Slovník online
Anglicko český slovník online

S S - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"s s" - přejít k překladu


Český překlad sousloví s s můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
(postal) money order (US) složenka
a basket case ruina
a basket case troska, ruina
a basket case zřícenina
a bed of roses na růžích ustláno
a bed of roses záhon růží
a blessing in disguise problém řešící jiný problém
a budget surplus rozpočtový přebytek
a close shave vyholení
a crash course kolizní kurz
a dead loss úplná ztráta
a downer (sadness) smutná událost
a dressing down udělené kázání
a few bricks short of a full load nerozumný
a fool and his money are soon parted hýřil brzy nemá nic
a fresh pair of eyes čtenář neznající knihu
a fresh start nový život
a full house (cards) dvojice a trojice v pokeru
a hassle problém
a hungry belly has no ears řečmi člověka nenasytíš
a losing streak řada porážek
a lost cause zbytečná námaha
a lost cause ztracený plán
a lot of water has passed under the bridge hodně vody uplynulo
a month of Sundays mnoho dní
a new broom sweeps clean nové kostě dobře mete
a newspaper kiosk novinový stánek
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a piece of piss lehký úkol
a pocket of resistance malá skupina odpůrců
a rolling stone gathers no moss přílišný neposeda
a sack of hammers těžký předmět
a sack of potatoes pytel brambor
a sad sack člověk nedotahující práci do konce
a scandal is brewing mluví se o skandálu
a score to settle nevyřízený účet
a screw loose bláznivý
a shadow of his former self být mnohem hubenější
a sight for sore eyes milé shledání
a slippery slope riskantní plán
a stitch in time saves nine preventivní oprava
a sucker for punishment obětní beránek
a suicide pass (hockey) druh nahrávky v hokeji
a wild goose chase bezvýsledné pronásledování
a wild goose chase plýtvání časem
a word to the wise is sufficient porozumění klíčovému slovu
abacuses počitadla
abase oneself pokořit se
abase oneself snížit se (k čemu), ponížit se, zdiskreditovat se (něčím)
abbess abatyše
ability to search host schopnost vyhledat hostitele
abiogenesis prvoplození
abiogenesis abiogeneze
abioseston abioseston
abjectness zavrženíhodnost
abolish measures odstranit opatření
abolish slavery zrušit otroctví
abrasion dust brusný prach
abrasion polishing leštění broušením
abrasion resistance pevnost v oděru
abrasion test zkouška na otěr
abrasions oděrky
abrasive disk brusný kotouč
abrasive segment brusný segment
abrasiveness obrusnost
abrasiveness hrubost
abrasiveness drsnost
abrasiveness abrazivnost
abridge a sb. of rights zbavit práv
abridge a sb. of st. zbavit
abruptness strohost
abruptness neočekávanost
abscess hlíza
abscess absces
abscissa úsečka
abscissa abscisa
abscissa souřadnice
abscissae úsečka
abscission odříznutí
abscission odnětí
abscission oddělení
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absences nedostatky
absent mindedness nepřítomnost duchem
absent mindedness roztržitost
absenteeism absentérství
absentmindedness roztržitost
absolute lethal dose (LD100) absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100)
absolute loss naprostá ztráta
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
absolute promise bezpodmínečný slib
absolute trust naprostá důvěra
absoluteness neomezenost
absoluteness úplnost
absoluteness absolutnost
absolutes absolutní pravdy
absolutism absolutizmus
absolutist absolutistický
absolutist views. absolutistická stanoviska
absorbed dose absorbovaná dávka (ioniz. záření)
absorbed dose absorbovaná dávka
absorbed substance absorbát
absorbs absorbuje
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
abstemious šetrný
abstemious zdrženlivý
abstemious střídmý
abstemiously zdrženlivě
abstemiously střídmě
abstemiousness zdrženlivost
abstemiousness střídmost
abstentions abstinence
abstract expressionism abstraktní expresionismus
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
abstract system abstraktní systém
abstractedness roztržitost
abstractions abstrakce
abstractive use abstraktivní využití (vody)
abstracts abstrakce
abstruse nesrozumitelný
abstruse nejasný
abstrusely nesrozumitelně
absurdest nejabsurdnější
absurdist absurdistický
absurdities absurdnosti
abuse of st. zneužití
abusers zneuživatelé
abuses zneužívá
abusiveness zneužívanost
abysmal misery obrovská bída
abysmal stupidity obrovská blbost
abyss propast
abyss bezedná propast
abyssal abysál
abyssal abysální
Abyssinia Etiopie
Abyssinia Habeš
Abyssinian Etiopan
Abyssinian Habašan
Abyssinian habešský
Abyssinian Habešan
Abyssinians Etiopané
Abyssinians Habešané
acariasis akarióza
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
acceptableness přijatelnost
access přístup
Access chamber revizní šachta
access time čas přístupu
accessary spoluviník
accessary spolupachatel
accessed zpřístupněno
accesses přístupy
accessibility dosažitelnost
accessibility přístup
accessibility usnadnění
accessibility přístupnost
accessible dostupný
accessible přístupný
accessible dosažitelný
accessibly přístupně
accessing přistupování
accession přistoupení
accession přírůstek
accession vstoupení
accession nastoupení
accession to vstoupení do
accessories příslušenství
accessories doplňky
accessors přístupové mechanizmy
accessory vedlejší
accessory spoluviník
accessory spoluvinný
accessory spolupachatel
accessory přídavný
accessory doplňky
accessory dodatečný
accessory akcesorní
accessory příslušenství
accessory módní doplňky
accessory doplněk
accomplishments úspěchy
accountable to sb. for st. odpovědný
accounting system účetní systém
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
accumulation of toxic substances kumulace toxických látek
accusations obvinění
accuses obviňuje
acidosis acidóza
acoustic insulation odhlučnění
acoustics akustika
acquired resistance to pesticides získaná odolnost organismu k pesticidům
acquisitiveness hrabivost
acrocyanosis akrocyanóza
across přes
across křížem
across napříč
across the board přes palubu
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
actinomycosis aktinomykóza
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
activated sludge process aktivační proces
activation system aktivační soustava
active mass transport aktivní transport látky
active mass transport aktivní přenos látky
activists aktivisté
actress herečka
actresses herečky
actual loss caused by harmful organism skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem
actual state of affairs současný stav věcí
actus reus skutková podstata
acupressure akupunktura
acute sense of smell dobrý čich
acuteness pronikavost
acuteness prudkost
acuteness ostrost
acuteness vážnost
acuteness akutnost
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
add some salt dosolit
add some sugar to přisladit
addictiveness návykovost
address oslovení
address projev
address řeč
address proslov
address oslovovat
address oslovit
address adresovat
address adresa
addressability adresovatelnost
addressable adresovatelně
addressed oslovený
addressed adresováno
addressee adresát
addressees adresáti
addresser adresář
addresses adresy
addressing adresování
Addressograph stroj na psaní adres
adduce reasons uvést důvody
adenohypophysis adenohypofýza
adenomyosis adenomyóza
adhesiveness přilnavost
adhesives lepidla
adiposis otylost
adiposis adipozita
adjacent sides sousední strany
adjust st upravit
adjust st to st přizpůsobit něčemu
adjustable spanner francouzský klíč
adjusting, adjustment úprava
adjustments přizpůsobení
adjusts upravuje
adjusts přizpůsobuje
adjusts nastavuje
admanmass masy reagující na reklamu
administer justice vykonávat spravedlnost
administer justice soudit
administrative expulsion správní vyhoštění
administrative charges. administrativní poplatky
administrative measures administrativní opatření
administrative proceedings správní řízení
administrative simplicity administrativní jednoduchost
administrators správci
admissibility přípustnost
admissible přípustný
admissible erosion přípustná eroze
admissible flooding time přípustná doba zaplavení
admissible irrigated slope gradient přípustný sklon povrchu závlahového pozemku
admissible pollution přípustné znečištění
admissible slope length přípustná délka svahu (vodní eroze)
admissible sprinkling intensity přípustná intenzita postřiku
admissible wetting time přípustná doba zamokření
admission přijetí
admission doznání
admission vstupné
admission přístup
admission přiznání
admission přijmout
admission entrance charge vstupní poplatek
admissions přístupy
admissions přiznání
admissive připouštějící
adolescents mladiství
adroitness důvtip
adroitness zručnost
adroitness obratnost
adsorbed substance SETadsorbát
adulteress cizoložnice
advantageousness výhodnost
adventitious roots adventativní kořeny
adventuress dobrodružka
adventurousness dobrodružnost
adversaries protivníci
adversaries odpůrci
advertisements reklamy
advertisements inzeráty
advertisers inzerenti
advertises inzeruje
advise them of the consequences poučte je o následcích
advise them of their rights informujte je o jejich právech
adviser, advisor poradce, rádce
advisers poradci
advises radí
aerobic process aerobní proces
aerobic sludge stabilisation aerobní stabilizace kalu
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aerobiosis aerobióza
aerosols aerosoly
aestheticism estétství
aestheticism estetizmus
aesthetics estetika
affableness vlídnost
affectionateness náklonnost
AFMSS Air Force Mission Support System
against all odds patrně se nestane
against all the odds navzdory všemu
against all the odds proti všemu očekávání
agalactosis agalaktóza
agedness letitost
ageless nestárnoucí
ageless věčný
ageless věčně mladý
agenesis ageneze
aggress zaútočit
aggression útok
aggression přepadení
aggression agrese
aggressions útoky
aggressive útočný
aggressive agresivní
aggressively agresivně
aggressiveness agresivita
aggressivity agresivita (vody)
aggressor agesor
aggressor agresor
aggressor útočník
aggressors útočníci
agnosticism angosticismus
agnostics agnostikové
agranulocytosis agranulocytóza
agreeableness ochota
agribusiness moderní zemědělské podniky
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
agrobiocoenosis agrobiocenóza
agroecosystem agroekosystém
agrophytocoenosis agrofytocenóza
Aguascalientes město Mexiko
aimless bezcílně
aimless bezúčelný
aimless bezcílný
aimlessly bezcílně
aimlessness bezcílnost
air compressor vzduchový kompresor
air hostess stevardka
air hostess letuška
air hostess stevardka
air hostess letuška
air mass hmotnost vzduchu
air mass vzduchová hmota
air pollutant emission emise látky znečišťující ovzduší
air pollutant immission imise (látky znečišťující ovzduší)
air pollution, emission reduction. znečištění ovzduší, redukce emisí
air pressure tlak vzduchu
air to air missile raketa vzduch vzduch
airiness vzdušnost
airiness lehkost
airless zatuchlý
airless vzduchoprázdný
airsickness letadlová nemoc
airsickness nevolnost z létání
airsickness nevolnost za letu
airworthiness způsobilost k letu
airy condescension povýšená blahosklonnost
airy promises prázdné sliby
aisles uličky
akinesis ochrnutí
akinesis akineze
alarm system zabezpečovací systém
albatross albatros
alertness ostražitost
alertness bdělost
Aleutian Islands Aleutské ostrovy
aliases falešná jména
aliases aliasy
aliases přezdívky
alien’s passport cizinecký pas
alikeness podobnost
all encompassing všeobsahující
all encompassing všeobecný
all his marbles rozumně
all muscles no brains samý svaly, mozek nikde
all rights reserved všechna práva vyhrazena
all the bells and whistles s mnoha funkcemi
all your eggs in one basket vsadit vše na jednu kartu
allergolosis alergóza
allocate costs alokovat náklady
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allowable expenses dovolené výdaje
allowable expenses odpočitatelné výdaje
allowable spray intensity přípustná intenzita postřiku
almost to easy až příliš snadno
almshouse chudobinec
aloneness osamělost
along those lines podobný
aloofness odměřenost
alpha mesosaprobity alfa mezosaprobita
Alsatians obyvatelé Alsaska
alternate gain and loss střídavý zisk a ztráta
Alyssa ženské křestní jméno
amanuensis písař
amass nakupit
amass nashromáždit
amass nahromadit
amass shromáždit
amassed nashromážděné
amassing shromažďování
amateurishness diletantství
amaurosis slepota
amaurosis amauróza
ambassador velvyslankyně
ambassador velvyslanec
ambassadorial velvyslanecký
ambassadors velvyslanci
ambassadress velvyslankyně
ambient air quality standards standardy kvality ovzduší (imisní limity)
ambient water quality standards. standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
amiableness přívětivost
amiableness laskavost
amicableness přátelství
amidships uprostřed lodi
amiss špatně
amiss chybně
amitosis amitóza
amniocentesis amniocetéza
amniocentesis napíchnutí plodové vody
amoebiasis amébiáza
amorphous substance amorfní látka
amorphousness amorfnost
ampleness dostatek
amuse oneself zabavit se
amuse oneself bavit se
amusements zábava, povyražení
amuses rozveseluje
amuses baví
amyloidosis amyloidóza
amylolysis amylolýza
anaerobic process anaerobní proces
anaerobiosis anaerobióza
anaesthesia anestézie
anaesthesia umrtvení
anaesthesia necitlivost
anaesthesia lokální umrtvení
anaesthesia celková anestézie
anaesthetise uspat narkózou
anaesthetist anesteziolog
anachronisms přežitky
analyses analýzy
analysis rozbor, analýza
analysis rozbor
analysis analýza
analysts komentátoři
analysts analytici
analytic dispersion analytická disperze
anamnesis anamnéza
anamorphosis anamorfóza
anaplasmosis anaplazmóza
anarchists anarchisté
Anastasia Anastasia
Anastasia Anastázie
anastomoses napojovat
anastomosis spojení
anastomosis anastomóza
ancestors předci
ancestress pramáti
ancillary expenses vícenáklady
anesthesia anestézie
anesthesiologist anesteziolog
anesthetist anestetický
anhidrosis anhidróza
anchylosis ankylóza
anisotropies anizotropní
ankylosis ankylóza
anniversaries výročí
anoxibiosis anoxibióza
answers odpovídá
answers odpovědi
anthracosis antrakóza
anthropic zoocoenosis antropická zoocenóza
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropoecosystem antropoekosystém
anthropologists antropologové
anti fascist antifašista
anti inflationary measures antiinflační opatření
anti Semitism antisemismus
anti Semitism antisemitismus
anti trust bills protitrustové zákony
antiballistic missile protibalistická raketa
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
antidepressant antidepresivum
antidisestablishmentarianism týkající se establishmentu
antierosion measure protierozní opatření
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antierosion soil protection protierozní ochrana půdy
antierosion system protierozní soustava
antifascist antifašista
antifascist protifašistický
antimissile protiraketový
antipollution measures ochrana životního prostředí
antisemitism antisemitizmus
antisepsis asepse
antispasmodic antispazmodický
antispasmodic protikřečový
antitheses antitézy
antitheses protiklad
antithesis antitéza
antithesis protiklad
antitrust laws protimonopolní zákony
antivivisectionist odpůrce vivisekce
anuresis anuréza
anxiousness úzkostlivost
apatosaurus brontosaurus
aphorisms aforismy
apologises omlouvá
apophysis apofýza
apophysis odžilek
apoptosis uvolnění a odpadnutí kožního strupu
apostasy odpadlictví
apostasy odpadnutí
apostles apoštolové
apostleship apoštolství
apostrophes apostrofy
apotheoses zbožnění
apotheoses apoteóza
apotheosis zbožnění
apparatuses aparáty
apparatuses přístroje
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
appliance stocks zásoby zařízení
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
appositeness výstižnost
appraisals posouzení
appraisals odhady
appropriateness vhodnost
appropriateness přiměřenost
apsis apsida
aptness výstižnost
aptness zručnost
aptness schopnost
arbitrariness libovůle
arcaneness tajemnost
area of harmfulness areál škodlivosti
area of species areál druhu
argumentativeness průkaznost
archduchess arcivévodkyně
archness drzost
archness troufalost
aridness suchost
arises vzniká
arises povstává
arises nastává
aristocrats aristokrati
Aristophanes řecký dramatik
Arkansas Arkansas
armed services ozbrojené služby
armless jsoucí bez paží
armless bezbranný
arms close the body připažit
arms forward raise předpažit
arms sideways raise upažit
arousal and sleep bdění a spánek
arouse sympathy vzbudit soucit
arouses vyvolává
arouses podněcuje
arrests zatýká
arrests zajišťuje
arsenious arzenitý
arses zadky
ARSFSS Advanced Reduced Scale Fuel System Simulator
arsonist žhář
arteriosclerosis arterioskleróza
arteriosclerosis zužování tepen
artesian overpressure artézský přetlak
artesian spring artézský pramen
artfulness rafinovanost
artfulness vychytralost
arthrodesis artrodéza
articles of association stanovy
artificial process umělý proces
artisans řemeslníci
artists umělci
artless prostý
artless bezelstný
artless hrubý
artlessness bezelstnost
as American as apple pie velmi Americký
as bold as brass drzý jako opice
as brave as a lion statečný jako lev
as busy as a beaver pilný jak včelička
as clean as a whistle bez nečistot
as cold as charity studený jako kámen
as cool as cucumber klidný jako Angličan
as cool as cucumber s klidem Angličana
as cool as cucumber studený jako psí čumák
as drunk as a skunk opilý
as dumb as a sack of hammers hloupý
as easy as falling off a log snadná věc, zívačka, brnkačka
as far as pokud
as far as až k
as far as
as far as I know kam až moje vědomosti sahají
as cheap as dirt za babku
as long as pokud
as long as dokud
as plain as day jasné jako facka
as plain as the nose on your face velmi jasný
as poor as a church mouse velmi chudý
as regards co se týče
as sick as a dog velmi nemocný
as sick as a parrot velmi nemocný
as slow as a dead snail nepřekonatelně pomalý
as slow as a snail pomalý jako hlemýžď
as slow as molasses in January velmi pomalý
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as soon as jen co
as soon as jakmile
as soon as possible co nejrychleji
as soon as possible co nejdříve
as soon as possible co nejdřív
as sure as shit naprosto zřejmý
as the crow flies vzdušnou čarou
as used herein v tomto textu
as useless as a fifth wheel zbytečný
as useless as a fifth wheel jako pátý kolo u vozu
as useless as tits on a boar zbytečný
as usual jako obvykle
as well as a také
as well as jakož i
as well as can be co nejlépe
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
as you wish jak si prejete
ASAP (as soon as possible) co nejrychleji
ASAS Advanced Solid Axial Stage
asbestos azbest
asbestosis azbestóza
ascariasis askariáza
ascension povýšení
Ascension (Day) nanebevstoupení
ascensional stoupající
ascensional vzestupný
ascensive vzestupný
asceticism askeze
asceticism život odříkání
ascites ascites
ascospore askospora
ascus askus
asepsis asepse
Ash Wednesday Popeleční středa
ashes popel
Asiatics obyvatelé Asie
ask permission žádat povolení
asks táže se
asleep at the switch nedávající pozor
asparagus asparágus
asparagus chřest
aspects aspekty
aspergillosis aspergilóza
asperse postříkat
asperse pokropit
asperse kropit
aspersion pomluva
aspersion hanobení
aspidistra aspidistra
aspidistra druh rostliny
aspirations touhy
aspirations aspirace
ass zadnice
ass prdel
ass šoust
ass osel
ass prdel
ass vůl
ass bandit buzna
ass cheek půlka zadnice
ass into gear činnost
ass into gear pracovat
ass on the line být zodpovědný za chybu
ass over teakettle vzít nohy na ramena
assagai asagaj
assail přepadnout
assail přepadat
assailable napadnutelný
assailant útočník
assailed přepadl
assailed napadl
Assam část v Indii
assassin vrah
assassin úkladný vrah
assassin atentátník
assassin nájemný vrah
assassinate zavraždit
assassinate úkladně zavraždit
assassinated úkladně zavražděn
assassination atentát
assassination vražda
assassination úkladná vražda
assassinations úkladné vraždy
assassinator úkladný vrah
assassins nájemní vrazi
assault přepadnout
assault násilný útok
assault útočit
assault zaútočit
assault výpad
assault napadení
assault útok
assault přepadení
assault and battery napadení a ublížení
assault rifle útočná puška
assaulted napaden
assaulting probíhající napadení
assay zkouška
assay ověření
assayer prubíř
assayer analytik
assemblage smontování
assemblage montování
assemblage kompletace
assemblage montáž
assemblage shromáždění
assemblages kompletace
assemble montovat
assemble sestavovat
assemble shromáždit (se)
assemble sestavit
assembled sestaven
assembler překladač
assembler kompilátor
assembler sestavovatel
assemblers montéři
assemblers sestavovatelé
assemblies shromáždění
assembling montážní
assembling sestavování
assembly sněm
assembly shromažďování
assembly montování
assembly soustředění
assembly montáž
assembly shromáždění
assembly hall aula
assembly line montážní linka
assembly line montážní pás
assemblyman montér
assent souhlas
assent schválit
assent souhlasit
assentient přizvukující
assert tvrdit
assert prohlašovat
assert uhájit
assert uplatňovat
assert prosazovat
assert oneself uplatňovat se
assert oneself uplatnit se
assert oneself drát se dopředu
asserted údajný
asserting uplatňující
assertion tvrzení
assertion uplatnění
assertion prosazení
assertions prohlašování
assertions uplatnění
assertive rozhodný
assertive průbojný
assertive asertivní
assertive energický
assertively asertivně
assertiveness rozhodnost
assertiveness asertivita
asserts uplatňuje
asserts prohlašuje
asses osli
assesment stanovení
assesment vyměření
assesment ohodnocení
assesment určení
assesment zdanění
assess zhodnotit
assess stanovit
assess ohodnotit
assess posoudit
assess odhadnout
assess vyměřit
assess ocenit
assess a tax stanovit
assess a tax vyměřit daň
assessable zdanitelný
assessable posouditelný
assessable ohodnotitelný
assessed odhadnutý
assessed ohodnocený
assesses odhaduje
assessing zhodnocování
assessing hodnotící
assessing ohodnocující
assessment zhodnocení
assessment odhad, stanovení
assessment poplatek
assessment ocenění
assessment ohodnocení
assessment hodnocení
assessment base vyměřovací základ
assessments posudky
assessments odhady
assessor odhadce
assessors likvidátoři
assessors odhadci
asset výhoda
asset klad
asset majetek
asset majetková hodnota
asset jmění
asset aktivum
asset aktivní položka
asset aktiva
asset užitečná věc
asset přínos
asset prospěšná věc
Asset provision Opravná položka k majetku
assets majetek
assets aktiva
asseverate prohlašovat
asseveration prohlášení
asshole zmrd
asshole debil
asshole svině
asshole kretén
asshole hajzl
asshole pitomec
asshole gauner
assholes idioti
assiduity pracovitost
assiduity horlivost
assiduity vytrvalost
assiduous vytrvalý
assiduous pilný
assiduous neúnavný
assiduous horlivý
assiduously svědomitě
assiduousness vytrvalost
assiduousness píle
assign ustanovit
assign přiřknout
assign přiřadit
assign určit, vymezit
assign určit
assign stanovit
assign přidělit
assign to řadit do
assignable přidělitelný
assignable převoditelný
assignation převedení
assigned přiřazený
assigned přidělený
assigned přidělen
assignee zmocněnec
assigner řadič
assigner převodce
assigning přiřazování
assigning přidělování
assignment ustanovení
assignment určení
assignment stanovení
assignment přiřazování
assignment přiřazení
assignment dosazení
assignment cese
assignment převod
assignment přidělování
assignment úkol
assignment pověření
assignment zadání
assignments úkoly
assignor převodce
assignor postupitel
assigns zadává
assigns přiděluje
assimilable přizpůsobitelný
assimilate přizpůsobit
assimilate asimilovat
assimilated asimilován
assimilating přizpůsobování
assimilation přizpůsobení
assimilation asimilace
assimilation pond asimilační rybník
assimilative asimilující
assimilatory asimilační
Assiniboin Assiniboin; Assiniboinové; assiniboinský
assist asistovat
assist přispět
assist pomoct pomoci
assist pomoct
assist pomoci
assist pomáhat
assist napomáhat
assist in přispět při
assist with přispět při
assistance asistence
assistance pomoc
assistance podpora
assistant nápomocný
assistant spolupracovník
assistant laborant
assistant náměstek
assistant pomocník
assistant asistent
assistant professor odborný asistent
assistants asistenti
assisted pomohl
assisted asistovaný
assisted suicide asistovaná sebevražda
assisting pomáhající
assisting asistující
assisting asistování
assistshop příručí
assistshop prodavačka
assistshop prodavač
assize soudní zasedání
assize soudní nařízení
assize regulace
assizes soudní zasedání
associable asociovatelný
associate přičlenit
associate přidružený
associate sdružovat
associate sdružený
associate společník
associate asociovat
associate spolupracovník
associate stýkat se
associate company sdružená společnost
associate professor docent
associate with stýkat se s
associated přidružený
associated sdružený
associated asociovaný
associates společníci
associateship pozice spojence
associating asociující
association společenství
association společenstvo
association svaz
association styky
association styk
association spolek
association společnost
association společenstvo
association spojování
association spojení
association sdružování
association sdružení
association jednota
association asociace
association factor asociační faktor
association heat asociační teplo
associational svazový
associational spolkový
associational klubový
associational družstevní
associationism asocianismus
associations sdružení
associations asociace
associative asociativní
associatively asociativně
associativity asociativita
associativity asociativnost
assoil zprostit viny
assonance asonance
assonant asonanční
assort sestavovat
assort roztřídit
assort uspořádat
assorted smíšený
assorted různých druhů
assorted roztříděný
assortment sortiment
assortment souprava
assortment kolekce
assortments soupravy
assuage zmírnit
assuage uklidnit
assuaged zmírnil
assuaged utišil
assume zaujmout
assume usuzovat
assume zmocnit se
assume převzít
assume domnívat se
assume mít za to
assume předpokládat
assume osvojit si
assumed předstíraný
assumed domnělý
assumed předpokládaný
assumes předpokládá
assuming předpokládání
assuming za předpokladu
assumption domněnka
assumption předpoklad
Assumption nanebevzetí
assumptions předpoklady
assumptions domněnky
assumptive předpokládaný
assurance jistota
assurance pojištění
assurance pojištění, jistota
assurance zajištění
assurance záruka
assurance ujištění
assurances záruky
assurances přísliby
assure pojistit, zajistit
assure uklidnit
assure zaručit
assure zabezpečit
assure ujistit
assured sebejistý
assured pojištěný
assuredly nepochybně
assuredly určitě
assuredly jistě
assuredness sebejistota
assurer pojistitel
assures ujišťuje
assures ubezpečuje
assurgent stoupající
assuring zajištění
assymetrical externalities asymetrické externality
Assyria Asýrie
Assyrian asyrština
Assyrian asyrský
Assyrian Asyřan
Assyrian Asýrijský
astasia astázie
asterisk hvězdička
asterisks hvězdičky
asterism skupinka hvězd
asteroids asteroidy
astigmatism astigmatizmus
astonish udivit
astonish překvapit
astonish ohromit
astonished užaslý
astonished být užaslý
astonishing udivující
astonishingly úžasně
astonishingly překvapivě
astonishment div
astounds ohromí
astrologers astrologové
astronautics kosmonautika
astronauts astronauti
astronomers astronomové
astrophysical astro fyzický
astrophysicist astrofyzik
astrophysics astrofyzika
astrophysics astro fyzika
astuteness rafinovanost
astuteness prohnanost
asylum housing azylové bydlení
asynchronous asynchronní
asynchronously asynchronně
at a loss v rozpacích
at a loss for words být beze slov
at all costs za každou cenu
at first blush na první pohled
at issue sporný
at loose ends nekoncentrovaný
at sixes and sevens vzhůru nohama
at sixes and sevens páté přes deváté
at sixes and sevens naruby
at sixes and sevens na štíru
at sixes and sevens v hádce
at sixes and sevens rozhádaný
at sixes and sevens ve sporu
at speeds of rychlostí
at the expense of something na úkor něčeho
atheists ateisté
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
atherosclerosis ateroskleróza
atherosclerosis kornatění tepen
atmospheres atmosféry
Atomic Energy Commission Atomic Energy Commission AEC
Atomic Energy Commission AEC Atomic Energy Commission
attentiveness pozornost
attentiveness zdvořilost
attentiveness ochota
attentiveness laskavost
attractiveness půvab
attractiveness přitažlivost
attractiveness atraktivnost
audibleness slyšitelnost
auditory ossicle sluchová kůstka
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
Augustus Augustus
aurora australis jižní polární záře
auspices záštita
auspices patronát
auspicious slibný
auspicious nadějný
auspiciously nadějně
Aussie Australan
Australasia Australasie
Australasian Australoasijský
Australianizes australianizuje
authoress spisovatelka
authoress autorka
authorised representative statutární orgán
authorised representative zmocněnec
authoritarian system autoritativní systém
authoritativeness panovačnost
authoritativeness autoritativnost
authoritativeness autoritářství
authoritativeness směrodatnost
authority system autoritativní systém
auto emissions tax daň z emisí automobilů
auto suggestion autosugesce
autocatalysis autokatalýza
autogenesis samoplození
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
autolysis autolýza
automated emission monitoring automatizovaný emisní monitoring (AEM)
automated emission monitoring AEM automatizovaný emisní monitoring
automated immission monitoring automatizovaný imisní monitoring (AIM)
automated immission monitoring AIM automatizovaný imisní monitoring
automatic data processing automatické zpracování dat počítačem
automatic water quality control system automatizovaná soustava kontroly jakosti vody
autonomic nervous system autonomní nervový systém
autonomous consumption autonomní spotřeba
autosuggestion autosugesce
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average costs průměrné náklady
averageness průměrnost
aviatress pilotka
avitaminosis avitaminóza
awareness povědomí
awareness uvědomování si
awareness vědomí
aweless neuctivý
aweless nebojácný
awfulness hrůza
awkwardness trapnost
awkwardness nešikovnost
awkwardness neohrabanost
axial dispersion podélná disperze (hydrosystém)
babiroussa prase babirusa
babirussa prase babirusa
backless s hlubokým výstřihem
backpack (business) podporovat
backsheesh spropitné
backsides zadky
backslash zpětné lomítko
backslashes zpětná lomítka
backstairs zadní schodiště
backstop technologies zálohové technologie
backwardness zaostalost
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bacteriolysis bakteriolýza
badass pohodář
badness zkaženost
badness špatnost
bag some rays opalovat se
bagginess vyboulenost
bachelor studies bakalářské studium
bachelor's thesis bakalarska prace
baksheesh úplatek
baksheesh spropitné
baksheesh bakšiš
baldness holohlavost
baldness plešatost
Balkan States balkánské státy
ballistic missile balistická střela
ballistics balistika
bandpass pásmo propustnosti
bank assets bankovní jmění
bank services bankovní služby
banking services bankovní služby
baptists křtitelé
barbarousness nelidskost
barber´s shop holičství
bare subsistence existenční minimum
bareness nahota
bareness holost
baric depression barická deprese
bark is worse than his bite štěká ale nekouše
barometric pressure barometrický tlak
baroness baronka
barrenness pustota
barrenness prázdnota
basal metabolism bazální metabolizmus
baseless neopodstatněný
baseness ohavnost
baseness nízkost
bases základna
bases báze
bases východisko
basest nejzákladnější
basest nejpodlejší
basest nejnižší
bashfulness stud
basic industry základní průmysl (odvětví)
basic process základní proces (v systému)
basic subsistence životní minimum
basic subsistence (level) životní minimum
basics základy
basilisk bazilišek
basins umyvadla
basins kotliny
basis východisko
basis platforma
basis podklad
basis základna
basis základ
basis podstata
basis báze
baskets koše
bass okoun
bass kontrabas
bass basa
bass basový
bass bas
bass clef basový klíč
bass drum buben
bass viol viola da gamba
basses basy
basset jezevčík
basset baset
basset hound baset
Bassett Bassett
bassinet kočárek
bassist basista
basso basista
basso bas
bassoon fagot
bassoonist fagotista
basswood lípa
basta la musica zastavte hudbu
bastardisation bastardizace
bastardise znehodnotit
bastardise prohlásit za nemanželského
bastardised znehodnotil
bastardised nekvalitní
bastards darebáci
bastards bastardi
bath salts sůl do koupele
bathing dress plavky
batch processing dávkové zpracování
batch system vsádkový systém
battledress polní uniforma
bawdiness oplzlost
bawdiness obscénnost
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
be amiss mýlit se
be finantial loss být ztrátový
be in session zasedat
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be missing chybět
be serious myslet to vážně
be supposed to mít
be surprised podivit se
be surprised divit se
bear witness svědčit
beardless bezvousý
bearing resistance únosnost
bearishness nemotornost
beastliest nejšerednější
beastliness zvířeckost
beastliness ohavnost
beastliness bestialita
beasts zvířata
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
beauty is only skin deep nesuď lidi podle vzhledu
becomingness patřičnost
bed of roses na růžích ustláno
bedside manners chování lékaře u lůžka nemocného
beefiness tělnatost
beefiness svalnatost
before you can say Jack Robinson velmi rychle
before you can say Jack Robinson než bys řekl popel
beggars must not be choosers darovanému koni na zuby nekoukej
begs the question nechává otevřenou odpověď
behind the scenes zákulisí
behind the scenes v zákulisí
behind the scenes zákulisní
belatedness opožděnost
belles lettres krásná literatura
belles lettres beletrie
bells and whistles atraktivní vlastnosti navíc
Belorussia Bělorusko
benefactress mecenáška
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, cost estimation. analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, measurement of benefits. analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benefit cost analysis. analýza výnosů a nákladů
Bertillon system Bertillonův systém
berylliosis berylióza
beside myself vztekem bez sebe
beside myself velmi naštvaný
besides ještě navíc
besides mimo to
besides mimo
besides vedle
besides při
besides u
besides nadto
besides ještě
besides krom
besides kromě toho
besides vždyť
besides mimoto
besides ostatně
besides vedle toho
Bess Bess
Bessel Bessel
Bessemer Bessemer
Bessie ženské křestní jméno
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
best interests at heart s dobrým úmyslem
best regards srdečné pozdravy
best seller bestseller
best selling velmi úspěšný
best wishes blahopřání
bestir oneself rozhýbat se
bestseller bestseller
bestseller bestseler
bestselling nejlépe se prodávající
bet you dollars to donuts vsaď se že ...
beta mesosaprobity beta mezosaprobita
bias, amenity misspecification zkreslení, chybný popis rekreačního statku
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, context misspecification zkreslení, kontextově chybná specifikace
bias, elicitation question zkreslení, odvozující otázky
bias, geographical sequence aggregation zkreslení, geografické postupné sčítání
bias, instrument zkreslení, nástroj
bias, instrument context zkreslení, nástrojový kontext
bias, method of provision zkreslení, metoda zajištění
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, new source zkreslení, nový zdroj
bias, position zkreslení, pozice
bias, probability of provision zkreslení, pravděpodobnost zajištění
bias, question order zkreslení, pořadí otázek
bias, sample nonresponse zkreslení, žádná odpověď
bias, sample selection zkreslení, výběr vzorku
bias, sampling frame zkreslení, způsob výběru vzorku
bias, sponsor zkreslení, sponzor
bias, starting point zkreslení, počáteční bod
bias, starting point zkreslení způsobené počáteční hodnotou
bias, strategic zkreslení, strategické
bias, symbolic zkreslení, symbolické
bias, temporal selection zkreslení, dočasný výběr
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
big business velkoobchod
big business velké firmy
bigness velkost
bilharziasis bilharziáza
biliousness mrzoutství
binding structures závazné struktury
bioassay biotest (hydrobiologie)
bioassay biotest
bioassay stanovení bioaktivity
bioassay biologická zkouška
biocoenosis biocenóza
biodiversity prospecting. průzkum biodiverzity
biogenesis biogeneze
biogeocoenosis biogeocenóza
biological method of waste disposal biologická metoda zneškodňování odpadu
biological qualitative analysis biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie)
biological quantitative analysis biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie)
biological system biologický systém
biologists biologové
biomass biomasa
biophysicist biofyzik
biophysics biofyzika
biopsies biopsie
bioreserves biofond
biosphere reserve biosférická rezervace
biosynthesis biosyntéza
biosystem biosystém
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biscuits sušenky
bisexuals bisexuálové
bishops biskupové
BISS Because I Say So
Bissau hl.m. Guinea Bissau
bissextile přestupný rok
bitchiness kousavost
bitchiness jízlivost
bits and pieces zbytky
bitterness trpkost
bitterness hořkost
bittiness mrňavost
bizarreness podivnost
bizarreness bizarnost
blackness černost
blameless nevinný
blamelessly bezúhonně
blamelessness nevinnost
blandness nezajímavost
blandness mdlost
blankness prázdnota
blasphemous rouhavý
blasphemous bezbožný
blasphemously rouhavě
blasters střelmistři
blastosphere blastula
blasts výstřely
blasts výbuchy
blasts odstřeluje
blaze across přehnat se přes
bleakness ponurost
bleakness pochmurnost
bleakness nehostinnost
blended flow system směšovací systém (hydrosystém)
blepharospasm blefarospazmus
bless žehnat
bless blahořečit
bless požehnat
bless my soul pro pána krále!
blessed požehnaný
blessedness blaženost
blessing souhlas
blessing požehnání
blessings požehnání
blimpishness konzervatismus
blindness slepota
bliss blaho
bliss slast
bliss blaženost
bliss rozkoš
blissful šťastný
blissful blažený
blissful báječný
blissfully slastně
blissfully báječně
blisters puchýře
blondness světlovlasost
blood corpuscles krvinky
blood pressure tlak krve
blood transfusion krevní transfúze
blood vessel céva
blood vessel céva
bloodiness krvelačnost
bloodless nekrvavý
bloodless bez krve
bloodless bledý
bloodlessness bledost
bloods and guts krev a střeva
bloodstains skvrny od krve
bloodthirstiness krvežíznivost
Bloody Kisses Krvavá ruka
blossom kvítek
blossom rozkvést
blossom kvést
blossom květ
blossom květy
blossom forth vyrůst
blossom forth rozvinout se
blossom out vyrůst
blossom out rozvinout se
blossom out rozkvést
blossom out vykvést
blossomy květnatý
blow a kiss poslat hubičku
blow snakes (music) kreativně improvizovat
blow this Popsicle stand opustit nějaké místo
bluegrass bluegrass
blueness modrost
bluffness sráznost
bluffness příkrost
blunderbuss mušketa
bluntness tupost
blusterous zuřivý
blusterous divoký
blusterous bouřlivý
boarding pass palubní vstupenka
boastfulness vychloubačnost
boastfulness chlubivost
boasts chvástá
bodiless beztělný
bodily process tělesný pochod
bodily process tělesný proces
boisterous divoký
boisterous bouřlivý
boisterously nespoutaně
boisterously bouřlivě
boisterousness bouřlivost
boldness opovážlivost
boldness smělost
boldness odvážlivost
bolshevism bolševizmus
Bolshevist bolševik
Bolshevistic bolševistický
boneless vykostěný
boneless nemající kosti
boniness kostnatost
bonus share prémiové akcie
bonus stock prémiové akcie
bonus stock prémiová akcie
bonuses prémie
book loss účetní ztráta
bookcases knihovny
bookishness knižnost
bookishness knihomolství
booksellers knihkupci
bookshelves regály
bookshelves police
bookshops knihkupectví
boorishness neotesanost
boorishness neomalenost
bootless zbytečný
border crossing hraniční přechod
born with a silver spoon in his mouth urozený
borrow sth from sb (vy)půjčit si něco od někoho
borrow sth from sb vypůjčit si něco od někoho
boss vedoucí
boss pán
boss šéfovat
boss vládce
boss dozorce
boss šéf
boss eyed šilhavý
boss sb. about buzerovat (někoho)
bossed šéfoval
bosses šéfové
bossily pánovitý
bossiness panovačnost
bossism vláda bosů
bossom dekolt
bossy panovačný
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
bottom up mechanisms. Mechanismy zdola nahoru
bottomless bezedný
bottomless bez dna
bottomless nevyčerpatelný
bottomless dole bez
bouillabaisse bujabéza
boundedness vázanost
boundedness omezenost
boundless nekonečný
boundless neomezený
boundless nesmírný
boundless bezmezný
boundlessness bezmeznost
bounteousness štědrost
bounteousness hojnost
boxer shorts trenýrky
boyishness chlapeckost
boys will be boys všichni kluci jsou stejní
braininess inteligentnost
braininess chytrost
brainless stupidní
brainless bezmyšlenkovitý
brainlessly stupidně
brainlessness hloupost
braless bez podprsenky
brashness neomalenost
brass bronz
brass mosazný
brass pomosazovat
brass žesťový
brass mosaz
brass band dechová kapela
brass band dechová kapela
brass band music dechovka
brass band music dechová hudba
brassard brnění na paži
brasserie restaurace
brassie golfová hůl 2
brassiere podprsenka
brassiness nestoudnost
brassiness neomalenost
brassy mosazně žlutý
brassy mosazný
brassy drzý
braveness statečnost
brawniness zavalitost
brawniness svalnatost
brazenness nestydatost
brazenness nemravnost
brazenness drzost
break resistant nerozbitný
breakfasts snídaně
breast stroke plavání prsa
breasts hrudi
breasts prsa
breasts ňadra
breaststroke plavecký styl prsa
breathless udýchaný
breathless neživý
breathlessly udýchaně
breathlessly neživě
breathlessness zadýchanost
breathlessness udýchanost
breathlessness bezdechost
breeziness žoviálnost
breeziness rozmarnost
bremsstrahlung brzdné záření
briefness stručnost
briefness krátkost
brightness záře
brightness jas
brightness chytrost
brightness bělost
brightness světlost
brightness jasnost
brimless bez okraje
briskest nejsvižnější
briskest nejaktivnější
briskness živost
briskness svižnost
briskness svěžest
briskness ráznost
British Trust for Ornithology BTO British Trust for Ornithology
British Trust for Ornithology British Trust for Ornithology BTO
British Virgin Islands Britské Panenské Ostrovy
britishism briticismus
brittleness křehkost
broadcasters reportéři
broadcasts vysílá
broadcasts vysílání
broadmindedness velkorysost
broadmindedness shovívavost
broadness šíře
broadness šířka
broadness neomalenost
brontosaurus brontosaurus
broodiness zamyšlenost
brownness hnědost
browsers internetové prohlížeče
brucellosis brucelóza
bruises modřiny
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
brush aside odmítat
brush aside házet stranou
brush aside vyhnout se
brushes kartáče
brusqueness strohost
brusqueness příkrost
Brussels hl.m. Belgie
Brussels Brusel
Brussels sprouts růžičková kapusta
brutishness brutálnost
bubble policy of emission reduction redukce emisí pomocí bublinové politiky
buckskins jelenicové kalhoty
budget surplus rozpočtový přebytek
Budweisser Budvar
Buenos Aires hl.m. Argentina
buffer zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
bugloss pilát
building savings stavební spoření
building services technické zařízení budov
bulginess vyboulenost
bulkiness objemnost
bulkiness mohutnost
bull session debata
bullheadedness umíněnost
bullheadedness tvrdohlavost
bumpiness hrbolatost
bumptiousness domýšlivost
burdensomeness tíživost
burdensomeness obtížnost
burgess měšťan
burgess zástupce města v parlamentu
burliness hřmotnost
bursaries stipendia
bursitis burzitida
bursts shluky
bursts puká
bursts roztrhává se
bus station autobusové nádraží
bus stop zastávka
bus stop stanice
bus stop autobusová stanice
buses autobusy
bushiness křovinatost
bushiness chundelatost
bushiness huňatost
busiest nejvíce zaneprázdněný
business branže
business obchodní činnost
business podnikový
business obchodní
business podnikání
business krám
business byznys
business provoz
business obor
business činnost
business firma
business povinnosti
business úřední jednání
business activity obchodní činnost
business activity podnikatelská činnos
business activity obchodní podnikání
business as usual žádná změna
business as usual jako obvykle
business associate obchodní partner
business card vizitka
business college obchodní akademie
business corporation obchodní korporace
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
business cycle hospodářský
business cycle obchodní cyklus
business cycle hospodářský cyklus
business cycle ekonomický cyklus
business cycle konjunkturní (hospodářský) cyklus
business like obchodní
business manager manažerka
business manager manažer
business message obchodní sdělení
business premises provozovna
business records obchodní záznamy
business trip služební cesta
business trip pracovní cesta
businesses podniky
businesses obchody
businesslike věcný
businessman obchodník
businessman podnikatel
businessmen obchodníci
businesswoman obchodnice
businesswoman podnikatelka
busser čistič stolů
bussing převoz autobusem
bussy zaneprazdneny
busts poprsí
busy signal signál obsazeno v telefonu
buttress podpěra
buttress podepřít
buttresses podpěry
buttresses podepírá
buxomness baculatost
by guess na základě odhadu
by guess or by gosh jak se dá
by leaps and bounds rychle
by leaps and bounds skokem
by leaps and bounds mílovými kroky
by means of st prostřednictvím čeho
by means of st pomocí čeho
by pass objížďka
by pass přemostění
by registered post doporučeně
by the seaside u moře
by the seat of your pants téměř bez peněz
Byelorussia Bělorusko
bypass obtok
bypass obchvat
bypass obejít
bypass vyhnout se
bypass objížďka
bypassed objetý
bypassed minutý
bypassing obcházení
byssinosis byssinóza
bystanders přihlížející
c satisfactory dostatečná
cabin class lodní třída
caginess opatrnost
caginess mazanost
caisson muniční vůz
caisson keson
call a spade a spade nazvat věc pravým jménem
call the shots rozhodovat o tom co se stane
callisthenics gymnastika
callousness mozolovitost
callowness nezkušenost
calmness poklid
campsis trubač kořenující
campuses kampusy
Canary Islands Kanárské ostrovy
candidness upřímnost
candidness otevřenost
candy ass zbabělec
candy floss cukrová vata
candyass zbabělec
candyfloss cukrová vata
canniness šetrnost
canniness skromnost
canniness rozvážnost
cantankerousness tvrdohlavost
cantankerousness svárlivost
cantankerousness mrzutost
cantankerousness nevrlost
canvases plátna
canvass získávat hlasy
canvass diskutovat
canvass agitovat
canvass agitace
canvassed přesvědčený agitací
canvassed ovlivněný agitací
canvassed ovlivněný přesvědčený agitací
canvasser skrutátor
canvasser agitátor
canvassers agitátoři
canvasses agituje
canvassing nábor
canvassing agitace
capaciousness prostornost
capaciousness objemnost
capital loss kapitálová ztráta
capital messuage sídelní panství
capitalists kapitalisté
capriciousness rozmarnost
captiousness záludnost
captiousness úskočnost
captiousness rýpavost
capture hypothesis hypotéza pasti
caraway seeds kmín
carbon offset deals uhlíkové kompenzační jednání
carcass mršina
carcass mrcha
carcass mrtvé tělo zvířete
carcass zdechlina
carcasses zdechliny
carcinogenesis rakovina v živé tkáni
carcinogenesis karcinogeneze
carcinogenic substance karcinogenní látka
carefreeness bezstarostnost
carefulness opatrnost
careless lehkomyslný
careless nedbající
careless bezohledný
careless nepozorný
careless neopatrný
careless nedbalý
careless bezstarostný
carelessly neopatrně
carelessly nedbale
carelessly lehkomyslně
carelessness nedbalost
carelessness lehkovážnost
caress pohlazení
caress objímat
caress mazlení
caress laskání
caress mazlit se
caress pohladit
caress hlazení
caress hladit
caressing něžný
caressingly mazlivě
carnivorousness masožravost
carry across přenést
carry across přenášet
carsickness nevolnost při jízdě
caryopsis obilka
cascade pond system kaskádová rybniční soustava
case by case případ od případu
case control study studie případ kontrola
case sensitive závislý na velikosti písmen
case study případová studie
case to case basis případ od případu
caseous sýrovitý
caseous kaseózní
cases případy
cases pouzdra
cases bedny
cash desk pokladna
cash dispenser bankomat
cash position likvidita
cash register kontrolní pokladna
cash register pokladna
cash settlement hotově
cash terms platební promínky
cashiers pokladní
cashless bezhotovostní
cashless bez peněz
cashless payment bezhotovostní platba
caskets pouzdra
caskets rakve
casks soudky
Caspian Sea Kaspické moře
Cassandra Cassandra
cassation complaint kasační stížnost
Cassatt Cassatt
cassava maniok
cassava kasava
casserole rendlík
casserole kastrol
casserole dusit
casserole hrnec
cassette kazeta
cassette player kazetový magnetofon
cassette player kazeťák
cassette reservoir kazeta (odvodňování)
cassettes kazety
cassia kasie
cassino kasino
cassiterite kasiterit
cassiterite cínovec
Cassius Cassius
cassock sutana
cassocked oděný klerikou
cassocked oblečený do sutany
cassowary druh ptáka
cast a spell vyvolat kouzlo
cast aside zavrhnout
cast aside odsunout
cast aside odložit
cast in situ concrete monolitický beton
castanets kastaněty
castles hrady
castles zámky
Castries hl.m. Svatá Lucie
casts předvádí
casts obsazuje
casualness přirozenost
casualties oběti
casuist kasuista
casuistic kazuistický
casuistical kasuistický
casuistry překrucování
casuistry kazuistika
casus belli důvod k válce
catabiosis katabióza
catalogue of wastes katalog odpadů
catalyses vyvolává
catalysis katalýza
catalysts katalyzátory
cataphoresis kataforéza
catastrophes katastrofy
categorises kategorizuje
catharses očisty
catharsis pročišťování
catharsis očista
catharsis katarze
Catholicisms pl. od Catholicism
catch me by surprise zaskočilo mě ...
catch some rays opalovat se
cattiness zlomyslnost
cattiness jedovatost
Caucasians pl. od Caucasian
Caucasus Kavkaz
caught with his pants down chycen při činu
causal analysis analýza příčin
causeless nepodložený
causeless bezdůvodný
causes způsobuje
causes způsobí
causes příčiny
caustics kaustika
cautiousness opatrnost
caveat emptor transactions transakce bez záruky
Caviness Caviness
Cayman Islands Kajmanské Ostrovy
cease to exist zaniknout
ceaseless neustálý
ceaseless nepřetržitý
ceaselessly neustále
ceaselessly nepřetržitě
ceaselessness nestálost
ceases zastavil
ceases zanikl
ceases ustal
ceases ukončil
ceases přestal
cellists čelisté
cellists cellisté
Celsius Celsius
Celsius Celsiova stupnice
censorious cenzorský
censorious zbytečně přísný
censorious přehnaně kritický
censoriousness přísnost
censoriuos zatracující
censors pl. od cenzor
censorship cenzorství
censorship cenzura
census cenzus
census sčítání lidu
censuses pl. od census
central nervous system centrální nervový systém
central processing unit procesor
central processing unit centrální procesorová jednotka
Centrocercus urophasianus tetřívek prériový
cephalosporiosis cefalosporióza
ceremoniousness slavnostnost
ceremoniousness obřadnost
ceremony where university diplomas are awarded promoce
cess žumpa
cess štěstí ve frázích
cess štěstí
cessation zastavení
cessation přerušení
cessation skončení
cessations zrušení
cession odstup
cession postup
cession odstoupení
Cessna Cessna
cesspit žumpa
cesspool žumpa
circuitousness rozvláčnost
circulatory system oběhový systém
circumstances okolnosti
circumstances situace
cirrhosis cirhóza
cirrhosis ciróza
cirrostratus cirostratus
cissy zbabělec
cisterns cisterny
civic association občanské sdružení
civil register (records) matrika
civilisations civilizace
clamminess vlhká lepkavost
clannishness soudržnost
clashes střety
class zařadit
class vyučování
class lekce
class kurz
class vyučovací hodina
class třídní
class seminář
class třídit
class ročník
class přednáška
class kvalita
class klasifikovat
class jakost
class třída
class act osoba mající způsoby
class action skupinová žaloba
class conscious třídně uvědomělý
class register třídní kniha
class teacher třídní učitel
classed zařazený
classes třídy
classes kursy
classes vyučování
classes hodiny
classic klasik
classic klasika
classic klasický
classical klasický
classical economics klasická ekonomie
classical music vážná hudba
classical music klasická hudba
classically klasicky
classicism klasicismus
classicist klasicista
classicize klasicizovat
classics klasika
classiest prudce elegantní
classiest nóbl
classifiable klasifikovatelný
classification třídění
classification klasifikace
classifications třídění
classifications klasifikace
classificatory třídící
classificatory klasifikační
classified utajovaný
classified tajný
classified důvěrný
classified klasifikovaný
classifier třídič
classifier klasifikátor
classifier třídící stroj
classify roztřídit
classify přiřadit
classify klasifikovat
classify třídit
classifying třídění
classifying klasifikace
classiness prudká elegance
classless beztřídní
classlessness beztřídnost
classmate spolužák
classmates spolužáci
classroom učebna
classroom třída
classwork práce ve třídě
classy nóbl
clauses odstavce
clauses doložky
clauses dodatky
clauses klauzule
claws are showing závistivý pohled
claws are showing naštvaný pohled
cleanliness čistota
cleanness čistota
clear headedness jasné myšlení
clear headedness jasná hlava
clearheadedness jasné myšlení
clearheadedness jasná hlava
clearness průhlednost (vody)
clearness průzračnost
clearness čirost
cleverness chytrost
clink glasses ťuknout si
clipless pedal nášlapný pedál
close fisted škudlivý
close fisted lakomý
close set upjatý
close shave vyholení
close to the vest skrytý
closed circuit television uzavřený televizní okruh
Closed loop system uzavřený systém
closed system uzavřený systém
closefisted škudlivý
closefisted lakomý
closeness blízkost
closes zavírá
closest nejbližší
closest nejdůvěrnější
Clostridium perfringens Clostridium perfringens
closure of a set uzávěr množiny
closures uzavírky
closures uzávěry
cloudiness zákal
cloudiness oblačnost
cloudless bezmračný
cloudlessness bezoblačnost
cloudlessness bezmračnost
clownishness neotesanost
clownishness neohrabanost
clubmoss plavuň
clueless bezradný
clueless pitomý
clumsiest nejneohrabanější
clumsiness neohrabanost
clusters svazky
clusters shluky
co ownership share spoluvlastnický podíl
coarse screen hrubé česle
coarse soil hrubozem
coarseness nekultivovanost
coarseness hrubost
coarsest nejhrubší
coarsest nejdrsnější
coast douglas fir douglaska tisolistá
coast to coast přes celé území
coast to coast od pobřeží k pobřeží
coastal resources demand poptávka po pobřežních zdrojích
coastwise pobřežní
cobblestones dlažební kostky
cockiness nafoukanost
cockiness domýšlivost
cockiness arogantnost
cocksureness sebejistota
coenosis cenóza
cohesiveness soudržnost
cold bloodedness studenokrevnost
cold heartedness nemilosrdnost
coldheartedness nemilosrdnost
coldness chlad
collapses kolabuje
collapses hroutí se
collarless bez límce
collective consciousness vědomí sounáležitosti ke kolektivu
collective consciousness solidarita s kolektivem
collisions kolize
collisions srážky
colloidal dispersion koloidní disperze
colonists kolonisté
coloptosis koloptóza
Colorado Springs město Spojené státy americké
colorblindness barvoslepost
colorless bezbarvý
colossal obrovitý
colossal kolosální
colossally kolosálně
Colosseum amfitoátr v Římě
colossi kolosy
colossus kolos
colourfulness barevnost
colourless bezbarvý
colourlessness bezbarvost
colpocystitis zánět poševní stěny
colpoxerosis kolpoxeróza
combativeness bojovnost
come accross setkat se s
come across narazit na
come across potkat
comeliness sličnost
comestibles potraviny
comfortless neutěšený
comfortless bezútěšný
coming up roses vše funguje skvěle
commensalism symbióza
commensurateness souměřitelnost
commiserations politování
commissar komisař
commissar politický komisař
commissariat komisariát
commissary proviantní středisko
commission pověřit
commission poslání
commission oprávnění
commission odměna
commission provize, odměna
commission zplnomocnit
commission zplnomocnění
commission zmocnit
commission úkol
commission pověření
commission provize
commission výbor
commission úřad
commission propůjčení důstojnické hodnosti
commission jmenovací listina důstojníka
commission komise
commission dát do výroby
commissionaire vrátný
commissioned zmocněný
commissioned pověřený
commissioned objednaný
commissioned officer důstojník
commissioner zmocněnec
commissioner komisař
commissioning pověření
commissioning uvedení do provozu
commissions výbory
commissions komise
commissions poplatky
commissions odměny
commissions zakázky
commissions zadává
commissions pověřuje
commissions zmocňuje
commissure spojka
commissure šev
Committee for the Rights of Foreigners Výbor pro práva cizinců
commodiousness prostornost
common law spouse druh/družka
common property resources. společně vlastněné zdroje (obecní zdroje)
common sense zdravý rozum
common sense selský rozum
common sense prostý rozum
common sense zdravý rozum
commonness všednost
commonness obyčejnost
commonness obvyklost
commonness obecnost
commonness nevzdělanost
commonness běžnost
commonplaceness všednost
commonplaceness banálnost
commonsense zdravý rozum
commonsensible rozumný
commonsensical rozumný
Commonwealth of Independent States volné společenství států
Commonwealth of Independent States Společenství nezávislých států
communicativeness komunikativnost
communicativeness hovornost
communists komunisté
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
compactness kompaktnost
companionableness přátelskost
companionableness družnost
comparative assertion srovnávací tvrzení
comparative assertion porovnávací tvrzení
comparisons porovnání
compass kompas
compass buzola
compass kružítko
compasses kompasy
compassion soucit
compassionate soucitný
compassionately soucitně
compassionateness soucitnost
compensating reservoir kompenzační vodní nádrž
compensations kompenzace
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competition across the market konkurence napříč trhem
competition on the supply side konkurence na straně nabídky
competitive consumption bundles balíky kompetitivní spotřeby
competitiveness konkurenceschopnost
compherensive insurance komplexní pojištění
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
completely mixed system systém s ideálním promícháváním (hydrosystém)
completeness kompletnost
completeness kompletnost údajů
completeness úplnost
completeness check kontrola kompletnosti
compose oneself ovládnout se
compose oneself uklidnit se
composers skladatelé
compositeness složenost
compositions skladby
compositions sestavy
compossible rights práva schopná platit spolu
comprehensive measure všeobsáhlá míra
comprehensive school britská všeobecná střední škola
comprehensive school jednotná střední škola
comprehensiveness rozsah
comprehensiveness úplnost
comprehensiveness obsáhlost
compress stlačit
compress komprimovat
compress obvaz
compressed komprimovaný
compressibility stlačitelnost
compressible stlačitelný
compressing stlačující
compressing komprimující
compression komprimace
compression stisknutí
compression stlačení
compression zhuštění
compression stlačování
compression propružení
compression komprese
compressional stlačující
compressive stlačující
compressor kompresor
comprises zahrnuje
compromises kompromisy
compulsiveness nutkavost
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
compulsory school attendance povinná školní docházka
conceivableness myslitelnost
concession koncese
concession oprávnění
concession koncesovaný
concession povolení
concession úleva
concession sleva
concession koncese, oprávnění
concession výsada
concession ústupek
concession připuštění
concessionaire koncesionář
concessional ustupující
concessionary zlevněný
concessionary koncesionářský
concessionary koncesionář
concessions výsady
concessions ústupky
concessions oprávnění
concessive přípustkový
conciseness výstižnost
conclusion and improvement assessment závěr a hodnocení zlepšení
conclusions vyvození
conclusions ukončení
conclusions závěry
conclusiveness přesvědčivost
conclusiveness nezvratnost
concrete system konkretní systém
concreteness konkrétnost
concuss otřást
concuss způsobit otřes mozku
concussion otřes
concussion otřes mozku
concussive otřesový
condescension blahosklonnost
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
conducting drainage assembly drenážní souřad
conductress dirigentka
confess vyzpovídat
confess zpovídat se
confess přiznat se
confess přiznávat
confess přiznat
confessed přiznaný
confessedly nepopíratelně
confesses přiznává
confesses doznává
confessing přiznání
confessing doznání
confession vyznání
confession doznání
confession zpověď
confession přiznání
confessional zpovědní
confessions přiznání
confessor zpovědník
confused sea rozbouřené moře
confusedness popletenost
confuses plete
confuses mate
confusions zmatky
congress sněm
congress sjezd
congress kongres
congresses sjezdy
congresses kongresy
congressional kongresový
congressman kongresman
congressmen kongresmani
connectedness spojitost
connectedness propojenost
connective tissue pojivová tkáň
connoisseur znalec
connoisseurship znalectví
conquests dobytí
consanguineous pokrevný
conscience smitten kajícný
conscience stricken kajícný
conscienceless nesvědomitý
consciences svědomí
conscientious svědomitý
conscientiously svědomitě
conscientiousness svědomitost
conscientiousness pečlivost
conscious při smyslech
conscious sebevědomý
conscious uvědomělý
conscious vědomý si
conscious vědomý
conscious úmyslný
conscious vědom
conscious při vědomí
conscious negligence nedbalost vědomá
consciously vědomě
consciousness vědomí
consensual konsenzuální
consensually konsenzuálně
consensus konsensus
consensus souhlas
consensus shoda
consensus konsenzus
consentaneous souhlasící
consentaneous souhlasný
consequence analysis analýza následků
consequences důsledky
consequences následky
conservation reserve programme program ochrany rezervace
conservationist konzervativec
conservationist ochránce přírody
conservatism konzervatizmus
conservatism konzervativismus
conservatism konzervatismus
conservativeness konzervativnost
conservatives konzervativci
conserves zavařeniny
considerateness ohleduplnost
considerateness starostlivost
considerations uvážení
considerations úvahy
considerations posouzení
considers zvažuje
consist sestávat se
consist spočívat
consist skládat se
consist sestávat
consist být založen
consisted tkvěl
consisted spočíval
consisted souhlasil
consisted skládal se
consisted byl složen
consistence důslednost
consistence tuhost
consistence konzistence
consistency důslednost
consistency hustota
consistency zásadovost
consistency hutnost
consistency soudržnost
consistency konzistence
consistency check kontrola konzistence
consistent hustý
consistent hutný
consistent logický
consistent zásadový
consistent konzistentní
consistent důsledný
consistent shodný
consistently trvale
consistently stále
consistently konzistentně
consistently souhlasně
consistently shodně
consistently důsledně
consisting spočívá
consisting skládá se
consistory konzistoř
consists skládá se
consonants souhlásky
conspectus konspekt
conspicuous zřetelný
conspicuous zřejmý
conspicuous viditelný
conspicuous nápadný
conspicuously zřetelně
conspicuously viditelně
conspicuousness nápadnost
conspirators spiklenci
constant cost industry odvětví spevnými náklady
constant prices stálé ceny
constant returns to scale konstantní výnosy zrozsahu
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
constant storage level hladina stálého nadržení
constant symbol (payment identifier) konstantní symbol
constants konstanty
constituencies volební obvody
constituents složky
constituents komponenty
constitutes ustanovuje
constitutes dosazuje
constitutionalism konstitucionalizmus
constitutionalist konstitucionalista
constitutions utváření
constitutions ústavy
constrains přinucuje
constrains omezuje
constraints zábrany
constraints omezení
constructed markets konstruované trhy
construction site staveniště
construction waste stavební odpad
constructionist konstruktér
constructions konstrukce
constructiveness konstruktivnost
constructivism konstruktivizmus
constructivism konstruktivismus
constructivist konstruktivista
constructs staví
constructs konstruuje
constructs buduje
consubstantial konsubstanciální
consubstantiation konsubstanciace
consulship konzulství
consultancies poradenství
consultants konzultanti
consultations konzultace
consumables spotřební zboží
consumer basket spotřební koš
consumer electronics spotřební elektronika
consumer goods konzumní zboží
consumer goods spotřební zboží
consumer products, differentiated konzumní produkty, diferencované
consumer society spotřebitelská společnost
consumer society konzumní společnost
consumer sovereignty spotřebitelská suverenita
consumer spending výdaje na spotřebu
consumer subsidies dotace spotřebitelům
consumer surplus spotřebitelský přebytek
consumerism konzumerizmus
consumerism konzum
consumerist spotřebitelský
consumerist konzumní
consumers spotřebitelé
consumes konzumuje
consumption expenditures spotřebitelské výdaje
consumptive water use nenávratné užívání vody
consumptiveness sklon k souchotinám
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contact lenses kontaktní čočky
contagiousness kontagiozita
contaminated site sanitation sanace staré zátěže
contemplativeness zamyšlenost
contemplativeness hloubavost
contemporaneous erosion soudobá eroze
contemporaneousness současnost
contemptuousness opovržení
contemptuousness pohrdání
contentiousness svárlivost
contestants závodníci
contestants soutěžící
contests soutěže
contests zápasy
contiguous angles přilehlé úhly
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous sampler kontinuální vzorkovač (vody)
continuousness plynulost
continuousness nepřetržitost
contrabass kontrabas
contradictoriness neslučitelnost
contradistinguish rozlišovat
contrariness protikladnost
contrasts kontrasty
controversialist polemik
Convention on International Trade in Endangered Species *** Convention on International Trade in Endangered Species ***
conversationalist dobrý společník
conversations konverzace
conversions konverzace
convincingness přesvědčivost
convulsions nepokoje
Cook Islands Cookovy Ostrovy
cool under pressure mít klidnou hlavu
coolness chladnost
cooparasitism kooparazitismus
cooperativeness kolegialita
copiousness hojnost
copiousness bohatost
coprocessor koprocesor
coquettishness koketnost
cordless bezdrátový
corduroy trousers manšestrové kalhoty
coreopsis krásnoočko
coronary thrombosis infarkt
coronary thrombosis koronární trombóza
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
corpses mrtvoly
Corpus Christi město Spojené státy americké
correctness přesnost
correctness korektnost
correspondences korespondence
correspondents korespondenti
corresponds odpovídá
corresponds koresponduje
corruptness zkorumpovanost
coseismic koseizmický
cosiness útulnost
cosiness pohodlí
cosmetics kosmetika
cosmetologist kosmetolog
cosmetologist kosmetik
cosmic rays kosmické paprsky
cosmologist kosmolog
cosmologists kosmologové
cosmopolitanism kosmopolitismus
cosmos vesmír
cosmos kosmos
cosmos krásenka
cosponsor spolupořadatel
cossack kozácký
cossack kozák
cossacks kozáci
cosset rozmazlovat
cosset hýčkat
cost benefit analysis nákladově přínosová analýza
cost effectiveness nákladová efektivnost
cost effectiveness rentabilita
cost effectiveness efektivnost nákladů
cost effectiveness analysis analýza efektivnosti nákladů
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
cost effectiveness analysis. analýza efektivnosti nákladů
cost effectiveness principle princip efektivnosti nákladů
cost effectiveness rule pravidlo nákladové efektivnosti
cost of proceedings náklady řízení
cost of sales prodejní náklady
cost on delivery (US) dobírka
cost push inflation inflace tlačená náklady
cost push inflation nákladová inflace
cost, marginal user náklad, marginální uživatel
cost, standard standartní náklad
costingness náročnost
costings rozpočty
costings kalkulace
costless bezplatný
costliest nejnákladnější
costliness nákladnost
costs náklady
costs výdaje
costs stojí
costs, abatement náklady, snižování
costs, adjustment náklady na přizpůsobení
costs, clean up náklady, vyčištění
costs, commuting náklady, dojíždění
costs, compliance. náklady na splnění
costs, contracting náklady, uzavření dohody
costs, enforcement náklady, vynucení
costs, engineering náklady, řízení
costs, external náklady, externí
costs, fixed náklady, fixní
costs, implicit náklady, implicitní
costs, indirect náklady, nepřímé
costs, information náklady, informace
costs, labour náklady, práce
costs, marginal náklady, marginální
costs, monopoly náklady, monopol
costs, operating náklady, provozní
costs, operational náklady, provozní
costs, opportunity. náklady příležitostí
costs, overhead režijní náklady
costs, production (manufacturing) výrobní náklady
costs, social náklady, společenské
costs, sunk náklady, utopené (ztracené)
costs, supervision náklady, dohled
costs, time náklady, čas
costs, total náklady celkově
costs, transaction náklady, transakce
costs, user náklady uživatele
costs, variable náklady variabilní
costumes kostýmy
coulisse kulisa
coulisse zákulisí
counselling services poradenské služby
counterpressure protitlak
countess hraběnka
countless nespočetný
countless nesčetný
countryside and community attributes vlastnosti krajiny a komunity
Countryside Commission Countryside Commission
courageousness statečnost
courageousness odvážnost
course of events dění
courses kurzy
court shoes lodičky (dámské boty)
courteousness zdvořilost
courteousness galantnost
courtliness uhlazenost
courtliness elegance
courtship rituals námluvy
couscous kuskus
cousins sestřenice
cousins bratranci
covetousness žádostivost
covetousness dychtivost
cowardliness zbabělost
coyness ostych
coyness zdrženlivost
coyness mlčenlivost
coziness útulnost
coziness pohoda
crabbedness kostrbatost
crabgrass druh trávy
crack this case vyřešit zločin
craftiness vychytralost
craftiness mazanost
craftiness lstivost
craftsmanship um
craftsmanship šikovnost
craftsmanship dovednost
craftsmanship zručnost
cragginess skalnatost
crank issue téma způsobující problémy
crankiness mrzoutství
crash course rychlokurz
crashes srážky
crass hloupý
crasser omezenější
crassitude zabedněnost
crassitude omezenost
crassitude hrubost
crassitude hloupost
crassly hloupě
crassness omezenost
crassness hloupost
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
craziness potřeštěnost
craziness bláznivost
creaminess smetanovost
creaminess krémovost
crease resistant nemačkavý
creaseless nezmačkaný
creaseless nezvrásněný
creaseless bez vrásek
creativeness tvořivost
creativeness kreativnost
creditworthiness úvěrová spolehlivost
creditworthiness úvěruschopnost
creepiness děsivost
crescent shaped poloměsíčitý
crescent shaped ve tvaru půlměsíce
cress řeřicha
cresset světelný koš
crest safety elevation bezpečnostní výška hráze
crevasse trhlina
criminal assault znásilnění
criminal assault násilné napadení
criminal careless trestuhodná nedbalost
crises krize
crisis krize
crisis intervention krizová intervence
crispiest nejkřupavější
crispiness chřupavost
crispness křehkost
crispness chřupavost
crispness křupavost
crisps křupky
crisps brambůrky
crisps křupavé lupínky
crisscross křižovat
critical landscape state kritický stav krajiny
critical mass kritické množství
criticalness kritičnost
criticises kritizuje
criticisms kritiky
croissant rohlík
croissant croissant
croissants francouzské rohlíky
croissants croissanty
crookedness pokřivenost
crookedness pokroucenost
cross zkřížit
cross přeškrtnout
cross přeškrtat
cross překřížit
cross překřížení
cross protínat
cross protnutí
cross protnout
cross křížit
cross křížek
cross pokřižovat
cross křížový
cross rozmrzelý
cross zkřížený
cross křížem
cross přetínat
cross přestupovat
cross přestoupit
cross přejíždět
cross přejít
cross přejet
cross kříž
cross bred míšenec
cross bred zkřížený
cross bred křížený
cross compliance vzájemné vyhovění
cross country terénní
cross country přespolní
cross country terénní
cross country přespolní
cross country skis běžky
cross cultural mediation interkulturní mediace
cross drainage křížová drenáž
cross examination krizový výslech
cross examine podrobit křížovému výslechu
cross examined křížově vyslýchán
cross examiner vyšetřovatel
cross eye šilhavost
cross eyed šilhavý
cross fertilisation oplodnění
cross fertilization křížové oplodnění
cross fertilize křížení
cross fertilize oplodnit křížem
cross fertilize být oplodněn křížem
cross grained nevrlý
cross grained s příčnými vlákny
cross hatching šrafování
cross check přezkoumat
cross legged se zkříženýma nohama
cross legged nohu přes nohu
cross link příčná vazba
cross my heart and hope to die slibuji na svou čest
cross off vyškrtnout
cross off odškrtnout
cross oneself pokřižovat se
cross out vyškrtat
cross out přeškrtat
cross over Jordan zemřít
cross over to the other side zemřít
cross paths potkat
cross pollinate opylovat křížem
cross pollination opylení křížem
cross pollination cizosprašnost
cross product vektorový součin
cross question vyslýchat
cross refer odkázat na něco
cross reference odkaz
cross referencing vzájemné odkazování
cross section průřez
cross section příčný řez
cross section průřez
cross sectional příčný
cross sectional průřezový
cross sectional dispersion příčná disperze (hydrosystém)
cross someone naštvat někoho
cross stitch křížový steh
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
cross town vedoucí napříč městem
crossable překročitelný
crossbar příčka
crossbeam rozpěra
crossbill křivonoska
crossbones smrtihlav
crossbones zkřížené hnáty
crossbow samostříl
crossbow kuše
crossbred míšenec
crossbred zkřížený
crossbred křížený
crossbred hybridní
crossbreed míšenec
crossbreed kříženec
crossbreeding křížení
crosscultural mediator interkulturní mediátor
crosscut příčný řez
crosscut procházet napříč
crosse raketa na lakros
crossed přeškrtnutý
crossed přešel
crosser proklad
crosses překlenuje
crosses přechází
crosses protíná
crossfire křížová palba
crosshair nitkový kříž
crosshatch vyšrafovat
crosshatch šrafovat
crosshatch šrafování
crosshatching šrafování
crosshead křížák
crosshead křížová hlava
crossheading mezititulek
crosscheck přezkoumat
crosscheck prověřit
crossing přechod
crossings překročení
crossings přejezdy
crossings křížení
crossly naštvaně
crossness rozmrzelost
crossness rozladěnost
crossover přesah
crossover překřížení
crossover míšení
crossover přejezd
crosspatch mrzout
crosspatch bručoun
crosspiece příčník
crossroad křižovatka
crossroad rozcestí
crossroads rozcestí
crossroads křižovatka
crosstalk nežádoucí signál
crosstie pražec
crosstown napříč městem
crosswalk přechod pro chodce
crossway křižovatka
crossways úhlopříčně
crossways diagonálně
crosswind boční vítr
crosswise křížem
crosswise příčně
crossword křížovka
crossword puzzle křížovka
crosswords křížovka
crotchetiness mrzoutství
Crow; Crows (Crow Indians) Vrána (Vraní Indián); Vrány (Vraní Indiáni)
crown princess korunní princezna
crudeness syrovost
crudeness surovost
crudeness neotesanost
crudeness nehotovost
crudeness hrubost
cruelness krutost
cruise missile střela s plochou dráhou letu
cruising for a bruising řikat si o rvačku
crunchiness chřupavost
crusaders křižáci
crusades výprava
crusades tažení
crustiness mrzoutství
crustiness chřupavost
cryptanalysis šifrová analýza
cryptanalysis dešifrování
cryptococcosis kryptokokóza
crystallisation krystalizace
crystallise krystalovat
crystallise krystalizovat
crystallised krystalizoval
crystals krystaly
cuirass kyrys
cuirassier kyrysník
culpableness provinění
culs de sac slepá ulice
cultivation substrate kultivační půda
culture system kulturní systém
cumbersomeness těžkopádnost
cumbersomeness nešikovnost
cumbersomeness nemotornost
curiosities zvláštnosti
curiosities zajímavosti
curiousness zvědavost
curliness kudrnatost
currency basket basket of currencies měnový koš
current assets likvidní majetek
current assets likvidní aktiva
current assets běžná aktiva
curses kletby
cursoriness zběžnost
cursoriness povrchnost
cursors kurzory
curtness odměřenost
cuscus kuskus
cushions vycpávky
cushions podložky
cushions polštáře
cuss zaklít
cuss klít
cuss zakletí
cussed paličatý
cussedness paličatost
custodians strážci
custodians dozorci
custodians hlídači
custodianship opatrovnictví
custom house celnice
customer services zákaznické služby
customers zákazníci
customhouse celnice
customhouse officer celník
customisation upravení
customisation přizpůsobení
customise přizpůsobit
customised upravený
customised přizpůsobený
customising přizpůsobování
customs zvyky
customs celní úřad
customs celnice
customs clo
customs celní
customs administration celní správa
customs clearance celní osvědčení
customs clearance celní odbavení
customs duty clo
customs duty celní poplatek
customs duty import duty clo dovozní
customs employee celník
customs frontier celní hranice
customs house celnice
customs man celník
customs office celní úřad
customs officer celník
customs tariff celní tarif (sazba)
customs tariffs cla
customshouse celnice
cut across přetnout
cut across přesekat
cut across přerušit
cut across protnout
cut glass broušené sklo
cut losses odepsat ztrátu
cut me some slack dej mi více času
cut someone some slack přimhouřit oko
cut someone some slack přimhouřit oči
cuteness roztomilost
cutlass šavle
cutlass mačeta
cyanosis cyanóza
cycles second cyklů za sekundu
cyclists cyklisté
cyclomorphosis cyklomorfóza
cylinder press tlak ve válci
cypress cypřiš
cypresses cypřiše
cystic fibrosis cystická fibróza
cystitis cystitida
cystoparalysis cystoparalýza
cytogenesis vznik a vývoj buněk
cytochromoxidase test cytochromoxidázový test (mikrobiologie)
cytolysis cytolýza
Czech Social Security Administration Česká správa sociálního zabezpečení
daftness zpitomělost
daily basis denně
daintiness vábnost
daintiness vybranost
daintiness vkusnost
daintiness delikátnost
daisies sedmikrásky
daisies chudobky
daisy chains řetěz událostí
Damascus hl.m. Sýrie
damask rose růže z damašku
dampness vlhkost
dangerous illness vážná nemoc
dangerousness ošidnost
dangerousness nebezpečnost
danseuse baletka
Dar es Salaam město Tanzanie
darkness tma
darkness temnota
Darnel ryegrass Jílek mámivý
dash and dash čárkovat
dashes pádí
dashes uhání
dastardliness zbabělost
data processing zpracování údajů
data processing zpracování dat
data processor procesor
data quality indicators (dqis) indikátory kvality dat
databases databáze
dateless pradávný
dateless nesmrtelný
dateless nekonečný
dateless nedatovaný
dateless nadčasový
dauntless neohrožený
dauntlessly neohroženě
dauntlessness neohroženost
dauntlessness nebojácnost
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990) NDR = Nemecká demokratická republika
deadliness vražednost
deadness nepružnost
deadness mrtvost
deaf muteness hluchoněmost
deafness hluchota
dearness drahota
deathless nesmrtelný
debt for farmland swaps dluh na záměnu farmářských oblastí
debt for nature swaps výměna dluhů k přírodě
Debussy Debussy
deceitfulness podvodnost
deceitfulness lstivost
deceptiveness ošidnost
deceptiveness klamnost
decimal system desetinný systém
decimal system desítková soustava
decision making processes rozhodovací proces
decision rules, benefit cost ratio criterion. rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad
decisions rozhodnutí
decisiveness rozhodnost
decisiveness odhodlanost
declaration by a responsible representative prohlášení odpovědného zástupce
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
declassification odtajnění
declassify zveřejnit
declassify zpřístupnit
declassify odtajnit
declining block system klesající skupinový systém
decommission vyřadit z provozu
decommissioned vyřazený
decompress rozbalit
decompress snížit tlak
decompress dekomprimovat
decompression dekomprese
decompression dekomprimování
Decompression Sickness Kesonová nemoc
Decompression Sickness Nemoc z dekomprese
deconstructionist zastánce dekonstrukcionismu
decorativeness dekorativnost
decreases snižuje
decreasing cost industry odvětví s klesajícími náklady
decussate zkřížit
decussate křížit
decussate zkřížený
decussation zkřížení
deepness hloubka
defectiveness defektnost
defenceless bezbranný
defencelessness bezbrannost
defensive goods obranné zboží
defensive host reaction obranná reakce hostitele
defensive inputs obranné vstupy
defensiveness bránění
deficiency disease nemoc z podvýživy
definiteness určitost
definiteness jednoznačnost
definitiveness konečnost
deftness obratnost
deftness hbitost
degauss odmagnetizovat
degressive klesající
degressive sestupný
degressive degresivní
degressive tax degresivní
deipnosophist ten kdo umí řečnit u stolu
deliberateness záměrnost
deliberateness uváženost
deliberateness schválnost
deliberateness rozvážlivost
delicatessen pochoutky
delicatessen lahůdkářství
delicatessen lahůdky
delicatessen shop lahůdkářství
deliciousness lahodnost
delivery address doručovací adresa
delusions přeludy
delusions mámení
delusions klamy
delusions halucinace
demand curves, for diversity poptávkové křivky, pro diverzitu
demand side economics ekonomie strany poptávky
demand st from sb žádat co od koho
demand st from sb žádat co po kom
demandingness náročnost
demitasse šáleček
demographic statics demografická statika
demographic statistics demografická statistika
demonstrates předvádí
demonstrates demonstruje
demonstrations demonstrace
demonstrativeness demonstrativnost
demonstrators předváděči
Demosthenes Demosthenes
demureness zdrženlivost
demureness ostýchavost
dense stupidity nekonečná omezenost
denseness hustota
densest nejhustější
densities hustoty
density streaming hustotní proudění
dentists zubaři
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
department of social affairs odbor sociálních věcí
dependableness spolehlivost
depersonalisation depersonalizace
depletable resources vyčerpatelné zdroje
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, recyclable vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
deposit insurance pojištění vkladu
deposit insurance depozitní pojistka
deposit refund systems zálohový systém
depositors vkladatelé
deposits ukládá
deposits depozita
depress stlačit
depress deprimovat
depress stisknout
depressant seditivum
depressed pokleslý
depressed postižený krizí
depressed skleslý
depressed zbídačený
depressed stísněný
depressed stlačený
depressed stisknutý
depressed oslabený
depressed deprimovaný
depressed area krizová oblast
depresses stlačuje
depresses oslabuje
depresses deprimuje
depressing stlačení
depressing stisknutí
depressing deprimující
depressing depresivní
depressingly tíživě
depressingly depresívně
depression skleslost
depression pokles
depression krize
depression hospodářská deprese
depression depresní
depression prohloubenina
depression prohlubeň
depression proláklina
depression propadlina
depression sklíčenost
depression stagnace
depression stlačení
depression níže
depression deprese
depression area depresní plocha
depression content depresní prostor
depression curve depresní křivka
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
depressive depresivní
depressor stlačovač
depressor depresor
dermatocelidosis pihy
dermatosis dermatóza
Des Moines hl.m. Iowa v USA
descendants potomstvo
descendants potomci
descends sestupuje
descends klesá
describes popisuje
descriptions popisy
descriptiveness deskriptivnost
descriptivism deskriptivizmus
descriptivism deskriptivismus
descriptors popisovače
desensitization znecitlivění
desensitize učinit méně citlivým
desensitize znecitlivit
desensitize snížit citlivost
desensitizing znecitlivění
desensitizing desenzibilace
deserts opouští
deserts pouště
deserves zasluhuje
design patterns návrhové vzory
design targets návrhové cíle
designers návrháři
designers designeři
designs vzory
designs návrhy
designs navrhuje
desirableness sexuální přitažlivost
desires přeje si
desirous žádostivý
desirous dychtivý
desist ustat
desks pulty
desks lavice
desolateness opuštěnost
desolateness bezútěšnost
desperateness zoufalství
despicableness opovrženíhodnost
despicableness ohavnost
despicableness mrzkost
despise pohrdat
despise opovrhnout
despise opovrhovat
despised opovrhovaný
despite this přesto
despotism tyranie
despotism despotizmus
dessert zákusek
dessert moučník
dessert dezert
desserts moučníky
desserts dezerty
dessertspoon lžička na dezert
dessertspoon dezertní lžička
dessication odvlhčování
destabilisation destabilizace
destabilise destabilizovat
destabilised destabilizovaný
destabilised destabilizoval
destabilization chemical substance destabilizační chemikálie
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
destinations místa určení
destroyers ničitelé
destroys ničí
destructiveness ničivost
destructiveness destruktivnost
desulphurating microorganism desulfurikační mikroorganismus
desulphurizing microorganism desulfurikační mikroorganismus
desultoriness těkavost
desultoriness povrchnost
desultoriness nesoustavnost
detention (of persons) zajištění
determinateness určitost
determinateness neměnnost
determinateness definitivnost
deterministic process deterministický proces
deterministic system deterministický systém
Development Assistance Committee Development Assistance Committee DAC
Development Assistance Committee DAC Development Assistance Committee
devilishness ďábelskost
deviousness vychytralost
devotedness oddanost
devotional classic klasické dílo zbožné literatury
devoutness zbožbost
devoutness upřímnost
devoutness oddanost
dewiness orosenost
diaeresis apostrof
diaeresis diereze
diagnoses diagnózy
diagnosis diagnóza
diagnostics diagnostika
dialysis dialýza
diaphoresis pocení
diaphysis diafýza
diarthrosis diartróza
diastase amyláza
diastasis diastáza
diastrophism diastrofismus
diathesis diatéza
diesis dvojitý křížek
difficultness obtížnost
diffuseness rozptýlenost
diffusive translation rozvolněný překlad
digenesis metageneze
digester gas bioplyn
digestive system zažívací soustava
digestive system trávicí soustava
digestive system trávicí trakt
digests zažívá
digests tráví
digress odchýlit
digress odbočit
digression odbočka
dilatoriness liknavost
dimensionless bezrozměrný
dimensions dimenze
dimensions rozměry
diminishes klesá
diminishes zmenšuje se
diminishing marginal utility of consumption snižování marginální užitné hodnoty spotřeby
dimness šero
dimness šerost
dinginess zašlost
dinosaurs dinosauři
Dionysius Dionýsos
diplomatic mission zastupitelský úřad
direct costing methods metody ocenění pomocí přímých nákladů
direct waste application into soil přímá aplikace odpadu do půdy
directionless bezcílný
directionless bez směru
directness přímočarost
directness přímost
direness strašlivost
dirtiness špinavost
disabilities neschopnosti
disability pension invalidní důchod
disables blokuje
disabuse vyvést z omylu
disadvantageous nevýhodný
disadvantageously nevýhodně
disadvantages nevýhody
disadvantages nedostatky
disagreeableness nepříjemnost
disagreements nesouhlasy
disagreements neshody
disagrees nesouhlasí
disappears mizí
disappoint oneself zklamat se
disappointments zklamání
disapproves neschvaluje
disassemble rozmontovat
disassemble rozložit
disassemble rozebrat
disassembled rozmontovaný
disassembled rozložený
disassembled rozebraný
disassembler nástroj programátora
disassembling rozebírající
disassembling demontáž
disassembly rozebrání
disassembly demontáž
disassociate oddělit
disassociation odloučení
disassociation oddělení
disaster katastrofa
disaster havárie
disaster neštěstí
disaster pohroma
disaster area oblast ohrožení
disasters pohromy
disasters katastrofy
disastrous katastrofální
disastrously katastrofálně
disburse vyplatit
disburse uhradit
disbursement výplata
discards odkládá
discards odhazuje
discards odhozené věci
discernibles rozeznatelnost
disciples žáci
disciples učedníci
disciples následovníci
discipleship následovnictví
disciplines disciplíny
disciplines kázně
disclose prozradit
disclose odkrýt
disclosed odkrytý
disclosed odhalený
disclosing odhalující
disclosure odhalení
disclosure prozrazení
discommodities věci bez užitku
discompose znepokojit
discompose zneklidnit
discomposure znepokojení
discomposure zneklidnění
disconnectedness nesouvislost
disconnects vypojuje
disconnects rozpojuje
disconnects přerušuje
disconnects odpojuje
disconnects odděluje
disconsolate zoufalý
disconsolately zoufale
disconsolation sklíčenost
discontinuance of proceedings zastavení řízení
discontinuities nespojitosti
discontinuities nesouvislosti
discontinuous nesouvislý
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
discontinuously nesouvisle
discos diskotéky
discounts slevy
discounts rabaty
discourages odrazuje
discourse projev
discourse rozhovor
discourse proslov
discourse rozmlouvat
discourse rozmluva
discourse rozprava
discourse marker popisovač rozmluvy
discourteous nezdvořilý
discourteously nezdvořile
discourtesy nezdvořilost
discoveries objevy
discovers objevuje
discreetness rezervovanost
discreetness diskrétnost
discrepancies nesrovnalosti
discrepancies nesoulady
discrete sedimentation prostá sedimentace
discreteness rozpojenost
discreteness nespojitost
discriminates diskriminuje
discrimination (against somebody) diskriminace
discs disky
discs diskety
discursive rozvláčný
discursive odbíhající od tématu
discursively rozvláčně
discursiveness upovídanost
discursiveness rozvláčnost
discus disk
discus hod diskem
discus terčovec
discuss hovořit
discuss prohovořit
discuss projednat
discuss rokovat
discuss projednej
discuss projednejte
discuss diskutovat
discuss debatovat
discussable projednatelný
discussable diskutovatelný
discussant diskutant
discussed diskutovaný
discusses diskutuje
discussing diskutování
discussion projednání
discussion diskuze
discussion debata
discussion diskuse
discussions diskuse
disease choroba
disease onemocnění
disease nemoc
disease of civilization civilizační choroba
disease vector přenašeč choroby
diseased nemocný
diseases nemoci
diseconomies of scale ztráty z rozsahu
disembarrass zbavit
disembarrass zprostit
disembarrass vyprostit
disenfranchise vyloučit
disenfranchise zbavit výsad
disenfranchise zbavit svobod
disenfranchise zbavit licence
disenfranchise zbavit práv
disenfranchise zbavit členství
disenfranchisement zbavení hlasovacího práva
disestablish zbavit kostel jeho funkce
disestablishment zrušení
disesteem podceňování
disforest odlesnit
disforestation odlesnění
disfranchise zbavit volebního práva
disfranchisement zbavení práv
disgracefulness ostudnost
disgracefulness hanebnost
disguise převlek
disguise přestrojení
disguised přestrojený
disguising zakrývání
disguising převlékání
disguising přestrojování
disgust hnus
disgust znechutit
disgust zošklivit
disgust odpor
disgusted znechucený
disgustedly znechuceně
disgustedly zhnuseně
disgustful odporný
disgustful hnusný
disgusting odporný
disgusting ohavný
disgusting nechutný
disgusting hnusný
disgustingly nechutně
dish shaped miskovitý
dish shaped talířovitý
disharmonious disharmonující
disharmonious disharmonický
dishes nádobí
dishes to order jídla na objednávku
dishonest podvodný
dishonest nepoctivý
dishonest nečestný
dishonest nepoctivost
dishonest nečestnost
dishonestly nepoctivě
dishonestly nečestně
dishonesty nepoctivost
dishonesty nečestnost
dishonourableness nepoctivost
dishonourableness hanebnost
dishwasher myčka na nádobí
dishwasher stroj na mytí nádobí
dishwasher umývač nádobí
dishwasher myčka
dishwasher myčka nádobí
dishwashers myčky nádobí
dishwashing umývání nádobí
disillusion rozčarovat
disillusion deziluze
disillusioned rozčarovaný
disillusioned zbaven iluzí
disillusioning zbavující iluzí
disillusionment zklamání
disillusionment zbavení iluzí
disillusionment deziluze
disincentives zábrany (negativní stimuly)
disinfest odhmyzit
disinfestation odhmyzení
disingenuous neupřímný
disingenuously neupřímně
disinsection dezinsekce
disinterest apatie
disinterest lhostejnost
disinterest nezájem
disinterested nezaujatý
disinterested bez zájmu
disinterestedly nestranně
disinterestedly nezaujatě
disinterestedness nestrannost
disinterestedness nezaujatost
disinvest neinvestovat
disinvestment chybná investice
disjoint set disjunktní množina
disjointedness nesouvislost
disjointedness rozdělení
disjointness vykloubenost
disjointness rozpojenost
disk operating system diskový operační systém
diskettes diskety
disks disky
dislikes neoblíbené
dislogistic hanlivý
dismalness tísnivost
dismiss zamítnout
dismiss propustit
dismiss vyloučit ze školy
dismiss dovolit odejít
dismiss rozpustit
dismiss dát rozchod
dismiss propustit do civilu
dismiss pustit z hlavy
dismiss neuvažovat
dismiss nemluvit již o tom
dismiss pominout
dismiss odmítnout
dismiss jen stručně se zmínit
dismiss odbýt
dismiss zamítnout projednávání
dismissal propuštění
dismissal odmítnutí
dismissal zamítnutí
dismissals propuštění
dismissals výpovědi
dismissed propuštěný
dismissed propustil
dismissible propustitelný
dismissing zproštění
dismissing propouštění
dismissing propouštějící
dismissive pohrdavý
dismissive odmítavý
dismissively přezíravě
dismissively pohrdavě
disorderliness neuspořádanost
disorderliness nepořádnost
disorderliness nepořádek
disorders zmatky
disorders poruchy
disorganisation dezorganizace
disorganise rozvrátit
disorganise rozložit
disorganise narušit
disorganised rozvrácený
disorganised rozložený
disorganised narušený
disparateness různorodost
disparateness nesourodost
disparateness neslučitelnost
disparities rozdílnosti
dispassionate nevzrušený
dispassionate klidný
dispassionate nezaujatý
dispassionate věcný
dispassionate chladný
dispassionate objektivní
dispassionate střízlivý
dispassionately věcně
dispassionately nezaujatě
dispassionately klidně
dispassionateness nevzrušenost
dispassionateness chladnost
dispatches zásilky
dispensable disponibilní
dispensable postradatelný
dispensary lékárna
dispensation povolení
dispense vydávat
dispense vyjmout
dispense obejít se
dispense vzdát se
dispensed vydávaný
dispensed rozdělený
dispenser dávkovač
dispensers dávkovače
dispensing vydávání
dispensing rozdělování
dispersal rozptýlení
dispersal rozehnání
dispersal rozšiřování
dispersant dispergovadlo
disperse rozptýlit
dispersed rozptýlený
dispersed phase dispergovaná fáze
dispersed pollution rozptýlené znečištění
dispersed solid dispergovaná látka
disperser rozprašovač
disperser sypátko
dispersion disperze (hydrosystém)
dispersion disperze (biologie)
dispersion rozšiřování
dispersion rozptýlení
dispersion rozptyl
dispersion formation dispergování
dispersion irrigation disperzní závlaha
dispersion medium disperzní prostředí
dispersion number disperzní číslo (hydrosystém)
dispersion system disperzní systém
dispersive rozptylující
dispersive disperzní
dispersively disperzně
displaced person vysídlenec
displaced person bezdomovec
displays zobrazuje
displays výstavy
displays ukazuje
displays přehlídky
displays projevy
displays displeje
displease podráždit
displease netěšit
displease nepotěšit
displeased nespokojen
displeasing popuzující
displeasure nespokojenost
displeasure nelibost
disposable disponibilní
disposable jednoúčelový
disposable jednorázový
disposable income disponibilní důchod
disposable income disponibilní důchod po srážkách
disposable income (Yd) disponibilní příjem
disposal čištění
disposal volné nakládání
disposal odvoz
disposal zneškodnění
disposal zlikvidování
disposal odstranění
disposal likvidace
disposal dispozice
disposal disponování
disposal costs náklady na likvidaci odpadu
disposal of waste likvidace odpadu
disposals odvozy
disposals odstranění
dispose zničit
dispose zneškodnit
dispose disponovat
dispose of vyřídit
dispose of zbavit se
dispose of naložit s
disposed uspořádaný
disposed připravený
disposed ochotný
disposed nakloněný
disposer drtič např. odpadků
disposes uspořádává
disposes připravuje
disposes nakládá
disposes disponuje
disposing disponující
disposition temperament
disposition uspořádání
disposition stav
disposition rozmístění
disposition schopnost
disposition nálada
disposition povaha
disposition charakter
disposition dispozice
dispositions dispozice
dispossess vyvlastnit
dispossessed vyděděný
dispossession vyvlastnění
dispraise snižování
dispraise odsuzovat
dispraise odsuzování
disproves vyvrací
disputatious svárlivý
disputatious hádavý
disputes pochybuje
disputes hádá se
disquisition výklad
disquisition pojednání
disrespect nevážnost
disrespect neúcta
disrespect nerespektování
disrespectful nezdvořilý
disrespectful neuctivý
disrespectfully nezdvořile
disrespectfully neuctivě
disruptions rušení
disruptions rozvraty
disruptions narušení
disrupts rozrušuje
disrupts ničí
disrupts narušuje
dissatisfaction nespokojenost
dissatisfactory neuspokojivý
dissatisfied nespokojený
dissatisfy znepokojit
dissatisfy neuspokojit
dissect rozpitvat
dissect rozebrat
dissected rozpitvaný
dissected členitý
dissection pitva
dissector skalpel
dissector disektor
dissemblance přetvářka
dissemblance pokrytectví
dissemble přetvařovat se
dissemble předstírat
dissembler pokrytec
dissembler simulant
dissembling obojetný
disseminate rozšiřovat
disseminate rozsévat
disseminate rozhlašovat
disseminated roztroušený
disseminating rozšiřování
dissemination diseminace
dissemination impregnace
dissemination rozšiřování
disseminator šiřitel
dissension neshoda
dissent rozpor
dissent nesouhlas
dissenter opozičník
dissenters disidenti
dissentient nesouhlasící
dissenting nonkonformistický
dissentious hádavý
dissentious svárlivý
dissert rozprávět
dissertation diplomová práce
dissertation rozprava
dissertation dizertace
dissertation disertace
dissertations dizertace
disservice ublížení
disservice poškození
dissever odříznout
dissever oddělit
dissidence nesouhlas s vládou
dissident disident
dissident souhlasící
dissidents disidenti
dissimilar rozdílný
dissimilar odlišný
dissimilar nepodobný
dissimilarities odlišnosti
dissimilarity rozdílnost
dissimilarity odlišnost
dissimilation disimilace
dissimilitude rozdílnost
dissimilitude nepodobnost
dissimulate simulovat
dissimulate předstírat
dissimulation předstírání
dissimulator pokrytec
dissing Ukázat někomu, že ho nerespektujeme, například urážkou nebo kritikou.
dissipate rozptylovat
dissipate mrhat
dissipate hýřit
dissipated rozptyloval
dissipated rozmařilý
dissipated prostopášný
dissipated mrhal
dissipated hýřil
dissipation rozptýlení (přizpůsobení)
dissipation rozptyl
dissipation hýření
dissipation disipace
dissipative rozptylující
dissociable oddělitelný
dissociate separovat
dissociate oddělit
dissociation separace
dissociation oddělení
dissociation disociace
dissociative disociační
dissolubility rozpustnost
dissoluble rozpustný
dissoluble rozložitelný
dissolute zhýralý
dissolute neřestný
dissolute nemravný
dissoluteness zpustlost
dissolution roztavení
dissolution rozpouštění
dissolution rozpad
dissolution rozklad
dissolution likvidace
dissolution zrušení
dissolution rozpuštění
dissolvable rozpustitelný
dissolvable rozpustný
dissolve rozložit
dissolve rozpouštět
dissolve rozluštit
dissolve roztavit
dissolve zrušit
dissolve dojmout
dissolve rozplynout se
dissolve rozpustit
dissolved rozpuštěný
dissolved solid substance rozpuštěná látka (hydrochemie)
dissolvent rozpouštějící
dissolvent rozpouštědlo
dissolves rozpouští
dissolving rozpouštěcí
dissonance nelibozvuk
dissonance nesouzvuk
dissonance nesoulad
dissonance neshoda
dissonance disonance
dissonant neladící
dissonant disharmonický
dissuade odrazovat
dissuade nedoporučovat
dissuaded odrazoval
dissuaded nedoporučoval
dissuasion odrazování
dissuasive zrazující
distance study dálkové studium
distances vzdálenosti
distaste hnus
distaste nechuť
distaste odpor
distasteful odporný
distasteful nechutný
distastefully nechutně
distastefulness ohavnost
distastefulness odpornost
distension rozpětí
distension distenze
distinctions rozdíly
distinctions vyznamenání
distinctiveness osobitost
distinctness odlišnost
distinctness zřetelnost
distinctness jasnost
distinguish rozeznávat
distinguish rozeznat
distinguish odlišit
distinguish odlišovat
distinguish zneklidňující
distinguish vyznamenat
distinguish rozrušující
distinguish rozlišit
distinguish rozlišovat
distinguish from st rozlišit
distinguish from st rozeznat od čeho
distinguishable rozeznatelný
distinguishable odlišitelný
distinguishably odlišitelně
distinguished elegantní
distinguished význačný
distinguished vynikající
distinguished rozlišovaný
distinguished uznávaný
distinguished respektovaný
distinguishes odlišuje se
distinguishing typický
distinguishing osobitý
distinguishing charakteristický
distorsion vyvrtnutí
distorsion distorze
distortions zkreslení
distortions zkomolení
distortions deformace
distorts zkresluje
distorts překrucuje
distractions vyrušení
distractions rozptýlení
distress úzkost
distress nouze
distress rozrušit
distress krize
distress nouzový
distress nesnáz
distress potíž
distress zabavení
distress utrpení
distress strast
distress stav ohrožení
distress stav nouze
distress tíseň
distress zármutek
distressed sklíčený
distressful trudný
distressful smutný
distressful nešťastný
distressing hrozivý
distressing působící starosti
distressingly hrozivě
distributionally regressive taxes distribučně regresivní daně
distributions distribuce
distributors distributoři
District Social Security Administration Offices okresní správy sociálního zabezpečení
districts okresy
districts okrsky
districts obvody
distrust nedůvěra
distrust nedůvěřovat
distrustful nedůvěřivý
distrustfully nedůvěřivě
disturbances rušení
disturbances poruchy
disturbs ruší
disuse nepoužívání
disused opuštěný
disused nepoužívaný
diuresis diuréza
diversify the risk rozložit riziko
diversion structure odběrný objekt (závlahy)
division of st among sb rozdělení čeho mezi koho
division of st between sb rozdělení čeho mezi koho
division sign dělicí znaménko
divisions divize
divisiveness rozvratnost
divisiveness rozvratnictví
divisors dělitele
dizziness závrať
dizziness motání hlavy
do one´s best vynasnažit se
do the dishes umýt nádobí
document confirming the purpose of residence doklad o účelu pobytu
doggedness zarputilost
doggedness houževnatost
dolefulness smutek
doltishness hňupství
dose response approach přístup dávka odezva
dose response relationship vztah mezi dávkou a odpovědí
doses dávky
doss noclehárna
doss house noclehárna pro bezdomovce
dosshouse noclehárna pro bezdomovce
dossier svazek spisů
dossier sbírka materiálů
dossier sbírka dokumentů
dossier dokumenty
dossier akta
dossier fascikl
dossier kádrový materiál
dossiers dokumenty
dossiers akta
dottiness praštěnost
double bass kontrabas
double cross podfouknout
double cross podvést
double crosser zrádce
double crosser podvodník
double dike system dvojitý hrázový systém
double entry system podvojná soustava
doublecross podfouknout
doublecross podvést
doubtfulness pochybnost
doubtless pravděpodobně
doubtless bezpochyby
doubtless nesporně
doubtless nepochybně
doubtlessly bezpochyby
Douglass Douglass
dourness zarytost
dourness tvrdošíjnost
dowdiness staromódnost
downiness ochmýřenost
downiness měkkost
downstairs po schodech dolů
downstairs dole
downstairs o poschodí níže
downstairs dolů
drabness monotónnost
drabness jednotvárnost
drainage system odvodňovací soustava
drainage system admission zaústění odvodňovací soustavy
draughtsmanship kreslířství
dreadfulness odpornost
dreaminess zasněnost
dreamless bezesný
dreariness ponurost
dreariness pochmurnost
dress šat
dress oděv
dress oblečení
dress kostým
dress oblek
dress obléci se
dress strojit
dress šaty
dress circle první balkón
dress clothes večerní úbor
dress down obrábět
dress rehearsal generální zkouška
dress up zdobit
dressage drezúra
dressed oblečený
dresser prádelník
dresser garderobiér
dresses obléká
dressiness vyparáděnost
dressing přísada
dressing hnojení
dressing apretura
dressing zálivka
dressing oblékání
dressing down kázání
dressing down kázání
dressing gown župan
dressing room šatna
dressing room toaletní místnost
dressing room oblékárna
dressing table toaletní stolek
dressings obvazy
dressings dresinky
dressmaker švadlena
dressmaker krejčová
dressmaker krejčí
dressmaker´s krejčovství
dressmaking krejčovství
dressy slavnostní
dressy elegantní
Dreyfuss Dreyfuss
drift off to sleep listening to a lecture usnout na přednášce
drill press sloupová vrtačka
drive across přejet
driverless bez řidiče
driving lesson hodina jízdy v autoškole
driving lesson hodina jízdy
droopiness zplihlost
dross struska
dross odpadky
dross brak
drowsiness ospalost
drowsiness dřímota
drowsinnes ospalost
drowsinnes dřímota
drowsinnes rozespalost
drunkenness opilství
drunkenness opilost
dry mass sušina
dry seedlings pickling suché moření sadby
dry sowing seed pickling suché moření osiva
dryness sucho
DSCS Defense Satellite Communication System
DSS Decision Support System
dubiousness podezřelost
dubiousness pochybnost
Dublin system dublinský systém
due process of law řádné soudní řízení
duchess vévodkyně
dull wittedness hloupost, pomalost
dullness skleslost
dullness nudnost
dullness nezajímavost
dullness jednotvárnost
dullness matnost
dulness otupělost
dulness nechápavost
dumbass hlupák
dumbness slabomyslnost
dumbness hloupost
dump of radioactive wastes úložiště radioaktivních odpadů
dump of radioactive wastes in deep underground spaces úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
dump of radioactive wastes in subsurface spaces úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
dumpiness zavalitost
duress nátlak
duskiness temnost
duskiness setmělost
Dusseldorf Dusseldorf
dust content of gas obsah prachu v plynu
dust storm prašná bouře
dust storm prachová bouře
dust storm písečná bouře
dustbins popelnice
dusters prachovky
dustiness zaprášenost
dustiness prašnost
dustless bezprašný
Dutch disease holandská nemoc
dutifulness svědomitost
dynamic efficient sustainable yield dynamicky efektivní setrvalý výnos
dynamics of noxious organism population dynamika početnosti škodlivého organismu
dyspepsia dyspepsie
dysphemism dysfemismus
dysplasia dysplazie
dysplastic dysplastický
dysprosium dysprosium
DYSWIS Do You See What I See
eagerness nedočkavost
eagerness horlivost
eagerness dychtivost
earless bezuchý
earless seal tuleň obecný
earliness rannost
earliness časnost
early warning system systém včasného varování
earnestness serióznost
earnestness vážnost
Earth`s crust zemská kůra
earthliness pozemskost
easements covenants úlevy smlouvy
eases zmírňuje
eases ulehčuje
easiest nejsnažší
easiest nejsnadněji
easiness snadnost
easiness lehkost
East China Sea Východočínské moře
east north east východoseverovýchod
Eastern Hemisphere východní polokoule
easterners východňáci
easternmost nejvýchodnější
eastmost nejvýchodnější
eastwards směrem na východ
eastwards východně
easy as pie snadné jak facka
easy come, easy go lehce nabyl, lehce pozbyl
ecclesiastic duchovní
ecclesiastical kazatelský
ecclesiastical duchovní
ecclesiasticism církevnictví
ecdysiast striptérka
ecchymosis ekchymóza
eclipsis zatmění
Ecological Production and Allocation System (EPAS). systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
ecological system ekologický systém
ecomorphosis ekomorfóza
economic crisis (depression) ekonomický krize (pokles)
economic effectiveness of pesticide application ekonomická efektivnost použití pesticidu
economic purpose reservoir hospodářská nádrž
economic storage reservoir capacity hospodářský prostor nádrže
economics, positive ekonomie, pozitivní
economies of scale úspory v rozsahu produkce
economies of scale úspory z rozsahu
economists ekonomové
economy class turistická třída
economy class nejlevnější třída
economy class ekonomická třída
ecosystem ekosystém
ecosystems ekosystémy
ecstasies extáze (mn. č.)
ecstasies extáze
ecstasy extáze
edelweiss protěž
edgeless tupý
edginess hranatost
edibleness poživatelnost
editress redaktorka
education system školství
eelgrass druh vodní rostliny
eeriness záhadnost
eeriness tajuplnost
effectiveness efektivnost
effectiveness efektivita
effectiveness účinnost
effectiveness of a law účinnost zákona
effectiveness of pesticide application efektivnost použití pesticidů
efficaciousness účinnost
efficaciousness působivost
efficaciousness efektivnost
efficiency and fisheries efektivnost rybolovu
efficiency and forest harvesting. efektivnost mýcení lesa
efficiency and sustainability efektivnost a udržitelnost
efficiency, process efektivnost, proces
effluent disposal kanalizace
effluent standards standardy vypouštění (emisní limity)
effortless nenucený
effortlessly snadno
effortlessness snadnost
effortlessness nenucenost
effortlessness lehkost
effusiveness přemrštěnost
effusiveness efuzivnost
effusiveness přecitlivělost
effusiveness přílišná citlivost
effusiveness vášnivost
egal expenses soudní výdaje
EGR (exhaust gas recirculation) recirkulace výfukových plynů
egress východ
egress vyjít
egress interface výstupní rozhraní
egression vynoření
echinococcosis echinokokóza
eight sets osmery
ekistics ekistika
elaborateness spletitost
elaborateness pracnost
elaborateness komplikovanost
elastic supply elastická nabídka
elasticity of expectations elasticita očekávání
elasticity of supply pružnost nabídky
elastoplast leukoplast
electrolysis elektrolýza
electronic data processing elektronické zpracování dat
electronic records system (online student records) elektronický index
electronic submission of an application elektronické podání žádosti
electrophoresis elektroforéza
electrostatics elektrostatika
elephantiasis elefantiáza
ellipses elipsy
ellipses výpustky
ellipsis vynechání
ellipsis výpustka
elusiveness prchavost
embarass vadit
embarass překážet
embarass zkomplikovat
embarrass překážet
embarrass přivést do rozpaků
embarrass vadit
embarrass znesnadnit
embarrass ztížit
embarrass zkomplikovat
embarrass uvést do finančních nesnází
embarrass uvést do rozpaků
embarrass upadnout do rozpaků
embarrassed v rozpacích
embarrassed rozpačitý
embarrassedly rozpačitě
embarrassing trapný
embarrassing nepříjemný
embarrassingly trapně
embarrassment rozpačitost
embarrassment rozpaky
embassador velvyslanec
embassies velvyslanectví
embassy vyslanectví
embassy ambasáda
embassy velvyslanectví
emboss vytepat
embossed vystupující
embossed vypouklý
embossing vytlačení
embossing ražba
embossment reliéf
emesis zvracení
emesis dávení
emissaries poslové
emissary posel
emissary emisar
emission vyzařování
emission vysílání
emission vyslání
emission emise
emission vydání
emission from defined place emise z definovaného místa úniku
emission from non defined place emise z nedefinovaného místa úniku
emission charges. emisní poplatky
emission limit emisní limit
emission output ratio poměr produkce a emisí
emission reduction, command and control approach redukce emisí, direktivní přístup
emission reduction, cost effective policies redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
emission reduction, credit redukce emisí, dobropis
emission reduction, excess emission formula redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise
emission reduction, fees redukce emisí, poplatky
emission reduction, charges redukce emisí, poplatky
emission reduction, lowest achievable rate. redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
emission reduction, netting redukce emisí, netting
emission reduction, noncompliance penalty redukce emisí, pokuta za nesplnění
emission reduction, offset policy redukce emisí, politika překryvu
emission reduction, standards redukce emisí, standardy (limity)
emission trading. obchod emisemi
emissions emise
emissions exhalace
emissivity emisivita
emotionless necitlivý
emotionless bezcitný
emphases důrazy
emphasis zdůraznění
emphasis přízvuk
emphasis důraz
emphasise zdůraznit
emphasised zdůrazněný
emphasises zdůrazňuje
emphasises vyzdvihuje
emphasising zdůrazňující
emphysematous emfyzematózní
empirical possession empirická držba
empress císařovna
emptiness nicotnost
emptiness prázdnota
empty nest syndrome syndrom prázdného hnízda
emulsified pesticide concentrate emulzní koncentrát pesticidu
emulsifies emulguje
enarthrosis enartróza
encloses oplocuje
encloses obklopuje
encompass zahrnovat
encompass obsahovat
encompass obklíčit
encompass obklopit
encompasses zahrnuje
encompasses obsahuje
end use markets trhy konečného užití
endangered species ohrožené druhy
endangered species ohrožený druh
Endangered Species Act Endangered Species Act
endemic species endemický druh
endless nekonečný
endlessly nekonečně
endlessness nekonečnost
endogenous geochemical process endogenní geochemický proces
endogenous respiration endogenní respirace
endometriosis endometrióza
energy sources, soft versus hard path zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta
Energy Technology Assessment (ETA) Model model zhodnocení energetické technologie
engross ovládnout
engrossed upoutaný něčím
engrossing strhující
engrossing shrnující
engrossing fascinující
engrossment vyhotovení čistopisu
enchantress kouzelnice
enchantress čarodějka
enormousness nesmírnost
enormousness obrovitost
ensues následuje
ensues vzniká
ensures zajišťuje
ensures zabezpečuje
entasis vydmutí
entasis entaze
enterprises podniky
enthusiasm entusiasmus
enthusiasm nadšení
enthusiast nadšenec
enthusiastic nadšený
enthusiastically nadšeně
enthusiasts nadšenci
entireness úplnost
entireness celost
entomophthorosis entomoftoróza
entry pass průkazka
enuresis pomočování
enuresis enuréza
enviousness závistivost
environmental assets, resource allocation. environmentální jmění, alokace zdrojů
environmental assets, sustainability environmentální jmění, udržitelnost
environmental assets, types of environmentální jmění, různé druhy
environmental consumerism environmentální konzumismus
environmental impact assessment environmental impact assessment EIA
environmental impact assessment EIA environmental impact assessment
environmental impact assessment hodnocení ekologických vlivů
environmental impact assessment (eia) hodnocení vlivů
environmental impact assessment directive direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí
environmental impact classification klasifikace ekologických vlivů
Environmental Impact Statement EIS. prohlášení o environmentálním vlivu EIS
environmental improvement assessment hodnocení možností zlepšení
environmental inventory analysis inventarizační analýza
environmental management system systém environmentálního managementu
environmental management system audit audit systému environmentálního managementu
environmental management system audit audit systému environmentálního managementu
environmental management system audit criteria kritéria auditu systému environmentálního managementu
environmental pesticide stability stabilita pesticidu v prostředí
environmental policy instruments nástroje environmentální péče
environmentally concious consumer environmentálně uvědomělý spotřebitel
envisages předpokládá
epenthesis epeirogeneze
epenthesis epenteze
epexegesis vysvětlující dodatek
epexegesis epexegeze
epigenesis epigeneze
epiphysis epifýza
episcleritis episkleritida
episodes epizody
epistles listy
epistles epištoly
equals sign rovnítko
equestrianism krasojezdectví
equivalence class třída ekvivalence
equivocalness neurčitost
equivocalness nejasnost
erases vymazává
erases smazává
erectness vzpřímenost
Ericsson Ericsson
Eriksson Eriksson
erosion base line erozní základna
erosion risk rain erozně nebezpečný déšť
erosion spring erozní pramen
erosively closed area erozně uzavřený celek
errorless bezvadný
errorless bezchybný
erysipelas erysipel
escape clause úniková klauzule
escape clause úniková doložka
escapes uniká
escapism unikání před skutečností
escapist uprchlík
escapist únikový
escorts eskortuje
escorts doprovází
ESES environmentálně vhodný energetický systém
esophagus jícen
ESOSL Endless Snorts of Stupid Laughter
esotericism esoterismus
Esposito Esposito
espousal hájení
espousal zásnuby
espouse zvolit si
espouse zastávat
espouse zasnoubit
espouse vzít si
espouse vstoupit v sňatek
espouse přijmout
espouse přihlásit se
espouse provdat za koho
espouse obhajovat
espouse hájit
espouse dát za manželku
espoused obhajoval
espresso espreso
esprit de corps pocit solidarity
esprit de corps morálka kolektivu
essay slohová práce
essay literární esej
essay písemná práce
essay esej
essay studie
essay stať
essay like style esejistický
essayist esejista
essays pojednání
essays eseje
ESSD environmentálně přiměřený udržitelný rozvoj
Essen Essen
essence základ
essence voňavka
essence esence
essence tresť
essence výtažek
essence bytí
essence podstata
essential hlavní
essential idiopatický
essential esenciální
essential neodmyslitelný
essential podstatný
essential zásadní
essential nezbytný
essential nevyhnutelný
essential základní
essential commodities základní komodity
essentialism esencialismus
essentialist esencialista
essentiality podstatnost
essentially podstatně
essentially nezbytně
essentially neodmyslitelně
essentially esenciálně
essentially v podstatě
essentials základy
essentials nezbytnosti
essentials náležitosti
Essex Essex
establish zařídit
establish založit
establish ustavit
establish vytvořit
establish usadit
establish prokázat
establish potvrdit
establish nastolit
establish etablovat
establish jmenovat
establish zavést
establish vybudovat
establish založit, ustanovit
establish ustanovit
establish zřídit
establish zakládat
establish an objective stanovit si cíl
establish oneself as etablovat se jako
establish oneself as prosadit se jako
established zavedený
established založený
established pevně stanovený
establishes zřizuje
establishes zakládá
establishing zakládání
establishing ustanovení
establishing navázání
establishment zřízení
establishment podnik
establishment vrchnost
establishment instituce, podnik
establishment založení
establishments zřízení
establishments založení
estates statky
esters estery
Estes Estes
estimated exposure dose (eed) stanovená expoziční dávka
estimates odhaduje
estrus říje
estuaries ústí
European Free Trade Association EFTA Evropská Asociace Volného Obchodu
European Monetary System Evropský měnový systém
European Monetary System EMS Evropský měnový systém
European River Ocean System European River Ocean System EROS
European River Ocean System EROS European River Ocean System
euryoecious organism euryekní organismus
eurythermous organism eurythermní organismus
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evangelists misionáři
evangelists evangelisté
evasive answer vyhýbavá odpověď
evasiveness vyhýbavost
evening dress gala
evening dress večerní šaty
evenness vyváženost
evenness rovnováha
everydayness všednost
everydayness každodennost
exactness preciznost
exactness přesnost
examination of professional competence zkouška odborné způsobilosti
excavationless technology of drainage construction bezvýkopová technologie výstavby drenáže
excerpt from the register of debtors výpis z registru dlužníků
excess překročení
excess exces
excess nadbytečný
excess nadbytek
excess nadměrný
excess přebytečný
excess výstřelek
excess nadmíra
excess nadměrně
excess excesy
excess výstřednost
excess přemíra
excess přebytek
excess demand přebytek na straně poptávky
excess demand nadměrná poptávka
excess emission reduction subsidy přebytek subvence za snížení emisí
excess lifetime risk zvýšené celoživotní riziko
excess profit nadměrný zisk
excess profits tax daň z nadměrného překročeného zisku
excess reserves nadměrné rezervy
excess supply přebytek na straně nabídky
excess supply převaha nabídky
excess voltage přepětí
excesses výstřelky
excesses výstřednosti
excesses přebytky
excessive nadměrný
excessive přílišný
excessive nadbytečný
excessive nepoměrný
excessive nestřídmý
excessive výstřední
excessive nepřiměřený
excessively nepřiměřeně
excessively nadměrně
excessively příliš
excessiveness nepřiměřenost
excessiveness nadměrnost
exclusion from contractual health insurance výluka ve smluvním zdravotním pojištění
exclusion from insurance pojistná výluka
exclusions výluky
exclusiveness exkluzivita
exclusivist exkluzivista
excursionist výletník
excursions exkurze
excuses omlouvá
executive session neveřejná schůze
exegesis exegeze
exercise of a profession výkon povolání
exercises cvičení
exhaust fumes výfukový plyn
exhaustible resource vyčerpatelné zdroje
exhaustiveness důkladnost
exhaustiveness úplnost
exhausts vyčerpává
existentialism existencionalismus
existentialism existencialismus
existentialist exitencionalistický
existentialist existencialistický
exists existuje
exogenous geochemical process exogenní geochemický proces
exogenous respiration exogenní respirace
exosomatic consumption exosomatická spotřeba
expandable resources rozšiřitelné zdroje
expansionism rozpínavost
expansionist rozpínavý
expansions rozšíření
expansiveness roztažitelnost
expansiveness rozpínavost
expeditiousness pohotovost
expenses výlohy
expenses výdaje
expenses náklady
expensiveness nákladnost
expert risk assessment expertní hodnocení rizik
expert system expertní systém
expertness odbornost
expired passport prošlý pas
explicit rights transfer převod určitých práv
explicitness zřejmost
explicitness explicitnost
explosions výbuchy
explosions exploze
explosiveness výbušnost
explosives výbušniny
exposes vystavuje
express vyslovit
express vyjadřovat
express vyjádřit
express expres
express a sincere gratitude vyjádřit upřímnou vděčnost
express oneself vyjadřovat se
express oneself vyjádřit se
express train rychlík
expressed vyslovený
expressed vyjádřený
expressed preference methods. metoda vyjádřených preferencí
expresses vyjadřuje
expressible vyjádřitelný
expressing vyjadřující
expression vyjádření
expression výraz
expression vyjadřování
expression projev
expressionism expresionizmus
expressionist expresionistický
expressionist expresionista
expressionistic expresionistický
expressionless bezvýrazný
expressionlessly bezvýrazně
expressions výrazy
expressive vyjadřující
expressive výrazný
expressive expresivní
expressively expresivně
expressiveness výmluvnost
expressly zvláštně
expressly výslovně
expressway dálnice
exquisiteness znamenitost
exquisiteness vybranost
exquisiteness skvělost
exquisiteness nádhernost
extemporaneousness nepřipravenost
extemporaneousness neočekávanost
extemporaneousness improvizovanost
extensions rozšíření
extensiveness rozsáhlost
extensiveness extenzivnost
extenuating circumstances polehčující okolnost
extract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
extraneousness nesouhlasnost
extraneousness neshoda
extraordinariness mimořádnost
extraordinary immediate assistance mimořádná okamžitá pomoc
extrasensory mimosmyslový
extrasensory perception mimosmyslové vnímání
extremeness radikálnost
extremeness krajnost
extremeness extrémnost
extremists extrémisté
eye witness očitý svědek
eyeglass lupa
eyeglass čočka
eyeglasses brýle
eyeless slepý
eyeless zaslepený
eyeless bezoký
eyes sight zrak
eyewitness očitý svědek
faceless anonymní
facial expression mimika
facial muscles obličejové svaly
factualness konkrétnost
factualness faktualičnost
faecal streptococcus fekální streptokok
faintness slabost
faintness mdloba
fair mindedness objektivita
fair mindedness nezaujatost
fairness férovost
fairness čestnost
faithfulness věrnost
faithless nevěrný
faithlessness nevěrnost
faithlessness bezvěrectví
fallaciousness nesprávnost
fallaciousness mylnost
fallaciousness klamnost
falseness neupřímnost
falseness lživost
falseness falešnost
falseness faleš
fan shaped pond system vějířová rybniční soustava
fancifulness fanatičnost
fancy dress maškarní kostým
fantasies představy
fantasies fantazie
fantasise představovat si
fantasising snění
fantasist fantasta
Faroe Islands Faerské Ostrovy
farsightedness dalekozrakost
fasciculus svazeček
fascioliasis fasciolóza
fascism fašismus
fascist fašista
fascist fašistický
fascistic fašistický
fashion accessories módní doplňky
fashion show módní přehlídka
fashions módy
fastest nejrychlejší
fastidious zhýčkaný
fastidious vybíravý
fastidious pečlivý
fastidious náročný
fastidious mlsný
fastidiously úzkostlivě
fastidiousness zhýčkanost
fastness bašta
fastness tvrz
fastness pevnost
fatefulness osudovost
fatefulness osudnost
fatheadedness zabedněnost
fatheadedness omezenost
fatherless osiřelý
fatherless nemanželský
fatherless bez otce
fathomless nepochopitelný
fatness otylost
fatness obezita
fatness tloušťka
fattiness tučnost
fattiness obtloustlost
fatuousness pošetilost
faultiness vadnost
faultiness chybnost
faultless bezvadný
faultless bezchybný
faultlessly dokonale
faultlessly bezchybně
faultlessness bezvadnost
Faustus Faust
favourableness příznivost
fearfulness bázlivost
fearless nebojácný
fearless odvážný
fearlessness nebojácnost
feasibility study úvodní projekt
feasibility study studie proveditelnosti
featheriness vějířovitost
featheriness nadýchanost
featherless holý
featherless neopeřený
featureless nevýrazný
feckless nezodpovědný
fecklessness zbytečnost
fecklessness neschopnost
fee simple ownership neomezené vlastnictví
feeble mindedness slabomyslnost
feeble mindedness slaboduchost
feeblemindedness slabomyslnost
feeblemindedness slaboduchost
feebleness křehkost
feebleness chabost
feedback loops, positive and negative smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní
feedback system zpětnovazební systém
feedstuffs krmiva
feistiness divokost
felicitousness vhodnost
felicitousness příhodnost
fellowships společenství
fellowships bratrstva
fellowships spolky
femaleness ženskost
feminineness ženskost
feminists feministky
fenceless nechráněný
fenceless neohrazený
fenceless neoplocený
ferociousness zuřivost
fertiliser norms normy hnojení
fervidness vřelost
fervidness vroucnost
fess přiznat se
festivals festivaly
festivities slavnost
festivities slavnosti
fetidness zápach
fetidness smrdutost
fetishism fetišismus
fetishism fetisismus
fetishist fetišista
fetishistic fetišistický
fetuses plody
feverishness horečnost
feverishness horečnatost
fewness nepatrný počet
fiberglass laminát
fiberglass skelná vata
fibre glass laminát
fibreglass skelná vata
fibreglass laminát
fibreglass skelný laminát
fibromyositis fibromyozitida
fibrosis fibróza
fickleness přelétavost
fickleness nestálost
fidgetiness popudlivost
fidgetiness neklid
fidgetiness nepokoj
field glass dalekohled
field glasses triedr
field glasses dalekohled
field glasses triedr
field glasses dalekohled
fierceness zuřivost
fierceness prudkost
fierceness divokost
FIFO (First In, First out) první dovnitř, první ven
filariasis filarióza
filesystem souborový systém
filminess průsvitnost
filminess zamlženost
filthiness zašpiněnost
filthiness špinavost
filthiness nepoctivost
filthiness nečestnost
final digestion basin dohnívací nádrž
finalists finalisté
financial assets finanční aktiva
financial loss finanční ztráta
financial resources finanční zdroje
financial support for families finanční podpora rodiny
fine spacing screen jemné česle
fineness jemnost
fineness preciznost
finesse obratnost
finessed obratnost
fingerless bezprstý
fingerless bez prstů
finish a set sbalit fidlátka
finish studies vystudovat
finish studying dostudovat
finishes skončí
finishes končí
finishes dokončuje
finishing school soukromá dívčí škola
finishing school škola pro dívky
finiteness konečnost
fire resistant ohnivzdorný
fire resistant žáruvzdorný
fire resisting ohnivzdorný
firmness pevnost
first aid station ošetřovna
first and foremost v první řadě
first and foremost především
first and foremost na prvém místě
first base meta v baseballu
first class prvotřídní
first class prima
first class prvotřídní
first class prima
First In First out první dovnitř a první ven
first sergeant starší seržant
first school základní škola
first strike týkající se prvního útoku
first strike první úder
first strike řádný
first strike týkající se prvního útoku
first things first popořadě
firsts nejvyšší jakost
firsts koncentrát
fiscal instrument nástroje fiskální politiky
fiscal instruments nástroje fiskální politiky
fish restaurant rybárna
fish shop rybárna
fish stick rybí prst
fisheries oblasti rybolovu
fishes ryby
fishes rybaří
fishiness pochybnost
fishiness podezřelost
fissile štěpný
fission štěpit
fission štěpení
fission yeast kvasinka Schizosaccharomyces pombe
fissionable štěpitelný
fissionable rozštěpitelný
fissure trhlina
fissure prasklina
fissured rozpukaný
fissured rozpraskaný
fissured popraskaný
fisticuffs pěstní souboj
fists pěsti
fitfulness křečovitost
fitfulness trhanost
fitness vhodnost
fitness způsobilost
fitness schopnost
fitness for purpose vhodnost pro daný účel
five sets patery
five thousand bucks pět táců
fixed assets základní jmění
fixed assets fixní majetek
fixed assets fixní aktiva
fixed expenses fixní náklady
fixed scale of charges fixní rozsah poplatků
fixedness strnulost
flabbiness ochablost
flashes probleskuje
flashiness blýskavost
flasks placatky
flat rate expenses (calculated as a percentage of income) výdajový paušál
flatness plochost
flavourless bezvýrazný
flavourless bez chuti
flawless dokonalý
flawless bezvadný
flawless bezchybný
flawlessly bezvadně
flawlessly bezchybně
flawlessness dokonalost
flawlessness bezvadnost
fleeciness huňatost
fleetness prchavost
fleshiness vykrmenost
fleshiness tělesnost
fleshiness korpulence
fleshiness dužnatost
fleshless vyzáblý
fleshless vychrtlý
fleshless vyhublý
fleshless bezmasý
fleshliness pozemskost
flightiness těkavost
flightiness přelétavost
flightless bezkřídlý
flightless neschopný letu
flimsiest nejchatrnější
flimsiness chatrnost
flint glass flintové sklo
flirtatiousness koketnost
flooding bassin výtopová nádrž
floppiness schlíplost
florist´s květinářství
floss nitka
flossy vyfintěný
flossy hedvábný
floweriness květnatost
flowerless bez květů
fluffiness načechranost
fluid process metoda vznosu
fluorosis otrava fluorem
fluorosis fluoróza
flying buttress obloukový pilíř
flying buttress opěrný oblouk s opěrným pilířem
focus groups cílová skupina
focuses zaostřuje
focuses ohniska
focussed zaměřený
focussing zaostřování
focussing zaměřující
focussing zaměřování
focussing soustřeďování
foetuses plody
fogginess zastřenost
fogginess zamlženost
fogginess mlhavost
folksiness lidovost
fondness záliba
fondness slabost
food processing potravinářský průmysl
food processor mixér
foodstuffs potraviny
foolhardiness ztřeštěnost
foolishness pošetilost
foot and mouth disease epidemie slinivky a kulhavky
football association fotbalová asociace
footless neobratný
footless beznohý
footless bez chodidel
footsteps stopy
footsteps kroky
foppishness parádivost
foppishness fintivost
for God´s sake proboha
for goodness sake u všech všudy
forcefulness energičnost
forceless slabý
forceless neúčinný
forceless chabý
forecasts předpovědi
foreign exchange reserves devizové rezervy
foreign investments zahraniční investice
foreignness cizost
foreignness cizota
forest preservation, debt nature swaps ochrana lesů, výměna dluh příroda
forest preservation, extractive reserves ochrana lesů, extraktivní rezervy
forest technical antierosion measure lesnickotechnické protierozní opatření
forest technical soil conservation measure lesnickotechnické protierozní opatření
forests lesy
forgetfulness zapomnětlivost
forgiveness odpuštění
forgivingness shovívavost
forlornness zoufalost
forlornness marnost
formal dress gala
formation class třída formace (botanika)
formation of favourable conditions for entomophages vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy
formless beztvarý
formlessness beztvarost
forthrightness upřímnost
forthrightness přímost
fortissimo fortissimo
fortress pevnost
fortress opevnění
fortress tvrz
fortresses pevnosti
fortuitousness náhodnost
forwardness troufalost
foss zákop
foss přikop
Foss Foss
fosse zákop
fosse příkop
fosse kanál
fossick pátrat
fossick prohledávat
fossil fosilní
fossil fuel fosilní palivo
fossil fuels fosilní paliva
fossil water fosilní voda
fossiliferous obsahující fosilie
fossilise zkamenět
fossilization zkostnatění
fossilization fosilizace
fossilize zkamenět
fossilized zkamenělý
fossils fosílie
foster sister soukojenka
foulness znečištěnost
foulness špína
foulness ohavnost
foulness nečistota
foundress zakladatelka
four sets čtvery
foxiness vychytralost
foxiness mazanost
fractiousness svárlivost
fractiousness popudlivost
fractiousness podrážděnost
frankness upřímnost
freakishness podivínství
freakishness abnormálnost
free access problem problém volného přístupu
free and easiness nevázanost
free disposal. bezplatná likvidace
free market environmentalists environmnetalisté volného trhu
free reserves volné rezervy
freeness stupeň mletí
freeness rychlost odvodňování
freight charges rates dopravní poplatky sazby
French for Miss mademoiselle
frequency response frekvenční odezva
Frequently Asked Questions často kladené otázky
frescoes fresky
fresh significance nový význam
freshest nejčerstvější
freshness svěžest
freshness čerstvost
fretfulness podrážděnost
fretless nepodrážditelný
fricassee frikasé
frictionless postrádající tření
friendless bez přátel
friendlessness osamocenost
friendlessness stav osoby bez přátel
friendliness přátelskost
friendships přátelství
frightfulness hrůznost
frigidness mrazivost
frigidness chlad
frisson mrazení po těle
frisson husí kůže
frivolousness nicotnost
frivolousness lehkovážnost
froggy glass slizký lesk
frolicsomeness veselost
from lowly sth. to lofty sth. od skromných *** po vznešené ***
frostiness mrazivost
frostiness ledovost
frothiness povrchnost
frothiness pěnivost
frothiness nicotnost
frowardness svéhlavost
frowziness ztuchlost
frowziness zatuchlost
fruitfulness úspěšnost
fruitfulness úrodnost
fruitfulness plodnost
fruitiness medovost
fruitiness chutnost
fruitless bezvýsledný
fruitless marný
fruitless neplodný
fruitlessly neplodně
fruitlessly bezvýsledně
fruitlessness zbytečnost
fruitlessness bezvýslednost
frustrations frustrace
fuel system palivový systém
fugitive emission nekontrolované úniky
fugitive emission úniky
fugitive emissions emise
full costs celkové úplné náklady
full dress vyžadující slušné oblečení
full dress společenské oblečení
full dress vyžadující slušné oblečení
fullness plnost
fulness sytost
fulsomeness odpornost
fulsomeness nevkus
fulsomeness nechutnost
functionless zbytečný
functionless nefunkční
fundamentalists fundamentalisté
funds for the purposes of residence on the territory prostředky k pobytu na území
funny business podraz
furnishes vybavuje
furnishings vybavení
furriness srstnatost
furtiveness skrytost
furtiveness kradmost
fusariosis fuzarióza
fuscous ztemělý
fuses rozbušky
fuses roznětky
fuses pojistky
fusions fúze
fusions splynutí
fuss znepokojovat
fuss zmatek
fuss povyk
fuss hádka
fuss obskakovat
fussbudget puntičkář
fussed rozčiloval
fussier neurčitější
fussiest nejúzkostlivější
fussily úzkostlivě
fussiness úzkostlivost
fusspot panikář
fussy úzkostlivý
fussy nazdobený
fussy malicherný
fustiness zatuchlost
fustiness staromódnost
futures markets termínové trhy
fuzziness zmatenost
fuzziness rozmazanost
fuzziness neostrost
fuzziness chlupatost
gameness statečnost
gameness odvaha
gamesmanship nesportovní chování
gaminess senzačnost
gaminess nebojácnost
gaminess kurážnost
gangsterism gangsterství
garishness přezdobenost
garishness přeplácanost
garishness křiklavost
garrulousness upovídanost
garrulousness povídavost
gas constant plynová konstanta
gas mask plynová maska
gas mask plynová maska
gas station čerpací stanice
gaseous plynový
gaseous plynný
gaseous radioactive waste plynný radioaktivní odpad
gaseousness plynnost
gases plyny
gasmask plynová maska
gassed opilý
gasser šlágr
gasser něco prima
gasses plyny
gassing opalování
gassing plynování
gassy šumivý
gassy plynující
gassy plynový
gassy nafouklý
gastric ulcers žaludeční vředy
gastritis gastritida
gastritis zánět žaludku
gastroenteritis gastroenteritida
gastroenteritis zánět žaludku a tenkého střeva
gastroenteritis gastroenteritis
gastrointestinal gastrointestinální
gastrointestinal trávicí
gastroscopy gastroskopie
gasworks plynárna
gaudiness křiklavost
gaucheness netaktnost
gaucheness neohrabanost
gaucheness nemotornost
gauntness vyzáblost
gauntness vychrtlost
Gauss Gauss
Gauss Gauss
gaussian gaussův
gauziness vzdušnost
gawkiness přihlouplost
gayness veselost
gayness homosexualita
gemstones drahokamy
genderless bezpohlavní
general expenses včeobecné výdaje
generalisations zobecnění
generalises zobecňuje
generalises generalizuje
generalissimo generalissimus
generalissimo generalisimus
genesis zrod
genesis geneze
genesis vznik
geneticists genetici
geniuses géniové
genteelness vznešenost
genteelness afektovanost
Gentile Christians pohanokřesťané
gentleness vlídnost
genuineness upřímnost
genuineness pravost
genuineness ryzost
genuineness nefalšovanost
geodesist geodet
geochemical process geochemický proces
geological dam cross section hrázový profil
geologists geologové
geophysicist geofyzik
geophysics geofyzika
gestures gestace
get across převézt
get across objasnit
get across předat
get dressed oblíknout se
get dressed obléknout se
get dressed oblékat se
get his prints sejmi jeho otisky
get undressed svlékat se
get undressed svléknout se
ghastliness strašidelnost
ghastliness příšernost
ghosts duchové
giantess obryně
giddiness závrať
gipsies cikáni
girlishness dívčí chování
give a message vyřídit
give reasons for zdůvodnit
gladness radost
gladness potěšení
glasnost glasnost
glass sklíčko
glass skelný
glass sklářský
glass sklenka
glass sklenička
glass zasklený
glass sklo
glass skleněný
glass sklenice
glass blowing foukání skla
glass in zasklít
glass wool skleněná vata
glassblower sklář
glassblower foukač skla
glassblowing foukání skla
glasses skleničky
glasses brýle
glasses shop optika
glassful plná sklenice
glassful množství sklenice
glasshouse skleník
glasshouse sklárna
glassily sklovitý
glassmaker sklář
glassware skleněné výrobky
glassy skelný
glassy eyed mající skleněné oko
gleefulness rozjařenost
glibness úlisnost
glibness nenucenost
glimpses letmé pohledy
glissade sjezd
glissando glissando
Global Environmental Monitoring System globální systém monitoringu životního prostředí
Global Environmental Monitoring System Global Environmental Monitoring System GEMS
Global Environmental Monitoring System GEMS Global Environmental Monitoring System
Global Resource Information Database GRID Global Resource Information Database
Global Resource Information Database Global Resource Information Database GRID
gloominess ponurost
gloss překrucovat
gloss glosovat
gloss lesk
gloss leštit
gloss komentář
gloss poznámka
gloss nesprávně vyložit
gloss over zamluvit
gloss over úmyslně přehlížet
gloss over zakrýt
gloss over přejít
glossary slovníček
glossary glosář
glossier lesklejší
glossiest nejlesklejší
glossily leskle
glossiness lesk
glossolalia nesmyslné blábolení
glossolalia nesrozumitelný jazyk
glossolalia nesmyslný jazyk
glossopharyngeal jazykohltanový
glossy lesklý
glumness zachmuřenost
glumness nevrlost
glutinousness klihovitost
glycogenesis glykogeneze
glycolysis glykolýza
gneiss rula
gnosticism gnosticismus
go across přejít
go across přecházet
go separate ways rozejít se
goalless bezbrankový
goddess bohyně
godless bezbožný
godlessness bezbožnost
godliness zbožnost
goodness laskavost
goodness dobrota
goofiness praštěnost
goofiness potrhlost
goose bumps husí kůže
goose flesh husí kůže
goose pimples husí kůže
goose step parádní krok
goose step pochodovat bez ohýbání kolen
gooseberries angrešt
goosebumps husí kůže
gooseflesh husí kůže
goosestep pochodovat bez ohýbání kolen
gorgeousness skvělost
gorgeousness nádhera
gormless pitomý
gospels evangelia
gospels doktríny
gospels slova boží
gossamer pavučinový
gossip tlachat
gossip povídání
gossip pomluvy
gossip klábosení
gossip klevetit
gossip klepna
gossip klep
gossip tlachy
gossip drby
gossip řeči
gossip povídat
gossip klepy
gossiper někdo kdo přišel do řečí
gossiping klábosení
gossipmonger klepna
gossipy upovídaný
governess guvernantka
governess vychovatelka
government purchases vládní nákupy
government transfer payments vládní transferové platby
gracefulness elegance
gracefulness půvab
graceless ošklivý
gracelessness zpustlost
gracelessness ohyzdnost
gracelessness nevychovanost
gracelessness nemotornost
gracelessness neelegance
graciousness vlídnost
graciousness milosrdnost
graciousness laskavost
grade crossing úrovňový přejezd
gradient process gradientní proces
graininess zrnitost
grandness velkolepost
grandness ušlechtilost
granulosis granulóza
grape press lis na víno
grape press plant lisovna na víno
grasps chápe
grass travina
grass trávník
grass tráva
grass roots venkované
grass roots venkov
grass snake užovka
grass weed trávy
grass widow slaměná vdova
grassed depression strip úlehový zatravněný pás
grasses trávníky
grasses traviny
grasshopper saranče
grasshopper luční koník
grasshoppers sarančata
grasshoppers kobylky
grassland pastviny
grassland lučiny
grassland pastvina
grassland lučina
grassless holý
grasslike trávovitý
grassroots základ
grassroots řadový občané
grassroots podstata
grassroots místní obyvatelé
grassroots kořen
grassy travnatý
gratefulness vděčnost
gratuitousness svévolnost
gravelous sand štěrkopísek
graveness vážnost
graveness serióznost
gravestones náhrobky
greasiness umaštěnost
greasiness mastnost
greasiness kluzkost
greasy spoon putyka
greatest common divisor největší společný dělitel
greatness velikost
greediness nenasytnost
greediness lačnost
greediness hamižnost
greenishness zelenavost
greenness zelenost
greenness svěžest
greenness zeleň
gregariousness družnost
greyness šedost
greyness šeď
grievousness žalostnost
grievousness bolestivost
griminess ušpiněnost
griminess umouněnost
grimness pochmurnost
grisliness příšernost
grittiness štěrkovitost
grogginess vrávoravost
grogginess vratkost
gross veletucet
gross brutto váha
gross celkový
gross očividný
gross tlustý
gross sprostý
gross brutto
gross hrubý
gross obhroublý
gross caloric value (high heat) spalné teplo bez kondenzace
gross domestic product HDP
gross domestic product hrubý domácí produkt
gross domestic product hrubý národní produkt
gross domestic product GDP hrubý domácí produkt
gross income hrubý příjem
gross investment hrubé investice
Gross national product hrubý národní produkt
Gross National Product, GNP hrubý národní produkt
gross negligence hrubá nedbalost
gross primary production celková primární produkce (limnologie)
gross private domestic investment soukromé hrubé domácí investice
gross production rate celkový produkční výkon (limnologie)
gross profit hrubý zisk
gross salary hrubý plat
gross wage hrubá mzda
grosser hrubší
grosser drsnější
grossest nejhrubější
grossly hrubě
grossly celkově
Grossman Grossman
grossness bujnost
grossness oplzlost
grossness vulgárnost
grossness hrubost
grossness sprostota
grotesqueness grotesknost
grouchiness nabručenost
grouchiness mrzutost
ground glass neprůsvitné sklo
ground glass matované sklo
ground glass matné sklo
ground glass broušené sklo
groundless bezdůvodný
groundless nepodložený
grubbiness ušpiněnost
gruesomeness strašlivost
gruffness chraptivost
grumpiness mrzutost
guardedness obezřetnost
guess odhad
guess odhadnout
guess vytušit
guess vyhádat
guess uhodnout
guess uhádnout
guess tušit
guess hádat
guessable odhalitelný
guessed uhodnutý
guesses odhaduje
guessing hádající
guesstimate určit od oka
guesswork hádání
guesswork dohad
guest house penzion
guesthouse ubytovna pro hosty
guests hosté
guided missile řízená střela
guileless bezelstný
guilelessness upřímnost
guilelessness čestnost
guiltiness provinilost
guiltless nevinný
guiltlessness neznalost
guiltlessness nevinnost
Guinea Bissau Guinea Bissau
guinness irské černé pivo
guitarists kytaristé
gumminess lepkavost
gumminess gumovitost
gusset klínek
gussy vyparádit
Gustafson Gustafson
gutless zbabělý
gymnastics gymnastika
gymnosophist gymnosofista
gymnospermous nahosemenný
gypsies cikáni
habeas corpus právní termín
haematogenesis krvetvorba
haematopoiesis hematopoéza
haemogenesis hemogeneze
haemolysis hemolýza
haemopoiesis krvetvorba
haemoptysis hemoptýza
haemostasia hemostáza
hagfishes sliznatky
hailstones kroupy
hairdresser kadeřnice
hairdresser kadeřník
hairdresser holič
hairdresser´s kadeřnictví
hairdresser´s holičství
hairdressers kadeřníci
hairdressing účes
hairiness vlasatost
hairiness chlupatost
hairless plešatý
hairless holý
hairless bezvlasý
hairlessness plešatost
hairlessness holost
hairlessness bezsrstost
hairstylist kadeřník
haleness zdraví
half assed uhozený
half dry seedlings pickling polosuché moření sadby
half dry sowing seed pickling polosuché moření osiva
half heartedness váhavost
half heartedness polovičatost
half past seven půl osmé
half past six půl sedmé
half sister nevlastní sestra
half sister nevlastní sestra
halfheartedness váhavost
halfheartedness polovičatost
halitosis zápach z úst
hallucinosis halucinóza
hamsters křečci
hand blocked silks ručně tkané hedvábí
handedness používání jedné ruky více než druhé
handiness šikovnost
handiness příhodnost
handiness obratnost
handshakes potřesení rukou
handsomeness pohlednost
handsomest nejpohlednější
hapless smolař
happiness štěstí
happiness radost
happiness veselost
harass znepokojovat
harass pronásledovat
harass obtěžovat
harass týrat
harass trápit
harass sužovat
harassed usoužený
harassed ztrápený
harassed uštvaný
harassed unavený
harassing obtěžující
harassing obtěžování
harassment znepokojování
harassment obtěžování
harassment týrání
hard heartedness krutost
hard heartedness bezcitnost
hard pressed ve velké tísni
hard pressed přepracovaný
hard pressed zle postižený
hard sheep´s milk cheese oštěpek
hardheartedness krutost
hardheartedness bezcitnost
hardiness odolnost
hardness tvrdost (vody)
hardness tvrdost
hardships nesnáze
harmful organism of plants škodlivý organismus rostlin
harmful substance škodlivina
harmful substance závadná látka (vodní hodpodářství)
harmful substance škodlivina (vodní hospodářství)
harmful substance škodlivá látka (vodní hospodářství)
harmful substance látka škodlivá zdraví
harmfulness škodlivost
harmfulness of noxious organisms škodlivost škodlivých organismů
harmless neškodný
harmless pesticide dose neškodná dávka pesticidu
harmlessly neškodně
harmlessness neškodnost
harness zapřáhnout
harness spoutat
harness postroj
harness popruhy
harpsichordist cembalista
harshest nejdrsnější
harshest nejnevlídnější
harshness drsnost
harvesters kombajny
has the postman been? přišla už pošta?
hash sign # (znak číslice)
hasheesh hašiš
hashish hašiš
Haskins Haskins
hassle těžkost
hassle zkomplikovat
hassle zatížit
hassle spor
hassle půtka
hassle přít se
hassle prát se
hassle potyčka
hassle potíž
hassle otravovat
hassle otrava
hassle obtěžovat
hassle hádat se
hassle hádka
hassle komplikace
hassock poduška
hastiness spěch
hastiness uspěchanost
Hastings Hastings
hatefulness nenávist
hatless bez klobouku
haughtiness namyšlenost
haughtiness domýšlivost
have second thoughts rozmyslet se
have some breakfast posnídat
hazard analysis analýza nebezpečí
hazardous air pollution standards HAPS
hazardous waste nebezpečný odpad
hazardous waste control, assurance bonds kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace
hazardousness riskantnost
hazardousness nebezpečnost
hazardousness hazardnost
haziness nejasnost
haziness mlhavost
he/she does not have nema
head and shoulders hlava a ramena
head loss výšková ztráta
head of mission vedoucí mise
headdress čelenka
headdress pokrývka hlavy
headless bezhlavý
headmastership ředitelství
headmistress ředitelka
health safety and preservation bezpečnost a ochrana zdraví (při práci)
healthfulness zdravost
healthiness zdravost
heart disease srdeční slabost
heart disease srdeční vada
heart disease srdeční choroba
heart disease onemocnění srdce
heart disease nemocné srdce
heartiness srdečnost
heartless nemilosrdný
heartless nemající srdce
heartless nelítostný
heartless krutý
heartless bezcitný
heartlessly nemilosrdně
heartlessness nemilosrdnost
heartlessness nelítostnost
heartlessness bezcitnost
heartsickness deprese
heartsickness zarmoucenost
heartstrings hluboké city
heat resistant ohnivzdorný
heat resistant tepluvzdorný
heatless nevytápěný
heaviness tíže
heaviness tíha
heavy handedness těžkopádnost
heavy handedness nemotornost
heavy handedness brutálnost
heavyhandedness těžkopádnost
heavyhandedness nemotornost
heavyhandedness brutálnost
hedonic regression hedonická regrese
heedfulness pozornost
heedfulness opatrnost
heedless nepozorný
heedless bezohledný
heedlessly nedbale
heedlessness nepozornost
heedlessness nedbalost
heftiness statnost
heftiness mohutnost
heinousness ohavnost
heinousness odpornost
heinousness hnusnost
heiress dědička
heliosis helióza
hellishness ohavnost
hellishness hanebnost
helminthiasis helmintiáza
helpfulness užitečnost
helpfulness prospěšnost
helpfulness vstřícnost
helpless bezradný
helpless bezmocný
helplessly bezmocně
helplessness bezmocnost
hematemesis ztracení krve
hemerobic system hemerobní systém
hemochromatosis hemochromatóza
Hennessey Hennessey
Hennessy Hennessy
herbicide strip spraying pásový postřik herbicidem
hereditary disease dědičná choroba
heresies hereze
herpes simplex opar prostý
herpes zoster pásový opar
Hesperus večernice
Hess Hess
Hesse Hesse
Hesse Hesensko
Hessian Hessian
heterogeneous soil heterogenní půda
heterogeneous substance cizorodá látka
heterogeneous system heterogenní systém
heterogeneousness různorodost
heterogeneousness nestejnorodost
heterogeneousness cizorodost
heterogenesis heterogeneze