Slovník online
Anglicko český slovník online

ANAGRAM - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"anagram" - přejít k překladu


anagram česky znamená: přesmyčka, anagram, anagramatický, přesmyknout, anagramy, apanáž, apanáž, plošné odvodnění, plošná drenáž, škádlení, dobírání si, šlechta, aristokracie, biologické odvodnění, management, manažerka, manažer, krveprolití, masakr, městský hospodář, spoluředitel, oběživo, ražba, drobné, dvouetážová drenáž, kombinovaná drenáž, konkubinát, drenážní souřad, svodný odvodňovací příkop, kontrarozvědka, kontrašpionáž, podvod, křížová drenáž, řízení poptávky, poptávkově orientované řízení, vypouštění, odvodnění, vysoušení, odvodňování, drenáž, povodí, odvodňovací kanál, hustota odvodňovací kanálové sítě, objekt odvodňovacího kanálu, drenážní odtok, specifický drenážní odtok, odvodňovací zařízení, odvodňovací prvek, odvodňovací detail, drenážní filtr, drenážní proudění, drenážní skupina, drenážní šachtice, drenážní stroj, způsob odvodnění, odvodňovací síť, drenážní síť, hustota odvodňovací sítě, hustota drenážní sítě, drenážní výusť, drenážní potrubí, odvodňovací čerpací stanice, drenážní objekt, odvodňovací soustava, zaústění odvodňovací soustavy, páskování, drenážní rýha, drenážní voda, drenážní šachtice, drenáž s podrýváním, drenáž s hloubkovým kypřením, drenáž s podrýváním, podřadné řezivo, pilařský odpad, systém environmentálního managementu, audit systému environmentálního managementu, audit systému environmentálního managementu, kritéria auditu systému environmentálního managementu, špionáž, výkopová technologie výstavby drenáže, bezvýkopová technologie výstavby drenáže, ošidit, obalamutit, podvodník, obhospodařování rybníků (chovných), Flanagan, generální manažer (ředitel), gravitační odvodnění, horizontální drenáž, hypnotický, integrovaný management škůdců (IPM), ojedinělá drenáž, odvodňování půdy, drenážní systém skládky, péče o krajinu, počet řádků, místní odvodnění, podélná drenáž, hlavní odvodňovací kanál, ovládat, hospodařit, řídit, vést, zvládnout, postarat se, spravovat, podařit se, dovést, dokázat, ovladatelnost, ovladatelný, ovladatelnost, zařídil, zařízený, veden, řízený, řízen, řízená pomoc, řízený plovoucí měnový kurz, správa, management, vedení, řídící, řízení, představenstvo, indikátor řízení environmentálního profilu, vedení, manažerský, správce, vedoucí, ředitel, manažer, manažerka, výjezdní zasedání manažerů, ředitelka, vedoucí, řídící, manažerský, manažersky, manažeři, úřad manažera, dovede, zvládnutí, správní, řídící, disponent, vrchní ředitel, jednatel, hl.m. Nikaragua, trhem řízená ekonomika, správce paměti, obyvatelé domu, zvěřinec, zvládnutí do detailů, zvládnutí do detailů, střední úroveň řízení, špatně spravovat, špatná správa, korupce, krtčí drenáž, drenáž s krtkováním, vyčítat, rýt, rejpal, otravovat, obtěžovat, otrava, herka (kůň), závodní kůň, poník, Nagasaki, otrávený, obtěžovaný, rýpal, rejpal, otravný člověk, obtěžování, město Japonsko, otravné kecy, Nagy, nezletilost, neútočení, smlouva o neútočení, devítiúhelník, řídící systém objektově orientované databáze, sběrný odvodňovací příkop, sirotčinec, odpadní kanál, fara, záštita, ochrana, protekce, nucená práce, osobnost, navlažovací drenáž, trubková drenáž, manažer hráčů, správce majetku, odvodnění čerpáním, regulační drenáž, Rérollova drenáž, doba prázdnění nádrže, msta, řízení rizika, etapové odvodnění, štěrbinová drenáž, potíž, překážka, utopenec, zádrhele, zachycuje, potíže, specifický drenážní odtok, divadelní ředitel, režisér, režisér, ustálené drenážní proudění, podzemní odvodnění, postupné odvodnění, povrchové odvodnění, udržitelné lesní hospodářství, synagoga, systematická drenáž, systematické odvodnění, věkem mezi 13 a 19 lety, mladistvý, dospívající, chlapec mezi 13 a 19 rokem, dívka mezi 13 a 19 rokem, mladistvý, nezletilý, teenager, mladiství, dorost, teenageři, trubková drenáž, tonáž, nosnost, řízení celkové kvality, tranzientní drenážní proudění, příčná drenáž, dvouetážová drenáž, nekontrolovatelný, neovladatelný, neovladatelně, neustálené drenážní proudění, vertikální drenáž, nevolnictví, nevolnictví, odpadové hospodářství, zákon o odpadech, odpadové hospodářství, vodohospodářská krajina, vodohospodářská stavba, řízení jakosti vody vodního útvaru, blesková drenáž, protisměrná drenáž.

Překlad "anagram" z angličtiny do češtiny přeložil Anglicko český slovník.

Anglicky Český překlad
anagram přesmyčka
anagram anagram
anagrammatic anagramatický
anagrammatize přesmyknout
anagrams anagramy
apanage apanáž
appanage apanáž
areal drainage plošné odvodnění
areal drainage plošná drenáž
badinage škádlení
badinage dobírání si
baronage šlechta
baronage aristokracie
biological drainage biologické odvodnění
board of management management
business manager manažerka
business manager manažer
carnage krveprolití
carnage masakr
city manager městský hospodář
co manager spoluředitel
coinage oběživo
coinage ražba
coinage drobné
combination drainage dvouetážová drenáž
combined drainage kombinovaná drenáž
concubinage konkubinát
conducting drainage assembly drenážní souřad
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
counterespionage kontrarozvědka
counterespionage kontrašpionáž
cozenage podvod
cross drainage křížová drenáž
demand management řízení poptávky
demand side management. poptávkově orientované řízení
drainage vypouštění
drainage odvodnění
drainage vysoušení
drainage odvodňování
drainage drenáž
drainage basin povodí
drainage canal odvodňovací kanál
drainage canal network density hustota odvodňovací kanálové sítě
drainage canal structure objekt odvodňovacího kanálu
drainage discharge drenážní odtok
drainage discharge module specifický drenážní odtok
drainage equipment odvodňovací zařízení
drainage equipment element odvodňovací prvek
drainage equipment element odvodňovací detail
drainage filter drenážní filtr
drainage flowing drenážní proudění
drainage group drenážní skupina
drainage inspection well drenážní šachtice
drainage machine drenážní stroj
drainage method způsob odvodnění
drainage network odvodňovací síť
drainage network drenážní síť
drainage network density hustota odvodňovací sítě
drainage network density hustota drenážní sítě
drainage outlet structure drenážní výusť
drainage pipe line drenážní potrubí
drainage pumping station odvodňovací čerpací stanice
drainage structure drenážní objekt
drainage system odvodňovací soustava
drainage system admission zaústění odvodňovací soustavy
drainage tapening páskování
drainage trench drenážní rýha
drainage water drenážní voda
drainage well drenážní šachtice
drainage with deep digging drenáž s podrýváním
drainage with depth loosening drenáž s hloubkovým kypřením
drainage with digging drenáž s podrýváním
dunnage podřadné řezivo
dunnage pilařský odpad
environmental management system systém environmentálního managementu
environmental management system audit audit systému environmentálního managementu
environmental management system audit audit systému environmentálního managementu
environmental management system audit criteria kritéria auditu systému environmentálního managementu
espionage špionáž
excavation technology of drainage construction výkopová technologie výstavby drenáže
excavationless technology of drainage construction bezvýkopová technologie výstavby drenáže
finagle ošidit
finagle obalamutit
finagler podvodník
fish pond management obhospodařování rybníků (chovných)
Flanagan Flanagan
general manager generální manažer (ředitel)
gravity drainage gravitační odvodnění
horizontal drainage horizontální drenáž
hypnagogic hypnotický
Integrated Pest Management (IPM). integrovaný management škůdců (IPM)
isolated drainage ojedinělá drenáž
land drainage odvodňování půdy
landfill drainage system drenážní systém skládky
landscape management péče o krajinu
linage počet řádků
local drainage místní odvodnění
longitudinal drainage podélná drenáž
main drainage canal hlavní odvodňovací kanál
manage ovládat
manage hospodařit
manage řídit
manage vést
manage zvládnout
manage postarat se
manage spravovat
manage podařit se
manage dovést
manage dokázat
manageability ovladatelnost
manageable ovladatelný
manageableness ovladatelnost
managed zařídil
managed zařízený
managed veden
managed řízený
managed řízen
managed care řízená pomoc
managed floating exchange rate řízený plovoucí měnový kurz
management správa
management management
management vedení
management řídící
management řízení
management of a comp představenstvo
management performance indicator indikátor řízení environmentálního profilu
managements vedení
manager manažerský
manager správce
manager vedoucí
manager ředitel
manager manažer
manager manažerka
manager retreat výjezdní zasedání manažerů
manageress ředitelka
manageress vedoucí
managerial řídící
managerial manažerský
managerially manažersky
managers manažeři
managership úřad manažera
manages dovede
managing zvládnutí
managing správní
managing řídící
managing clerk disponent
managing director vrchní ředitel
managing director jednatel
Managua hl.m. Nikaragua
market managed economy trhem řízená ekonomika
memory manager správce paměti
menage obyvatelé domu
menagerie zvěřinec
micromanage zvládnutí do detailů
micromanagement zvládnutí do detailů
middle management střední úroveň řízení
mismanage špatně spravovat
mismanagement špatná správa
mismanagement korupce
mole drainage krtčí drenáž
molening drainage drenáž s krtkováním
nag vyčítat
nag rýt
nag rejpal
nag otravovat
nag obtěžovat
nag otrava
nag herka (kůň)
nag závodní kůň
nag poník
Nagasaki Nagasaki
nagged otrávený
nagged obtěžovaný
nagger rýpal
nagger rejpal
nagger otravný člověk
nagging obtěžování
Nagoya město Japonsko
nags otravné kecy
Nagy Nagy
nonage nezletilost
nonaggression neútočení
nonaggression pact smlouva o neútočení
nonagon devítiúhelník
object oriented database management system řídící systém objektově orientované databáze
open collecting drainage ditch sběrný odvodňovací příkop
orphanage sirotčinec
outlet drainage canal odpadní kanál
parsonage fara
patronage záštita
patronage ochrana
patronage protekce
peonage nucená práce
personage osobnost
Peterson drainage navlažovací drenáž
pipe drainage trubková drenáž
player manager manažer hráčů
property manager správce majetku
pumping drainage odvodnění čerpáním
regulation drainage regulační drenáž
Rérolle drainage system Rérollova drenáž
reservoir drainage period doba prázdnění nádrže
revenage msta
risk management řízení rizika
sequential drainage etapové odvodnění
slotted drainage štěrbinová drenáž
snag potíž
snag překážka
snag utopenec
snags zádrhele
snags zachycuje
snags potíže
specific drainage discharge rate specifický drenážní odtok
stage manager divadelní ředitel
stage manager režisér
stage manager režisér
steady drainage flowing ustálené drenážní proudění
subsurface drainage podzemní odvodnění
successive drainage postupné odvodnění
surface drainage povrchové odvodnění
sustainable forest management udržitelné lesní hospodářství
synagogue synagoga
systematic drainage systematická drenáž
systematic drainage systematické odvodnění
teenage věkem mezi 13 a 19 lety
teenage mladistvý
teenage dospívající
teenager chlapec mezi 13 a 19 rokem
teenager dívka mezi 13 a 19 rokem
teenager mladistvý
teenager nezletilý
teenager teenager
teenagers mladiství
teenagers dorost
teenagers teenageři
tile drainage trubková drenáž
tonnage tonáž
tonnage nosnost
total quality management řízení celkové kvality
transient drainage flowing tranzientní drenážní proudění
transversal drainage příčná drenáž
two layer drainage dvouetážová drenáž
unmanageable nekontrolovatelný
unmanageable neovladatelný
unmanageably neovladatelně
unsteady drainage flowing neustálené drenážní proudění
vertical drainage vertikální drenáž
villainage nevolnictví
villeinage nevolnictví
waste management odpadové hospodářství
waste management act zákon o odpadech
waste management system odpadové hospodářství
water management landscape vodohospodářská krajina
water management structure vodohospodářská stavba
water quality management řízení jakosti vody vodního útvaru
zig zag drainage blesková drenáž
zigzag drainage protisměrná drenáž


Levné letenky z PrahyLevné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2024 - všechna práva vyhrazena | Aktuální cena zlata v korunách | Ceny stříbra | Investiční stříbro | | Angličtina Mladá Boleslav | Zásady zpracování osobních údajů

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace