Slovník online
Anglicko český slovník online

P L - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"p l" - přejít k překladu


Český překlad sousloví p l můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
(postal) money order (US) složenka
a bitter pill bolestivá zkušenost
a budget surplus rozpočtový přebytek
a capella singing zpěv bez kapely
a cappella bez kapely
a cappella bez doprovodu
a cappella singing zpěv bez kapely
a couple pár
a couple of dvojice
a full plate plné ruce práce
a full plate plný talíř
a group people having approximately the same age skupina lidí mající v průměru stejný věk
a holy pile velké množství
a chip off the old block jablko nepadlo daleko od stromu
a level playing field vyrovnat šance na výhru
a new broom sweeps clean nové kostě dobře mete
a pack of lies hromada lží
a paltry sum malé peníze
a paper trail množství dokumentů
a pine float párátko ve sklenici vody
a pinch of salt špetka soli
a play on words dvojsmyslná věta
a sample of the cloth vzorek látky
a slip of a girl mladá dívka
a slippery slope riskantní plán
a wake up call varování
ability to damage plant schopnost poškodit rostlinu
abnormal psychology psychopatologie
abrasion polishing leštění broušením
abridged multiplication zkrácené násobení
abrupt interval neočekávaná přestávka
abrupt style nesouvislý styl
abruptly zprudka
abruptly náhle
absolute monopoly absolutní monopol
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
absorptive well hltač
Acapulco Acapulco
accelerator pedal pedál plynu
acceptability přijatelnost
acceptability principle. princip přijatelnosti
acceptable přípustný
acceptable přijatelný
acceptable daily intake přípustný denní příjem
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
acceptableness přijatelnost
acceptably přijatelně
accompanying raw material doprovodná surovina
accomplice spoluviník
accomplice spolupachatel
accomplish dovršit
accomplish dokázat
accomplish dokončit
accomplish splnit
accomplish uskutečňovat
accomplish vykonat
accomplish uskutečnit
accomplish provést
accomplish dosáhnout
accomplishable proveditelný
accomplished provedeno
accomplished splněný
accomplishment úspěch
accomplishment čin
accomplishment výsledek
accomplishment výkon
accomplishment vykonání
accomplishment uskutečnění
accomplishments úspěchy
accounts payable závazky
accounts payable věřitelské účty
accounts payable účty věřitelů
accounts payable účty dodavatelů
accounts payable účty dluhů
accounts payable kreditní účty
acidophile acidofil
acidophilic acidofilní
acidophilic organism acidofilní organismus
acidophilous acidofilní
acropolis akropole
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
acute problem naléhavý problém
adaptability přizpůsobivost
adaptable přizpůsobitelný
adaptive logic adaptivní logika
adaptively adaptivně
adding up problem problém sčítání
additional documents to an application dodatky k žádosti
adequate to support a family postačující k výživě rodiny
administrative expulsion správní vyhoštění
administrative simplicity administrativní jednoduchost
admissible pollution přípustné znečištění
admissible slope length přípustná délka svahu (vodní eroze)
admissible sprinkling intensity přípustná intenzita postřiku
adopted child osvojenec
Adrianople Drinopol
adverbial participle přechodník
aeration pipeline zavzdušňovací potrubí
aerial plankton aeroplankton
aerophilic microorganism aerofilní mikroorganismus
aeroplane aeroplán
aeroplane letadlo
aeroplanes letouny
aeroplanes letadla
aeroplankton aeroplankton
aggregate supply agregátní nabídka
aggregate supply curve křivka agregované nabídky
agreement on completing a job dohoda o provedení práce
agreement on termination of employment dohoda o rozvázání pracovního poměru
achondroplasia achondroplazie
air pollutant látka znečišťující ovzduší
air pollutant emission emise látky znečišťující ovzduší
air pollutant immission imise (látky znečišťující ovzduší)
air pollution znečištění ovzduší
air pollution point source bodový zdroj znečišťování ovzduší
air pollution source zdroj znečištění ovzduší
air pollution, emission reduction. znečištění ovzduší, redukce emisí
airplane letoun
airplane letadlo
airplane ticket letenka
airplanes letadla
airplay vysílací čas
aliens‘ police cizinecká policie
all powerful všemocný
all things to all people každý dostane dost
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
alpenglow červánky
alpha particle alfa částice
alphabetical abecedně
alphabetical file abecední sestava
alphabetical order abecední pořadí
alphabetical order abecední řazení
alphabetically abecedně
alphabetized list abecední seznam
alphamerical abecedně číslicový
alphanumerical alfanumerický
alphanumerical data alfanumerická data
alphanumerically alfanumericky
ambient pollution level úroveň vnějšího (imisního) znečištění
American plan Americký plán
amorphously amorfně
amphibole dvojznačnost
amphibology dvojsmysl
amphitheatrical amfiteatrální
ampicillin ampicilin
ample dostatečný
ample obšírný
ample úplný
ample postačující
ample rozsáhlý
ample prostorný
ample hojný
ample bohatý
ample bust plné poprsí
ampleness dostatek
amplification rozvedení
amplification zesílení
amplified zesílený
amplifier amplion
amplifier zesilovač
amplifiers zesilovače
amplify zesilovat
amplify zesílit
amplify zvětšit
amplifying zesilování
amplitude amplituda
amplitude rozkmit
amplitude modulation amplitudová modulace
amply bohatě
ampoule ampulka
ampul ampulka
ampule ampulka
ampule ampule
ampulla ampule
ampullary ampulovitý
an ace up your sleeve trumf v rukávu
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
anaphorically anaforický
anaphylactic anafylaktický
anaplasmosis anaplazmóza
anaplasty plastická chirurgie
anemoplankton anemoplankton
anencephalic ancefalický
angioplasty angioplastika
Anglophil anglofil
Anglophile anglofil
Anglophilia anglofilie
Annapolis hl.m. Maryland v USA
anthropic influence antropický vliv
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropoecology antropoekologie
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anthropological antropologický
anthropologist antropolog
anthropologists antropologové
anthropology antropologie
anthropophilic organism antropofilní organismus
anti imperialistic protiimperialistický
anti personnel používaný proti osobám
anticipated inflation předvídaná inflace
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
antiparallel antiparalelní
antiparticle antičástice
antipersonnel protipěchotní
antiphonal antifonický
antiphonal týkající se antifon
antipodal protinožecký
antipodal protichůdný
antipodal antipodní
antipodal antipodický
antipodal opačný
antipole protipól
antipollution measures ochrana životního prostředí
antipollution measures ochrana životního prostředí
antiseptically antisepticky
antitrust policy protitrustová politika
anyplace kdekoli
anyplace jakékoliv místo
apartment block bytový dům
apartment building blok
apartment building obytná budova
apartment building činžovní dům
apartment building činžák
apelike opičí
apex angle vrcholový úhel
apex angle šířka svazku
aphyllous bezlistý
apical apikální
apical hrotový
apical vrcholový
apical bud vrcholový pupen
apicultural včelařský
apiculture včelařství
aplanatic aplanatický
aplenty spousta
aplomb sebejistota
apocalypse apokalypsa
apocalyptic apokalyptický
apocalyptical apokalyptický
apocalyptical strašný
apocryphal apokryfní
apocryphal vymyšlený
apocryphal apokryfický
apodal beznohý
apolitical nepolitický
apolitically nepoliticky
apollo apollón
Apollo Apollo
apologetic omluvný
apologetically omluvně
apologetically kajícně
apologetics apologetika
apologia apologie
apologia formální obrana zastávaného
apologies omluvy
apologise omlouvá
apologised omlouval
apologises omlouvá
apologising omlouvající
apologist obhájce
apologize omlouvat
apologize omluvit se
apologize obhajovat
apologize omlouvat se
apologized omluvil
apologue alegorie
apology omluva
apology obhajoba
apophyseal apofyzální
apoplectic mrtvicový
apoplectic apoplektický
apoplexy mrtvice
apoplexy apoplexie
apostille apostila
apostle apoštol
apostles apoštolové
apostleship apoštolství
apostolate apoštolství
apostolate apoštolát
apostolic apoštolský
appal konsternovat
appal polekat
appal lekat
appal děsit
appalled zděšený
appalling úděsný
appalling hrozný
appalling děsný
appallingly hrozně
apparel odívat
apparel oblečení
apparel oděv
apparel výstroj
apparel roucho
apparel šaty
apparently zjevně
apparently zřejmě
apparently podle všeho
apparently patrně
apparently očividně
apparently prý
appeal odvolat se
appeal naléhavá prosba
appeal apelovat na
appeal odvolávat
appeal odvolat
appeal odvolání
appeal výzva
appeal půvab
appeal přitažlivost
appeal prosba
appeal obrátit se na
appeal naléhavá žádost
appeal apelovat
appeal naléhavost
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
appealable schopný odvolání
appealed vyzval
appealed dovolával
appealed apeloval
appealing půvabný
appealing přitažlivý
appealingly přitažlivě
appeals vyzývá
appeals odvolává
appellant odvolatel
appellate odvolací
appellate apelační
appellation jméno
appellation pojmenování
appellation odvolání
appellation název
appellative pojmenovávací
appellative pojmenovací
appellee odpůrce stěžovatele
appendable připojitelný
applaud přizvukovat
applaud chválit
applaud aplaudovat
applaud tleskat
applauded tleskal
applauded aplaudoval
applause potlesk
applause souhlas
apple jablko
apple butter jablečná povidla
apple core ohryzek
apple juice mošt
apple pie jablkový koláč
apple pie order velmi příjemný
apple pie order dobře uspořádaný
apple strudel jablečný závin
apple tree jabloň
Appleby Appleby
applecart vůz na ovoce
applejack jablečný koňak
apples jablka
applesauce jablečný kompot
Appleton Appleton
appliance aparát
appliance zařízení
appliance strojek
appliance spotřebič
appliance přístroj
appliance stocks zásoby zařízení
appliances spotřebiče
appliances přístroje
applicability použitelnost
applicable aplikovatelný
applicable upotřebitelný
applicable příslušný
applicable vhodný
applicable použitelný
applicable to vhodný pro
applicably použitelně
applicably vhodně
applicably příslušně
applicant uchazeč
applicant žadatel
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
applicants žadatelé
applicants kandidáti
applicants uchazeči
application užití
application použití
application aplikační program
application přihláška
application žádost
application program
application aplikace
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
applicative příslušný
applicative praktický
applicator štěteček
applicator aplikátor
applicator kosmetický aplikátor
applicator štětec
applied požádal
applied aplikovaný
applied art užité umění
applied mathematics aplikovaná matematika
applier žadatel
applier nanášeč
applies aplikuje
applies to týče se
applique ozdobná nášivka
applique našívání
apply uplatnit
apply používat
apply nanášet
apply vztahovat se
apply ucházet se
apply nanést
apply žádat, ucházet se
apply aplikovat
apply žádat
apply upotřebit
apply použít
apply obrátit se na
apply for přihlásit
apply for žádat o
apply to připisovat
apply to týkat se
applying upotřebení
appraisal ocenění
appraisal odhad, ocenění, odhadnutí
appraisal posouzení
appraisal odhad
appraisals posouzení
appraisals odhady
appreciable znatelný
appreciable ocenitelný
appreciably znatelně
appreciably patrně
appreciatively vděčně
apprehensible pochopitelný
apprehensively úzkostně
apprehensively úzkostlivě
approachability přístupnost
approachability vlídnost
approachable přístupný
appropriately přiměřeně
appropriately přibližně
appropriately náležitě
appropriation of external benefits. kompenzace (úhrada) externích výnosů
approval schválení
approval uznání
approval souhlas
approvingly souhlasně
approximately zhruba
approximately cirka
approximately přibližně
April dubnový
April April
April duben
April fool aprílový žert
apsidal apsidální
aptly schopně
aptly příhodně
Apulia Apulie
Arabian Peninsula Arabský poloostrov
Arctic Redpoll Čečetka bělavá
archetypal typický
archetypal archetypní
archetypical typický
archiepiscopal arcibiskupský
archipelago souostroví
archipelagoes souostroví
armour plated pancéřovaný
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
artificial infection explosion umělé vzplanutí nákaz
as American as apple pie velmi Americký
as plain as day jasné jako facka
as plain as the nose on your face velmi jasný
as soon as possible co nejrychleji
as soon as possible co nejdříve
as soon as possible co nejdřív
ASAP (as soon as possible) co nejrychleji
aseptically sterilně
aspergilloma aspergilom
aspergillosis aspergilóza
asphalt asfaltovat
asphalt asfalt
asphaltic asfaltový
aspherical asférický
asphodel asfodel
aspirational usilující
astrophysical astro fyzický
asymptotically asymptoticky
at the ripe old age velmi starý
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atmospherical atmosférický
atmospherically atmosféricky
atypical atypický
atypically atypicky
audiophile diskofil
audiophile hudební nadšenec
audiophile člověk s vroucím zájmem o kvalitní reprodukci hudby
auspiciously nadějně
authorized capital schválený kapitál
autobiographical autobiografický
autobiographically autobiograficky
autocephalous samostatný
automatic pilot autopilot
automatic pilot automatický pilot
automatic sampler automatický vzorkovač (vody)
autopilot autopilot
autopilots autopiloti
autoplasty autoplastika
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average mixed sample průměrný vzorek (vody)
average product of labour průměrná produktivita práce
backplane propojovací rovina
backplate podložka
backstop technologies zálohové technologie
backup file záložní soubor
bad apple zkažená věc
Balkan Peninsula Balkánský poloostrov
ballplayer hráč basketbalu
banana republic banánová republika
banking of pollution credits. uložení práv na znečišťování
baptismal křestní
bargepole bidlo k postrkování lodi
basophil bazofilní
basophilia bazofilie
basophilic bazofilní
bathing place koupaliště
bathypelagial batypelagiál
be a picture of health být zdravý jako ryba
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be pleasing líbit se
bean pole dlouhý a úzký
beanpole bidlo
beauty parlor kosmetický salón
below the poverty line za hranicí chudoby
below the poverty line velmi chudý
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
bespectacled obrýlený
besprinkle postříkat
besprinkle pokropit
Best Practical Technology (BPT). nejlepší praktická technologie (BPT)
beta particle částice beta
between a rock and a hard place v těžké pozici
between the devil and the deep blue sea v těžké pozici
beyond the pale za hranicí
bias, benefit part whole zkreslení, částečné celkové přínos
bias, geographical part whole zkreslení, geografické částečně celkové
bias, geographical sequence aggregation zkreslení, geografické postupné sčítání
bias, hypothetical zkreslení hypotetické
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, part whole zkreslení, částečné celkové
bias, payment vehicle zkreslení, způsob placení
bias, policy package part whole zkreslení, celkové částečné balík péče
bias, population choice zkreslení, výběr populace
bias, probability of provision zkreslení, pravděpodobnost zajištění
bias, sample nonresponse zkreslení, žádná odpověď
bias, sample selection zkreslení, výběr vzorku
bias, sampling frame zkreslení, způsob výběru vzorku
bias, temporal selection zkreslení, dočasný výběr
bibliographical bibliografický
bibliophile knihomol
bibliophile bibliofil
bibliopole knihkupec
bicephalous dvouhlavý
bicephalous bicefalický
bicipital dvouhlavý
bicipital bicepsový
Big Apple New York
biogeographical biogeografický
biographical životopisný
biographically životopisně
biographically biograficky
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological amplification bioamplifikace
biological method of waste disposal biologická metoda zneškodňování odpadu
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biomanipulation biomanipulace
biophysical biofyzikální
bioplant bioreaktor
biotic potential biotický potenciál
bipedal dvounohý
bipedalism dvounohost
bipedalism bipedie
biphenyl bifenyl
biplane dvojplošník
bipolar dvoupólový
bipolar bipolární
bipolarity bipolarita
birthplace rodiště
birthplace místo narození
Blackpool město Velká Británie
blank appeal blanketní odvolání
blank application blanketní žádost
blasphemously rouhavě
block capital tiskací písmo
block capital hůlkové písmo
blood corpuscles krvinky
blow this Popsicle stand opustit nějaké místo
blue petrel buřňák modravý
board of the municipal council obecní rada
Bode magnitude plot amplitudová frekvenční charakteristika
Bode phase plot fázová frekvenční charakteristika
boilerplate standardní text
bookplate exlibris
bookplate knižní štítek
bow paddler háček
bow paddler hák
brachycephalic krátkolebý
bread dumpling houskový knedlík
break a spell zkazit něčím půvab někoho
breastplate hrudní plát
bringing in (by the police) předvedení
bubble policy of emission reduction redukce emisí pomocí bublinové politiky
bubonic plague dýmějový mor
budget surplus rozpočtový přebytek
budgetary policy rozpočtová politika
buffering model of pollution damage absorbční model škod ze znečištění
bulgur pilaf pilaf z bulguru
bumptiously drze
byplay vedlejší děj
cadastral plan katastrální mapa
cadmium yellow pale světlá kadmiová žluť
camp follower souputník
campanile kampanila
campanological týkající se zvonařství
campanologist zvonař
campanology zvonařství
campanology kampanologie
campanulate zvonkovitý
Campbell Campbell
Campylobacter Campylobacter
capabilities schopnosti
capability způsobilost
capability schopnost
capable talentovaný
capable schopný
capable schopen
capable způsobilý
capably šikovně
capably schopně
capacity utilization vytížení
capillaries vlásečnice
capillarity kapilarita
capillary vlásečnice
capillary kapilára
capillary kapilární
capillary vlásečnicový
capillary action vzlínání
capillary attraction vzlínavost
capillary elevation kapilární vzlínání
capillary water kapilární voda
capillary zone kapilární pásmo (půdní voda)
capital hlavní
capital základní jmění
capital velmi vážný
capital verzálka
capital velké písmeno
capital skvělý
capital kapitál
capital hlavice sloupu
capital hlavní město
capital account účet kapitálu
capital account účet čistého jmění
capital account konto čistého jmění
capital account kapitálový účet
capital accounts kapitálové účty
capital city hlavní město
Capital City of Prague hlavní město Praha
capital deepening kapitálové prohlubování
capital expenditure investiční výdaje
capital expenditure investiční náklady
capital expenditures kapitálové výdaje
capital formation vytváření kapitálu
capital formation tvoření kapitálu
capital gains kapitálový zisk
capital gains tax daň z kapitálových výnosů
capital goods kapitálové statky
capital goods fixní aktiva
capital goods kapitálové zboží
capital goods investiční statky
capital inflow příliv kapitálu
capital intensive investičně náročný
capital letter velké písmeno
capital levy kapitálová daň odvod
capital loss kapitálová ztráta
capital manor panství udělované králem
capital market kapitálový trh
capital markets kapitálový trh
capital messuage sídelní panství
capital offence hrdelní zločin
capital outflow únik kapitálu
capital outlay kapitálový výdaj
capital punishment trest smrti
capital stock základní jmění
capital stock kmenové jmění
capital stock kmenové akcie
capital transfer převod kapitálu
capital transfer kapitálový převod
capital transfer tax daň z převodu kapitálu
capitalisation kapitalizace
capitalise kapitalizovat
capitalised kapitalizovaný
capitalised kapitalizoval
capitalising kapitalizování
capitalism kapitalismus
capitalist kapitalista
capitalist kapitalistický
capitalistic kapitalistický
capitalistically kapitalisticky
capitalists kapitalisté
capitalization kapitalizace
capitalization financování
capitalizations kapitalizace
capitalize psát s velkým počátečním písmenem
capitalize kapitalizovat
capitalize financovat
capitalized kapitalizovaný
capitals kapitály
capitals hůlkové písmo
Capitol Kapitol
capitular kapitulární
capitulate kapitulovat
capitulated kapituloval
capitulation kapitulace
capriciously rozmarně
capriole výskok
capriole poskok
capriole kapriola
capsular pouzdrový
capsulated opouzdřený
capsule kapsle
capsule pouzdro
capsule váček
capsule tobolka
capsule anchor lepená kotva
capsulize zapouzdřit
car pool sdílení automobilu
car pool spolujízda
cardiopulmonary týká se srdce a plic
cardiopulmonary kardiopulmonární
carpal zápěstní
carpal tunnel syndrome syndron zápěstního tunelu
carpel pestík
carpels pestíky
cartographical kartografický
cassation complaint kasační stížnost
cassette player kazetový magnetofon
cassette player kazeťák
cast a spell vyvolat kouzlo
cast in place concrete monolitický beton
cataplasm kataplazma
catapult střílet prakem
catapult prak
catapult katapult
catapult katapultovat
catastrophically katastroficky
caterpillar pásové vozidlo
caterpillar housenka
caterpillar tractor pásový traktor
caterpillars housenky
CD player CD přehrávač
Central African Republic Středoafrická republika
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
centripetal dostředivý
centripetal force dostředivá síla
cephalic cefalický
cephalitis encefalitida
cephalosporiosis cefalosporióza
cerebral palsy mozková obrna
cerebrospinal fluid mozkomíšní mok
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
cesspool žumpa
circumpolar cirkumpolární
circumspectly obezřetně
city planner urbanista
Civil Air Patrol dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví
clean up your plate dojíst pokrm
cleft palate rozštěp patra
climatic amplification zesílení klimatu
clipless pedal nášlapný pedál
clodpole trdlo
closed loop recycling uzavřená (interní) recyklace
closed loop recycling uzavřená (interní) recyklace
co operative building society stavební bytové družstvo
co operative flat (apartment) družstevní byt
cocker spaniel kokršpaněl
coconut palm kokosová palma
collapsable sklopný
collapsible skládací
colloidal particle koloidní částice
colpocele poševní kýla
Combat Air Patrol hlídkový let
come into play být uveden do provozu
common agricultural policy common agricultural policy CAP
common agricultural policy CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika
common agricultural policy. společná zemědělská politika
common multiple společný násobek
common parlance prostá řeč
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
Common Redpoll Čečetka zimní
commonplace běžný
commonplaceness všednost
commonplaceness banálnost
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
compactly kompaktně
companionable družný
companionableness přátelskost
companionableness družnost
companionably přátelsky
companionably družně
company policy firemní politika
comparability srovnatelnost
comparability porovnatelnost
comparable srovnatelný
comparable porovnatelný
comparable worth porovnatelná hodnota
comparably srovnatelně
comparably porovnatelně
comparatively poměrně
compartmental rozdělený na oddíly
compartmental rozdělený na části
compartmentalisation rozčlenění
compartmentalization rozčlenění
compartmentalize rozčleňovat
compartmentalized rozčleňoval
compartmentalized rozčleněný
compassionately soucitně
compatibility kompatibilita
compatible kompatibilní
compatibly kompatibilně
compel donutit
compel přinutit
compel nutit
compelled nucený
compelled dohnaný
compelling závažný
compelling působivý
compellingly neodolatelně
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
compensation declivity kompenzační sklon (hydrotechnika)
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
compensation variable kompenzační proměnná
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competently kompetentně
competition on the supply side konkurence na straně nabídky
competitive consumption bundles balíky kompetitivní spotřeby
competitive equilibrium konkurenční rovnováha
competitively soutěživě
competitively konkurenčně
compilable kompilovatelný
compilation shrnutí
compilation kolekce
compilation kompilace
compilation složení
compilation sestavení
compilation sbírka
compilations kompilace
compile sestavit
compile kompilovat
compile přeložit
compiled zkompilovaný
compiled kompilovaný
compiler překladač
compilers kompilátory
compiles kompiluje
compiling kompilování
compiling sbirani
compiling zpracovavani
complacence spokojenost
complacence sebeuspokojení
complacence samolibost
complacency samolibost
complacent uspokojený
complacent samolibý
complacently uspokojivě
complacently samolibě
complaceny uspokojení
complaceny samolibost
complain reklamovat
complain stěžovat si
complain about postěžovat si
complainant žalobce
complainant stěžovatel
complained stěžoval si
complainer stěžující si osoba
complaining stěžuje
complaining stěžování
complainingly naříkavě
complains stížnosti
complaint reklamace
complaint žaloba
complaint stížnost
complaint nářek
complaint nemoc
complaint podnět
complaints stížnosti
complaisance ochota
complaisance vlídnost
complaisance úslužnost
complaisant ochotný
complement doplněk
complemental přídavný
complementarity komplementarita
complementarity doplnění
complementary komplementární
complementary doplňkový
complementary angles doplňkové úhly
complementary goods doplňkové zboží
complementary inputs doplňkové vstupy
complementary irrigation doplňková závlaha
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
complementation komplementace
complemented doplňoval
complements komplementy
completable kompletovatelný
complete naplnit
complete dokončený
complete hotový
complete kompletovat
complete vyplnit
complete úplný
complete splnit
complete naprostý
complete kompletní
complete doplnit
complete dokonalý
complete dohotovit
complete dodělat
complete celý
complete zakončit
complete ukončit
complete skončit
complete plný
complete končit
complete dokončovat
complete dokončit
complete underground wall úplná podzemní stěna
completed dokončil
completed dokončený
completed hotový
completely kompletně
completely dokonale
completely úplně
completely naprosto
completely zcela
completely plně
completely mixed system systém s ideálním promícháváním (hydrosystém)
completeness kompletnost
completeness kompletnost údajů
completeness úplnost
completeness check kontrola kompletnosti
completes kompletuje
completing doplňující
completing doplňkový
completing dodatkový
completion dovršení
completion dohotovení
completion kompletace
completion doplnění
completion dokončení
complex komplex
complex souhrn
complex komplikovaný
complex složený
complex spletitý
complex komplexní
complex soubor
complex složitý
complex amelioration souborné meliorace
complex fraction složený zlomek
complex number komplexní číslo
complex sentence souvětí podřadné
complexes komplexy
complexify zkomplikovat
complexion pleť
complexional pleťový
complexities složitosti
complexity komplikovanost
complexity komplexnost
complexity složitost
complexity obtížnost
complexity spletitost
complexly komplexně
compliance splnění
compliance dodržení
compliance vyhovění, svolení, harmonie
compliance vyhovění
compliance svolení
compliance shoda
compliance, continuous vyhovění, dlouhodobé
compliance, initial vyhovění, počáteční
compliancy povolnost
compliancy poddajnost
compliancy ochota
compliant povolný
compliant svolný
compliant ochotný
compliant vyhovující
complicate komplikovat
complicated komplikovaný
complicated spletitý
complicated zamotaný
complicated složitý
complicates komplikuje
complicating komplikující
complication komplikace
complications komplikace
complicit mající spoluvinu
complicity spolupachatelství
complicity spoluvina
complied vyhověl
complied splnil
complies splňuje
compliment poklona
compliment pochválit
compliment pochvala
compliment pocta
compliment kompliment
compliment lichotka
complimentary bezplatný
compliments komplimenty
compline poboznost
comply dostát
comply vyhovět
comply splňovat
comply splnit
comply with dodržet
complying vyhovující
compose oneself ovládnout se
compose oneself uklidnit se
composedly vyrovnaně
composedly klidně
compositional kompoziční
compossible rights práva schopná platit spolu
composting plant humusárna
compoundable urovnatelný
comprehensibility srozumitelnost
comprehensible srozumitelný
comprehensible pochopitelný
comprehensibly srozumitelně
comprehensive school britská všeobecná střední škola
comprehensive school jednotná střední škola
comprehensively úplně
comprehensively naprosto
comprehensively komplexně
compressibility stlačitelnost
compressible stlačitelný
compressional stlačující
comptroller kontrolor
compulsion přinucení
compulsion nutkání
compulsion nucení
compulsion donucení
compulsive nutkavý
compulsive nutící
compulsive nátlakový
compulsive chorobný
compulsive donucovací
compulsively neodolatelně
compulsiveness nutkavost
compulsorily nedobrovolně
compulsory nedobrovolný
compulsory nucený
compulsory obligatorní
compulsory povinný, nucený
compulsory povinný
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
compulsory reading povinná četba
compulsory school attendance povinná školní docházka
computability vypočitatelnost
computability vyčíslitelnost
computable vypočitatelný
computably vypočitetelně
computational výpočetní
computationally výpočetně
computer language strojový jazyk
computer literate počítače znalý
conceptional abstraktní
conceptual konceptuální
conceptualisation konceptualizace
conceptualise vytvořit pojem
conceptualising vytváření pojmu
conceptualism konceptualismus
conceptualization vymyšlení konceptu
conceptualize vytvořit pojem
conceptually pojmově
conceptually koncepčně
congestible public good veřejné statky, které se mohou zahltit
conspicuously zřetelně
conspicuously viditelně
conspiratorial spiklenecký
conspiratorial konspirativní
conspiratorial konspirační
conspiratorially spiklenecky
Constantinople Istanbul
Constantinople Cařihrad
constitutional complaint ústavní stížnost
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
consumer surplus spotřebitelský přebytek
contemplate zamýšlet
contemplate zvažovat
contemplate uvažovat
contemplate rozjímat
contemplate přemýšlet
contemplate hloubat
contemplated zvažovaný
contemplating zvažující
contemplating zamýšlející
contemplating uvažující
contemplating hledící
contemplation rozjímání
contemplative zamyšlený
contemplativeness zamyšlenost
contemplativeness hloubavost
contemporaneously současně
contemporaneously souběžně
contemptibility zavržitelnost
contemptible opovrženíhodný
contemptible odporný
contemptibly opovrženíhodně
contemptuously pohrdavě
contemptuously opovržlivě
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous sampler kontinuální vzorkovač (vody)
contour furrow ploughing brázdování
contracted hospital smluvní nemocnice
contrapuntal kontrapunktní
Control of Pollution Act Control of Pollution Act
Convention for the Prevention of Marine Pollution *** Convention for the Prevention of Marine Pollution ***
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
Convention on the Prevention of Marine Poluttion *** Convention on the Prevention of Marine Pollution ***
Convention to Protect the Ozon Layer Convention to Protect the Ozon Layer
convergence principle princip konvergence
cooler heads prevailed rozum zvítězil nad silou
cooperatively kooperativně
copal kopál
Copeland Copeland
copilot druhý pilot
copiously vydatně
copiously hojně
coplanar koplanární
Copland Copland
Copley Copley
copolymer kopolymer
copolymerize kopolymerovat
Copperfield postava
copperplate mědirytina
coprolalia koprolalie
coprolite koprolit
coprolith koprolit
coprophilic microorganism koprofilní mikroorganismus
copula spona
copulate kopulovat
copulation kopulace
copulative kopulativní
copulatory kopulační např. orgán
copyhold závislá držba
copyhold nájemní statek
copyholder nájemce statku
corporal kaprál
corporal desátník
corporal punishment tělesný trest
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
corporately společně
corporatist model of regulation korporatistický model řízení
corporeal tělesný
corporeality tělesnost
corporeally tělesně
corpulence tělnatost
corpulence korpulence
corpulent tělnatý
corpus delicti předmět doličný
corpuscle krvinka
corpuscular korpuskulární
correlative sample souvztažný vzorek (vody)
correspondingly souhlasně
correspondingly příslušně
corruptibility podplatitelnost
corruptible úplatný
corruptible podplatitelný
corruptly zkorumpovaně
cosmopolitan světoobčanský
cosmopolitan kosmopolitní
cosmopolitanism kosmopolitismus
cosmopolite kosmopolitní
cost effectiveness principle princip efektivnosti nákladů
cost of capital náklady (cena) kapitálu
cost push inflation inflace tlačená náklady
cost push inflation nákladová inflace
costs, compliance. náklady na splnění
costs, implicit náklady, implicitní
costs, monopoly náklady, monopol
costs, operational náklady, provozní
counterexample protipříklad
counterexamples protipříklady
counterplea námitky
counterproposal protinávrh
counterproposal protinabídka
couple spojit
couple pojit
couple dvojice
couple spojovat
couple spojit se
couple spárovat
couple párovat
couple manželé
couple pár
couple on připojit
coupled spřažený
coupler spojovač
coupler odbočnice
coupler konektor
coupler spojka
coupler vazební člen
coupler rychlospojka
couples páry
couplet dvojverší
coupling propojení
coupling párování
coupling vazba
coupling clamp vazební kleště
coupling plane vazební deska
courtship rituals námluvy
craftspeople řemeslníci
cramp your style způsobit ti problémy
crapulence opilství
crapulent nestřídmý
crapulous nestřídmý
created capital vytvořený kapitál
credit policy úvěrová politika
creepily plazící se
creeping inflation plíživá inflace
creepy crawly brouk
creepy crawly hmyz
crepuscular ztemnělý
cripple zmrzačit
cripple ochromit
cripple mrzák
crippled zmrzačený
cripples mrzačí
cripples mrzáci
crippling zmrzačení
crisply křupavě
critical natural capital. kritický přírodní kapitál
cross compliance vzájemné vyhovění
cross pollinate opylovat křížem
cross pollination opylení křížem
cross pollination cizosprašnost
crossword puzzle křížovka
crumple muchlat
crumple zmuchlat
crumple zmačkat
crumple chumlat
crumple rozpadnout se
crumple zničit
crumple zlomit
crumpled zmuchlaný
crumpled posmutnil
crumpled zmuchlal
crumpled zmačkal
crumpled pomačkaný
crumpled nevyžehlený
crumpled zmačkaný
crumpling zvrásnění
cry over spilt milk brečet namísto řešit problém
cryophilic microorganism kryofilní mikroorganismus
cryptanalysis šifrová analýza
cryptanalysis dešifrování
cryptanalyst odborník na dešifrování
cryptanalytic kryptoanalytický
cryptical kryptický
cryptical kryptový
cryptical mystický
cryptical tajemný
cryptical zakódovaný
cryptical zašifrovaný
cryptically záhadně
cryptographically kryptograficky
cryptology kryptologie
culpability zavinění
culpable zaviněný
culpable vinný
culpableness provinění
culpably provinile
cupel kapelka
cupful množství šálku
cupful množství hrnečku
cupola kopule
cupronickel kupronikl
cupule číška
cuspidal hrotový
cuspidal kuspidální
customs employee celník
cyclical unemployment cyklická
cyclical unemployment opakovaná nezaměstnanost
cyclical unemployment cyklická nezaměstnanost
cystoparalysis cystoparalýza
cystoplegia cystoplegie
cytoplasm cytoplasma
cytoplasmatic cytoplasmatický
cytoplasmic cytoplazmatický
Czech Republic Česká republika
damply navlhle
dapple skvrna
dapple grošák
dapple pokrýt skvrnami
dapple grey grošovaný
dappled strakatý
dappled skvrnitý
dappled tečkovaný
dat pl of úzkostem
dat pl of úzkost
day when authorities are open to the public úřední den
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990) NDR = Nemecká demokratická republika
death penalty trest smrti
deceptively klamně
decimal place desetinné místo
decipherable rozluštitelný
declaration by a responsible representative prohlášení odpovědného zástupce
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
decompile dekompilovat
decomposable rozložitelný
decouple oddělit
decoupled oddělil
decoupled oddělený
decoupling rozdvojení (oddělení trendů)
decoupling rozpojení
deep laid dobře promyšlený
deep sleep hluboký spánek
deeply intenzivně
deeply hluboce
deflection amplifier zesilovač rozkladu
deflection amplifier vychylovací zesilovač
degredation of natural capital degradace přírodního kapitálu
demand pull inflation inflace tažená poptávkou
demand pull inflation poptávková inflace
demographically demograficky
demultiplexer demultiplexor
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
department of social affairs odbor sociálních věcí
departmental oborový
departmental oblastní
departmentalization rozškatulkování
departmentally oblastně
departure flight odlet
departure lounge odjezdová hala
dependability spolehlivost
dependable spolehlivý
dependableness spolehlivost
dependent adult zletilé nezaopatřené dítě
dependent child nezaopatřené dítě
depersonalisation depersonalizace
depersonalization odosobnění
depersonalization depersonalizace
depersonalize odosobnit
depilate depilovat
depilation odchlupení
depilation depilace
depilatory depilační
deplane vystoupit z letadla
depletable resources vyčerpatelné zdroje
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, recyclable vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
deplete vyčerpat
deplete spotřebovat
depleted spotřebovaný
depleted vyčerpaný
depletion spotřebování
depletion vyčerpání
deplorable žalostný
deplorable ohavný
deplorable mizerný
deplorably žalostně
deplore odsuzovat
deplored odsuzovaný
deplored odsuzoval
deploy rozestavit
deploy rozmístit
deploy rozvinout
deployed rozvinutý
deployed rozmístěný
deployed rozestavěný
deployment rozvinutí
deployment rozestavění
deployment rozestavení
deployment rozmístění
deployment nasazení
depolarisation depolarizace
depolarization depolarizace
depoliticization odpolitizování
depoliticization depolitizace
depoliticize odpolitizovat
depopulate vylidnit
depopulated vylidnil
depopulated vylidněný
depopulation vylidnění
depositional naplaveninový
deprecatingly odmítavě
depreciation allowance amortizační částka
depreciation of natural capital odepisování přírodního kapitálu
depressingly tíživě
depressingly depresívně
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
depth loosener hloubkový kypřič
depth loosening hloubkové kypření
depth sample hloubkový vzorek (vody)
descriptively deskriptivně
despairingly zoufale
despairingly beznadějně
desperately naléhavě
desperately intenzivně
desperately zoufale
despicable opovrženíhodný
despicable ohavný
despicable mrzký
despicable bídný
despicableness opovrženíhodnost
despicableness ohavnost
despicableness mrzkost
despicably zavrženíhodně
despoil vyplenit
despoil vyloupit
despoiler vykrádač
despoilment vyplundrování
despoilment vyplenění
despoliation vyplenění
despoliation vyloupení
despondently sklíčeně
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
develop film vyvolávat film
develop film vyvolat film
development of landscape vývoj krajiny
developmental vývojový
developmental toxicity vývojová toxicita
developmentally vývojově
diencephalon mezimozek
dill pickle lák na okurky s koprem
dimple jamka
dimple dolíček
dimple důlek
diplegia diplegie
diplococcus diplokok
diploid diploidní
diploma diplomový
diploma diplom
diplomacy diplomacie
diplomas diplomy
diplomat diplomatka
diplomat diplomat
diplomatic diplomatický
diplomatic corps diplomatický sbor
diplomatic mission zastupitelský úřad
diplomatic visa diplomatické vízum
diplomatically diplomaticky
diplomatist diplomat
diplomats diplomati
diplomats diplomaté
diplopia diplopie
dipolar dvojpólový
dipole dipól
direct planning mechanism mechanismus direktivního plánování
direct waste application into soil přímá aplikace odpadu do půdy
directed herbicide application usměrněné použití herbicidu
directly proportional přímo úměrný
disappoint oneself zklamat se
disappointingly neuspokojivě
disapproval zamítnutí
disapproval nesouhlas
disapprovingly odmítavě
disapprovingly nesouhlasně
disciple žák
disciple učedník
disciples žáci
disciples učedníci
disciples následovníci
discipleship následovnictví
disciplinal kázeňský
disciplinal disciplinární
disciplinarian pedant
disciplinarian autoritář
disciplinary vědní
disciplinary disciplinární
discipline ukáznit
discipline trestat
discipline kázeň
discipline disciplína
disciplined ukázněný
disciplined disciplinovaný
disciplined trestaný
disciplines disciplíny
disciplines kázně
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
discharged pollution vypouštěné znečištění (vodní hospodářství)
disparagingly pohrdavě
dispassionately věcně
dispassionately nezaujatě
dispassionately klidně
dispel rozptýlit
dispel rozehnat
dispensable disponibilní
dispensable postradatelný
dispersal rozptýlení
dispersal rozehnání
dispersal rozšiřování
dispersed pollution rozptýlené znečištění
dispersed solid dispergovaná látka
dispersively disperzně
dispiritedly sklíčeně
dispiritedly deprimovaně
displace přemístit
displace odsunout
displace nahradit
displaced vyvrácený
displaced přemístěný
displaced odsunutý
displaced person vysídlenec
displaced person bezdomovec
displacement posuv
displacement vyvrácení
displacement přemístění
displacement odsunutí
displacement posunutí
displacement objem, zdvihový
displacing přemisťování
display projev
display zobrazovat
display display
display vykládat
display vyložit
display projevovat
display projevit
display room vzorkovna
displayable zobrazitelný
displayed zobrazovaný
displayed zobrazen
displayed zobrazený
displaying zobrazování
displays zobrazuje
displays výstavy
displays ukazuje
displays přehlídky
displays projevy
displays displeje
displease podráždit
displease netěšit
displease nepotěšit
displeased nespokojen
displeasing popuzující
displeasure nespokojenost
displeasure nelibost
displume oškubat
disposable disponibilní
disposable jednoúčelový
disposable jednorázový
disposable income disponibilní důchod
disposable income disponibilní důchod po srážkách
disposable income (Yd) disponibilní příjem
disposal čištění
disposal volné nakládání
disposal odvoz
disposal zneškodnění
disposal zlikvidování
disposal odstranění
disposal likvidace
disposal dispozice
disposal disponování
disposal costs náklady na likvidaci odpadu
disposal of waste likvidace odpadu
disposals odvozy
disposals odstranění
disproportional neúměrný
disproportional nepřiměřený
disproportional nepoměrný
disproportionally nepoměrně
disproportionately nepřiměřeně
disproportionately nepoměrně
disprovable vyvratitelný
disputable sporný
disputable problematický
disreputable pochybný
disrespectful nezdvořilý
disrespectful neuctivý
disrespectfully nezdvořile
disrespectfully neuctivě
disruptively narušivě
do the polite snažit se chovat zdvořile
dolichocephalic dlouhohlavý
dolichocephalic dolichokefalický
Dominican Republic Dominikánská Republika
doorplate štítek na dveřích
doppelganger pohádková bytost
doppelganger dvojník
Doppler effect Doplerův efekt
dose response relationship vztah mezi dávkou a odpovědí
downplay zlehčovat
downplay snižovat význam
downplay ignorovat
downplay bagatelizovat
DPL Diode Pumped Laser
drainage equipment element odvodňovací prvek
drainage equipment element odvodňovací detail
drainage inspection well drenážní šachtice
drainage pipe line drenážní potrubí
drainage with depth loosening drenáž s hloubkovým kypřením
drift off to sleep listening to a lecture usnout na přednášce
drop a line napsat pár řádků
drop call prozvonit
droplet kapička
droplet kapka
dropsical oteklý
drosophila octomilka
dry seedlings pickling suché moření sadby
dry sowing seed pickling suché moření osiva
due process of law řádné soudní řízení
dumpling nok
dumpling knedlík
dumplings knedlíky
duopoly duopol
duopoly dvě silné firmy
duple dvojitý
duplex obousměrný
duplex duplexní
duplex dvojpodlažní byt
duplicability duplikovatelnost
duplicate zdvojnásobit
duplicate zdvojit
duplicate opis
duplicate okopírovat
duplicate dvojitý
duplicate duplikovat
duplicate duplikát
duplicate duplicitní
duplicate stejnopis
duplicated duplikovaný
duplicates duplikuje
duplicating rozmnožovací
duplicating kopírující
duplicating kopírování
duplicating kopírovací
duplicating duplikující
duplicating machine kopírovací stroj
duplication zdvojení
duplication kopírování
duplication duplikace
duplicator kopírka
duplicator duplikátor
duplicitous obojaký
duplicitous falešný
duplicity pokrytectví
duplicity dvojakost
DVD player DVD přehrávač
dynamic supply dynamická nabídka
dynamics of noxious organism population dynamika početnosti škodlivého organismu
dysplasia dysplazie
dysplastic dysplastický
ear splitting ohlušující
early purple orchid vstavač mužský
earplug špunt do ucha
earplugs ucpávky do uší
earsplitting ohlušující
easy money policy politika lehce dostupných peněz
ecological policy ekologická politika
ecological potential ekologický potenciál
Ecological Production and Allocation System (EPAS). systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
economic effectiveness of pesticide application ekonomická efektivnost použití pesticidu
ecophysiology ekofyziologie
ectoplasm ektoplazma
effectiveness of pesticide application efektivnost použití pesticidů
efficiency and pollution efektivnost a znečištění
efficiency and population control efektivnost řízení populace
effluent disposal kanalizace
eggplant baklažán
eggplant lilek
Egyptology egyptologie
elastic supply elastická nabídka
elasticity of supply pružnost nabídky
elastoplast leukoplast
electric appliance elektrický spotřebič
electroencephalogram elektroencefalogram
electroencephalograph elektroencefalograf
electroencephalographic elektroencefalografická
electroencephalography electroencefalografie
electron multiplier elektronový násobič
electronic submission of an application elektronické podání žádosti
electroplate galvanicky pokovovat
elementary particle elementární částice
elephant calf slůně
ellipsoidal elipsoidní
elliptical eliptický
elliptically oválně
elliptically elipticky
emission from defined place emise z definovaného místa úniku
emission from non defined place emise z nedefinovaného místa úniku
emission reduction, cost effective policies redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
emission reduction, noncompliance penalty redukce emisí, pokuta za nesplnění
emission reduction, offset policy redukce emisí, politika překryvu
empaling propichovat
emperor butterfly babočka
emphatically důrazně
empirical empirický
empirical evidence empirický poznatek
empirical possession empirická držba
empirically empiricky
emplace umístit
emplacement umístění
employ využít
employ používat
employ zaměstnávat
employ zaměstnat
employ použít
employ využít
employ užívat
employ strávit čas
employability zaměstnatelnost
employable zaměstnatelný
employable práceschopný
employed zaměstnaný
employee zaměstnankyně
employee zaměstnanec
employee pracovnice
employee pracovník
employee card zaměstnanecká karta
employees zaměstnanci
employer zaměstnavatel
employers zaměstnavatelé
employing zaměstnávající
employment zaměstnanost
employment zaměstnání
Employment Act zákon o zaměstnanosti
employment agency pracovní agentura
employment agency úřad práce
employment contract pracovní smlouva
employment counselling pracovní poradenství
employment rate zaměstnanost
employs zaměstnává
emptily prázdně
empyreal rajský
empyreal nebeský
empyreal empyrejský
encapsulate zapouzdřit
encapsulated zapouzdřený
encapsulation zapouzdření
encapsulation obalení
encapsulation obal
encephalitis encefalitida
encephalitis zánět mozku
encephalization encefalizace
encephalogram encefalogram
encephalography encefalografie
encephalon mozek
encephalopathy encefalopatie
end of pipe technology technologie na konci potrubí
endoplasm endoplazma
endoplasmic endoplazmatický
enplane nastoupit
enplane naložit
entomophage acclimatization aklimatizace entomofága
entomophage translocation přemístění entomofága
entomophilous hmyzosnubný
entomophilous entomofilní
entrepreneurial podnikavý
entrepreneurial podnikatelský
environmental epidemiology epidemiologie prostředí
environmental impact classification klasifikace ekologických vlivů
environmental performance evaluation hodnocení environmentálního profilu
environmental pesticide stability stabilita pesticidu v prostředí
environmental policy environmentální politika
environmental policy instruments nástroje environmentální péče
environmental pollution znečištění životního prostředí
environmental public policy státní ekologická politika
epaulet nárameník
epaulet epoleta
epexegetical vysvětlující
ephemeral jepičí
ephemeral prchavý
ephemeral pomíjivý
ephemerality pomíjivost
epical epický
epicycle epicykl
epicyclic epicyklický
epicycloid epicykloida
epidemiologic epidemiologický
epidemiological epidemiologický
epidemiologist epidemiolog
epidemiology epidemiologie
epidemiology of plants epidemiologie rostlin
epidermal epidermální
epidural epidural
epichlorhydrine epichlorhydrin
epilate epilovat
epilation epilace
epilepsy padoucnice
epileptic epileptik
epilimnion epilimnión
epilog doslov
epilogue doslov
epilogue epilog
epilogue závěr
epiphyseal epifyzeální
episcleritis episkleritida
episcopal episkopální
episcopal biskupský
episcopalian episkopalista
episcopalian biskupský
episodically epizodicky
epistemological gnozeologický
epistemology gnozeologie
epistemology teorie poznání
epistle epištola
epistle dlouhý dopis
epistles listy
epistles epištoly
epistolary písemný
epistolary epistolární
epistolary dopisový
epistolary napsaný ve formě dopisů
epitaxial epitaxiální
epithelial výstelkový
epithelial epitelový
epithelial epiteliální
epithelioma epiteliom
epithelium výstelka
epithelium epitel
epochal převratný
epochal epochální
epsilon epsilon
equity capital kmenový kapitál
erasable programmable read only memory mazatelné programovatelná paměť pouze pro čtení
erysipelas erysipel
escape clause úniková klauzule
escape clause úniková doložka
escape velocity úniková rychlost
escapology způsoby úniku
espadrille teniska
espalier špalír
especial obzvláštní
especial zvláštní
especially obzvláště
especially zejména
especially zvlášť
especially především
especially obzvlášť
especially hlavně
especially protected object zvlášť chráněný objekt
espial špehování
espial sledování
espial pozorování
esplanade promenáda
espousal hájení
espousal zásnuby
estoppel překážka
ETC =Estimated Time of Completion předpokládaný čas dokončení
ethnographical etnografický
euphemistically eufemisticky
euphemistically mírně
euphonical eufonický
euphonical libozvučný
euphotic layer eufotická vrstva
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
European Environmental Bureau European Environmental Bureau EEB
European Environmental Bureau EEB European Environmental Bureau
european larch modřín opadavý
European Regional Development Fund ERDF Evropský regionální rozvojový fond
eutrophic lake eutrofní jezero
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluation method of pesticide toxicity with individual metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
evaporable odpařitelný
evaporable odpařivý
evaporable vypařitelný
evaporated milk kondenzované mléko
evergreen plant stále zelená rostlina
everyplace všude
examination of professional competence zkouška odborné způsobilosti
example vzor
example příklad
example ukázka
examples příklady
exasperatedly rozhořčeně
exceptionable závadný
exceptionable vadný
exceptionable sporný
exceptionable napadnutelný
exceptionable napadnutelný např. kritikou
exceptional mimořádný
exceptional zvláštní
exceptional neobyčejný
exceptional výjimečný
exceptionally výjimečně
excerpt from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
excerpt from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
excess supply přebytek na straně nabídky
excess supply převaha nabídky
exemplar příklad
exemplary příkladný
exemplary ukázkový
exemplary exemplární
exemplifiable ilustrovatelný
exemplification ukázka
exemplification doložení příkladem
exemplified doložený
exemplified ilustrovaný příkladem
exemplifies ilustruje
exemplifies dokládá
exemplifies vysvětluje na příkladech
exemplifies doplňuje
exemplify ilustrovat
exemplify doložit příkladem
existence problem otázka existence
exit poll průzkum prováděný u východů z volebních místností
exophthalmos exoftalmus
expandability rozšiřitelnost
expandable roztažitelný
expandable rozšiřitelný
expandable resources rozšiřitelné zdroje
expansible roztažitelný
expansible rozpínavý
expansible rozšiřitelnost
expansile rozpínavý
expansile roztažitelný
expansionary budgetary policy expanzivní rozpočtová politika
expansively sdílně
expectable předvídatelný
expectable očekávatelný
expectantly netrpělivě
expectational předpovědní
expected utility očekávaný užitek
expected value očekávaná hodnota
expeditiously spěšně
expel vyhnat
expel vyloučit
expel vykázat
expelled vypovězený
expelled vypověděl
expelled vyloučený
expelled vyhnaný
expelled vyhnal
expendable postradatelný
expendable nahraditelný
expenditure multiplier výdajový multiplikátor
expensively nákladně
expensively draze
experiential zkušenostní
experimental pokusný
experimental experimentální
experimental methods for preference elicitation experimentální metody pro odhalení preferencí
experimentalism experimentalismus
experimentalist experimentátor
experimentally experimentálně
experimentally pokusně
expertly zkušeně
expiable odpykatelný
expiable odčinitelný
explain vysvětlit
explain vykládat
explain vyložit
explain vysvětlovat
explain away vysvětlit
explain away uspokojivě vysvětlit
explain away snažit se zamluvit
explain away ospravedlnit
explain away oddiskutovat
explain away bagatelizovat
explain to vysvětlit
explain to vyložit někomu
explainable vysvětlitelný
explained vysvětlený
explaining vysvětlující
explains vysvětluje
explanation výklad
explanation objasnění
explanation vysvětlování
explanation vysvětlení
explanations vysvětlení
explanatory vysvětlující
explanatory notes vysvětlivky
explanatory statement vysvětlující prohlášení
expletive zaklení
expletives zaklení
explicable vysvětlitelný
explicate vysvětlit
explicate vyložit
explicated vysvětlil
explication vysvětlení
explicative vysvětlující
explicit výslovný
explicit určitý
explicit neskrývaný
explicit rights transfer převod určitých práv
explicitly výslovně
explicitness zřejmost
explicitness explicitnost
explode explodovat
explode vybuchnout
explode rozložit
explode výseč
explode oddělit
exploded explodoval
exploded zvýrazněný
exploded view zvýrazněné zobrazení
exploder rozbuška
explodes vybuchuje
explodes exploduje
exploding explodující
exploit využívat
exploit vykořisťovat
exploit zužitkovat
exploit hrdinský čin
exploit vykořistit
exploit zneužít
exploit zneužívat
exploit využít
exploitable využitelný
exploitation čerpání
exploitation exploatace
exploitation využití
exploitation zužitkování
exploitation vytěžení
exploitation využívání
exploitation vykořisťování
exploitation coefficient of irrigation water součinitel využitelnosti závlahové vody
exploitation coeficient of precipitation součinitel využitelnosti srážek
exploitative vykořisťovatelský
exploited využitý
exploited vykořisťovaný
exploiter vykořisťovatel
exploiting vykořisťování
exploits zneužívá
exploits využívá
explorable prozkoumatelný
exploration průzkum
explorational výzkumný
explorations průzkumy
exploratory výzkumný
exploratory vysvětlující
explore probádat
explore zkoumat
explore prozkoumat
explored prozkoumaný
explorer badatel
explorer průzkumník
explorers průzkumníci
explorers cestovatelé
explorers badatelé
exploring prozkoumávající
exploring zkoumání
exploring objevování
explosion výbuch
explosion exploze
explosions výbuchy
explosions exploze
explosive třaskavina
explosive trhavina
explosive výbušný
explosive výbušnina
explosively výbušně
explosively explozivně
explosiveness výbušnost
explosives výbušniny
exponential exponenciální
exponential reserve index exponenciální index rezerv
exponentially exponenciálně
export licence vývozní licence povolení
export licence vývozní licence
exportability schopnost být exportován
exportable vývozní
exportable exportovatelný
exportable exportní
exportable vhodný pro export
expostulate domlouvat
expostulated domlouval
expostulation stížnost
exposure evaluation vyhodnocení expozice
express oneself vyjadřovat se
express oneself vyjádřit se
expressible vyjádřitelný
expressionless bezvýrazný
expressionlessly bezvýrazně
expressively expresivně
expressly zvláštně
expressly výslovně
expulsion vypuzení
expulsion vyhnání
expulsion vyloučení
expulsion vyhoštění
externalities, depletable externality, vyčerpatelné
externalities, intertemporal externality, mezičasové
externalities, Pareto irrelevant. externality, Pareto irelevance
externalities, Pareto relevant. externality, Parento relevantní
externalities, political externality politické
externalities, pollution externality, znečištění
externalities, undepletable externality, nevyčerpatelné
externality, potentially relevant. externalita, potenciálně relevantní
externality, reciprocal externalita, reciproká
extrapolate prodloužit
extrapolate vytáhnout
extrapolated prodloužil
extrapolating prodlužující
extrapolation extrapolace
extrapolations prodloužení
extreme slope length limitní délka svahu (vodní eroze)
face a problem stát před problémem
face plate lícní deska
faceplate ochranná deska
fade from public view zmizet ze scény
fair play slušné jednání
fair play slušná hra
fair play poctivá hra
fait accompli hotová věc
fall into place zapadnout na místo
family planning regulace početí
family planning plánované rodičovstv
family planning plánované rodičovství
faulty telescopic faculty špatná teleskopická schopnost
fee simple ownership neomezené vlastnictví
feel pleasure zaradovat se
fellow pupil spolužák
fellow pupil spolužačka
few people málokdo
Financial Administration of the Czech Republic Finanční správa ČR
financial support for families finanční podpora rodiny
fireplace krb
fireplug požární hydrant
fiscal policy fiskální politika
fishpond fertilization hnojení rybníků
fixed capital stálý kapitál
fixed capital investiční kapitál
fixed capital fixní kapitál
fixed capital fixní aktiva
fixed telephone line pevná linka
flagpole stožár
flagpole žerď
flapping flight let pomocí mávání křídly
flat rate expenses (calculated as a percentage of income) výdajový paušál
flip flop přemet vzad
flippable převrátitelný
flippantly neuctivě
floatplane hydroplán
floodplain niva
floodplain záplavové území
floodplain forrest lužní les
football pools sázka
footplate stupátko
for example například
foreign capital zahraniční kapitál
foreign capital cizí kapitál
foreign police cizinecká policie
foreplay předehra
foul play nepoctivé jednání
foul play nepoctivá hra
Francophile frankofil
free access problem problém volného přístupu
free disposal. bezplatná likvidace
French Polynesia Francouzská Polynézie
frictional unemployment frikční
full cost principle princip úplných nákladů
full employment plná zaměstnanost
funeral parlor pohřební ústav
galloping inflation hyperinflace
galloping inflation pádivá inflace
galloping inflation trysková inflace
galloping inflation rychlá inflace
game population stav zvěře
gangplank lávka
GDP deflator deflátor HDP
gene pool genofond
general hospital lazaret
Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution
geographic element geografický prvek (botanika, zoologie)
geographical geografický
geographically zeměpisně
geographically geograficky
geomagnetic pulsation geomagnetická pulzace
geomorphological geomorfologický
geomorphology geomorfologie
geophysical geofyzikální
geopolitical geopolitický
geopolitics geopolitika
giant petrel buřňák
global warming potential (gwp) potenciál látky způsobovat globání oteplení
glockenspiel zvonkohra
glossopharyngeal jazykohltanový
GNP deflator deflátor HNP
GNP deflator deflátor hrubého národního produktu
gold plate zlatý povlak
gold plate zlaté předměty
gold plate zlaté nádobí
gold plated pozlacený
goose pimples husí kůže
gospel slovo boží
gospel evangelium
gospel truth svatá pravda
gospel truth ryzí pravda
gospel truth pravda pravdoucí
gospeller kazatel
gospeller evangelista
gospels evangelia
gospels doktríny
gospels slova boží
grape press plant lisovna na víno
graphical grafický
graphically názorně
graphically graficky
graphically barvitě
graphologist grafolog
graphology grafologie
grapnel kotva
grapple dát se do boje
grapple poprat se
grapple rvačka
grapple hmat
grapple chvat
grappling ukotvení
grappling kotvice
grappling iron kotvice
graspable srozumitelný
graspable pochopitelný
Great Poland Velkopolsko
Green Alternative European Link Green Alternative European Link GRAEL
Green Alternative European Link GRAEL Green Alternative European Link
ground plan půdorys
groundplan půdorys
Group of 10 G10 , Paris Club Skupina deseti , Pařížský klub
grumpily nevrle
grumpily mrzutě
gunboat diplomacy diplomacie dělových člunů
gunplay přestřelka
gyroplane gyroplán
gyroplane vírník
gyroplane autogyra
haemophilia hemofilie
haemophiliac hemofilik
hair splitting puntičkářský
hairsplitter puntičkář
hairsplitting puntičkářský
hairsplitting pedantství
half dry seedlings pickling polosuché moření sadby
half dry sowing seed pickling polosuché moření osiva
half duplex poloduplexní
half plane polorovina
halophilic microorganism halofilní mikroorganismus
haphazardly náhodně
hapless smolař
haploid haploidní
haply náhodou
happily šťastně
happy go lucky bezstarostný
hard numbers problem problém tvrdých údajů
hard palate tvrdé patro
hard sheep´s milk cheese oštěpek
harmful organism of plants škodlivý organismus rostlin
harmfull pollutants škodliviny
hazardous air pollution standards HAPS
heliogeophysical factor heliogeofyzikální faktor
heliophyll heliofyl
help oneself posloužit si
help yourself poslužte si
helpful prospěšný
helpful užitečný
helpful pomocný
helpful nápomocný
helpfully užitečně
helpfulness užitečnost
helpfulness prospěšnost
helpfulness vstřícnost
helpless bezradný
helpless bezmocný
helplessly bezmocně
helplessness bezmocnost
helpline linka důvěry
Helsinki Protocol. Helsinský protokol
hemerophilic organism hemerofilní organismus
hemiplegia hemiplegie
hemiplegic hemiplegický
hemispherical polokulovitý
hemispherical hemisférický
hemispherical ve tvaru polokoule
hemophilia hemofilie
heptagonal sedmiúhelníkový
heptathlon sedmiboj
herpes simplex opar prostý
herpetologist herpetolog
herpetology herpetologie
hiding place úkryt
hiding place skrýš
hieroglyphical hieroglyfický
higgledy piggledy bez ladu a skladu
high employment deficit deficit vysoké zaměstnanosti
high explosive trhavina
high pass filter hornopropustní filtr
high pass filter horní propust
high principled charakterní
high principled zásadový
high profile přitahující pozornost
high profile přitahující pozornost
high speed rail vysokorychlostní železnice
high to low dose extrapolation extrapolace do oblasti nízkých dávek
highway patrol dálniční hlídka
hip flask kapesní láhev
hip tile hřebenáč
historiographical historiografický
hockey player hokejový hráč
hockey player hokejista
hockey player hokejista
hoi polloi plebs
hoi polloi obyčejný lid
home plate domácí meta
homophile homosexuál
hoopla frmol
hop field chmelnice
hop field chmelnice
hopeful plný naděje
hopeful nadějný
hopefully optimisticky
hopefully nadějně
hopefulness nadějnost
hopeless zoufalý
hopeless beznadějný
hopelessly beznadějně
hopelessness zoufalství
hopelessness skleslost
horizontal landscape relation horizontální vazba krajiny
horn of plenty roh hojnosti
horseplay legrácky
horseplay sranda
hospitable pohostinný
hospitable vlídný
hospitably přívětivě
hospital nemocniční
hospital lazaret
hospital špitál
hospital nemocnice
hospitalisation hospitalizace
hospitality pohostinství
hospitality pohoštění
hospitality pohostinnost
hospitalization hospitalizace
hospitalize hospitalizovat
hospitalize převést do nemocnice
hospitalized převezený do nemocnice
hospitalized hospitalizovaný
hospitals nemocnice
host plant hostitelská rostlina
hot plate varná plotýnka
hotplate plotýnka
houseplant pokojová rostlina
HPSLT High Power Semiconductor Laser Technology
human capital lidský kapitál
human life, implied value of lidský život, předpokládaná cena
hydrocephalic hydrocefalický
hydrocephalous hydrocefalický
hydrocephalus hydrocefalus
hydrographical hydrografický
hydromorphous soil hydromorfní půda
hydropedology hydropedologie
hydrophilic organism hydrofilní organismus
hydrophily hydrofilie
hydroplane hydroplán
hydroponically hydroponicky
hypaethral nezastřešený
hyperadrenalism hyperadrenalismus
hyperbola hyperbola
hyperbole hyperbola
hyperbole přehánění
hyperbole nadsázka
hyperbolic zveličený
hyperbolic hyperbolický
hyperbolize přehánět
hyperbolize zveličovat
hyperboloid hyperboloid
hypercritical hyperkritický
hyperglycaemia hyperglykémie
hyperglycemia hyperglykémie
hypercholesterolaemia hypercholesterolémie
hyperinflation hyperinflace
hyperplane nadrovina
hyperplasia hyperplazie
hypertonic solution hypertonický roztok
hyperventilate vzdychat
hyperventilated vzdychal
hyperventilation vzdychání
hypervolaemia hypervolémie
hypnotically hypnoticky
hypo allergenic nepůsobící alergii
hypo allergenic hypoalergenní
hypoallergenic nepůsobící alergii
hypoallergenic hypoalergenní
hypoblast hypoblast
hypocritical pokrytecký
hypocritically pokrytecky
hypocycloid hypocykloida
hypodermal hypodermický
hypodermal hypodermální
hypodermal podkožní
hypodermal podkožní injekce
hypodermal stříkačka pro podkožní injekce
hypodermic needle injekční stříkačka p
hypoglossal hypoglosální
hypoglycaemia hypoglykémie
hypoglycaemic hydroglykemický
hypoglycemia hypoglykémie
hypochlorite chlornan
hypochondriacal hypochondrický
hypolimnion hypolimnion
hypoplasia hypoplazie
hypothalamic hypothalamiský
hypothalamus hypothalamus
hypothalamus podhrbolí
hypothetical hypotetický
hypothetical resources hypotetické zdroje
hypothetically hypoteticky
hypotonic solution hypotonický roztok
hypovolaemia hypovolémie
hypsometric line hypsometrická čára
Champlain Champlain
chapel modlitebna
chapel kaple
chapels kapličky
chapfallen sklíčený
chapfallen deprimovaný
chaplain kaplan
chaplaincy kaplanství
chaplet růženec
Chaplin Chaplin
characteristic polynomial charakteristický polynom
cheaply levně
chemical plant immunization chemická imunizace rostlin
chemical protection of plants chemická ochrana rostlin
chemical seedlings pickling chemické moření sadby
chemical sowing seed pickling chemické moření osiva
chemotherapy of plants chemoterapie rostlin
chloramphenicol chloramfenikol
chlorophenol chlorfenol
chlorophyl chlorofyl
chlorophyll chlorofyl
chloroplast chloroplast
chloropropylenoxide chlorpropylenoxid
choppily rozkouskovaný
chromium plate pochromovat
chromium plate chromovat
chromium plate chromovaný
chromium plated pochromovaný
chronologic sampling časový odběr vzorku (vody)
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
I promise there will always be slibuji, že tam vždycky bude
i shall reply odpovím
Iberian Peninsula Iberský poloostrov
ice plain ledová celina
iconographical ikonografický
ichthyopathology ichtyopatologie
IMF Impossible Mission Forces fiktivní organizace ve filmu Mission Impossible
impact analysis analýza vlivu
impact lag zpoždění vlivu
impact profile profil vlivů (dopadů)
impala impala
impala antilopa impala
impale napíchnout
impaled propíchnutý
impaled napíchnutý
impaled napíchnul
impalement propíchnutí
impaler napichující osoba
impaling propichování
impalpable nepochopitelný
impalpable nehmatatelný
impartial nezaujatý
impartial nestranný
impartiality nestrannost
impartially nestranně
impassable nesjízdný
impassable neschůdný
impassibility nezranitelnost
impassibility neprůchodnost
impassibility necitelnost
impassibility impasibilita
impassibility bezcitnost
impassible nezranitelný
impassible necitelný
impassively lhostejně
impassively netečně
impassively apaticky
impassively klidně
impatiently netrpělivě
impeachable žalovatelný
impeachable obvinitelný
impeccability dokonalost
impeccability bezvadnost
impeccability bezúhonnost
impeccable nevinný
impeccable dokonalý
impeccable bezvadný
impeccably bezvadně
impediments to leaving the country překážky vycestování
impel hnát
impel donutit
impel dohnat
impeller rotor
impenetrability nepropustnost
impenetrable neproniknutelný
impenetrable neprostupný
impenetrable jargon nepochopitelný žargon
impenetrable rain forest neprostupný deštný les
impenetrableness nepropustnost
impenetrableness neproniknutelnost
imperatively imperativně
imperceptibility nevnímatelnost
imperceptibility nepostřehnutelnost
imperceptible nepostřehnutelný
imperceptible nepatrný
imperceptibly nepostřehnutelně
imperfectibility nezdokonalitelnost
imperfectly nedokonale
imperial říšský
imperial imperiální
imperial císařský
imperialism imperialismus
imperialist imperialistický
imperialist imperialista
imperialistic imperialistický
imperially imperiálně
imperil ohrozit
imperilment ohrožení
imperiously panovačně
imperishable nepomíjející
imperishable nehynoucí
impermeability impermeabilita
impermeability nepropustnost
impermeable nepropustný
impermissible nepřípustný
impersonal neosobní
impersonality neosobnost
impersonality neosobní charakter
impersonally neosobně
impertinently drze
imperturbability chladnokrevnost
imperturbable chladnokrevný
imperturbableness chladnokrevnost
imperturbably chladnokrevně
impetuously prudce
impetuously impulzivně
impishly uličnicky
implacability nesmiřitelnost
implacable nesmiřitelný
implacably nesmiřitelně
implant implantovat
implant implantát
implant vpravit
implant zasadit
implant vštípit
implantation implantace
implanted implantovaný
implants zasazuje
implants implantuje
implausibility nepravděpodobnost
implausible nepravděpodobný
implausibly nepravděpodobně
implement uskutečnit
implement provést
implement provést, splnit
implement realizovat
implement zavést
implement implementovat
implement nástroj, nářadí
implementable implementovatelný
implementation zavedení
implementation uskutečnění
implementation realizační
implementation realizace
implementation provedení
implementation provedení, zavedení
implementation implementace
implementation lag implementační zpoždění
implementations implementace
implemented implementovaný
implementer realizátor
implementing realizující
implementing provádění
implementing prováděcí
implementing implementující
implements realizuje
implements implementuje
implicate implikovat
implicate zaplést
implicate prokázat účast
implicate naznačit
implicated zapletený
implication důsledek
implication implikace
implications implikace
implicative implikující
implicit předpokládaný
implicit implicitní
implicit cost implicitní náklady
implicit rights transfer přenos implicitních práv
implicit tax rate implicitní daňová sazba
implicitly implicitně
implicitness skrytost
implicitness nevyslovenost
implicitness implicitnost
implied zahrnutý
impliedly implicitně
implies zahrnuje
implies naznačuje
implode implodovat
imploded implodoval
implore zapřísahat
imploring prosebný
imploringly prosebně
implosion imploze
implosive implozivní
imply implikovat
imply vyplývat
imply naznačovat
imply zahrnovat
imply zahrnout
imply začleňovat
imply obsahovat
imply naznačit
imply vyplývá
imply implikuje
implying zahrnování
impolite nezdvořilý
impolite neslušný
impoliteness nezdvořilost
impolitic nerozumný
impolitic politicky nesprávný
imponderable nevypočitatelná okolnost
import levy dovozní daň (poplatek)
import licence dovozní licence
importable importovatelný
importable dovozuschopný
importantly důležitě
importunately dotěrně
imposable uvalitelný
imposed load nahodilé zatížení
impossibility nemožnost
impossible nemožné
impossible nemožný
impossibly nemožně
impotently nemohoucně
impracticability neproveditelnost
impracticable neproveditelný
impractical nepraktický
impracticality neproveditelnost
impractically neproveditelně
imprecisely nepřesně
impregnability nedobytnost
impregnable nedobytný
imprescriptible nezcizitelný
imprescriptible nezadatelný
impressibility vnímavost
impressibility citlivost
impressible vnímavý
impressible citlivý
impressionability vnímavost
impressionability senzitivnost
impressionability citlivost
impressionable vnímavý
impressively působivě
improbability nepravděpodobnost
improbable nepravděpodobný
improbably neuvěřitelně
improperly nesprávně
improvable zdokonalitelný
improvable vylepšitelný
improvisational improvizační
imprudently neopatrně
impudently nestoudně
impugnable slovně napadnutelný
impulse podnět
impulse nutkání
impulse popud
impulse impuls
impulse irrigation impulsní závlaha
impulse response impulsní odezva
impulses podněty
impulsion podněcování
impulsion nutkání
impulsive impulsivní
impulsive vznětlivý
impulsive impulzivní
impulsively spontánně
impulsively impulzivně
impulsively bez rozmyslu
impulsiveness vznětlivost
impulsiveness spontánnost
impulsiveness impulzivita
imputable přisuzovatelný
imputable přičitatelný
in capital letters hůlkovým písmem
in particular zejména
in place na místě
in place of místo
in the first place v prvé řadě
in the pipeline v plánu
inapplicability nepoužitelnost
inapplicable nepoužitelný
inappreciable zanedbatelný
inappreciable nepostřehnutelný
inapproachable nepřístupný
inappropriately nevhodně
inappropriately nepatřičně
inaptly nevhodně
inauspiciously nepříznivě
incapability neschopnost
incapable nezpůsobilý
incapable neschopný
incentive compatible regulation podnětově kompatibilní opatření
inclined plane šikmá plocha
inclined plane nakloněná rovina
income inequality and population growth nerovnost v příjmu a růst populace
incomparable nesrovnatelný
incomparable neporovnatelný
incomparably nesrovnatelně
incompatibilities nekompatibility
incompatibility nekompatibilita
incompatibility nestlučitelnost
incompatible neslučitelný
incompatible nekompatibilní
incompatible nevyhovující
incompatible disharmonický
incompatible nevhodný
incompatibly nekompatibility
incompetently nezpůsobile
incompetently nekompetentně
incomplete nedokončený
incomplete neúplný
incomplete nekompletní
incomplete kusý
incompletely neúplně
incompletely nedokončeně
incompletely mixed system systém s neideálním promícháváním (hydrosystém)
incompleteness neúplnost
incompleteness nedokončenost
incompleteness nedokonalost
incomposible rights práva neschopná platit spolu
incomprehensibility nepochopitelnost
incomprehensible nesrozumitelný
incomprehensible nepochopitelný
incomprehensibly nepochopitelně
incompressibility nestlačitelnost
incompressible nestlačitelný
incomputable nevypočitatelný
inconspicuously nenápadně
incorporeal netělesný
incorporeal nehmotný
incorruptibility neúplatnost
incorruptibility nepodplatitelnost
incorruptible nezkazitelný
incorruptible neúplatný
incorruptible nepodplatitelný
inculpable nevinný
indecipherable nerozluštitelný
Independent Value And Summation IVS. nezávislá hodnota a sčítání (IVS)
independently nezávisle
Indianapolis hl.m. Indiana v USA
indicator of faecal pollution indikátor fekálního znečištění
indicator plant rostlina indikátor
indirect pollution taxes nepřímé daně za znečištění
indiscipline neukázněnost
indiscipline nekázeň
indispensability nezbytnost
indispensable nepostradatelný
indispensably nepostradatelně
indisputable nesporný
indisputably nepopíratelně
industrial air pollution source průmyslový zdroj znečišťování ovzduší
industrial policy odvětvová (průmyslová) politika
industry long run supply curve křivka dlouhodobé odvětvové nabídky
industry short run supply curve křivka krátkodobé odvětvové nabídky
ineptly neobratně
inescapable nevyhnutelný
inescapably nevyhnutelně
inexpensively levně
inexpertly neodborně
inexpiable neodčinitelný
inexplicable nevysvětlitelný
inexplicably nevysvětlitelně
inexplicit nevyslovený
inexpressibility nevýslovnost
inexpressibility nepopsatelnost
inexpressible nepopsatelný
inexpressibly nevyjádřitelně
inexpugnable nedobytný
inexpugnable nepřemožitelný
infantile paralysis dětská obrna
inferiority complex komplex méněcennosti
infestation of plant napadení rostliny
inflation spiral inflační spirála
inflow of capital příliv kapitálu
inherent plant immunity dědičná vzdornost rostliny
inhospitable nehostinný
inhospitality nehostinnost
initial compliance počáteční vyhovění
inoperable neoperovatelný
input element vstupní prvek (systému)
input output analysis input output analýza (analýza vstupu a výstupu)
input reducing technology technologie redukující vstupy
input resistance height of drain tile vstupní odporová výška drenážní trubky
input substituting technology technologie nahrazující vstupy
inseparability nerozlučnost
inseparability neoddělitelnost
inseparable neoddělitelný
inseparably nerozlučně
inspection bore hole kontrolní vrt
inspirational inspirující
inspirational inspirační
inspite of oneself chtě nechtě
installment plan systém splátek
installment plan (US) leasing
instant replay okamžitá odpověď
instantaneous sampling okamžitý odběr vzorku (vody)
instrumentation amplifier přístrojový zesilovač
insuperable nepřekonatelný
insupportable nesnesitelný
insurance policy pojistná smlouva
insusceptible odolný
insusceptible nepřipouštějící
intake of pollutants přísun znečišťujících látek
integrated pollution control integrované omezení znečišťování
intercepting canal záchytný kanál (odvodňování)
interdepartmental vnitropodnikový
interdepartmental mezirezortní
interdepartmental mezioborový
interdisciplinary mezioborový
intermedial pollution intermediální znečištění
internal model principle princip vnitřního modelu
International Board for Plant Genetic Resources International Board for Plant Genetic Resources IBPGR
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR International Board for Plant Genetic Resources
International Geophysical Cooperation International Geophysical Cooperation
International Geophysical Year International Geophysical Year IGY
International Geophysical Year IGY International Geophysical Year
International Phonetic Alphabet Mezinárodní fonetická abeceda
interoperability interoperabilita
interoperable schopný spolupráce
interpellate interpelovat
interpellation interpelace
interpersonal mezilidský
interpersonal comparisons of utility interpersonální porovnání užitku
interplanetary meziplanetární
interplay souhra
interpolatable interpolovatelný
interpolate proložit
interpolate interpolovat
interpolated interpolovaný
interpolated interpoloval
interpolating interpolace
interpolation interpolace
interpolations interpolace
interpretable vysvětlitelný
interpretable vyložitelný
interpretational vysvětlující
interpretively interpretativně
interruptibility přerušitelnost
interruptible přerušitelný
intramedial pollution intramediální znečištění
intrepidly neohroženě
introspectively introspektivní
IPA (International Phonetic Alphabet) mezinárodní fonetická abeceda
irreparable nenapravitelný
irreparably nenapravitelně
irreplaceable nenahraditelný
irreplaceableness nenahraditelnost
irrepressible nezkrotný
irrepressibly nezkrotně
irreproachable bezúhonný
irreproachably bezúhonně
irrespectively bez ohledu na
irresponsibility nezodpovědnost
irresponsibility neodpovědnost
irresponsible neodpovědný
irresponsible nezodpovědný
irresponsible nespolehlivý
irresponsibly nezodpovědně
irresponsibly bezohledně
irrigation pipe line závlahové potrubí
irrigation service complex závlahový provozní celek
irrigation water supply station závlahová čerpací stanice
isoperimetrical isoperimetrický
isotropically izotropicky
it is impossible to je nemožné
it is impossible nelze
it is possible lze
it is possible dá se
it wasn´t possible nedalo se
jack in the pulpit jarní lesní květina
jack plane hoblík, uběrák, beránek
Japanese beetle malý zelený brouk
jet airplane tryskové letadlo
jet plane tryskové letadlo
jet propelled tryskový
jet propelled poháněný proudovým motorem
jet propulsion tryskový pohon
jet propulsion tryskový pohon
jigsaw puzzle skládačka
job applicant uchazeč o zaměstnání
John Paul II Jan Pavel II
joint implementation společná implementace
Joplin Joplin
JPL Jet Propulsion Laboratory
judicial expulsion soudní vyhoštění
jumper cable propojovací kabel
jumper cables propojovací kabely
jumper cables startovací kabely
jumpily nervózně
jumping off place místo startu expedice či podnikání
jurisprudential jurisprudenční
kaleidoscopical kaleidoskopický
kaleidoscopically kaleidoskopicky
Kampala hl.m. Uganda
Kaplan Kaplan
karyoplasm karyoplazma
keep a low profile držet se zpátky
keep oneself udržovat se
keep oneself udržet se
keep to oneself nechat si pro sebe
Kepler Kepler
Kepler Kepler
Kingston upon Hull město Velká Británie
Kipling Kipling
kitchen police pomocníci kuchaře
labour exploitation pracovní vykořisťování
lagophthalmos lagoftalmus
lampblack lampové saze
lamplight světlo lampy
lamplighter lampář
lamplit osvětlený lampou
lance corporal svobodník
landscape alteration změna krajiny
landscape balance rovnováha krajiny
landscape ecology krajinná ekologie
landscape element krajinný prvek
landscape ethology etologie krajiny
landscape exploitation exploatace krajiny
landscape optimalization optimalizace krajiny
landscape planning plánování krajiny
landscape potential potenciál krajiny
landscape recultivation rekultivace krajiny
landscape self purification samočištění krajiny
landscape self regulation autoregulace krajiny
lapel klopa
lapels klopy
lapis lazuli lazurit
Laplace Laplace
Lapland Laponsko
late payment penalty penále
Law of Supply and Demand zákon nabídky a poptávky
leading personalities přední osobnosti
leading personality přední osobnost
least common multiple nejmenší společný násobek
least cost planning plánování podle nejnižších nákladů
legal parlance právnická řeč
leguminous plant luštěnina
Leopol Lvov
Leopold Leopold
Level of Compliance úroveň vyhovění
lexicographical lexikografický
lexicographically lexikograficky
licence plate SPZ
license plate státní poznávací značka
lickspittle patolízal
life cycle, product life cycle životní cyklus
limited supply omezená nabídka
limited supply zásoba
limiting value of acceptable risk MHPR mezná hodnota přijatelného rizika
limiting value of acceptable risk (LVR) mezná hodnota přijatelného rizika (MHPR)
limiting value of acceptable risk (LVR) LVR mezná hodnota přijatelného rizika (angl.)
limiting value of acceptable risk (LVR) GAR mezná hodnota přijatelného rizika (něm.)
limits to imports (impose import limits) omezení dovozu
limply zvadle
limply ochable
line air pollution source liniový zdroj znečišťování ovzduší
linear model of pollution damage lineární model škod ze znečištění
lipophilic lipofilní
Little Poland Malopolsko
liver dumplings játrové knedlíčky
Liverpool Liverpool
living supplement příspěvek na živobytí
loading through pollution zatížení znečišťujícími látkami
loc pl of oblak oblacích
local pesticide application lokální použití pesticidu
local public goods lokální veřejné statky
long playing dlouhohrající
long range transport of pollution dálkový přenos znečištění
loop of Henle Henleova klička
loophole otvor
loophole skulina
loophole pozorovatelna
loophole střílna
loophole možnost úniku
loophole zadní vrátka
loophole mezera
loopholes skuliny
loopholes mezery
loose coupling volná vazba
lopsidedly pokřiveně
low pass filter dolnopropustní filtr
low profile nízkoprofilový
lub dup, lub dup, lub dup citoslovce bušení srdce
lymph gland lymfatická žláza
lyophilisation lyofilizace
lyophilization lyofilizace
macrencephaly makrocefalie
macrocephalic makrocefalický
macrocephaly makrocefalie
macroscopically makroskopicky
magic spell kouzlo
magnetic dipole magnetický dipól
magnetic monopole magnetický monopól
magnetic pole magnetický pól
magnitude plot amplitudová charakteristika
machine plant strojírna
maintenance policy koncepce údržby
make a complaint stěžovat si
make possible umožňovat
make possible umožnit
make special ozvláštnit
Malthusian Population Trap. Malthusova populační past
manciple hospodář
maniple manipul
manipulability ovladatelnost
manipulability manipulovatelnost
manipulable ovladatelný
manipulable manipulovatelný
manipulatable manipulovatelný
manipulate zacházet s
manipulate ovládat
manipulate zacházet
manipulate manipulovat
manipulated manipulovaný
manipulates ovládá
manipulating ovládající
manipulation zacházení
manipulation ovládání
manipulation manipulace
manipulations manipulace
manipulative ovládající
manipulative manipulující
manipulator manipulátor
manipulators manipulátory
manipulatory manipulující
manufacturing, process, and formulation výroba, proces a formulace
map collection sbírka map
maple javor
maple sugar javorový cukr
maple syrup javorový sirup
maples javor
mappable zmapovatelný
mappable mapovatelný
mappable schopný zmapování
marginal cost of exploration marginální náklady na průzkum
marginal revenue product of labour mezní příjmový produkt práce
market for pollution rights trh s právy na znečišťování
market place tržní místo
market place tržiště
marketplace tržiště
marketplaces tržiště
markup language značkovací jazyk
marriage proposal nabídka k sňatku
married couple manželé
marsupial vačnatec
mass pest of plants kalamitní škůdce rostlin
mass unemployment masová nezaměstnanost
massage parlor masážní salon
master plan hlavní plán
maternal hospital porodnice
maternity hospital porodnice
matchplay druh hry v golfu
maximum allowable waste water pollution nejvyšší přípustné znečištění odpadní vody
maximum net present value criterion kritérium maximální čisté současné hodnoty
maximum pesticide residue limit maximální limit reziduí pesticidů
maximum pesticide residue tolerance maximální tolerance reziduí pesticidů
maypole májka
medical specialist odborný lékař
medium pesticide lethal dose střední (smrtelná) letální dávka pesticidu (LD50)
megalopolis megalopole
megaphylls megafylní listy
menopausal menopauzální
mesencephalon střední mozek
mesophilic digestion mezofilní vyhnívání (kanalizace)
mesophilic microorganism mezofilní mikroorganismus
mesophyll mezofyl
metacarpal metakarpální
metal plate plech
metaphorical obrazný
metaphorically přeneseně
metaphorically metaforicky
metaphysical metafyzický
metaphysically metafyzicky
method of repeated release of entomophages metoda opakovaného vypouštění entomofágů
metropolis metropole
metropolises metropole
metropolitan velkoměstský
metropolitan metropolitní
microcephalic mikrocefalický
microcephalous mikrocefalický
micropaleontology mikropaleontologie
microphylls mikrofyly
micropollution mikroznečištění
microprogrammable mikroprogramovatelný
microscopical mikroskopický
microscopically mikroskopicky
military hospital lazaret
minimum advance social security payments for self employed persons minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ
minimum viable population životaschopné minimum populace
Minneapolis město Spojené státy americké
misanthropically nesnášenlivě
misapplication zneužití
misapply zpronevěřit
misapply zneužít
misapply zneužívat
misplace špatně umístit
misplaced chybně umístěný
misplaced špatně umístěný
misplacement špatné umístění
misplaces dává na špatné místo
misplacing dávání na špatné místo
misplay špatná hra
misspell misspell misspelt misspelt
misspell misspell misspelled misspelled
misspell udělat pravopisnou chybu
misspelled misspell misspelled misspelled
misspelled pravopisně chybný
misspelling pravopisná chyba
misspellings pravopisné chyby
misspells dělá pravopisnou chybu
misspelt misspell misspelt misspelt
misspelt nesprávně hláskovaný
mixed liquor suspended solids koncentrace kalu
mixed liquor suspended solids (MLSS) MLSS koncentrace kalu (angl.)
mixed sample směsný vzorek (vody)
mobile air pollution source mobilní zdroj znečišťování ovzduší
mobile sources of air pollution mobilní zdroje znečištění ovzduší
moist seedlings pickling mokré moření sadby
moist seedlings pickling in mild vacuum mokré moření sadby ve slabém vakuu
moist sowing seed pickling mokré moření osiva
moist sowing seed pickling in mild vacuum mokré moření osiva ve slabém vakuu
moistened seedlings pickling zvlhčené moření sadby
moistened sowing seed pickling zvlhčené moření osiva
mole drain plough krtčí pluh
mole drain plow krtčí pluh
monetary policy monetární politika
money supply nabídka peněz v ekonomice
money supply zásoba peněz v ekonomice
money supply nabídka peněz
money supply zásoba peněz
money supply, money stock nabídka
money supply, money stock zásoba peněz v ekonomice
monoplane jednoplošník
monopole druh částice
monopole druh antény
monopolies monopoly
monopolisation monopolizace
monopolise monopolizovat
monopolised monopolizovaný
monopolist monopolista
monopolistic monopolistický
monopolistic competition monopolistická konkurence
monopolistic competition monopolní konkurence
monopolization monopolizace
monopolize monopolizovat
monopolized monopolizovaný
monopolizer monopolizátor
monopolizing monopolizující
monopolizing monopolizování
monopolizing monopolizace
monopoly monopol
monopoly power monopolní síla (moc)
monopoly power and regulation. síla monopolů a regulace
monopoly profit monopolní zisk
monospore isolate monosporový izolát
Montpelier hl.m. Vermont v USA
Montreal Protocol. Montrealský protokol
more precisely přesněji
more provocatively dráždivěji
morphologic morfologický
morphological morfologický
morphologically morfologicky
morphology morfologie
mortar and pestle třecí miska s tloučkem
mother of pearl perleť
motor pool vojenský automobilový park
mucopurulent helnohnisavý
multidisciplinary multidisciplinární
multidisciplinary ekistics multidisciplinární ekistika
multiple mnohonásobný
multiple násobný
multiple násobek
multiple cropping vícenásobná sklizeň
multiple choice výběr z variant
multiple choice výběr z variant
multiple journey přestupný
multiple resource use vícenásobné užití zdrojů
multiple sclerosis roztroušená skleróza
multiples násobky
multiplex mnohonásobný
multiplex mnohonásobné využití přenosové cesty
multiplexed multiplexovaný
multiplexer multiplexer
multiplexers multiplexery
multiplexes multiplexuje
multiplexing multiplexování
multiplexor multiplexor
multiplexors multiplexory
multiplicand násobenec
multiplicands násobence
multiplication násobení
multiplication sign znaménko krát
multiplication table násobilka
multiplications násobení
multiplicative násobící
multiplicative multiplikativní
multiplicity násobnost
multiplied násobil
multiplied násobený
multiplied násobeno
multiplied by krát
multiplier multiplikátor
multiplier násobitel
multipliers násobitelé
multiplies násobí
multiply znásobit
multiply vynásobit
multiply násobit
multiplying násobící
multiplying effect multiplikační efekt
multivariate polynomia polynom více proměnných
municipal městský
municipal komunální
municipal obecní
municipal magistrát
municipal (city, town, village) obecní
municipal authority obecní úřad
municipal authority department for the social and legal protection of children (Czech acronym OSPOD) oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
municipal bond městský dluhopis
municipal council zastupitelstvo
municipal council magistrát
municipal council zastupitelstvo obce
municipal police obecní policie
municipal sanitation komunální hygiena
municipal waste komunální odpad
municipalities obce
municipality městský úřad
municipality magistrát
municipality obec
municipally městsky
mycoplasma mykoplazma
myelencephalon myelencefalon
myopically krátkozrace
n tuple n násobný
nail polish lak na nehty
nail polish remover odlakovač na nehty
name plate jmenovka
nameplate štítek se jménem
nanophthalmos nanoftalmus
napalm napalm
naphthalene naftalen
naphthaline naftalin
Naples Naples
Naples Neapol
napless olysalý
Napoleon Napoleon
Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte
Napoleonic napoleonský
Napoleonize znapoleonizovat
National Environmental Policy Act NEPA National Environmental Policy Act
National Environmental Policy Act National Environmental Policy Act NEPA
natural air pollution source přírodní zdroj znečišťování ovzduší
natural capital. přírodní kapitál
natural monopoly přirozený monopol
natural rate of unemployment přirozená míra nezaměstnanosti
natural unemployment přirozená
ne plus ultra definitivní
ne plus ultra konečný
necklace, cultured pearl necklace perlový náhrdelník
necrophilia nekrofilie
necrophiliac nekrofil
necrophilism nekrofilie
necropolis pohřebiště
neoplasm nádor
neoplastic rakovinový
Neotropical Realm neotropická rostlinná říše
Nepal Nepál
Nepalese nepálština
Nepali Nepálec
nephology nefologie
nephrosclerosis nefroskleróza
nerve impulse nervový impuls
net national product constant dollar čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech)
network enabled capabilities sítí aktivované schopnosti
network enabled capabilities síťové schopnosti
neurophysiological neurofyziologický
neurophysiology neurofyziologie
neuroplasty neuroplastika
neurosyphilis neurosyfilis
next to impossible skoro nemožné
nip off to the loo odskočit si
nipple bradavka
nipple dudlík
nipple prsní bradavka
nipples prsní bradavky
no place není kam
no problem (no prob) bez problémů
noise pollution hlukové znečištění
nom de plume pseudonym
non capillary earth porosity nekapilární pórovitost půdy
non compliance nevyhovění
non compliance nesoulad
non compliance fees pokuty za nesplnění
non compulsive objectives nenaléhavé cíle
non linear dose response relation nelineární vztah dávka odezva
non physical nehmotný
non point air pollution source plošný zdroj znečišťování ovzduší
non point water pollution source plošný zdroj znečištění vody
non polar extractive substance nepolární extrahovatelná látka (NEL)
non political nepolitický
non professional neprofesionální
non proliferation nešíření
non specialist neprofesionál
non specific plant resistance nespecifická odolnost rostliny
noncompliance nevyhovění
noncompliance nedodržení
noncomplying nedodržující
nonconvex pollution curves nekonvexní křivky znečištění
nondepartmental netýkající se resortu
nondescriptly nepopsatelně
nondisciplinary nedisciplinovaný
nondisciplinary neukázněný
nonexplosive nevýbušný
nonoccupational netýkající se zaměstnání
nonoperational selhávající
nonparallel neparalelní
nonparallel nesouběžný
nonpareil nedostižný
nonpareil nemající srovnání
nonperishable nepodléhající zkáze
nonphysical nehmotný
nonphysical nefyzický
nonphysically nefyzicky
nonplus vzít všechna slova
nonplus překvapit
nonplus slepá ulička
nonplus rozpaky
nonplussed přivedený do rozpaků
nonplussed zahnaný do slepé uličky
nonpoint sources, water pollution plošné zdroje, znečištění vody
nonpolitical nepolitický
nonpolitical apolitický
nonpolluting neznečišťující
nonportable nepřenosný
nonprejudicial bez předsudků
nonprejudicial nepředpojatý
nonprocedural neprocedurální
nonprocedurally neprocedurálně
nonprofessional neprofesionální
nonprofessional netýkající se zaměstnání
nonprofitable nevýnosný
nonprofitable nerentabilní
nonprofitable neužitečný
nonprogrammable neprogramovatelný
nonproliferation nešíření
nonpublic neveřejný
nonpunishable nepotrestatelný
nonpunishable beztrestný
nonreciprocal opačný vzájemnému
nonrepresentational nereprezentativní
nonspecialist neprofesionál
nonspecialist neodborník
nonspecialist opak specialisty
nonspecialists amatéři
nonspecializing nespecializující se
nonspiritual neduchovní
nontropical netropický
nonuniformly mixed pollutant nestejnoměrně smíchaný polutant
north pole severní pól
northern giant petrel buřňák Hallův
not played nehraný
notary public notář
noxious organism of plants škodlivý organismus rostlin
NPK fertilizer NPK hnojivo
NPLU Not People Like Us
nuclear explosion atomový výbuch
Nuclear non Proliferation Act Nuclear Non Proliferation Act
Nuclear Non Proliferation Treaty Nuclear Non Proliferation Treaty
nuclear power plant jaderná elektrárna
numberplate státní poznávací značka
numberplate SPZ
nuptial svatební
nuptial snubní
nuptial svatba
nuptials svatební
nutritive specialization of harmful organism potravní specializace škodlivého organismu
Nyquist plot Nyquistova křivka
oak apple duběnka
object oriented programming language objektově orientovaný programovací jazyk
occipital týlní
occipital okcipitální
occupational zaměstnanecký
occupational pracovní
occupational disease nemoc z povolání
occupational health care závodní zdravotní péče
occupationally zaměstnanecky
octuple osminásobek
octuple osminásobný
of play platový
oligocarbophilic microorganism oligokarbofilní mikroorganismus
oligogenic plant resistance oligogenní odolnost rostliny
oligopolistic oligopolní
oligopoly oligopol
oligotrophic lake oligotrofní jezero
omphalocele omfalokéla
on approval na zkoušku
on approval se souhlasem
on principle ze zásady
on top of the world v sedmém nebi
one shot sampling jednorázový odběr vzorku(vody)
opal opál
opalescence opalescence
opalescent zářící
opalescent opalizující
opaline opálový
opals opály
Opel Opel
open balance pohledávka
open collecting drain sběrný odvodňovací příkop
open collecting drainage ditch sběrný odvodňovací příkop
open fireplace otevřené ohniště
open inflation zjevná inflace
open interval otevřený interval
open letter otevřený dopis
open loop recycling otevřená externí recyklace
open loop recycling otevřená externí recyklace
open plan budova mající velké místnosti
openly upřímně
openly otevřeně
opera glasses kukátko
operability provozuschopnost
operable operovatelný
operable operabilní
operation stronghold podpora pracovního postupu
operational provozní
operational funkční
operational operační
operational amplifer operační zesilovač
operational antierosion measure provozní protierozní opatření
operational erosion control measure provozní protierozní opatření
operational performance indicator indikátor profilu provozu
operationally provozně
operculum příklopka
operculum víčko
operculum operkulum
operculum skřele
ophelimity Ofelimita (měřítko preferencí)
ophthalmic optický
ophthalmologist oftalmolog
ophthalmologist oční lékař
ophthalmology oční lékařství
ophthalmoscope oftalmoskop
OPL Obvious Panty Line
opportunely vhodně
opportunely příhodně
opportunistically oportunisticky
oppositely protilehle
oppositional odporující
oppressively dusně
optic lobes zrakové laloky
optical optický
optical disc optický disk
optical fiber optický kabel
optical fiber optické vlákno
Optical Character Recognition rozpoznávání znaků
optical lens optické čočky
optical scanner optický skener
optically opticky
optimal nejvýhodnější
optimal optimální
optimality optimalita
optimally optimálně
optimistically optimisticky
optimum groundwater level depth optimální hloubka hladiny podzemní vody
optimum population optimální populace
option value opční hodnota
optional doplňkový
optional fakultativní
optional výběrový
optional volitelný
optional nepovinný
optionality volitelnost
optionally volitelně
opto isolator optočlen
optocoupler optočlen
optoelectronic optoelektronický
opulence nadbytek
opulence hojnost
opulent zámožný
or more precisely respektive
ordinary parcel obyčejný balík
organisation (partly) funded from the state budget příspěvková organizace
Organisation for Economic Cooperation and Development Organisation for Economic Cooperation and Development OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
organism adaptability přizpůsobivost organismu
organism adaptability adaptabilita organismu
organism specialization specializace organismu
Organization for Economic Cooperation and Development OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu
orthographical ortografický
orthographically ortograficky
orthopedical ortopedický
os palatinum kost patrová
os sphenoidale kost klínová
out of place nevhodný
out of place nepříhodný
out of place nemístný
outplacement uvedení zaměstnance do firmy
outplacement převedení
outplay hrát lépe
output element výstupní prvek (systému)
outspokenly upřímně
overcomplexity přílišná složitost
overexploitation drancování
overplay přehrávat
overplay přehánět
overplus přebytek
overpopulate přelidnit
overpopulation přelidněnost
overpopulation přelidnění
oversampling převzorkování
oversimplification přílišné zjednodušení
oversimplified příliš zjednodušený
oversimplify přílišně zjednodušovat
overspill přelidnění
overspill přebytek
oversupply nadprodukce
oversupply nadbytek
owner occupied flat byt v osobním vlastnictví
ozone depletion potential (odp) potenciál látky ničit ozón
P L zisk a ztráta
Pablo Pablo
pablum banalita
pabulum výživa
pabulum jídlo
pace lap zahřívací kolo
pacifically umírněně
pacifistically pacifisticky
pack animal soumar
package deal souhrnná transakce
packet (small) balíček
packing needle košikářká jehla
packsaddle soumarské sedlo
paddle brouzdat se
paddle pádlovat
paddle pádlo
paddle brouzdat
paddle lopatka
paddle boat kolesový parník
paddle steamer kolesový parník
paddle wheel lopatkové kolo
paddle your own canoe hleď si svého
paddlefish veslonos
paddler vodák
paddles pádla
paddles pádluje
paddlewheel koleso
paddling pádlování
padlock visací zámek
paedophile pedofil
paedophilia pedofilie
paella španělské jídlo
pagan religion pohanství
pageful plná strana knihy
Pahlavi pahlaví
paid bills zaplacené, vyrovnané účty
paid capital for value dobírka
paid capital on záloha (na vyúčtování)
paid capital stock splacený základní kapitál
paid capital up splacený kapitál
paid capital up capital splacený kapitál
paid holidays placená dovolená
paid in capital vložený kapitál
paid leave placená dovolená
paigl rostlina: prvosenka vyšší
paigle prvosenka jarní, prvosenka vyšší
pail džber
pail vědro
pail kbelík
pailful plné vědro
paillasse slamník
pain killer lék tišící bolest
pain threshold práh bolesti
painful bolavý
painful obtížný
painful bolestný
painful bolestivý
painful namáhavý
painful trapný
painfully bolestivě
painfulness obtíže
painfulness bolestivost
painkiller lék tišící bolest
painkillers analgetika
painkilling utišující bolest
painless bezbolestný
painlessly bez námahy
painlessly bezbolestně
painlessness bezbolestnost
painstakingly snaživě
painstakingly horlivě
painstakingly pilně
pair of pliers kleště
paisley kašmír
pal kamarád
pal partner
palace palác
palaces paláce
paladin ochránce
paladin bojovník za přesvědčení
paladin rytíř
paladin paladýn
palaeobiology paleobiologie
palaeoecology paleoekologie
palaeographic paleografický
palaeolithic paleolitický
palaeontological paleontologický
palaeontologist paleontolog
palaeontology paleontologie
Palaeotropical Realm paleotropická rostlinná říše
palankeen palankýn
palanquin palankýn
palatability chutnost
palatable přijatelný
palatable stravitelný
palatable chutný
palatal palatála
palatal patrový
palatal palatální
palatalize palatalizovat
palate patro
palates patra
palatial luxusní
palatial palácový
palatinate palatynát
Palatinate Falcko
palatine úředník ve starém Římě
Palatine Palatin
Palau Palau
Palau Palauská republika
palaver žvanění
palaver tlachání
palaver pochlebování
palaver lichocení
palaver dohadování
palaver komplikace
palaver nepříjemnosti
pale blednout
pale světlý
pale bledě
pale lať
pale tyčka
pale pobledlý
pale vybledlý
pale zblednout
pale vyblednout
pale bledý
pale kůl
pale mdlý
pale plot
pale ale anglické pivo
pale blue bleděmodrý
pale by comparison blednout ve srovnání
pale in comparison blednout ve srovnání
pale yellow světle žlutá
paleface běloch
palely bledě
Palembang Palembang
paleness pobledost
paleness bledost
Paleolithic paleolitické
paleontologist paleontolog
paleontology paleontologie
paler bledší
Palermo Palermo
pales bledne
palest nejslabší
palest nejsvětlejší
Palestine palestinský
Palestine Palestina
Palestinian Palestinec
palette paleta
Paley Commission. Paleyova komise
palfrey jezdecký kůň
Palikir Palikir
palimony výživné
palimpsest druh rukopisu
palimpsest palimpsest
palindrome palindrom
palindromic palindromický
paling plot
paling tyč plotu
palingenetic palingenetický
palisade palisáda
palisade plot
palisades palisády
palish pobledlý
pall plášť
pall příkrov
pall korunovační plášť
pall příkrov na rakvi
pall zajídat se
pall omrzet
palladia palladium
palladium paladium
palladium palladium
pallbearer pohřební zřízenec
pallbearer nosič rakve
pallet přepravka
pallet záklopka
pallet paleta
pallet slamník
pallet pryčna
Palletised paletizovaný
pallets palety
pallette paleta
palliasse slamník
palliate zmírnit
palliate utišit
palliation utišení
palliative mírnící prostředek
palliative paliativní
palliative paliativum
pallid bledý
pallidness bledost
pallor pobledlost
pallor bledost
palm palma
palm dlaň
palm oil palmový olej
palm reader věštec z ruky
Palm Sunday Květná neděle
palm tree palma
palmar dlaňový
palmer poutník
palmetto palmeto
palmist věštec z ruky
palmistry věštění z ruky
palms palmy
palmtop palmtop
palmtop počítač do dlaně
palmy triumfální
palmy skvělý
palmy palmový
palmy palmovitý
palmy vitězný
Palmyra Palmýra
palmyra palm druh palmy
Palo Palo
Palomar Palomar
Palomar Mount Palomar
palomino plemeno koně
palpability hmatatelnost
palpable hmatný
palpable zřejmý
palpably hmatatelně
palpate poklepávat
palpate poklepávat
palpation pohmat
palpitate tlouci
palpitate tepat
palpitate bušit
palpitate pulsovat
palpitation tlukot
palpitation bušení
pals kamarádi
palsied mající třesavku
palsied churavý
palsied ochrnutý
palsied ochromený
palsy paralýza
palsy ochrnutí
palsy obrna
paltriness mizernost
paltriness ubohost
paltriness bezcennost
paltry nicotný
paltry mizerný
paludal malarický
paludal bahenní
Pamela Pamela
pamphlet brožura
pamphlet leták
pamphleteer pisatel letáků
pamphleteer pamfletista
pamphlets brožury
pamphlets letáky
Panama Canal Panamský průplav
pancake landing propadávání
panclimax panklimax
pane of glass tabule skla
panegyrical oslavný
panel výbor
panel výplň např. dveří
panel porota
panel obkládat
panel deska
panel panel
panel čelní deska
panel truck malé dodávkové auto
paneled obložený
paneling obložení
panelist účastník diskuse
panelled obložené
panelled tabulový
panelled vyplněný
panelling panelování
panelling obložení
panellist účastník diskuse
panels panely
panencephalitis panencefalitida
pangolin luskoun krátkoocasý
panhandle žebrat
panhandle držadlo pánve
panhandler žebrák
panicle lata
panoply krása
panoply brnění
panoply zbroj
panoply paleta
pantaloons mrkváče
pantile vlnovka
pantile druh střešní tašky
Paoli Paoli
papal papežský
paper clip sponka na papír
paper girl doručovatelka
paperclip sponka
papergirl kamelotka
papergirl roznašečka novin
paperless elektronická např. administrativa
paperless bezpapírový
papilla papila
papilla bradavka
papillae bradavky
papillae papily
papillae papilla
papillary papilární
papillary bradavkovitý
papillomavirus virus zodpovědný za bradavice
par excellence par excellence
par excellence vyloženě
par value paritní hodnota
par value měnová parita
parable přirovnání
parable alegorie
parables přirovnání
parables podobenství
parables příměry
parabola parabola
parabolic parabolické
parabolic parabolický
parabolic mirror parabolické zrcadlo
parabolic reflector parabolický reflektor
paraboloid paraboloid
paraboloidal paraboloidní
paracetamol lék tišící bolest
paracetamol lék proti horečce
paracetamol paracetamol
paradisaical rajský
paradisiacal rajský
paradisial rajský
paradoxical paradoxní
paradoxically paradoxně
paraffin oil parafinový olej
paragliding paragliding
paragliding létání na padákovém kluzáku
paraldehyde paraldehyd
paralinguistic paralingvistika
parallax parallax
parallax současné posunování scén
parallax paralaxa
parallel obdoba
parallel paralela
parallel simultánní
parallel rovnoběžka
parallel analogický
parallel paralelní
parallel souběžný
parallel rovnoběžný
parallel bars bradla
parallel circuit paralelní obvod
parallel port paralelní port
parallel processing paralelní zpracování
parallelepiped rovnoběžnostěn
parallelepiped hranol
parallelism souběžnost
parallelism rovnoběžnost
parallelism podobnost
parallelize paralelně umístit
parallelized paralelně umístěné
parallelogram rovnoběžník
parallels paralely
parallels rovnoběžky
parallels obdoby
paralyse paralyzovat
paralyse ochromit
paralysed ochromený
paralysed paralyzovaný
paralysis ochrnutí
paralysis obrna
paralysis paralýza
paralysis by analysis paralýza analýzou
paralytic paralytický
paralytically paralyticky
paralyze paralyzovat
paralyze potlačit
paralyze zneškodnit
paralyze zeslabit
paralyze ochromit
paralyze ochrnout
paralyze strnout
paralyzed zneškodnil
paralyzed zeslabil
paralyzed strnul
paralyzed potlačil
paralyzed paralyzoval
paralyzed omráčený
paralyzed ochromil
paralyzed ochrnutý
paralyzed ochrnul
paralyzer paralyzér
paralyzing paralyzující
paramedical nemocniční
parametrically parametricky
paramilitaries polovojenští příslušníci
paramilitary polovojenský
paramilitary force polovojenská síla
paramilitary organisation polovojenská organizace
paramilitary organization polovojenská organizace
paramilitary unit polovojenská jednotka
paranormal paranormálno
paranormal nevysvětlitelný
paranormal paranormální
paraphernalia výbava
paraphernalia výstroj
paraplegia paraplegie
paraplegic paraplegický
paraplegic paraplegik
paraprofessional poloprofesionální
paraprofessional poloprofesionál
parapsychological parapsychologický
parapsychologist parapsycholog
parapsychology parapsychologie
parasitical parazitický
parasitical cizopasný
parasitologist parazitolog
parasitology parazitologie
parasol jednoplošné letadlo
parasol slunečník
parathyroid gland příštítná žláza
parboil předvařit
parboiled parbolied
parcel balíček
parcel balík
parcel (UK) balík
parcel out parcelovat
parcel post balíková pošta
parcelling rozdělit
parcels pozemky
parcels parcely
parcels balíky
pardonable omluvitelný
pardonable prominutelný
parent in law tchyně
parent in law tchán
parental rodičovský
parental benefit rodičovský příspěvek
parental leave rodičovská dovolená
parental responsibility rodičovská zodpovědnost
parenteral mimostřevní
parenterally ústně
parenthetical vsunutý
parenthetical parentetický
parentless jsoucí bez rodičů
parentless bez rodičů
parents in law tchán a tchyně
Pareto optimality Paretova optimalita
parhelion parhelium
pari mutuel systém sázek
parietal lebeční
Paris Club Pařížský klub
parking lot parkoviště
parkland rezervace
parlance způsob řeči
parlance hantýrka
parlay znovu vsadit výhru
parlay použít přednosti k získání výhody
parlay nová sázka
parlay zhodnotit
parlay navýšit
parlay hromadit
parley vyjednávat
parley vyjednávání
parliament sněm
parliament parlament
parliamentarian poslanec parlamentu
parliamentarian parlamentář
parliamentary parlamentní
parliamentary democracy parlamentní demokracie
parlor salon
parlour přijímací pokoj
parlour hovorna
parlour salón
parlourmaid služebná
parlous hazadrní
parlous riskantní
parochial farní
parochialism omezenost
parochiality provinciálnost
parole podmíněné propuštění
parole podmínka
parolee podmínečně propuštěn
parricidal otcovražedný
parsley petržel
part and parcel nedílná součást
partial neúplný
partial částečný
partial derivative parciální derivace
partial differential equation parciální diferenciální rovnice
partial value částečná hodnota
partial water course training dílčí úprava toku
partiality zaujatost
partially částečně
participation and judicial review Účast a soudní přehled
participial příslovečný
participle přechodník
participle participium
participle příčestí
particle částečka
particle částice
particles částice
particular podrobnost
particular individuální
particular partikulární, jednotlivý
particular podrobný
particular určitý
particular detail
particular přesný
particular mimořádný
particular konkrétní
particular jednotlivý
particular zvláštní
particular jednotlivý, zvláštní
particular operation dílčí operace (v systému)
particular process dílčí proces (v systému)
particularise specifikovat
particularise konkretizovat
particularised podrobný
particularised detailní
particularism partikularizmus
particularism partikularismus
particularism oddanost zvláštním zájmům
particularity zvláštnost
particularity preciznost
particularize specifikovat
particularize konkretizovat
particularly zvláště
particularly obzvláště
particularly zejména
particularly obzvlášť
particularly zvlášť
particulars podrobnosti
particulars detaily
particulate jsoucí z částic
particulate radiation korpuskulární záření
parting line dělicí rovina
partly jednak
partly částečně
party line společná přípojka
party line skupinová přípojka
pascal programovací jazyk Pascal
pascal pascal
pascal jednotka tlaku
paschal velikonoční
PASP Plus Photovoltaic Array Space Power Plus Diagnostics
pasqueflower koniklec
pass fail buď anebo
passable sjízdný
passably ucházejícím způsobem
passage for vehicles průjezd
passionately vášnivě
passionflower mučenka
passionless nevášnivý
passionless frigidní
passive solar energy pasivní solární energie
passive use value pasivní užitná hodnota
passively pasivně
passport control pasová kontrola
pastel pastelový
pastel pastel
pasteurized milk pasterizované mléko
pastil tableta
pastille tableta
pastoral pastýřský
pastorale pastorela
pastoralism pastevectví
pastureland pastvina
patacole patakol
patella čéška
patent application rodičovská aplikace
patent law patentové právo
patentable patentovatelný
patently zřejmě
patently jasně
paterfamilias hlava rodiny
paternal otcovský
paternalism paternalismus
paternalist paternalistický
paternalistic paternalistický
paternally otcovsky
pathetically uboze
pathetically trapně
pathetically dojemně
pathless neschůdný
pathologic patologický
pathological patologický
pathological chorobný
pathologically patologicky
pathologically chorobně
pathologist patolog
pathology patologie
patchable záplatovatelný
patchily skvrnitě
patiently trpělivě
patresfamilias hlavy rodiny
patriarchal patriarchální
patrilineal patrilineární
patrimonial dědický
patriotically vlastenecky
Patroclus Patrokles
patrol strážný
patrol střežit
patrol hlídkovat
patrol hlídka
patrol car hlídací vůz
patrol car vůz hlídky
patrol ship hlídková loď
patrol wagon hlídkový vůz
patrolling hlídající
patrolman pochůzkář
patrolman strážník
patrolmen pochůzkáři
patrolmen strážníci
patrolwoman strážnice
patronisingly povýšeně
patronizingly povýšeně
patternless bez vzoru
Paul Pavel
Paul Paul
Paula Paula
Paulette Paulette
Pauli Pauli
Paulina Paulina
Pauline Pauline
Pauling Pauling
Paulo Paulo
Paulsen Paulsen
Paulson Paulson
Paulus Paulus
pavilion velký stan
pavilion šatna
pavilion pavilon
Pavlov Ivan Petrovič Pavlov (1849 1936)
Pavlov Pavlov
pawl zarážka
pawl západka
pay a compliment složit poklonu
pay roll výplatní listina
pay television placená televize
payable vyplatitelný
payable výnosný
payable splatný
payload užitečné zatížení
payload užitečný náklad
payment schedule splátkový kalendář
payola úplatek
payroll mzdy
payroll výplatní listina
payroll výplata
payroll period mzdové
payroll record(s) mzdová evidence
payroll taxes odvody ze mzdy
payslip výplatní páska
payslips výplatní pásky
PCYLIHOONL Please Cross Your Legs, I Have Only One Nail Left
PDA (Personal Digital Assistant) kapesní počítač
peace loving mírumilovný
peaceable klidný
peaceable pokojný
peaceable mírumilovný
peaceably mírumilovně
peaceful mírumilovný
peaceful pokojný
peaceful klidný
peaceful mírový
peacefull mírový
peacefull pokojný
peacefull jak168
peacefully mírumilovný
peacefully mírově
peacefulness mírumilovnost
peafowl páv
peafowl pávice
peak load pricing stanovení cen špičkové energie
peal rachotit
peal hlahol
peal vyzvánění
peal vyzvánět
peal hlaholit
peal zvonění
peal zvonit
peal rachot
Peale Peale
peanut oil podzemnicový olej
pearl perleť
pearl perlový
pearl lovit perly
pearl perla
Pearl Harbor Pearl Harbor, přístav na Havajských ostrovech
pearled perleťový
pearlite perlit
pearls perly
pearly perlový
peatland oblast rašelinné půdy
pebble oblázkový štěrk
pebble valounek
pebble sypat oblázky
pebble říční štěrk
pebble posypat oblázky
pebble polodrahokam
pebble oblázek
pebble křišťál
pebble kamínek
pebble křemínek
pebbles valounky
pebbles oblázky
pebbly oblázkový
peccadillo hříšek
pectoral prsní
pectoral hrudní
pectoral fins prsní ploutve
pectoral girdle pletenec horní končetiny
pectoral muscle prsní sval
pectoralis prsní sval
pectoralis major velký prsní sval
pectoralis minor malý prsní sval
pecularity příznačnost
peculate zpronevěřit
peculation zpronevěra
peculator defraudant
peculiar podivný
peculiar specifický
peculiar výstřední
peculiar zvláštní
peculiarities zvláštnosti
peculiarity zvláštnost
peculiarly nezvykle
peculiarly případně
pedagogical pedagogický
pedagogically pedagogicky
pedal pedál
pedalling šlapání
pedalling šlapání pedálů
pedals pedály
pedantical pedantický
pedantical pedantský
pedantically puntičkářsky
peddle rozšiřovat
peddle prodávat po domech
peddler pouliční prodejce
peddler podomní prodejce
peddling malicherný
peddling nicotný
peddling překupnictví
pedestal podstavec
Pediocetes phasionellus tetřívek dlouhoocasý
pedlar podomní obchodník
pedology půdoznalství
pedology pedologie
peduncle květní stopka
peel slupka
peel loupat se
peel loupat
peel kůra
peel off odloupnout
peeled oloupaný
peeled nahatý
peeled barley kroupy
peeler škrabka
peeling odlupování
peeling loupání
peelings slupky
peephole kukátko
peephole průzor
peerless jedinečný
peevishly podrážděně
peevishly nevrle
peevishly nervózně
peevishly mrzutě
peg leg dřevěná noha
peg leg protéza
pegleg protéza
pejoratively hanlivě
pejoratively pejorativně
PEL 1.přípustný limit expozice, 2. přípustná úroveň expozice
pelage srst
pelagial pelagiál
pelagic pelagický
pelagic mořský
pelagic biocycle pelagobiocyklus
pelf mamon
Pelham Pelham
pelican pelikán
pelicans pelikáni
peliosis pelióza
pell mell rychle a zmateně
pell mell nahodile
pell mell páté přes deváté
pellet tabletka
pellet střela
pellet kulka
pellet kulička
pellet brok
pelleting granulování
pellets kuličky
pellets broky
pellicle blána
pellicle pelikula
pellucid průzračný
pellucid průhledný
pelmet garnýž
pelota pelota
pelt upalovat
pelt kožka
pelt kožešina
pelt házet
peltate štítnatý
pelted házel
pelted pokrytý házením (něčeho)
pelvic pánevní
pelvic cavity pánevní dutina
pelvic girdle pletenec dolní končetiny
pelvic inflammatory disease zánětlivé onemocnění
pelvis pánvička ledvinná
pelvis pánev
pelvis pánvička ledvinová
pen pal kamarád k dopisování
penal trestný
penal trestní
penal code trestní zákoník
penalisation pokutování
penalisation penalizace
penalisation pokuta
penalise pokutovat
penalise penalizovat
penalised penalizovaný
penalised potrestaný
penalization pokutování
penalization pokuta
penalize penalizovat
penalize pokutovat
penalized penalizován
penalized pokutován
penalties penalty
penalties pokuty
penalties tresty
penalty pokuta
penalty trest
penalty sankce
pencil štěteček
pencil tužka
pencil box penál
pencil eraser guma
pencil lead tuha
pencil sharpener ořezávátko
Pendleton Pendleton
pendulous visící
pendulous vysící
pendulum kyvadlo
pendulum clock kyvadlové hodiny
Penelope Pénelopé
peneplain parovina
penetrability proniknutelnost
penetrability pronikavost
penetrability propustnost
penetrable proniknutelný
penetratingly pronikavě
penicillin penicilin
penile penisový
penile implant penilní implantát
peninsula poloostrov
peninsular poloostrovní
penitential kajícný
penitential pokorný
penitently kajícně
penniless chudý
Pennsylvania Pensylvánie
Pennsylvania pensylvánský
Pennsylvania stát v USA
Pennsylvanian pensylvánský
penology penologie
pensionable důchodový
pensively zamyšleně
pentacle pentagram
pentagonal pětiúhelníkový
pentachloroethane pentachloretan
pentachlorophenol pentachlorfenol
pentangle pentagram
pentasyllabic pětislabičný
pentathlete pětibojař
pentathlon pětiboj
pentecostal striktně dodržující Bibli
penultimate předposlední
penultimately předposledně
penumbral polostínový
people lid
people lidi
people zaplnit
people osídlit
people národ
people lidé
peopled osídlen
peoples lidí
pep talk povzbuzující projev
pepper and salt pepř a sůl
per mille promile
per rail drahou
perambulate projít
perambulate procházet
perambulate procházet se
perambulate obcházet
perambulation procházka
perambulation obchůzka
perambulator dětský kočárek
percale perkál
perceivable pochopitelný
perceivably vnímatelně
perceived noise level vnímaná hladina hluku PNdB
perceived noise level PNdB vnímaná hladina hluku
percentile percentil
perceptibility postřehnutelnost
perceptibility patrnost
perceptible zřetelný
perceptible znatelný
perceptible vnímatelný
perceptible pozorovatelný
perceptible postřehnutelný
perceptibly zřetelně
perceptional percepční
perceptively vnímavě
perceptual vnímavostní, percepční, perceptuální
perceptual experience vjemový zážitek
perceptual intent vněmový záměr
percevable postřehnutelný
Perceval Percival
Percival Percival
percolate cedit
percolate prosakovat
percolation perkolace
percolation filtrování
percolator kávovar
percussively nárazově
perdurable trvanlivý
peregrine falcon sokol stěhovavý
peremptorily rezolutně
perennial trvalý
perennial víceletý
perennial stálý
perennial věčný
perennially stále
perennially trvale
perfect substitutability dokonalá nahraditelnost
perfectibility blížení se k dokonalosti
perfectly dokonale
perfectly elastic demand dokonale pružná poptávka
perfectly elastic supply dokonale pružná nabídka
perfectly inelastic demand zcela nepružná poptávka
perfectly inelastic supply zcela nepružná nabídka
perfidiously zrádně
perfidiously věrolomně
perfoliate prorostlý
performable vykonatelný
performable splnitelný
perfunctorily formálně
perfunctorily povrchně
pergola pergola
perchlorate chloristan
perchloroethylene perchloretylen
periclase kysličník hořečnatý
Pericles Perikles
periglacial periglaciální
perihelia přísluní
perihelion perihelium
perihelion přísluní
perikinetic coagulation perikinetická koagulace (vodárenství)
peril nebezpečí
peril riziko
perilous nebezpečný
perilous riskantní
perilously nebezpečně
perils rizika
perinatal porodový
perineal hrázový
perineal perineální
periodic table periodická tabulka prvků
periodical časopis
periodical periodický
periodical magazín
periodically periodicky
periodically pravidelně
periodicals časopisy
periodontal dásňový
periodontal periodontální
peripheral okrajový
peripheral periferní
peripheral antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop obvodový
peripheral device periférie
peripherally okrajově
peripherals periferie
peripherals periferní zařízení
perishable kazící se
perishable netrvanlivý
perishable pomíjivý
perishable zkazitelné
peristalsis peristaltika
peristaltic peristaltický
peristaltic wave peristaltická vlna
peristyle sloupořadí
peristyle peristyl
peritoneal peritoneální
peritoneal pobřišnicový
periwinkle brčál
perkily energicky
Permanent Fund In Alaska. permanentní fond na Aljašce
permanently stále
permanently permanentně
permanently trvale
permeability prodyšnost
permeability propustnost
permeability permeabilita
permeability anisotropy anizotropie půdní propustnosti (půdy)
permeable propustný
permissibility dovolení
permissible přípustný
permissively tolerantně
permissively shovívavě
permitted volume of waste water discharge povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu)
peroxyacetyl nitrate PAN peroxiacetylnitrát
peroxyacetyl nitrate peroxiacetylnitrát (PAN)
perpendicular kolmý
perpendicular line kolmice
perpendicularity kolmost
perpendicularly svisle
perpetual permanentní
perpetual trvalý
perpetual calendar věčný kalendář
perpetual snow firn
perpetually permanentně
perpetually trvale
perplex uvést do rozpaků
perplex zmást
perplex poplést
perplexed zmatený
perplexedly popleteně
perplexing nepochopitelný
perplexing matoucí
perplexities rozpaky
perplexities zmatky
perplexity rozpaky
perplexity zmatek
perseveringly vytrvale
Persian Gulf Perský záliv
persistent pollutants persistentní polutanty
persistently neustále
persistently stále
persistently trvale
persistently vytrvale
person of full legal age zletilý
person without shelter or fixed abode bezdomovec (osoba bez přístřeší)
personable pohledný
personal osobní
personal personální
personal accident insurance úrazové pojištění
personal bankruptcy osobní bankrot
personal computer osobní počítač
personal consumption expenditure výdaje na osobní spotřebu
personal data nacionálie
personal data personálie
personal delivery letter dopis do vlastních rukou
personal details osobní údaje
personal effects osobní majetek
personal effects osobní věci
personal effects svršky
personal income osobní příjem
personal income tax daň z příjmů fyzických osob
personal information osobní údaje
personal loan osobní půjčka
personal ownership osobní vlastnictví
personal property osobní majetek
personal records for pension insurance evidenční list důchodového pojištění
personal savings osobní úspory
personalisation perzonifikování
personalise personalizovat
personalised ztělesňovaný
personalising personalizující
personalities osobnosti
personality osobnost
personality charakter
personality nátura
personality osobitost
personality disorder porucha osobnosti
personality test test osobnosti
personalization personalizace
personalize ztělesňovat
personalized ztělesňovaný
personally osobně
personalty movitý majetek
personalty osobní majetek
personalty movité vlastnictví
personalty osobní vlastnictví
personnel mužstvo
personnel personál
personnel posádka
personnel osádka
personnel osazenstvo
personnel osobní oddělení
persons at risk of social exclusion osoby ohrožené sociálním vyloučením
perspicuously srozumitelně
persuadable přemluvitelný
persuasively přesvědčivě
persuasively vemlouvavě
pertinaciously neústupně
pertinaciously tvrdošíjně
pertinently příhodně
pertly troufale
perusal pročtení
perversely zatvrzele
perversely umírněně
perversely zvráceně
pessimal dostatečný k přežití
pessimistically pesimisticky
pest control potírání škůdců
pest population density hustota populace škůdce
pest population density početnost populace škůdce
pest population depression deprese populace škůdce
pest reproduction potential rozmnožovací potenciál škůdce
pesticide accumulation coefficient koeficient kumulace pesticidu
pesticide aerosol pesticidní aerosol
pesticide areal spraying plošný postřik pesticidem
pesticide circulation in environment cirkulace pesticidu v prostředí
pesticide evaluation test object testovací objekt k hodnocení pesticidu
pesticide metabolism metabolismus pesticidu
pesticide miscibility mísitelnost pesticidu
pestilence mor
pestilent otravný
pestilent odporný
pestilent protivný
pestilential infekční
pestilential nakažlivý
pestilential obtížný
pestilential zhoubný
pestle palička hmoždíře
pestle tlukadlo
pestle tlouček
pestle tlouk
pestle těrka
pestle tlouci
pestle rozmělnit
pestle třít paličkou
pestle rozmělňovat
petal okvětní lístek
petal plátek
petals okvětní lístky
petiole řapík
petrel buřňák
petrographical petrografický
petrochemical petrochemický
petrochemicals petrochemikálie
petrochemicals výrobky petrochemie
petrol benzín
petrol benzínový
petrol pump benzinová pumpa
petrol station benzinová pumpa
petrol station čerpací stanice
petrolatum vazelína z ropy
petroleum ropa
petroleum nafta
petroleum petrolej
petroleum minerální olej
petroleum jelly vazelína
petroleum refinery ropná rafinérie
petrological petrologický
petrologist petrolog
petrology petrologie
pettishly podrážděně
petulance nedůtklivost
petulance nevrlost
petulance podrážděnost
petulant nevrlý
petulant nedůtklivý
petulantly nedůtklivě
petulantly nevrle
pH scale pH stupnice
pH value hodnota pH
phalanges falangy
phalanx falanga
phalanx rojnice
phalanx šik
phallic falický
phallus pyj
phantom limb fantomová končetina
phantom limb pain bolest fantomové končetiny
phantom limb syndrome syndrom fantomové končetiny
pharisaical pokrytecký
pharmaceutical farmaceutický
pharmaceutical company farmaceutická společnost
pharmaceuticals léčiva
pharmaceuticals léky
pharmacologic farmakologický
pharmacological farmakologický
pharmacologist farmakolog
pharmacology farmakologie
pharyngeal hltanový
phase angle fázový úhel
phase lag fázové zpoždění
phase modulation fázová modulace
phase permeability fázová propustnost
phellem korek
Phelps Phelps
phenol fenol
phenol fenolová látka
phenol FNl fenol
phenol coefficient fenolový koeficient
phenol water fenolová voda
phenolic fenoplast
phenolic plastic fenoplast
phenolic resin fenolová pryskyřice
phenology fenologie
phenolphthalein fenolftalein
phenomenal fenomenální
phenomenally fenomenálně
phenomenally mimořádně
phenomenological fenomenologický
phenomenologically fenomenologicky
phenomenology fenomenologie
phenoplast fenoplast
phentolamine fentolamin
phenyl fenyl
phenylalanine fenylalanin
phenylamine fenylamin
phenylbutazone fenylbutazon
phial ampulka
Phil mužské křestní jméno
Philadelphia okres v USA
Philadelphia město Spojené státy americké
Philadelphia Filadelfie
philander flirtovat
philander koketovat
philanderer holkař
philanderer proutník
philanderer sukničkář
philanderer záletník
philanthropic dobročinný
philanthropist lidumil
philanthropist filantrop
philanthropists filantropové
philanthropy dobročinnost
philatelic filatelistický
philatelist filatelista
philately filatelie
philharmonic filharmonický
philhellenic filhelénský
Philip Philip
Philip Filip
Philippe Philippe
philippic filipika
philippine filipínský
Philippines Filipíny
philistine ignorant
philistine nevzdělanec
philistinism přízemnost
Phillies Phillies
Phillip Phillip
Phillips Phillips
Phillips Curve. Phillipsova křivka
Philly Filadelfie
philodendron filodendron
philogyny láska k ženám
philogyny záliba v ženách
philological filologický
philologist filolog
philology filologie
philosopher filozof
philosophers filozofové
philosophic filozofický
philosophical filozofický
philosophically filozoficky
philosophies filozofie
philosophise filozofovat
philosophising filozofování
philosophize filozofovat
philosophize rozumovat
philosophized filozofoval
philosophized rozumoval
philosophy filozofie
philter nápoj lásky
philtre nápoj lásky
phlebitis zánět žil
phlebitis flebitida
phlebotomize pustit žilou
phlebotomy flebotomie
phlegm hlen
phlegmatic flegmatický
phlegmatic lhostejný
phlegmatic netečný
phlegmatically flegmaticky
phlegmatically netečně
phlegmy hlenový
phloem floém
phloem lýko
phlogiston domnělá součást hořlavých látek
phlox plaménka
phlox flox
phone bill telefonní účet
phone call telefonní hovor
phone line telefonní linka
phone plug telefonní konektor
phonemically fonémicky
phonetically foneticky
phono plug cinch
phonograph needle jehla do fonografu
phonologic fonologický
phonological fonologický
phonologically fonologicky
phonologist fonolog
phonology fonologie
phospholipid fosfolipid
phospholipids fosfolipidy
phosphoric fertilizer fosforečné hnojivo
photocell fotočlánek
photocell fotonka
photoconductive cell fotoodpor
photoelectric fotoelektrický
photoelectric cell fotoelektrický článek
photoelectric emission vnější fotoefekt
photoelectrical fotoelektrický
photoelectrically fotoelektricky
photoelectricity fotoelektřina
photoelectron fotoelektron
photoflash fotografický blesk
photographic emulsion fotografická emulze
photographic film film
photographic material fotografický materiál
photographic plate fotografická deska
photographically fotograficky
photochemical fotochemický
photochemical reaction fotochemická reakce
photochemically fotochemicky
photojournalist novinový fotograf
photolithography fotolitografie
photolithotrophic microorganism fotolitotrofní mikroorganismus
photolysis chemický rozklad světlem
photolysis fotolýza
photolytic fotolytický
photomechanical fotomechanický
photometrical fotometrický
photometrically fotometricky
photomultiplier fotonásobič
photophilic organism fotofilní organismus
photosynthesis of plants fotosyntéza rostlin
photosynthetic assimilation fotosyntetická asimilace
photosynthetically fotosynteticky
photovoltaic fotonapěťový
photovoltaic fotovoltaický
phrasal frázový
phraseology frazeologie
phraseology slovník
phraseology výrazivo
phreaticolous freatikolózní
phrenological frenologický
phrenologically frenologicky
phrenologist frenolog
phrenology frenologie
phycology algologie
phyla kmen
phyla phyllum
phylactery amulet
Phyllis ženské křestní jméno
phyllo pastry listové těsto
phylogenesis fylogeneze
phylogenetic fylogenetický
phylogeny fylogeneze
phylum kmen
physical fyzický
physical fyzikální
physical tělesný
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
physical attraction fyzická přitažlivost
physical education tělocvik
physical evaporation fyzikální vypařování
physical evidence důkaz
physical exercise cvičení
physical fitness zdatnost
physical training tělovýchova
physicality fyzičnost
physicality tělesnost
physically fyzicky
physics lab fyzikální laboratoř
physics laboratory fyzikální laboratoř
physilogy fyziologie
physiological fyziologický
physiological ecology fyziologická ekologie
physiological evaporation fyziologické vypařování (rostlin)
physiological chemistry fyziologická chemie
physiological specialization fyziologická specializace
physiologically fyziologicky
physiologically accessible water fyziologicky přístupná voda
physiologically hardly accessible water fyziologicky těžko přístupná voda
physiologically inaccessible water fyziologicky nepřístupná voda
physiologist fyziolog
physiology fyziologie
phytal fytál
phytoalexin fytoalexin
phytocenology fytocenologie
phytogeographical floral ream fytogeografická rostlinná říše
phytochorology fytochorologie
phytology fytologie
phytopathogenvirulence virulence fytopatogena
phytopathology fytopatologie
phytophenology fytofenologie
phytoplankton fytoplankton
phytosociology fytosociologie
pianola automatické piáno
piccalilli kořeněná zelenina
piccolo pikola
pick holes in kritizovat
pickerel malá štika
picket line řada demonstrantů
pickle marináda
pickle nakládaná zelenina
pickle brynda
pickled nakládaný
pickled nalitý
pickled opilý
pickled herring zavináč
pickles naložená zelenina
pickling nakládání
pickling agent mořidlo
picojoule pikojoule
picovolt pikovolt
pictorial obrázkový
pictorially ilustrovaně
pictorially obrazově
picture element pixl
picture gallery obrazárna
picture plane obrazová rovina
picturesquely barvitě
picturesquely malebně
picturesquely pitoreskně
piddle ničit
piddle zacházet nešetrně
piddle piplat se
piebald grošovaný
piebald strakatý
piece of flattery lichotka
piece of knowledge poznatek
piece of luggage zavazadlo
piecemeal postupný
piecemeal nekoordinovaný
piecemeal problem problém kouskování
piercingly pronikavě
piercingly ostře
pietistical pietistický
piezoelectric piezoelektrický
piezoelectric crystal piezoelektrický krystal
piezoelectric effect piezoelektrický efekt
piezoelectricity piezoelektřina
piffle nesmysly
piffle tlachy
piffle kecat
piffle nesmysl
piffle žvanit
piffle žvást
piffling malicherný
pigeon hole holubník
pigeon hole roztřídit
pigeonhole zařadit
pigeonhole rozškatulkovat
piglet sele
pigswill pomyje
pigswill šlichta
pigtail cop
pigtails copánky
pigtails copy
pilaf pilaf
pilaff pilaf
pilaster výstupek ve stěně
pilaster pilastr
pilau pilaf
pile hromada
pile stoh
pile kůl
pile halda
pile sloup
pile složit
pile fůra
pile kupa
pile skládka
pile driver beranidlo
pile up složit na hromadu
pile up nahromadit
pile up navrstvit
pile up navršit
pile up skládat
pile up hromadná havárie
piled nahromaděný
piled nakupený
piles pilíře
piles haldy
piles hemeroidy
piles hemoroidy
piles hromady
pileup velká bouračka
pileup hromadná havárie
pilfer ukrást
pilfer vykrádat zásilky
pilferage rozkrádání
pilferer zlodějíček
pilgrim poutník
Pilgrim Fathers puritáni, kteří roku 1620 odpluli na lodi Mayflower z Anglie do Ameriky
pilgrimage pouť ke svatému místu
pilgrimage putování
pilgrimage putovat
pilchard sardinka
pilchards sardinky
piling pilíře
piling hromadění
piling kupení
pill pilulka
pill tabletka
pillage drancování
pillage loupení
pillage plenění
pillage vyplundrovat
pillage vyloupit
pillage vydrancovat
pillage vyplenit
pillage plundrovat
pillage loupit
pillage drancovat
pillage plenit
pillaged drancoval
pillaged loupil
pillaged plenil
pillaged plundroval
pillaged vydrancoval
pillaged vyloupil
pillaged vyplenil
pillaged vyplundroval
pillager plenitel
pillaging drancování
pillar sloup
pillar pilíř
pillar box poštovní schránka
pillar of salt solný sloup
pillars pilíře
pillars sloupy
pillbox krabička na tabletky
pillbox krabička na tablety
pillion tandem
pillock idiot
pillory pranýř
pillory pranýřovat
pillow polštář
pillow poduška
pillowcase povlak na polštář
pillows polštáře
pillowslip povlak na polštář
pills pilulky
Pillsbury Pillsbury
pilose srstnatý
pilose chlupatý
pilot pilot
pilot lodivod
pilot člun lodivoda
pilot pilotní
pilot pokusný
pilot vést loď
pilot pilotovat
pilot burner věčný plamínek
pilot burner zapalovací hořák
pilot experiment pilotní experiment
pilot light kontrolka
pilot light věčný plamínek
pilot project zkušební projekt
pilothouse kormidelna
piloting pilotáž
piloting pilotující
pilotless bezpilotní
pilotless aircraft bezpilotní letadlo
pilots piloti
pilous ochlupený
Pilsener Plzeňské
Pilsner Plzeň
pilsner světlé české pivo
pimpernel drchnička rolní
pimple uher
pimple pupínek
pimply uhrovitý
pinball pinbal
pinball machine hrací automat
pineal body šišinka
pineal gland šišinka
pineal gland epifýza
pineapple ananasový
pineapple ananas
pineapple ruční granát
pinfold zvěřinec
pinhole dírka
pink slip vyhazov
pinnacle vrchol
pinnacle věžička na střeše
pinocle binokl
pins and needles mravenčení
pinwheel větrník
piously zbožně
pipal tree fíkovník
pipeline plynovod
pipeline potrubí
pipeline ropovod
pipelines potrubí
pipelining proudové zpracování
piquantly pikantní
piratical pirátský
pisciculture water quality criterion rybochovné kritérium jakosti vody
pistil pestík
pistillate pestíkový
pistol revolver
pistol pistole
pistols pistole
piston flow pístový tok (hydrosystém)
piteously žalostně
pitfall léčka
pitfall past
pitfall nedostatek
pitfalls nástrahy
pithily obsažně
pitchblende smolinec
pitched battle pravidelná bitva
pitcher plant špirlice
pitiable žalostný
pitiable politováníhodný
pitiably žalostně
pitiful soucitný
pitiful žalostný
pitifully žalostně
pitiless nelítostný
pitilessly nemilosrdně
pituitary gland podvěsek mozkový
pituitary gland hypofýza
pityingly lítostivě
pivotal klíčový
pixel pixel
pixels pixely
PL Phillips Laboratory
placable usmiřitelný
placard plakát
placard poutač
placard transparent
placate usmířit
placating usmiřování
placatory uklidňující
place místo
place položit
place postavit
place uskutečnit
place bydliště
place sídlo
place umístit
place ustanovit
place zařadit
place rezidence
place umístění
place náměstí
place postavení
place pozice
place atmosféra
place plocha
place prostor
place prostranství
place a bet učinit sázku
place concrete betonovat
place kick kop z místa
place kick výkop
place of business místo podnikání
place of residence bydliště
place on record protokolovat
place setting příbor
placeable umístitelný
placebo placebo
placed položený
placed přistavený
placed umístěný
placed umístil
placeholder zástupný znak
placeholder vlastník prostoru
placeholder rezervované místo
placeman dosazený člověk
placemen dosazení lidé
placement umístění
placements umístění
placenta placenta
placentae placenta
placental týkající se placenty
placer rýžoviště
places místa
places umisťuje
placid flegmatický
placid klidný
placid mírný
placid nerušený
placid nevzrušený
placid poklidný
placid spokojený
placid tichý
placidity klidnost
placidity tichost
placidly klidně
placidly tiše
placing umisťování
placing umísťující
plage pláž
plage sluneční skvrna
plagiarise napodobovat
plagiarised napodobovaný
plagiarism plagiát
plagiarism plagiátorství
plagiarist plagiátor
plagiarize napodobovat
plagiarize opisovat
plagiary plagiátor
plagioclase plagioklas
plagioclastic plagioklasový
plagiogeotropism plagiogeotropismus
plague epidemie
plague morová rána
plague mračno
plague mrak
plague pohroma
plague rána
plague záplava
plague ničivé množství
plague ničivé hejno
plague dýmějový mor
plague zamořit
plague nákaza
plague soužení
plague mor
plagued soužený
plagued sužoval
plagued zamořený
plaguy prokletý
plaguy otravný
plaguy nepříjemný
plaice platýs
plaice platejs
plaid pléd
plaid přehoz
plain prostý
plain planina
plain rovina
plain zřejmý
plain obyčejný
plain zřetelný
plain všední
plain chocolate hořká čokoláda
plain spoken srozumitelně sdělený
plain text prostý text
plainclothes v civilním oblečení
plainclothes man tajný policista
plainer obyčejnější
plainer jednodušší
plainest nejobyčejnější
plainest nejprostší
plainest nejvšednější
plainchant druh kostelního zpěvu
plainly jasně
plainly zřejmě
plainly zřetelně
plainness nevzhlednost
plainness prostost
plainness zřetelnost
plains pláně
plainsong liturgický kostelní zpěv
plainspoken srozumitelně sdělený
plaint nářek
plaint žal
plaintext čistý text
plaintext nešifrovaný text
plaintiff strana žalující
plaintiff navrhovatel
plaintiff žalobce civilní
plaintiff žalobce
plaintive žalostný
plaintively plačtivě
plaintively žalostně
plait plést
plait splést
plan plán
plan hodlat
plan nárys
plan plánovat
plan projekt
plan projektovat
plan půdorys
plan záměr
plan naplánovat
plan chystat
plan návrh
plan rozvrh
planar rovinný
planarian ploštěnka
Planck Planck
plane letadlo
plane rovina
plane hoblovat
plane hoblík
plane plocha
plane angle rovinný úhel
plane figure rovinný obrazec
plane geometry rovinná geometrie
plane polarized rovinně polarizovaný
plane tree platan
planed srovnaný
planed urovnaný
planed hoblovaný
planeload plné letadlo
planer hoblovka
planes hoblíky
planes letadla
planes plochy
planes roviny
planet planeta
planet oběžnice
planet gear planetové soukolí
planet wheel planetové kolo
planetarium planetárium
planetary planetární
planetary gear planetové soukolí
planetoid planetka
planets planety
plangency hutnost
plangent sytý
planimeter planimetr
planimetric polohopisný
planimetric planimetrický
planing hoblování
plank deska
plank prkno
plank prkénko
plankton plankton
planktonic planktonový
planless bezplánovitý
planned plánovaný
planned plánoval
planned economy plánovaná ekonomika
planned economy plánované hospodářství
plannedness plánovanost
planner plánovač
planner projektant
planners plánovače
planners plánovači
planners projektanti
planning plánování
planning plánující
Plano město Spojené státy americké
planoconvex ploskovypuklý
plans plánuje
plans plány
plant rostlina
plant továrna
plant nasadit
plant kytka
plant rostlinný
plant pěstovat
plant strojní zařízení
plant dílna
plant provoz
plant závod
plant podnik
plant agregát
plant aparatura
plant osázet
plant provozovna
plant sazenice
plant zasadit
plant zařízení
plant age resistance fázová odolnost rostlin
plant allelopathy alelopatie rostliny
plant and equipment budovy a zařízení
plant bacteriosis bakterióza rostlin
plant capacity kapacita závodu
plant capacity kapacita systému
plant damage extent poškození rostlin
plant damage extent stupeň poškození rostlin
plant damage gamut stupnice poškození rostlin
plant damage scale stupnice poškození rostlin
plant disease choroba rostlin
plant disease depression deprese choroby rostlin
plant disease diagnostics diagnostika chorob rostlin
plant disease long term prognosis dlouhodobá prognóza choroby rostlin
plant disease prognosis for many years víceletá prognóza choroby rostlin
plant disease short term prognosis krátkodobá prognóza choroby rostlin
plant disease spread rozšíření choroby rostlin
plant formation rostlinná formace
plant indicator rostlinný indikátor
plant louse mšice
plant mycosis mykóza rostliny
plant pest škůdce rostlin
plant pest long term prognosis dlouhodobá prognóza škůdce rostlin
plant pest prognosis for many years víceletá prognóza škůdce rostlin
plant pest short term prognosis krátkodobá prognóza škůdce rostlin
plant pest spread rozšíření škůdce rostlin
plant protection ochrana rostlin
plant protection microbiopreparation mikrobiopreparát na ochranu rostlin
plant quarantine karanténa rostlin
plant resistance to diseases odolnost rostliny proti chorobám
plant resistance to diseases vzdornost rostliny proti chorobám
plant resistance to pests odolnost rostliny proti škůdcům
plant resistance to pests vzdornost rostliny proti škůdcům
plant susceptibility náchylnost rostliny
plant test assortment testovací sortiment rostlin
plant test complex testovací soubor rostlin
plant tolerance to invasion tolerance rostliny k napadení
plant virosis viróza rostliny
plant virus habitation centre ohnisko výskytu rostlinného viru
plantain jitrocel
plantar chodidlový
plantation plantáž
plantations plantáže
planted pěstovaný
planter květináč
planter pěstitel
planter plantážník
planter sadař
planting pěstování
planting sázení
planting setba
plants elektrárny
plants pěstuje
plants rostliny
plants továrny
plants zasazuje
plants závody
plantsman pěstitel rostlin
plaque plaketa
plash cákat
plash šplouchat
plasm plazma
plasma plazma
plasma plazmový
plasmic plazmový
plasmid prstenec DNA
Plasmodium Plasmodium
plaster náplast
plaster omítnout, nahodit omítkou
plaster omítka
plaster sádrová malta
plaster pálená sádra
plaster přikrýt, překrýt, zakrýt
plaster of Paris sádra
plaster to přilepit k něčemu
plasterboard sádrokarton
plasterboard sádrová lepenka
plastered přilepený
plasterer štukatér
plastering omítka
plastering omítání
plasterwork omítání
plastic igelit
plastic igelitový
plastic plastikový
plastic plast
plastic plastický
plastic plastový
plastic nepřirozený
plastic umělá hmota
plastic plastika
plastic bag igelitový pytlík
plastic material plast
plastic surgeon plastický chirurg
plastic surgery plastická chirurgie
plasticine plastelína
plasticity plasticita
plasticity tvárnost
plasticize učinit plastickým
plasticizer změkčovadlo
plasticizer plastifikátor
plastics plasty
plastid plastid
plastique plastika
plat malý pozemek
plat zmapovat
Platanus occidentalis Platan západní
plate talíř
plate cedulka
plate plech
plate cylinder deskový (tiskový válec)
plate glass zrcadlové sklo
plate iron ocelové desky
plateau plató
plateau náhorní plošina
plateau náhorní rovina
plateau rovina
plateaux plató
plateaux náhorní plošina
plateaux rovina
plated oplechovaný
plated plátovaný
plateful talířové množství
platelayer traťový dělník
platelet krevní destička
platen deska tiskového stroje
platen válec psacího stroje
plates pláty
platform platforma
platform nástupiště
platform pódium
platform stupínek
platform plošina
platform program
platform station nástupiště
platforms platformy
platforms plošiny
platforms podstavce
platforms rampy
platforms tribuny
plating opancéřování
plating oplechování
plating pokovování
platinum platina
platinum black platinová čerň
platitude banalita
platitude samozřejmost
platitude plochost
platitudinous frázovitý
platitudinous otřelý
platitudinous otřepaný
Plato Plato
platonic platonický
platoon skupina lidí
platoon četa
Platte Platte
platter podnos
platter tác
platy deskovitý
platypus ptakopysk
plaudit aplaus
plaudit potlesk
plaudits potlesk
plausibility pravděpodobnost
plausibility věrohodnost
plausible přijatelný
plausible pravděpodobný
plausibly přijatelně
plausibly věrohodně
play divadelní hra
play drama
play hra
play hrát
play zahrát
play sehrát
play dovádět
play hrát si
play hříčka
play laškovat
play pohrávat si
play skotačit
play utkání
play zápas
play act hrát divadlo
play around obtékat
play back přehrát
play down snižovat význam
play down bagatelizovat
play fair hrát poctivou hru
play fair hrát poctivě
play fair hrát slušně
play fair jednat poctivě
play fair jednat slušně
play fair jednat čestně
play false podvádět
play games hrát si
play growns up hrát si na dospělé
play off play off
play on words slovní hříčka
play out vyčerpat
play out dobrat se konce
play second fiddle hrát druhé housle
play sport sportovat
play sports sportovat
play the field běhat za holkama
play the fool dělat se hloupým
play the violin hrát na housle
play up zveličovat
play with fire zahrávat si s ohněm
playa občas zaplavovaná písková plošina
playa playa
playability hratelnost
playable hratelný
playact hrát divadlo
playback playback
playback reprodukce
playbill divadelní plakát
playboy playboy
played hrál
played hraný
player hráč
player hráčka
player přehrávač
player herec
player manager manažer hráčů
player piano mechanický klavír
players hráči
playfellow parťák
playful hravý
playful dovádivý
playful humorný
playful laškovný
playful rozpustilý
playful žertovný
playfully hravě
playfulness hravost
playfulness rozpustilost
playgoer návštěvník divadla
playground hřiště
playgroup dětský kroužek
playhouse domeček
playing hraní
playing hrací
playing hrající
playing cards hrací karty
playing field hřiště
playmate kamarád
playmate spoluhráč
playoff play off
playoff playoff
playoffs zápasy o titul
playpen dětská ohrádka
playroom dětský pokoj
playroom herna
plays hraje
playstation2 playstation2
playsuit dupačky
plaything hračka
plaything hříčka
playtime čas hry
playtime volno
playwright dramatik
playwright autor divadelní hry
plaza náměstí
plaza tržiště
PLBKAC Problem Lies Between Keyboard And Chair
plea záminka
plea námitka
plea odpověď obžalovaného
plea obrana soudní
plea obhajoba u soudu
plea sdělení
plea omluva
plea prosba úpěnlivá
plea žádost naléhavá
plea is not available námitka se nepřipouští
plea of prejudice námitka podjatosti
plead věc
plead přiznat
plead plead pleaded pleaded
plead plead pled pled
plead prosit
plead žádat
plead přiznat se
plead omlouvat se
plead hájit
plead vymlouvat se
plead obhajovat
plead soudit se
plead hájit se
pleaded plead pleaded pleaded
pleaded doznal
pleaded prosil
pleaded přiznal
pleader obhájce
pleading naléhavý
pleading prosebný
pleading úpěnlivý
pleadingly úpěnlivě
pleas obhajuje
pleas žádosti
pleasance potěšení
pleasant příjemný
pleasant sympatický
pleasant pěkný
pleasant milý
pleasanter příjemnější
pleasanter přívětivější
pleasantest nejmilejší
pleasantest nejpříjemnější
pleasantly mile
pleasantly pěkně
pleasantly příjemně
pleasantness příjemnost
pleasantries poklony
pleasantry legrácka
pleasantry vtip
pleasantry žert
please líbit se
please potěšit
please prosím
please těšit
please prosím tě
please prosím vás
please leave blank nevyplňujte prosím
please turn over prosím otočte na další stranu
pleased potěšený
pleased spokojený
pleased to meet you těší mě
pleases prosí
pleases těší
pleases me zlíbí se mi
pleasing milý
pleasing příjemný
pleasingly příjemně
pleasurable příjemný
pleasurably příjemně
pleasure rozkoš
pleasure potěšení
pleasure radost
pleasure požitek
pleasures potěšení
pleasures radosti
pleat plisovat
pleat záhyb
plebeian obyčejný
plebeian plebejský
plebiscit hlasování
plebiscit plebiscit
plebiscite lidové hlasování
plebiscite referendum
plebiscite plebiscit
plectrum trsátko
pled plead pled pled
pled prosil
pledge zavázat se
pledge slíbit
pledge ručení
pledge slib
pledge záruka
pledge závazek
pledge záruka, ručení
pledge zástava
pledged slíbený
pledged zastavený
pledgee zástavní věřitel
pledger dlužník
pledger ručitel
pledger zástavce
Pleistocene pleistocén
plenary plenární
plenipotentiary zplnomocněnec
plenipotentiary obecný zmocněnec
plenitude absolutnost
plenteous hojný
plenteously hojně
plentiful hojný
plentiful bohatý
plentiful opulentní
plentiful plodný
plentiful početný
plentiful úrodný
plentiful ve velkém množství
plentifully hojně
plentitude plnost
plenty spousta
plenty hodně
plenty hojnost
plenty množství
plenum plénum
pleomorphism pleomorfismus
pleomorphism mnohotvarost
plesiosaur plesiosaurus
plesiosaurus plesiosaurus
plethora přehršel
plethora spousta
pleura pohrudnice
pleural pohrudniční
pleurisy zánět pohrudnice
pleurisy pleuritida
pleuston pleuston
plexiglass plexisklo
plexus svazek cév nebo nervů
plexus plexus
PLIA pojišťovací asociace pro zodpovědnost za znečištění
pliability ohebnost
pliability pružnost
pliable ohebný
pliable ochotný
pliant měkký
pliant poddajný
pliant vláčný
pliant tvárný
pliant plastický
pliant přizpůsobivý
pliant pružný, ohebný
plica fald
plica vráska
plica záhyb
pliers kleště
plight vážná situace
plight brynda
plight přísahat
plight nepříjemná situace
plimsolls tenisky
plinth sokl
plinth podstavec
PLMKO Please Let Me Know, Ok?
PLO Palestine Liberation Organization
plod trmácet
plodding udřený
ploddingly lopotně
ploddingly namáhavě
PLOKTA Press Lots Of Keys To Abort
plonk dunět
plonk žuchnout
plonker blbec
plop žbluňknutí
plosive výbuchová souhláska
plot zápletka
plot komplot
plot mapovat
plot plánovat
plot parcela
plot intrika
plot intrikovat
plot pikle
plot pleticha
plot pozemek
plot spiknutí
plots parcely
plotted plánovaný
plotter souřadnicový zapisovač
plotter kreslič
plotter