Slovník online
Anglicko český slovník online

S O - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"s o" - přejít k překladu


Český překlad sousloví s o můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
(postal) money order (US) složenka
a bad taste in my mouth tušit něco zlého
a bad taste in my mouth mít špatný pocit
a big shot papaláš
a bull in a china shop slon v porcelánu
a bull in a china shop nemotorný člověk
a bull in a china shop neohrabanec
a case of ukázka něčeho
a case off vyztužit
a crash course kolizní kurz
a crush on náhlý pocit lásky
a dickens of a time obtížný úkol
a double edged sword dvousečný meč
a dressing down udělené kázání
a false move neočekávaný pohyb
a false move špatný pohyb
a falsehood lež
a fart in a windstorm zbytečná snaha
a few bricks short of a full load nerozumný
a fool and his money are soon parted hýřil brzy nemá nic
a foregone conclusion jasný výsledek
a fresh pair of eyes čtenář neznající knihu
a ghost of a chance mizivá šance
a good sport férová osoba
a horse of a different color odlišná záležitost
a hotshot vejtaha
a hotshot výtaha
a household name jméno známé osobnosti
a hungry belly has no ears řečmi člověka nenasytíš
a long shot malá šance na výhru
a loose cannon nevypočitatelný člověk
a new lease on life nový začátek
a newspaper kiosk novinový stánek
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a posteriori ve smyslu
a question of důležitý faktor
a rolling stone gathers no moss přílišný neposeda
a sack of hammers těžký předmět
a sack of potatoes pytel brambor
a sample of the cloth vzorek látky
a score to settle nevyřízený účet
a screw loose bláznivý
a shadow of his former self být mnohem hubenější
a sharp tongue ostrý jazyk
a shitload velké množství
a shogun mocný obchodník
a shoo in jasný vítěz
a short one sklenka whisky
a shot in the arm povzbuzení
a shot in the dark střela od boku
a sight for sore eyes milé shledání
a slip of a girl mladá dívka
a slip of the tongue vyslovená chyba
a slippery slope riskantní plán
a slow day špatný den pro obchod
a snootful zavětření
a snow job podvod
a soft touch osoba neumějící odmítnout
a spot of tea šálek čaje
a sucker for punishment obětní beránek
a suicide pass (hockey) druh nahrávky v hokeji
a sweet tooth chuť na sladké
a tall story báchorka
a tempest in a teapot mnoho povyku pro nic
a wash out selhání
abandoned person opuštěná osoba
abase oneself pokořit se
abase oneself snížit se (k čemu), ponížit se, zdiskreditovat se (něčím)
Abelson Abelson
ability to search host schopnost vyhledat hostitele
abioseston abioseston
ablative absolute ablativ absolutní
abnormal psychology psychopatologie
Abramson Abramson
abrasion abraze
abrasion odřenina
abrasion otěr
abrasion oděrka
abrasion obrušování
abrasion belt brusný pás
abrasion dust brusný prach
abrasion polishing leštění broušením
abrasion resistance pevnost v oděru
abrasion test zkouška na otěr
abrasions oděrky
abrasive cloth brusné plátno
abrasive powder brusný prášek
abridge a sb. of rights zbavit práv
abridge a sb. of st. zbavit
abridged division zkrácené dělení
Absaroka absarožský
Absaroka Absarokové
abscission odříznutí
abscission odnětí
abscission oddělení
abscond uprchnout
abscond uniknout
absconder uprchlík před spravedlností
absconder uprchlík
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absolute naprostý
absolute úplný
absolute neomezený
absolute absolutní
absolute absolutistický
absolute advantage absolutní výhoda
absolute agreement naprostá shoda
absolute alcohol absolutní alkohol
absolute alcohol čistý alkohol
absolute biochemical oxidation úplná biochemická oxidace
absolute colorimetric intent absolutní kolorimetrický záměr
absolute command důrazný rozkaz
absolute denial úplné popření
absolute error absolutní chyba
absolute fool úplný hlupák
absolute freedom naprostá svoboda
absolute humidity absolutní vlhkost vzduchu
absolute lethal dose (LD100) absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100)
absolute loss naprostá ztráta
absolute magnitude absolutní magnituda
absolute monarchy absolutistická monarchie
absolute monopoly absolutní monopol
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
absolute pitch absolutní výška
absolute power absolutní síla
absolute promise bezpodmínečný slib
absolute proof přesvědčivý důkaz
absolute proof pozitivní důkaz
absolute ruler absolutní vládce
absolute trust naprostá důvěra
absolute value absolutní hodnota
absolute zero absolutní nula
absolutely zcela
absolutely zajisté
absolutely opravdu
absolutely fakticky
absolutely dočista
absolutely naprosto
absolutely rozhodně
absolutely úplně
absolutely absolutně
absoluteness neomezenost
absoluteness úplnost
absoluteness absolutnost
absolutes absolutní pravdy
absolution zproštění
absolution rozhřešení
absolutism absolutizmus
absolutist absolutistický
absolutist views. absolutistická stanoviska
absolve zprostit
absolve osvobodit
absolve from zprostit čeho
absolve from osvobodit od
absolve of osvobodit z
absolved osvobozen
absolving osvobozování
absorb absorbovat
absorb pohlcovat
absorb vstřebávat
absorb nasát
absorb zaměstnat
absorb vstřebat
absorb pohltit
absorbable absorbovatelný
absorbate absorbát
absorbed pohlcený
absorbed absorbovaný
absorbed zabrán do
absorbed dose absorbovaná dávka (ioniz. záření)
absorbed dose absorbovaná dávka
absorbed substance absorbát
absorbency absorpčnost
absorbent absorbent
absorber pohlcovač
absorber absorbér
absorbing absorbující
absorbing zaměstnávající
absorbing power nasákavost
absorbs absorbuje
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
absorptance pohltivost
absorption polcování
absorption pohlcení
absorption vstřebávání
absorption absorpce
absorption coefficient koeficient absorpce
absorptive absorpční
absorptive schopný uchvátit
absorptive uchvátivý
absorptive savý
absorptive drain pohlcovací drén
absorptive well hltač
absorptivity savost
absorptivity pohltivost
absorptivity absorptivita
abstemious šetrný
abstemious zdrženlivý
abstemious střídmý
abstemiously zdrženlivě
abstemiously střídmě
abstemiousness zdrženlivost
abstemiousness střídmost
abstention zdržení se
abstentions abstinence
abstract expressionism abstraktní expresionismus
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
abstract noun abstraktní podstatné jméno
abstractedly from nezávisle na
abstraction abstrakce
abstractions abstrakce
abstractor dokumentátor
abuse of st. zneužití
acaustobiolith akaustobiolit
accelerated erosion zrychlená eroze
accession přistoupení
accession přírůstek
accession vstoupení
accession nastoupení
accession to vstoupení do
accessories příslušenství
accessories doplňky
accessors přístupové mechanizmy
accessory vedlejší
accessory spoluviník
accessory spoluvinný
accessory spolupachatel
accessory přídavný
accessory doplňky
accessory dodatečný
accessory akcesorní
accessory příslušenství
accessory módní doplňky
accessory doplněk
acclimatisation aklimatizace
accountable to sb. for st. odpovědný
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
accusation žaloba
accusation obviňování
accusation nařčení
accusation obžaloba
accusation obvinění
accusations obvinění
accusatorial obžalovací
accusatory žalující
accusatory obviňující
accuse of obvinit z něčeho
accustom zvyknout
accustomed obvyklý
accustomed navyklý
accustomed zvyklý na
accustomed zvyklý
acoustic insulation odhlučnění
Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS
acquired resistance to pesticides získaná odolnost organismu k pesticidům
acquisition získávání
acquisition získání
acquisition přírůstek
acquisition koupě
acquisition pořízení
acquisition přínos
acquisition akvizice
acquisition nabytí
acrosome akrozom
across the board přes palubu
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
activated sludge process aktivační proces
active mass transport aktivní transport látky
active mass transport aktivní přenos látky
active pesticide component účinná látka pesticidu
active solar energy aktivní solární energie
active sport pohybový sport
actual loss caused by harmful organism skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem
actual state of affairs současný stav věcí
actualisation aktualizace
acute pesticide toxicity akutní toxicita pesticidu
acute sense of smell dobrý čich
acute shortage akutní nedostatek
acute sound ostrý zvuk
Adamson Adamson
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
add insult to injury přilévat olej do ohně
add salt to přisolit
add some salt dosolit
add some sugar to přisladit
Addison Addison
additional documents to an application dodatky k žádosti
additional housing allowance doplatek na bydlení
additional water softening doměkčování vody
Addressograph stroj na psaní adres
adduce reasons uvést důvody
adequate to support a family postačující k výživě rodiny
adhesion srůst
adhesion přilnavost
adhesion adheze
adjudge sb. to be guilty uznat vinným koho
adjudge st. void prohlásit za neplatné co
adjust st to st přizpůsobit něčemu
adjusting taxation úprava zdaňování
adjustor odhadce
administer an oath to vzít do přísahy
administer to přispívat čemu
administration úřednictvo
administration spravování
administration administrativa
administration administrace
administration státní správa
administration podávání léku
administration řízení
administration vláda
administration správa
administration aplikace
administrative action administrativní akce
administrative authority správní úřad
administrative body správní orgán
administrative expulsion správní vyhoštění
administrative infraction přestupek
Administrative Procedure Code správní řád
administrative proceedings správní řízení
administrator správce
administrator administrátor
administrators správci
admissible erosion přípustná eroze
admissible flooding time přípustná doba zaplavení
admissible irrigated slope gradient přípustný sklon povrchu závlahového pozemku
admissible pollution přípustné znečištění
admissible slope length přípustná délka svahu (vodní eroze)
admission přijetí
admission doznání
admission vstupné
admission přístup
admission přiznání
admission přijmout
admission entrance charge vstupní poplatek
admissions přístupy
admissions přiznání
adsorb adsorbovat
adsorb pohlcovat
adsorbate adsorbovaná látka
adsorbed adsorbovaný
adsorbed substance SETadsorbát
adsorbent adsorbent
adsorbent adsorpční látka
adsorber adsorbér
adsorbing adsorbující
adsorption adsorpce
adsorption absorbce
adsorption water adsorpční voda
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
adventitious roots adventativní kořeny
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
advise her to try a drier climate doporučuji jí zkusit sušší prostředí
advise them of the consequences poučte je o následcích
advise them of their rights informujte je o jejich právech
adviser, advisor poradce, rádce
advisor poradce
advisory poradenský
advisory poradní
aerobic sludge stabilisation aerobní stabilizace kalu
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aerosol aerosol
aerosol irrigation aerosolová závlaha
aerosols aerosoly
Aesop Ezop
affected sedimentation rušená sedimentace
afforestation zalesnění
afforestation zalesňování
afraid so obávám se že
AFSOC Air Force Special Operations Command
after school mimoškolní
after school školní družina
after the lapse of a century po uplynutí století
aftershock následný otřes
against all odds patrně se nestane
against all the odds navzdory všemu
against all the odds proti všemu očekávání
aggregate consumption agregovaná spotřeba
aggression útok
aggression přepadení
aggression agrese
aggressions útoky
aggressor agesor
aggressor agresor
aggressor útočník
aggressors útočníci
agrarian transition zemědělská transformace
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
Achilles tendon Achilova šlacha
aim at something zaměřit se na co
air compressor vzduchový kompresor
air pollutant emission emise látky znečišťující ovzduší
air pollutant immission imise (látky znečišťující ovzduší)
air pollution point source bodový zdroj znečišťování ovzduší
air pollution source zdroj znečištění ovzduší
air pollution, emission reduction. znečištění ovzduší, redukce emisí
air show letecký den
airy condescension povýšená blahosklonnost
AK47 = Kalashnikov Kalašnikov (útočná zbraň sovětské výroby)
aldosterone aldosteron
Alfonso Alfonso
alien’s passport cizinecký pas
aliens‘ police cizinecká policie
Alison Alison
alkalic digestion alkalické vyhnívání (kanalizace)
all kinds of všelijaký
all muscles no brains samý svaly, mozek nikde
all roads lead to Rome všechny cesty vedou do Říma
all shook up nervózní
all show falešný
all things to all people každý dostane dost
all walks of life ze všech povolání
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
all your eggs in one basket vsadit vše na jednu kartu
Allison Allison
allocation of livestock alokace domácího zvířectva
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
allusion narážka
allusion zmínka
almost to easy až příliš snadno
almshouse chudobinec
alongshore u břehu
alpha mesosaprobity alfa mezosaprobita
alphabetisation abecední řazení
also rovněž
also taky
also též
also také
also i
also ran neschopný člověk
also ran neúspěšný člověk
Alsop Alsop
ambassador velvyslankyně
ambassador velvyslanec
ambassadorial velvyslanecký
ambassadors velvyslanci
amelioration reservoir meliorační nádrž
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
American Samoa Americká Samoa
ammonisation amonizace (vody)
amorous look zamilovaný pohled
amortisation amortizace
amortisation umořování
ampere second coulomb
ampere second ampérsekunda
amuse oneself zabavit se
amuse oneself bavit se
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anabolic steroid anabolický steroid
analytic dispersion analytická disperze
anaplasmosis anaplazmóza
anastomoses napojovat
anastomosis spojení
anastomosis anastomóza
anastomotic spojující
anastrophe anastrofa
ancestor předchůdce
ancestor praotec
ancestor předek
ancestors předci
and also i
and so on a tak dál
and then some a ještě více
Anderson Anderson
anesthesiologist anesteziolog
Anglo Saxon anglosaský
Anglo Saxon Anglosas
angstrom angstrom
animadversion výtka
animadversion důtka
animadversion kritika
anisotropic anizotropní
anisotropies anizotropní
anisotropy anizotropie
Anselmo Anselmo
answer for zodpovídat se za
answer the door otevřít dveře
answer the phone zvednout telefon
antagonism of toxic effect antagonismus toxického účinku
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic erosion antropogenní eroze
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anti personnel používaný proti osobám
anti social protispolečenský
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop
antierosion dike protierozní hrázka
antierosion measure protierozní opatření
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antierosion soil protection protierozní ochrana půdy
antierosion system protierozní soustava
antifrost irrigation protimrazová závlaha
antipersonnel protipěchotní
antiquarian bookshop antikvariát
antiresonance antirezonance
antiresonating protirezonanční
antisaprobity antisaprobita
antisocial protisociální
antisocial nesociální
antisocial protispolečenský
antisocial asociální
antispasmodic antispazmodický
antispasmodic protikřečový
antitrust policy protitrustová politika
antivivisectionist odpůrce vivisekce
anytime soon v dohledné době
anytime soon v blízké budoucnosti
apostolate apoštolství
apostolate apoštolát
apostolic apoštolský
apostrophe apostrof
apostrophes apostrofy
apostrophize oslovit
apostrophize apostrofovat
apostrophize slavnostně oslovit
apostrophize opatřit apostrofem
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
appliance stocks zásoby zařízení
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
applies to týče se
apposition apozice
apposition slovní přístavek
apprehension vnímání
apprehension předtucha
apprehension obava
apprehension chápání
apprehension chápavost
apprehension porozumění
apprehension úzkostlivost
apprehension zajištění
Area Source oblastní (plošný) zdroj
archbishop arcibiskup
archbishopric arcibiskupství
archiepiscopal arcibiskupský
aristocracy aristokracie
aristocrat šlechtic
aristocrat aristokrat
aristocratic šlechtický
aristocratic aristokratický
aristocratically aristokraticky
aristocrats aristokrati
Aristophanes řecký dramatik
Aristotle athénský filozof
arm raising forward předpažit
arms close the body připažit
arms control kontrola zbrojení
arms forward raise předpažit
Armstrong Armstrong
arsehole konečník
arsenious arzenitý
arson žhářství
arsonist žhář
art history dějiny umění
arteriosclerosis arterioskleróza
arteriosclerosis zužování tepen
artesian overpressure artézský přetlak
arthroscopy artroskopie
articles of association stanovy
artificial focus of epizooty umělé ohnisko epizoocie
artificial infection explosion umělé vzplanutí nákaz
artificial insemination umělé oplodnění
artificial insemination umělá inseminace
artificial respiration umělé dýchání
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
as a matter of fact vlastně
as a matter of fact ve skutečnosti
as a matter of fact de facto
as a whole jako celek
as all get out jako blázen
as all get out hodně
as bold as brass drzý jako opice
as brave as a lion statečný jako lev
as cold as charity studený jako kámen
as compared to v porovnání s
as compared with v porovnání s
as compared with ve srovnání s
as cool as cucumber klidný jako Angličan
as cool as cucumber s klidem Angličana
as cool as cucumber studený jako psí čumák
as dumb as a sack of hammers hloupý
as easy as falling off a log snadná věc, zívačka, brnkačka
as far as I know kam až moje vědomosti sahají
as for pokud jde o
as for co se týče
as chance would have it náhoda tomu chtěla, že
as chance would have it co čert nechtěl
as chance would have it co se nestalo
as likely to (inf.) protože by pravděpodobně
as likely to do že by asi udělal
as long as pokud
as long as dokud
as luck would have it a samozřejmě ...
as of k, ke, od (dne, data)
as plain as the nose on your face velmi jasný
as poor as a church mouse velmi chudý
as sick as a dog velmi nemocný
as sick as a parrot velmi nemocný
as slow as a dead snail nepřekonatelně pomalý
as slow as a snail pomalý jako hlemýžď
as slow as molasses in January velmi pomalý
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as soon as jen co
as soon as jakmile
as soon as possible co nejrychleji
as soon as possible co nejdříve
as soon as possible co nejdřív
as the crow flies vzdušnou čarou
as though jakoby
as though jako by
as to co se týče
as to pokud jde o
as useless as tits on a boar zbytečný
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
as you wish jak si prejete
ASAP (as soon as possible) co nejrychleji
asbestos azbest
asbestosis azbestóza
ascension povýšení
Ascension (Day) nanebevstoupení
ascensional stoupající
ascensional vzestupný
ascorbic acid kyselina askorbová
ascospore askospora
ascot druh šály
ascription přisuzování
ashore na břehu
Asia Minor Malá Asie
aside from stranou od
ask about ptát se na
ask for žádat o co
ask for ptát se po někom
ask for žádat o něco
ask for říci si o
ask for prosit o
ask for it říkat si o to
ask for the moon žádat více než je potřeba
ask for trouble koledovat si
ask out pozvat ven
ask over pozvat k sobě
ask permission žádat povolení
ask round pozvat
aslope šikmý
asocial asociální
aspect ratio poměr šířky k výšce
aspect ratio poměr stran
aspergilloma aspergilom
aspergillosis aspergilóza
aspersion pomluva
aspersion hanobení
asphodel asfodel
asphyxiation zadušení
asphyxiation udušení
aspiration úsilí
aspiration snaha
aspiration nasávání
aspiration touha
aspiration odsávání
aspiration usilování
aspiration aspirace
aspirational usilující
aspirations touhy
aspirations aspirace
aspirator odsávač
aspirator respirátor
aspirator dýchací přístroj
ass into gear činnost
ass into gear pracovat
ass on the line být zodpovědný za chybu
ass over teakettle vzít nohy na ramena
assassination atentát
assassination vražda
assassination úkladná vražda
assassinations úkladné vraždy
assassinator úkladný vrah
assert oneself uplatňovat se
assert oneself uplatnit se
assert oneself drát se dopředu
assertion tvrzení
assertion uplatnění
assertion prosazení
assertions prohlašování
assertions uplatnění
assessor odhadce
assessors likvidátoři
assessors odhadci
Asset provision Opravná položka k majetku
asseveration prohlášení
asshole zmrd
asshole debil
asshole svině
asshole kretén
asshole hajzl
asshole pitomec
asshole gauner
assholes idioti
assiduous vytrvalý
assiduous pilný
assiduous neúnavný
assiduous horlivý
assiduously svědomitě
assiduousness vytrvalost
assiduousness píle
assign to řadit do
assignation převedení
assignor převodce
assignor postupitel
assimilation přizpůsobení
assimilation asimilace
assimilation pond asimilační rybník
assimilatory asimilační
Assiniboin Assiniboin; Assiniboinové; assiniboinský
assistant professor odborný asistent
assistshop příručí
assistshop prodavačka
assistshop prodavač
associable asociovatelný
associate přičlenit
associate přidružený
associate sdružovat
associate sdružený
associate společník
associate asociovat
associate spolupracovník
associate stýkat se
associate company sdružená společnost
associate professor docent
associate with stýkat se s
associated přidružený
associated sdružený
associated asociovaný
associates společníci
associateship pozice spojence
associating asociující
association společenství
association společenstvo
association svaz
association styky
association styk
association spolek
association společnost
association společenstvo
association spojování
association spojení
association sdružování
association sdružení
association jednota
association asociace
association factor asociační faktor
association heat asociační teplo
associational svazový
associational spolkový
associational klubový
associational družstevní
associationism asocianismus
associations sdružení
associations asociace
associative asociativní
associatively asociativně
associativity asociativita
associativity asociativnost
assoil zprostit viny
assonance asonance
assonant asonanční
assort sestavovat
assort roztřídit
assort uspořádat
assorted smíšený
assorted různých druhů
assorted roztříděný
assortment sortiment
assortment souprava
assortment kolekce
assortments soupravy
assumption domněnka
assumption předpoklad
Assumption nanebevzetí
assumptions předpoklady
assumptions domněnky
asteroid asteroid
asteroidal hvězdicovitý
asteroids asteroidy
asthenopia astenopie
Aston Aston
astonish udivit
astonish překvapit
astonish ohromit
astonished užaslý
astonished být užaslý
astonishing udivující
astonishingly úžasně
astonishingly překvapivě
astonishment div
Astor Astor
astound ohromit
astounded užaslý
astounded ohromený
astounding úžasný
astounding ohromující
astoundingly neuvěřitelně
astounds ohromí
astrogation kosmická navigace
astrolabe předchůdce sextantu
astrologer astrolog
astrologers astrologové
astrological astrologický
astrology astrologie
astrometry astrometrie
astronaut kosmonaut
astronaut astronaut
astronautical astronautický
astronautics kosmonautika
astronauts astronauti
astronavigation astronavigace
astronomer astronom
astronomers astronomové
astronomic astronomický
astronomic obrovský
astronomical astronomický
astronomical clock orloj
astronomical chart hvězdná mapa
astronomical unit astronomická jednotka
astronomically astronomicky
astronomy astronomie
astrophysical astro fyzický
astrophysicist astrofyzik
astrophysics astrofyzika
astrophysics astro fyzika
Asuncion hl.m. Paraguay
Asuncion Asuncion
asylum housing azylové bydlení
asymptomatic bez symptomů
asymptote asymptota
asymptotic asymptotický
asymptotically asymptoticky
asynchronous asynchronní
asynchronously asynchronně
at a loss for words být beze slov
at a shot naráz
at a stroke rázem
at short notice po krátké výpovědní lhůtě
at school ve škole
at speeds of rychlostí
at the expense of something na úkor něčeho
at the hands of v potyčce
at the house of u
at the risk of life s nasazením života
at the speed of rychlostí
at the top of his voice hlasitě křičí
at this moment ihned
at this point in time v tomto okamžiku
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
atherosclerosis ateroskleróza
atherosclerosis kornatění tepen
Atchison Atchison
Atkinson Atkinson
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atmospheric ion atmosférický ion
Atomic Energy Commission Atomic Energy Commission AEC
Atomic Energy Commission AEC Atomic Energy Commission
atomisation atomizace
attentively listen to naslouchat
attestation ověření
attestation atestace
attestation osvědčení
audit conclusion závěr auditu
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
auscultation auskultace
auscultation poslech
auspicious slibný
auspicious nadějný
auspiciously nadějně
authorisation oprávnění
authorisation autorizace
authorised overdraft kontokorentní úvěr
Authorized Version Autorizovaná verze , název anglického překladu bible
auto emissions tax daň z emisí automobilů
auto suggestion autosugesce
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
automated emission monitoring automatizovaný emisní monitoring (AEM)
automated emission monitoring AEM automatizovaný emisní monitoring
automated immission monitoring automatizovaný imisní monitoring (AIM)
automated immission monitoring AIM automatizovaný imisní monitoring
autonomous consumption autonomní spotřeba
autosuggestion autosugesce
autotransformer autotrafo
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average reservoir depth průměrná hloubka nádrže
average yield of water source průměrná vydatnost vodního zdroje
aversion odpor
aversion nechuť
avulsion odtržení
awesome hrůzyplný
awesome hrozivý
awesome strašlivý
awesome strašně dobrý
awesome nahánějící hrůzu
awesome velkolepý
awesome úchvatný
awesome strašný
awesome hrůzný
awesome hrozný
awesome děsivý
awesome děsný
axial dispersion podélná disperze (hydrosystém)
back somebody up podpořit někoho
back to square one začít znovu od nuly
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backstop zarážka
backstop technologies zálohové technologie
backstroke znak
backsword jednosečný meč
badly advised conduct neuvážené chování
bag some rays opalovat se
baking soda jedlá soda
ballistocardiograph balistokardiograf
bank insolvency platební neschopnost banky
bank reservoir břehová jímka
barber´s shop holičství
barbershop holičství
barbershop styl zpěvu
bare your soul mluvit o soukromí
bargaining solution výsledek vyjednávání
baric depression barická deprese
bark is worse than his bite štěká ale nekouše
barn swallow vlaštovka obecná
barnstorm jezdit po venkově
barnstormer akrobat
barriers to competition překážky konkurence
barstool barová židle
Barstow Barstow
basal metabolism bazální metabolizmus
Bascom Bascom
base period základní období
baseboard podlahová lišta
baseborn nemanželský
based on na základě
basic component of environment základní složka prostředí
basic layout základní rozvržení
basic operation základní operace (v systému)
basic process základní proces (v systému)
basin irrigation závlaha výtopou
basophil bazofilní
basophilia bazofilie
basophilic bazofilní
Basque Country Baskicko
bass viol viola da gamba
basset hound baset
basso basista
basso bas
bassoon fagot
bassoonist fagotista
basswood lípa
bastardisation bastardizace
bastardization poničení
bastion bašta
bastioned opevněný baštami
bath sponge mycí houba
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
be an also ran být do počtu
be composed of složit se
be composed of skládat se
be disappointed zklamat se
be in a lying position ležet
be in session zasedat
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be out on his (her) own nebýt ve své kůži
be questioned být zpochybňován
be serious myslet to vážně
be sore bolet
be sorry politovat
be sorry litovat
be sorry for politovat
be suitable for hodit se pro (něco)
be supposed to mít
beast of burden soumar
beast of draught tažné zvíře
beast of prey dravé zvíře
beast of prey dravec
beast of prey šelma
beat the pants off s převahou porazit
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
beauty is in the eye of the beholder krása je v oku pozorovatele
beauty is in the eye of the beholder každému se líbí něco jiného
beauty is only skin deep nesuď lidi podle vzhledu
beauty salon salon krásy
beauty shop salon krásy
beauty spot znaménko krásy
because of kvůli
because of následkem
because of vzhledem k
become obsolete zastarat
becomes you sluší ti
bedsore proleženina
beef consommé hovězí vývar
before you can say Jack Robinson velmi rychle
before you can say Jack Robinson než bys řekl popel
beggars must not be choosers darovanému koni na zuby nekoukej
begs the question nechává otevřenou odpověď
během the lapse of a century během století
benefit cost analysis, cost estimation. analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, measurement of benefits. analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benefit cost ratio poměr výnosy náklady
benison požehnání
Benson Benson
Beresford Beresford
Bergstrom Bergstrom
beside the point irelevantní
beside the point mimo mísu
besom koště
besotted otupělý
besought zapřísahal
besought zapřísahán
bespoke na zakázku
bespoke na míru
bespoke zakázkový
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
best known nejznámější
Best Practical Technology (BPT). nejlepší praktická technologie (BPT)
bestir oneself rozhýbat se
bestow propůjčit
bestow umístit
bestow uložit
bestow udělit
bestow věnovat
bestow položit
bestow poskytovat
bestowal udělení
bestowed věnoval
bestowed udělený
bestrode zcela ovládat
bet you dollars to donuts vsaď se že ...
beta mesosaprobity beta mezosaprobita
Bialystok město Polsko
bias, aggregation zkreslení, agregace
bias, amenity misspecification zkreslení, chybný popis rekreačního statku
bias, benefit part whole zkreslení, částečné celkové přínos
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, context misspecification zkreslení, kontextově chybná specifikace
bias, elicitation question zkreslení, odvozující otázky
bias, geographical part whole zkreslení, geografické částečně celkové
bias, geographical sequence aggregation zkreslení, geografické postupné sčítání
bias, hypothetical zkreslení hypotetické
bias, importance zkreslení, důležitost
bias, information zkreslení, informace
bias, instrument context zkreslení, nástrojový kontext
bias, method of provision zkreslení, metoda zajištění
bias, motivational motivační zkreslení
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, new source zkreslení, nový zdroj
bias, part whole zkreslení, částečné celkové
bias, policy package part whole zkreslení, celkové částečné balík péče
bias, population choice zkreslení, výběr populace
bias, position zkreslení, pozice
bias, probability of provision zkreslení, pravděpodobnost zajištění
bias, property right zkreslení, vlastnické právo
bias, question order zkreslení, pořadí otázek
bias, relational zkreslení, v relaci
bias, reporting zkreslení, hlášení
bias, sample nonresponse zkreslení, žádná odpověď
bias, sample selection zkreslení, výběr vzorku
bias, sponsor zkreslení, sponzor
bias, starting point zkreslení, počáteční bod
bias, starting point zkreslení způsobené počáteční hodnotou
bias, symbolic zkreslení, symbolické
bias, temporal selection zkreslení, dočasný výběr
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
big shot hlavoun
big shot eso
bigger fish to fry mít na práci důležitější věci
bilestone žlučový kámen
binding instruction závazný pokyn
biodestruction biodestrukce
biodiversity prospecting. průzkum biodiverzity
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological composition biologické složení (systému)
biological decomposition biologická rozložitelnost
biological method of waste disposal biologická metoda zneškodňování odpadu
bioscope kino
bioscope bioskop
biosorption biosorpce
biotransformation biotransformace
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
birdsmouth klínový zářez
birdsong cvrlikání
birdsong ptačí zpěv
birthstone měsíční kámen
bisection půlení
bisector sečna
bisector osa
bishop biskup
bishop střelec
bishopric diecéze
bishopric biskupství
bishops biskupové
bison zubr
bison bizon
bistro bistro
bite the hand that feeds you zle se odvděčit za pomoc
bituminous coal černé uhlí
Blackstone Blackstone
blank shot výstřel naslepo
blasphemous rouhavý
blasphemous bezbožný
blasphemously rouhavě
blast off odstřelit
blast off odstartovat
blast off odpálit
blast you vynadat ti
blastoderm blastoderm
blastoff odpálení
blastosphere blastula
bless my soul pro pána krále!
blind spot slepá skvrna
blind spot zóna necitlivosti
blithesome veselý
blithesome radostný
blood poisoning otrava krve
blood transfusion krevní transfúze
bloodshot krví podlitý
bloodsport myslivost
bloodstock plnokrevníci
bloodstone krevel
bloodstone druh nerostu
blossom kvítek
blossom rozkvést
blossom kvést
blossom květ
blossom květy
blossom forth vyrůst
blossom forth rozvinout se
blossom out vyrůst
blossom out rozvinout se
blossom out rozkvést
blossom out vykvést
blossomy květnatý
blow this joint opustit nějaké místo
blow this Popsicle stand opustit nějaké místo
bluestocking emancipovaná žena
bluestone modrá skalice
blusterous zuřivý
blusterous divoký
blusterous bouřlivý
boa constrictor hroznýš královský
boarding school internátní škola
Bode phase plot fázová frekvenční charakteristika
body shop opravna karosérií
body shop autodílna
body shop autoservis
boisterous divoký
boisterous bouřlivý
boisterously nespoutaně
boisterously bouřlivě
boisterousness bouřlivost
bondswoman nevolnice
bonus stock prémiové akcie
bonus stock prémiová akcie
bookshop knihkupectví
bookshops knihkupectví
bookstore knihkupectví
boost converter spínaný zdroj
boost converter DC spínaný měnič
born with a silver spoon in his mouth urozený
borrow sth from sb (vy)půjčit si něco od někoho
borrow sth from sb vypůjčit si něco od někoho
Bosnia Herzegovina Bosna Hercegovina
bosom hruď
bosom poprsí
bosom prsa
bosom ňadra
bosom buddy blízcí přátelé
bosomy prsatý
boson boson
boson druh částice
boss sb. about buzerovat (někoho)
bossom dekolt
Boston hl.m. Massachusetts v USA
Boston Boston
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
bothersome otravný
bothersome obtížný
bothersome dotěrný
boulder soil balvanitá půda
bowdlerisation odstraňování částí textu
boxer shorts trenýrky
Boylston Boylston
boys will be boys všichni kluci jsou stejní
boyscout chlapec skaut
brain storm společné vymýšlení řešení problému
brainstorm náhlý nápad
brainstorming brainstorming
brainstorming spontánní diskuse při hledání řešení
brainstorming využití náhlých nápadů
break a story informovat první o nějaké zprávě
break into song náhle začít zpívat
break short přerušit
breast stroke plavání prsa
breastbone hrudní kost
breaststroke plavecký styl prsa
breastwork parapet
breastwork zábradlí
breathe a sigh of relief cítit pocit úlevy
brick and mortar store kamenný obchod
brimstone síra
bring the house down rozvášnit publikum
Bristol Bristol
British Columbia Britská Kolumbie
British Trust for Ornithology BTO British Trust for Ornithology
British Trust for Ornithology British Trust for Ornithology BTO
broadsword druh širokého meče
bronchoscope bronchoskop
brownish yellow žlutohnědý
brownish yellow žlutohnědý
brownstone hnědý pískovec
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
brush down okartáčování
brush down napomínat
brush down kárat
brush it off nedělej si starosti
brush off odmítnutí
brush off odbytí
brush off odbýt
brush off odmítnutí
brush up on procvičit si
brushwood chrastí
brushwork malba
Brussels sprouts růžičková kapusta
brutalisation týrání
BSOD Blue Screen Of Death
BTLSOM Beats The Living S Out of Me
BTSOOM Beats The S Out Of Me
bubble policy of emission reduction redukce emisí pomocí bublinové politiky
buckshot náboj do brokovnice
buffer zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
bug (someone) otravovat někoho
building society stavební družstvo
bull session debata
burdensome tíživý
burdensomeness tíživost
burdensomeness obtížnost
bureaucratisation byrokratizace
Burkina Faso Burkina Faso
burst forth vyrazit
burst forth propuknout
burst out propuknout
burst out crying rozplakat se
burst upon vyšlehnutí
burst upon propuknutí
bus station autobusové nádraží
bus stop zastávka
bus stop stanice
bus stop autobusová stanice
busboy pikolík
business associate obchodní partner
business college obchodní akademie
business corporation obchodní korporace
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
business records obchodní záznamy
businesswoman obchodnice
businesswoman podnikatelka
bust out uniknout
bustle about chvátat
bustle about pospíšit si
busy tone signál obsazeno v telefonu
busybody radílek
butterscotch karamelový
by guess or by gosh jak se dá
by leaps and bounds rychle
by leaps and bounds skokem
by leaps and bounds mílovými kroky
by means of st prostřednictvím čeho
by means of st pomocí čeho
by reason of z důvodů
by reason of v důsledku (čeho)
by reason of pro (z důvodu)
by registered post doporučeně
by the same token být spravedlivý
by the seat of your pants téměř bez peněz
by the skin of their teeth velmi těsně
by the skin of their teeth stěží
byssinosis byssinóza
c satisfactory dostatečná
c section císařský řez
cabernet sauvignon odrůda vína
cable television kabelová televize
caisson muniční vůz
caisson keson
cake shop cukrárna
call into question brát v pochybnost
call the shots rozhodovat o tom co se stane
calypso druh písně
calypso druh orchideje
camisole živůtek
camisole dámský nátělník
campesino pracovník na farmě
campesino farmář
canonisation svatořečení
canonisation kanonizace
capacious memory obsáhlá paměť
caparison čabraka
capital stock základní jmění
capital stock kmenové jmění
capital stock kmenové akcie
capitalisation kapitalizace
capstone vyvrcholení
capsule anchor lepená kotva
car school autoškola
carbon storage. ukládání uhlíku
caricaturisation karikaturizace
Carlson Carlson
carpal tunnel syndrome syndron zápěstního tunelu
carry the conversation udržovat konverzaci
Carson Carson
Carson City hl.m. Nevada v USA
Carson City hlavní město státu Nevada v USA
Cartesian product kartézský součin
Caruso Caruso
Casanova Casanova
cascade pond system kaskádová rybniční soustava
case control study studie případ kontrola
case in point ... je toho důkazem
case to case basis případ od případu
casebook kniha pacientů
caseload klientela
caseous sýrovitý
caseous kaseózní
casework sociální práce
caseworker sociální pracovník
cash cow dojná kráva
cash crop tržní plodina
cash flow hotovostní tok
cash flow tok peněž
cash flow peněžní tok
cash on delivery dobírka
cash on delivery (UK) dobírka
cash on the barrelhead hotovost
cash on the barrelhead placení v hotovosti
cash on the line zaplatit vše v hotovosti
cash position likvidita
cash voucher pokladní doklad
cashbook pokladní deník
cashbox příruční pokladna
cashpoint bankomat
casino kasino
cassation complaint kasační stížnost
casserole rendlík
casserole kastrol
casserole dusit
casserole hrnec
cassette reservoir kazeta (odvodňování)
cassino kasino
cassock sutana
cassocked oděný klerikou
cassocked oblečený do sutany
cassowary druh ptáka
cast about uvažovat
cast about slídit
cast about rozvažovat
cast about pátrat
cast about prohledávat
cast anchor zakotvit
cast anchor spustit kotvu
cast down skličovat
cast down deprimovat
cast in place concrete monolitický beton
cast in situ concrete monolitický beton
cast iron litinový
cast iron litina
cast iron litinový
cast off zavrhnout
cast off odvrhnout
cast off odložit
cast off odhodit
cast off odložené např. šaty
cast out vypudit
cast out vyloučit
cast out vyhodit
cast out vyhnat
cast your vote volit ve volbách
castigation pokárání
castigator kritik
Castillo Castillo
casting vote rozhodující hlas
casting vote rozhodčí hlas
castor vyrobené z bobra
castor kolečko nábytku
castor oil ricínový olej
castration kastrace
castrato eunuch
castrato kastrát
Castro Castro
Castro Fidel Castro (narozen 1926)
casual labourer příležitostný dělník
catastrophe katastrofa
catastrophes katastrofy
catastrophic katastrofický
catastrophically katastroficky
categorisation kategorizace
cateterisation cévkování
catheterisation katetrizace
catheterisation zavedení cévky
catch sight of spatřit
catch sight of uvidět
catch some rays opalovat se
catchment school spádová škola
caught with his pants down chycen při činu
causation příčina
caustobiolith kaustobiolit
caveat emptor transactions transakce bez záruky
cease to exist zaniknout
censor cenzurovat
censor cenzor
censored cenzurováno
censored cenzurovaný
censorial cenzorský
censoring cenzurování
censorious cenzorský
censorious zbytečně přísný
censorious přehnaně kritický
censoriousness přísnost
censoriuos zatracující
censors pl. od cenzor
censorship cenzorství
censorship cenzura
centralisation centralizace
Centrocercus urophasianus tetřívek prériový
cephalosporiosis cefalosporióza
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
certified translation soudní překlad
cessation zastavení
cessation přerušení
cessation skončení
cessations zrušení
cession odstup
cession postup
cession odstoupení
cesspool žumpa
cestode tasemnice
circles around you umí ... mnohem lépe než ty
circumcision obřízka
circumscription vymezení
circumscription omezení
circumspection opatrnost
circumspection obezřetnost
cisco síh
cistercian monk cisterciák
civic association občanské sdružení
civil disobedience občanská neposlušnost
civil register (records) matrika
civil registry (office) matrika
civil registry office matriční úřad
civil society občanská společnost
civilisation civilizace
civilisations civilizace
clanswoman příslušnice klanu
class action skupinová žaloba
class conscious třídně uvědomělý
classical economics klasická ekonomie
classification třídění
classification klasifikace
classifications třídění
classifications klasifikace
classificatory třídící
classificatory klasifikační
classroom učebna
classroom třída
classwork práce ve třídě
claustrophobia klaustrofobie
claustrophobic klaustrofobní
claws are showing závistivý pohled
claws are showing naštvaný pohled
claystone jílovec
clear soup vývar
clear water storage tank akumulační nádrž
cleistogamic kleistogamický
cleistogamic krytosnubný
Clemson Clemson
clerestory ochoz
close cropped nákrátko ostříhaný
close down zrušit
close down zavřít
close down zastavit provoz
close down uzavřít
close down zastavit
close down končit vysílání
close down ukončení činnosti
close mouthed nemluvný
close off zablokovat
close out likvidovat
close out zbavit se zboží
close out netting závěrečné vyrovnání pohledávek a závazků
close to blízko
close to the vest skrytý
closed circuit television uzavřený televizní okruh
closed loop recycling uzavřená (interní) recyklace
closed loop recycling uzavřená (interní) recyklace
Closed loop system uzavřený systém
closedown ukončení činnosti
closemouthed nemluvný
closeout výprodej
closure of a set uzávěr množiny
clouds on the horizon objevil se problém
co operative building society stavební bytové družstvo
co operative shop konzum
co operative society výrobní družstvo
co operative society obchodní družstvo
co operative store konzum
co respondent spoluodpůrce
coal shovel lopata na uhlí
coarse mouth huba
coarse soil hrubozem
Coase Conjecture. Coaseova domněnka
Coase Theorem Coaseův teorém
Coase Theorem Corollary. důsledek Coaseova teorému
coast douglas fir douglaska tisolistá
coast to coast přes celé území
coast to coast od pobřeží k pobřeží
coastal resources demand poptávka po pobřežních zdrojích
cobble stone kočičí hlava
cobblestone kočičí hlava
cobblestone dlažební kostka
cobblestone dlaždice
cobblestones dlažební kostky
cockscomb chvastoun
cocksfoot srha
codswallop pitomost
codswallop nesmysl
coffee shop bufet
cohesion soudržnost
cold digestion studené vyhnívání (kanalizace)
cold fusion studená fúze
cold shoulder ignorovat
cold shoulder přezírání
cold shoulder nevšímavost
cold shoulder ignorovat
cold sore opar
collective consciousness vědomí sounáležitosti ke kolektivu
collective consciousness solidarita s kolektivem
collectivisation kolektivizace
collision kolize
collision srážka
collisional kolizní
collisions kolize
collisions srážky
colloidal dispersion koloidní disperze
collusion tajná dohoda
collusion konspirace
colonisation kolonizace
colonoscope sigmoidoskop
colostomy kolostomie
colourisation kolorace
coltsfoot podběl
combustion spalovací
combustion spalování
come on strong dělat se zapálením
comfort station veřejný záchod
commanding position výhodně položené místo
commanding position strategická pozice
commercialisation komercializace
commiseration soucit
commiserations politování
commission pověřit
commission poslání
commission oprávnění
commission odměna
commission provize, odměna
commission zplnomocnit
commission zplnomocnění
commission zmocnit
commission úkol
commission pověření
commission provize
commission výbor
commission úřad
commission propůjčení důstojnické hodnosti
commission jmenovací listina důstojníka
commission komise
commission dát do výroby
commissionaire vrátný
commissioned zmocněný
commissioned pověřený
commissioned objednaný
commissioned officer důstojník
commissioner zmocněnec
commissioner komisař
commissioning pověření
commissioning uvedení do provozu
commissions výbory
commissions komise
commissions poplatky
commissions odměny
commissions zakázky
commissions zadává
commissions pověřuje
commissions zmocňuje
Committee for the Rights of Foreigners Výbor pro práva cizinců
common divisor společný dělitel
common law spouse druh/družka
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
common property resources. společně vlastněné zdroje (obecní zdroje)
common stock společné zásoby
common stock kmenová akcie
common stock běžná akcie
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
comparative assertion srovnávací tvrzení
comparative assertion porovnávací tvrzení
comparison srovnávání
comparison příměr
comparison porovnání
comparison srovnání
comparisons porovnání
compartmentalisation rozčlenění
compassion soucit
compassionate soucitný
compassionately soucitně
compassionateness soucitnost
compensate for nahrazovat
compensate for nahradit
compensating reservoir kompenzační vodní nádrž
compensating variation kompenzace změny
compensation odškodnění
compensation kompenzace
compensation vyrovnání, odškodnění
compensation odškodné
compensation náhrada
compensation vyrovnání
compensation pojistné plnění
compensation declivity kompenzační sklon (hydrotechnika)
compensation fund kompenzační fond
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
compensation variable kompenzační proměnná
compensation zone kompenzační vrstva (voda)
compensations kompenzace
compensator kompenzátor
compensatory vyrovnávací
compensatory vyrovnávací, kompenzační, náhradní
compensatory kompenzační
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competitive consumption bundles balíky kompetitivní spotřeby
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
compose oneself ovládnout se
compose oneself uklidnit se
composed of složený z
composition složení
composition kompozice
composition skladba
composition sestavování
compositional kompoziční
compositions skladby
compositions sestavy
compositor typograf
compositor sazeč
comprehension chápavost
comprehension porozumění
comprehension chápání
comprehension hutnost
comprehensive school britská všeobecná střední škola
comprehensive school jednotná střední škola
compression komprimace
compression stisknutí
compression stlačení
compression zhuštění
compression stlačování
compression propružení
compression komprese
compressional stlačující
compressor kompresor
compromise programming kompromisní tvorba programů
compulsion přinucení
compulsion nutkání
compulsion nucení
compulsion donucení
compulsorily nedobrovolně
compulsory nedobrovolný
compulsory nucený
compulsory obligatorní
compulsory povinný, nucený
compulsory povinný
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
compulsory reading povinná četba
compulsory school attendance povinná školní docházka
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
Computer Aided Instruction počítačem podporovaná výuka
computerisation komputerizace
computerisation automatizace
conceptualisation konceptualizace
concession koncese
concession oprávnění
concession koncesovaný
concession povolení
concession úleva
concession sleva
concession koncese, oprávnění
concession výsada
concession ústupek
concession připuštění
concessionaire koncesionář
concessional ustupující
concessionary zlevněný
concessionary koncesionářský
concessionary koncesionář
concessions výsady
concessions ústupky
concessions oprávnění
concision zohavení
conclusion sjednání
conclusion vývod
conclusion uzavření
conclusion úsudek
conclusion závěr
conclusion and improvement assessment závěr a hodnocení zlepšení
conclusions vyvození
conclusions ukončení
conclusions závěry
concussion otřes
concussion otřes mozku
condensation kondenzace
condescension blahosklonnost
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
Conestoga vůz dobyvatelů Ameriky
Conestoga wagon vůz dobyvatelů Ameriky
confession vyznání
confession doznání
confession zpověď
confession přiznání
confessional zpovědní
confessions přiznání
confessor zpovědník
confiscation zabavení
confiscation konfiskace
confiscator konfiskátor
confiscatory konfiskační
confusion vřava
confusion zmatení
confusion zmatek
confusions zmatky
congestible public good veřejné statky, které se mohou zahltit
congestion zácpa
congestion ucpání
congestion přecpání
congestion zahlcení
congestion přeplnění
congestion pricing stanovení ceny dopravní zácpy
congressional kongresový
conic section kuželosečka
conquistador dobyvatel
conquistador conquistador
consanguineous pokrevný
conscientious svědomitý
conscientiously svědomitě
conscientiousness svědomitost
conscientiousness pečlivost
conscionable svědomitý
conscious při smyslech
conscious sebevědomý
conscious uvědomělý
conscious vědomý si
conscious vědomý
conscious úmyslný
conscious vědom
conscious při vědomí
conscious negligence nedbalost vědomá
consciously vědomě
consciousness vědomí
conscription branná povinnost
consecration vysvěcení
consent to přisvědčit
consent to souhlas s
consentaneous souhlasící
consentaneous souhlasný
conservation zachování
conservation uchování
conservation konzervace
conservation zadržování
conservation reserve programme program ochrany rezervace
conservation tillage ochranné obdělávání půdy
conservationist konzervativec
conservationist ochránce přírody
conservative modelling konzervativní modelování
conservatoire konzervatoř
conservator kustod
conservator restaurátor
conservatory konzervátor
conservatory skleník
conservatory konzervatoř
conserving irrigation norm záchovná závlahová dávka
consideration uvažování
consideration přemýšlení
consideration protihodnota
consideration zřetel
consideration uvážení
consideration úvaha
consideration úhrada
consideration ohled
considerations uvážení
considerations úvahy
considerations posouzení
consignor odesílatel
consignor deponent
consistory konzistoř
consolable utěšitelný
consolation útěcha
consolation prize cena útěchy
consolatory utěšující
console utěšit
console ovládací panel
console chlácholit
console konzola
console konzolový
console konzola (spisovně ž., žena)
consoled utěšoval
consolidate upevnit
consolidate sjednotit
consolidate posílit
consolidate konsolidovat
consolidated zpevněný
consolidated sloučený
consolidating upevňující
consolidating konsolidující
consolidation konsolidace
consolidation upevňování
consolidation sjednocení různých závazků v jeden závazek
consolidator upevňovatel
consolidator sjednotitel
consolidator tužidlo
consommé vývar
consonance souzvuk
consonance konsonance
consonant souhláska
consonantal souhláskový
consonants souhlásky
consort stýkat
consort choť
consortia konsorcium
consortium konsorcium
conspicuous zřetelný
conspicuous zřejmý
conspicuous viditelný
conspicuous nápadný
conspicuously zřetelně
conspicuously viditelně
conspicuousness nápadnost
conspiration konspirace
conspiration konspirační akce
conspirator spiklenec
conspiratorial spiklenecký
conspiratorial konspirativní
conspiratorial konspirační
conspiratorially spiklenecky
conspirators spiklenci
constant cost industry odvětví spevnými náklady
constant returns to scale konstantní výnosy zrozsahu
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
constant storage level hladina stálého nadržení
constant symbol (payment identifier) konstantní symbol
Constantinople Istanbul
Constantinople Cařihrad
constatation konstatování
constellation souhvězdí
consternation úžas
consternation konsternace
consternation zděšení
consternation ohromení
constipation zácpa
constitution konstituční
constitution ustavení
constitution zřízení
constitution ústava
constitution tělesná konstituce
constitution složení
constitution konstituce
constitutional ústavní
constitutional podstatný
constitutional konstituční
constitutional complaint ústavní stížnost
constitutional court Ústavní soud
constitutionalism konstitucionalizmus
constitutionalist konstitucionalista
constitutionality ústavnost
constitutionally ústavně
constitutions utváření
constitutions ústavy
constriction konstrikce
constrictor škrtič
constrictor sval svěrač
constrictor had škrtič
construction zhotovení
construction sestrojení
construction provedení
construction stavění
construction konstrukce
construction site staveniště
construction waste stavební odpad
constructional konstrukční
constructionist konstruktér
constructions konstrukce
constructor stavitel
constructor konstruktor
constructor konstruktér
consubstantiation konsubstanciace
consultation porada
consultation konzultace
consultations konzultace
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
consulting room poradna
consumer electronics spotřební elektronika
consumer goods konzumní zboží
consumer goods spotřební zboží
consumer products, differentiated konzumní produkty, diferencované
consumer society spotřebitelská společnost
consumer society konzumní společnost
consumer sovereignty spotřebitelská suverenita
consummation dovršení
consummation dokončení
consumption spotřeba
consumption záhuba
consumption souchotiny
consumption odběr
consumption expenditures spotřebitelské výdaje
consumption function funkce spotřeby
consumption function spotřební funkce
consumption pattern struktura spotřeby
consumption tax spotřební daň
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contaminated site sanitation sanace staré zátěže
contemporaneous erosion soudobá eroze
contestation kontroverze
contextualisation kontextualizace
continental slope kontinentální svah
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous function spojitá funkce
contradistinction rozlišení kontrastem
contusion pohmožděnina
Convention on the Conservation of Antarctic *** Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
conversation hovor
conversation pohovor
conversation rozmluva
conversation konverzace
conversation rozhovor
conversational konverzační
conversational hovorový
conversationalist dobrý společník
conversationally konverzačně
conversations konverzace
conversazione konverzační setkání
conversion přestup
conversion převádění
conversion převedení
conversion překlad
conversion přeměna
conversion konverze
conversions konverzace
convulsion křeč
convulsions nepokoje
cool customer drzoun
cool customer vypečený ptáček
coprocessor koprocesor
Coriolis force Coriolisova síla
cornerstone základní kámen
cornerstone základní
corporatist model of regulation korporatistický model řízení
correspond odpovídat si
correspond shodovat
correspond odpovídat
correspond korespondovat
correspond dopisovat si
correspond dopisovat
corresponded odpovídal
corresponded korespondoval
correspondence shoda
correspondence písemný styk
correspondence dopisování
correspondence korespondence
correspondence card dopisnice
correspondences korespondence
correspondent zpravodaj
correspondent dopisovatel
correspondent korespondent
correspondent bank korespondenční banka
correspondents korespondenti
corresponding dopisující
corresponding korespondenční
corresponding souhlasný
corresponding příslušný
corresponding odpovídající
corresponding korespondující
correspondingly souhlasně
correspondingly příslušně
corresponds odpovídá
corresponds koresponduje
corrosion koroze
corticosteroid kortikosteroid
corticosterone kortikosteron
cortisol kortizol
cortisone kortizon
coruscation třpyt
coruscation jiskření
coruscation blyštění
Cosgrove Cosgrove
cosmetologist kosmetolog
cosmetologist kosmetik
cosmetology studium vzhledu
cosmogenic kosmogonický
cosmogeny kosmogonie
cosmogonic kosmogonický
cosmogony kosmogonie
cosmographer kosmograf
cosmography kosmografie
cosmological kosmologický
cosmologically kosmologicky
cosmologist kosmolog
cosmologists kosmologové
cosmology kosmologie
cosmonaut kosmonaut
cosmopolitan světoobčanský
cosmopolitan kosmopolitní
cosmopolitanism kosmopolitismus
cosmopolite kosmopolitní
cosmos vesmír
cosmos kosmos
cosmos krásenka
cosmotron kosmotron
cosponsor spolupořadatel
cost benefit criterion kritérium nákladů a užitku
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
cost of capital náklady (cena) kapitálu
cost of labour náklady práce
cost of living životní náklady
cost of proceedings náklady řízení
cost of sales prodejní náklady
cost on delivery (US) dobírka
cost push inflation inflace tlačená náklady
cost push inflation nákladová inflace
cost you stát mnoho úsilí
cost you stát mnoho peněz
Costello Costello
costermonger pouliční prodavač
costs, commuting náklady, dojíždění
costs, compliance. náklady na splnění
costs, contracting náklady, uzavření dohody
costs, enforcement náklady, vynucení
costs, information náklady, informace
costs, labour náklady, práce
costs, monopoly náklady, monopol
costs, operating náklady, provozní
costs, operational náklady, provozní
costs, opportunity. náklady příležitostí
costs, overhead režijní náklady
costs, production (manufacturing) výrobní náklady
costs, social náklady, společenské
costs, supervision náklady, dohled
costs, total náklady celkově
costs, transaction náklady, transakce
counsellor poradce
counselor poradce
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
counterespionage kontrarozvědka
counterespionage kontrašpionáž
countryside and community attributes vlastnosti krajiny a komunity
Countryside Commission Countryside Commission
course of events dění
course of treatment léčení
course you can samozřejmě že to zvládneš
coursebook učebnice
coursework celoroční práce
court shoes lodičky (dámské boty)
courtesy of ... jsou od
couscous kuskus
craftperson řemeslník
craftspeople řemeslníci
craftswoman řemeslnice
Cranston Cranston
crapshooter hráč v kostky
crash course rychlokurz
crash into narazit do
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
creaseproof nemačkavý
creosote kreozot
crescendo zesílení
crescendo stupňování
cresol krezol
crest safety elevation bezpečnostní výška hráze
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
criminal conversation cizoložství
Criminal Investigation Department oddělení pro vyšetřování u britské policie
criminalisation kriminalizování
crimson rudý
crisis intervention krizová intervence
crisscross křižovat
critical moisture period kritické vláhové období
cross compliance vzájemné vyhovění
cross country terénní
cross country přespolní
cross country terénní
cross country přespolní
cross country skis běžky
cross cultural mediation interkulturní mediace
cross examination krizový výslech
cross fertilisation oplodnění
cross fertilization křížové oplodnění
cross my heart and hope to die slibuji na svou čest
cross off vyškrtnout
cross off odškrtnout
cross oneself pokřižovat se
cross out vyškrtat
cross out přeškrtat
cross over Jordan zemřít
cross over to the other side zemřít
cross pollinate opylovat křížem
cross pollination opylení křížem
cross pollination cizosprašnost
cross product vektorový součin
cross question vyslýchat
cross section průřez
cross section příčný řez
cross section průřez
cross sectional příčný
cross sectional průřezový
cross sectional dispersion příčná disperze (hydrosystém)
cross someone naštvat někoho
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
cross town vedoucí napříč městem
crossbones smrtihlav
crossbones zkřížené hnáty
crossbow samostříl
crossbow kuše
crosscultural mediator interkulturní mediátor
crossover přesah
crossover překřížení
crossover míšení
crossover přejezd
crossroad křižovatka
crossroad rozcestí
crossroads rozcestí
crossroads křižovatka
crosstown napříč městem
crossword křížovka
crossword puzzle křížovka
crosswords křížovka
Crow; Crows (Crow Indians) Vrána (Vraní Indián); Vrány (Vraní Indiáni)
cruise control regulace rychlosti jízdy
cruising for a bruising řikat si o rvačku
crush out vytlačit
Crusoe Crusoe
cry your eyes out vybrečet si oči
cryptosaprobity kryptosaprobita
crystal forming bacterium krystalotvorná bakterie
crystallisation krystalizace
crystallization krystalizování
crystallization krystalizace
crystallographer krystalograf
crystallographic krystalografický
crystallography krystalografie
cuddlesome roztomilý
Culbertson Culbertson
culdoscope endoskop
culdoscopy kuldoskopie
culture shock kulturní šok
cumbersome nešikovný
cumbersome nemotorný
cumbersomely nemotorně
cumbersomeness těžkopádnost
cumbersomeness nešikovnost
cumbersomeness nemotornost
cumshot výstřik semene
curbstone obrubník
currency basket basket of currencies měnový koš
currency composition měnová struktura
cursor kurzor
cursorial běhavý
cursorily povrchně
cursoriness zběžnost
cursoriness povrchnost
cursors kurzory
cursory zběžný
cursory povrchní
cushion ztlumit
cushion zmírnit
cushion změkčit
cushion polštářek
cushion bříško
cushion polštář
cushion mantinel
cushioned polštářovaný
cushioned čalouněný
cushioning čalounění
cushioning odpružení
cushions vycpávky
cushions podložky
cushions polštáře
cushiony měkký
cushiony polštářovitý
cushiony vycpaný
cushiony vyčalouněný
cushiony vypolštářovaný
cuspidor plivátko
custodial zajišťovací
custodial vězeňský
custodial vazební
custodial trest na svobodě
custodian strážce
custodian hlídač
custodian dozorce
custodians strážci
custodians dozorci
custodians hlídači
custodianship opatrovnictví
custody opatrování
custody vyšetřovací vazba
custody vazba
custom zákaznictvo
custom mrav
custom uživatelský
custom zakázkový
custom úzus
custom obyčej
custom klientela
custom zvyklost
custom zvyk
custom built zhotovený na zakázku
custom declaration celní ohlášení
custom economy zvyková ekonomika
custom house celnice
custom made zhotovený na zakázku
custom mode uživatelský režim
customarily tradičně
customarily obvykle
customary obvyklý
customer zákazník
customer klient
customer odběratel
customer services zákaznické služby
customers zákazníci
customhouse celnice
customhouse officer celník
customisation upravení
customisation přizpůsobení
customise přizpůsobit
customised upravený
customised přizpůsobený
customising přizpůsobování
customizable úprava
customization úprava podle požadavků
customize přizpůsobit
customized přizpůsobil
customized přizpůsobený
customizing přizpůsobování
customizing přizpůsobení
customs zvyky
customs celní úřad
customs celnice
customs clo
customs celní
customs administration celní správa
customs clearance celní osvědčení
customs clearance celní odbavení
customs duty clo
customs duty celní poplatek
customs duty import duty clo dovozní
customs employee celník
customs frontier celní hranice
customs house celnice
customs man celník
customs office celní úřad
customs officer celník
customs tariff celní tarif (sazba)
customs tariffs cla
customshouse celnice
cut from the same cloth velmi podobný
cut me some slack dej mi více času
cut short zkrátit
cut short zarazit
cut short přistřihnout
cut someone some slack přimhouřit oko
cut someone some slack přimhouřit oči
cyanide poisoning otrava kyanidem
cycle per second cyklů za sekundu
cycles second cyklů za sekundu
cyclic disorder opakovaná porucha
cyclostomata kruhoústí
cystic fibrosis cystická fibróza
cystoparalysis cystoparalýza
cystoplegia cystoplegie
Czech Social Security Administration Česká správa sociálního zabezpečení
Czechoslovak Čechoslovák
Czechoslovak Českoslovák
Czechoslovak československý
Czechoslovakia Československo
Czechoslovakian Čechoslovák
Czechoslovakian československý
dactyloscopy daktyloskopie
dam consolidation opevnění hráze
damask rose růže z damašku
damson slíva
Danielson Danielson
darksome temný
darksome tmavý
dash down načrtnout
dash off vysypat ze sebe
dashboard palubní deska
dat ins of dva dvěma
dat loc of stopařka stopařce
data processor procesor
Davidson Davidson
Davison Davison
Dawson Dawson
day school denní škola
day when authorities are open to the public úřední den
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990) NDR = Nemecká demokratická republika
de escalation deeskalace
de Soto de Soto
de Stalinization destalinizace
debit authorisation n pověření k zatížení účtu
decentralisation decentralizace
decimal separator desetinná čárka
decimal separator desetinná tečka
decimalisation decimalizace
decision usnesení
decision rozhodnutí
decision making rozhodování
decision making rozhodování
decision making processes rozhodovací proces
decision rules, benefit cost ratio criterion. rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad
decisions rozhodnutí
declaration by a responsible representative prohlášení odpovědného zástupce
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
declassification odtajnění
declension ústup
declension sestup
declension skloňování
decolonisation osvobození
decolonisation dekolonizace
decommission vyřadit z provozu
decommissioned vyřazený
decomposition rozložení
decomposition rozkládání
decomposition rozklad
decomposition dekompozice
decompression dekomprese
decompression dekomprimování
Decompression Sickness Kesonová nemoc
Decompression Sickness Nemoc z dekomprese
deconstruction narušení
deconstructionist zastánce dekonstrukcionismu
decreasing cost industry odvětví s klesajícími náklady
decriminalisation dekriminalizace
decussation zkřížení
defenestration defenestrace
defensive action obranná akce
defensive goods obranné zboží
defensive host reaction obranná reakce hostitele
define the boundaries of vymezovat
define the boundaries of vymezuje
deforestation odlesnění
deforestation odlesňování
degustation degustace
deipnosophist ten kdo umí řečnit u stolu
delicate state of health těhotenství
delicate state of health delikátní stav
delicatessen shop lahůdkářství
delusion blud
delusion přelud
delusion oklamání
delusion mámení
delusion klam
delusion halucinace
delusional šálivý
delusional klamný
delusions přeludy
delusions mámení
delusions klamy
delusions halucinace
delusory klamný
demagnetisation odmagnetování
demand curves, for diversity poptávkové křivky, pro diverzitu
demand side economics ekonomie strany poptávky
demand st from sb žádat co od koho
demand st from sb žádat co po kom
demilitarisation demilitarizace
demobilisation demobilizace
democratisation demokratizace
demographic transition demografický přechod
demonstrate the truth of dávat za pravdu
demonstration projev
demonstration důkaz
demonstration demonstrace
demonstrations demonstrace
demonstrator demonstrátor
demonstrators předváděči
demoralisation demoralizace
demystification demystifikace
denationalisation zprivatizování
densitometer denzitometr
densitometry denzitometrie
densitometry měření optické hustoty
density flowing hustotní proudění
deoxidisation dezoxidace
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
department of social affairs odbor sociálních věcí
department store obchodní dům
depersonalisation depersonalizace
depersonalization odosobnění
depersonalization depersonalizace
depersonalize odosobnit
depletable resources vyčerpatelné zdroje
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, recyclable vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
depolarisation depolarizace
deposit account vkladový účet
deposition nános
deposition depozice
deposition sesazení
deposition výpověď
depositional naplaveninový
depositor vkladatel
depositors vkladatelé
depository úschovna
depository depozitář
depression skleslost
depression pokles
depression krize
depression hospodářská deprese
depression depresní
depression prohloubenina
depression prohlubeň
depression proláklina
depression propadlina
depression sklíčenost
depression stagnace
depression stlačení
depression níže
depression deprese
depression area depresní plocha
depression content depresní prostor
depression curve depresní křivka
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
depressor stlačovač
depressor depresor
derision posměch
derisory směšný
Des Moines hl.m. Iowa v USA
desalination odsolování
desalination desalinace
desalinization odsolování
desalting irrigation promývací závlaha
description vylíčení
description popsání
description líčení
description popis
descriptions popisy
descriptor popisovač
descriptor deskriptor
descriptors popisovače
desecration znesvěcení
desecration zhanobení
desecration zneuctění
desegregation desegregace
desensitization znecitlivění
desertification dezertifikace
desertification desertifikace
desertion dezerce
desiccation vysychání
desiccation vysoušení
desiccator sušička
design authority projekční orgán
design for the environment ekologické návrhářství
designation ustanovení
designation jmenování
designational týkající se ustanovení
designator označovatel
designator označovač
designing inundation návrhová povodeň
desilication desilikace vody
desirous žádostivý
desirous dychtivý
desk copy výtisk zdarma
desk copy autorský výtisk
desktop desktop
desktop pracovní plocha
desktop psací stůl
desktop plocha
desktop computer stolní počítač
Desmond Desmond
desolate zpustošit
desolate vylidněný
desolate skličující
desolate skleslý
desolate dezolátní
desolate beznadějný
desolate bezútěsný
desolate opuštěný
desolate bezútěšný
desolate pustý
desolated zpustošil
desolated zpustošený
desolateness opuštěnost
desolateness bezútěšnost
desolating bezútěšný
desolation pustota
desolation prázdnota
desorber desorbér
desorption desorpce
desoxyribonucleic acid (DNA) DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.)
desoxyribonucleic acid (DNA) DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.)
desoxyribonucleic acid (DNA) dezoxyribonukleová kyselina DNA
desperado zoufalec
desperado desperát
desperation zoufalství
despoil vyplenit
despoil vyloupit
despoiler vykrádač
despoilment vyplundrování
despoilment vyplenění
despoliation vyplenění
despoliation vyloupení
despond zoufalství
despond ztratit naději
despondence sklíčenost
despondency deprese
despondency skleslost
despondent sklíčený
despondent skleslý
despondently sklíčeně
despot tyran
despot despota
despotic despotický
despotism tyranie
despotism despotizmus
desquamation deskvamace
dessertspoon lžička na dezert
dessertspoon dezertní lžička
dessication odvlhčování
destabilisation destabilizace
destabilization destabilizace
destabilization agent destabilizační činidlo
destabilization chemical substance destabilizační chemikálie
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
destination místo určení
destination cíl cesty
destination cíl
destinations místa určení
destitution nouze
destitution bída
destitution chudoba
destroy zahubit
destroy zpustošit
destroy demolovat
destroy zbořit
destroy zničit
destroy ničit
destroyable zničitelný
destroyed zničený
destroyer torpédoborec
destroyer ničitel
destroyers ničitelé
destroying ničení
destroys ničí
destruction ničení
destruction destrukce
destruction zničení
destruction záhuba
destruction zkáza
destructor ničitel
destructor destruktor
desulphurating microorganism desulfurikační mikroorganismus
desulphurization desulfurikace
desulphurizing microorganism desulfurikační mikroorganismus
desultorily povrchně
desultoriness těkavost
desultoriness povrchnost
desultoriness nesoustavnost
desultory roztěkaný
desultory nepravidelný
desultory nesouvislý
desultory povrchní
desynchronize odsynchronizovat
detention (of persons) zajištění
deterministic process deterministický proces
detestation nenávist
devastation zničení
devastation devastace
devastator pustošitel
Development Assistance Committee Development Assistance Committee DAC
Development Assistance Committee DAC Development Assistance Committee
devote oneself to oddat se
diapason ladička
diapason diapazón
diastolic diastolický
diastrophism diastrofismus
Dickerson Dickerson
Dickinson Dickinson
Dickson Dickson
diesel oil nafta
diffusion difúze
diffusion rozptyl
diffusion šíření
diffusional difúzní
diffusive translation rozvolněný překlad
digestion strávení
digestion zažívání
digestion trávení
digestion period doba vyhnívání
digitisation digitalizace
digression odbočka
dichotomous choice dichotomický výběr
dimension velikost
dimension kóta
dimension dimenzovat
dimension dimenze
dimension rozměr
dimensional rozměrový
dimensionality rozměrnost
dimensionality počet rozměrů
dimensionally rozměrově
dimensioning dimenzování
dimensionless bezrozměrný
dimensions dimenze
dimensions rozměry
diminishing marginal utility of consumption snižování marginální užitné hodnoty spotřeby
diplomatic mission zastupitelský úřad
dipsomania alkoholizmu
dipsomaniac notorik
dipsomaniac dipsoman
direct costing methods metody ocenění pomocí přímých nákladů
direct waste application into soil přímá aplikace odpadu do půdy
disability pension invalidní důchod
disaccord nesouhlasit
disaccord nesouhlas
disadvantageous nevýhodný
disadvantageously nevýhodně
disaffection odcizení se
disaffiliation ztráta spojení
disaggregation rozpad
disaggregation rozklad
disallow nedovolit
disallow zamítnout
disallow neuznat
disallowed zamítnutý
disallowed neuznaný
disallowing zamítající
disambiguation odstranění dvojsmyslů
disappoint zklamat
disappoint oneself zklamat se
disappointed zklamal
disappointed zklamaný
disappointing neuspokojivý
disappointingly neuspokojivě
disappointment zklamání
disappointments zklamání
disapprobation nesouhlas
disapprobation neschválení
disapproval zamítnutí
disapproval nesouhlas
disapprove neschválit
disapproved zamítnutý
disapproved nesouhlasil
disapproves neschvaluje
disapproving odmítavý
disapproving nesouhlasný
disapprovingly odmítavě
disapprovingly nesouhlasně
disassociate oddělit
disassociation odloučení
disassociation oddělení
disastrous katastrofální
disastrously katastrofálně
disavow popřít
disavow neuznat
disavow distancovat se
disavowal zapření
disavowal popření
disavowal distancování se
disc jockey diskžokej
disclose prozradit
disclose odkrýt
disclosed odkrytý
disclosed odhalený
disclosing odhalující
disclosure odhalení
disclosure prozrazení
disco diskotéka
disco disko
discography diskografie
discoid kotoučovitý
discoid terčovitý
discoidal diskovitý
discoidal kotoučovitý
discoidal diskoidní
discoloration přebarvení
discoloration odbarvení
discolour zbarvit
discolouration odbarvení
discoloured odbarvený
discombobulate rozrušit
discombobulate zmást
discombobulating matoucí
discomfit zmást
discomfiture rozpaky
discomfort nepohodlí
discomfort nepohodlnost
discommode způsobit nesnáze
discommodities věci bez užitku
discompose znepokojit
discompose zneklidnit
discomposure znepokojení
discomposure zneklidnění
disconcert zneklidnit
disconcert uvést do rozpaků
disconcert rozrušit
disconcerted znepokojený
disconcerting zneklidňující
disconcertingly rušivě
disconcertion zneklidnění
disconcertion rozpaky
disconcertment znepokojení
disconcertment rozpaky
disconcertment zneklidnění
disconcertment nepokoj
disconnect oddělit
disconnect rozpojit
disconnect přerušit spojení
disconnect odpojit
disconnected vypnutý
disconnected rozpojený
disconnected nesouvislý
disconnected přerušený
disconnected odpojený
disconnected nespojený
disconnectedness nesouvislost
disconnecting odpojující
disconnecting nespojující
disconnection vysunutí
disconnection rozpojení
disconnection odpojení
disconnects vypojuje
disconnects rozpojuje
disconnects přerušuje
disconnects odpojuje
disconnects odděluje
disconsolate zoufalý
disconsolately zoufale
disconsolation sklíčenost
discontent nespokojenost
discontentedly nespokojeně
discontentment nespokojenost
discontinuance přerušení
discontinuance of proceedings zastavení řízení
discontinuation přerušení
discontinue zastavit
discontinue nepokračovat
discontinue přerušit
discontinued výběhový
discontinued skončený
discontinued přerušený
discontinuities nespojitosti
discontinuities nesouvislosti
discontinuity nespojitost
discontinuity nesouvislost
discontinuous nesouvislý
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
discontinuously nesouvisle
discord spor
discord neshoda
discordance nesouzvuk
discordant nesouhlasící
discordant disonantní
discos diskotéky
discotheque diskotéka
discount eskont
discount diskont
discount eskontovat
discount předvídat
discount skonto
discount srážka, sleva
discount slevit, odpočítat
discount diskontovat
discount doprodej
discount sleva
discount diskontní
discount brát na lehkou váhu
discount rate diskontní sazba
discountable diskontovatelný
discounted diskontovaný
discounted ve slevě
discountenance neschvalovat
discounting diskontování
discounting poskytování slevy
discounting. diskontování
discounts slevy
discounts rabaty
discourage zastrašit
discourage odradit
discourage odrazovat
discouraged znechucený
discouraged odrazený
discouragement zastrašování
discouragement nepodporování
discourages odrazuje
discouraging odrazující
discouragingly odradivě
discourse projev
discourse rozhovor
discourse proslov
discourse rozmlouvat
discourse rozmluva
discourse rozprava
discourse marker popisovač rozmluvy
discourteous nezdvořilý
discourteously nezdvořile
discourtesy nezdvořilost
discover odhalovat
discover odhalit
discover objevovat
discover objevit
discoverable objevitelný
discovered objevil
discovered objevený
discoverer objevitel
discoveries objevy
discovering objevování
discovers objevuje
discovery zjištění
discovery odhalení
discovery nález
discovery objevit
discovery objev
discovery objevení
discrete choice diskrétní výběr
discrete sedimentation prostá sedimentace
discretion vlastní úsudek
discretion úsudek
discretion rozvaha
discretion soudnost
discretion rezervovanost
discretion obezřetnost
discretion opatrnost
discretionary volitelný
discrimination rozdílné zacházení
discrimination schopnost rozlišovat
discrimination bystrý úsudek
discrimination rozlišování
discrimination diskriminace
discrimination (against somebody) diskriminace
discriminator diskriminátor
discriminatory diskriminační
discussion projednání
discussion diskuze
discussion debata
discussion diskuse
discussions diskuse
disease of civilization civilizační choroba
disease vector přenašeč choroby
diseconomies of scale ztráty z rozsahu
disembarkation vylodění
disembodied odtělesněný
disembodiment odtělesnění
disembodiment nezahrnutí
disembodiment nevčlenění
disembody odtělesnit
disembody odhmotnit
disembowel vykuchat
disembowelment vykuchání
disembroil vyprostit
disempower zbavit vlivu
disempower zbavit síly
disempower zbavit moci
disfavor nelibost
disfavour odpor
disfavour nesouhlas
disfavour nepřízeň
disfiguration zohyzdnění
disfiguration zohavení
disfiguration zmrzačení
disforest odlesnit
disforestation odlesnění
disfunction dysfunkce
disgorge vylévat
disgorge vyvrhnout
disgorge chrlit
disgorge zvrátit
disgorged zvrátil
disgorged vyvrhl
disgorged chrlil
disgorgement vyhrnutí
disgorgement vychrlení
disgorging vyvrhnout
dish it out rozplývat se nadšením
dish out servírovat
dish out rozdělovat
dish out naservírovat
dish towel utěrka
disharmonious disharmonující
disharmonious disharmonický
disharmony nesoulad
disharmony disharmonie
dishcloth utěrka
dishes to order jídla na objednávku
dishonest podvodný
dishonest nepoctivý
dishonest nečestný
dishonest nepoctivost
dishonest nečestnost
dishonestly nepoctivě
dishonestly nečestně
dishonesty nepoctivost
dishonesty nečestnost
dishonor zneuctít
dishonor zneuctění
dishonor hanba
dishonorable nečestný
dishonorable hanebný
dishonorably hanebně
dishonorably nečestně
dishonored zahanben
dishonored zneuctěn
dishonoring potupující
dishonoring zahanbující
dishonour zneuctít
dishonour hanba
dishonourable nepoctivý
dishonourableness nepoctivost
dishonourableness hanebnost
dishonourably nepoctivě
dishtowel utěrka
discharged pollution vypouštěné znečištění (vodní hospodářství)
disillusion rozčarovat
disillusion deziluze
disillusioned rozčarovaný
disillusioned zbaven iluzí
disillusioning zbavující iluzí
disillusionment zklamání
disillusionment zbavení iluzí
disillusionment deziluze
disinclination neochota
disinclination nechuť
disinfection dezinfekce (vodárenství, kanalizace)
disinfection dezinfekce
disinfestation odhmyzení
disinflation dezinflace
disinflation pokles růstu inflace
disinflation deflace
disinflationary dezinflační
disinformation dezinformace
disingenuous neupřímný
disingenuously neupřímně
disinsection dezinsekce
disintegration dezintegrace
disintegration dekompozice
disintegration rozpad
disjoin rozloučit
disjoint rozebrat
disjoint rozpojit
disjoint set disjunktní množina
disjointed rozebraný
disjointed rozpojený
disjointedly nesouvisle
disjointedly rozděleně
disjointedness nesouvislost
disjointedness rozdělení
disjointness vykloubenost
disjointness rozpojenost
disjunction oddělení
disjunction disjunkce
disk jockey diskžokej
disk operating system diskový operační systém
dislocate vykloubit
dislocated vykloubil
dislocated vykloubený
dislocation přemístění
dislocation posun
dislocation narušení
dislocation dislokace
dislodge vytlačit
dislodged vytlačil
dislodged vytlačený
dislogistic hanlivý
disloyal nevěrný
disloyal neloajální
disloyalty zrada
disloyalty neloajálnost
dismount sestoupit
dismount demontovat
dismount sesednout
dismount odmontovat
disobedience neposlušnost
disobedient neposlušný
disobey neuposlechnout
disobey neposlouchat
disoblige nevyhovět
disobliging neúslužný
disobliging neochotný
disorder zmatek
disorder nepořádek
disorder nemoc
disordered řádně nefungující
disordered nepořádný
disordered nepravidelný
disordered rozcuchaný
disordered rozrušený
disordered v nepořádku
disorderliness neuspořádanost
disorderliness nepořádnost
disorderliness nepořádek
disorderly nepořádný
disorderly rozházený
disorderly neuspořádaný
disorderly neuspořádaně
disorderly neukázněný
disorderly neukázněně
disorders zmatky
disorders poruchy
disorganisation dezorganizace
disorganise rozvrátit
disorganise rozložit
disorganise narušit
disorganised rozvrácený
disorganised rozložený
disorganised narušený
disorganization dezorganizace
disorganize dezorganizovat
disorganized dezorganizoval
disorient poplést
disorientate zmást
disorientate dezorientovat
disorientated zmátl
disorientated dezorientovaný
disorientated dezorientoval
disorientation dezorientace
disown zříci se
disownment zapření
disownment popření
dispassionate nevzrušený
dispassionate klidný
dispassionate nezaujatý
dispassionate věcný
dispassionate chladný
dispassionate objektivní
dispassionate střízlivý
dispassionately věcně
dispassionately nezaujatě
dispassionately klidně
dispassionateness nevzrušenost
dispassionateness chladnost
dispensation povolení
dispersed pollution rozptýlené znečištění
dispersed solid dispergovaná látka
dispersion disperze (hydrosystém)
dispersion disperze (biologie)
dispersion rozšiřování
dispersion rozptýlení
dispersion rozptyl
dispersion formation dispergování
dispersion irrigation disperzní závlaha
dispersion medium disperzní prostředí
dispersion number disperzní číslo (hydrosystém)
dispersion system disperzní systém
displaced person vysídlenec
displaced person bezdomovec
display room vzorkovna
disport skotačit
disport dovádět
disposable disponibilní
disposable jednoúčelový
disposable jednorázový
disposable income disponibilní důchod
disposable income disponibilní důchod po srážkách
disposable income (Yd) disponibilní příjem
disposal čištění
disposal volné nakládání
disposal odvoz
disposal zneškodnění
disposal zlikvidování
disposal odstranění
disposal likvidace
disposal dispozice
disposal disponování
disposal costs náklady na likvidaci odpadu
disposal of waste likvidace odpadu
disposals odvozy
disposals odstranění
dispose zničit
dispose zneškodnit
dispose disponovat
dispose of vyřídit
dispose of zbavit se
dispose of naložit s
disposed uspořádaný
disposed připravený
disposed ochotný
disposed nakloněný
disposer drtič např. odpadků
disposes uspořádává
disposes připravuje
disposes nakládá
disposes disponuje
disposing disponující
disposition temperament
disposition uspořádání
disposition stav
disposition rozmístění
disposition schopnost
disposition nálada
disposition povaha
disposition charakter
disposition dispozice
dispositions dispozice
dispossess vyvlastnit
dispossessed vyděděný
dispossession vyvlastnění
disproof vyvrácení
disproportion neúměrnost
disproportion nepoměr
disproportion disproporce
disproportional neúměrný
disproportional nepřiměřený
disproportional nepoměrný
disproportionally nepoměrně
disproportionate nepřiměřený
disproportionate nepoměrný
disproportionately nepřiměřeně
disproportionately nepoměrně
disprovable vyvratitelný
disprove vyvrátit
disproved vyvrácený
disproves vyvrací
disproving vyvrácení
disproving prokázání
disputation disputace
disputation debata
disputatious svárlivý
disputatious hádavý
disqualification vyřazení
disqualification diskvalifikace
disquisition výklad
disquisition pojednání
disrobe svléct
disrobe svléci se
disruption rozvrat
disruptions rušení
disruptions rozvraty
disruptions narušení
disruptor narušitel
dissatisfaction nespokojenost
dissatisfactory neuspokojivý
dissection pitva
dissector skalpel
dissector disektor
dissemination diseminace
dissemination impregnace
dissemination rozšiřování
disseminator šiřitel
dissension neshoda
dissentious hádavý
dissentious svárlivý
dissertation diplomová práce
dissertation rozprava
dissertation dizertace
dissertation disertace
dissertations dizertace
dissimilation disimilace
dissimulation předstírání
dissimulator pokrytec
dissipation rozptýlení (přizpůsobení)
dissipation rozptyl
dissipation hýření
dissipation disipace
dissociable oddělitelný
dissociate separovat
dissociate oddělit
dissociation separace
dissociation oddělení
dissociation disociace
dissociative disociační
dissolubility rozpustnost
dissoluble rozpustný
dissoluble rozložitelný
dissolute zhýralý
dissolute neřestný
dissolute nemravný
dissoluteness zpustlost
dissolution roztavení
dissolution rozpouštění
dissolution rozpad
dissolution rozklad
dissolution likvidace
dissolution zrušení
dissolution rozpuštění
dissolvable rozpustitelný
dissolvable rozpustný
dissolve rozložit
dissolve rozpouštět
dissolve rozluštit
dissolve roztavit
dissolve zrušit
dissolve dojmout
dissolve rozplynout se
dissolve rozpustit
dissolved rozpuštěný
dissolved solid substance rozpuštěná látka (hydrochemie)
dissolvent rozpouštějící
dissolvent rozpouštědlo
dissolves rozpouští
dissolving rozpouštěcí
dissonance nelibozvuk
dissonance nesouzvuk
dissonance nesoulad
dissonance neshoda
dissonance disonance
dissonant neladící
dissonant disharmonický
dissuasion odrazování
distension rozpětí
distension distenze
distention roztažení
distillation destilace
distinction odlišnost
distinction rozdíl
distinction zvláštnost
distinction vyznamenání
distinction odlišení
distinctions rozdíly
distinctions vyznamenání
distinguish from st rozlišit
distinguish from st rozeznat od čeho
distorsion vyvrtnutí
distorsion distorze
distort zprohýbat
distort zkomolit
distort pokřivit
distort pokroutit
distort narušit
distort zkřivit
distort zkreslit
distort překroutit
distorted zkreslený
distorted překroucený
distorted deformovaný
distorter deformátor
distorting zkreslení
distorting překroucení
distortion narušení
distortion zkreslení
distortion překroucení
distortions zkreslení
distortions zkomolení
distortions deformace
distorts zkresluje
distorts překrucuje
distraction rozptýlení
distraction zmatek
distraction vyrušení
distractions vyrušení
distractions rozptýlení
distribution rozvoz
distribution rozdělení
distribution rozdělování
distribution rozesílání
distribution distribuce výrobku
distribution distribuce
distribution furrow rozdělovací brázda
distribution channel distribuční kanál
distribution channel distribuční cesta
distribution network rozvodná síť (závlahová síť)
distributional distribuční
distributionally regressive taxes distribučně regresivní daně
distributions distribuce
distributor rozesilatel
distributor distributor
distributor rozdělovač
distributor dodavatel
distributors distributoři
district attorney okresní návladní
district court okresní soud
District Social Security Administration Offices okresní správy sociálního zabezpečení
disturbance attenuation potlačení rušení
disunion rozkol
disunion odloučenost
disunion odloučení
diversification různost
diversification modifikace
diversiform mnohotvárný
diversion objížďka
diversion canal odlehčovací kanál (odvodňování)
diversion structure odběrný objekt (závlahy)
diversionary odpoutávající pozornost
diversionary rozptylující
division rozdělení
division dělba
division členění
division odbor
division rozdělování
division rozkol
division rozpor
division úsek
division oddíl
division sekce
division divize
division dělení
division of labour dělba práce
division of st among sb rozdělení čeho mezi koho
division of st between sb rozdělení čeho mezi koho
division sign dělicí znaménko
divisional divizní
divisions divize
divisor dělitel
divisors dělitele
do as you are bid dělej co se ti nařizuje
do the shopping nakupovat
do the shopping nakoupit
doctoral (rigorosum) examination rigorózní zkouška
document confirming the purpose of residence doklad o účelu pobytu
Dodgson Dodgson
Dodson Dodson
does it bother you? vadí vám to?
does not contain neobsahuje
does not want nechce
dogsbody poskok
domestic violence domácí násilí
domestic worker pracovník v domácnosti
domestication ochočení
domestication domestikování
domestication domestikace
Donaldson Donaldson
doorstop dveřní zarážka
dorsiflexion ohnutí
dorsoventral dorzoventrální
dose response approach přístup dávka odezva
dose response relationship vztah mezi dávkou a odpovědí
doss house noclehárna pro bezdomovce
dosshouse noclehárna pro bezdomovce
downslope svah
downspout okapní roura
downstroke pohyb pístu dolů
draft resolution návrh usnesení
draft resolution návrh rezoluce
drainage discharge module specifický drenážní odtok
drainage inspection well drenážní šachtice
drainage pumping station odvodňovací čerpací stanice
drainage system admission zaústění odvodňovací soustavy
dramatisation dramatizace
dress clothes večerní úbor
dress down obrábět
dressing down kázání
dressing down kázání
dressing gown župan
dressing room šatna
dressing room toaletní místnost
dressing room oblékárna
drift off to sleep listening to a lecture usnout na přednášce
drink a toast to připít
dripstone okapnice
Driscoll Driscoll
drive simulator trenažér
driving lesson hodina jízdy v autoškole
driving lesson hodina jízdy
driving school autoškola
drop erosion kapková eroze
drosophila octomilka
drugstore lékárna
drugstore drogerie
dry sowing seed pickling suché moření osiva
drystone stavěný bez malty
DSO Defensive System Operator
due process of law řádné soudní řízení
dump of radioactive wastes in deep underground spaces úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
Dusseldorf Dusseldorf
dust bowl prašná krajina
dust bowl suchý kraj
dust content of gas obsah prachu v plynu
dust cover protiprachový kryt
dust cover ochranný povlak
dust storm prašná bouře
dust storm prachová bouře
dust storm písečná bouře
dustcover obal knihy
dynamics of noxious organism population dynamika početnosti škodlivého organismu
dysfunction dysfunkce
dysfunctional dysfunkční
dyslogia dyslogie
dysphonia dysfonie
dysphoria dysforie
dysphoric dysforický
dysphotic zone dysfotická vrstva
dyspnoea dýchavičnost
dyspnoea dušnost
dyspnoeic dyspnoický
dysprosium dysprosium
dystopia dystopie
dystrophic water dystrofní voda
dystrophy dystrofie
dystrophy degenerace
e shop elektronický obchod
eagle scout nejvyžší skaut v oddíle, skaut s nejvyšší hodností
ear nose and throat doctor ORL lékař
earshot doslech
ease off polevit
easements covenants úlevy smlouvy
east north east východoseverovýchod
East Timor Východní Timor
eastbound směřující na východ
Easterlin Paradox. Easterlinův paradox
easternmost nejvýchodnější
eastmost nejvýchodnější
Eastwood Eastwood
easy come, easy go lehce nabyl, lehce pozbyl
easy going nedbalý
easy going dobrácký
easy going bezstarostný
easy money snadno dostupné peníze
easy money policy politika lehce dostupných peněz
easygoing ležérní
easygoing bezstarostný
eating disorder porucha přijímání potravy
eavesdrop tajně poslouchat
eavesdropper slídil
eavesdropper ten kdo odposlouchává
eavesdropping odposlouchávání
eavesdropping naslouchání
eavesdropping odposlech
ecclesiology ekkleziologie
ecological construction ekologická stavba
ecological threshold ekologický (ekosystémový) práh nenapravitelných škod
economic crisis (depression) ekonomický krize (pokles)
economic effectiveness of pesticide application ekonomická efektivnost použití pesticidu
economic purpose reservoir hospodářská nádrž
economic sanction ekonomické sankce
economic stagnation ekonomická stagnace
economic storage level hladina hospodářského nadržení
economic storage reservoir capacity hospodářský prostor nádrže
economics, normative ekonomie, normativní
economics, positive ekonomie, pozitivní
economies of scale úspory v rozsahu produkce
economies of scale úspory z rozsahu
ecophysiology ekofyziologie
eddy diffusion turbulentní difuze (hydrosystém)
edible wild mushroom hřib
Edison Edison
Edmondson Edmondson
effective reservoir capacity užitkový prostor nádrže
effectiveness of a law účinnost zákona
effectiveness of pesticide application efektivnost použití pesticidů
effluent disposal kanalizace
effusion rozšíření
effusion výlev
EGR (exhaust gas recirculation) recirkulace výfukových plynů
egression vynoření
eight pairs of osmery
eightsome skupina osmi lidí
Eisenhower Eisenhower
eisteddfod velšský festival
ekonotechnical comasation hospodářskotechnická úprava pozemků
Ekstrom Ekstrom
El Paso město Spojené státy americké
El Salvador El Salvador
elasticity of demand pružnost poptávky
elasticity of expectations elasticita očekávání
elasticity of supply pružnost nabídky
elastomer elastomer
elastoplast leukoplast
electrical installation elektrická instalace
electrical storm elektrická bouřka
electrodeposition pokovování
electron microscope elektronový mikroskop
electron microscopic elektronovo mikroskopický
electron microscopy elektronová mikroskopie
electronic records system (online student records) elektronický index
electronic submission of an application elektronické podání žádosti
electroscope elektroskop
electroshock elektrošok
electroshock therapy elektrošoková terapie
elementary school základní škola
elements of a crime skutková podstata
elision elize
ellipsoid elipsoid
ellipsoidal elipsoidní
Ellison Ellison
Ellsworth Ellsworth
elusion vytáčka
elusion obejití
emasculation zeslabení
emasculation oslabení
embassador velvyslanec
embosom obejmout
Emerson Emerson
emission vyzařování
emission vysílání
emission vyslání
emission emise
emission vydání
emission from defined place emise z definovaného místa úniku
emission from non defined place emise z nedefinovaného místa úniku
emission charges. emisní poplatky
emission limit emisní limit
emission output ratio poměr produkce a emisí
emission reduction, command and control approach redukce emisí, direktivní přístup
emission reduction, cost effective policies redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
emission reduction, credit redukce emisí, dobropis
emission reduction, excess emission formula redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise
emission reduction, fees redukce emisí, poplatky
emission reduction, charges redukce emisí, poplatky
emission reduction, lowest achievable rate. redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
emission reduction, netting redukce emisí, netting
emission reduction, noncompliance penalty redukce emisí, pokuta za nesplnění
emission reduction, offset policy redukce emisí, politika překryvu
emission reduction, standards redukce emisí, standardy (limity)
emission trading. obchod emisemi
emissions emise
emissions exhalace
emmision reduction redukce emisí
emphysematous emfyzematózní
empirical possession empirická držba
empty nest syndrome syndrom prázdného hnízda
emulsification emulgování
emulsification emulgace
emulsified pesticide concentrate emulzní koncentrát pesticidu
emulsion emulze
encapsulation zapouzdření
encapsulation obalení
encapsulation obal
enclosure port vstup výstup krytem
encrustation krusta
encrustation inkrustace
endogenous geochemical process endogenní geochemický proces
endogenous respiration endogenní respirace
endoscope endoskop
endoscopic endoskopický
endoscopy endoskopie
endoskeleton endoskelet
endoskeleton vnitřní kostra
endospore endospora
energy efficiency, methods of efektivnost energie, metody
energy sources, soft versus hard path zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta
Energy Technology Assessment (ETA) Model model zhodnocení energetické technologie
ensconce usadit se
enshroud zahalit
ensiform mečíkovitý
ensiform mečovitý
enterostomy enterostomie
entomophage translocation přemístění entomofága
Environment Liaison Center Environment Liaison Center ELC
Environment Liaison Center ELC Environment Liaison Center
environmental assets, resource allocation. environmentální jmění, alokace zdrojů
environmental assets, types of environmentální jmění, různé druhy
environmental impact classification klasifikace ekologických vlivů
environmentally concious consumer environmentálně uvědomělý spotřebitel
envision představit si
envision v duchu vidět
envision předvídat
envisioned předvídal
envisioning předvídání
eosinopenia eozinopenie
epidiascope epidiaskop
episcopacy episkopát
episcopacy biskupství
episcopal episkopální
episcopal biskupský
episcopalian episkopalista
episcopalian biskupský
episcopate episkopát
episcopate biskupství
episode epizoda (znečištění ovzduší)
episode epizoda
episodes epizody
episodic občasný
episodically epizodicky
epistemological gnozeologický
epistemology gnozeologie
epistemology teorie poznání
epistolary písemný
epistolary epistolární
epistolary dopisový
epistolary napsaný ve formě dopisů
epistrophe epistrofa
epsilon epsilon
equal marginal utility of consumption stejný marginální užitek ze spotřeby
equalisation vyrovnání
equalizing reservoir předzdrž
erasable programmable read only memory mazatelné programovatelná paměť pouze pro čtení
ergosterol ergosterol
Erickson Erickson
Ericson Ericson
Ericsson Ericsson
Erikson Erikson
Eriksson Eriksson
erosion rozrušení
erosion eroze
erosion area erozní oblast
erosion base line erozní základna
erosion cycle erozní cyklus
erosion furrow erozní brázda
erosion interval erozní cyklus
erosion rill erozní rýha
erosion risk rain erozně nebezpečný déšť
erosion spring erozní pramen
erosional erozívní
erosively closed area erozně uzavřený celek
escalation vystupňování
escalation eskalace
escalator pohyblivé schodiště
escalator eskalátor
escape pod záchranný modul
escape velocity úniková rychlost
escapology způsoby úniku
escarole čekanka
Escondido město Spojené státy americké
escort eskortovat
escort eskorta
escort doprovodit
escort doprovod
escorted doprovodil
escorted doprovozený
escorts eskortuje
escorts doprovází
escrow podmíněná smlouva
escudo escudo
escutcheon štít s erbem
escutcheon kování klíčové dírky
eschatological eschatologický
eschatology eschatologie
Escherichia coli Escherichia coli
Eskimo eskymáčtina
eskimo eskymácký
eskimo eskymák
esophagus jícen
ESOSL Endless Snorts of Stupid Laughter
esoteric esoterický
esoteric srozumitelný zasvěceným
esoteric tajemný
esotericism esoterismus
especially protected object zvlášť chráněný objekt
Esperanto esperanto
espionage špionáž
Esposito Esposito
espousal hájení
espousal zásnuby
espouse zvolit si
espouse zastávat
espouse zasnoubit
espouse vzít si
espouse vstoupit v sňatek
espouse přijmout
espouse přihlásit se
espouse provdat za koho
espouse obhajovat
espouse hájit
espouse dát za manželku
espoused obhajoval
espresso espreso
esprit de corps pocit solidarity
esprit de corps morálka kolektivu
essential commodities základní komodity
establish an objective stanovit si cíl
establish oneself as etablovat se jako
establish oneself as prosadit se jako
estate office realitní agentura
Esthonia Estonsko
estimated exposure dose (eed) stanovená expoziční dávka
estimation ocenění
estimation odhad
estimation odhadnutí
estimator odhadce
Estonia Estonsko
Estonian estonský
Estonian Estonec
estop zabránit
estoppel překážka
estriol estriol
estrogen estrogen
ETA = Estimated Time of Arrival předpokládaný čas příjezdu
ETC =Estimated Time of Completion předpokládaný čas dokončení
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
European Free Trade Association EFTA Evropská Asociace Volného Obchodu
euryoecious organism euryekní organismus
eurythermous organism eurythermní organismus
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluation method of pesticide toxicity metoda hodnocení toxicity pesticidu
evaluation method of pesticide toxicity with individual metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
evapotranspiration evapotranspirace
evapotranspiration water demand evapotranspirační vláhová potřeba
evasion vyhnutí
evasion útěk
evasion únik
evasive action úhybný manévr
even so i tak
even so (a) přesto
evensong požehnání
ever so vždycky tak
eversion vyvrácení
eversion obrácení
evisceration vyvrhnutí
evisceration vykuchání
evisceration eviscerace
evorsion evorze
evulsion vytržení
evulsion evulze
examination of professional competence zkouška odborné způsobilosti
exasperation zlost
exasperation podráždění
excavation technology of drainage construction výkopová technologie výstavby drenáže
excavationless technology of drainage construction bezvýkopová technologie výstavby drenáže
excelsior dřevitá vlna
excerpt from the register of debtors výpis z registru dlužníků
excess emission reduction subsidy přebytek subvence za snížení emisí
excess profit nadměrný zisk
excess profits tax daň z nadměrného překročeného zisku
excess voltage přepětí
excision vyříznutí
excision vynechání
excision odstranění
excision excize
exclusion výluka
exclusion vyloučení
exclusion from contractual health insurance výluka ve smluvním zdravotním pojištění
exclusion from insurance pojistná výluka
exclusionary vylučující
exclusionary diskriminující
exclusions výluky
exclusive economic zone výlučná ekonomická zóna
exclusive of s vyloučením
exclusive of tax vyloučený ze zdanění
excursion zájezd
excursion exkurze
excursion výlet
excursionist výletník
excursions exkurze
executive session neveřejná schůze
exercise book sešit
exercise of a profession výkon povolání
exhaustible resource vyčerpatelné zdroje
exhaustion vyčerpání
existence problem otázka existence
exogenous geochemical process exogenní geochemický proces
exogenous respiration exogenní respirace
exoskeleton vnější kostra
exoskeleton kostěný obal zvířete
exosomatic consumption exosomatická spotřeba
exospore exospora
expandable resources rozšiřitelné zdroje
expansion zvětšení
expansion rozšíření
expansion roztažení
expansion rozpínavost
expansion expanze
expansionary expanzivní
expansionary budgetary policy expanzivní rozpočtová politika
expansionism rozpínavost
expansionist rozpínavý
expansions rozšíření
expense account účet výloh
expense account cestovní účet
experimental methods for preference elicitation experimentální metody pro odhalení preferencí
expired passport prošlý pas
explosion výbuch
explosion exploze
explosions výbuchy
explosions exploze
exposition výstava
expositor vykladatel
expositor vykladač
expository výkladový
expostulation stížnost
exposure evaluation vyhodnocení expozice
exposure route expoziční vstup
express oneself vyjadřovat se
express oneself vyjádřit se
expressed preference methods. metoda vyjádřených preferencí
expression vyjádření
expression výraz
expression vyjadřování
expression projev
expressionism expresionizmus
expressionist expresionistický
expressionist expresionista
expressionistic expresionistický
expressionless bezvýrazný
expressionlessly bezvýrazně
expressions výrazy
expulsion vypuzení
expulsion vyhnání
expulsion vyloučení
expulsion vyhoštění
exsorption exsorpce
extended source rozšířený zdroj
extension prodloužení
extension prodloužení, rozšíření
extension rozšíření
extension linka
extension cord prodlužovací kabel
extensional rozšiřující
extensions rozšíření
extensive economic margin extenzivní ekonomický okraj
extensive property extenzivní vlastnost (systému)
external respiration vnější respirace
externalities, intertemporal externality, mezičasové
externalities, Pareto irrelevant. externality, Pareto irelevance
externalities, Pareto relevant. externality, Parento relevantní
externalities, political externality politické
externalities, pollution externality, znečištění
externalities, technological externality, technologické
externality, stock externalita, zásoby
extract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
extrasensory mimosmyslový
extrasensory perception mimosmyslové vnímání
extravasation extravazace
extraversion extroverze
extreme slope length limitní délka svahu (vodní eroze)
extroversion extroverze
extrusion extruze
extrusion vytlačování
extrusion rock extruzivní hornina
eyeshadow maskara
eyeshadow oční stín
eyesore ohyzdnost
facial expression mimika
factorisation faktorizace
factors of production výrobní faktory
facts of life životni fakta
facultative saprophyte fakultativní saprofyt
faecal streptococcus fekální streptokok
fairy story pohádka
fall short zklamat
fall short nedospět
fall short neuspět
fall short nedostačovat
fall short of zklamat
false declaration nesprávné
falsehood nepravdivost
falsehood falešnost
falsehood faleš
falsehood lež
falsetto fistule
falsework montážní lešení
falsification falzifikace
familiarisation obeznámení
fan shaped pond system vějířová rybniční soustava
Farnsworth Farnsworth
fasciculation fascikulace
fascination okouzlení
fascioliasis fasciolóza
fashion styl
fashion móda
fashion způsob
fashion accessories módní doplňky
fashion show módní přehlídka
fashionable moderní
fashionable módní
fashionable elegantní
fashionably elegantně
fashioned umělecky navržené
fashioner krejčí
fashioning ujímání
fashions módy
fast food rychlé občerstvení
fast food rychlé občerstvení
fast forward rychlé převíjení vpřed
fasten on přisuzovat
fastidious zhýčkaný
fastidious vybíravý
fastidious pečlivý
fastidious náročný
fastidious mlsný
fastidiously úzkostlivě
fastidiousness zhýčkanost
fat soluble rozpustný v tuku
fatso tlusťoch
fatso bečka (tlustý člověk)
faulty telescopic faculty špatná teleskopická schopnost
fearsome hrůzostrašný
Federal Bureau of Investigation americký federální vyšetřovací úřad
fee simple ownership neomezené vlastnictví
feedback loops, positive and negative smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní
feedstock surovina
feedstock energy neupotřebená energie
feedstock energy energie materiálu
feel sorry (for) litovat (koho)
femtosecond femtosekunda
fenestration fenestrace
Ferguson Ferguson
fertilisation zúrodnění
fertilisation oplodnění
fertilisation fertilizace
fertiliser norms normy hnojení
festoon ozdobit
festoon věncoví
festoonery girlandy
fiasco fiasko
FIFO (First In, First out) první dovnitř, první ven
fifty second padesátý druhý
filling station benzinová pumpa
filling station čerpací stanice
filter layer expansion expanze filtrační náplně
final digestion basin dohnívací nádrž
final examination at a higher vocational school absolutorium
final state examination závěrečná státní zkouška
finalisation finalizace
Financial Administration of the Czech Republic Finanční správa ČR
financial institution finanční ústav instituce
financial position peněžní situace
financial position finanční situace
financial resources finanční zdroje
financial support for families finanční podpora rodiny
finish off dorazit
finish off zabít
finish off dokončit
finished product hotový výrobek
finishing school soukromá dívčí škola
finishing school škola pro dívky
finishing work dokončovací práce
fire station požární stanice
Firestone Firestone
first aid station ošetřovna
first and foremost v první řadě
first and foremost především
first and foremost na prvém místě
first born prvorozený
first edition první edice
first floor první patro
first generation první generace
First In First out první dovnitř a první ven
first of all především
first of all jako první
first of all nejprve
first of all nejdříve
first off především
first off nejdříve
first off nejprve
first offender trestaný poprvé
first offender dosud netrestaný
first order logic predikátová logika prvního řádu
first period první třetina
first school základní škola
First World War první světová válka
firstborn prvorozený
fiscal policy fiskální politika
fish hook rybářský háček
fish hook udice
fish pond rybník
fish pond management obhospodařování rybníků (chovných)
fish shop rybárna
fish zone rybí pásmo
fishbowl akvárium
FISHDO F It, S Happens, Drive On
fishhook udice
fishing boat rybářský člun
fishing ground rybářský revír
fishing rod rybářský prut
fishmonger prodavač ryb
fishpond rybník
fishpond fertilization hnojení rybníků
fission štěpit
fission štěpení
fission yeast kvasinka Schizosaccharomyces pombe
fissionable štěpitelný
fissionable rozštěpitelný
fitness for purpose vhodnost pro daný účel
five pairs of patery
five spot pětidolarová bankovka
fixed scale of charges fixní rozsah poplatků
fixed spot height ham
flagstone dlažební kámen
flagstone dlaždice
flagstone dlaždicový
flash flood velká voda
flash flood povodeň
flash memory mžiková paměť
flash point klimax
flash point vyvrcholení
flash point teplota vznícení
flash point bod vznícení
flashpoint klimax
flashpoint kulminace
flat rate expenses (calculated as a percentage of income) výdajový paušál
flavoursome kořeněný
flavoursome aromatický
flavoursome šťavnatý
flavoursome chutný
flesh out tloustnout
flesh out zakulacovat se
fleshpot luxusní podnik
fluidized bed combustion fluidní spalování
fluoroscope fluoroskop
flush irrigation závlaha výtopou
focus groups cílová skupina
focus on soustředit se na
foetoscopy fetoskopie
folk song lidová píseň
folk song národní píseň
folksong národní píseň
folksong lidová píseň
Folsom Folsom
food poisoning otrava potravinami
food processor mixér
food shop obchod s potravinami
foot soldier pěšák
foot soldier infanterista
football association fotbalová asociace
footslogger pěšák
footslogger infanterista
footsore mající bolavé nohy
footstool podnožka
footstool stolička pod nohy
for a short time krátce
for a short time chvíli
for a song za babku
for one reason or another z toho či onoho důvodu
for the sake of pro
for the sake of kvůli
foreshadow věstit
foreshore pláž
foreshore příbřeží
foreshorten vyjádřit ve zkratce
foreshow předpovědět
forest preservation, debt nature swaps ochrana lesů, výměna dluh příroda
forest preservation, extractive reserves ochrana lesů, extraktivní rezervy
forest technical antierosion measure lesnickotechnické protierozní opatření
forest technical soil conservation measure lesnickotechnické protierozní opatření
forestation zalesňování
forestation zalesnění
formalisation formalizace
formation of favourable conditions for entomophages vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy
forsook zanechal
forsook opustil
forsook forsake forsook forsaken
forsooth věru
forsooth vskutku
forswore zapřísáhl se
forswore křivě přísahal
forsworn křivopřísežný
forsworn křivě přísahal
fortissimo fortissimo
fossiliferous obsahující fosilie
fossilization zkostnatění
fossilization fosilizace
foster mother inkubátor
foster mother pěstounka
four dimensional čtyřrozměrný
four pairs of čtvery
fourscore osmdesát
foursome čtveřice
fourth dimension čtvrtý rozměr
fraction composition frakční složení (systému)
fractional distillation frakční destilace
Francesco Francesco
Francisco Francisco
franchisor vlastník licence
Fredrickson Fredrickson
free access problem problém volného přístupu
free disposal. bezplatná likvidace
free software svobodný software
Freemason Svobodný zednář
freemasonry svobodné zednářství
freestone dobře opracovatelný
frequency response frekvenční odezva
Frequently Asked Questions často kladené otázky
fresco fresková malba
fresco freska
frescoes fresky
fresh for the morrow ráno moudřejší večera
Fresno město Spojené státy americké
Fresno okres v USA
Friends of the Earth Friends of the Earth FOE
Friends of the Earth FOE Friends of the Earth
frisson mrazení po těle
frisson husí kůže
frolicsome dovádivý
frolicsomeness veselost
from a desire to ve snaze
from lowly sth. to lofty sth. od skromných *** po vznešené ***
from somewhere odněkud
from somewhere odkudsi
frost over ojínit
frost over zajínit
frostproof nemrznoucí
frostproof mrazuvzdorný
frustration zklamání
frustration frustrace
frustrations frustrace
fuel stove benzínový vařič
fugitive emission nekontrolované úniky
fugitive emission úniky
fugitive emissions emise
full consumption plná spotřeba
full phase of the moon úplněk
full stop tečka
fulsome odpudivý
fulsome nechutný
fulsomely přehnaně
fulsomeness odpornost
fulsomeness nevkus
fulsomeness nechutnost
fumigation insectoacaricide fumigující insektoakaricid
funds for the purposes of residence on the territory prostředky k pobytu na území
furrow soaking brázdový podmok
fusariosis fuzarióza
fuscous ztemělý
fuse box pojistková skříň
fusion fúze
fusion tavení
fusion splynutí
fusions fúze
fusions splynutí
fusspot panikář
G spot bod G
gall stone žlučníkový kámen
gallstone žlučníkový kámen
galvanic separation elektrické oddělení
Galveston okres v USA
gammaskopic method gamaskopická metoda
garrison pevnost
garrison posádka
gas bomb plynová bomba
gas company plynárenská společnost
gas company plynárna
gas constant plynová konstanta
gas cooker plynový sporák
gas cooker plynový sporák
gas station čerpací stanice
Gascony Gaskoňsko
gaseous plynový
gaseous plynný
gaseous radioactive waste plynný radioaktivní odpad
gaseousness plynnost
gasholder plynojem
gasification zplynování
gasoil plynový olej
gasolene benzín
gasoline benzín
gasometer plynoměr
gasonline gazolin
gasonline benzín
Gaston Gaston
gastrectomy gastrektomie
gastroenteritis gastroenteritida
gastroenteritis zánět žaludku a tenkého střeva
gastroenteritis gastroenteritis
gastrointestinal gastrointestinální
gastrointestinal trávicí
gastronomic labužnický
gastronomic gastronomický
gastronomy gastronomie
gastropod měkkýš s lasturou
gastroscopy gastroskopie
gasworks plynárna
gemstone polodrahokam
gemstone drahokam
gemstones drahokamy
general store obchodní dům
generalisation zobecnění
generalisation generalizace
generalisations zobecnění
generalissimo generalissimus
generalissimo generalisimus
Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution
geological dam cross section hrázový profil
geomagnetic pulsation geomagnetická pulzace
geomagnetic storm geomagnetická bouře
geostationary geostacionární
gestapo gestapo
Gestapo tajná německá policie
gestation stelnost
gestation těhotenství
gestation připravovat se
gestation březost
gestation být ve stavu zrodu
gestational těhotenský
gesticulation gestikulace
gesticulation posunky
get a grasp of získat představu o
get accustomed zvyknout si
get accustomed zvykat
get bogged down in something zabřednout do čeho
get on with someone vycházet s někým
get round to doing something najít si čas pro nějakou činnost
gets off vystupuje
ghost town město duchů
Gibson Gibson
Gilbertson Gilbertson
girasole girasol
gismo věcička
give reasons for zdůvodnit
give somebody a raw deal jednat s někým nespravedlivě
give someone a piece of mind říct někomu něco (negativního) od srdce
gladsome veselý
gladsome radostný
Gladstone Gladstone
Glasgow Glasow
Glasgow Glasgow
glasnost glasnost
glass blowing foukání skla
glass wool skleněná vata
glassblower sklář
glassblower foukač skla
glassblowing foukání skla
glasses shop optika
glasshouse skleník
glasshouse sklárna
Gleason Gleason
glissando glissando
Global Resource Information Database GRID Global Resource Information Database
Global Resource Information Database Global Resource Information Database GRID
globalisation globalizace
gloss over zamluvit
gloss over úmyslně přehlížet
gloss over zakrýt
gloss over přejít
glossolalia nesmyslné blábolení
glossolalia nesrozumitelný jazyk
glossolalia nesmyslný jazyk
glossopharyngeal jazykohltanový
go slow protestní pomalá práce
go soft změknout
goalscorer střelec branky
God knows how many bůhvíkolik
God knows who bůhvíkdo
godson kmotřenec
goes off zajde
goings on shon
goings on podivné události
goldfish bowl kulovité akvárium
goosefoot merlík
gossipmonger klepna
grade school základní škola
grammar school gymnázium
grandson vnuk
grapeshot kartáčová střela
grass roots venkované
grass roots venkov
grass widow slaměná vdova
grassed depression strip úlehový zatravněný pás
grasshopper saranče
grasshopper luční koník
grasshoppers sarančata
grasshoppers kobylky
grassroots základ
grassroots řadový občané
grassroots podstata
grassroots místní obyvatelé
grassroots kořen
gravestone náhrobek
gravestones náhrobky
Grayson Grayson
grease monkey automobilový mechanik
greaseproof pergamenový
greaseproof nepromastitelný
greaseproof nepropouštějící mastnotu
greasy spoon putyka
great grandson pravnuk
greatest common divisor největší společný dělitel
Green Lights Programme. program Zelená světla
Greensboro město Spojené státy americké
greenstone nefrit
greenstone druh nerostu
grindstone brus
grindstone brusný kotouč
Griswold Griswold
gritstone pískovec
grocery store potravinářství
gross caloric value (high heat) spalné teplo bez kondenzace
gross domestic product HDP
gross domestic product hrubý domácí produkt
gross domestic product hrubý národní produkt
gross domestic product GDP hrubý domácí produkt
gross income hrubý příjem
Gross national product hrubý národní produkt
Gross National Product, GNP hrubý národní produkt
gross primary production celková primární produkce (limnologie)
gross private domestic investment soukromé hrubé domácí investice
gross production rate celkový produkční výkon (limnologie)
gross profit hrubý zisk
Grosvenor Grosvenor
ground erosion dnová eroze (toku)
gruesome příšerný
gruesomely příšerně
gruesomeness strašlivost
guesswork hádání
guesswork dohad
guest house penzion
guesthouse ubytovna pro hosty
guestroom pokoj pro hosty
gully erosion výmolová eroze
gumshoe detektiv
Gunderson Gunderson
gunshot výstřel
gunshot rána
Gustafson Gustafson
gustation ochutnávání
gustation chuť
gustatory chuťový
gusto elán
gusto verva
gym shoe cvičební obuv
gymnosophist gymnosofista
gymnospermous nahosemenný
gyroscope gyroskop
gyroscope setrvačník
gyroscopic setrvačníkový
gyroscopic gyroskopický
habeas corpus právní termín
Hagstrom Hagstrom
hailstone kroupa
hailstones kroupy
hailstorm krupobití
half dry sowing seed pickling polosuché moření osiva
half past four půl páté
half past one půl druhé
half past two půl třetí
Halverson Halverson
hands off ruce pryč
hands on praktický
handsome hezký
handsomely pohledně
handsomeness pohlednost
handsomer pohlednější
handsomest nejpohlednější
hangers on dolézající osoby
hanging position vis
hansom drožka
Hanson Hanson
hard numbers problem problém tvrdých údajů
harmful organism of plants škodlivý organismus rostlin
harmfulness of noxious organisms škodlivost škodlivých organismů
harmless pesticide dose neškodná dávka pesticidu
harmonisation harmonizace
harpsichord cembalo
harpsichordist cembalista
Harrison Harrison
has done udělal
has not been nebyl
has the postman been? přišla už pošta?
has to musí
has to do with týká se
has to do with týče se
hash function hašovací funkce
hash function funkce pro vytvoření sumy identifikující data
hassock poduška
have a shot at pokusit se o
have a shower osprchovat se
have a sweet tooth mlsat
have no use for nepotřebovat
have second thoughts rozmyslet se
have some breakfast posnídat
have some dinner povečeřet
have some lunch poobědvat
hazardous air pollution standards HAPS
hazardous waste control, assurance bonds kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace
he is going well má se dobře
he/she does not have nema
head and shoulders hlava a ramena
head of mission vedoucí mise
headstock vřeteník
headstone pomník
headstone náhrobní kámen
headstrong tvrdohlavý
health hazard types of zdravotní nebezpečnost druhy
health resort lázně
health resort lázně
health safety and preservation bezpečnost a ochrana zdraví (při práci)
hearthstone domov
hearthstone krbová deska
heat only boiler station teplárna
heatstroke úžeh
heatstroke úpal
hedonic regression hedonická regrese
hekistotherm hekistotermní rostlina
heliogeophysical factor heliogeofyzikální faktor
Helsinki Protocol. Helsinský protokol
Henderson Henderson
Hendrickson Hendrickson
herpes zoster pásový opar
hesitation otálení
hesitation rozpaky
heterogeneous soil heterogenní půda
high resolution mající vysoké rozlišení
high resolution s vysokým rozlišením
high school střední škola
high school gymnázium
high sounding honosný
high tension vysokonapěťový
high to low dose extrapolation extrapolace do oblasti nízkých dávek
high treason vlastizrada
high treason velezrada
higher vocational school vyšší odborná škola
highschool střední škola
histiocyte histiocyt
histogram sloupcový graf
histogram histogram
histograms histogramy
histological historologický
histological histologický
histologically histologicky
histologist histolog
histology histologie
historian historička
historian historik
historian dějepisec
historians historikové
historic dějinný
historic historický
historical historický
historical dějinný
historical cost pořizovací cena
historical cost historická cena
historical erosion historická eroze
historical flood historická povodeň
historically historicky
historicist historizující
historicity historičnost
histories historie
historiographer historiograf
historiographer dějepisec
historiographer historik
historiographical historiografický
historiography historiografie
historiography dějepisectví
history dějepis
history historka
history historie
history dějiny
histrionic předstíraný
histrionically historicky
histrionics herectví (něco předstíraného, patetického)
hockey season hokejová sezóna
hockshop zastavárna
hocus pocus hokus pokus
hocus pocus balamutit
hodoscope hodoskop
Hollingsworth Hollingsworth
holomiktic reservoir holomiktická nádrž
homeless person bezdomovec
homeless person bezdomovec (osoba bez státní příslušnosti)
homogeneous soil homogenní půda
homogenisation homogenizace
honest to goodness poctivý
honoured person oslavenec
hoosegow vězení
hopscotch školka
horizontal landscape relation horizontální vazba krajiny
hornstone rohovec
horoscope horoskop
hors d´oeuvre předkrm
horse around vyvádět
horse around neurvale se chovat
horse doctor lékař koní
horse doctor lékař koní
horse opera western
horse opera koňská opera
horsebox vůz na přepravu koní
horsepower ks
horsepower koňská síla
horsepower kůň
horseshoe podkova
horseshoer podkovář
horsewoman jezdkyně
hose down spláchnout
hose down opláchnout hadicí
hospitalisation hospitalizace
hospitalization hospitalizace
host computer hostitelský počítač
host computer hlavní počítač
host of parasite hostitel parazita
hostile takeover nepřátelské převzetí
hot spot žhavé místo
hot spot horké místo
hot spots horké body
hotshot eso
hotshot sekáč
hotshot kanon
hotspot ožehavá oblast
House of Commons sněmovna
House of Lords sněmovna
House of Representatives Sněmovna reprezentantů
house proud pyšný na svůj dům
house to house podomní
houseboat hausbót
houseboat obytný člun
housebound vázaný doma
housebroke čistotný
housebroken čistotný
housecoat župan
household domácnost
household insurance pojištění domácnosti
household production function produkční funkce domácnosti
household sector sektor domácností
household word běžné označení
household word okřídlené slovo
householder hospodář
householder majitel domu
households domácnosti
housemother matka rodiny
houseroom domovní prostor
housetop střecha domu
housework domácí práce
housing association bytové družstvo
housing cooperative bytové družstvo
housing costs náklady na bydlení
housing development sídliště
housing project bytová výstavba
Houston Houston
How much does it cost? Kolik to stojí?
howsoever jakkoli
HP MSOGS High Performance Molecular Sieve Oxygen Generation System
Hudson Hudson
human resources personální
human resources lidské zdroje
Huston Huston
Hutchinson Hutchinson
Hutchison Hutchison
hybridisation křížení
hybridisation hybridizace
hydrogeological insulator hydrogeologický izolátor
hydromorphous soil hydromorfní půda
hydrostatic groundwater pressure hydrostatický tlak podzemní vody
hygroscope vlhkoměr
hygroscope hygroskop
hygroscopic hygroskopický
hygroscopic water hygroskopická voda
hypercholesterolaemia hypercholesterolémie
hypersaprobity hypersaprobita
hypersonic nadzvukový
hypertension vysoký tlak
hypertension hypertenze
hypertonic solution hypertonický roztok
hypophosphorous acid kyselina fosforná
hypotension nízký krevní tlak
hypotension hypotenze
hypothetical resources hypotetické zdroje
hypotonic solution hypotonický roztok
hypsometer výškoměr
hypsometer hypsometr
hypsometer barometr
hypsometric line hypsometrická čára
hyssop yzop
hysterectomy hysterektomie
hysterectomy řez dělohou
hysterectomy protětí dělohy
hysterotomy řez dělohou
hysterotomy protětí dělohy
chain smoke kouřit bez ustání
chairperson předseda
channel devastation devastace koryta toku
chanson šanson
chanson píseň
characterisation charakterizace
characterisations charakterizace
characteristic polynomial charakteristický polynom
Charleston hl.m. West Virginia v USA
Charleston Charleston
cheers! good health! na zdraví
cheeseboard servírovací prkénko na sýr
cheeseboard šachovnice
cheesecloth fáčovina
cheesed off otrávený
cheesemonger sýrař
chemical composition chemické složení (systému)
chemical sowing seed pickling chemické moření osiva
chemosterilisation agent chemosterilant
cherrystone pecka třešně
chessboard šachovnice
chest of drawers zásuvková skříň
chest of drawers komoda
chest of drawers prádelník
chiaroscuro šerosvit
child support výživné
Chisholm Chisholm
cholecystectomy odnětí žlučníku
cholesterol cholesterol
chrestomathy chrestomatie
chrisom křtící roucho
Christendom křesťanstvo
Christendom křesťanství
Christenson Christenson
Christianson Christianson
Christology kristologie
Christoph Christoph
Christopher Kryštof
Christopher Christopher
chromoblastomycosis chromoblastomykóza
chromosomal chromozomní
chromosomal chromozomální
chromosomal týkající se choromozómů
chromosome chromozóm
chromosomes chromozomy
chronic pesticide poisoning of organism chronická intoxikace organismu pesticidem
chronoscope chronoskop
chronoscope časoměr
chrysoberyl chryzoberyl
chrysolite chryzolit
chrysoprase chryzopras
chuck up the sponge vzdát zápas
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
I am sorry omlouvam se
i miss you chybis mi
i shall go půjdu
IARTPFWTSIOWIM I Am Repeating This Parrot Fashion Without The Slightest Idea Of What It Means.
ice show lední revue
ice show lední revue
iconoscope ikonoskop
icosahedron ikosaedr
icosahedron dvacetistěn
identified resources identifikované zdroje
idolisation zbožňování
idolisation modlářství
if ... is not není li
ILICISCOMK I Laughed, I Cried, I Spat Coffee Coke Cadmium On My Keyboard
ill disposed špatně naladěný
illusion iluze
illusion klam
illusional iluzivní
illusional iluzionistický
illusionist mág
illusionist iluzionista
illusions iluze
illusory matoucí
illusory klamný
illusory iluzorní
illustration ilustrace
illustrations obrázky
illustrations ilustrace
illustrator ilustrátor
illustrators ilustrátoři
illustrious vynikající
illustrious proslulý
IMDSPO Integrated Maintenance Data SPO
IMF Impossible Mission Forces fiktivní organizace ve filmu Mission Impossible
immersion ponoření
immersion heater ponorný ohřívač
immobilisation imobilizace
immobilisation vinkulace
immunisation imunizování
immunisation imunizace
immunosuppression imunosuprese
IMNSHO In My Not So Humble Opinion
IMNSVHO In My Not So Very Humble Opinion
impassion roznítit
impassion rozhorlit
impassion citově rozrušit
impassioned vzrušený
impassioned vášnivý
impasto pastózní malba
impediments to leaving the country překážky vycestování
impersonal neosobní
impersonality neosobnost
impersonality neosobní charakter
impersonally neosobně
impersonate ztělesňovat
impersonate ztvárňovat
impersonate představovat
impersonate zosobňovat
impersonated ztělesněný
impersonating ztělesňující
impersonation ztělesnění
impersonation zosobnění
impersonation představování
impersonator představitel
impersonator podvodník
implosion imploze
import restrictions dovozní restrikce (omezení)
import substitution substituce dovozu
impose a tax on sth uvalit daň na co
imposed load nahodilé zatížení
imposition poplatek, uložení
imposition uvalení
imposition uložení
impostor šejdíř
impostor podvodník
impostors podvodníci
imprecision nepřesnost
impresario impresário
impression otisk
impression dojem
impressionability vnímavost
impressionability senzitivnost
impressionability citlivost
impressionable vnímavý
impressionism impresionizmus
impressionism impresionismus
impressionist impresionista
impressionistic neurčitý
impressionistic impresionistický
impressions dojmy
imprison uvěznit
imprisoned uvězněný
imprisoning uvěznění
imprisonment uvěznění
imprisonment trest odnětí svobody
improvisation improvizace
improvisational improvizační
improvisatory improvizační
impulse irrigation impulsní závlaha
impulse response impulsní odezva
impulsion podněcování
impulsion nutkání
in all kinds of ways všelijak
in comparison with oproti
in contrast to na rozdíl od
in person osobně
in question příslušný
in question předmětný
in question dotyčný
in question zmíněný
in short zkrátka
in short slovem
in situ concrete monolitický beton
in some detail do určité míry
in spite of navzdory něčemu
in spite of vedle (něčeho)
in spite of the fact that přestože
in store skladový
in store for přichystán pro
in terms of pokud jde o
in terms of v rámci
in terms of kvůli
in terms of na základě
in terms of v jednotkách
in terms of actual needs podle skutečných potřeb
in terms of time časově
in the course of během něčeho
in the course of a night za noc
in the course of time v průběhu času
in the margins of society na okraji společnosti
in the short term v krátkém čase termínu
inaspicious nešťastný
inaspicious neblahý
inauspicious nepříznivý
inauspicious neblahý
inauspiciously nepříznivě
incentives for conservation of electrical power podněty k šetření elektrické energie
incestuous incestní
incision řez
incision říznutí
incisor řezák
incisors řezáky
inclusion inkluze
inclusion zahrnutí
incomprehension nepochopení
inconsideration netaktnost
inconsideration nešetrnost
inconsolable neutišitelný
inconsolably neutěšitelně
inconspicuous nepatrný
inconspicuous nenápadný
inconspicuously nenápadně
inconspicuousness nenápaditost
increasing cost industry odvětví s rostoucími náklady
incrustation skořápka
incrustation povlečení
incrustation povlak
incrustation potažení
incrustation kůra
incrustation krusta
incrustation of seeds inkrustace semen
incursion invaze
incursion vpád
indebtedness to sb zavázanost
indebtedness to sb vděčnost komu
indecision nerozhodnost
Independent Value And Summation IVS. nezávislá hodnota a sčítání (IVS)
indestructible resources nezničitelné zdroje
index of saprobity S saprobní index
index of saprobity saprobní index (S)
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV)
indicated resources indikované zdroje
indication test bore hole indikační vrt
indigestion špatné trávení
indiscretion netaktnost
indiscretion nediskrétnost
indispose znechutit
indispose indisponovat
indisposed indisponovaný
indisposition indispozice
indissoluble nerozlučitelný
indissoluble nerozborný
indissoluble nerozlučný
indissolubly nerozlučitelně
individual saprobic index individuální saprobní index (Si)
Individual Transfer Quotas Scheme, ITQS schéma kvót individuálního přenosu
industrial air pollution source průmyslový zdroj znečišťování ovzduší
industrial development průmyslový rozvoj
industrial policy odvětvová (průmyslová) politika
industrial processes průmyslové, odvětvové procesy
Industrial Revolution průmyslová revoluce
industrial solid waste tuhý průmyslový odpad
industrial worker dělnice
industrial worker dělník
industrialisation industrializace
industrialization industrializace
industrious snaživý
industrious pilný
industrious pracovitý
industriously pracovitě
industriousness pracovitost
industry long run supply curve křivka dlouhodobé odvětvové nabídky
industry short run supply curve křivka krátkodobé odvětvové nabídky
infant school mateřská škola
infection expansion rate dynamika infekce (rostlin)
infection source zdroj infekce
infestation zamoření
infestation of plant napadení rostliny
infiltration reservoir zasakovací jímka
informal sector odvětví věcí každodenní spotřeby
informal sector odvětví věcí běžných potřeb
infrasonic infrazvukový
infrastructure development as a subsidy. budování infrastruktury jako subvence
infusion nálev
infusion infuze
infusion vlévání
Ingersoll Ingersoll
ingestion polknutí
ingression vstoupení
initial phase of infection počáteční infekce
initial weed infestation of soil výchozí zaplevelení půdy
initial weed infestation of sowing seed výchozí zaplevelení osiva
initial weed infestation of vegetation výchozí zaplevelení porostu
initialisation inicializace
inosculation napojení
inositol inosit
input resistance height of drain tile vstupní odporová výška drenážní trubky
input substituting technology technologie nahrazující vstupy
inquisition výslech
inquisition pátrání
inquisition inkvizice
inquisitional vyšetřovací
inquisitional inkviziční
inquisitor inkvizitor
inquisitorial inkvizitorský
inquisitorially vyšetřovatelsky
ins and outs spletité detaily
insalubrious nezdravý
inscription nápis
inscriptions nadpisy
insectivore hmyzožravec
insectivore insektivor
insectivorous hmyzožravý
insectoacaricide insektoakaricid
insectofungicide insektofungicid
insemination inseminace
insertion vkládání
insertion vložka
insertion vsunutí
insertion zasunutí
insertion vsuvka
insertion vložení
insertions vložení
inshore pobřežní
inside information důvěrné sdělení
inside out naruby
inside out naruby
insidious zákeřný
insidiously záludně
insidiously zákeřně
insidiousness zrádnost
insidiousness zákeřnost
insidiousness rafinovanost
insight (into) proniknutí (do)
insinuation pomluva
insinuation narážka
insinuation insinuace
insinuator našeptávač
insist on trvat na
insobriety nestřídmost
insobriety opilství
insofar natolik
insofar as pokud
insolation sluneční záření
insolation oslunění
insolation ozáření sluncem
insolation insolace
insole vložka
insolence nestoudnost
insolence drzost
insolent drzý
insolently nestoudně
insoles vložky do obuvi
insolubility nerozpustnost
insoluble neřešitelný
insoluble nerozpustný
insoluble nerozluštitelný
insolvable neřešitelný
insolvable nerozřešitelný
insolvable nerozluštitelný
insolvency platební neschopnost
insolvency nesolventnost
insolvency insolvence
insolvency proceedings insolvenční řízení
insolvent neschopný zaplatit, zbankrotovaný
insolvent insolventní
insomnia nespavost
insomniac osoba trpící nespavostí
insomuch do té míry
insouciance bezstarostnost
insouciant nonšalantní
insouciant ignorující
insouciant bezstarostný
inspection přejímka
inspection dohled, prohlídka, inspekce
inspection prozkoumání
inspection prohlédnutí
inspection inspekce
inspection prohlídka
inspection bore hole kontrolní vrt
Inspection chamber revizní šachta
inspections inspekce
inspector inspektor, dozorce
inspector dozorce
inspector inspektor
inspectorate inspektorát
inspectors inspektoři
inspectorship inspektorát
inspectorship inspektorství
inspiration inspirace
inspirational inspirující
inspirational inspirační
inspiratory vdechové
inspiratory respirační
inspissation zhuštění
inspissation houstnutí
inspite of oneself chtě nechtě
installation zavedení
installation instalování
installation aparatura
installation instalační
installation instalace
installations základny
installations instalace
instantaneous okamžitý
instantaneous sampling okamžitý odběr vzorku (vody)
instantaneously okamžitě
instantaneousness okamžitost
instantiation doložení příkladem
instauration obnovení
instead of místo
instigation podnět
instigation ponoukání
instigation podněcování
instigation popichování
instigator podněcovatel
instigator strůjce
instigator štváč
instillation nakapání
institution ústav
institution instituce
institutional ústavní
institutional instituční
institutional základní
institutional elementární
institutional institucionální
institutional capacity institucionální kapacita
institutional care ústavní výchova
institutional concordance institucionální shoda
institutionalisation institucionalizace
institutionalise institucionalizovat
institutionalised institucionalizovaný
institutionalism institucionalizmus
institutionalization institucionalizace
institutionalization hospitalizace
institutionalize institucionalizovat
institutionally institučně
institutions instituce
institutor zakladatel
instore skladový
instruction předpis, návod
instruction instrukce
instruction pokyn
instructional instruktážní
instructions instrukce
instructor cvičitel
instructor instruktor
instructors instruktoři
instrumentation orchestrace
instrumentation instrumentace
instrumentation amplifier přístrojový zesilovač
insubordinate vzpurný
insubordinate neukázněný
insubordination vzpurnost
insubordination neposlušnost
insubordination neukázněnost
insufflation vehnání
insufflation insuflace
insulation izolování
insulation izolace
insulation zateplení
insulator izolátor
insulator izolant
insupportable nesnesitelný
insurance company pojišťovna
insurance contract pojistná smlouva
insurance policy pojistná smlouva
insurmount nepřekonat
insurmountable nepřekonatelný
insurmountable nepřekonatelné
insurmountably nepřekonatelně
insurrection povstání
insurrectionary povstalec
insurrectionary vzbouřenecký
insurrectionary buřič
integration centre of the Refugee Facilities Administration integrační azylové středisko Správy uprchlických zařízení
intensification zintenzivnění
intensification zesílení
intensity of use analysis analýza intenzity využívání
intensive growth intenzivní růst
intensive property intenzivní vlastnost (systému)
interactive resources interaktivní zdroje
intercession přímluva
intercession prosba
interconversion vzájemná konverze
interest free credit loan bezúročná půjčka
interest income příjem z úroků
interest rate rate of interest úroková sazba
interested person zájemce
intermediate school střední škola
intermission přestávka
intermission přerušení
intermission pauza
internal Respiration vnitřní respirace
internalisation internalizace
International Bank for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
International Board for Plant Genetic Resources International Board for Plant Genetic Resources IBPGR
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR International Board for Plant Genetic Resources
International Commission on Radiological Protection International Commission on Radiological Protection ICRP
International Commission on Radiological Protection ICRP International Commission on Radiological Protection
International Commodities Clearing House ICCH Mezinárodní komoditní clearingový dům
International Council of Scientific Unions International Council of Scientific Unions ICSU
International Council of Scientific Unions ICSU International Council of Scientific Unions
International Geophysical Cooperation International Geophysical Cooperation
International Geosphere Biosphere Programme International Geosphere Biosphere Programme
International Institute for Environment and Development International Institute for Environment and Development IIED
International Institute for Environment and Development IIED International Institute for Environment and Development
International Union for Conservation of Nature *** International Union for Conservation of Nature ***
International Union for Corservation of Nature *** IUCN International Union for Conservation of Nature ***
International Years of the Quiet Sun IQSY International Years of the Quiet Sun
internationalisation zmezinárodnění
internationalisation internacionalizace
interpersonal mezilidský
interpersonal comparisons of utility interpersonální porovnání užitku
interposition zákrok
interposition vsunutí
intersection křižovatka
intersection průnik
intersection průsečík
intersections průsečíky
intersections křižovatky
interspecies dose conversion mezidruhový převod dávek
interspecific association afinita
interspersion roztroušení
introspection introspekce
introspection sebepozorování
introversion introverze
introversion zaměření na sebe
introversion otočení dovnitř
intrusion vniknutí
intrusion rušení
intrusions rušení
intrusions dotěrnosti
intrusions obtěžování
invalid passport neplatný pas
invasion vpád
invasion invaze
invasions invaze
inverse function inverzní funkce
inversion inverze
inversion obrat
investigation zkoumání
investigation vyšetřování, výzkum
investigation šetření
investigation pátrání
investigation vyšetřování
investigations vyšetřování
investigator vyšetřovatel
investigatory vyšetřovatelský
investigatory vyšetřovací
investor investor
investors investoři
ionisation ionizace
ipso facto tím samým faktem
ipso facto už tím
Irish coffee irská káva
Irishwoman Irka
irksome protivný
irksome mrzutý
irksomeness protivnost
ironstone železná ruda
irresolute váhavý
irresolute nerozhodný
irresolutely nerozhodně
irresoluteness váhavost
irresoluteness nerozhodnost
irresoluteness kolísavost
irresolution nerozhodnost
irresolvable neřešitelný
irresolvable neanalyzovatelný
irrespective of bez ohledu na
irresponsibility nezodpovědnost
irresponsibility neodpovědnost
irresponsible neodpovědný
irresponsible nezodpovědný
irresponsible nespolehlivý
irresponsibly nezodpovědně
irresponsibly bezohledně
irrigation piping section závlahový řád
irrigation pumping station závlahová čerpací stanice
irrigation season závlahové období
irrigation service complex závlahový provozní celek
irrigation water diversion závlahový odběr
irrigation water reservoir závlahový vodojem
irrigation water resource zdroj závlahové vody
irrigation water supply station závlahová čerpací stanice
is allowed smí
is going on děje se
is not není
is that not so? že ne
is that not so? že jo?
is that not so? že ano?
Isaacson Isaacson
Isadore Isadore
Isle of Man Ostrov Man
ISO In Search Of
iso profit isokvanta
isobar izobara
isobar izobar
isobaric izobarický
isobath izobata
isobutylene izobutylen
isocost line nákladová izočára (čára stejných nákladů)
isocyclic izocyklický
isodynamic izodynamický
isohione izochiona
isohyet izohyeta
isochromatic izochromatický
isochromatic stejnobarevný
isochronal soudobý
isochronal současný
isochronal izochronní
isochrone izochrona
isochronous izochronní
isolable izolovatelný
isolate odloučit
isolate ojedinělý
isolate oddělit
isolate izolovat
isolated oddělený
isolated separovaný
isolated odloučený
isolated samostatný
isolated izolovaný
isolated drainage ojedinělá drenáž
isolated system izolovaný systém
isolating izolující
isolation osamocení
isolation separace
isolation odloučení
isolation izolace
isolation paradox paradox izolace
isolationism izolacionizmus
isolationist izolacionista
isolationistic izolacionistický
isolator izolátor
isolator isolátor
isolator izolační prostředek
isolator těsnění
isolator odpojovač
isoleucine izoleucin
isoline izolinie
isomer izomer
isomeric izomerní
isomerism izomerie
isomerize izomerizovat
isometric izometrický
isometrically izometricky
isomorphic izomorfní
isomorphism shoda
isomorphism izomorfizmus
isomorphism izomorfismus
isomorphous izomorfní
isoperimetrical isoperimetrický
isopod stejnonožec
isoquant izokvanta
isosaprobity izosaprobita
isosceles rovnoramenný
isosceles triangle rovnoramenný trojúhelník
isostatic izostatický
isotache izotacha
isotherm izoterma
isothermal izotermický
isothermal izotermální
isothermally izotermicky
isotonic izotonický
isotonic concentration izotonická koncentrace
isotope izotop
isotopes izotopy
isotopic izotropní
isotopic izotopový
isotopic izotopický
isotropic izotropní
isotropically izotropicky
isotropous izotropní
isotropy izotropie
it has not been nebylo
it is impossible to je nemožné
it is impossible nelze
it is possible lze
it is possible dá se
it seems to me zdá se mi
it suits you sluší vám to
it wasn´t possible nedalo se
items deductible from the tax base odečitatelné položky od základu daně
Iverson Iverson
jack salmon ryba: Stizosteidon vitreum
jacks of all trades všeumělové
Jackson hl.m. Mississippi v USA
Jackson Jackson
Jacksonville město Spojené státy americké
Jacobson Jacobson
jam session improvizovaná jazzová hudba
Jameson Jameson
Jamestown město Svatá Helena
Jason Jáson
Java sparrow pták: rýžovník šedý (Padda oryzivora)
Jaxson Sherman
Jefferson Jefferson
Jefferson City hl.m. Missouri v USA
Jefferson City hlavní město státu Missouri
Jehovah shalom Jehova šalom
jejunostomy jejunostomie
Jerusalem artichoke druh artyčoku
jet propulsion tryskový pohon
jet propulsion tryskový pohon
jettison shazovat
jettison odhodit zátěž
Jewish woman židovka
jimsonweed jedovatý vysoký plevel
Johanson Johanson
Johnson Johnson
Johnston Johnston
joint and several liability doctrine doktrina spojené a individuální zodpovědnosti
joint consumption společná spotřeba
joint stock akciový
joint stock company akciová společnost
joint stock company akciová společnost
joint stock company druh obchodní společnosti
jointly assessed persons společně posuzované osoby
Jonson Jonson
Jonson anglický dramatik a básník
Jorgenson Jorgenson
Josephson Josephson
JSOW Joint Standoff Weapon
Judas Iscariot zrádce Ježíše
judicial expulsion soudní vyhoštění
Judson Judson
jump shot hod z výskoku v basketbalu
junior high school 7. a 8. stupeň střední školy v USA
jurisdiction jurisdikce
jurisdiction soudní pravomoc
jurisdiction příslušnost
jurisdictional jurisdikční
jurisdictions soudní pravomoci
just a moment strpení
just about skoro
just about přibližně
just about jen o
just now právě
just now zrovna
just so právě tak
justification ospravedlnění
justification odůvodnění
justifications ospravedlnění
justificatory ospravedlňující
juxtaposition přirovnání
juxtaposition položení vedle sebe
kaleidoscope kaleidoskop
kaleidoscopic kaleidoskopický
kaleidoscopical kaleidoskopický
kaleidoscopically kaleidoskopicky
karst flow krasový tok
karst perviousness krasová propustnost
keep tabs on vést v evidenci
keep tabs on dozírat na
kerbstone obrubník
keystone podstata
keystroke úhoz
keystroke stisknutí klávesy
keystrokes úhozy
kick scooter koloběžka
kidney stone druh fazole
kinescope kineskop
kinesiology kineziologie
Kingston hl.m. Jamaika
Kingston Kingston
Kingston upon Hull město Velká Británie
Kingstown hl.m. Svatý Vincent
kinsfolk příbuzenstvo
kinswoman ženská příbuzná
kiss of death zkáza
kiss of death polibek smrti
kiss off slíbat
kissing cousin dobře známý příbuzný
klystron zařízení s elektronovou trubicí
klystron klystron
knee length sock podkolenka
know the score vyznat se
knows how to umí
knows how to dovede
Knudson Knudson
Knutson Knutson
komitet gosudarstvennoj bezopasnosti sovětská tajná policie
Kosciusko okres v USA
Krasnodar město Rusko
ladfill gas collection jímání skládkového plynu
lambswool jehněčí vlna
lamella separator lamelový separátor
land registration pozemková registrace
landscape administration řízení krajiny
landscape alteration změna krajiny
landscape border hranice krajiny
landscape component složka krajiny
landscape conservation ochrana krajiny
landscape degradation degradace krajiny
landscape ecology krajinná ekologie
landscape ethology etologie krajiny
landscape exploitation exploatace krajiny
landscape formation factor faktor formování krajiny
landscape function fungování krajiny
landscape improvement meliorace krajiny
landscape optimalization optimalizace krajiny
landscape physiognomy fyziognomie krajiny
landscape potential potenciál krajiny
landscape productivity produktivita krajiny
landscape recultivation rekultivace krajiny
landscape self purification samočištění krajiny
landscape self regulation autoregulace krajiny
language school jazyková škola
laparoscope laparoskop
laparoscopy laparoskopie
large mansion zámek
large scale clean technologies širokospektrální čisté technologie
larger station nádraží
Larson Larson
laryngoscope laryngoskop
lascivious smyslný
lascivious chlípný
lascivious lascivní
lasciviously chlípně
lasciviousness chlípnost
lasso laso
last but not least v neposlední řadě
last but one předposlední
last out vydržet
last out přečkat
last resort poslední instance
Laszlo Laszlo
latent focus of infection latentní ohnisko infekce
laughingstock terč posměchu
laundry soap prádelní mýdlo
law of diminishing marginal productivity zákon klesající marginální produktivity
law of increasing costs zákon rostoucích nákladů
Lawson Lawson
lay hands on zmocnit se
lay hands on vztáhnout ruku na
lay hands on chopit se
layperson zelenáč
Lead lag compensator derivačně integrační kompenzátor
lead poisoning otrava olovem
leading personalities přední osobnosti
leading personality přední osobnost
lease contract nájemní smlouva
leasehold propachtovaný
leasehold najatý
leaseholder nájemník
leaseholder nájemce
least common denominator nejmenší společný jmenovatel
least common multiple nejmenší společný násobek
least cost planning plánování podle nejnižších nákladů
least square method metoda nejmenších čtverců
legal action against the decision of an administrative authority žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
legal person právnická osoba
legalisation legalizace
legally competent person sve´pra´vná osoba
legislation zákonodárství
legislation legislativa
legislator zákonodárce
legitimisation ligitimizace
lend sth to sb půjčit někomu něco
lender of the last resort věřitel poslední instance
lentil soup očková polévka
lesion léze
lesion postižení
Lesotho Lesotho
less developed countries méně rozvinuté země
Lesser Town of Prague Malá Strana
lesson lekce
lesson vyučovací hodina
lessons lekce
lessor pronajímatel
lethal pesticide dose letální dávka pesticidu (LD100)
letter “to be delivered to the addressee only” dopis do vlastních rukou výhradně jen adresáta
levies on luxury items daně za luxusní zboží
liaison vztah
liaison spolupráce
liaison prostředník
liberal translation volný překlad
liberalisation liberalizace
Libre software svobodný software
licensor udělovatel
life cycle clasification klasifikace životního cyklu
life support život zachraňující
lights out večerka
like father like son jaký otek, takový syn
lime disinfection dezinfekční vápnění
limestone vápenec
limestone kalcit
limestone filter mramorový filtr
limited partnership (company) komanditní společnost
limits to growth limity růstu
limits to imports (impose import limits) omezení dovozu
Lindstrom Lindstrom
line air pollution source liniový zdroj znečišťování ovzduší
line of waterdivision vodní předěl
linearized multistage procedure lineární vícestupňový model
linseed oil lněný olej
liposarcoma liposarkom
liposuction kosmetická operace
Lipscomb Lipscomb
liquid soap tekuté mýdlo
liquor store obchod lihovinami
Lisbon hl.m. Portugalsko
Lisbon Lisabon
lissom svižný
lissom pružný
lissom poddajný
lissom ohebný
lissome pružný
lissome ohebný
lissomeness poddajnost
lissomness poddajnost
listed company akciová společnost
listen to naslouchat
listen to poslouchat
listen to poslechnout
Liston Liston
lithesome svižný
little song písnička
little waste technology maloodpadová technologie
livestock živý inventář
livestock hospodářská zvířata
livestock skot
livestock dobytek
Livingston Livingston
Livingstone Livingstone
Llano Estacado Llano Estacado
load standard of landscape norma zatížení krajiny
loanable funds model model pasivních (úvěrovatelných) fondů
loathsome ohavný
loathsome odpuzující
loathsome odporný
loathsomely odporně
loathsomeness odpornost
local pesticide application lokální použití pesticidu
localisation lokalizace
lock stock and barrel celkově, se vším všudy
lock stock and barrel sakum prásk
lock stock and barrel sakumprdum
locus of points geometrické umístění bodů
lodestone magnetovec
lodestone magnet
London smog smog typu London
lonesome osamělý
lonesomely osamělě
lonesomeness osamělost
long division dělení na papíře
long division nezkrácené dělení
long range transport of pollution dálkový přenos znečištění
long shot snímek z dálky
long shot nepravděpodobný úspěch
long woman´s boot kozačka
longitudinal dispersion podélná disperze (hydrosystém)
longshoreman přístavní dělník
longshoremen člověk který nakládá a vykládá lodě
longsword dlouhý meč
lookers on přihlížející
loose coupling volná vazba
loosening zone zóna nakypření
Los Angeles smog smog typu Los Angeles
lose all love for zanevřít
lose out neuspět
lose out být poražen
lose sight of ztratit z očí
loss caused by harmful organisms ztráta způsobená škodlivými organismy
loss making outflow ztrátový odtok
lossy coefficient ztrátový součinitel
lots of hodně
lots of hodně,spousta
lotus position lotosová pozice
low threshold facility nízkoprahové zařízení
Lower Saxony Dolní Sasko
Lowest Achievable Emission Rate (LAER). nejnižší dosažitelný podíl emisí (LAER)
lowest observed adverse effect level loael
luscious lahodný
luscious přitažlivý
luscious svůdný
luscious slaďounký
luscious atraktivní
luscious přitažlivá např. žena
luscious atraktivní např. žena
lusciously sladce
lusciousness svůdnost
lusciousness sladkost
lustrous třpytný
lustrous třpytivý
lustrous lesklý
lyophilisation lyofilizace
M day continuous discharge during lowwater period M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
macrodispersion makrodisperze
macroscopic makroskopický
macroscopic makroskopické
macroscopically makroskopicky
Madison hl.m. Wisconsin v USA
Madison Madison
maelstrom vír např. událostí
maestro mistr
mafioso mafián
magnesium oxide oxid hořečnatý
magnet school škola přitahující studenty
magnetic resonance magnetická rezonance
magnetic resonance imaging metoda zjištění hustoty protonů
magnetic storage magnetické médium
magnetic storage medium magnetické médium
magnetic storm magnetická bouře
magnetisation magnetizace
Magnuson Magnuson
machine instruction strojová instrukce
machine shop strojní dílna
machine translation strojový překlad
machismo mužnost
mail slot otvor pro poštu
mailshot reklamní dopis
maisonette vícepodlažní byt
majority shareholding majoritní akcionářství
make a false move udělat chybný krok
make a good impression udělat dobrý dojem
make a hash of zpackat, zvorat
make a pass at someone dvořit se někomu
make a short work of udělat s něčím krátký proces
make head nor tail of something najít smysl
make it up to someone vynahradit to někomu
make no bones about nepochybně tvrdit, že
make no bones about nenamítat vůči
make of something vysvětlovat si něco
make of something myslet si o něčem
make oneself at home udělat si pohodlí
make sbs. blood run cold krev stydne v žilách
make short work of rychle skoncovat s
make so.'s call rozhodnout se
make so.'s call udělat rozhodnutí
make so.'s call učinit rozhodnutí
make something clear to vyjasnit (něco, někomu)
make use of sth využít čeho
make yourself at home uďelejte si pohodlí
makes no bones about nenamítat vůči
maladministration korupce
maldistribution špatné rozdělení
maldistribution špatná distribuce
malocclusion vadný skus
Malthusian Population Trap. Malthusova populační past
malversation zpronevěra
Man and the Biosphere Programme Man and the Biosphere Programme MAB
Man and the Biosphere Programme MAB Man and the Biosphere Programme
Man and the Biosphere Programme MAB člověk a biosféra
Man and the Biosphere Programme člověk a biosféra MAB
manifestation projev
manifestations projevy
manifesto manifest
mansard roof mansardová střecha
mansion panské sídlo
mansion zámek
mansion zámeček
mansion panský dům
mansion sídlo
mansions zámečky
manufacturing, process, and formulation výroba, proces a formulace
manumission propuštění z otroctví
maraschino maraskino
maraschino sladký likér
maraschino cherry třešeň v maraskinu
maraschino cherry druh divoké třešně
marginal cost factor faktor mezních nákladů
marginal cost of exploration marginální náklady na průzkum
marginal productivity theory of income distribution teorie mezní produktivity rozdělování důchodů
Marginal Propensity to Consume (MPC). mezní sklon ke spotřebě
Marginal Propensity to Save (MPS). mezní sklon k úsporám
marginalisation přehlížení
market saturation nasycení trhu
marsh fermentation gas bahenní plyn
marsh marigold blatouch bahenní
marshmallow pórovitá sladkost
marshmallow ibišek
marshmallows pórovité sladkosti
Martinson Martinson
mascot maskot
mascots maskoti
masculinization maskulinizace
mashed potato bramborová kaše
masochism masochismus
masochist masochista
masochistic masochistický
masochistically masochisticky
masochists masochisté
mason kameník
mason zedník
mason zdít
mason svobodný zednář
Mason Dixon line Masonova Dixonova linie
masonic zednářský
masonry zdivo
masons zedníci
masons svobodní zednáři
mass loadings látkové toky
mass noun hromadné jméno
mass penetration prostup látky
mass pest of plants kalamitní škůdce rostlin
mass produce produkovat ve velkém
mass produced masově produkovaný
mass production velkovýroba
mass unemployment masová nezaměstnanost
massage parlor masážní salon
mastectomy amputace prstu
masterstroke mistrovský kousek
masterwork mistrovské dílo
mastication žvýkání
mastodon mastodont
mastoid mastoidní
mastoidal mastoidní
mastopexy mastopexie
masturbation masturbace
masturbator masturbant
masturbatory masturbační
material composition látkové složení (systému)
material source materiální zdroj
materialisation materializace
materials damage to agriculture materiálové škody v zemědělství
Mathewson Mathewson
Matson Matson
Matsumoto Matsumoto
matter decomposition rozklad látky
Mattson Mattson
mausolea mausoleum
mausoleum mausoleum
maximisation maximalizace
maximum allowable pesticide concentration nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu
maximum allowable waste water pollution nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody
maximum net present value criterion kritérium maximální čisté současné hodnoty
maximum pesticide residue tolerance maximální tolerance reziduí pesticidů
maximum reservoir depth maximální hloubka nádrže
maximum storage level hladina maximálního nadržení
maximum yield of water source maximální vydatnost vodního zdroje
McPherson okres v USA
meadow saffron ocún
means of doing st prostředek
means of doing st prostředky k čemu
means of payment platidlo
means of persuasion přesvědčování
means of transport dopravní prostředek
measure of economic welfare měřítko ekonomického blahobytu
measure of stability míra stability
measure of value míra hodnoty
measure out odměřit
measure out naměřit
measured resources změřené zdroje
meddlesome vlezlý
medical history anamnéza
medical prescription lékařský předpis
medium pesticide lethal dose střední (smrtelná) letální dávka pesticidu (LD50)
medusoid medúzovitý
mechanisation mechanizace
memorisation memorování
menstruation menstruace
mensuration měření
mesdemoiselles slečny
mesdemoiselles slečna
mesencephalon střední mozek
meshwork síťovina
mesomorph svalnatý
mesomorphic mezomorfní
meson mezon
mesonic mezonový
mesophilic digestion mezofilní vyhnívání (kanalizace)
mesophilic microorganism mezofilní mikroorganismus
mesophyll mezofyl
mesosphere mezosféra
mesothelioma rakovina pohrudnice
mesotoxicity mezotoxicita
mesotrophic microorganism mezotrofní mikroorganismus
mesotrophy mezotrofie
mesozoic mezozoikum
mesozoic druhohorní
mesozoic druhohory
Mesozoic era druhohory
mess about povalovat se
mess about flákat se
mess around marnit čas
messing around flákání se
mestizo mestic
metasaprobity metasaprobita
metempsychoses stěhování duší
metempsychosis stěhování duší
meteor shower meteorický roj
meter kilogram second metr kilo sekunda
method of repeated release of entomophages metoda opakovaného vypouštění entomofágů
mettlesome odvážný
mezzo soprano mezzosoprán
microdensitometer mikrodenzitometr
microdispersion mikrodisperze
microinstruction mikroinstrukce
microinstructions mikroinstrukce
microprocessor mikroprocesor
microprocessors mikroprocesory
microscope mikroskop
microscopes mikroskopy
microscopic mikroskopický
microscopical mikroskopický
microscopically mikroskopicky
microscopist člověk pracující s mikroskopem
microscopy mikroskopie
microsecond mikrosekunda
microseconds mikrosekundy
microspore mikrospora
microsporidium mikrosporidie
microstore mikroskladiště
middle school první stupeň základní školy
midsection střed
midsection bránice
Michelson Michelson
milestone milník
milestone mezník
milestones milníky
militarisation militarizace
milksop strašpytel
milksop padavka
millisecond milisekunda
milliseconds milisekundy
millstone mlýnský kámen
millstone přítěž
millstones mlýnské kameny
MILSATCOM Military Satellite Communications
mineral resource stocks zásoba minerálních zdrojů
mineralisation mineralizace
mineralogical threshold mineralogický práh
minestrone italská polévka
miniaturisation miniaturizace
minimax regret decision criterion minimaxové kritérium špatných rozhodnutí
minimisation minimalizace
minimum advance social security payments for self employed persons minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ
minimum yield of water source minimální vydatnost vodního zdroje
Minister for Human Rights ministr pro lidská práva
ministration péče
Ministry for Regional Development Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministry of Culture Ministerstvo kultury
Ministry of Defence Ministerstvo obrany
Ministry of Education Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministry of Finance Ministerstvo financí
Ministry of Foreign Affairs Ministerstvo zahraničních věcí
Ministry of Health Ministerstvo zdravotnictví
Ministry of Industry and Trade Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministry of Justice Ministerstvo spravedlnosti
Ministry of Labour and Social Affairs Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ministry of the Environment Ministerstvo životního prostředí
Ministry of the Interior Ministerstvo vnitra
Ministry of Transport Ministerstvo dopravy
Minnesota stát v USA
misanthrope mrzout
misanthrope misantrop
misanthropic mrzoutský
misanthropically nesnášenlivě
misanthropist mrzout
misanthropy škarohlídství
misapplication zneužití
misapprehension nepochopení
misapprehension nedorozumění