Slovník online
Anglicko český slovník online

P P - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"p p" - přejít k překladu


Český překlad sousloví p p můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
a backup copy záložní kopie
a cappella bez kapely
a cappella bez doprovodu
a cappella singing zpěv bez kapely
a golden opportunity dobrá šance
a golden opportunity dobrá investice
a group people having approximately the same age skupina lidí mající v průměru stejný věk
a newspaper kiosk novinový stánek
a paper trail množství dokumentů
a pick me up životabudič
a piece of piss lehký úkol
a pig in a poke riziko
a pig in a poke zajíc v pytli
a pop za jednu osobu
a pop jeden lístek
a pretty penny hodně peněz
a slippery slope riskantní plán
a tempest in a teapot mnoho povyku pro nic
a window of opportunity příležitost
abrasive paper papír brusný
abrupt peak strmý štít
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
acceptability principle. princip přijatelnosti
acceptance of membership přijetí členství
active pesticide component účinná látka pesticidu
adapting pipe tvarovka
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
adding up problem problém sčítání
additional documents to an application dodatky k žádosti
adenohypophysis adenohypofýza
adequate to support a family postačující k výživě rodiny
adoptive parent osvojitel
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
adverbial participle přechodník
aeration pipeline zavzdušňovací potrubí
aggregate supply agregátní nabídka
aggregate supply curve křivka agregované nabídky
agitprop propagační
air pollution point source bodový zdroj znečišťování ovzduší
air pump vývěva
alien’s passport cizinecký pas
aliphatic compound alifatická sloučenina
all purpose univerzální
all purpose víceúčelový
all spruced up oblečený do svátečního
all things to all people každý dostane dost
alpha mesosaprobity alfa mezosaprobita
alpha particle alfa částice
amour propre sebevědomí
amp up zvýšit
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropogenic phenomenon antropogenní jev
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anthropomorphic antropomorfní
anthropomorphism antropomorfizmus
anthropomorphize antropomorfizovat
anthropomorphous antropomorfní
anthropophagous kanibalský
anthropophagy kanibalismus
anthropophilic organism antropofilní organismus
anthropophyte antropofyt
anthroposphere antroposféra
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
antiperspirant protipotivý
antiperspirant antiperspirant
antiperspirant prostředek proti pocení
apocalypse apokalypsa
apocalyptic apokalyptický
apocalyptical apokalyptický
apocalyptical strašný
apocopate apokopovat
apocope apokopa
apocope amputace
apocrypha apokryfy
apocrypha apokryf
apocrypha padělek
apocryphal apokryfní
apocryphal vymyšlený
apocryphal apokryfický
apophyseal apofyzální
apophysis apofýza
apophysis odžilek
apoplectic mrtvicový
apoplectic apoplektický
apoplexy mrtvice
apoplexy apoplexie
apoptosis uvolnění a odpadnutí kožního strupu
apostleship apoštolství
apostrophe apostrof
apostrophes apostrofy
apostrophize oslovit
apostrophize apostrofovat
apostrophize slavnostně oslovit
apostrophize opatřit apostrofem
appal konsternovat
appal polekat
appal lekat
appal děsit
appalled zděšený
appalling úděsný
appalling hrozný
appalling děsný
appallingly hrozně
appanage apanáž
apparatchik aparátník
apparatus zařízení
apparatus nářadí
apparatus ústrojí
apparatus aparát
apparatus přístroj
apparatuses aparáty
apparatuses přístroje
apparel odívat
apparel oblečení
apparel oděv
apparel výstroj
apparel roucho
apparel šaty
apparent jasný
apparent zřejmý
apparent očividný
apparent zjevný
apparent zdánlivý
apparent defect zjevná vada
apparent magnitude zjevná magnituda
apparently zjevně
apparently zřejmě
apparently podle všeho
apparently patrně
apparently očividně
apparently prý
apparition zjevení
apparition přízrak
appeal odvolat se
appeal naléhavá prosba
appeal apelovat na
appeal odvolávat
appeal odvolat
appeal odvolání
appeal výzva
appeal půvab
appeal přitažlivost
appeal prosba
appeal obrátit se na
appeal naléhavá žádost
appeal apelovat
appeal naléhavost
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
appealable schopný odvolání
appealed vyzval
appealed dovolával
appealed apeloval
appealing půvabný
appealing přitažlivý
appealingly přitažlivě
appeals vyzývá
appeals odvolává
appear vyjít najevo
appear ukazovat se
appear dostavit se
appear připadat
appear objevovat se
appear vyjít
appear jevit se
appear vypadat
appear objevit se
appear zdát se
appearance zjev
appearance vzezření
appearance vystoupení
appearance zevnějšek
appearance vzhled
appearance podoba
appearance objevení se
appearances vzhledy
appearances vystoupení
appearances podoby
appeared objevil se
appearence vzhled
appearence vydání
appearence publikace
appearence dostavení se
appearing objevování se
appears objevuje se
appease uklidnit
appease uchlácholit
appease chlácholit
appeased utišený
appeasement uklidnění
appeaser uklidnění
appellant odvolatel
appellate odvolací
appellate apelační
appellation jméno
appellation pojmenování
appellation odvolání
appellation název
appellative pojmenovávací
appellative pojmenovací
appellee odpůrce stěžovatele
append přidat
append připojit
append doplnit
appendable připojitelný
appendage přívěsek
appendages přívěšky
appendant průvodný
appended připojil
appended připojený
appended přidaný
appended doplněný
appended dodaný
appendices dodatky
appendicitis zánět slepého střeva
appending připojující
appendix apendix
appendix přívěsek
appendix slepé střevo
appendix doplněk
appendix příloha
appendix dodatek
appendixes přílohy
appendixes dodatky
appendixes dodatek
appends připojuje
appertain příslušet
appetence žádostivost
appetence chtíč
appetency žádostivost
appetency chtíč
appetiser aperitiv
appetiser předkrm
appetising přitažlivý
appetising lákavý
appetite chuť k jídlu
appetite chuť
appetites chutě
appetizer předkrm
appetizer aperitiv
appetizing vábný
appetizing přitažlivý
appetizing lákavý
appetizing chutný
Appia Appia
applaud přizvukovat
applaud chválit
applaud aplaudovat
applaud tleskat
applauded tleskal
applauded aplaudoval
applause potlesk
applause souhlas
apple jablko
apple butter jablečná povidla
apple core ohryzek
apple juice mošt
apple pie jablkový koláč
apple pie order velmi příjemný
apple pie order dobře uspořádaný
apple strudel jablečný závin
apple tree jabloň
Appleby Appleby
applecart vůz na ovoce
applejack jablečný koňak
apples jablka
applesauce jablečný kompot
Appleton Appleton
appliance aparát
appliance zařízení
appliance strojek
appliance spotřebič
appliance přístroj
appliance stocks zásoby zařízení
appliances spotřebiče
appliances přístroje
applicability použitelnost
applicable aplikovatelný
applicable upotřebitelný
applicable příslušný
applicable vhodný
applicable použitelný
applicable to vhodný pro
applicably použitelně
applicably vhodně
applicably příslušně
applicant uchazeč
applicant žadatel
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
applicants žadatelé
applicants kandidáti
applicants uchazeči
application užití
application použití
application aplikační program
application přihláška
application žádost
application program
application aplikace
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
applicative příslušný
applicative praktický
applicator štěteček
applicator aplikátor
applicator kosmetický aplikátor
applicator štětec
applied požádal
applied aplikovaný
applied art užité umění
applied mathematics aplikovaná matematika
applier žadatel
applier nanášeč
applies aplikuje
applies to týče se
applique ozdobná nášivka
applique našívání
apply uplatnit
apply používat
apply nanášet
apply vztahovat se
apply ucházet se
apply nanést
apply žádat, ucházet se
apply aplikovat
apply žádat
apply upotřebit
apply použít
apply obrátit se na
apply for přihlásit
apply for žádat o
apply to připisovat
apply to týkat se
applying upotřebení
appoint ustanovit
appoint stanovit
appoint vybavit
appoint zařídit
appoint vyjmenovat
appoint určit
appoint sjednat
appoint pojmenovat
appoint jmenovat
appoint a committee jmenovat výbor
appointed ustavený
appointed určený
appointed stanovený
appointed jmenovaný
appointee pověřenec
appointee jmenovaný kandidát
appointee přijatý uchazeč
appointees pověřenci
appointees přijatí uchazeči
appointing stanovující
appointing jmenující
appointive jmenovací
appointment úmluva
appointment ustanovení
appointment setkání
appointment rande
appointment jmenování
appointment schůzka
appointments schůzky
appoints ustanovuje
Appomattox okres v USA
apportion rozvrhnout
apportion rozdělit
apportion přidělit
apportioned rozdělil
apportioned přidělený
apportionment rozdělení
appose přiložit archaicky
apposed přiložil archaicky
apposite výstižný
apposite přiléhavý
appositeness výstižnost
apposition apozice
apposition slovní přístavek
appraisal ocenění
appraisal odhad, ocenění, odhadnutí
appraisal posouzení
appraisal odhad
appraisals posouzení
appraisals odhady
appraise odhadnout, ocenit, zhodnotit
appraise zhodnotit
appraise ocenit
appraised zhodnotil
appraised ocenil
appraisement ohodnocení
appraisement ocenění
appraiser odhadce
appraiser znalec
appraising ocenění
appreciable znatelný
appreciable ocenitelný
appreciably znatelně
appreciably patrně
appreciate ohodnotit
appreciate shodnocovat se
appreciate uvědomovat si
appreciate uvědomit si
appreciate získat na hodnotě, ocenit
appreciate docenit
appreciate vážit si
appreciate uznávat
appreciate uznat
appreciate stoupnout
appreciate oceňovat
appreciate ocenit
appreciate hodnotit
appreciated ohodnotil
appreciated uspokojující
appreciated oceněný
appreciates oceňuje
appreciating ocenění
appreciation vděčnost
appreciation uznání
appreciation porozumění
appreciation hodnocení
appreciation zhodnocení uznání
appreciation stoupnutí v ceně
appreciation ocenění
appreciation of a currency zhodnocení (apreciace) měny
appreciative vděčný
appreciatively vděčně
appreciatory uznalý
appreciatory vnímavý
appreciatory vnímající
appreciatory vděčný
apprehend tušit
apprehend rozumět
apprehend zatknout
apprehend pochopit
apprehend dopadnout
apprehended zatkl
apprehended zatčený
apprehensible pochopitelný
apprehension vnímání
apprehension předtucha
apprehension obava
apprehension chápání
apprehension chápavost
apprehension porozumění
apprehension úzkostlivost
apprehension zajištění
apprehensive chápavý
apprehensive chápající
apprehensive úzkostlivý
apprehensively úzkostně
apprehensively úzkostlivě
apprentice učeň
apprentice nováček
apprentices učedníci
apprenticeship učení
apprenticeship učňovství
apprenticeship učňovský
apprise oznámit
apprised oznámil
apprised informoval
apprize vážit si
apprize of informovat o
approach příjezd
approach přiblížit
approach přibližování
approach aproximovat
approach přistoupit k
approach postoj
approach blížit se k
approach přistoupit
approach přikročit
approach blížení
approach koncepce
approach cesta
approach postup
approach příchod
approach přistupovat
approach přístup
approach přiblížit se k
approach přiblížení
approach pojetí
approach obrátit se na
approach blížit se
approachability přístupnost
approachability vlídnost
approachable přístupný
approached přijel
approached přišel
approached přiblížil se
approaches přistupuje
approaches přijíždí
approaches přichází
approaches blíží se
approaching blížící se
approaching přibližuje
approbate schvalovat
approbate uznat
approbate schválit
approbation souhlas
approbation schválení
approbation pochvala
approbation exam aprobační zkouška
approbatory schvalující
appropriate odpovídající
appropriate patřičný
appropriate přivlastnit
appropriate vhodný
appropriate přiměřený
appropriate for vyhradit
appropriately přiměřeně
appropriately přibližně
appropriately náležitě
appropriateness vhodnost
appropriateness přiměřenost
appropriation přivlastnění
appropriation of external benefits. kompenzace (úhrada) externích výnosů
appropriator přisvojovatel
approval schválení
approval uznání
approval souhlas
approve osvědčit
approve schvalovat
approve schvalovat, souhlasit, potvrdit
approve odsouhlasit
approve souhlasit
approve schválit
approve potvrdit
approve of uznávat koho
approve of schvalovat co
approved schválený
approved osvědčený
approved schválen
approved vyzkoušený
approver korunní svědek
approves schválit
approving schválení
approving schvalováno
approvingly souhlasně
approximate přibližný
approximated přibližný
approximated odhadnutý
approximated aproximovaný
approximately zhruba
approximately cirka
approximately přibližně
approximates aproximuje
approximating přibližující
approximation přibližná hodnota
approximation aproximace
approximations odhady
approximations aproximace
approximative přibližný
appurtenance příslušenství
appurtenance přináležitost
appurtenances příslušenství
appurtenances náležitosti
appurtenant příslušný
appurtenant vhodný
appurtenant sounáležitý
apropos ohledně
apropos k věci
apropos jako na zavolanou
apropos vhod
apropos korektní
apropos vhodný
archiepiscopal arcibiskupský
as American as apple pie velmi Americký
As it happened Co se nestalo
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
ASAP (as soon as possible) co nejrychleji
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
authoritative precipitation směrodatná srážka (závlahy)
autographed photograph. autorem podepsaný snímek
bacterial preparation bakteriální přípravek
bad apple zkažená věc
bagpipe dudy
bagpiper dudák
ballpoint pen propiska
bank ripping břehová nátrž
be disappointed zklamat se
be happening dít se
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be slippery klouznout
be slippery klouzat
be supposed to mít
bell pepper paprika
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
Best Practical Technology (BPT). nejlepší praktická technologie (BPT)
bias, geographical part whole zkreslení, geografické částečně celkové
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, policy package part whole zkreslení, celkové částečné balík péče
bias, population choice zkreslení, výběr populace
bias, probability of provision zkreslení, pravděpodobnost zajištění
bias, property right zkreslení, vlastnické právo
bias, sample nonresponse zkreslení, žádná odpověď
Big Apple New York
biodiversity prospecting. průzkum biodiverzity
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
bippy blíže neurčená (obvykle drahocenná) část těla
blank appeal blanketní odvolání
blank application blanketní žádost
blepharospasm blefarospazmus
blotting paper piják
blotting paper pijavý papír
blotting paper savý papír
blotting paper pijavý papír
blow it out of proportion zveličovat
blow it out of proportion nadmíru zvětšit
blow it up (photo) zvětšit fotografii
blow this Popsicle stand opustit nějaké místo
blowpipe foukačka
blowpipe dmychadlo
Bode phase plot fázová frekvenční charakteristika
bodily property tělesná vlastnost
bodily property tělesná danost
bond paper bankovní papír
bond paper dluhopis
Britpop odnož popové hudby, populární především v 90. letech
bumper to bumper kolona vozidel
bumper to bumper těsně za sebou
bumper to bumper nárazník na nárazník
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
byproduct (by product; coproduct) vedlejší produkt
call a spade a spade nazvat věc pravým jménem
candid photography momentka
cap a pie od hlavy k patě
Cape of Good Hope mys Dobré naděje
Capital City of Prague hlavní město Praha
capital deepening kapitálové prohlubování
capital expenditure investiční výdaje
capital expenditure investiční náklady
capital expenditures kapitálové výdaje
capital punishment trest smrti
capped uzavřený
capped rate pohyblivá úroková sazba se stropem
capping upevnění závěsu
cappuccino kapučíno
captainship kapitánství
capture concept. pojem chyceného
capture hypothesis hypotéza pasti
carbon paper uhelný papír
cayenne pepper paprika
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
cephalosporiosis cefalosporióza
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
clapped zatleskal
clapper srdce zvonu
clapper tleskající
clapper jazyk (v ústech) upovídaného
clapperboard klapka
clapping tleskání
clapping klepání
clapping klapání
claptrap žvásty
clean up your plate dojíst pokrm
clipless pedal nášlapný pedál
clipped zastřižený
clipped sepnutý
clipper štípací kleště
clipper nůžky na nehty
clipper klipr
clippers nůžky
clipping výstřižek
clipping odstřižek
clipping odstřihávání
clodhopper baganče
close cropped nákrátko ostříhaný
co operative flat (apartment) družstevní byt
co operative shop konzum
coherent approach to jednotný postoj k
coherent approach to jednotný přístup k
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
comeuppance zasloužený trest
commercial paper cenný papír
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
common property regime systém společného vlastnictví
common property resources. společně vlastněné zdroje (obecní zdroje)
common property, restricted společné vlastnictví, omezené
community property majetek komunity
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
companionship společnost
companionship společenství
company policy firemní politika
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competition on the supply side konkurence na straně nabídky
competitive consumption bundles balíky kompetitivní spotřeby
complementary inputs doplňkové vstupy
composting plant humusárna
compromise programming kompromisní tvorba programů
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
computer graphics počítačová grafika
concrete pump čerpadlo na betonovou směs
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
consumption expenditures spotřebitelské výdaje
consumption pattern struktura spotřeby
contingent valuation approach metoda kontingentního hodnocení
Convention for the Prevention of Marine Pollution *** Convention for the Prevention of Marine Pollution ***
Convention on the Prevention of Marine Poluttion *** Convention on the Prevention of Marine Pollution ***
convergence principle princip konvergence
coop up vmáčknout
coop up stěsnat
copartnership spolupodílnictví
copartnership spolupartnerství
copper policajt
copper měděný
copper polda
copper měď
copper beech buk lesní
copper engraving mědiryt
copper rust měděnka
Copperfield postava
copperhead ploskolebec
copperplate mědirytina
coppersmith mědikovec
coppery měďnatý
coppice podrost
coppiced prosekal
coppiced prořezal
coppicing podrostní hospodářství (lesnictví)
coprophagous koprofágní
coprophagous živící se výkaly
coprophagy koprofagie
coprophilic microorganism koprofilní mikroorganismus
corporal punishment tělesný trest
corporate profit tax daň ze zisku korporací
corporate property korporační vlastnictví (vlastnictví obchodní společnosti)
corrupt practices úplatkářství
cost a pretty penny stát mnoho peněz
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
cost effectiveness principle princip efektivnosti nákladů
costs, opportunity. náklady příležitostí
counterproposal protinávrh
counterproposal protinabídka
coupling clamp vazební kleště
coupling plane vazební deska
covering of buried drain piping zatrušování
craftspeople řemeslníci
cramp up vecpat
crap up zkazit
crappy mizerný
creep up připlížit se
creep up přibližovat se
crepe paper krepový papír
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
cripple zmrzačit
cripple ochromit
cripple mrzák
crippled zmrzačený
cripples mrzačí
cripples mrzáci
crippling zmrzačení
crop up vynořit se
crop up proniknout na povrch
cropped zkrácený
cropper odřezávač
cropping sklízení
cropping přestřihování
cropping odřezávání
crupper zadek koně
cryptographer kódovač
cryptographer kryptograf
cryptographic kryptografický
cryptographically kryptograficky
cryptography šifrování
cryptography kryptografie
cryptophyte kryptofyt
cryptosaprobity kryptosaprobita
cupping vytahování
cupping tažení
cupping vydutí
currency appreciation revalvace (zhodnocení) měny
cyclopropane cyklopropan
damp proof vlhkovzdorný
dapper upravený
dapper elegantní
dapper obratný
dapple skvrna
dapple grošák
dapple pokrýt skvrnami
dapple grey grošovaný
dappled strakatý
dappled skvrnitý
dappled tečkovaný
day when authorities are open to the public úřední den
declaration by a responsible representative prohlášení odpovědného zástupce
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
deep pneumatic aeration hluboká pneumatická aerace (vody)
deep sleep hluboký spánek
deep space hluboký vesmír
deipnosophist ten kdo umí řečnit u stolu
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
depend upon záviset na
depend upon být závislý na
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depopulate vylidnit
depopulated vylidnil
depopulated vylidněný
depopulation vylidnění
depreciation of natural capital odepisování přírodního kapitálu
dept. (department) oddělení
depth sample hloubkový vzorek (vody)
desktop computer stolní počítač
development of landscape vývoj krajiny
diplomatic corps diplomatický sbor
diplopia diplopie
dipped ponořený
dipped namočený
dipper naběračka
dipping ponořování
dipping namáčení
dippy ztřeštěný
direct proportion přímá úměrnost
direct waste application into soil přímá aplikace odpadu do půdy
directed herbicide application usměrněné použití herbicidu
directly proportional přímo úměrný
disappear zmizet
disappear mizet
disappearance zmizení
disappeared zmizelý
disappeared zmizel
disappearing zanikající
disappearing mizení
disappears mizí
disappoint zklamat
disappoint oneself zklamat se
disappointed zklamal
disappointed zklamaný
disappointing neuspokojivý
disappointingly neuspokojivě
disappointment zklamání
disappointments zklamání
disapprobation nesouhlas
disapprobation neschválení
disapproval zamítnutí
disapproval nesouhlas
disapprove neschválit
disapproved zamítnutý
disapproved nesouhlasil
disapproves neschvaluje
disapproving odmítavý
disapproving nesouhlasný
disapprovingly odmítavě
disapprovingly nesouhlasně
discipleship následovnictví
dispersed phase dispergovaná fáze
dispersed pollution rozptýlené znečištění
displaced person vysídlenec
displaced person bezdomovec
disproportion neúměrnost
disproportion nepoměr
disproportion disproporce
disproportional neúměrný
disproportional nepřiměřený
disproportional nepoměrný
disproportionally nepoměrně
disproportionate nepřiměřený
disproportionate nepoměrný
disproportionately nepřiměřeně
disproportionately nepoměrně
Dnepropetrovsk Jekaterinoslav
Dnepropetrovsk Dnepropetrovsk
Dnipropetrovsk Dnepropetrovsk
Dnipropetrovsk Jekaterinoslav
do the shopping nakupovat
do the shopping nakoupit
document confirming the purpose of residence doklad o účelu pobytu
doppelganger pohádková bytost
doppelganger dvojník
Doppler effect Doplerův efekt
dose response approach přístup dávka odezva
dose response relationship vztah mezi dávkou a odpovědí
downpipe okap
drain pipe okap
drain pipe okapová roura
drainage pipe line drenážní potrubí
drainage pumping station odvodňovací čerpací stanice
drainpipe okap
drainpipe okapová roura
drainpipe drenáž
dripping kapání
drippy sentimentální
dropped upuštěný
dropped shozený
dropped pokleslý
dropper kapátko
dropping upuštění
dropping svržení
dropping shození
droppings trus
drum pump rotační čerpadlo
dual purpose dvojúčelový
dump of radioactive wastes in deep underground spaces úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
dump of radioactive wastes in subsurface spaces úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
dynamic supply dynamická nabídka
dynamics of noxious organism population dynamika početnosti škodlivého organismu
dyspepsia dyspepsie
dyspeptic pochmurný
dyspeptic pesimistický
early purple orchid vstavač mužský
eavesdropper slídil
eavesdropper ten kdo odposlouchává
eavesdropping odposlouchávání
eavesdropping naslouchání
eavesdropping odposlech
Ecological Production and Allocation System (EPAS). systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
economic effectiveness of pesticide application ekonomická efektivnost použití pesticidu
economic purpose reservoir hospodářská nádrž
edaphotype edafotyp
effectiveness of pesticide application efektivnost použití pesticidů
efficiency and population control efektivnost řízení populace
efficiency and property rights efektivnost vlastnických práv
elastic supply elastická nabídka
elasticity of supply pružnost nabídky
electric appliance elektrický spotřebič
electroencephalograph elektroencefalograf
electroencephalographic elektroencefalografická
electroencephalography electroencefalografie
electronic submission of an application elektronické podání žádosti
emission reduction, command and control approach redukce emisí, direktivní přístup
emission reduction, noncompliance penalty redukce emisí, pokuta za nesplnění
empirical possession empirická držba
encephalography encefalografie
encephalopathy encefalopatie
end of pipe technology technologie na konci potrubí
entrepreneurship podnikavost
entrepreneurship iniciativa
entrepreneurship podnikatelství
entrepreneurship podnikání
environmental public policy státní ekologická politika
epidemiology of plants epidemiologie rostlin
epidiascope epidiaskop
epigraph nápis např. na pomníku
epigraph epigraf
epigraphy epigrafika
epigraphy epigrafie
epilepsy padoucnice
epileptic epileptik
epinephrine epinefrin
epinephrine adrenalin
epiphany zjevení
epiphenomena průvodní jev
epiphenomenon epifenomén
epiphenomenon průvodní jev
epiphora epifora
epiphyseal epifyzeální
epiphysis epifýza
epiphyte epifyt
epiphytic epifytický
epiphytoty epifytocie
episcopacy episkopát
episcopacy biskupství
episcopal episkopální
episcopal biskupský
episcopalian episkopalista
episcopalian biskupský
episcopate episkopát
episcopate biskupství
epistrophe epistrofa
epitaph epitaf
epitaph náhrobní nápis
epizoitic spring epizoidický pramen
epopee epopej
epoxy resin paint epoxidová nátěrová hmota
EPP environmentální profil výrobku
equipped vybavený
escape pod záchranný modul
especially protected object zvlášť chráněný objekt
esprit de corps pocit solidarity
esprit de corps morálka kolektivu
estoppel překážka
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
European Regional Development Fund ERDF Evropský regionální rozvojový fond
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evapotranspiration evapotranspirace
evapotranspiration water demand evapotranspirační vláhová potřeba
examination of professional competence zkouška odborné způsobilosti
excess supply přebytek na straně nabídky
excess supply převaha nabídky
exhaust pipe výfuk
exhaust pipe výfuková roura
expansionary budgetary policy expanzivní rozpočtová politika
expenditure multiplier výdajový multiplikátor
experimental methods for preference elicitation experimentální metody pro odhalení preferencí
expert report znalecký posudek
expired passport prošlý pas
exploitation coeficient of precipitation součinitel využitelnosti srážek
exposed pad ploška pro odvod tepla
exposure pathway expoziční cesta
expressed preference methods. metoda vyjádřených preferencí
expropriate znárodnit
expropriate vyvlastnit
expropriated znárodnil
expropriated vyvlastnil
expropriation vyvlastnění
expropriator vyvlastňovatel
extensive property extenzivní vlastnost (systému)
extrasensory perception mimosmyslové vnímání
facultative saprophyte fakultativní saprofyt
fan shaped pond system vějířová rybniční soustava
fee simple ownership neomezené vlastnictví
feedback loops, positive and negative smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní
fellow pupil spolužák
fellow pupil spolužačka
felt tip pen fix
few people málokdo
Filippo Filippo
filter paper filtrační papír
filter tipped s filtrem
financial support for families finanční podpora rodiny
fitness for purpose vhodnost pro daný účel
flapper nekonvenční mladá žena
flapping mávání
flapping flight let pomocí mávání křídly
flat rate expenses (calculated as a percentage of income) výdajový paušál
flip a page otočit stránku
flip flop přemet vzad
flippable převrátitelný
flippancy uštěpačnost
flippancy neuctivost
flippancy prostořekost
flippant prostořeký
flippant neuctivý
flippant drzý
flippantly neuctivě
flipped převrácený
flipped přepnutý
flipped obrácený
flipper ploutev
flippchard tabula
flipping obracející
flipping mizerný
flopped padl
flopper klapka
flopper simulant (ve fotbale)
floppies měkkosti
floppiness schlíplost
floppy schlíplý
floppy pružný
floppy poddajný
floppy ohebný
floppy měkký
floppy disketa
floppy disk pružný disk
floppy disk disketa
flypaper mucholapka
foot pump nožní čerpadlo
foppery fintivost
foppish parádivý
foppish fintivý
foppishness parádivost
foppishness fintivost
forest preservation, debt nature swaps ochrana lesů, výměna dluh příroda
frippery tretky
full cost principle princip úplných nákladů
funds for the purposes of residence on the territory prostředky k pobytu na území
fungal preparation houbový přípravek
game population stav zvěře
general practitioner (GP) praktický lékař
general purpose univerzální
Giuseppe mužské křestní jméno
Global 2000 Report to the President Global 2000 Report to the President
global warming potential (gwp) potenciál látky způsobovat globání oteplení
glyptography kamenorytectví
GNP per capita HNP na hlavu
goose pimples husí kůže
government paper státní cenný papír
GPP hrubá primární produktivita
grape press lis na víno
grape press plant lisovna na víno
graph paper čtverečkovaný papír
graph paper milimetrový papír
graph paper grafický papír
grapple dát se do boje
grapple poprat se
grapple rvačka
grapple hmat
grapple chvat
grappling ukotvení
grappling kotvice
grappling iron kotvice
grassed depression strip úlehový zatravněný pás
grasshopper saranče
grasshopper luční koník
grasshoppers sarančata
grasshoppers kobylky
green pepper zelená paprika
green pepper zelený pepř
grippe chřipka
gripped sevřel
gripped uchopil
gripper chytač
gripping uchycení
gripping poutavý
gross domestic product GDP hrubý domácí produkt
Gross National Product, GNP hrubý národní produkt
gross primary production celková primární produkce (limnologie)
ground preparation příprava pozemku
Group of 10 G10 , Paris Club Skupina deseti , Pařížský klub
group therapy skupinová terapie
guppy paví očko
habitually happen stávat se
half pipe U rampa
handicapped handicapovaný
handicapper osoba stanovující handicap
happen nastat
happen přihodit se
happen stávat se
happen stát se
happened stal se
happening událost
happening příhoda
happening dění
happenings události
happens stává se
happenstance náhoda
happier šťastnější
happier štastnější
happiest nejšťastnější
happily šťastně
happiness štěstí
happiness radost
happiness veselost
happy šťastný
happy bezstarostný
happy veselý
happy spokojený
happy ending stastne koncici
happy go lucky bezstarostný
happy new year štastný nový rok
have dinner supper večeřet
have dinner supper navečeřet se
have dinner supper povečeřet
heat pump tepelné čerpadlo
Hedonic Price Method HPM. hedonická metoda oceňování
heir apparent právoplatný dědic
heir apparent korunní princ
heir presumptive předpokládaný dědic
heir presumptive presumptivní dědic
hemicryptophyte hemikryptofyt
herbicide strip spraying pásový postřik herbicidem
herpes simplex opar prostý
high principled charakterní
high principled zásadový
hipped end valba
hippie hippie
hippies lidé květin
hippo hroch
hippocampus hippocampus
hippocras kořeněné víno
hippodrome hipodrom
hippodrome aréna
hippopotami hroši
hippopotamus hroch
hippopotamuses hroši
hippy hippie
hopper násypka
hopping poskakování
hopping hopsání
hornpipe starý lidový tanec
hosepipe hadice
Humpty Dumpty postavička ve tvaru vejce z dětské říkanky
hyped up vzrušený
hypercapnia hyperkapnie
hypermetropia dalekozrakost
hypermetropia hypermetropie
hypermetropic hypermetropní
hypermetropic dalekozraký
hypermetropic hypermetropický
hyperopia dalekozrakost
hyperopia hypermetropie
hyperparasite hyperparazit
hyperplane nadrovina
hyperplasia hyperplazie
hypersaprobity hypersaprobita
hyperspace nadprostor
hyperspace hyperprostor
hypersphere nadkoule
hypertrophied hypertrofický
hypertrophied zbytnělý
hypertrophy hypertrofie
hypertrophy hypertrofický
hypnotherapy hypnoterapie
hypophosphorous acid kyselina fosforná
hypophysis hypofýza
hypoplasia hypoplazie
championship přebor
championship šampionát
championship mistrovství
championships šampionáty
chapped rozpraskaný
chapped popraskaný
chemical protection of plants chemická ochrana rostlin
chemotherapy of plants chemoterapie rostlin
child support výživné
chipped odštípnutý
chipped odlomený
chipped oprýskaný
chipped otlučený
chipper veselý
chipper čiperný
Chippewa okres v USA
chipping třísky
chippy děvka
chippy plný třísek
chloropropylenoxide chlorpropylenoxid
chop chop tempo!
chop chop tempo, tempo!
chop chop rychle
chop up rozsekat
chop up posekat
chopped useknutý
chopped sekaný
chopped porcovaný
chopped naštípaný
chopped krájený
chopper vrtulník
chopper sekáček
chopper střídač
choppily rozkouskovaný
choppiness trhanost
choppiness rozkouskovanost
choppiness nestálost
choppiness kostrbatost
chopping sekání
choppy zčeřený
choppy trhaný
chronic pesticide poisoning of organism chronická intoxikace organismu pesticidem
chuck up the sponge vzdát zápas
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
I can keep you updated budu vás informovat
I O (Input Output) Vstup Výstup
identity papers osobní doklady
identity papers doklady
IHPRPT Integrated High Payoff Rocket Propulsion Technology
ill equipped špatně vybavený
immunosuppression imunosuprese
immunosuppressive potlačující imunitu
impact profile profil vlivů (dopadů)
impalpable nepochopitelný
impalpable nehmatatelný
imperceptibility nevnímatelnost
imperceptibility nepostřehnutelnost
imperceptible nepostřehnutelný
imperceptible nepatrný
imperceptibly nepostřehnutelně
imperfect competition nedokonalá konkurence
imperfect competition nedokonalá soutěž
imprescriptible nezcizitelný
imprescriptible nezadatelný
impromptu bez přípravy
impromptu udělat spontánně
impromptu nepřipravený
impromptu improvizovat
impromptu improvizovaný
impromptu improvizace
improper neslušný
improper nevhodný
improper nesprávný
improper fraction nepravý zlomek
improper point nevlastní bod
improperly nesprávně
impropriety nepřístojnost
impulse response impulsní odezva
in the pipeline v plánu
inapplicability nepoužitelnost
inapplicable nepoužitelný
inapposite nepřípadný
inapposite nevhodný
inappreciable zanedbatelný
inappreciable nepostřehnutelný
inapproachable nepřístupný
inappropriate nevhodný
inappropriate nemístný
inappropriate nepatřičný
inappropriately nevhodně
inappropriately nepatřičně
inappropriateness nepatřičnost
inappropriateness nemístnost
income inequality and population growth nerovnost v příjmu a růst populace
industry long run supply curve křivka dlouhodobé odvětvové nabídky
industry short run supply curve křivka krátkodobé odvětvové nabídky
inopportune nevhodný
input output analysis input output analýza (analýza vstupu a výstupu)
inspectorship inspektorát
inspectorship inspektorství
insupportable nesnesitelný
Integrated Pest Management (IPM). integrovaný management škůdců (IPM)
intellectual property duševní vlastnictví
intensive property intenzivní vlastnost (systému)
interception evaporation intercepční evaporace
internal model principle princip vnitřního modelu
International Geophysical Cooperation International Geophysical Cooperation
International Geosphere Biosphere Programme International Geosphere Biosphere Programme
International Phonetic Alphabet Mezinárodní fonetická abeceda
interpersonal comparisons of utility interpersonální porovnání užitku
invalid passport neplatný pas
IPA (International Phonetic Alphabet) mezinárodní fonetická abeceda
IPPC integrovaná prevence a kontrola znečištění
irrigation branch pipe závlahová odbočka
irrigation period per day denní doba zavlažování
irrigation pipe line závlahové potrubí
irrigation piping section závlahový řád
irrigation pumping station závlahová čerpací stanice
irrigation water supply station závlahová čerpací stanice
is happening děje se
it happened stalo se
jack in the pulpit jarní lesní květina
jet propelled tryskový
jet propelled poháněný proudovým motorem
jet propulsion tryskový pohon
jet propulsion tryskový pohon
job applicant uchazeč o zaměstnání
jump rope švihadlo
jumping off place místo startu expedice či podnikání
kappa kappa
keep a low profile držet se zpátky
keep a promise dostát slibu
keep a promise dodržet slib
keep apart oddělit od sebe
keep company dělat společnost
keep pace držet krok
keep up zachovat
keep up with držet krok s
kidnapped unesl
kidnapped unesený
kidnapper únosce
kidnappers únosci
kidnapping únos člověka
kidnappings únosy
kipper uzený sleď
kipper uzenáč
kippered uzená např. ryba
Knapp Knapp
lamp post stojan pouličního světla
lamppost stojan pouličního světla
lamppost sloup lampy
landscape capacity kapacita krajiny
landscape component složka krajiny
landscape equipment vybavenost krajiny
landscape exploitation exploatace krajiny
landscape improvement meliorace krajiny
landscape optimalization optimalizace krajiny
landscape physiognomy fyziognomie krajiny
landscape planning plánování krajiny
landscape potential potenciál krajiny
landscape productivity produktivita krajiny
landscape self purification samočištění krajiny
laparoscope laparoskop
laparoscopy laparoskopie
Lapp Lapp
lapped lapovaný
lapped dohlazený
lappet lalok
lapping přeplátování
lapping plátování
lapping lapování
lapping dohlazování
laptop přenosný počítač
laptop notebook
laptop laptop
late payment penalty penále
lavatory paper toaletní papír
Law of Supply and Demand zákon nabídky a poptávky
legally competent person sve´pra´vná osoba
lepidopteran motýl
life support život zachraňující
limited partnership společnost s ručením omezeným
limited partnership (company) komanditní společnost
limited supply omezená nabídka
limited supply zásoba
limits to imports (impose import limits) omezení dovozu
lipophilic lipofilní
lipoprotein lipoprotein
lipped pyskatý
Lippincott Lippincott
litmus paper lakmusový papír
living supplement příspěvek na živobytí
local pesticide application lokální použití pesticidu
lollipop lízátko
lollypop lízátko
long range transport of pollution dálkový přenos znečištění
loop shaping tvarování frekvenční charakteristiky
LSHIPMP Laughing So Hard I Peed My Pants
lub dup, lub dup, lub dup citoslovce bušení srdce
make an appearance dostavit se
malapropism komicke prereknuti
malapropism záměna podobně znějících slov
Malthusian Population Trap. Malthusova populační past
Man and the Biosphere Programme Man and the Biosphere Programme MAB
Man and the Biosphere Programme MAB Man and the Biosphere Programme
Man and the Biosphere Programme MAB člověk a biosféra
Man and the Biosphere Programme člověk a biosféra MAB
maple syrup javorový sirup
mappable zmapovatelný
mappable mapovatelný
mappable schopný zmapování
mapped zmapovaný
mapper kartograf
mapping mapující
mappings mapování
Marginal Propensity to Consume (MPC). mezní sklon ke spotřebě
Marginal Propensity to Save (MPS). mezní sklon k úsporám
market allocation and property right structures tržní alokace a struktura vlastnických práv
marriage proposal nabídka k sňatku
mashup mash up rozemlít
mass pest of plants kalamitní škůdce rostlin
medical prescription lékařský předpis
method of repeated release of entomophages metoda opakovaného vypouštění entomofágů
minimum advance social security payments for self employed persons minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ
minimum viable population životaschopné minimum populace
misapplication zneužití
misapply zpronevěřit
misapply zneužít
misapply zneužívat
misapprehend nepochopit
misapprehension nepochopení
misapprehension nedorozumění
misappropriate použít k nesprávnému účelu
misappropriate zpronevěřit
misappropriate zneužít
misappropriation zpronevěra
misappropriation zpronevěření
Mississippi Mississippi
mom and pop rodinný
money supply nabídka peněz v ekonomice
money supply zásoba peněz v ekonomice
money supply nabídka peněz
money supply zásoba peněz
money supply, money stock nabídka
money supply, money stock zásoba peněz v ekonomice
monopolistic competition monopolistická konkurence
monopolistic competition monopolní konkurence
monopoly power monopolní síla (moc)
monopoly power and regulation. síla monopolů a regulace
monopoly profit monopolní zisk
monopsony power síla monopsonu
mop up skoncovat
mop up skoncovat s
moppet roztomilé dítě
mopping vytírání
mopping utírání
morphophonemics morfonologie
most rapid approach path cesta nejrychlejšího přístupu
MPP Modernization Planning Process
Mr. Happy pinďour
multi purpose víceúčelový
multiple cropping vícenásobná sklizeň
multipurpose víceúčelový
municipal authority department for the social and legal protection of children (Czech acronym OSPOD) oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
municipal police obecní policie
name dropper ctižádostivý člověk
name dropping vytahování se známými jmény
namedropping zmiňující slavné osobnosti
NAPAP. Národní program kyselých srážek
Napoleon Bonaparte Napoleon Bonaparte
napped zdříml
napper dřímající člověk
nappies plenky
napping dřímání
nappy plínka
nappy plenka
nappy plena (dětská)
nephoscope nefoskop
Net Domestic Product (NDP). čistý domácí produkt
Net National Product, NNP čistý národní produkt
net primary production čistá primární produkce (limnologie)
net property income from abroad čistý příjem z majetku v zahraničí
neurohypophysis neurohypofýza
New Source Performance Standards (NSPS). standardy pro nové emisní zdroje (NSPS)
newspaper novinový
newspaper noviny
newspapering novinářství
newspaperman novinář
newspaperman reportér
newspapermen reportéři
newspapermen novináři
newspapers noviny
newspaperwoman novinářka
newspaperwoman reportérka
nincompoop tupec
nincompoop trouba
nincompoop nekňuba
nincompoop blbeček
nincompoop hňup
nipped štípl
nipped odštípnutý
nipper klepeto
nipper uličník
nipper uličnice
nipper kluk
nipper mrně
nipper rošťák
nippers skřipec
nippers rošťáci
nippiness obratnost
nipping štiplavý
nipple bradavka
nipple dudlík
nipple prsní bradavka
nipples prsní bradavky
Nippon Japonsko
Nipponese japonský
nippy svižný
nippy kousavý
nippy studený
no problem (no prob) bez problémů
non appearance nedostavení se
non capillary earth porosity nekapilární pórovitost půdy
non participating neúčastnící se
non participation neúčast
non point air pollution source plošný zdroj znečišťování ovzduší
non point water pollution source plošný zdroj znečištění vody
non profit making organization (corporation) nezisková organizace
non specific plant resistance nespecifická odolnost rostliny
nonappearance nedostavení se
nonappearance nedostavení se někam
noncompetitive consumption goods nerivalitní spotřební zboží
nonparticipant nezúčastněný
nonparticipant neúčastný
nonparticipating neúčastnící se
nonpoint sources, water pollution plošné zdroje, znečištění vody
nonprescription nepředepsání
nonsupport nepodporování
nonsupporting nepodporující
nosepipe hubice
notepaper dopisní papír
notepaper papír na poznámky
nuclear power plant jaderná elektrárna
oak apple duběnka
on approval na zkoušku
on approval se souhlasem
on principle ze zásady
on purpose schválně
on purpose záměrně
on the crappy side posraným navrch
one upmanship snaha trumfnout kolegy
opamp operační zesilovač
open fireplace otevřené ohniště
open loop recycling otevřená externí recyklace
open loop recycling otevřená externí recyklace
open market operations operace na volném trhu
open market operations oprace na otevřeném trhu
open plan budova mající velké místnosti
open space prostranství
open up zpřístupnit
open up uvolnit
open up odhalit
open up otevřít
open up odkrýt
operational amplifer operační zesilovač
operational performance indicator indikátor profilu provozu
ophthalmoscope oftalmoskop
Oppenheimer Oppenheimer
opponency oponentura
opponent soupeř
opponent oponent
opponent protivník
opponent protihráč
opponents soupeři
opponents oponenti
opponents protihráči
opportune vhodný
opportune příhodný
opportunely vhodně
opportunely příhodně
opportunism oportunismus
opportunist oportunista
opportunistic oportunistický
opportunistically oportunisticky
opportunities příležitosti
opportunity příležitost
opportunity možnost
oppose čelit
oppose odporovat
oppose postavit se proti
oppose postavit
oppose být proti
oppose vzdorovat
oppose protiklad
oppose oponovat
opposed protilehlý
opposed oponoval
opposed odporoval
opposed oponovat
opposes oponuje
opposing antagonistický
opposing protikladný
opposite opačný
opposite protějšek
opposite protiklad
opposite protilehlý
opposite protichůdný
opposite protější
opposite opak
opposite naproti
opposite proti
opposite number kolega
opposite sides protější strany
oppositely protilehle
opposites protějšky
opposites opaky
opposition odpor
opposition opozice
opposition námitka
oppositional odporující
oppress utlačovat
oppress utiskovat
oppress deptat
oppressed utlačovaný
oppressed utiskovaný
oppressing utlačování
oppressing utiskování
oppression potlačování
oppression utlačování
oppression útisk
oppression tíseň
oppression útlak
oppressive utiskující
oppressive tyranský
oppressive utlačující
oppressive tvrdý
oppressive tíživý
oppressive represivní
oppressive dusný
oppressive depresivní
oppressively dusně
oppressiveness utlačovanost
oppressor utlačovatel
oppressors utlačovatelé
opprobrious ostudný
opprobrious hanlivý
opprobrious hanebný
opprobrium potupa
opprobrium hanba
opprobrium tvrdá kritika
oppugn vyvracet
oppugn bojovat
optimization procedure optimalizační procedura
optimum groundwater level depth optimální hloubka hladiny podzemní vody
optimum population optimální populace
optimum, ex post optimum, ex post
optocoupler optočlen
Organisation for Economic Cooperation and Development Organisation for Economic Cooperation and Development OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
Organization for Economic Cooperation and Development OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
Organization of Petroleum Exporting Countries OPEC Organizace zemí vyvážejících ropu
organoleptic property organoleptická vlastnost (vody)
organophosphate organofosfát
organophosphorus pesticide organofosforový pesticid
orphan‘s pension sirotčí důchod
output gap výrobní mezera
overlapping přesahující
overlapping přesahování
overlapping přečnívající
overlapping překrytí
overpopulate přelidnit
overpopulation přelidněnost
overpopulation přelidnění
overstepped překročil
overstepped překročený
oversupply nadprodukce
oversupply nadbytek
ozone depletion potential (odp) potenciál látky ničit ozón
p n p transistor pnp tranzistor
p type semiconductor polovodič typu p
P, p p
pace lap zahřívací kolo
pack a punch udělit ránu
pack up sbalit
paedophile pedofil
paedophilia pedofilie
page printer stránková tiskárna
Pago Pago Pago Pago
paid capital for value dobírka
paid capital on záloha (na vyúčtování)
paid capital stock splacený základní kapitál
paid capital up splacený kapitál
paid capital up capital splacený kapitál
paid in capital vložený kapitál
paid occupation placené zaměstnání
paid up kdo má zaplacené členské příspěvky
paid up zaplacený předem
paid up splacený, vložený
paint a picture namalovat obrázek
pair of pliers kleště
pair up vytvořit dvojici
palaeographic paleografický
Palaeotropical Realm paleotropická rostlinná říše
pale by comparison blednout ve srovnání
pale in comparison blednout ve srovnání
palimpsest druh rukopisu
palimpsest palimpsest
palmtop palmtop
palmtop počítač do dlaně
palmyra palm druh palmy
palpability hmatatelnost
palpable hmatný
palpable zřejmý
palpably hmatatelně
palpate poklepávat
palpate poklepávat
palpation pohmat
palpitate tlouci
palpitate tepat
palpitate bušit
palpitate pulsovat
palpitation tlukot
palpitation bušení
pampa pampa
pampas pampy
pamper hýčkat
pamper rozmazlovat
pampering rozmazlující
pampering rozmazlování
pamphegus puchýř
pamphegus vřed
pamphlet brožura
pamphlet leták
pamphleteer pisatel letáků
pamphleteer pamfletista
pamphlets brožury
pamphlets letáky
panencephalitis panencefalitida
panoply krása
panoply brnění
panoply zbroj
panoply paleta
panoptic univerzální
panopticon věznice
panphytoty panfytocie
pantograph pantograf
pantosaprobic organism pantosaprobní organismus
pap kašička
pap kaše
papa tatínek
papa taťka
papacy papežství
papal papežský
paparazzi fotoreportéři
paparazzi novinář
paparazzo fotoreportér
papaverine papaverin
papaw papája
papaya papája
papaya tree papayový strom
paper vytapetovat
paper studie
paper publikace
paper list
paper esej
paper dokumenty
paper noviny
paper papírový
paper papír
paper clip sponka na papír
paper cup pohárek
paper currency oběživo
paper currency papírové peníze
paper girl doručovatelka
paper hankies papírový kapesník
paper money papírové peníze
paper money bankovky
paper thin tenký jako papír
paper tiger papírový tygr
paperback brožura
paperback brožovaná kniha
paperback brožovaný
paperbacks knížečky
paperbacks brožury
paperboy kamelot
paperboy roznašeč novin
paperclip sponka
paperer kdo balí do papíru
paperer tapetář
papergirl kamelotka
papergirl roznašečka novin
paperhanger tapetář
paperhanging tapety
paperknife nůž na dopisy
paperless elektronická např. administrativa
paperless bezpapírový
papers papíry
papers doklady
paperweight těžítko
paperwork kancelářská práce
paperwork úřadování
paperwork papírování
paperwork administrativa
papery podobný papíru
papery tenoučký a suchý
papery papírovitý
papier mache papírová drť
papier mache papírová hmota
papilla papila
papilla bradavka
papillae bradavky
papillae papily
papillae papilla
papillary papilární
papillary bradavkovitý
papillomavirus virus zodpovědný za bradavice
papist papeženec
papist zastánce papežství
papoose indiánské batole
papoose indiánské dítě
Pappas Pappas
pappy kašovitý
paprika paprikový
paprika paprika
Papua New Guinea Papua Nová Guinea
papyri papyrus
papyri papyry
papyrus šáchor papírodárný
papyrus svitky
papyrus papyrus
paragraph paragraf
paragraph odstavec
paragraphing členění na odstavce
paragraphs odstavce
parallel port paralelní port
parallel processing paralelní zpracování
parallelepiped rovnoběžnostěn
parallelepiped hranol
paramorph paramorfní
paranoic type schizophrenia paranoidní schizofrenie
paranoid schizophrenia paranoidní schizofrenie
parapet parapet
parapet nízká zídka
paraphernalia výbava
paraphernalia výstroj
paraphrase převyprávět
paraphrase parafrázovat
paraphrased parafrázovaný
paraphrased převyprávěný
paraphrasing převyprávění
paraphrasis parafráze
paraphrastic parafrastický
paraphysis parafyza
paraplegia paraplegie
paraplegic paraplegický
paraplegic paraplegik
paraprofessional poloprofesionální
paraprofessional poloprofesionál
parapsychological parapsychologický
parapsychologist parapsycholog
parapsychology parapsychologie
paratroop výsadkářský
paratrooper výsadkář
paratroops výsadkové oddíly
paratyphoid paratyfus
parcel post balíková pošta
parent company rodičovská společnost
parental responsibility rodičovská zodpovědnost
Pareto improvement Paretovo vylepšení
Pareto improvement test Parentův test zlepšení
Pareto optimality Paretova optimalita
parish priest farář
parsnip pastiňák
parsnips pastiňáky
part and parcel nedílná součást
part company rozejít se
part of speech slovní druh
part payment částečná platba
part proprietor spolumajitel
part proprietor spolumajitel
parthenocarpy parthenokarpie
participant podílející se
participant spoluúčastník
participant účastnící se
participant účastník
participants účastníci
participate zúčastnit se
participate zúčastnit
participate spoluúčastnit
participate participovat
participate účastnit se
participated zúčastnil
participated podílel
participating podílející se
participation účastnictví
participation zapojení se na něčem
participation zapojení
participation účastenství
participation účast
participation součinnost
participation podíl
participation činné přispění
participation and judicial review Účast a soudní přehled
participation fee účastnický poplatek
participative účastenský
participative participativní
participator účastník
participatory spojený s účastí všech
participial příslovečný
participle přechodník
participle participium
participle příčestí
particular operation dílčí operace (v systému)
particular process dílčí proces (v systému)
partisanship slepá oddanost
partisanship záškodnictví
partisanship partyzánství
partnership spoluúčast
partnership společenství
partnership partnerství
partnership spolupráce
party spirit stranictví
party to proceedings účastník řízení
PASP Plus Photovoltaic Array Space Power Plus Diagnostics
pass up opomenout
pass/passport pas
passe partout pasparta
passenger pigeon holub stěhovavý
passive protection pasivní ochrana
passport pasový
passport pas
passport cestovní pas
passport control pasová kontrola
passports pasy
pastorship pastorství
patent application rodičovská aplikace
path dependence závislost na cestě
patch up zašít
patch up spravit
patrol ship hlídková loď
pauper chudák
pauperism nouze
pauperism chudoba
pauperize zbídačit
pauperize ožebračit
paupers chudáci
pawnshop zastavárna
pawpaw papája
pay a compliment složit poklonu
pay as you earn tax (PAYE) srážková daň
pay gap platební mezera (zpoždění)
pay packet výplata
pay packet výplatní šek
pay packet výplatní sáček
pay phone telefonní budka
pay phone veřejný telefon
pay up splatit
pay up doplatek
payphone veřejný telefon
payroll period mzdové
payslip výplatní páska
payslips výplatní pásky
PDA (Personal Digital Assistant) kapesní počítač
Peace Corps Mírové sbory
peace pipe dýmka míru
peace process mírový proces
peacekeeper mírový dozorčí
peacekeeping dozorčí
peacekeeping udržování míru
peak load pricing stanovení cen špičkové energie
Pediocetes phasionellus tetřívek dlouhoocasý
pedosphere pedosféra
peep vykukovat
peep vykouknout
peep pokukovat
peep podívat
peep pípnutí
peep pípání
peep nakouknout
peep nahlédnout
peep kradmý pohled
peep kouknout
peep koukat
peep show striptýz
peep show podívaná
peep window kontrolní okénko
peeper pípálek
peeper pípátko
peephole kukátko
peephole průzor
peepshow kukátko
peepshow striptýz
pen pal kamarád k dopisování
pencil sharpener ořezávátko
Penelope Pénelopé
peneplain parovina
penile implant penilní implantát
penmanship spisovatelství
penmanship rukopis
penny pincher držgrešle
penpusher úředníček
pent up zadržovaný
pent up potlačovaný
pent up stísněný
pentachlorophenol pentachlorfenol
people lid
people lidi
people zaplnit
people osídlit
people národ
people lidé
peopled osídlen
peoples lidí
pep verva
pep talk povzbuzující projev
peperoni pepperoni
pepper pepř
pepper paprika
pepper paprikový
pepper and salt pepř a sůl
pepper pot pepřenka
pepper sauce pepřová omáčka
pepper spray pepřový sprej
peppercorn zrnko pepře
pepperiness peprnost
peppermint máta peprná
peppers papriky
peppers koření pepřem
peppers pepře
peppery pikantní
peppery peprný
pepsin pepsin
peptic peptický
peptide peptid
peptone pepton
per capita na jednoho obyvatele
per capita na hlavu
per capita income příjem na hlavu
per post poštou
percept vjem
perceptibility postřehnutelnost
perceptibility patrnost
perceptible zřetelný
perceptible znatelný
perceptible vnímatelný
perceptible pozorovatelný
perceptible postřehnutelný
perceptibly zřetelně
perception vnímavost
perception postřeh
perception vnímání
perception pojem
perception bystrost
perception dojem
perceptional percepční
perceptions vjemy
perceptive vnímavý
perceptive bystrý
perceptively vnímavě
perceptiveness vnímání
perceptivity vnímavost
perceptual vnímavostní, percepční, perceptuální
perceptual experience vjemový zážitek
perceptual intent vněmový záměr
percipient vnímavý
percipient chápavý
peremptorily rezolutně
peremptoriness rezolutnost
peremptory rezolutní
perfect competition volná
perfect competition dokonalá konkurence
perfect pitch absolutní sluch
perfectly elastic supply dokonale pružná nabídka
perfectly inelastic supply zcela nepružná nabídka
perhaps možná
perhaps snad
periapsis nejbližší bod průletu satelitu
pericarp oplodí
peripatetic kočovný
peripatetic potulný
peripeteia peripetie
peripetia peripetie
peripheral okrajový
peripheral periferní
peripheral antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop obvodový
peripheral device periférie
peripherally okrajově
peripherals periferie
peripherals periferní zařízení
periphery obvod
periphrases opisy
periphrasis opis
periphrasis perifráze
periphrastic opisný
periphrastic perifrastický
periphyton perifyton
periscope periskop
perk up zvednout náladu
perk up rozveselit se
perk up oživnout
perk up povzbudit
perk up vylepšit
permeability anisotropy anizotropie půdní propustnosti (půdy)
perp pachatel
perpendicular kolmý
perpendicular line kolmice
perpendicularity kolmost
perpendicularly svisle
perpetrate dopustit se
perpetrate spáchat
perpetrate udělat něco špatného
perpetrated spáchaný
perpetration spáchání
perpetrator pachatel
perpetrator zločinec
perpetrators pachatelé
perpetual permanentní
perpetual trvalý
perpetual calendar věčný kalendář
perpetual snow firn
perpetually permanentně
perpetually trvale
perpetuate navěky zachovat
perpetuate zachránit před vymřením
perpetuate zvěčnit
perpetuated zachráněný
perpetuates zachraňuje
perpetuating zachraňující
perpetuation záchrana
perpetuity věčnost
perplex uvést do rozpaků
perplex zmást
perplex poplést
perplexed zmatený
perplexedly popleteně
perplexing nepochopitelný
perplexing matoucí
perplexities rozpaky
perplexities zmatky
perplexity rozpaky
perplexity zmatek
persistent pollutants persistentní polutanty
person to person druh telefonního hovoru
person to person z očí do očí
personal bankruptcy osobní bankrot
personal computer osobní počítač
personal consumption expenditure výdaje na osobní spotřebu
personal ownership osobní vlastnictví
personal property osobní majetek
personal records for pension insurance evidenční list důchodového pojištění
perspective perspektiva
perspective pohled
perspective výhledový
perspective stanovisko
perspective perspektivní
perspectives perspektivy
perspex plexisklo
perspicacious bystrý
perspicacity bystrost
perspicacity pronikavost
perspicacity prozíravost
perspicacity ostrovtip
perspicuity zřetelnost
perspicuous srozumitelný
perspicuous zřetelný
perspicuously srozumitelně
perspiration pot
perspire potit se
perspire potit
perspiring potící se
pest population density hustota populace škůdce
pest population density početnost populace škůdce
pest population depression deprese populace škůdce
pest reproduction potential rozmnožovací potenciál škůdce
pesticide areal spraying plošný postřik pesticidem
pesticide dew drop spraying rosení pesticidem
pesticide persistence doba působení pesticidu
pesticide persistence perzistence pesticidu
pesticide preparation form preparátová forma pesticidu
pesticide saving spraying úsporný postřik pesticidem
pesticide spraying postřikování pesticidem
Peter Pan Petr Pan
petits pois hrášek
petrographic petrografický
petrographical petrografický
petrol pump benzinová pumpa
phanerophyte fanerofyt
phantom limb pain bolest fantomové končetiny
pharmaceutical company farmaceutická společnost
pharmacopoeia farmakopéa
pharmacopoeia lékopis
phase composition fázové složení (systému)
phase permeability fázová propustnost
phase space fázový prostor
Phelps Phelps
phenolic plastic fenoplast
phenolphthalein fenolftalein
phenophase fenofáze
phenoplast fenoplast
phenotype fenotyp
phenotypic fenotypický
Philadelphia okres v USA
Philadelphia město Spojené státy americké
Philadelphia Filadelfie
philanthropic dobročinný
philanthropist lidumil
philanthropist filantrop
philanthropists filantropové
philanthropy dobročinnost
Philip Philip
Philip Filip
Philippe Philippe
philippic filipika
philippine filipínský
Philippines Filipíny
Phillip Phillip
Phillips Phillips
Phillips Curve. Phillipsova křivka
philosopher filozof
philosophers filozofové
philosophic filozofický
philosophical filozofický
philosophically filozoficky
philosophies filozofie
philosophise filozofovat
philosophising filozofování
philosophize filozofovat
philosophize rozumovat
philosophized filozofoval
philosophized rozumoval
philosophy filozofie
Phipps Phipps
Phnom Penh hl.m. Kambodža
phone company telefonní společnost
phone plug telefonní konektor
phone up zavolat
phono plug cinch
phonograph gramofon
phonograph needle jehla do fonografu
phonograph record fonografický záznam
phonograph recording fonografický záznam
phonographic fonografický
phosphatase fosfatáza
phosphate fosfát
phosphate fosforečnan
phosphatic fosforečný
phosphatic fosfornatý
phosphatide fosfatid
phosphocreatine fosfokreatin
phospholipid fosfolipid
phospholipids fosfolipidy
phosphor fosfor
phosphor bronze fosforbronz
phosphoresce fosforeskovat
phosphorescence fosforescence
phosphorescence světélkování
phosphorescent fosforeskující
phosphoric fosforový
phosphoric fertilizer fosforečné hnojivo
phosphorous obsahující fosfor
phosphorus fosfor
photocopied okopírovaný
photocopier kopírovací stroj
photocopiers kopírovací stroje
photocopies fotokopie
photocopy fotokopie
photocopying fotokopírování
photograph fotografie
photograph fotit
photograph fotka
photograph vyfotit
photograph fotografie
photograph fotografovat
photograph vyfotografovat
photographed fotografovaný
photographer fotograf
photographer fotografka
photographers fotografové
photographic fotografický
photographic camera fotoaparát
photographic emulsion fotografická emulze
photographic equipment fotografické vybavení
photographic film film
photographic material fotografický materiál
photographic paper fotografický papír
photographic plate fotografická deska
photographically fotograficky
photographing fotografování
photographs fotografie
photographs snímky
photography fotografické umění
photography fotografie
photography fotografování
photolithography fotolitografie
photolithotrophic microorganism fotolitotrofní mikroorganismus
photomicrograph mikrografie
photomicrograph mikrofotografie
photomultiplier fotonásobič
photoorganotrophic microorganism fotoorganotrofní mikroorganismus
photoperiodicity fotoperiodicita
photoperiodism fotoperiodismus
photophilic organism fotofilní organismus
photophobia strach ze světla
photophobic organism fotofóbní organismus
photopic vision fotopické vidění
photoreceptor fotoreceptor
photorespiration fotorespirace
photosphere fotosféra
photosynthesis of plants fotosyntéza rostlin
phototherapy fototerapie
phototrophic microorganism fototrofní mikroorganismus
phototropism fototropismus
phototypesetter fotosázecí stroj
phototypesetting fotosazba
phreatophyte freatofyt
phyllo pastry listové těsto
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
physical evaporation fyzikální vypařování
physics of atmosphere fyzika atmosféry
physiographic fyziografický
physiographic factor abiotický faktor
physiographic succession fyziografická sukcese
physiography fyzická geografie
physiological evaporation fyziologické vypařování (rostlin)
physiological specialization fyziologická specializace
physiotherapist fyzioterapeut
physiotherapy fyzioterapie
phytogeographical floral ream fytogeografická rostlinná říše
phytogeography fytogeografie
phytopathogen fytopatogen
phytopathogen aggressivity agresivita fytopatogena
phytopathogen race rasa fytopatogena
phytopathogen toxin toxin fytopatogena
phytopathogenvirulence virulence fytopatogena
phytopathology fytopatologie
phytophage fytofág
phytophenology fytofenologie
phytoplankton fytoplankton
pick up vyzvednout
pick me up posilující prostředek
pick spot balancovat
pick spot vyrovnat balanc
pick up zvednout
pick up vyzvednout
pick up získat
pick up zachytit
pick up polododávka
pick up pickup
pick up zotavení
pick up the pace chytnout tempo
pickpocket kapsář
pickpocket kapesní zloděj
pickup polododávka
pickup přenoska
pickup převodník
pickup snímač
pickup pickup
pickup truck pickup
pictograph symbol
pictograph piktogram
pictographic obrázkový
pictographic piktografický
picture phone videotelefon
picture plane obrazová rovina
picture postcard pohlednice
picture postcard pohlednice
piecemeal problem problém kouskování
pigpen chlívek
pigpen vepřín
pile up složit na hromadu
pile up nahromadit
pile up navrstvit
pile up navršit
pile up skládat
pile up hromadná havárie
pileup velká bouračka
pileup hromadná havárie
pillowslip povlak na polštář
pilot experiment pilotní experiment
pilot project zkušební projekt
pimp dělat pasáka
pimp pasák
pimp kuplíř
pimpernel drchnička rolní
pimping kuplířství
pimple uher
pimple pupínek
pimply uhrovitý
pin up připíchnout
pin up plakát fotografie modelky
pin up připíchnout špendlíkem
pineapple ananasový
pineapple ananas
pineapple ruční granát
ping pong stolní tenis
pink slip vyhazov
pinpoint detailní
pinpoint identifikovat
pinpoint označit
pinpoint určit
pinpoint vypíchnout
pinpoint zdůraznit
pinprick krůpěj potu
pinstripe úzký proužek
pinup fotografie modelky
pinup plakát
pip jádro
pip oko tečka (na kostce)
pipal tree fíkovník
pipe roura
pipe trubka
pipe dýmka
pipe trubička
pipe potrubí
pipe lulka
pipe fajfka
pipe down sklapnout
pipe down ztichnout
pipe drain trubkový drén
pipe drain trubní drén
pipe drainage trubková drenáž
pipe for smoking dýmka
pipe irrigation network trubní závlahová síť
pipe irrigation system trubní závlahová síť
pipe organ varhany
pipe wrench trubkový klíč
piped vedený potrubím
piped trubkový
pipeline plynovod
pipeline potrubí
pipeline ropovod
pipelines potrubí
pipelining proudové zpracování
piper dudák
pipes potrubí
pipes roury
pipes trubky
pipes dudy
Pipestone okres v USA
pipette pipeta
pipettes pipety
pipework potrubí
piping potrubí
pipit druh zpěvného ptáka
pippin odrůda jablek
pips oka na kostce
pipsqueak nula
pipsqueak nicka
pisspoor vyčůraný
pisspoor ubohý
pit a pat ťuk ťuk
pit a pat bušení
pit a pat tepání
pit a pat tepat
pitcher plant špirlice
pitter patter cupitání
pitter patter cupot
plagiogeotropism plagiogeotropismus
plain spoken srozumitelně sdělený
plainspoken srozumitelně sdělený
plane polarized rovinně polarizovaný
plant allelopathy alelopatie rostliny
plant and equipment budovy a zařízení
plant capacity kapacita závodu
plant capacity kapacita systému
plant disease depression deprese choroby rostlin
plant disease long term prognosis dlouhodobá prognóza choroby rostlin
plant disease prognosis for many years víceletá prognóza choroby rostlin
plant disease short term prognosis krátkodobá prognóza choroby rostlin
plant disease spread rozšíření choroby rostlin
plant pest škůdce rostlin
plant pest long term prognosis dlouhodobá prognóza škůdce rostlin
plant pest prognosis for many years víceletá prognóza škůdce rostlin
plant pest short term prognosis krátkodobá prognóza škůdce rostlin
plant pest spread rozšíření škůdce rostlin
plant protection ochrana rostlin
plant protection microbiopreparation mikrobiopreparát na ochranu rostlin
plant resistance to pests odolnost rostliny proti škůdcům
plant resistance to pests vzdornost rostliny proti škůdcům
plant susceptibility náchylnost rostliny
plant test complex testovací soubor rostlin
plaster of Paris sádra
platypus ptakopysk
play growns up hrát si na dospělé
play sport sportovat
play sports sportovat
play up zveličovat
player piano mechanický klavír
playgroup dětský kroužek
playpen dětská ohrádka
plea of prejudice námitka podjatosti
plenipotentiary obecný zmocněnec
plenipotentiary zplnomocněnec
pleomorphism pleomorfismus
pleomorphism mnohotvarost
plop žbluňknutí
pluck up vzmužit se
pluck up the courage dodat si odvahy
plump hejno
plump skupinka
plump boubelatý
plump oplývající
plump bouchnutí
plump žuchnutí
plump bouchnout
plump vyhrknout
plump buclatý
plump krmit
plump vykrmit
plump plnoštíhlý
plump out nafouknout
plump out ztloustnout
plumper buclatější
plumpness zaoblenost
plumpness baculatost
plumpness plnoštíhlost
pluperfect předminulý
pneumatophore dýchací kořen
pneumatophore vzdušný kořen
point sample bodový vzorek (vody)
point sample prostý vzorek (vody)
point to point od bodu k bodu
point up zvýraznit
polar cap polární čepička
polarographic polarografický
polarography polarografie
pole jump skok o tyči
pole jump skok o tyči
pole placement umístění pólů
pole position první místo na startovním roštu
police department policejní oddělení
Police of the Czech Republic státní policie
political prisoner politický vězeň
Polluter Pays Principle, PPP. princip, že znečišťovatel platí
polluting component znečišťující složka (vodní hospodářství)
pollution of landscape znečištění krajiny
pollution point source bodový zdroj znečištění
polybrominated biphenyl PBB polybromovaný bifenyl
polybrominated biphenyl polybromovaný bifenyl (PBB)
polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) PAH polycyklický aromatický uhlovodík (angl.)
polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) PAK polycyklický aromatický uhlovodík (něm.)
polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH) polycyklický aromatický uhlovodík (PAU)
polygraph detektor lži
polychlorinated biphenyl (PCB) polychlorovaný bifenyl (PCB)
polymorphic mnohotvárný
polymorphic polymorfní
polymorphism mnohotvarost
polymorphism polymorfie
polymorphism polymorfizmus
polymorphism polymorfismus (biologie)
polymorphous mnohotvarý
polyp polyp
polypeptide polypeptid
polypetalous mnohoplátečný
polyphage polyfág
polyphase vícefázový
polyphonic polyfonní
polyphony polyfonie
polypi nádory
polypropylene polypropylen
polypus nádor
polypuses nádory
polysaprobity polysaprobita
polytopes úhelník
polytopic polytopický
polytypic polytypický
pom pom bambule
pomp pompa
pompadour druh účesu
pompano mořská ryba
Pompeii Pompeje
Pompey Pompey
pompon bambule
pomposity okázalost
pomposity pompéznost
pompous nafoukaný
pompous nabubřelý
pompous pompézní
pompously nafoukaně
pompousness nafoukanost
pong = ping pong stolní tenis
pony up zaplatit
pooh pooh bagatelizovat
poop lodní záď
poop záď
pooped utahaný
pooper zadek
pop populární
pop puknutí
pop taťka
pop a cap vystřelit z pistole
pop art pop art
pop down zaskočit
pop in přijít náhle do
pop in vklouznout do
pop in stavit se
pop off umřít
pop singer zpěvák pop music
pop the question požádat o ruku
pop up vynořit se
pop up neočekávaně se objevit
popcorn pražená kukuřice
popcorn noise praskavý šum
pope papež
pope of Rome římský papež
Popek Popek
popgun bouchačka
popgun dětská bouchačka
popgun vzduchovka
popish katolický
popish papežský
poplar topol
poplin popelín
Popocatepetl Popocatepetl, sopka v Mexiku
poppa taťka
popped bouchnutý
popped prasknutý
popper patentní knoflík
poppers patentní knoflíky
poppet drahoušek
poppet miláček
poppies vlčí máky
popping odprýskávání
popping praskání
poppy vlčí mák
poppy mák
poppy head makovice
poppy seed mák
poppycock nesmysl
poppyhead makovice
pops praská
popsicle druh zmrzliny na tyčce
populace chátra
populace lid
populace populace
popular lidový
popular oblíbený
popular populární
popularisation popularizace
popularise popularizovat
popularised popularizovaný
popularity popularita
popularity oblíbenost
popularity obliba
popularization popularizace
popularize popularizovat
popularized popularizoval
popularly populárně
popularly všeobecně
populate osidlovat
populate osídlit
populate zalidnit
populated zalidnit
populated obydlený
populated osídlený
populated zalidněný
population obyvatelstvo
population populace
population control, economic approach to kontrola populace, ekonomický přístup
population dynamics dynamika populace
population ecology demekologie
population ecology populační ekologie
population explosion populační explose
population momentum hybná síla populace
populations populace
populism populismus
populist populista
populous lidnatý
porcupine dikobraz
porcupines dikobrazi
pornographer autor pornografie
pornographic pornografie
pornographic pornografický
pornography pornografie
porphyrin porfyrin
porphyritic porfyrický
porphyry druh nerostu
porphyry porfyr
porpoise sviňucha
Port au Prince hl.m. Haiti
Port of Spain hl.m. Trinidad a Tobago
portable telephone mobil
positional competition soutěž o nabídkově omezené statky
post come up herbicide application aplikace herbicidu po vzejití (rostliny)
post office / (Czech) Post pošta
post operative pooperační
post operative postoperační
post operatively pooperačně
post production úprava filmového materiálu
postage stamp známka
postal receipt podací lístek
postcode (UK also postal code, US zip code) poštovní směrovací číslo
posterior pituitary neurohypofýza
postnuptial posvatební
postoperative postoperativní
postoperative pooperační
postoperative postoperační
postoperative care pooperační péče
postoperatively pooperačně
postpaid poštovné zdarma
postpone odkládat
postpone odložit
postpone odročit
postpone odsunout
postponed odložený
postponement odklad
postponement odročení
postponement of compulsory school attendance odklad povinné školní docházky
postponing odkládání
postponing odložení
postprandial jsoucí po jídle
postprocessor postprocesor
postproduction úprava filmového materiálu
postscript poznámka na konci
postscript postskriptum
postscript dodatek
postscript dovětek
postscript postskript
pot pourri směs vonných látek
pot pourri všehochuť
potamoplankton potamoplankton
potato crisps brambůrky
potato crisps čipsy
potato pancake bramborák
potato puree bramborová kaše
potato puree kaše
potential GDP potenciální HDP
potential output potenciální output
potpie druh masitého pokrmu
potpourri směsice
pound up zavřít do ohrady
powder puff pudrovátko
powderpuff pudrovátko
power plant elektrárna
power play přesilovka
PPI Index cen výrobců
PPL PeoPLe
PPLN Periodically Poled Lithium Niobate
PPM metody zpracování a výroby
PPN Programmer Project Number (currently known as UserID)
PPOSTFU Post Proof Or Shut The F Up
PPP parita kupní síly
PPPP Previous Paragraph was Polemical Position
PPS Parliamentary Private Secretary
pre come up herbicide application aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny)
pre empt předejít
pre empt zabránit
pre emption preventivní akce
pre emption right předkupní právo
pre emptive preemptivní
pre emptively preemptivně
pre packaged předvařený
pre print předběžný tisk
pre process předběžně zpracovat
pre processor preprocesor
pre prototype předprototyp
pre pubescent předpubertální
pre sowing herbicide application použití herbicidu před setím
pre tax, pretax před zdaněním
preamp předzesilovač
preamplifier předzesilovač
precapitalist předkapitalistický
Precautionary principle Princip předběžné opatrnosti
precept poučka
precept zásada
preceptive nařizovací
preceptor instruktor
preceptor preceptor
preceptor učitel
preceptoral system výchovný systém
precipice propast
precipice sráz
precipice svah
precipitable srážlivý
precipitance kvap
precipitance spěch
precipitancy kvap
precipitancy překotnost
precipitancy ukvapenost
precipitant srážedlo
precipitate překotný
precipitate sedlina
precipitate shodit
precipitate srazit
precipitate srázný
precipitate sraženina
precipitate srážet
precipitate ukvapený
precipitate urychlit
precipitate usazenina
precipitate usazovat
precipitate uspíšit
precipitate vyvolat
precipitated sražený
precipitately ukvapeně
precipitation přeháňka
precipitation precipitace
precipitation srážení
precipitation srážka
precipitation ukvapenost
precipitation vylučování
precipitation zbrklost
precipitation srážky
precipitous náhlý
precipitous překotný
precipitous srázný
precipitous strmý
precipitously náhle
precipitously prudce
precompute předzpracovat výpočtem
precompute předpočítat
precomputed předpočítaný
precomputed předzpracovaný výpočtem
preconception předsudek
preconceptions předsudky
predatory pricing dravá cenová tvorba
predictive power jasnovidectví
predispose učinit náchylným
predispose predisponovat
predisposed náchylný
predisposition náchylnost
preempt předejít
preempt zabránit
preemption přednostní
preemptive preventivní
preemptive ochromující
preemptive mající předkupní právo
preemptive zábranný
preemptive přivlastněný
preemptive získaný předem
preemptively preemptivně
preferential species preferenční druh
prelapsarian nevinný
preliminary pesticide test orientační zkoušky pesticidu
premiership období vlády premiéra
preoccupation bezmyšlenkovitost
preoccupation roztržitost
preoccupation zaujatost
preoccupation předpojatost
preoccupation zaměření se
preoccupation zabývání se
preoccupation velká starost
preoccupation hlavní myšlenka
preoccupation hlavní zájem
preoccupation zaujetí
preoccupied už použitý
preoccupied zaujatý
preoccupied ponořený
preoccupied zahloubaný
preoccupied zamyšlený
preoccupy upoutat pozornost
preoccupy zcela upoutat pozornost
preoperative předoperační
prep domácí úkoly
prep přípravka
prep přípravný
prep school brit. přípravka
prepaid předplacený
preparation přípravek
preparation preparace
preparation preparování
preparation příprava
preparation připravování
preparation přípravy
preparations přípravy
preparations přípravky
preparative přípravný
preparatory přípravný
prepare přichystat
prepare chystat
prepare uchystat
prepare připravovat
prepare připravit
prepare nachystat
prepare uchystat se
prepare připravit se
prepare for chystat se na
prepare oneself chystat se
prepare oneself nachystat se
prepare oneself přichystat se
prepare oneself uchystat se
prepared hotový
prepared nachystaný
prepared připravoval
preparedness připravenost
preparer připravovač
prepares pripravuje
preparing připravování
preparing připravující
preparing připravení
prepay předplatit
prepay předplácet
prepayment placení předem
prepayment předplatné
prepend předřadit
prepense záměrný
prepense úmyslný
preponderance převaha
preponderance přesila
preponderant převažující
preponderant převážný
preponderantly převážně
preponderate převažovat
preponderate převládat
preposition předložka
prepositional předložkový
prepositions předložky
prepossess inspirovat
prepossessing přitažlivý
prepossession předsudek
preposterous absurdní
preposterous neskutečný
preposterous nesmyslný
preposterously absurdně
preposterously směšně
preprint předběžný tisk
preprocess předběžně zpracovat
preprocessor preprocesor
prepubescent předpubertální
prepuce předkožka
presbyopia presbyopie
prescribed pesticide dose předepsaná dávka pesticidu
prescript nařízení
prescript předpis
prescription předpis
prescription recept
prescription lékařský předpis
prescription vydržení
prescriptions předpisy
prescriptions receptura
prescriptive nařizující
prescriptively normativně
presidentship prezidentství
press up klik
pressure group nátlaková skupina
presume upon nadužívat čeho
presumption odhad
presumption předpoklad
presumption fikce
presumptive předpokládaný
presumptive rights předpokládaná práva
presumptively pravděpodobně
presumptuous arogantní
presumptuous neskromný
presumptuous troufalý
presumptuously troufale
presumptuousness troufalost
presuppose domnívat se
presuppose očekávat
presuppose předpokládat
presupposed očekával
presupposed předpokládal
presupposes předpokládat
presupposition předpoklad
presymptomatic presymptomatický
pretax profit hrubý zisk (před zdaněním)
prevailing prices dané ceny
prevention of pollution prevence znečišťování, předcházení znečišťování
prevention of pollution prevence znečišťování
preventive pesticide application preventivní použití pesticidu
preventive protection preventivní ochrana
priapic týkající se mužnosti
priapic falický
priapism priapismus
price cap regulation regulace pomocí cenového limitu
price competition cenová konkurence
price leadership cenové vůdcovství
price out of proportion přehnaná cena
price policy cenová politika
price policy cenové zásady
price support cenová podpora
price support podpora cen
pricing policy cenová politika
primary production primární produkce (hydrobiologie)
primary productivity primární produktivita (limnologie)
primp (pečlivě) obléci
primrose path cesta rozkoše
principal šéf
principal hlavní
principal zmocnitel
principal jistina
principal ředitel
principality knížectví
principally většinou
principally hlavně
principally zejména
principals principy
Principe Principe
principle princip
principle zásada
principle podstata
principle poučka
principles principy
principles zásady
printed copy výtisk
printing opacity neprůhlednost tisku
printing press tiskařský lis
Pripet Pripet
Pripyat Pripet
private (limited) company soukromá společnost
private enterprise soukromý podnik
private enterprise soukromé podnikání
private old age pension scheme penzijní připojištění
private parts přirození
private property soukromý majetek
pro tempore dočasně
proctorship úřad proktora
proctoscope rektoskop
procyclical policy procyklická politika
produced pollution produkované znečištění (vodní hospodářství)
producer price index index výrobních cen
Producer Price Index Index cen výrobců
producer surplus spotřebitelský přebytek
product certification programs programy certifikace výrobků
product stewardship dozor nad výrobkem
production possibilities curve křivka výrobních možností
production possibility frontier hranice produkčních možností
production possibility frontier hranice produkčních možností
productive capital výrobní kapitál
professorship profesura
progress of proceedings stav řízení
prolapse prolaps
prolapse výhřez
prolly = probably asi
prompt okamžitý
prompt promptní
prompt prompt
prompt pohotový
prompt pobídka
prompt připomínka
prompt okamžitý, pohotový
prompt inspirovat
prompt nabádat
prompt pobídnout
prompted pobídnut
prompted pobízel
prompted pobízený
prompter nápověda
prompting pobízení
promptitude pohotovost k akci
promptitude pohotovost
promptitude promptnost
promptly okamžitě
promptly ihned
promptly pohotově
promptness pohotovost
prompts pobídky
prompts připomínky
prop podpěra
prop opora
prop podepřít
prop opřít
prop stojka
prop vzpěra
prop zarážka
prop up podpírat
propaganda propagace
propaganda propaganda
propagandist propagandista
propagandize propagovat
propagate propagovat
propagate rozmnožovat
propagated propagovaný
propagates propaguje
propagating propagující
propagation propagace
propagator propagátor
propagulum propagulum
propane propan
propanediol propandiol
propanol propylalkohol
propanone propanon
propel hnát
propel pohánět
propellant pohon
propellant pohonná látka
propelled hnaný
propelled poháněný
propellent poháněcí
propellent hnací
propeller lodní šroub
propeller vrtule
propelling hnací
propene propen
propene propylen
propensity tíhnutí
propensity náchylnost
propensity sklon
propensity tendence
proper náležitý
proper vyhovující
proper vhodný
proper pořádný
proper patřičný
proper náležitě
proper korektní
proper hodící se
proper řádný
proper vlastní
proper fraction pravý zlomek
proper name vlastní jméno osoby
proper noun vlastní jméno
proper subset vlastní podmnožina
proper subspace vlastní podprostor
properly řádně
properly důkladně
properly správně
properly náležitě
properly pořádně
propertied majetný
properties vlastnosti
properties nemovitosti
property majetek
property vlastnost
property development majetkový rozvoj
property manager správce majetku
property rights vlastnická práva
property rights principle princip vlastnických práv
property rights, efficient structures vlastnická práva, efektivní struktura
property rules pravidla vlastnictví
property tax daň z majetku
property tax dávka z majetku
property tax majetková daň
property value studies studie hodnoty nemovitostí
prophecies proroctví
prophecy proroctví
prophecy věštba
prophesy prorokovat
prophesy věštit
prophet hlasatel
prophet pionýr
prophet prorok
prophet učitel
prophet věštec
prophetess prorokyně
prophetess věštkyně
prophetic prorocký
prophetic věštecký
prophetical prorocký
prophetically prorocky
prophets proroci
prophylactic ochranný
prophylactic profylaktický
prophylaxis prevence
prophylaxis profylaxe
propinquity blízkost
propinquity podobnost
propinquity příbuznost
propinquity spřízněnost
propionate propionát
propitiate usmířit
propitiation smír
propitiation smiřování
propitiatory smírčí
propitiatory smířlivý
propitious příhodný
propitious příznivý
propitious vhodný
propjet spalovací turbína s vrtulí
propjet turbovrtulový motor
propolis včelí tmel
propolis propolis
proponent obhájce
proponent navrhovatel
proponent zastánce
proponents navrhovatelé
proponents zastánci
proportion dimenzovat
proportion poměr
proportion proporce
proportion rozměr
proportionable úměrný
proportional poměrný
proportional proporcionální
proportional úměrný
proportional sample poměrný vzorek (vody)
proportional tax proporcionální daň
proportional tax proporcionální
proportionality proporcionalita
proportionality přiměřenost
proportionality constant konstanta úměrnosti
proportionally proporcionálně
proportionally přiměřeně
proportionate přiměřený
proportionate úměrný
proportionate mortality ratio (PMR) relativní smrtnost, mortalita
proportionately přiměřeně
proportions proporce
proportions rozměry
proposal návrh
proposal nabídka
proposals nabídky
proposals návrhy
propose navrhnout
propose navrhovat
propose nabídnout
propose předložit
propose zamýšlet
proposed navrhovaný
proposed navržený
proposed navrhoval
proposer navrhovatel
proposes navrhuje
proposing navržení
proposition nemravný návrh
proposition nabídnutí
proposition nabídka
proposition věc
proposition poučka
proposition navrhnutí
proposition návrh
proposition tvrzení
proposition výrok
proposition záležitost
propositional výrokový
propositions návrhy
propound navrhnout
propound podporovat názor
propound položit
propound potvrdit
propound předložit k diskusi
propound předložit k ůvaze
propound tvrdit
propound zastávat se
propounded předložil
propped podepřel
propping podpírání
proprietary vlastník
proprietary vlastnictví
proprietary majitel
proprietary majitelé
proprietary chráněný
proprietary patentovaný
proprietary vlastnický
proprietary majitelský
proprietary majetnický
proprieties dobré mravy
proprietor vlastník
proprietor majitel
proprietorial vlastnický
proprietorially vlastnicky
proprietorship vlastnictví
proprietorship vlastnictví (výlučné)
proprietress držitelka
proprietress majitelka
propriety korektnost
propriety slušné chování
propriety zdvořilost
propriety slušnost
propriety způsobilost
propriety náležitost
propriety správnost
propriety vhodnost
propriety příhodnost
propriety případnost
proprioceptive proprioceptivní
proprioceptor proprioceptor
props pilíře
props podpěry
props rekvizity
propulsion pohon
propulsive pohonný
propulsive hnací
propulsive propulzní
propyl propyl
propylene propen
propylene propylen
proscription proskripce
proscription vypovědění
proscription úřední zákaz
proscriptive proskripční
prosencephalon přední mozek
prosopopoeia zosobnění
prospect šance
prospect možnost
prospect vyhlídka
prospect finanční vyhlídka
prospect rozhled
prospect theory teorie vyhlídek
prospecting pátrání
prospecting průzkum
prospective perspektivní
prospective budoucí
prospective eventuální
prospective možný
prospective případný
prospectively případně
prospector prospektor
prospector zlatokop
prospects perspektivy
prospects vyhlídky
prospects výhled
prospects perspektiva
prospectus prospekt
prospectuses prospekty
prosper prosperovat
prosper vzkvétat
prosperity prosperita
prosperity blahobyt
prosperous prosperující
prosperous úspěšný
prosperously prospěšně
prosperously úspěšně
protected landscape area chráněná krajinná oblast
protective measure for plants ochranné opatření u rostlin
protective period ochranná lhůta (závlahy)
protective reaction of plants ochranná reakce rostlin
protectorship protektorství
protoplasm protoplazma
protoplasmic protoplazmatický
protoplast protoplast
prototype prototyp
prototypes prototypy
prototypical prototypní
prototypical ukázkový
prototyping prototypování
prove a point dokázat (si) něco
psammophyte psamofyt
pseudocarp pseudokarp
pseudopod pseudopod
pseudopodia pseudopodie
psychiatric hospital psychiatrická léčebna
psychopath psychopat
psychopathic psychopatický
psychopathology psychopatologie
psychopathy psychopatie
psychophysicist psychofyzik
psychophysics psychofyzika
psychophysiology psychofyziologie
psychosphere psychosféra
psychotherapeutic psychoterapeutický
psychotherapeutic counselling psychologické poradenství
psychotherapist psycholog
psychotherapist psychoterapeut
psychotherapy psychoterapie
psychotropic psychotropní
psychotropic substance psychotropní látka
psychrophilic microorganism psychrofilní mikroorganismus
ptomaine poisoning otrava jedem ptomain
public (state) ownership veřejné (státní) vlastnictví
public corporation veřejná korporace
public expenditure veřejné výdaje
public limited company veřejná společnost
public opinion veřejné mínění
public ownership veřejné vlastnictví
public property veřejný majetek
public property veřejný zájem
public prosecutor státní žalobce
public prosecutor státní zástupce
public prosecutor’s office státní zastupitelství
public relations person mluvčí
public spending veřejné výdaje
public transport veřejná doprava
public transport (city public transport) městská hromadná doprava
puerperal puerperální
puff pastry křehké těsto
puff pastry lístkové těsto
puff up otéci
puff up naběhnout
puff up vychvalovat
puff up nafouknout
puff up vynášet
Pulitzer Prize Pulitzerova cena
pull apart rozebrat
pull up zastavit
pull up vytáhnout
pull up povytáhnout
pull up motorest
pull up shyb
pullup shyb
pulp kost
pulp kal
pulp rmut
pulp dřevovina
pulp buničina
pulp celulóza
pulp dužina
pulp dužnina
pulp vláknina
pulp kaše
pulp dřeň
pulp drť
pulpiness dužinatost
pulpit kazatelna
pulpwood vláknité dřevo
pulpy kašovitý
pulpy měkký
pump čerpadlo
pump pumpa
pump čerpat
pump pumpička
pump pumpování
pump vývěva
pump hustilka
pump pumpovat
pump for bike hustilka
pump up pumpovat
pump up napumpovat
pump up nahustit
pumped napumpovaný
pumper čerpač
pumper čerpací vrt
pumpernickel perník
pumping pumpování
pumping pumpující
pumping boring čerpací sonda
pumping drain čerpací drén
pumping drainage odvodnění čerpáním
pumping station vodárna
pumping station čerpací stanice
pumping test čerpací zkouška
pumpkin dýně
pumpkin tykev
pumpkins dýně
pumps pumpy
pup štěně
pupa kukla
pupae kukla
pupal kuklení
pupil žačka
pupil žák
pupil žákyně
pupil zornice
pupil’s record book žákovská knížka
pupillage nezletilost
pupils žáci
puppet maňásek
puppet loutkový
puppet loutka
puppet zmanipulovaný člověk
puppet marioneta
puppet panenka
puppet theatre loutkové divadlo
puppeteer loutkář
puppetry loutkařství
puppies štěňata
pupping kakání
puppy štěně
puppy panák
puppy hejsek
puppy dog eyes nevinné oči
puppy dog eyes oči neviňátka
puppy love dětská láska
puppyhood věk štěněte
puppyish štěněčí
pups štěňata
pure phytopathogen race jednoduchá rasa fytopatogena
purchase price kupní cena
purchasing department nákupní oddělení
purchasing power kupní síla
purchasing power of a currency kupní síla měny
purchasing power parity parita kupní síly
purchasing power parity theory teorie parity kupní síly
purification degree of waste water treatment plant účinnost čistírny odpadní vody
purification result for recipient účinek čištění na recipient (vodní hospodářství)
purple purpur
purple nachový
purple nach
purple fialový
purple fialova
Purple Heart Purpurové srdce
purplish nafialovělý
purport obsah
purport tresť
purport účel
purport mít za cíl
purport chtít to
purport chtít budit dojem
purport dělat si nárok
purport mít smysl
purport znamenat
purport význam
purport záměr
purport zjevný smysl
purport značit
purport mít význam
purported údajný
purported domnělý
purportedly údajně
purporting prohlašování
purporting zamýšlení
purports prohlašuje
purports zamýšlí
purpose smysl
purpose záměr
purpose cíl
purpose účel
purpose built účelně postavený
purpose built účelový
purpose of residence business účel pobytu podnikání
purpose of residence culture účel pobytu kulturní
purpose of residence employment účel pobytu zaměstnání
purpose of residence family účel pobytu rodinný
purpose of residence family reunification účel pobytu společné soužití rodiny
purpose of residence other účel pobytu ostatní
purpose of residence protection in [Czech] territory účel pobytu ochrana na území
purpose of residence residence in the territory on sufferance účel pobytu strpění pobytu na území
purpose of residence scientific research účel pobytu vědecký výzkum
purpose of residence studies účel pobytu studium purpose of residence
purposed záměrný
purposed cílevědomý
purposeful odhodlaný
purposeful účelný
purposefully záměrně
purposefulness cílevědomost
purposefulness rozhodnost
purposeless neúčelný
purposelessly bezúčelně
purposely schválně
purposes účely
purposive racionální
purposive účelný
push pull dvojčinný
push up vztlačit
push up vytlačit
push up zvednout
push up zvednout
push up vytlačit
push up klik
push up podprsenka se zdvojenou výstuží a kosticí
pushpin připínáček
put past nechat
put to sleep uložit ke spánku
put up vyvěsit
put up postavit
put up vybudovat
put up falešný
put up nastražený
put up smyšlený
put up resistance vzepřít se
put up with nechat si líbit
put up with snést
put up with snášet
put upon pronásledovaný osudem
putty semi putty tvárný semi tvárný
pygmy sperm whale kogie tuponosá
pyrography pyrotypie
pyrophoric samovznětlivý
pyrophosphate pyrofosforečnan
quantity supplied nabízené množství
quasi option value of preservation kvazi opční hodnota ochrany
rapped klepal
rappel slanění
rapper rapper
rapper klepátko
rapping klepající
rapport vztah
rapporteur zpravodaj
rapprochement sblížení
Rawlsian Difference Principle Rawlsianův princip rozdílu
reactive policy response politika reagující na škody
real property nemovitosti
real property nemovitost
real property tax daň z přidané hodnoty
real property transfer tax daň z převodu nemovitosti
reappear znovu se objevit
reappearance nový výskyt
reappeared znovu se objevil
reappears znovu se objevuje
reapply znovu zažádat
reappoint opětovně jmenovat
reappoint znovu dosadit
reappointment opětovné jmenování
reappraisal přehodnocení
reappraise přehodnotit
reappraised přehodnocený
reappraised přehodnotil
reappraised reklasifikovaný
red pepper paprika
registered partnership registrované partnerství
relative risk perceptions relativní vnímání rizika
repaper opětovně vytapetovat
repayment plan splátkový kalendář
repeating period doba opakování
reply paid poštovné placené adresátem
repopulate opětovně osídlit
repopulated opětovně osídlený
reported speech nepřímá řeč
representative consumer approach Přístup reprezentativního konzumenta
repurposing změna smyslu, změna účelu
request to resolve deficiencies of an application výzva k odstranění vad žádosti
requirements/elements of an application náležitosti žádosti
residence certificate with summary of previous residence permits potvrzení o pobytu s historií/přehledem předchozích pobytových oprávnění
resource of anthropogenic impact zdroj antropogenního působení
responsible representative odpovědný zástupce
resupply obnovit dodávku
review of an appeal dovolání
rice paper rýžový papír
rip up roztrhat
rip up roztrhnout
rip up roztrhávat
ripped rozpáraný
ripped off odtrhnul
ripped off ošizený
ripper rozparovač
ripper eso
ripper bezva věc
ripper bezva
ripping párání
ripple vlnění
ripple čeřit se
ripple zvlnění
rippled čeřil
riprap podkladová výztuha silnic
ripstop druh látky
risk perception vnímání rizika
river purifying plant říční čistírna vody
road apple koňský trus
rob Peter to pay Paul vytloukat klín klínem
roll of paper kotouč papíru
roll of paper role papíru
rolling stock apparatus zařízení drážního vozidla
rope up přivázat
roped party lanové družstvo
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off [zkr.]
round tripped vyměňován (dokument)
row pesticide spraying řádkový postřik pesticidem
RSPCA The Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals Královská společnost na ochranu zvířat
rubbertipped s gumou na konci
Ruppert Ruppert
salespeople prodavači
sample preservation konzervace vzorku (vody)
sandpaper brusný papír
sandpiper druh pobřežního ptáka
sapper ženista
sapphire safír
sapphire safírově modrá
sapphism lesbická láska
sappiness míznatost
sappiness sentimentálnost
sappiness šťavnatost
Sapporo město Japonsko
sappy svěží
sappy míznatý
sappy šťavnatý
sappy bláznivý
sappy sentimentální
saprophage saprofág
saprophile saprofil
saprophyte saprofyt
saprophytic saprofytický
saprophytic organism saprofytický organismus
sbs. apprent přímý dědic
scoop up vybrat lopatkou
scrapheap staré železo
scrapheap šrot
scrapped sešrotovaný
scrapped zrušený
scrapping drcení
scrapping šrotování
scrapping odložit
scrapple jitrnice lisovaná do formy
scrappy bojovný
scrappy nesouvislý
scrappy rozkouskovaný
scratch paper konceptní papír
Scripps Scripps
scupper poslat ke dnu
scupper zhatit
scupper zničit
seedlings steeping in pesticide solution máčení sadby v pesticidním roztoku
seizure (of property) zajištění
self appointed samozvaný
self approval sebeocenění
self employed person osoba samostatně výdělečně činná
self employed person OSVČ
self propelled samohybný
self purification capacity samočistící kapacita (vodního útvaru)
self support soběstačnost
seppuku harakiri
septuple sedminásobný
septuple sedminásobek
serve the purpose odpovídat účelu
serve the purpose vyhovovat účelu
set up shop otevřít obchod
set up shop začít podnikat
sewage disposal plant čistírna odpadní vody
sewerage purification plant kanalizační čistírna (vody)
sex appeal přitažlivost
shape up formovat se
shaped piece tvarovka
sharecropper pachtýř odvádějící nájemné v naturáliích
sharp productivity criterion ostré kritérium produktivity
sheep dip koupel pro ovce
sheepdip koupel pro ovce
Sheppard Sheppard
shipped naloděný
shipped zahrnutý
shipper lodník
shipper odesílatel
shipper speditér
shipper zasilatel
shipper podatel
shipping zaslání
shipping loďstvo
shipping lodní doprava
shipping doprava
shipping lodní
shipping nakládání
shipping nosnost
shipping přeprava
shipping expedice
shipping company lodní společnost
shipshape náležitý
shipshape úhledný
shipshape uspořádaný
shipwrecked person ztroskotanec
shopkeeper majitel obchodu
shopkeeper obchodník
shopkeepers majitelé obchodů
shopkeepers obchodníci
shopkeeping kupectví
shoppe obchod
shopped nakupoval
shopper zákazník
shopper kupující
shopper nakupující
shoppers kupující
shoppers zákazníci
shopping nákup
shopping nákupní
shopping nakupování
shopping bag nákupní taška
shopping center nákupní středisko
shopping center obchodní dům
shopping centre nákupní středisko
shopping mall nákupní středisko
shopping mall obchodní centrum
schlepp táhnout
schnapps druh silného alkoholu
School of Applied Arts vysoká škola umělecko průmyslová
Schumpeter Galbraith Hypothesis. Schumpeter Galbraithova hypotéza
sidestepped vynul se
simple deposit expansion multiplier jednoduchý multiplikátor depozitní expanze
sipped usrknul
sipped usrkl
sipping usrkávání
skinny dipping koupání bez plavek
skipped přeskočený
skipper kapitán
skipper velitel
skipper vedoucí
skipping přeskakování
skipping rope švihadlo
slap up fantastický
slapped plácl
slapped poplácal
slapper slapka (VB)
slapping plácající
sleeping partner tichý společník
slip up klopýtnout
slip up malá chyba
slippage skluz
slipped uklouzl
slipped vyklouzl
slipper bačkora
slipper pantofel
slipper trepka
slipperiness klouzavost
slipperiness kluzkost
slippers bačkory
slippers pantofle
slippery kluzký
slippery klouzavý
slipping klouzání
slipping prokluzování
slipping sklouzávající
slipping prokluz
slipping sklouzávání
slipping skluz
slipping uklouznutí
slippy kluzký
sloppier nedbalejší
sloppily nedbale
sloppiness nedbalost
sloppy nepořádný
sloppy lajdácký
Sloppy Joe žemle, naplněná nebo přikrytá mletým masem, vařeným v kořeněné rajčatové omáčce
snap up chňapnout po
snap up chňapnout
snap up lapnout
snap up polapit
snapped uchopil
snapper druh dravé želvy
snappier náhlejší
snappier pohotovější
snapping chňapání
snapping praskání
snapping turtle kajmanka dravá
snappish nevrlý
snappishness nedůtklivost
snappy kousavý
snappy pohotový
snippet kousek
snippet odstřižek
snippet úryvek
snippet zlomek
snippets úryvky
snippets útržky
snipping ústřižek
so quiet you can hear a pin drop tak ticho, že je možné slyšet dopad jehly na zem
soap opera mýdlová opera
soap opera seriál
soap powder mýdlový prášek
soap powder prací prášek
social purpose society obecně prospěšná společnost
socially optimum level of output společensky optimální úroveň výstupu
soda pop sodovka
some people leckdo
sophisticated equipment moderní vyspělé zařízení
soppy sentimentální
soppy ubrečený
soup spoon polévková lžíce
soup up nadupat
sowing seed steeping in pesticide solution máčení osiva v pesticidním roztoku
space capsule vesmírná kabina
space capsule pouzdro s přístroji při vesmírném letu
spaceport vesmírný přístav
spaceport kosmodrom
spaceship kosmická loď
spaceships kosmické lodě
Spanish speaking španělsky mluvící
spare part náhradní díl
spark plug zapalovací svíčka
spark plug svíčka
spatio temporal časoprostorový
spatio temporally časoprostorově
spatiotemporal časoprostorový
spatiotemporally časoprostorově
speak up mluvit hlasitě
special landscape conservation speciální ochrana krajiny
specialise in sth v (specialize) zaměřit se na něco
specialise in sth v (specialize) specializovat se
specialized phytopathogen form specializovaná forma fytopatogena
specific impact categories kategorie specifických dopadů
specific plant resistance specifická odolnost rostliny
specific properties specifické vlastnosti
specific symbol (payment identifier) specifický symbol
spectrograph spektrograf
spectrographic spektrografický
spectrophotometer spektrofotometr
spectrophotometry spektrofotometrie
spectroscope spektroskop
spectroscopic spektroskopický
spectroscopically spektroskopicky
spectroscopy spektroskopie
speed trap silniční radar
speed up zrychlit
speed up zrychlení
speedup urychlení
speedup zrychlení
speech therapy logopedie
spending pattern struktura výdajů
spermatophore spermatický vak
spermatophyte spermatofyt
spice up ochutit
spice up okořenit
spick and span jako ze škatulky
spider plant luštěnice trnitá
spillway protective dike přelivná ochranná hráz
spiritual and temporal leader duchovní a svtský vůdce
spit up vyplivnout
split payment rozdělená platba
split personality rozpolcená osobnost
split pin závlačka
split up rozdělit
split up rozdělit se
split up rozdělovat
split up rozdělovat se
split up rozejít se
spoil heap odval
spoilsport otrava
spokespeople mluvčí
spokesperson mluvčí
sponge up nasát
sponsorship sponzorství
spontaneous development of landscape samovolný vývoj krajiny
sponzorship sponzorství, patronátství
sporophyte sporofyt
sports complex sportovní zařízení
sports cup pohár
sportsmanship sportovní chování
spring up vyrazit
spring up vyskočit
spruce up vyparádit se
spruce up vystrojit se
standpipe stoupací potrubí
star pupil premiant
star pupil premiantka
state social support benefits dávky státní sociální podpory
statement of purpose programové prohlášení
step by step postupně
step by step krok za krokem
step response přechodová charakteristika
step up urychlit
step up vystupňovat
step up zvýšit
step up converter DC spínaný měnič
step up to přistoupit
step up to přikročit
stepparent nevlastní rodič
steppe step
stepped stupňový
stepper krokový motor
stepping krokování
stepping stupňování
stepping stone nášlapný kámen
stipple tečkování
stipple tečkovat
stipple tupovat
stipple tupování
stippling tečkování
stop payment zastavit placení
stop up utěsnit
stop up zacpat
stopgap improvizovaný
stopgap nouzové řešení
stopgap provizorium
stoppable zastavitelný
stoppage výpadek
stoppage zastavení
stoppage ucpání
stopped zastavený
stopped zastavil
stopper ucpávka
stopper zátka
stopper zátka (drenáže)
stopper doraz
stopper špunt
stoppered zazátkovaný
stopping zastavení
stopping plombování
stopping power zastavující účinek (též zastavovací síla)
stopping train osobní vlak
stopple zátka
stove pipe roura od kamen
stovepipe roura od kamen
strapped omezovaný
strapped vázaný
strapping urostlý
strip spraying pásový postřik (závlaha)
stripped holý
stripped svlečený
stripper striptérka
stripping loupání
stripping obnažování
stripping slupování
stripping stahování
stripping svlékání
stripping svléknutí
stripping stripování (vody)
stripping demontování
stripping odstraňování
stripping stírání
sub supplier subdodavatel
submit a proposal předložit návrh
submitting an application podání žádosti
successive approximation ADC AD převodník s postupnou aproximací
successive approximation register AD převodník s postupnou aproximací
super duper skvělý
supercomputer superpočítač
supercomputers superpočítače
superduper skvělý
Superfund Program. program superfondu
supergroup nadgrupa
supergroup nadskupina
superimpose navršit
superimpose překrýt
superimpose překrývat
superimpose superimponovat
superimpose superponovat
superimpose vrstvit
superimposed naskládaný
superimposed navrstvený
superimposed překrytý
superimposed superponovaný
superimposition překrytí
superiority hypothesis hypotéza nadřazenosti
superphosphate superfosfát
superpose překrýt
superpose superponovat
superposed překryl
superposed superponoval
superposed superponovaný
superposition superpozice
superpower supervelmoc
superpower velmoc
superpowers supervelmoci
superscript horní index
superscription nadpis
superscripts horní indexy
supper večeře
suppertime doba večeře
supplant vytlačit
supplanted vytlačený
supplanter náhrada
supple poddajný
supple přizpůsobivý
supple čilý
supplem příloha
supplement dodatek
supplement doplněk
supplement doplňovat
supplement příloha
supplement doplatek
supplement přídavek
supplement doplnit
supplemental dodatečný
supplemental doplňující
supplementary dodatečný
supplementary doplňkový
supplementary dodatkový
supplementary přídavný
supplementary mineral fertilizing applicator přihnojovač (vody)
supplementation doplnění
supplementation zásobení
supplemented doplněný
supplements dodatky
supplements doplňky
supplements přílohy
suppleness ohebnost
suppleness pružnost
suppliant uctivý žadatel
suppliant žadonící
supplicant modlící se
supplicant prosebník
supplicant snažně prosící
supplicant žadatel
supplicate snažně prosit
supplication prosba
supplicatory pokorný
supplicatory prosebný
supplied zásobený
supplied dodávali
supplied dodáván
supplier dodavatel
suppliers dodavatelé
suppliers zásobovatelé
supplies zásoby
supplies dodává
supplies pomocný materiál
supplies dodávky
supplies zásobování
supply zprostředkovávat
supply dodat
supply dodatek
supply dodávání
supply dodávat
supply dodavatelsky
supply dodávka
supply dovoz
supply nabídka
supply nabídkový
supply nahrazovat
supply napájecí
supply napájení
supply napájet
supply obstarávat
supply posila
supply poskytnout
supply poskytnutí
supply přispět
supply příspěvek
supply přísun
supply přítok
supply přivádět
supply přívod
supply suplovat
supply suplující
supply uspokojit
supply zajistit
supply zásoba
supply zásobení
supply zásobit
supply zásobovací
supply zásobování
supply zásobovat
supply zásoby
supply zastat
supply zastoupit
supply zastupovat
supply přísun (do systému)
supply doplnit
supply nahradit
supply and demand nabídka a poptávka
supply and demand poptávka a nabídka
supply and demand curve křivka nabídky a poptávky
supply curve nabídková křivka
supply line přívodní potrubí
supply price nabídková cena
supply schedule schéma nabídky
supply side ze strany nabídky
supply side nabídkový
supply side economics nabídková ekonomika
supply side economics ekonomie strany nabídky
supply voltage rejection ratio (SVRR) potlačení změny napájecího napětí
supply water užitková voda
supplying dodávající
supplying dodávání
supplying nahrazení
supplying nahrazující
supplying napájení
supplying poskytování
supplying zásobování
support pomoc
support podpora
support nosník
support opřít
support podepřít
support podpěra
support podpěrka
support podpírat
support podporovat
support živit
support podpůrný
support podpora, pomoc
support držák
support opěrný bod
support podpěrný bod
support výztuž
support opora
support opěra
support podepření
support podpořit
support vyztužit
supportability snesitelnost
supportable snesitelný
supported podporovaný
supported podporoval
supported podporován
supporter podporovatel
supporter fanoušek
supporter přívrženec
supporters fanoušci
supporters podporovatelé
supporters přívrženci
supporters příznivci
supporting doprovodný
supporting nosný
supporting opěrný
supporting podpěrný
supporting podporování
supporting podporující
supporting podpůrný
supporting document podpůrný dokument
supportive podporující
supportive podpůrný
supports podporuje
supposal předpoklad
suppose předpokládat
suppose domnívat se
supposed domnělý
supposed předpokládaný
supposed údajný
supposedly pravděpodobně
supposedly prý
supposedly údajně
supposes předpokládá
supposing předpokládající
supposing předpokládání
supposing připouštění
supposition předpoklad
suppositional domnělý
suppositional hypotetický
suppositious hypotetický
suppositious domnělý
supposititious podvržený
supposititious nepravý
suppository čípek
suppress potlačit
suppress zakázat
suppress zamlčet
suppress zrušit
suppressant supresivum
suppressed potlačený
suppressed inflation potlačená inflace
suppresses potlačuje
suppressible utajitelný
suppressing potlačující
suppression potlačení
suppression utajení
suppression zamlčení
suppressive potlačovací
suppressive zatajovací
suppressor odrušovač
suppressor potlačovatel
suppressor tlumivka
suppurate zhnisat
suppurate hnisat
suppurating hnisající
suppurating hnisavý
suppuration hnisání
suppuration supurace
supreme pontif nejvyšší pontifik
sustainability principle princip udržitelnosti
swappable prohoditelný
swappable vyměnitelný
swapped vyměněný
swapped zaměněný
swapping vyměňování
swapping vyměňující
swapping zaměňování
sweep up smést
sweep up zamést
synanthropophyte synantropofyt
tabloid newspaper plátek
tail pipe koncová trubka
tailpipe výfuk
take photographs fotografovat
tape player přehrávač
tapped klepal
tapped napíchnutý
tapped napojený
tapper pecař
tappet vačka
tappet zdvihátko
tapping klepání
tapping odposlouchávání
tapping odpich
tapping poklep
tax inspector (inspector of taxes) daňový inspektor
tax proposal daňový návrh
taxable supply zdanitelná nabídka
teenybopper puberťák
telephotograph fototelegrafie
telephotography telefotografie
telescopic boom platform kloubovo teleskopická plošina
temporarily protected area přechodně chráněná plocha
temporary employment přechodné zaměstnání
temporary open drain dočasný odvodňovací příkop
temporary protection dočasná ochrana
termination of parental responsibility zbavení rodičovské zodpovědnosti
terms of payment (payment terms) platební podmínky
the currency appreciates měna se zhodnocuje
the least upper bound supremum
the people lid
ticket inspector (transport) revizor
tight lipped tajnůstkářský
tightlipped tajnůstkářský
tip top prvotřídní
tip top skvělý
TIPP Test Instrument Planning and Programming
Tippecanoe okres v USA
tipped nakloněný
tipper vyklápěcí vozidlo
tipper sklápěč
tipper sklápěčka
tipper truck sklápěcí nákladní automobil
tippet pelerína
tipping sklápěcí
tipping sklápění
tipping vyklápění
Tipping Charge poplatek za skládkování
tipple alkohol
tipple chlastat
tippler vyklápěč
tippler výklopník
tiptop perfektně
tiptop prvotřídní
tiptop skvělý
tissue paper hedvábný papír
tissue paper hedvábný papír
to supply sb with st poskytnout komu co
to supply sb with st dodat
to this purpose za tímto účelem
toilet paper toaletní papír
top up doplnění
topographer topograf
topographic topografický
topographical topografický
topographically topograficky
topography topografie
topped přesahoval
topped převyšoval
topped up opilý
topper ořezávač např. řepy
topper cylindr
topper osoba převyšující ostatní
topping naplňování
topping poleva
toppings polevy
topple svalit
topple kymácet
topple převrhnout
topple svrhnout
toppled svalený
toppled převrhlý
topples hroutí
toppling kymácení
topspin falšovaný úder do míčku
touchpaper dráždit
townspeople měšťané
TPIPT Technology Planning Integrated Product Team
tracing paper pauzovací papír
tradespeople obchodníci
transfer of property majetkový převod
transship point překladiště
trappable polapitelný
trapped lapený
trapper lovec kožešin
trapper traper
trapper zálesák
trapping zachycování
trapping odchyt
trappings čabraka
trial/probationary period zkušební doba
tribespeople členové kmene
trigger happy impulzivní
trip up udělat chybu
trip up zakopnout
triple jump trojný skok
triple jump trojskok
tripped klopýtl
tripper turista
tripping klopýtnutí
troop carrier ship vojenská transportní loď
troopship druh vojenského plavidla
trophic potential trofický potenciál
tropical pitcher plant láčkovka
tropopause tropopauza
troposphere troposféra
tropospheric troposférický
trump up zosnovat
trumped up zinscenovaný
tryptophan tryptofan
tuppence dvě pence
tupperware trademark plastové krabičky na jídlo
turboprop turbovrtulový motor
typescript strojopis
typographer tiskař
typographer typograf
typographic typografický
typographical typografický
typographically typograficky
typography knihtisk
typography typografie
ultra low volume pesticide application zmlžování pesticidem
unappealable neodvolatelný
unappealingly nevábně
unappeased nesmířený
unappetizing neestetický
unappetizing nechutný
unapplied nepoužitý
unapplied neaplikovaný
unappreciative nevděčný
unapproachability nedosažitelnost
unapproachable nepřístupný
unappropriated nepřivlastněný
unapprove nesouhlasit
unapprove nepotvrdit
unapprove neschválit
unapproved nepotvrdil
unapproved neschválený
unapproved neschválil
unapproved nesouhlasil
underpopulation malé zalidnění
undroppable neschopný být upuštěn
uneconomic proposition nehospodárný návrh
unequipped nepřipravený
unequipped nevybavený
unhappier nešťastnější
unhappiest nejnešťastnější
unhappily nešťastně
unhappiness neštěstí
unhappiness smutek
unhappy nešťastný
unmapped nezmapovaný
unopposed přijímaný bez odporu
unopposed bez odporu
unpopular nepopulární
unpopularity neoblíbenost
unpopularity nepopulárnost
unprepared nepřipravený
unpreparedness nepřipravenost
unprepossessing neatraktivní
unprincipled bezcharakterní
unprincipled bezzásadový
unprompted samovolný
unprompted spontánní
unpropitious neblahý
unpropitious nepříznivý
unstoppable nezastavitelný
unstoppable nezadržitelný
unstoppably nezastavitelně
unstopped nezastavený
unstoppered nezazátkovaný
unsupportable neobhajitelný
unsupportable nesnesitelný
unsupported nepodporovaný
unswappable neprohoditelný
unswappable nevyměnitelný
untapped nevyužitý
untrappable nepolapitelný
unwrapped vybalený
unwrapped rozbalený
up to the present day dodnes
upkeep údržba
upkeep udržování
UPP princip uživatel platí
upper svrchní
upper hořejší
upper horní
upper vrchní
upper bound horní hranice
upper case velkými písmeny
upper case velká písmena
upper case velká písmena
upper class vyšší třída
upper class vysoká společnost
upper class vysoká společnost
upper crust horních deset tisíc
upper crust smetánka
Upper House horní sněmovna
Upper Silesia Horní Slezsko
upper water horní voda
uppercase napsaný velkými písmeny
uppercut druh úderu v boxu
uppercut úder zvedák
uppermost nejhořejší
uppish arogantní
uppity povyšující se
uppity povýšený
upright piano pianino
upset the applecart překazit plán
upward pressure vztlak
useful phytophage užitečný fytofág
vacuum pump vývěva
vacuum pump vakuová pumpa
vacuum pump sací pumpa
valuable property (valuables) hodnotný majetek
vamp up slátat
ventilation pipe zavzdušňovací trubka
vermiform appendix slepé střevo
virus preparation virový přípravek
visa for the purpose of collecting a residence permit vízum za účelem převzetí povolení k pobytu
visible trade (imports, exports) viditelný obchod (dovozy, vývozy)
vital cycle adaptation of parasite and host přizpůsobení životního cyklu parazita a hostitele
vox populi hlas lidu
VP = vice president viceprezident
walking papers propouštěcí papíry
walking papers vyhazov
wall pepper rozchodník ostrý
wallpaper vytapetovat
wallpaper obrázek na pozadí pracovní plochy
wallpaper tapeta
wallpapers tapety
Waste Isolation Pilot Plant (WIPP). mezisklad jaderného paliva
waste paper papír na vyhození
waste paper sběrový papír
waste paper papír na vyhození
waste pipe odpadová roura
waste production prevention předcházení vzniku odpadu
waste tipper automobil pro odvoz odpadu
waste water purifying plant čistírna odpadní vody
wastepaper papírové odpadky
wastepaper papírový odpad
wastepaper basket koš na papír
water phosphatisation fosfátování vody
water pipe vodovodní trubka
water pipes vodovod
water piping vodovod
water property vlastnost vody
water pump vodní pumpa
water supplies vodovody
water supply vodovod
water supply vodovod
water supply course vodárenský tok
water supply reservoir vodárenská nádrž
water treatment plant capacity kapacita úpravny vody
water vapour desorption desorpce vodní páry
waterpipe vodovod
waxed paper voskovaný papír
weapons plutonium zbraňové plutonium
weekly paper týdeník
well appointed dobře vybavený
well equipped dobře vybavený
well proportioned pěkně rostlý
wettable pesticide powder smáčitelný prášek pesticidu
whip up vybičovat
whip up vzbudit
whip up zburcovat
whipped bičovaný
whipped šlehaný
whipped cream šlehačka
whipper mrskač
whippers in pomocníci lovců
whippers in psovodi
whippersnapper nadutec
whippet ohař
whippet malý tank
whippet malý chrt
whipping bičování
whipping šlehání
whipping porážka
whipping bitka
whipping bití
whipping obtáčení
whipping omotávání
whipping boy obětní beránek
whipping boy obětní beránek
whipping top vlk
whipping top vlk
Whipple Whipple
whippy připomínající bič
whippy ohebný
white paper bílý papír
whopper lež
whopper něco ohromného
whopping obrovský
will happen stane se
Willingness To Pay, WTP ochota platit
wind a company up ukončit činnost firmy
windpipe průdušnice
wipe up smést
wipe up vytřít
wood pulp celulóza
wood pulp buničina
wood pulp dřevoviny
wood pulp dřevovina
working papers pracovní povolení
workpeople dělníci
worshipped uctíval
worshipped uctívaný
worshipped vážený
worshipper věřící
worshipper uctívač
worshippers uctívatelé
worshipping uctívání
wrap up balit
wrap up nabalit
wrap up zabalit
wrap up zavinout
wrapped zabalený
wrapper obal
wrapper obálka
wrappers obaly
wrapping balení
wrapping paper balicí papír
writing paper dopisní papír
writing paper dopisní papír
x ray apparatus rentgenový přístroj
x ray photograph rentgenový snímek
x ray photograph rentgenogram
x ray photography rentgenografie
x ray spectroscopy rentgenová spektroskopie
Xanthippe xantipa
xerographic copier elektrografický kopírovací přístroj
xerographic copier xerograf
xerographic copy xerografická kopie
xerographic copy xerografický otisk
xerographic copy xerogram
xerographic printer xerografická tiskárna
yellow copper mosaz
yippee
yippee jupíí!
Yom Kippur Jom Kippur
yuppie Young Urban Professional
yuppie mladý ctižádostivý podnikatel
yuppy Young Urban Proffesional
zapper dálkový ovladač
zapper přístroj, který zabíjí hmyz elektrickým proudem
zapping vymazání (např. elektronické paměti), ničení
zeppelin vzducholoď
Zeppelin Zeppelin
zero population growth nulový populační přírůstek
zero population growth nulový přírustek obyvatelstva
zig zag fold paper skládaný papír
zipp in sbalit
zipper zip
zipperhead člověk s omezenými obzory
zipping zavírání zipu
zippo energický
zippy živý
zippy plný elánu
zippy energický


Levné letenky z Prahy

Překlady jednotlivých slov:

p
prazdny text
p


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2020 - všechna práva vyhrazena | Dnešní cena zlata | České ceny stříbra | Cena zlata | | Angličtina Mladá Boleslav

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace