Slovník online
Anglicko český slovník online

S HE - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"s he" - přejít k překladu


Český překlad sousloví s he můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
a flash in the pan osoba nepracující stále dobře
a lot of water has passed under the bridge hodně vody uplynulo
a rolling stone gathers no moss přílišný neposeda
a sample of the cloth vzorek látky
a shot in the arm povzbuzení
a shot in the dark střela od boku
a slip of the tongue vyslovená chyba
abashed zastrašen
abolished zrušený
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absinthe absint
absolute biochemical oxidation úplná biochemická oxidace
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
accomplished provedeno
accomplished splněný
across the board přes palubu
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
advise her to try a drier climate doporučuji jí zkusit sušší prostředí
advise them of the consequences poučte je o následcích
advise them of their rights informujte je o jejich právech
aesthete estét
aesthetic mající smysl pro krásu
aesthetic estetický
aesthetic damage estetická škoda
aesthetical estetický
aesthetically esteticky
aesthetician estetik
aestheticism estétství
aestheticism estetizmus
aesthetics estetika
against all the odds navzdory všemu
against all the odds proti všemu očekávání
against the DTD proti DTD
against the grain proti srsti
Achilles heel Achilova pata
all washed up selhání v zaměstnání
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
anaesthesia anestézie
anaesthesia umrtvení
anaesthesia necitlivost
anaesthesia lokální umrtvení
anaesthesia celková anestézie
anaesthetic umrtvující
anaesthetic narkotický
anaesthetic anestetikum
anaesthetic anestézie
anaesthetic umrtvující anestetikum
anaesthetise uspat narkózou
anaesthetist anesteziolog
anaesthetize zanestetizovat
anaesthetize znecitlivit
anaesthetized znecitlivěl
anaesthetized umrtvil
anastrophe anastrofa
anesthesia anestézie
anesthesiologist anesteziolog
anesthetic anestetický
anesthetically anesteticky
anesthetist anestetický
anesthetize zanestetizovat
anesthetize umrtvit
anesthetize uspat narkózou
anguished mučivý
answer in the affirmative odpovědět kladně
answer the door otevřít dveře
answer the phone zvednout telefon
anthroposphere antroposféra
apostrophe apostrof
apostrophes apostrofy
arms close the body připažit
as cheap as dirt za babku
as plain as the nose on your face velmi jasný
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as the crow flies vzdušnou čarou
as used herein v tomto textu
as useless as a fifth wheel zbytečný
as useless as a fifth wheel jako pátý kolo u vozu
ashen sinalý
ashen popelový
ashen bledý
Asher Asher
ashes popel
Asheville město v USA
ask for the moon žádat více než je potřeba
asleep at the switch nedávající pozor
aspherical asférický
ass cheek půlka zadnice
ass on the line být zodpovědný za chybu
association heat asociační teplo
asthenia astenie
asthenopia astenopie
astonished užaslý
astonished být užaslý
atmosphere ovzduší
atmosphere atmosféra
atmospheres atmosféry
atmospheric vzduchový
atmospheric atmosférický
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atmospheric ion atmosférický ion
atmospheric water atmosférická voda
atmospherical atmosférický
atmospherically atmosféricky
backsheesh spropitné
backslashes zpětná lomítka
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bachelor's thesis bakalarska prace
baksheesh úplatek
baksheesh spropitné
baksheesh bakšiš
balance sheet bilance
balance sheet rozvaha
balance sheet účetní rozvaha
banished vykázaný
bank balance sheet bankovní bilance
banshee smrtka
banshee banshee
bathyscaphe batyskaf
bathysphere batysféra
be out on his (her) own nebýt ve své kůži
beauty is in the eye of the beholder krása je v oku pozorovatele
beauty is in the eye of the beholder každému se líbí něco jiného
begs the question nechává otevřenou odpověď
behind schedule po termínu
beside the point irelevantní
beside the point mimo mísu
best interests at heart s dobrým úmyslem
best wishes blahopřání
bias, hypothetical zkreslení hypotetické
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
biogeosphere biogeosféra
biosphere biosféra
biosphere reserve biosférická rezervace
biosynthesis biosyntéza
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
black sheep černá ovce
blaspheme rouhat se
blaspheme proklínat
blaspheme klít
blasphemed proklínal
blasphemed rouhal se
blasphemed klel
blasphemer rouhání
blasphemer klení
blaspheming rouhání
blasphemous rouhavý
blasphemous bezbožný
blasphemously rouhavě
blasphemy rouhání
blastosphere blastula
bloodshed krveprolití
blusher růž
blusher červeň
Bolshevik bolševický
Bolshevik bolševik
Bolshevik revolucionář
bolshevism bolševizmus
Bolshevist bolševik
Bolshevistic bolševistický
bombshell bomba
bombshell šokující zpráva
bookshelf regál
bookshelf police
bookshelves regály
bookshelves police
Bosnia Herzegovina Bosna Hercegovina
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
brainwashed s vymytým mozkem
brasher drzejší
British thermal unit Btu Britská tepelná jednotka (angl.)
British thermal unit Britská tepelná jednotka Btu
British thermal unit Britská tepelná jednotka
broadsheet velké noviny
brush with the law trestný čin
brushed kartáčovaný
brushes kartáče
buckshee zdarma
buckshee bezplatný
burnished leštěný
burnished vyleštěný
burnisher hladítko
burnisher leštič
bushed vyčerpaný
bushed utahaný
bushed křovinatý
bushel bušl
by the skin of their teeth velmi těsně
by the skin of their teeth stěží
calisthenic kalistenický
callisthenics gymnastika
cash on the barrelhead hotovost
cash on the barrelhead placení v hotovosti
cash on the line zaplatit vše v hotovosti
cash voucher pokladní doklad
cashed inkasovat
cashed check proplacený šek
cashew kešů
cashew druh ořechu
castle in the air vzdušný zámek
catastrophe katastrofa
catastrophes katastrofy
clamshell drapákový
clamshell drapák
clashed třískal
clashes střety
class teacher třídní učitel
clean sheet cisty stit
close mouthed nemluvný
close to the vest skrytý
closemouthed nemluvný
clouds on the horizon objevil se problém
Coase Theorem Coaseův teorém
Coase Theorem Corollary. důsledek Coaseova teorému
cockleshell skořápka
competition across the market konkurence napříč trhem
completeness check kontrola kompletnosti
consistency check kontrola konzistence
continental shelf kontinentální šelf
cosmographer kosmograf
costs, overhead režijní náklady
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
cowshed kravín
crash helmet přilba
crash helmet ochranná přílba
crashed sražený
crashed rozbitý
crasher nevítaný host
crashes srážky
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
cross check přezkoumat
cross my heart and hope to die slibuji na svou čest
cross over to the other side zemřít
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
crosshead křížák
crosshead křížová hlava
crossheading mezititulek
crosscheck přezkoumat
crosscheck prověřit
crushed rozmáčknutý
crushed rozmačkaný
crushed rozdrtil
crushed rozdrcený
crushed drcený
crusher drtič
crystallographer krystalograf
curiosity killed the cat zvědavost zabíjí
daisy wheel typové kolečko
daisy wheel kopretina
dashed uháněl
dashed roztříštěný
dashed čárkovaný
dasher palička
dashes pádí
dashes uhání
day when authorities are open to the public úřední den
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990) NDR = Nemecká demokratická republika
delicate state of health těhotenství
delicate state of health delikátní stav
demand schedule harmonogram poptávky
demolished zdemolovaný
demolished zbouraný
demolisher demoliční stroj
demonstrate the truth of dávat za pravdu
Demosthenes Demosthenes
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
design for the environment ekologické návrhářství
despatched expedovaný
despite the fact that přestože
destabilization chemical substance destabilizační chemikálie
diminished zmenšený
diminishes klesá
diminishes zmenšuje se
discotheque diskotéka
dishearten sklíčit
dishearten deprimovat
dishearteningly skličující
disheartenment sklíčenost
disheartenment deprese
dished talířovitý
dished vyboulený
dished vyklenutý
dished vypouklý
dishes nádobí
dishes to order jídla na objednávku
dishevel pocuchat
dishevelled rozcuchaný
dishevelled neuspořádaný
dishevelled neupravený
dishevelment rozcuchanost
dishevelment pocuchanost
dishevelment neupravenost
dishwasher myčka na nádobí
dishwasher stroj na mytí nádobí
dishwasher umývač nádobí
dishwasher myčka
dishwasher myčka nádobí
dishwashers myčky nádobí
disinherit vydědit
disinheritance vydědění
dispatched vyexpedovaný
dispatched poslaný
dispatcher odesílatel
dispatcher dispečer
dispatches zásilky
distinguished elegantní
distinguished význačný
distinguished vynikající
distinguished rozlišovaný
distinguished uznávaný
distinguished respektovaný
distinguishes odlišuje se
diversify the risk rozložit riziko
do the dishes umýt nádobí
Doberman pinscher dobrman
does it bother you? vadí vám to?
dress clothes večerní úbor
dress rehearsal generální zkouška
dysphemism dysfemismus
ear shell plž: ušeň mořská (Haliotis tuberculata Linnaeus)
Eastern Hemisphere východní polokoule
ecosphere ekosféra
efficiency and fisheries efektivnost rybolovu
eggshell skořápka
electroshock therapy elektrošoková terapie
elsewhere jinam
elsewhere jinde
embellished nazdobený
endogenous geochemical process endogenní geochemický proces
enmeshed zapletený
epistrophe epistrofa
escutcheon štít s erbem
escutcheon kování klíčové dírky
escheat zkonfiskovat
escheat zabavit majetek
Escherichia coli Escherichia coli
eschew vyvarovat se
eschew vyhýbat se
established zavedený
established založený
established pevně stanovený
establishes zřizuje
establishes zakládá
Esther Esther
esthete milovník umění
exclusion from contractual health insurance výluka ve smluvním zdravotním pojištění
exogenous geochemical process exogenní geochemický proces
exosphere exosféra
extinguished uhašený
extinguished uhasil
extinguisher hasicí přístroj
famished hladový
famished vyhladovělý
Ferris wheel ruské kolo
Financial Administration of the Czech Republic Finanční správa ČR
finished hotový
finished ukončený
finished skončil
finished dokončený
finished hotovo
finished product hotový výrobek
finisher finišer
finisher dokončovatel
finisher poslední úder
finishes skončí
finishes končí
finishes dokončuje
fire extinguisher hasicí přístroj
fire extinguisher hasicí přístroj
fished opatřený příložkou
fisher rybář
fisheries oblasti rybolovu
fisherman rybář
fishermen rybáři
fishery rybolov
fishery oblast rybolovu
fishes ryby
fishes rybaří
Fischer Fischer
fixed spot height ham
flashed zasvítil
flashed blýskl
flashed blikl
flasher exhibicionista
flashes probleskuje
Fleisher Fleisher
flourished vzkvétal
flushed zrudlý
flushed spláchnutý
fly fisher rybář chytající na hmyz
flysheet leták
flysheet část stanu
for one reason or another z toho či onoho důvodu
Forsythe Forsythe
foster father pěstoun
foster mother inkubátor
foster mother pěstounka
four flusher podvodník
four flusher blufař
fresh for the morrow ráno moudřejší večera
freshen osvěžit
freshen up upravit se
freshen up ochladit se
freshened osvěžený
freshener osvěžující prostředek
freshening osvěžení
fresher svěžejší
freshest nejčerstvější
freshet zátopa
freshet záplava
freshet povodeň
Friends of the Earth Friends of the Earth FOE
Friends of the Earth FOE Friends of the Earth
from somewhere odněkud
from somewhere odkudsi
full phase of the moon úplněk
full steam ahead plnou parou vpřed
funds for the purposes of residence on the territory prostředky k pobytu na území
furnished zařízený
furnishes vybavuje
garnished ozdobený
gas heater plynový ohřívač
gas helmet plynová maska
gatecrasher nevítaný host
geosphere geosféra
gesundheit na zdraví!
God knows where bůhvíkde
gross caloric value (high heat) spalné teplo bez kondenzace
groundsheet karimatka
gusher gejzír
haberdasher obchodník s galanterií
haberdashery galanterie
hagfishes sliznatky
hard sheep´s milk cheese oštěpek
harsher drsnější
harshest nejdrsnější
harshest nejnevlídnější
has the postman been? přišla už pošta?
hasheesh hašiš
he/she does not have nema
hekistotherm hekistotermní rostlina
heliosphere heliosféra
hemisphere polokoule
hemispheric polokulovitý
hemispheric hemisférický
hemispheric týkající se polokoule
hemispherical polokulovitý
hemispherical hemisférický
hemispherical ve tvaru polokoule
Hershel mužské křestní jméno
Hershey Hershey
Herschel Herschel
historiographer historiograf
historiographer dějepisec
historiographer historik
HMS (Her Majesty Ship) loď jejího veličenstva
hogshead dutá míra
hogshead 238,6 litrů
horse feathers blbost
horse chestnut koňský kaštan
housemother matka rodiny
hushed utišený
hushed tlumený
hushed poklidný
hydrogeological watershed hydrogeologická rozvodnice
hydrosphere hydrosféra
hypersphere nadkoule
cheat sheet tahák
cheers! good health! na zdraví
cherished uchovávaný
cherished opatrovaný
Christopher Kryštof
Christopher Christopher
chromosphere chromosféra
chrysanthemum chryzantéma
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
I promise there will always be slibuji, že tam vždycky bude
icosahedra ikosaedr
icosahedra dvacetistěn
icosahedral ikosaedrický
icosahedral dvacetistěnný
icosahedron ikosaedr
icosahedron dvacetistěn
if he she it is je li
immersion heater ponorný ohřívač
impediments to leaving the country překážky vycestování
impoverished zchudlý
impoverished ochuzený
in a nutshell v kostce
in a nutshell ve zkratce
in spite of the fact that přestože
inaesthetic neestetický
Individual Transfer Quotas Scheme, ITQS schéma kvót individuálního přenosu
input resistance height of drain tile vstupní odporová výška drenážní trubky
International Geosphere Biosphere Programme International Geosphere Biosphere Programme
International Years of the Quiet Sun IQSY International Years of the Quiet Sun
ionosphere ionosféra
irrigation schedule plán závlah
ischemia ischémie
ischemic ischemický
isotache izotacha
isotherm izoterma
isothermal izotermický
isothermal izotermální
isothermally izotermicky
items deductible from the tax base odečitatelné položky od základu daně
josher srandista
Kilroy was here byl tu Kilroy
kinaesthesia kinestézie
kinaesthesis kinestézie
kinaesthetic kinestetický
kinesthesia kinestezie
kinesthesis kinestetický
kinesthetic kinestetický
kingfisher ledňáček
kosher košer
lashed bičoval
lashes šlehá
lashes řasy
lashes řemínky
lashes přivazuje
lashes bičuje
legal action against the decision of an administrative authority žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
lithosphere litosféra
lockwasher pružná podložka (pod matici)
lungfishes dvojdyšní
lusher bujnější
magnetosphere magnetosféra
malnourished podvyživený
Man and the Biosphere Programme Man and the Biosphere Programme MAB
Man and the Biosphere Programme MAB Man and the Biosphere Programme
Man and the Biosphere Programme MAB člověk a biosféra
Man and the Biosphere Programme člověk a biosféra MAB
mantelshelf římsa nad krbem
maraschino cherry třešeň v maraskinu
maraschino cherry druh divoké třešně
marshes bažiny
mashed rozmačkaný
mashed potato bramborová kaše
masher mačkadlo
masthead stožárový koš
masthead tiráž novin
menshevik menševik
meshes sítě
meshes žebroví
mesosphere mezosféra
mesothelioma rakovina pohrudnice
Ministry of Health Ministerstvo zdravotnictví
Ministry of the Environment Ministerstvo životního prostředí
Ministry of the Interior Ministerstvo vnitra
misapprehend nepochopit
misapprehension nepochopení
misapprehension nedorozumění
mishear přeslechnout
mishear špatně slyšet
misheard slyšený špatně
mismatched nevhodný
mismatched nerovnocenný
mismatched nevhodně spojený
mismatches nevhodně spojuje
miss the point zmeškat pointu
motion towards here sem
moustache knír
mustache knírek
mustache knír
mustached s knírem
mustaches kníry
myasthenia svalová slabost
nasty weather ošklivo
National Parks and Access to the Countryside Act National Parks and Access to the Countryside Act
neo classical theory of growth neoklasická teorie růstu
neurasthenia neurastenie
neurasthenic neurastenický
newsflashes důležité zprávy
non selective herbicide neselektivní herbicid
nonscheduled nepravidelný
nonscheduled nenaplánovaný
Northern Hemisphere severní polokoule
nourished živený
nourishes živí
nutshell skořápka
nutshells skořápky
off the shelf předem hotový
on schedule v termínu
on schedule ve lhůtě
organisation (partly) funded from the state budget příspěvková organizace
os sphenoidale kost klínová
ostriches pštrosi
outside the theatre před divadlem
outstretched natažený
oystercatcher druh ptáka
ozonosphere ozonosféra
Paasche index ekonomický ukazatel
parishes farnosti
Parmesan cheese Parmazán
pastiche napodobenina
pastiche pastiš
payment schedule splátkový kalendář
pedosphere pedosféra
penpusher úředníček
perished rozpadlý
perished zahynul
perished zanikl
perisher hulvát
perisher nevychovanec
person without shelter or fixed abode bezdomovec (osoba bez přístřeší)
pesticide adhesivity přilnavost pesticidu
phase of the moon fáze měsíce
philosopher filozof
philosophers filozofové
photosphere fotosféra
photosynthesis fotosyntéza
photosynthesis of plants fotosyntéza rostlin
photosynthesize fotosyntetizovat
photosynthetic fotosyntetický
photosynthetic assimilation fotosyntetická asimilace
photosynthetically fotosynteticky
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
physics of atmosphere fyzika atmosféry
physiological chemistry fyziologická chemie
physiotherapist fyzioterapeut
physiotherapy fyzioterapie
piss head opilec
pisshead opilec
policy ineffectiveness theorum teorém politické neefektivnosti
polished vyleštěný
polished leštěný
polished uhlazený
polishedness vyleštěnost
polisher leštič
pollutants, thermal polutanty, tepelné
post come up herbicide application aplikace herbicidu po vzejití (rostliny)
potsherd střep
pre sowing herbicide application použití herbicidu před setím
private old age pension scheme penzijní připojištění
promise the moon slibovat hory doly
prospect theory teorie vyhlídek
prosthesis protéza
prosthetic protézní
prosthetics protetika
psyche duše
psyche psýchy
psychedelia psychedelický styl
psychedelic psychedelický
psychosphere psychosféra
psychotherapeutic psychoterapeutický
psychotherapeutic counselling psychologické poradenství
psychotherapist psycholog
psychotherapist psychoterapeut
psychotherapy psychoterapie
public interest theory of regulation teorie regulace veřejného zájmu
published publikovaný
published vydaný
publisher nakladatel
publisher vydavatel
publishers vydavatelé
publishes publikuje
pulse height analyzer šířkový pulsní analyzátor
punished potrestaný
punishes trestá
purchasing power parity theory teorie parity kupní síly
purpose of residence other účel pobytu ostatní
purpose of residence residence in the territory on sufferance účel pobytu strpění pobytu na území
push ahead věnovat se něčemu
push ahead prosadit
pushed tlačený
pushed tlačil
pushed away odstrčený
pusher prodejce drog
pusher posunovač
pushes tlačí
quashed potlačený
quashes potlačuje
quotas and fisheries kvóty a rybářství
racing shell lehká úzká závodní loď
radishes ředkvičky
rags to riches od trhana k boháči
raise the bar zvedat laťku
rap sheet rejstřík trestů
rasher plátek např. slaniny
rashest nejunáhlenější
rate schedule sazebník
ravisher násilník
ready made dishes hotová jídla
refreshed osvěžený
refreshed posilněný
refresher osvěžující nápoj
refresher drink
refresher course opakovací kurs
Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Správa uprchlických zařízení MV
refurbished adaptovaný
refurbished renovovaný
replenished znovu doplněný
replenished znovu naplněný
researched zkoumaný
researcher výzkumný pracovník
researcher badatel
researcher výzkumník
researchers badatelé
researchers vědci
researchers výzkumníci
researches výzkumy
reschedule opětovně naplánovat
rescheduled znovu naplánovaný
residence check pobytová kontrola
residential centre of the Refugee Facilities Administration pobytové středisko Správy uprchlických zařízení MV
residual herbicide effect reziduální následný účinek herbicidu
restore to health uzdravit
restore to health ozdravit
rhizosphere rhizosféra
rise to the occasion osvědčit se
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off [zkr.]
Royal Society for the Protection of Birds Royal Society for the Protection of Birds RSPB
Royal Society for the Protection of Birds RSPB Royal Society for the Protection of Birds
RSPCA The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Královská společnost na ochranu zvířat
rub salt in the wound vnášet sůl do ran
rub salt in the wound dělat něco ještě horším
rubbished kritizovaný
rushed nucený
rushed rychlý
rushed zbrklý
rushes pádí
rushes chvátá
rushes spěchá
rushes spěchy
s he on(a)
saber toothed šavlozubý
saber toothed cat šavlozubý tygr
saber toothed tiger šavlozubý tygr
sabertoothed šavlozubý
sabre toothed šavlozubý
Sahel polopouštní území v Africe
sachem šéf (politický), náčelník (indiánský)
sachet pytlík
sail against the wind plout proti větru přeneseně hovorově také: čelit problémům, odporu, atd.
Saint Helena Svatá Helena
salt of the earth sůl země
sandwiches cpe
sandwiches sendviče
Sanchez Sanchez
Saskatchewan území v Kanadě
satchel aktovka
satchel brašna
satchel kabela
saw toothed pilozubý
say the word řekni to slovo
scathe poškodit
scorched popálil
scorcher pařák
scrape together hrabat
scrapheap staré železo
scrapheap šrot
scratched poškrábaný
scratcher škrabadlo
scratcher škrabák
scratches škrábe
scratches škrábnutí
scratches trhliny
screening hypothesis třídící hypotéza
scutcheon destička
scutcheon štítek
scythe kosa
scythe kosit
scythed kosený
sealing sheet těsnící koberec (hráze)
searched hledaný
searcher hledač
searches hledá
seashell lastura
seashell ulita
Section for Residence of Foreigners of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Oddělení pobytu cizinců MV
see the light spatřit světlo světa
seethe kypět
seethe překypovat
seethed kypěl
seismographer seismolog
selective herbicide selektivní herbicid
self adhesive samolepicí
self help svépomoc
semi detached house dvojdomek
semi finished rozpracovaný
semi finished product polotovar
semidetached polooddělený
semifinished rozpracovaný
sensitivity check kontrola citlivosti
separate the wheat from the chaff oddělit zrno od plev
sepulcher pohřebiště
sepulcher hrobka
series [sg.] [a summation of the terms in a sequence] řada
serve the purpose odpovídat účelu
serve the purpose vyhovovat účelu
set about the task of ing pustit se do
set the price stanovit cenu
set the table prostřít
set the table prostřít stůl
sew together sešít
Seychelles Seychely
shake one´s head zakroutit hlavou
she ona
she could have mohla
she could not nemohla
she devil saň
she devil ďáblice
she goat koza
she had a bee in her bonnet byla naštvaná
she ought to have měla
she said řekla
she should have měla
she was afoot when I saw her this morning když jsem ji viděl toto ráno šla pěšky
Shea Shea
sheaf svazek
sheaf snop
shear shear sheared sheared
shear shear sheared shorn
shear stříhat
shear ostříhat
shear smyk
shear žnout
shear střih
sheared shear sheared sheared
sheared shear sheared shorn
sheared ostříhaný
sheared stříhaný
shearer střihač
shearing střihání ovcí
shearing stříhání
shearing ukusování
shears velké nůžky
shears nůžky
shearwater druh ptáka
sheath pochva na nůž
sheath kondom
sheath pochva
sheath knife dýka
sheathe zasunout do pouzdra
sheathed opouzdřený
sheathing obložení
sheathing oplechování
sheathing oplášťování
sheathing potažení
sheave kladka
sheave lanovnice
sheaves otepi
sheaves snopy
shebeen hospoda
Sheboygan okres v USA
shed přístřešek
shed kůlna
shed shed shed shed
shed zbavovat se
shed zbavit se
shed shozený
shed ronit
shed prolít
shed prolévat
shed kolna
shed chatrč
shed hangár
shed bouda
shed chata
shed light on objasnit
shed light on osvětlit
shed light on vysvětlit
shedding prolévání
sheds roní
sheds ztrácí
Sheehan Sheehan
sheen lesk
sheeny lesklý
sheep ovce
sheep ovečka
sheep buttons bobky
sheep dip koupel pro ovce
sheep dog ovčácký pes
sheep wool ovčí vlna
sheepdip koupel pro ovce
sheepdog ovčácký pes
sheepdog ovčák
sheepfold salaš
sheepish ovčí
sheepish bázlivý
sheepish nesmělý
sheepish ostýchavý
sheepish rozpačitý
sheepish zakřiknutý
sheepishly rozpačitě
sheepishness bezmocnost
sheepishness bojácnost
sheeple sheep people (člověk lidé slepě přejímající názor většiny nebo autority)
sheepskin ovčí kůže
sheepskin beránek (kožich)
sheepskin ovčina
sheer pouhý
sheer čirý
sheer srázný
sheer srázně
sheer příkře
sheer příkrý
sheer jemný
sheer čistý
sheer hotový
sheer kolmý
sheer naprostý
sheer strmý
sheer úplný
sheer průsvitný
sheer junk úplný
sheer junk naprostý brak
sheerest nejčistší
sheerest nejjasnější
sheerness jemnost
sheerness kolmost
sheerness průsvitnost
sheet arch
sheet list
sheet prostěradlo
sheet erosion plošná eroze
sheet lightning plošný blesk
sheet metal plechový
sheet metal plech
sheet of music noty
sheet shears řezačka plechu
sheeting ložní prádlo
sheeting svitkový
sheetmetal plech
sheets listy
Sheffield Sheffield
sheik šejk
sheikh šejk
Sheila ženské křestní jméno
shekel hebrejská jednotka váhy
shekel šekel
Shelby Shelby
Sheldon Sheldon
sheldrake morčák
shelduck morčák
shelf police
shelf šelf
shelf mořské dno
shelf polička
shelf life skladovatelnost
shelf life trvanlivost
shell mušle
shell ulita
shell bombardovat
shell lastura
shell skořápka
shell dělostřelecký granát
shell out vyplatit
shell out vypláznout
shellac šelak
Shelley Shelley
shellfire dělostřelba
shellfish korýš
shellfish měkkýš
shelling bombardování
shelling kanonáda
shelling odlupování
shelling odprýskávání
shelling ostřelování
shells skořápky
shelter bezpečí
shelter skrýš
shelter bouda
shelter budka
shelter bunkr
shelter kryt
shelter přístřešek
shelter skrývat
shelter přístřeší
shelter okop
shelter ukrýt
sheltered krytý
sheltering chránění
sheltering ukrývání
shelters chrání
Shelton Shelton
shelve založit do knihovny
shelve police
shelve regál
shelve odložit
shelved odložený
shelved odsunutý
shelves police
shelves odkládá
shelves odsouvá
shelving dávání na poličku
shelving odsouvání termínu
shemale transsexuál
Shenandoah okres v USA
shenanigan nesmysly
shenanigans zlomyslné šprýmy
Shenyang město Čína
Shepard Shepard
shepherd ovčák
shepherd pastýř
shepherd dohnat
shepherd ovčák
shepherd pastevec
shepherd pasák
shepherdess pastýřka
shepherding vedení
Sheppard Sheppard
sherbet zmrzlina
sherd střep
Sheridan Sheridan
sheriff šerif
Sherlock Sherlock
Sherman Sherman
Sherrill Sherrill
sherry šery
Sherwin Sherwin
Sherwood Sherwood
Shetland pony Shetlandský pony
shew dokázat
ship of the line řadová loď
shit is going to hit the fan bude to velký průšvih
shithead blbec
shoot from the hip střílet od boku
shoulder the blame nest zodpovednost
schedule program
schedule rozvrh
schedule plán
schedule plánovat
schedule naplánovat
schedule rozvrhovat
schedule časový plán
schedule časový program
schedule denní program
schedule jízdní řád
schedule letový řád
schedule časový rozpis
schedule harmonogram
schedule of instalments splátkový kalendář
scheduled plánovaný
scheduled rozvržený
scheduled naplánovaný
scheduler plánovač
scheduler rozvrhovatel
schedulers záznamníky
schedules rozvrhy
scheduling harmonogram
scheduling naplánování
scheduling plánování
scheduling rozpis
scheduling rozvrhování
scheduling termínové plánování
Scheldt Selda
Schelling Schelling
schema schéma
schemata schéma
schemata schémata
schemata náčrt
schematic schématický
schematically schematicky
schematization schematičnost
scheme schéma
scheme úskok
scheme program
scheme intrika
scheme diagram
scheme nákres
scheme nárys
scheme plán
scheme plánek
scheme podoba
scheme projekt
scheme představa
scheme skica
scheme pleticha
scheme námět
scheme návrh
scheme rozvrh
schemed naplánovaný
schemer intrikán
schemes schémata
scheming intrikářství
scheming plánování
scheming vypočítavý
Schenectady okres v USA
Schengen area schengenský prostor
scherzi druh hudební skladby
scherzo scherzo
schoolteacher učitel
Schumacher Schumacher
Schumpeter Galbraith Hypothesis. Schumpeter Galbraithova hypotéza
sketched narýsován
sketches náčrty
skinhead skin
skinhead skinhead
slashed rozřezaný
slashed seknutý
slasher bojovník sekající něčím
slashes bičuje
slashes rozřezává
slashes seká
sleeper with couchettes lehátkový vůz
sleepyhead ospalec
slither plazit se
slither sklouznout
slithered plazil se
slithery kluzký
slithery šoupavý
sloshed opilý
sloughed nekrotický
smashed opilý
smashed rozdrcený
smasher atraktivní žena
smasher senzace
smasher smečař
smeghead magor
smithereens padrť
smithereens cimprcampr
smithereens kousky
smithery kovárna
smoke shell dýmovnice
smooth and by the numbers podle předpisů
smoothed vyhlazený
smoothen hladit
smoother hladší
smoothest nejhladší
smother uhasit
smother udusit
smother potlačit
smother tutlat
smother zcela zakrýt
Smythe Smythe
snatcher zloděj používající sílu
snatcher zloděj
snatcher chytač
snatcher lapač
so quiet you can hear a pin drop tak ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem
social consumption theory teorie sociální spotřeby
social overhead capital společenský režijní kapitál
soft sheep´s milk cheese brynza
soil acting herbicide půdněaktivní herbicid
soil sterilization by total herbicide ošetření půdy totálním herbicidem
some other time někdy jindy
somewhere kdesi
somewhere někde
somewhere někam
somewhere else jinde
somewhere else někam jinam
somewhere else někde jinde
soothe utišit
soothe chlácholit
soothe konejšit
soothe tišit
soothe uchlácholit
soothe uklidnit
soothe ztišit
soother dudlík
soother utěšitel
soother šidítko
soul brother černý bližní
soundcheck zkouška zvuku
southeast jihovýchodní
southeasterly jihovýchodní
southeastern jihovýchodní
southeastern jiho východní
southeastward na jihovýchod
southeastward jihovýchodní
souther jižní vítr
southerly jižní
southern jižní
southern fulmar buřňák sněžný (jižní)
southern giant petrel buřňák obrovský
southerner obyvatel jihu
southerner Jižan
southerners jižané
southernmost nejjižnější
spaghetti špagety
sparrow hen krahujec obecný
sparrow nest clothes moth mol holubí
spathe toulec
spearhead průkopník
special interest theory of regulation teorie regulace zvláštního úroku
speech therapy logopedie
speeches řeči
speeches projevy
speeches proslovy
spell check kontrola pravopisu
spell checker kontrola pravopisu
spelling checker kontrola pravopisu
spend the night nocovat
sphenoid sfenoid
sphere dráha planety
sphere dosah
sphere glóbus
sphere hvězda
sphere koule
sphere kruhy
sphere kulička
sphere nebesa
sphere oběžnice
sphere oblast
sphere okruh
sphere planeta
sphere pole
sphere rozsah
sphere sféra
sphere stálice
sphere systém sfér
sphere zeměkoule
sphere odvětví
spheres koule
spheric kulový
spheric sférický
spheric kulovitý
spherical kulatý
spherical sférický
spherical kulovitý
spherical kulový
spherical frustum kulová vrstva
spherically kulatě
spherically kulově
spheroid sféroid
spheroidal kulovitý
spheroidal sféroidní
spill the beans vyzradit tajemství
spill the beans vyzvonit
spinning wheel kolovrat
spinning wheel kolovrátek
spirochete spirochéta
splashed cákl
splashed postříkal
splashes cáknutí
splashes cáká
spoil heap odval
spondylolisthesis spondylolistéza
spot check blesková kontrola
spreadsheet tabulkový editor
spreadsheet tabulkový procesor
spreadsheets tabulkové procesory
sprocket wheel převodové kolo
sprocket wheel řetězové kolo
squashed rozmačkaný
stabilization of the economy stabilizace ekonomiky
stairhead podesta schodiště
starched naškrobený
state of the art na úrovni doby
state of the art nejmodernější
state of the art nejmodernější
state of the art úroveň vědy
static efficient sustained yield in fisheries statická efektivnost udržitelný výnos v rybářství
staunchest nejvěrnější
staunchest nejzarytější
stay together zůstat pohromadě
stay together zůstat spolu
steelhead pstruh americký
steering wheel volant
steering wheel volant
stenographer stenograf
stenothermous organism stenothermní organismus
stepbrother nevlastní bratr
stepfather nevlastní otec
stepfather otčím
Stephen Štěpán
Stephen Stephen
Stephen Sonny
Stephens Stephens
Stephenson Stephenson
stepmother nevlastní matka
stepmother macecha
Sterling Heights město Spojené státy americké
stick in the mud nekňuba
stick together slepit
stiletto heels jehly
stitcher šička
stitches stehy
stomach ache bolení břicha
stomachache bolení žaludku
stomachache bolení břicha
Stonehenge poutní místo v Anglii
stout hearted kurážný
stout hearted odvážný
stout hearted smělý
stouthearted kurážný
stouthearted odvážný
stouthearted smělý
straight ahead on rovně
stratosphere stratosféra
stratospheric stratosférický
stratospherically stratosféricky
strengthen posílit
strengthen upevnit
strengthen upevňovat
strengthen utvrdit
strengthen utvrzovat
strengthen posilnit
strengthen posilňovat
strengthen zpevnit
strengthen utužit
strengthen zesílit
strengthen body posilnit
strengthen body posilňovat
strengthened vyztužený
strengthened zpevněný
strengthener posilovač
strengthening zesilování
strengthening sílící
strengthens zesiluje
stretched roztažený
stretched himself out vypjal se
stretched out natahovat
stretcher nosítka
stretches natahuje
strophe strofa
stylesheet stylopis
subheading podnadpis
subschema podschéma
subschema subschéma
subtrahend menšitel
suit of clothes oblek
sun drenched zalitý sluncem
sunbathe opalovat se
sunbather opalující se člověk
superheat přehřátí
superheated přehřátý
superheater přehřívač
superhero superhrdina
superheroes superhrdinové
superhet superhet
superheterodyne receiver superhet
superiority hypothesis hypotéza nadřazenosti
supply schedule schéma nabídky
surrogate mother náhradní matka
survival of the fittest právo silnějšího
Sutherland Sutherland
swathe ovázat
swathe pruh
sweetheart drahoušek
sweetheart miláček
sweetheart milenec
sweetheart milenka
sweetheart zlatíčko
swelled head nafoukanost
swellhead domýšlivec
swineherd pasák vepřů
swiss cheese ementál
switched přepnutý
switched zaměněný
switched změnil
switcher přepínač
switches přepínače
sympathetic soucítící
sympathetic dojímavý
sympathetic účastný
sympathetic solidární
sympathetic soucitný
sympathetically soucitně
symphony orchestra symfonický orchestr
synthesis syntéza
synthesise syntetizovat
synthesised syntetizovaný
synthesiser syntetizátor
synthesist syntetik
synthesize vyrobit syntézou
synthesize sloučit
synthesize syntetizovat
synthesized vyrobený syntézou
synthesized sloučený
synthesized syntetizovaný
synthesizer syntetizátor
synthesizers syntetizátory
synthesizing slučující
synthetic syntetický
synthetic umělý
synthetic ekistics syntetická ekistika
synthetical umělý
synthetical syntetický
synthetically synteticky
synthetize syntetizovat
system herbicide systémový herbicid
take shelter schovat se
tax shelter daňový ráj
tax shelter daňové útočiště
technosphere technosféra
tertiary sphere odvětví služeb
tertiary sphere terciální sféra
the abyssal depths of the ocean nezměrné hlubiny oceánu
The King abnegated his power to the ministers Král složil svoji moc ministrům
this here tohle
this here tento
this here tahleta
this here tohleto
thrashed rozdrcený
thrashed zmlácený
thrasher mlátička
thresher mlátička
time sheet pracovní výkaz
time sheet výkaz práce
to cash a cheque proplatit šek v hotovosti
to somewhere else jinam
tortoise shell želvovina
tortoiseshell želví krunýř
tortoiseshell želvovina
trashed opilý
trashed ožralý
travel cost method, hedonic metoda cestovních nákladů, hedonická
troposphere troposféra
tropospheric troposférický
unabashed nestoudný
unaccomplished nedokončený
unaesthetic neestetický
unblemished bezúhonný
unblemished neposkvrněný
unburnished nehlazený
under sheriff zástupce šerifa
undernourished podvyživený
undersheriff zástupce šerifa
undiminished neztenčený
unfinished kusý
unfinished nedokončený
unfurnished nezařízený
United Nations Conference on the Human Environment United Nations Conference on the Human Environment
United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer United Nations Consultative Committee on the Ozon Layer
unleashed rozpoutaný
unpublished nepublikovaný
unpunished nepotrestaný
unrefreshed neosvěžený
unscathed nezraněný
unsheathe vytasit meč
unsheathe vytasit
unscheduled nerozvržený
unsympathetic nesoucitný
unsympathetic nesympatický
unsympathetically nesoucitně
unvanquished neporažený
unvarnished nenalakovaný
unwashed nemytý
unwished nechtěný
upset the applecart překazit plán
usher uvaděč
usher uvést
usher uvádět
usher in ohlašovat
usher in předznamenávat
usher out vyprovázet
usherette biletářka
usherette uvaděčka
vanished zmizelý
vanisher mizející
vanishes mizí
vanquished přemožený
vanquisher přemožitel
vanquishes přemáhá
variety is the spice of life různorodost je kořením života (změna je život)
varnished nalakovaný
varnisher lakýrník
varnishes natírá
vegetarian dishes bezmasá jídla
Virgin Islands of the United States Panenské Ostrovy
visa for the purpose of collecting a residence permit vízum za účelem převzetí povolení k pobytu
walrus moustache mroží knír
walrus mustache mroží knír
wash dishes umýt nádobí
washed umytý
washed vypral
washed vypraný
washed myl
washed umyl
washed out utahaný
washed out vybledlý
washed out vyčerpaný
washed up vyplavený
washer pračka
washer těsnění
washerwoman pradlena
washerwomen pradleny
washes myje
washes pere
washes laundry pere
waste heat boiler bojler s využitím odpadového tepla
watershed vodní předěl
watershed rozvodí
wathershed rozvodí
well established dobře zavedený
well established zavedený
well established osvědčený
well wisher příznivec
welsher podvodník
Western Hemisphere západní polokoule
Westchester okres v USA
whether he she it is je li
will washes vypere
winding sheet rubáš
wish all the best popřát vše nejlepší
wished chtěný
wished vytoužený
wished toužený
wisher přejícník
wishes přání
wishes přeje
wishes přeje si
woodpusher mizerný hráč šachu
worksheet list s pracovními poznámkami
worksheet pracovní výkaz
x marks the spot x označuje místo


Levné letenky z Prahy

Překlady jednotlivých slov:

he


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2020 - všechna práva vyhrazena | Cena zlata dnes | Cena zlata | Cena stříbra za gram | | Angličtina Mladá Boleslav

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace