreigners of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Oddělení pobytu cizinců MV
see the light spatřit světlo světa
see through pochopit
see through prohlédnout
see through prokouknout
see through průhledný
seepage through reservoir bottom průsak dnem nádrže
seethe kypět
seethe překypovat
seethed kypěl
seething horoucí
seething vařící
semi monthly půlměsíční
semimonthly čtrnáctideník
separate the wheat from the chaff oddělit zrno od plev
series [sg.] [a summation of the terms in a sequence] řada
serve the purpose odpovídat účelu
serve the purpose vyhovovat účelu
set about the task of ing pustit se do
set forth předložit
set forth vydat se na cestu
set forth vyjádřit slovy
set forth vyložit
set forth vyrazit
set forth vysvětlit
set of teeth chrup
set the price stanovit cenu
set the table prostřít
set the table prostřít stůl
Seth Seth
seven hundredth sedmistý
seventeenth sedmnáctý
seventh sedmý
seventieth sedmdesátý
seventy three sedmdesát tři
sew together sešít
shadow price algorithm algoritmus stínových cen
she was afoot when I saw her this morning když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky
sheath pochva na nůž
sheath kondom
sheath pochva
sheath knife dýka
sheathe zasunout do pouzdra
sheathed opouzdřený
sheathing obložení
sheathing oplechování
sheathing oplášťování
sheathing potažení
shibboleth heslo
shibboleth fráze
shibboleth kritérium
shibboleth oblíbené pořekadlo politické skupiny
shibboleth oblíbené pořekadlo sekty
shibboleth otřepaná fráze
shibboleth pravda
shine through prosvítat
shining through prosvítající
ship of the line řadová loď
shit is going to hit the fan bude to velký průšvih
shithead blbec
shoot from the hip střílet od boku
shoot to death zastřelit
shorthand těsnopis
shorthanded mající nedostatek pracovních sil
shorthanded v oslabení
shorthorn krátkorohý skot
shot to death zastřelený
shoulder length po ramena např. vlasy
shoulder the blame nest zodpovednost
show a relationship with prozrazovat vztah s
show a relationship with prozrazovat příbuznost s
show through prosvítat
shower bath sprchování se
shower bath sprcha
shower bath sprchování se
shower bath sprcha
showing through prosvítající
Schumpeter Galbraith Hypothesis. Schumpeter Galbraithova hypotéza
sialolith sialolit
silversmith zlatník
silversmith stříbrotepec
six hundredth šestistý
sixteenth šestnáctý
sixth šestý
sixth sexta
sixth former dítě jdoucí do první třídy
sixth sense šestý smysl
sixthly za šesté
sixtieth šedesátý
sixty fifth šedesátý pátý
sixty fourth šedesátý čtvrtý
sixty fourth note šedesátá čtvrtá poznámka
sixty three šedesát tři
sleep with vyspat se s
sleeper with couchettes lehátkový vůz
sleuth detektiv
sleuth slídit
slither plazit se
slither sklouznout
slithered plazil se
slithery kluzký
slithery šoupavý
sloth lenochod
sloth lenost
slothful líný
slothfulness lenost
Smith anglické příjmení
smith kovář
smith kovat
smithereens padrť
smithereens cimprcampr
smithereens kousky
smithery kovárna
smiths kováři
Smithson Smithson
smithy kovárna
smooth hladký
smooth rovný
smooth hladit
smooth vyhladit
smooth and by the numbers podle předpisů
smooth faced oholený
smooth function hladká funkce
smooth muscle hladký sval
smooth out uhladit
smooth out urovnat
smooth out vyhladit
smooth over urovnat
smoothbore hladká hlaveň
smoothed vyhlazený
smoothen hladit
smoother hladší
smoothest nejhladší
smoothie lichotník
smoothing hlazení
smoothing vyhlazování
smoothing process hlazení
smoothly hladce
smoothly klidně
smoothness hladkost
smother uhasit
smother udusit
smother potlačit
smother tutlat
smother zcela zakrýt
Smythe Smythe
so that takže
so that aby
soak through prosakovat
social consumption theory teorie sociální spotřeby
sociopath sociopat
sociopathic sociopatický
soft energy path soft energy strategie
soil water isopleth chronoizopleta půdní vody
some other time někdy jindy
something cosi
something něco
something else ještě něco
something unforeseen nepředvídanost
sooth pravda
soothe utišit
soothe chlácholit
soothe konejšit
soothe tišit
soothe uchlácholit
soothe uklidnit
soothe ztišit
soother dudlík
soother utěšitel
soother šidítko
soothing konejšení
soothing konejšivý
soothing lichocení
soothing lichotivý
soothing uklidňující
soothing utišující
soothing zklidňující
soothing zmírňující
soothingly konejšivě
soothsay věštit
soothsayer prorok
soothsayer jasnovidec
soothsayer věštec
sore throat bolení v krku
soul brother černý bližní
south jižní
south jih
South Africa Jižní Afrika
South Africa Jihoafrická Republika
South African obyvatel Jižní Afriky
South America Jižní Amerika
South American obyvatel Jižní Ameriky
South Bend město Spojené státy americké
South Carolina stát v USA
South Carolinian obyvatel Jižní Carolíny
South Dakota stát v USA
South Dakotan obyvatel Jižní Dakoty
south east jihovýchodní
south east jihovýchod
South East Asia Treaty Organization Pakt pro jihovýchodní Asii
south easterly jiho východně
south eastern jihovýchodní
south eastward jihovýchodní
South China Sea Jižní Čínské Moře
South Korea Jižní Korea
south pole jižní pól
south south east jihojihovýchod
south south west jihojihozápad
South Vietnam Jižní Vietnam
south west jihozápadní
south westerly jiho západně
south western jihozápadní
Southampton okres v USA
Southampton město Velká Británie
southbound směřující na jih
southeast jihovýchodní
southeasterly jihovýchodní
southeastern jihovýchodní
southeastern jiho východní
southeastward na jihovýchod
southeastward jihovýchodní
souther jižní vítr
southerly jižní
southern jižní
southern fulmar buřňák sněžný (jižní)
southern giant petrel buřňák obrovský
southerner obyvatel jihu
southerner Jižan
southerners jižané
southernmost nejjižnější
southland jih
southmost nejjižnější
southpaw levák
southpaw levoruký
southward jižní
southwards jižně
southwest jihozápad
southwest jihozápadní
southwesterly jihozápadní
southwestern jihozápadní
sow thistle mléč
sparrow nest clothes moth mol holubí
spathe toulec
speak untruthfully lhát
speak untruthfully zalhat
special interest theory of regulation teorie regulace zvláštního úroku
specialise in sth v (specialize) zaměřit se na něco
specialise in sth v (specialize) specializovat se
specialized phytopathogen form specializovaná forma fytopatogena
speech therapy logopedie
spend the night nocovat
spendthrift hýřil
spendthrift marnotratník
spendthrift rozhazovačný
spill the beans vyzradit tajemství
spill the beans vyzvonit
spin (thread) příst
spin thread příst
spin thread spříst
spin thread uříst
spondylolisthesis spondylolistéza
sponge bath umytí houbou
st. sb. that is to be budoucí
stabilization of the economy stabilizace ekonomiky
state administration authority orgány státní správy
state of the art na úrovni doby
state of the art nejmodernější
state of the art nejmodernější
state of the art úroveň vědy
stay together zůstat pohromadě
stay together zůstat spolu
stealth tajnost
stealth lstivost
stealth technologie Stealth
stealth letadlo Stealth
stealthily kradmo
stealthiness tajnůstkářství
stealthy kradmý
stenothermous organism stenothermní organismus
stepbrother nevlastní bratr
stepfather nevlastní otec
stepfather otčím
stepmother nevlastní matka
stepmother macecha
stethoscope stetoskop
stick in the mud nekňuba
stick together slepit
stick with vydržet
stillbirth narození mrtvého dítěte
stillbirth porod mrtvého dítěte
stouthearted kurážný
stouthearted odvážný
stouthearted smělý
strength síla
strength síla, moc
strengthen posílit
strengthen upevnit
strengthen upevňovat
strengthen utvrdit
strengthen utvrzovat
strengthen posilnit
strengthen posilňovat
strengthen zpevnit
strengthen utužit
strengthen zesílit
strengthen body posilnit
strengthen body posilňovat
strengthened vyztužený
strengthened zpevněný
strengthener posilovač
strengthening zesilování
strengthening sílící
strengthens zesiluje
strengths síly
strengths silne stranky
struthious pštrosovitý
sublethal pesticide dose subletální dávka pesticidu
subthreshold podprahový
subtract from sth odčítat z čeho
subtract from sth odčítat od čeho
subtract from sth odečíst
suffer from sth trpět čím
suit of clothes oblek
sunbath opalovat se
sunbathe opalovat se
sunbather opalující se člověk
superfund amendment and reauthorization act SARA
superiority hypothesis hypotéza nadřazenosti
surrogate mother náhradní matka
survival of the fittest právo silnějšího
sustainable growth trvale udržitelný růst
Sutherland Sutherland
Swarthout Swarthout
swarthy snědý
swarthy tmavohnědý
swath pás
swath pokosený pás
swath šířka jednoho záběru kosou
swath pokos
swathe ovázat
swathe pruh
sweetheart drahoušek
sweetheart miláček
sweetheart milenec
sweetheart milenka
sweetheart zlatíčko
swimming bath krytá plovárna
swimming bath krytá plovárna
sympathetic soucítící
sympathetic dojímavý
sympathetic účastný
sympathetic solidární
sympathetic soucitný
sympathetically soucitně
sympathies sympatie
sympathies náklonnost
sympathise sympatizovat
sympathised soucítil
sympathised sympatizoval
sympathiser sympatizant
sympathisers stoupenci
sympathisers sympatizanti
sympathize soucítit
sympathize projevit soustrast
sympathize sympatizovat
sympathize with mít pochopení pro
sympathized soucítil
sympathized sympatizoval
sympathizer sympatizant
sympathizer stoupenec
sympathy soucit
synanthropophyte synantropofyt
synthesis syntéza
synthesise syntetizovat
synthesised syntetizovaný
synthesiser syntetizátor
synthesist syntetik
synthesize vyrobit syntézou
synthesize sloučit
synthesize syntetizovat
synthesized vyrobený syntézou
synthesized sloučený
synthesized syntetizovaný
synthesizer syntetizátor
synthesizers syntetizátory
synthesizing slučující
synthetic syntetický
synthetic umělý
synthetic ekistics syntetická ekistika
synthetical umělý
synthetical syntetický
synthetically synteticky
synthetize syntetizovat
take a stab at STH pokusit se o něco
take sb. up on sth. vzít koho za slovo
take something on trust věřit něčemu
tells untruths lže
testicular athropy atrofie varlat
the abyssal depths of the ocean nezměrné hlubiny oceánu
The King abnegated his power to the ministers Král složil svoji moc ministrům
the same thing totéž
this and that leccos
thousand millionth miliardtý
thousandth tisící
three thousandth třítisící
tinsmith klempíř
to purchase sth on credit koupit něco na úvěr
to supply sb with st poskytnout komu co
to supply sb with st dodat
tolerable rate of sth únosná míra čeho
trade in sth obchodovat s čím
trading in sth obchodování s čím
travel cost method metoda cestovních nákladů
travel cost method, hedonic metoda cestovních nákladů, hedonická
trustworthiness důvěryhodnost
trustworthiness spolehlivost
trustworthy důvěryhodný
trustworthy spolehlivý
trustworthy věrohodný
twenty sixth dvacátý šestý
two birds with one stone dvě mouchy jednou rannou
two thousandth dvoutisící
type something napiš
unaesthetic neestetický
understrength v neúplné síle
United Nations Conference on the Human Environment United Nations Conference on the Human Environment
United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer
unscathed nezraněný
unseaworthiness neschopnost plavby
unsheathe vytasit meč
unsheathe vytasit
unsympathetic nesoucitný
unsympathetic nesympatický
unsympathetically nesoucitně
untrustworthiness nedůvěryhodnost
untrustworthy nespolehlivý
untrustworthy nedůvěryhodný
upset the applecart překazit plán
variety is the spice of life různorodost je kořením života (změna je život)
Virgin Islands of the United States Panenské Ostrovy
visa for the purpose of collecting a residence permit vízum za účelem převzetí povolení k pobytu
Wadsworth Wadsworth
wage on sth, sb poštvat
washcloth žínka
water depreciation through other substances than waste water znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2
water polution through other substances than sewage znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1
what is that to you? co je vám do toho?
what was I thinking of o čem jsem to přemýšlel
wisdom tooth zub moudrosti
wish all the best popřát vše nejlepší
wishful thinking zbožné přání
wishful thinking planá naděje
within the framework of sth v rámci čeho
wordsmith mistr pera
wordsmith zdatný básník
Wordsworth Wordsworth
x marks the spot x označuje místo


Levné letenky z Prahy

Překlady jednotlivých slov:Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2020 - všechna práva vyhrazena | Cena zlata dnes | Cena zlata | Cena stříbra za gram | | Angličtina Mladá Boleslav

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace