Slovník online
Anglicko český slovník online

R AND R - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"r and r" - přejít k překladu


Český překlad sousloví r and r můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
aggregate demand curve křivka agregované poptávky
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
ambient air quality standards standardy kvality ovzduší (imisní limity)
ambient air standard ambient air standard
ambient water quality standards. standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
between a rock and a hard place v těžké pozici
Brandenburg Brandenburg
brander značkovač
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
bread and butter živobytí
bread and butter obživa
bread and butter chléb s máslem
bread and butter živobytí
bread and butter obživa
break and enter vloupání
brick and mortar store kamenný obchod
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
coriander koriandr
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
countryside and community attributes vlastnosti krajiny a komunity
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
ear nose and throat doctor ORL lékař
emission reduction, command and control approach redukce emisí, direktivní přístup
emission reduction, standards redukce emisí, standardy (limity)
entry in the Land Register vklad do katastru nemovitostí
environmental quality standard norma kvality prostředí
externalities and market failure. externality a selhání trhu
farmland manure hnůj
first and foremost v první řadě
first and foremost především
first and foremost na prvém místě
General Agreement on Tariffs and Trade General Agreement on Tariffs and Trade GATT
General Agreement on Tariffs and Trade GATT General Agreement on Tariffs and Trade
General Agreement on Tariffs and Trade GATT Všeobecná dohoda o clech a obchodu
gerrymander manipulace voleb
gerrymander preferování některých voličů
gormandizer hltavec
grand jury velká porota
grand master velmistr
Grand Rapids město Spojené státy americké
granddaughter vnučka
grander parádnější
grander ambicióznější
grandeur vznešenost
grandfather dědeček
grandfather clock skříňové pendlovky
grandfathering zvykové právo
grandchildren vnoučata
grandmaster velmistr
grandmother babička
grandmotherly babičkovský
grandmothers babičky
grandparent prarodič
grandparents prarodiče
great granddaughter pravnučka
great grandfather pradědeček
great grandfather pradědeček
great grandchildren pravnoučata
great grandmother prababička
great grandmother prabába
great grandmother prababička
great grandparent praprarodič
great grandparent praprarodič
hazardous air pollution standards HAPS
here and there místy
horizontal landscape relation horizontální vazba krajiny
intra and intergenerational equity objective cíle inter a mezigenerační spravedlnosti
manufacturing, process, and formulation výroba, proces a formulace
market allocation and property right structures tržní alokace a struktura vlastnických práv
market allocation, and environmental costs tržní alokace a environmentální náklady
market demand curve tržní poptávková křivka
merchandiser obchodník
Ministry of Industry and Trade Ministerstvo průmyslu a obchodu
Ministry of Labour and Social Affairs Ministerstvo práce a sociálních věcí
monopoly power and regulation. síla monopolů a regulace
municipal authority department for the social and legal protection of children (Czech acronym OSPOD) oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
National Aeronautics and Space Administration National Aeronautics and Space Administration NASA
National Aeronautics and Space Administration NASA National Aeronautics and Space Administration
National Ambient Air Quality Standards (NAAQS) národní standardy (imisní) kvality ovzduší (NAAQS)
National Parks and Access to the Countryside Act National Parks and Access to the Countryside Act
Netherlander Nizozemec
Netherlander Holanďan
New Source Performance Standards (NSPS). standardy pro nové emisní zdroje (NSPS)
official certification of documents and signatures úřední ověření listin a podpisů
Ostrander Ostrander
over head and ears až po uši
Overland Park město Spojené státy americké
park and ride P+R parkoviště
part and parcel nedílná součást
participation and judicial review Účast a soudní přehled
primary environmental quality standard primární norma kvality prostředí
production and delivery energy výroba a uvolňování energie
protected landscape area chráněná krajinná oblast
R and R rock and roll
random acces memory RAM
random access memory paměť možností náhodného přístupu RAM
Random Utility Model RUM. model náhodného prospěchu
random variable náhodná proměnná
right hander pravák
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off [zkr.]
rough and ready nevypracovaný
rough and ready zběžný
rough and ready nevypracovaný
secondary environmental quality standard sekundární norma kvality prostředí
Serbia and Montenegro Srbsko a Černá Hora
spiritual and temporal leader duchovní a svtský vůdce
strict, joint and several liability přísná, společná a osobní zodpovědnost
superfund amendment and reauthorization act SARA
surf and turf pokrm
technology forcing standards standardy prosazované technologiemi
transactions demand for money transakční poptávka po penězích
trial and error metoda pokus omyl
trial and error procedure metoda pokus omyl
understander chápající člověk
uniform minimum environmental standards jednotné minimální environmentální standardy
variable minimum standards variabilní minimální standard
vertical landscape relation vertikální vazba krajiny
wall germander rostlina: ožanka kalamandra
water and sewage charges vodné a stočné
water protection standard norma pro ochranu vod
water quality standard norma jakosti vody
wear and tear opotřebení


Levné letenky z Prahy

Překlady jednotlivých slov:

r
and
r


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2020 - všechna práva vyhrazena | České ceny zlata | Grafy ceny stříbra v Kč | Cena stříbra | | Angličtina Mladá Boleslav

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace