Slovník online
Anglicko český slovník online

N A - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"n a" - přejít k překladu


Český překlad sousloví n a můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
(certificate of) no criminal record trestní bezúhonnost
a babe in arms malé dítě
a bit mental nevyrovnaný
a bit mental neracionální
a bull in a china shop slon v porcelánu
a bull in a china shop nemotorný člověk
a bull in a china shop neohrabanec
a bunch of malarkey hromada nesmyslů
a bunch of malarkey kupa keců
a bunch of malarkey hramada nesmyslů
a clean bill of health dobrý zdravotní stav
a common thread obvyklá zápletka
a contract out on odměna na hlavu
a crying shame smutná událost
a crying shame velká škoda
a dickens of a time obtížný úkol
a dictionary slovník
a downer (sadness) smutná událost
a fart in a windstorm zbytečná snaha
a feather in your cap uznání za práci
a fighting chance férová šance
a flash in the pan osoba nepracující stále dobře
a fleeting glance zběžný pohled
a fly on the wall chtít slyšet trávu růst
a fool and his money are soon parted hýřil brzy nemá nic
a group people having approximately the same age skupina lidí mající v průměru stejný věk
a helping hand pomocná ruka
a household name jméno známé osobnosti
a howling blizzard sněhová bouře
a hundred and one sto a jeden
a hundred thousand sto tisíc
a hungry belly has no ears řečmi člověka nenasytíš
a chin wag nezávazná neformální konverzace, žvatlání
a chunk of change hromada peněz
a lick and a promise rychlý úklid
a long time ago dávno
a losing streak řada porážek
a lot on the ball inteligentní
a mental block překážka v učení
a month of Sundays mnoho dní
a nail biter napínavá hra
a nail biter napínavý pořad
a necktie party oběšení
a necktie party lynčování
a new broom sweeps clean nové kostě dobře mete
a new lease on life nový začátek
a newspaper kiosk novinový stánek
A Nice Day hezký den
a nut case blázen
a pig in a poke riziko
a pig in a poke zajíc v pytli
a pine float párátko ve sklenici vody
a pinch of salt špetka soli
a pinch to grow an inch štípnutí oslavence narozenin
a rolling stone gathers no moss přílišný neposeda
a scandal is brewing mluví se o skandálu
a shot in the arm povzbuzení
a shot in the dark střela od boku
a stitch in time saves nine preventivní oprava
a tempest in a teapot mnoho povyku pro nic
a tongue lashing vynadání
abandoned infant opuštěné dítě
abatement of a nuisance potírání zlořádů
abdominal břišní
abdominal abdominální
abdominal aorta břišní aorta
abdominal cavity břišní dutina
abdominal delivery porod císařským řezem
abdominal muscle břišní svaly
abdominal wall břišní stěna
Abernathy Abernathy
abiogenic landscape abiogenní krajina
abiotic environmental component abiotická složka prostředí
abnegate zříct se
abnegate vzdát se
abnegate a right vzdát se práva
abnegation zřeknutí se
abnormal výjimečný
abnormal nezvyklý
abnormal abnormální
abnormal psychology psychopatologie
abnormalities odchylky
abnormality nenormálnost
abnormality abnormálnost
abnormality abnormalita
abnormality odchylka
abnormality vada
abnormality nepravidelnost
abnormally abnormálně
abominable odporný
abominable hnusný
abominable ohavný
abominably ohavně
abominably odporně
abominate ošklivit si
abominate hnusit
abominate děsit se
abomination sprostota
abomination ohavnost
abomination hnus
aboriginal prapůvodní
aboriginal domorodý
above and beyond the call of duty více než je očekáváno
above standard nadprůměrný
above understanding mimo chápání
aboveground nuclear testing nadzemní nukleární testování
abrasion resistance pevnost v oděru
abrupt interval neočekávaná přestávka
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absolute advantage absolutní výhoda
absolute denial úplné popření
absolute monarchy absolutistická monarchie
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abundance abundance
abundance nadbytek
abundance hojnost
abundance of st. nadbytek
abundant vydatný
abundant oplývající
abundant hojný
abundant bohatý
abundant in st bohatá na co
abundant in st oplývající čím
abundant in st. oplývající
abundantly hojně
abutment arch krajní oblouk
Abyssinia Etiopie
Abyssinia Habeš
Abyssinian Etiopan
Abyssinian Habašan
Abyssinian habešský
Abyssinian Habešan
Abyssinians Etiopané
Abyssinians Habešané
accentual přízvučný
accentuate zdůraznit
accentuate akcentovat
accentuate vyzdvihnout
accentuate přízvukovat
accentuate zdůrazňovat
accentuated zdůrazněný
accentuated zvýrazněný
accentuated vyzdvižený
accentuation zdůraznění
accentuation vyzdvižení
acceptable daily intake přípustný denní příjem
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
accident insurance havarijní pojištění
accidental neúmyslný
accidental nezaviněný
accidental náhodný
accidental nahodilý
accidental colors vedlejší barvy
accidental death smrtelný úraz
accidental injury zranění při úrazu
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
accidentally nahodile
accidentally náhodou
accidentally nechtěně
accompanying raw material doprovodná surovina
account statement výpis z účtu
accountability zodpovědnost
accountable zodpovědný
accountable vysvětlitelný
accountable odpovědný
accountable for odpovědný
accountable to odpovědný
accountable to sb. for st. odpovědný
accountably vysvětlitelně
accountancy účetnictví
accountant účetní
accountants účetní
accounting department účtárna
accounts payable závazky
accounts payable věřitelské účty
accounts payable účty věřitelů
accounts payable účty dodavatelů
accounts payable účty dluhů
accounts payable kreditní účty
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
accumulation area akumulační oblast
accumulation of toxic substances kumulace toxických látek
acetonemia acetonémie
acetonuria acetonurie
acetylene tetrachloride acetylentetrachlorid
acid fermentation kyselé kvašení (kanalizace)
acinar hroznovitý
acinar acinární
Aconcagua nejvyšší hora jižní polokoule
Aconcagua nejvyšší hora And
acoustic insulation odhlučnění
acquaintance známost
acquaintance obeznámenost
acquaintance zkušenost
acquaintance známá
acquaintance známý
acquaintances obeznámenosti
acquaintances známí
acquaintanceship známost
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
action for failure to act žaloba proti nečinnosti
action radius akční radius
actionable žalovatelný
actionable trestný
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
actuating variable akční veličina
ad nauseam do omrzení, do vyčerpání
addenda addendum
additional doplňkový
additional dodatkový
additional přídavný
additional dodatečný
additional další
additional accident benefit připojištění
additional bed přistýlka
additional cost vícenáklady
additional documents to an application dodatky k žádosti
additional housing allowance doplatek na bydlení
additional charge příplatek
additional charge přirážka
additional charges náklady navíc
additional charges dodatečné náklady
additional molening equipment krtkovač
additional nutriment of entomophage doplňková potrava entomofága
additional postage doplatek poštovného
additional water softening doměkčování vody
additionally dodatečně
adenocarcinoma adenokarcinom
adenoidal adenoidní
adenoma adenom
adequate margin of safety adekvátní dolní mez bezpečnosti
Adirondack hory ve státu New York
Adirondack Mountains hory ve státu New York
Adirondacks hory ve státu New York
adjusting taxation úprava zdaňování
adjusting, adjustment úprava
admanmass masy reagující na reklamu
administer a medicine podat lék
administer an oath to vzít do přísahy
administrate vykonávat
administrate vést
administrate spravovat
administrated vykonával
administrated vedl
administrated spravoval
administration úřednictvo
administration spravování
administration administrativa
administration administrace
administration státní správa
administration podávání léku
administration řízení
administration vláda
administration správa
administration aplikace
administrative administrační
administrative správní
administrative administrativní
administrative ability organizační schopnost
administrative action administrativní akce
administrative authority správní úřad
administrative body správní orgán
administrative expulsion správní vyhoštění
administrative fee správní poplatek
administrative charges. administrativní poplatky
administrative infraction přestupek
administrative measures administrativní opatření
Administrative Procedure Code správní řád
administrative proceedings správní řízení
administrative simplicity administrativní jednoduchost
administratively administrativně
administrator správce
administrator administrátor
administrators správci
admission entrance charge vstupní poplatek
adnexa připojené orgány
adnexa adnexa
adnexal adnexální
adopt the agenda schválit pořad jednání
adrenal nadledvina
adrenal nadledvinový
adrenal nadledvinka
adrenal adrenální
adrenal týkající se nadledviny
adrenal gland nadledvina
adrenal glands nadledviny
adrenalectomy odnětí nadledvin
adrenalin adrenalin
adrenaline adrenalin
Adriana Adriana
adsorption water adsorpční voda
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
advance payment akontace
advance tax zálohová daň
advantage přednost
advantage prospěch
advantage zvýhodnit
advantage využít
advantage výhoda
advantaged zvýhodnil
advantaged zvýhodněný
advantageous výhodný
advantageous prospěšný
advantageously prospěšně
advantageousness výhodnost
advantages výhody
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
Aegean Sea Egejské moře
Aeneas Aeneás
Aeneas obránce Tróje
Aeneas dardanský princ
aeration of water provzdušňování vody
aero chlorination aerochlorace
aerodynamic aerodynamický
aerodynamically aerodynamicky
aerodynamics aerodynamika
aerogenerator větrná elektrárna
aeronaut vzduchoplavec
aeronautical letecký
aeronautics vzduchoplavba
aeronautics letectví
aeronautics aviatika
aeronautics aeronautika
aerotolerant microorganism aerotolerantní mikroorganismus
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
affected sedimentation rušená sedimentace
affectionate oddaný
affectionate milující
affectionate něžný
affectionately oddaně
affectionateness náklonnost
Afghanistan Afghánistán
aficionado nadšenec
aficionado hudební fanoušek
aficionado fanoušek býčích zápasů
African American Africký Američan
Africanization afrikanizace
Africanizations afrikanizace
against all odds patrně se nestane
against all the odds navzdory všemu
against all the odds proti všemu očekávání
against payment po zaplacení
against the grain proti srsti
agency agreement příkazní smlouva
agenda jednací program
agenda program jednání
agenda pořad
agenda program schůze
agenda program
agenda zápisník
agenda agenda
agenda pořad jednání
agenda control řízení agendy
agendas agendy
agent provocateur agent provokatér
agglutinade lepit
agglutinade vázat
agglutinate tmelit
agglutinate aglutinovaný
agglutinate shlukovat
agglutinate shluknutý
agglutinate stmelený
agglutinate stmelit
agglutinate slepit
agglutinate sklížit
agglutinate klihovatět
agglutinate aglutinovat
agglutinate shlukovat se
agglutinated stmelil
agglutinated stmelený
agglutinated slepil
agglutinated aglutinoval
agglutination stmelování
agglutination stmelení
agglutination spojení
agglutination aglutinace
agglutination shlukování
agglutinative aglutinační
agglutinative lepkavý
aggregation filtration agregační filtrace
aggregation stability agregační stabilita
agnail záděra
agnate příbuzný po meči
agonadal agonádový
agrarian transition zemědělská transformace
agreement on completing a job dohoda o provedení práce
agreement on termination of employment dohoda o rozvázání pracovního poměru
agri environmental eko zemědělský
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural landscape zemědělská krajina
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
agronomical zemědělský
agronomical agronomický
agronomical technology agrotechnika
achondroplasia achondroplazie
air intake nasávání vzduchu
air protection act zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
air terminal letištní terminál
airway inflammation zápal dýchacích cest
Albania Albánie
Albanian albánština
Albanian albánský
Albanian Albánec
Albanians Albánci
Aleutian Islands Aleutské ostrovy
Alexander the Great Alexandr veliký
Alexandra Alexandra
Alexandria Alexandria
Alexandria Alexandrie
Alexandrian týkající se Alexandra velikého
algebraic conjugate prostor funkcionálu
alien (legal use) cizinec
alien’s passport cizinecký pas
alienable převoditelný
alienable odcizitelný
alienate zcizit
alienate odcizit si
alienate odcizit
alienated odcizen
alienating odcizování
alienation odcizení
alimental vyživovací
alimentary zažívací
alimentary canal zažívací trakt
alimentation výživa
alimentation vyživování
alkaline metal alkalický kov
alkaline reaction reakce alkalická
all encompassing všeobsahující
all encompassing všeobecný
all hat and no cattle předstírání bohatství
all in all dohromady
all in all celkově
all muscles no brains samý svaly, mozek nikde
all talk and no action samé řeči a žádná práce
all the livelong day trvající celý den
all the way to Egery and back cesta oklikou
all things being equal bez jakýchkoli překvapení
all things to all people každý dostane dost
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
all you can eat druh restaurace kam si zákazník zaplatí vstup a má všechno jídlo i pití zdarma
all you can eat samooblužná restaurace
all your eggs in one basket vsadit vše na jednu kartu
Allegheny Mountains pohoří v USA
Allendale okres v USA
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allochthonous water cizí voda
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
almanac almanach
almanac ročenka
almond shaped mandlovitý
alphanumerical alfanumerický
alphanumerical data alfanumerická data
alphanumerically alfanumericky
alpine accentor pěvuška podhorní
alteration of generations rodozměna
alternate vystřídat
alternate střídavý
alternate alternovat
alternate angles protilehlé úhly
alternate days každý druhý den
alternate gain and loss střídavý zisk a ztráta
alternated alternovaný
alternately střídavě
alternating střídavý
alternating střídání
alternating current střídavý proud
alternation střídání
alternations změny
alternations alternace
alternative druhá
alternative alternativa
alternative střídavý
alternative výměnný
alternative alternativní
alternative agriculture alternativní zemědělství
alternative medicine alternativní medicína
alternative sentencing alternativní trest
alternatively alternativně
alternatives alternativy
alternator alternátor
altitudinal výškový
alumina oxid hlinitý
alumna absolventka
alumnae absolventky
Amanda ženské křestní jméno
ambient air quality standards standardy kvality ovzduší (imisní limity)
ambient air standard ambient air standard
ambient water quality standards. standardy kvality vody (přípustná koncentrace znečišť.látek)
amenability poddajnost
amenability vůle spolupracovat
amenability odpovědnost
amenable poddajný
amenable přístupný
amenable odpovědný
amendable pozměnitelný
amendable zlepšitelný
amendable opravitelný
amendatory zlepšovací
amendatory pozměňovací
amendatory opravný
amenorrhea amenorea
amenorrhea nedostavení se menstruace
amenorrhoea amenorea
amenorrhoea vynechávání menstruace
American dream Americký sen
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
American football americký fotbal
American Indian Americký Indián
American man Američan
American plan Americký plán
American Samoa Americká Samoa
American Sign Language americká znaková řeč
American woman Američanka
Americana město Brazílie
Americanization amerikanizace
Americanizations Amerikanizace
amino acid aminokyselina
ammonia čpavek
ammonia amoniak
ammonia (free) amoniak (volný) (hydrochemie)
ammonia (total) amoniak (veškerý) (hydrochemie)
ammonia water čpavková voda
ammoniac amoniakový
ammoniac čpavkový
ammoniacal čpavkový
ammoniacal amoniakový
ammoniated obsahující čpavek
ammonification amonifikace
ammonifying microorganism amonizační mikroorganismus
ammonisation amonizace (vody)
ammonium carbonate uhličitan amonný
ammonium nitrate dusičnan amonný
amnesia částečná ztráta paměti
amnesia amnézie
amnesiac člověk v bezvědomí
amusement park zábavní park
amyotonia atonie
an ace up your sleeve trumf v rukávu
an airhead hlupák
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an attitude špatný přístup
an axe to grind předmět hádky
an earful vynadání
an easy mark člověk neschopný říci ne
an eye for an eye (a tooth for a tooth) oko za oko
an eye for an eye (a tooth for a tooth) msta stejným prostředkem
an old hand zkušený člověk
an old hand at zkušený pracovník
an old warhorse veterán
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
ana sbírka anekdot
anabatic vzestupný
anabatic anabatický
Anabel ženské křestní jméno
anabolic anabolikum
anabolic steroid anabolický steroid
anabolism anabolismus
anabolism přizpůsobení
anacoluthon anakolut
anaconda anakonda
anacondas anakondy
Anacreon Anakreón
Anacreon Anacreon
anaemia chudokrevnost
anaemic chudokrevný
anaerobe anaerob
anaerobic anaerobní
anaerobic microorganism anaerobní mikroorganismus
anaerobic process anaerobní proces
anaerobically anaerobicky
anaerobiosis anaerobióza
anaesthesia anestézie
anaesthesia umrtvení
anaesthesia necitlivost
anaesthesia lokální umrtvení
anaesthesia celková anestézie
anaesthetic umrtvující
anaesthetic narkotický
anaesthetic anestetikum
anaesthetic anestézie
anaesthetic umrtvující anestetikum
anaesthetise uspat narkózou
anaesthetist anesteziolog
anaesthetize zanestetizovat
anaesthetize znecitlivit
anaesthetized znecitlivěl
anaesthetized umrtvil
anagram přesmyčka
anagram anagram
anagrammatic anagramatický
anagrammatize přesmyknout
anagrams anagramy
Anaheim město Spojené státy americké
anachronism přežitek
anachronism anachronismus
anachronisms přežitky
anachronistic anachronistický
anachronistic anachronický
anachronistically anachronisticky
anal anální
anal retentive pedantský
analgesia analgezie
analgesic analgetický
analgetic analgetický
analgetic analgetikum
analog podobnost
analog analogie
analog computer analogový počítač
analogical analogický
analogically analogicky
analogies analogie
analogous podobný
analogous analogický
analogously podobně
analogue obdoba
analogue analogie
analogues obdoby
analogues analogie
analogy analogie
analphabet analfabet
analysable analyzovatelný
analyse rozebírat
analyse rozebrat
analyse analyzovat
analyse, analyze rozebrat
analysed analyzovaný
analysed analyzoval
analyser detektor
analyser analyzátor
analyses analýzy
analysing analyzování
analysis rozbor, analýza
analysis rozbor
analysis analýza
analyst laborant
analyst analytik
analysts komentátoři
analysts analytici
analyte analyt
analytic analyticky
analytic analytická
analytic dispersion analytická disperze
analytical analyticky
analytically analyticky
analytics analytika
analyzable analyzovatelný
analyze provést
analyze zkoumat
analyze analyzovat
analyzed analyzován
analyzer analyzátor
analyzing analyzování
anamnesis anamnéza
anamorphic deformovaný
anamorphosis anamorfóza
anaphora anafora
anaphoric anaforický
anaphorically anaforický
anaphrodisiac anafrodiziakální
anaphylactic anafylaktický
anaplasmosis anaplazmóza
anaplasty plastická chirurgie
anarchic anarchický
anarchical anarchistický
anarchism anarchizmus
anarchist anarchista
anarchistic anarchistický
anarchists anarchisté
anarchy bezvládí
anarchy chaos
anarchy zmatek
anarchy anarchie
anasarca vodnatelnost
Anastasia Anastasia
Anastasia Anastázie
anastigmat anastigmat
anastomoses napojovat
anastomosis spojení
anastomosis anastomóza
anastomotic spojující
anastrophe anastrofa
anathema klatba
anathema opovrhovaná osoba
anathema anatéma
anathema vykázání z církve
anathematize proklít
Anatolia poloostrov Malá Asie
Anatolian Anatolijský
anatomic anatomický
anatomical anatomický
anatomically anatomicky
anatomist anatom
anatomize analyzovat
anatomize rozpitvávat
anatomize rozpitvat
anatomize rozebírat
anatomize pitvat
anatomy pitvání
anatomy anatomie
ancestral po předcích
ancestrally po předcích
ancillary pomocný
ancillary expenses vícenáklady
ancillary input pomocný vstup
ancillary input vstup pomocného materiálu
ancillary material pomocný materiál
and also i
and vice versa a obracne , a naopak
Andalusia Andalusie
andante andante
Andean andský
Andorra Andorra
Andorra la Vella hl.m. Andorra
Andrea Andrea
Andromeda název galaxie
anecdotal anekdotický
anecdotal neoficiální
anecdotally anekdoticky
anecdotical anekdotický
anechoic chamber bezodrazová komora
anemia chudokrevnost
anemia anemie
anemoplankton anemoplankton
anencephalic ancefalický
aneroid barometer aneroid
anesthesia anestézie
anesthetically anesteticky
aneurismal aneurismatický
aneurismatic aneuryzmatický
aneurysmal aneurismatický
ANFAWFOS And Now For A Word From Our Sponsor
Angel Falls vodopád ve Venezuele
Angela Angela
angelica andělika
angelical andělský
Angelina okres v USA
Angelina ženské křestní jméno
angina angína
angina pectoris angína pektoris
angiography angiografie
angioma angiom
angioplasty angioplastika
angle brace pásek
angle brace výztuha
angle brace koutová rozpěra
angle bracket úhlová závorka
Anglican anglikán
Anglican anglikánský
Anglican anglický
Anglicanism druh protestanství
Anglo American angloamerický
Anglo Saxon anglosaský
Anglo Saxon Anglosas
Anglophilia anglofilie
Anglophobia anglofóbie
Angola Angola
Angolan angolský
Angolan Angolan
angora angorská vlna
angora angora
Anguilla Anguilla
angular angulární
angular úhlový
angular kostnatý
angular hranatý
angular frequency úhlová frekvence
angularity hranatost
angularly hranatě
angulation zahnutí
anchorage kotevné
anchorage kotviště
anchorage ukotvení
anchorman moderátor
anchorwoman moderátorka
anchusa pilát
animadversion výtka
animadversion důtka
animadversion kritika
animadvert kritizovat
animadvert kárat
animal zvířecí
animal animální
animal živočišný
animal živočich
animal zvíře
animal experiments pokusy na zvířatech
animal mouth huba
animal rights zvířecí práva
animal room zvěřinec
animal´s hair srst
animalism animálnost
animality vitalita
animality živočišnost
animalize proměnit ve zvíře
animals zvěř
animals zvířata
animals zvířátka
animate oživit
animate podnítít
animate animovat
animate životný
animated animovaný
animated cartoon animovaný film
animatedly rušně
animates animuje
animation živost
animation nadšení
animation čilost
animation animace
animations animace
animator animátor
anion exchanger anex
Anita ženské křestní jméno
Ankara hl.m. Turecko
Ann Arbor město Spojené státy americké
Anna Anna
annalist letopisec
annals anály
Annapolis hl.m. Maryland v USA
Annapurna Anapurna
anneal žíhat
anneal chladit
anneal popouštět
annealed žíhaný
annealing žíhání
annealing temperování
annealing chlazení
annelidan kroužkovec
annexation anexe
annexation připojení
annihilate zničit
annihilate vyhladit
annihilated zničený
annihilated vyhlazen
annihilating drtivý
annihilation vyhlazení
annihilation zničení
annihilation rozdrcení
annihilation anihilace
annihilator ničitel
annihilator anihilátor
anniversaries výročí
anniversary výroční
anniversary oslava výročí
anniversary jubileum
anniversary jubilejní
anniversary výročí
annotate komentovat
annotate opatřit
annotate okomentovat
annotate anotovat
annotated okomentoval
annotated anotovaný
annotated anotoval
annotating anotující
annotation vysvětlivka
annotation anotace
annotations anotace
annotator komentátor
annoyance mrzutost
annoyance nepříjemnost
annoyance rozmrzelost
annoyance obtíž
annual ročenka
annual každoroční, výroční
annual obrat
annual výroční
annual roční
annual každoroční
annual income roční příjem
annual report výroční zpráva
annual ring letokruh
annually ročně
annuitant důchodce
annuitant rentiér
annular prstencový
annulate prstencovitý
annulated prstencovitý
annunciate vyhlásit
annunciated vyhlásil
annunciation zvěstování
annunciation prohlášení
annunciator oznamovatel
annunciator hlasatel
annunciator signalizátor
anomalies odlišnosti
anomalies odchylky
anomalies anomálie
anomalous nenormální
anomalous odlišný
anomalous podivný
anomalous zvláštní
anomalous neobvyklý
anomalous anomální
anomalous nezvykle
anomalously anomálně
anomaly odchýlení
anomaly odchylka
anomaly nepravidelnost
anomaly anomálie
anorak větrovka
anorak bunda
anoraks větrovky
anoraks nepromokavé bundy
anorexia chorobné nechutenství
anorexia anorexie
anorexia nervosa mentální anorexie
anosmia anosmie
anotation poznámka
anotation vysvětlivka
another nail in your coffin další cigareta
another way jinudy
another way jinak
anoxia anoxie (hydrochemie)
answer back odmlouvat
answer in the affirmative odpovědět kladně
answerable odpovědný
answerable zodpovědný
answering machine záznamník
answering machine telefonní záznamník
ant bear mravenečník
ant bear hrabáč
antacid antacidum
antacid prostředek neutralizující kyselinu
antacids antacida
antagonise znepřátelit
antagonised znepřátelil
antagonism antagonismus (biol.)
antagonism rozpor
antagonism antagonismus
antagonism nepřátelství
antagonism of toxic effect antagonismus toxického účinku
antagonist protivník
antagonist odpůrce
antagonist antagonista
antagonistic protichůdný
antagonistic antagonistický
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
antagonize vyprovokovat
antagonize oponovat
antagonize odporovat
antagonized oponoval
antagonized odporoval
Antananarivo hl.m. Madagaskar
antarctic antartický
antarctic jižní
antarctic antarktida
Antarctic Antarktický
Antarctic Circle jižní polární kruh
Antarctic Ocean Antarktický oceán
Antarctic Treaty Antarctic Treaty
Antarctica Antarktida
anteater mravenečník
antedate antedatovat
antedate dřívější datum
antedating antedatování
antediluvian předpotopní
antechamber předpokoj
antenatal předporodní
antenatal prenatální
antenna tykadlo
antenna anténa
antennae antény
antennae tykadla
antennal tykadlový
anterior pituitary adenohypofýza
anthracene antracen
anthracite antracit
anthracitic antracitový
anthracosis antrakóza
anthraquinone antrachinon
anthrax sněť slezinná
anthrax antrax
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic factor antropogenní faktor
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropological antropologický
anthropophagous kanibalský
anthropophagy kanibalismus
anthropophilic organism antropofilní organismus
anti abortion bojující proti potratům
anti acid antacid
anti aircraft protiletecký
anti aircraft protivzdušný
anti American protiamerický
anti fascist antifašista
anti gravity antigravitace
anti gravity antigravitační
anti imperialistic protiimperialistický
anti inflammatory protizánětlivý
anti inflationary antiinflační
anti inflationary measures antiinflační opatření
anti nuclear protinukleární
anti racist protirasistický
anti social protispolečenský
antiabortion bojující proti potratům
antiaccidental measure protihavarijní opatření
antiacid antacid
antiaircraft protiletecký
antiaircraft protivzdušný
antialiasing vyhlazování hran
antibacterial antibakteriální
antiballistic missile protibalistická raketa
anticancer protirakovinný
anticipant očekávající
anticipate předvídat, předejít
anticipate anticipovat
anticipate předvídat
anticipate očekávat
anticipate předejít
anticipated předpokládaný
anticipated očekávaný
anticipated inflation předvídaná inflace
anticipated revenue předpokládaný příjem
anticipates tuší
anticipates předvídá
anticipates očekává
anticipates anticipuje
anticipating tušení
anticipating očekávání
anticipation anticipace
anticipation očekávání
anticipative očekávající
anticipatory anticipační
anticipatory předběžný
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
anticlerical protiklerikální
anticlimax vystřízlivění
anticlimax rozčarování
anticoagulant antikoagulant
anticoagulative antikoagulační
antidemocratic protidemokratický
antidepressant antidepresivum
antidisestablishmentarianism týkající se establishmentu
antidotal antitoxický
antierosion measure protierozní opatření
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antifascist antifašista
antifascist protifašistický
antifeeding agent protipožerová látka
antiferromagnetic antiferomagnetický
antiferromagnetism antiferomagnetismus
antifrost irrigation protimrazová závlaha
antifundamentalist proti fundamentalistický
antifungal proti houbám
antifungal fungicid
antiglare antireflexní
antigravity antigravitace
antihistamine antihistaminikum
antilabor protidělnický
antilogarithm antilogaritmus
antilogarithm exponenciální funkce
antimagnetic nezmagnetovatelný
antimagnetic antimagnetický
antimalarial antimalarický
antimatter antihmota
antimicrobial antimikrobiální
antinomian antinomista
antinuclear protinukleární
antinuclear protiatomový
antioxidant antioxidant
antiparallel antiparalelní
antiparticle antičástice
antipathetic nepřátelský
antipathetic antipatický
antipathy odpor
antipathy antipatie
antiperspirant protipotivý
antiperspirant antiperspirant
antiperspirant prostředek proti pocení
antiphonal antifonický
antiphonal týkající se antifon
antipodal protinožecký
antipodal protichůdný
antipodal antipodní
antipodal antipodický
antipodal opačný
antipodean protinožec
antipodean protější
antipodean antipodní
antipodean týkající se protějšku
antipollution measures ochrana životního prostředí
antiquarian starožitník
antiquarian starožitný
antiquarian bookshop antikvariát
antiquarianism archeologie
antiquary sběratel starožitností
antiquary starožitník
antiquate antikvovat
antiquate učinit zastaralým
antiquated zastaralý
antiracist protirasistický
antiresonance antirezonance
antiresonating protirezonanční
antisaprobity antisaprobita
antiseptic agent antiseptikum
antiseptically antisepticky
antislavery protiotrokářský
antisocial protisociální
antisocial nesociální
antisocial protispolečenský
antisocial asociální
antispasmodic antispazmodický
antispasmodic protikřečový
antistatic antistatický
antisubmarine protiponorkový
antitank protitankový
antithetical protikladný
antithetical protichůdný
antithetical jsoucí v rozporu
antithetically jsoucí v rozporu
antitrust laws protimonopolní zákony
antiviral antivirový
antiwar protiválečný
antral dutinný
antral antrální
anyplace kdekoli
anyplace jakékoliv místo
anyway beztak
anyway rozhodně
anyway jakýmkoli způsobem
anyway jakkoliv
anyway jakkoli
anyway vždyť
anyway v každém případě
anyway stejně
anyway přece jen
anyway přece
apanage apanáž
aplanatic aplanatický
apnea krátkodobá zástava dechu
apnoea dočasná zástava dýchání
appanage apanáž
apparent magnitude zjevná magnituda
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
appendable připojitelný
appendage přívěsek
appendages přívěšky
appendant průvodný
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
appoint a committee jmenovat výbor
appreciation of a currency zhodnocení (apreciace) měny
approbation exam aprobační zkouška
appropriation of external benefits. kompenzace (úhrada) externích výnosů
appurtenance příslušenství
appurtenance přináležitost
appurtenances příslušenství
appurtenances náležitosti
appurtenant příslušný
appurtenant vhodný
appurtenant sounáležitý
Arabian camel velbloud jednohrbý
Arabian jasmine indický stálezelený keř pěstovaný pro záplavu bílých vonných květů
Arabian Peninsula Arabský poloostrov
Arabian Sea Arabské moře
Arabic numeral arabské číslo
Arabic numerals arabské číslice
arachnophobia arachnofobie
arachnophobia strach z pavouků
arbitration clause rozhodčí doložka
arcana tajemství
arcana elixír
areal drainage plošné odvodnění
areal drainage plošná drenáž
arena aréna
arenaceous písečný
arenaceous písčitý
arenas arény
Argentina Argentinec
Argentina Argentina
Argentinian argentinský
Argonaut zlatokop
argonaut argonaut
Argonauts Argonauti
argumentation dokazování
argumentation argumentace
argumentative argumentující
argumentative svárlivý
argumentatively kontroverzně
argumentativeness průkaznost
archidiaconal arcijáhenský
Arizona Arizona
Arizonan obyvatel Arizony
Arizonian týkající se Arizony
ark of the covenant archa úmluvy
Arkansas Arkansas
arm raising forward předpažit
arm raising upward vzpažit
armamentarium instrumentář
Armenia město Kolumbie
Armenia Arménie
Armenian arménský
arnica arnika
arrange around rozestavit
arrange by talking domluvit
arrangeable sjednatelný
arrangeable naaranžovatelný
arsenal arzenál
arsenal zbrojnice
arsenate arzeničnan
arsenical arzénový
art nouveau nové umění
artesian water artézská voda
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
artificial insemination umělé oplodnění
artificial insemination umělá inseminace
artificial language umělý jazyk
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
as American as apple pie velmi Americký
as clean as a whistle bez nečistot
as drunk as a skunk opilý
as easy as falling off a log snadná věc, zívačka, brnkačka
as chance would have it náhoda tomu chtěla, že
as chance would have it co čert nechtěl
as chance would have it co se nestalo
as long as pokud
as long as dokud
as plain as day jasné jako facka
as plain as the nose on your face velmi jasný
as slow as a dead snail nepřekonatelně pomalý
as slow as a snail pomalý jako hlemýžď
as slow as molasses in January velmi pomalý
as soon as jen co
as soon as jakmile
as soon as possible co nejrychleji
as soon as possible co nejdříve
as soon as possible co nejdřív
as useless as tits on a boar zbytečný
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
ASAP (as soon as possible) co nejrychleji
ascendancy převaha
ascendancy nadvláda
ascendant předek
ascendant nadvláda
ascendant praotec
ascendant bod ekliptiky
ascendant ascendent
Ascension (Day) nanebevstoupení
ascensional stoupající
ascensional vzestupný
ascertainable zjistitelný
Ash Wednesday Popeleční středa
aspirational usilující
ass into gear činnost
ass into gear pracovat
assassinate zavraždit
assassinate úkladně zavraždit
assassinated úkladně zavražděn
assassination atentát
assassination vražda
assassination úkladná vražda
assassinations úkladné vraždy
assassinator úkladný vrah
assault and battery napadení a ublížení
assessment base vyměřovací základ
assignable přidělitelný
assignable převoditelný
assignation převedení
association factor asociační faktor
association heat asociační teplo
associational svazový
associational spolkový
associational klubový
associational družstevní
assonance asonance
assonant asonanční
assymetrical externalities asymetrické externality
Astana hl.m. Kazachstán
asthenia astenie
asthenopia astenopie
astronaut kosmonaut
astronaut astronaut
astronautical astronautický
astronautics kosmonautika
astronauts astronauti
astronavigation astronavigace
astronomical astronomický
astronomical clock orloj
astronomical chart hvězdná mapa
astronomical unit astronomická jednotka
astronomically astronomicky
at any rate za každou cenu
at long last konečně
at your beck and call pracuje pro tebe
Atalanta Atlanta
Athena ženské křestní jméno
Athena Aténa
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
Atlanta hl.m. Georgia v USA
Atlanta Atlanta
Atlantic Ocean Atlantický oceán
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atonal atonální
atonality atonalita
atonia atonie
atonia chabost svalů
atrioventicular valve cípatá chlopeň
atrioventricular atrioventrikulární
atrioventricular síňokomorový
atrioventricular node síňokomorový uzlík
attainability dosažitelnost
attainability dostupnost
attainable dosažitelný
attainably dosažitelně
attendance docházka
attendance počet přítomných
attendance počet návštěvníků
attendance návštěvnost
attendance návštěva
attendance účast
attendance distance donášková vzdálenost (sběr odpadu)
attendance list prezenční list
attendance list listina přítomných
attendance list prezenční listina
attendances účasti
attendances přítomnosti
attendant návštěvník
attendant hlídač
attendants operátoři
attendants účastníci
attendants hlídači
attentional týkající se pozornosti
attenuate oslabený
attenuate zeslabený
attenuate zmírnit
attenuate zmenšit
attenuated zmírnil
attenuated zmírněný
attenuated zmenšil
attenuating zmírňující
attenuation zředění
attenuation útlum
attenuation tlumení
attenuation ředění
attenuation oslabení
attenuator tlumič
attenuator atenuátor
attitudinal subjektivní
attorney at law advokát
attorney general státní zástupce
attorney general státní zástupce
auburn hair světle hnědé vlasy
augmentation zvýšení
augmentation zvětšení
augmentative augmentativní
augmentative zvětšující
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
Austria Hungary Rakousko Uhersko
authentically autenticky
authenticate ověřit
authenticated ověřený
authentication ověření
authentication autentizace
authenticator autentikátor
authenticator ověřovatel autenticity
authorised representative statutární orgán
authorised representative zmocněnec
auto emissions tax daň z emisí automobilů
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
autonavigator auto navigátor
autumnal podzimní
autumnal equinox podzimní rovnodennost
avant garde avantgarda
avant garde avantgarda
aventail oddělatelný, flexibilní, kroužkový závěs na přilbách, který chránil krk a ramena
average irrigation quantity průměrné závlahové množství
averting behaviour chování k odvrácení
aviation rally slet
avifauna ptactvo
avuncular shovívavý
award a contract přidělit kontrakt
azonal azonální
aztreonam antibiotikum, obchodní název Azactam
Babylonia Babylónie
Babylonian babylónský
Babylonians Babyloňané
back entrance zadní vchod
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back to the drawing board začít znovu od nuly
back up an argument podložit argumentem
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backbone type frame centrální nosný rám
badinage škádlení
badinage dobírání si
bag and baggage celý majetek
bait animals štvát zvěř
Baja California mexický poloostrov
baking board vál
baking chocolate čokoláda na vaření
baking soda jedlá soda
balance beam kladina
balance of payments platební bilance
balance of trade obchodní bilance
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balanced inflation vyrovnaná inflace
Balkan Peninsula Balkánský poloostrov
Balkan States balkánské státy
Balkanization balkanizace
ballerina balerína
Banach Banach
banal banální
banal otřepaný
banalities banálnosti
banality banálnost
banality banalita
banality všednost
banally banálně
banana banán
banana republic banánová republika
bananas banány
banausic čistě praktický
band aid leukoplast
band master kapelník
band matrix pásová matice
band saw pásová pila
bandage obvaz
bandaged obvázaný
bandages obvazy
bandanna šátek
Bandar Seri Begawan hl.m. Brunej
bandeau stuha do vlasů
bandleader kapelník
bandmaster kapelník
bandpass pásmo propustnosti
bandwagon móda
bandwagon effect vliv módní tendence
bandy about oťuknout
Bangalore Bangalore
Bangladesh Bangladéš
banian banyán
bank account bankovní účet
bank account number číslo bankovního účtu
bank assets bankovní jmění
bank balance sheet bankovní bilance
bank card bankovní karta
bank derivatives bankovní deriváty
bank draft vyzvednutí peněz
bank draft bankovní směnka
bank examination revize banky
bank flow rate břehová voda
bank holiday státní svátek
bank charges bankovní poplatky
bank infiltration břehová infiltrace
bank liabilities pasiva banky
bank rate úroková míra
bank rate diskontní sazba
bank rate bankovní sazba
bank rate bankovní diskont
bank syndicate bankovní syndikát spolek
bank transfer bankopvní převod
bankable obchodovatelný
bankcard bankovní karta
banking charges bankovní poplatky
bankruptcy constraint omezení bankrotem
banner headline palcový titulek
bantam bantamka
bantamweight bantamová váha
banyan banyán
banzai hurá!
Barcelona Barcelona
bargain away prodělat
bargain basement úpadkový
barn dance venkovský tanec
barn swallow vlaštovka obecná
Barnaby Barnabáš
barnacle druh korýše
barnacle druh husy
Barnard Barnard
Barnaul město Rusko
barnyard dvůr
baronage šlechta
baronage aristokracie
baronial baronský
Barranquilla město Kolumbie
basin irrigation závlaha výtopou
bathing cap koupací čepice
bathing place koupaliště
battering ram beranidlo
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
be a nuisance překážet
be all, end all být nejlepší ze všech
be an also ran být do počtu
be an easy lay dát každému
be concealed skrývat se
be falling asleep usnout
be falling asleep usínat
be finantial loss být ztrátový
be in a hurry chvátat
be in a lying position ležet
be in contact with stýkat se
be in heat hárat
be in the way překážet
be instrumental towards sloužit (k čemu)
be named jmenovat se
be on heat hárat
be on the ball být na úrovni
be on the ball být inteligentní
be on the vane ubývat
be on the wax přibývat
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be quick and accurate at figures umět rychle a přesně počítat
be taken aback být zaražený
beanfeast veselice
beanstalk stonek fazole
bearing cap víko ojnice
bearing metal kompozice
bearing resistance únosnost
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
become narrow úžit se
become pregnant otěhotnět
becoming alone osamění
bed and board byt a strava
bed and breakfast nocleh se snídaní
been around zkušený
been around ostřílený
been had být ošizen
before you can say Jack Robinson velmi rychle
before you can say Jack Robinson než bys řekl popel
begonia begónie
behind bars ve vězení
behind the eight ball v obtížné pozici
behind your back za zády
behindhand opožděný
behindhand ve skluzu
belladonna rulík zlomocný
Bellingham Bellingham
bend forward předklánět
bend over backwards udělat vše pro
bend your ear poslouchej mě!
beneath pode
beneath pod
beneath dole
benefaction dobročinnost
benefactor dobrodinec
benefactor donátor
benefactors patroni
benefactress mecenáška
beneficial užitečný
beneficial prospěšný
beneficial benefiční
beneficially prospěšně
beneficiaries příjemci dávek
beneficiary příjemce
beneficiary beneficiát
beneficiary beneficient
beneficiary beneficiární
beneficiary příjemce dávek
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, cost estimation. analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, measurement of benefits. analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benefit cost analysis. analýza výnosů a nákladů
benefit cost ratio poměr výnosy náklady
Bengal Bengálsko
Bengali bengálský
Bengali Bengálec
benchmark výkonnostní test
benchmarking výkonnostní testování
benchmarks srovnávací testy
benignancy dobrotivost
benignant blahoskloný
benignant laskavý
benignant blahosklonný
Benjamin Benjamin
Benjamin Drake
bent out of shape velmi rozhněvaný
benthal bentál
Bentham Bentham
benzaldehyde benzaldehyd
benzene hexachloride HCH hexachlorcyklohexan
benzene hexachloride hexachlorcyklohexan HCH
benzene hexachloride BHC hexachlorcyklohexan
benzoate benzoát
benzoic acid kyselina benzoová
Bering Sea Beringovo moře
Bernadine ženské křestní jméno
Bernard Bernard
Bernardine ženské křestní jméno
Bernardino Bernardino
Bernardo Bernardo
Bernhard Bernhard
Bernhardt Bernhardt
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
Best Available Technique (BAT) Nejlepší dostupná technologie
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
best interests at heart s dobrým úmyslem
bet on a lame rooster vsadit na outsidera
between a rock and a hard place v těžké pozici
between the devil and the deep blue sea v těžké pozici
beyond endurance nesnesitelný
beyond repair neopravitelný
beyond the pale za hranicí
bi directional obousměrný
biannual půlroční
biannual pololetní
biannually pololetně
biannually dvakrát za rok
bias, amenity misspecification zkreslení, chybný popis rekreačního statku
bias, benefit part whole zkreslení, částečné celkové přínos
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, context misspecification zkreslení, kontextově chybná specifikace
bias, geographical sequence aggregation zkreslení, geografické postupné sčítání
bias, information zkreslení, informace
bias, motivational motivační zkreslení
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, relational zkreslení, v relaci
bias, sampling frame zkreslení, způsob výběru vzorku
bibliomania bibliomanie
bibliomania bibliomanství
bicarbonate hydrouhličitan
bicentenary dvousté výročí
bicentennial dvousetletý
biconcave bikonkávní
bicornuate dvojrohý
bidding games licitační hry
bidentate dvojzubý
bidirectional obousměrný
bidirectionally obousměrně
biennial dvouletá rostlina
biennial dvouletý
big name osobnost
big name známá osobnost
bigeminal dvoupárový
bilingual dvojjazyčný
bilingualism bilingvismus
billing information fakturační údaje
billingsgate sprostý jazyk
billionaire multimilionář
billionaire miliardář
binaries spustitelné soubory
binary dvojkový
binary binární
binary star dvojhvězda
binaural stereofonní
binaural binaurální
Bingham Bingham
binnacle část kompasu
binocular binokulární
binoculars dalekohled
binodal binodální
binomial dvojčlenný
binomial binomický
binuclear binukleární
binuclear mající dvě jádra
bioconcentration biokoncentrace
biogenic landscape biogenní krajina
biochemical oxygen demand (BOD) BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.)
biochemical oxygen demand (BOD) biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
bioindication bioindikace
bioindicator bioindikátor
biological concentration biologická koncentrace
biological drainage biologické odvodnění
biological entomophage activity biologická aktivita entomofága
biological indicator bioindikátor
biological magnification biomagnifikace
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biological qualitative analysis biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie)
biological quantitative analysis biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie)
biomanipulation biomanipulace
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biotechnological biotechnologický
biotic environmental component biotická složka prostředí
biotic potential biotický potenciál
biotransformation biotransformace
Birmingham Birmingham
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
bite the hand that feeds you zle se odvděčit za pomoc
bitten by the same bug mít stejné hobby
bituminous coal černé uhlí
bizonal bizonální
blancmange pudink
Blanchard Blanchard
blank appeal blanketní odvolání
blank application blanketní žádost
blank cartridge slepá nábojnice
blank space proluka
blank space mezera (v textu)
blast furnace vysoká pec
bleeding heart soucítící s poškozenými
blind alley slepá ulička
blind date schůzka naslepo
blind flange záslepka
blocking capacitor blokovací kondenzátor
blood is thicker than water rodinné vazby jsou silnější než manželství
blotting paper piják
blotting paper pijavý papír
blotting paper savý papír
blotting paper pijavý papír
blow snakes (music) kreativně improvizovat
blue green alga sinice
blue in the face rozhněvaný
Blumenthal Blumenthal
board of management management
board of the municipal council obecní rada
boarding pass palubní vstupenka
body language řeč těla
boiling mad velmi naštvaný
bologna boloňský salám
bon vivant gurmán
bona fide důvěryhodný
bona fide v dobrém úmyslu
bona fides upřímnost
bona fides pravdivost
bona fides dobrý úmysl
bona fides bezelstnost
bonanza zlatý důl
Bonaparte Bonaparte
Bonaventure Bonaventure
bond paper bankovní papír
bond paper dluhopis
bond warrant skladní list
bondage poddanství
bondage svázanost
bondage otroctví
bondage nevolnictví
bonded warehouse celní skladiště
bondmaid nevolnice
bondmaid otrokyně
bondman otrok
bondman nevolník
bondsman nevolník
bondswoman nevolnice
bondwoman nevolnice
bone lazy líný jako veš
bone meal kostní moučka
bonehead hlupák
boneheaded natvrdlý
boneheaded pitomý
bonemeal kostní moučka
boneshaker kostitřas
Bonham Bonham
Boniface Boniface
bonita bonita
bonsai bonsaj
bonsai bonsai
bonus share prémiové akcie
border irrigation machine pásový zavlažovač
born again znovuzrozený
born with a silver spoon in his mouth urozený
borrowing rate výpůjční sazba
Bosnia Herzegovina Bosna Hercegovina
botanical botanický
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
botanically botanicky
Botswana Botswana
bougainvillea druh popínavé rostliny
bounce back odskočit
bounce back odskočit zpět
boundaries hranice
boundary mez
boundary okrajový
boundary hranice
bowling alley kuželkářská dráha
brain damaged mozkově postižený
brain drain odliv mozků
brain teaser hlavolam
brain traffic pochod myšlenek v mozku
brain wave mozková vlna
Brainard Brainard
braincase mozkovna
braindead šílený
brainpan lebka
brainteaser obtížný problém
brainwash vymývání mozku
brainwashed s vymytým mozkem
brainwashing vymývání mozku
brainwave náhlé pochopení
brainwave mozkový impuls
braking distance brzdná dráha
brand name značkový
brand name značka
brand name obchodní značka
brand name značka výrobku
brand name značkový
brand name značka
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
branchial žaberní
brazen faced nestoudný
brazen faced drzý
break down a door prorazit dveře
break out in a rash mít vyrážku
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
Brenda Brenda
Brendan mužské křestní jméno
Brennan Brennan
brick and mortar store kamenný obchod
brigadier general brigádní generál
brigandage lupičství
brigandage loupení
bright eyed and bushy tailed plný života
bring about způsobit
bring about zapříčinit
bring around vzkřísit
bring back připomenout
bring forward předložit
bring forward přednést
bring home the bacon živit rodinu
bring in harvest svézt
bring nearer přibližovat
bring nearer přiblížit
bring nearer blížit
bring to a close dokončit
bring to bear použít
bring to the attention (of) představit
brinkmanship riskantní politika
British Virgin Islands Britské Panenské Ostrovy
broad insurance sdružené pojištění
broken dreams zklamané naděje
broken health podlomené zdraví
broken marriage rozvrácená rodina
broken marriage narušená rodina
broken tea čajová drť
broken weather nestálé počasí
brokenhearted se zlomeným srdcem
brominate bromovat
bronchial průduškový
bronchial bronchiální
bronchial tube průduška
brontosaur brontosaurus
brontosaurus brontosaurus
Bronze Age bronzový věk
bronze medal bronzová medaile
brother in law švagr
brothers in law švagři
brown ale anglické pivo
brown coal hnědé uhlí
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
brynza gnocchi brynzové halušky
bubonic plague dýmějový mor
budding yeast kvasinka Saccharomyces cerevisiae
budget constraint rozpočtové omezení
Buena Buena
Buenos Aires hl.m. Argentina
buffer zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
buffering model of pollution damage absorbční model škod ze znečištění
Buchanan Buchanan
building drain ležaté potrubí
building identification number číslo popisné
building savings stavební spoření
building yard staveniště
built in stabilizer zabudovaný stabilizátor
built on gallery pavlač
bulletin board vývěska
bulletin board nástěnka
bungalow bungalov
bungalows bungalovy
bunch of grapes hrozen
bunkmate spolunocležník
bunny rabbit králíček
Bunyan Bunyan
burial undertakers pohřební ústav
Burkina Faso Burkina Faso
Burlingame Burlingame
burn a hole in your pocket nutkání utrácet peníze
burn to death upálit
burnable hořlavý
Burnham Burnham
burnt almond pražené mandle
burnt sugar karamel
business activity obchodní činnost
business activity podnikatelská činnos
business activity obchodní podnikání
business as usual žádná změna
business as usual jako obvykle
business associate obchodní partner
business card vizitka
business corporation obchodní korporace
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
business manager manažerka
business manager manažer
business message obchodní sdělení
businessman obchodník
businessman podnikatel
businesswoman obchodnice
businesswoman podnikatelka
busy signal signál obsazeno v telefonu
by and large vcelku
by another name neboli
by any means jakkoli
by any means jak se dá
by its very nature už od přírody
by name jménem
by negotiation jednáním
by no means nijak
by no means nikterak
by no means v žádném případě
cabana kabina
cabernet sauvignon odrůda vína
cabin class lodní třída
cabinet maker truhlář
cabinetmaker nábytkář
cabinetmaking truhlářství
cabinetmaking nábytkářství
cacuminal kakuminální
cadenza výjimečně dobré umělecké dílo
cadenza obvykle technicky náročné instrumentální sólo před koncem věty instrumentálního koncertu
caffeine addict kofeinová závislost
cachinnate řehtat se
cachinnation řehot
calcination zvápenatění
calcination pražení
calcination kalcinace
calcium bicarbonate jedlá soda
calcium carbonate uhličitan vápenatý
Caledonia Kaledonie
Caledonian skotský
calendar kalendář
calendar days kalendářní dny
calendar month kalendářní měsíc
calendar year kalendářní rok
calendars kalendáře
calendula měsíček
California Kalifornie
California kalifornský
California stát v USA
Californian Kaliforňanka
Californian Kaliforňan
Californian kalifornský
Californians pl. od Californian
call into account počítat s
call into action uvést v činnost
calling card vizitka
calumniate pomlouvat
calumniation pomlouvání
calumniation hanobení
calumniator nactiutrhač
calycinal kalichovitý
Cameroonian Kamerunec
Cameroonian Kamerunka
Cameroonian kamerunský
campanological týkající se zvonařství
campanulate zvonkovitý
Canaan Kanaán
Canaan Canaan
Canaanite Kananejec
Canada Kanadský
Canada Canada
Canada Kanada
Canadian okres v USA
Canadian Kanaďanka
Canadian Kanaďan
Canadian kanadský
Canadians pl. od Canadian
canal trubice
canal kanál
canal průplav
canaliculate rýhovaný
canaliculate žlábkovaný
canaliculus kanálek
canalization kanalizace
canalize vykopat průplav
canalize usměrnit
canalize regulovat
canals kanály
canape kus chleba topinky se syrem kaviarem etc.
canard novinářská kachna
canaries kanáři
canary kanár
canary kanárek
canary fízl
canary bird kanárek
Canary Islands Kanárské ostrovy
canary orange kanárkově oranžový
canary yellow kanárkově žlutý
canary yellow žlutozelená barva
canary yellow žlutozelená barva
canasta kanasta
Canaveral mys ve střední části východního pobřeží Floridy
Canberra hl.m. Austrálie
Canberra hlavní město Austrálie
cancan kankán
cancellate mřížkovitý
cancellated mřížkovatý
cancellation stornování
cancellation anulování
cancellation zrušení
cancellation storno
cancellation odvolání
cancellations zrušení
Candace ženské křestní jméno
candela kandela
candelabra svícen
candelabra kandelábr
candelabrum svícen
candid camera skrytá kamera
candid photography momentka
candida kvasinka
candidacy kandidatura
candidate uchazeč
candidate kandidátka
candidate kandidát
candidates kandidáti
candidature kandidatura
candlemaker svíčkař
Candlemas hromnice
candy ass zbabělec
candyass zbabělec
canebrake rákosovec
canebrake rákos obecný
canicular kanikulární
cannabis hašiš
cannabis marihuana
cannibal lidožrout
cannibal kanibal
cannibal lidojed
cannibalic kanibalský
cannibalic lidožroutský
cannibalise jíst lidské maso
cannibalism kanibalismus
cannibalistic lidojedský
cannibalistic kanibalský
cannibalize vybrakovat stroj
cannibalize vybrakovat přístroj
cannibalize vybrakovat
cannibalized vybrakoval
cannibals kanibalové
cannonade kanonáda
cannonade dělostřelba
cannonball dělová koule
cannula kanyla
canola druh rostliny
canon law kanonické právo
canon law církevní právo
canonical kanonický
canonical základní
canonical age kanonický věk
canonicalization převod do kanonické formy
canonically kanonicky
canonisation svatořečení
canonisation kanonizace
canonization kanonizace
canonization svatořečeně
cantabile zpěvně
cantaloupe druh melounu
cantankerous tvrdohlavý
cantankerous svárlivý
cantankerous hašteřivý
cantankerous nevrlý
cantankerous mrzutý
cantankerously mrzutě
cantankerously tvrdohlavě
cantankerously nevrle
cantankerousness tvrdohlavost
cantankerousness svárlivost
cantankerousness mrzutost
cantankerousness nevrlost
cantata kantáta
cantonal kantonální
canvas plátěný
canvas plachtoví
canvas plachtovina
canvas kreslící plocha
canvas kanafas
canvas plátno
canvases plátna
canvass získávat hlasy
canvass diskutovat
canvass agitovat
canvass agitace
canvassed přesvědčený agitací
canvassed ovlivněný agitací
canvassed ovlivněný přesvědčený agitací
canvasser skrutátor
canvasser agitátor
canvassers agitátoři
canvasses agituje
canvassing nábor
canvassing agitace
capital gains tax daň z kapitálových výnosů
capital transfer tax daň z převodu kapitálu
capture the imagination probudit fantazii
caravanserai karavanseráj
caravanserai karavanní stanice
carbon black saze
carbon date uhlíkové datování
carbon dating uhlíkové datování
carbon offset deals uhlíkové kompenzační jednání
carbon paper uhelný papír
carbon storage. ukládání uhlíku
carbon tax uhlíková daň
carbon tetrachloride chlorid uhličitý
carbonaceous uhlíkatý
carbonaceous uhelný
carbonaceous uhlíkový
carbonado diamant
carbonate sytit oxidem uhličitým
carbonate uhličitan
carbonated sycený oxidem uhličitým
carbonated water sodovka
carbonates uhličitany
carbonation karbonizace
carbonation sycení oxidem uhličitým
carbonic acid kyselina uhličitá
carbonization karbonizace (vody)
carbonization uhelnatění
carbonization nauhličování
carbonization karbonizace
carbuncular týkající se hnisavého zánětu
carcinogenic substance karcinogenní látka
carcinoma rakovinný nádor
carcinoma karcinom
cardinal základní
cardinal hlavní
cardinal kardinál
cardinal menstruace
cardinal flower lobelka
cardinal measurement kardinální měření
cardinal number kardinální číslo
cardinalate kardinálská hodnost
cardinalate kardinálský úřad
cardinality mohutnost
cardinality kardinální číslo
cardiopulmonary týká se srdce a plic
cardiopulmonary kardiopulmonární
Caribbean Sea Karibské moře
Carina souhvězdí Lodní kýl
carinal člunkovitý
carinate kýlový
Carinthia Korutany
carminative lék proti nadýmání
carnage krveprolití
carnage masakr
carnal pohlavní
carnal tělesný
carnal sexuální
carnal smyslný
carnality tělesnost
carnality pohlavnost
carnally tělesně
carnally pohlavně
carnation karafiát
carnauba karnauba
carnelian karneol
Carniola Kransko
carnival masopust
carnival karneval
carnival veselí
carnivals karnevaly
Carolina Karla
Carolina Carolina
Carolina Karolína
Carolinas pl. od Carolina
Carpathian Mountains Karpaty
carry the conversation udržovat konverzaci
carrying capacity únosnost
carrying capacity. kapacita únosnosti ekosystému
Casanova Casanova
cash and carry zaplať a odnes
cash in bank pohledávka v bance
cash in hand pokladní hotovost
cash in hand stav pokladny
cash in vault bankovní hotovost
cash on the barrelhead hotovost
cash on the barrelhead placení v hotovosti
Caspian Sea Kaspické moře
Cassandra Cassandra
cassation complaint kasační stížnost
cast in place concrete monolitický beton
castle in the air vzdušný zámek
casuarina přesličník
cat on the beach ryba na suchu
Catalina Catalina
Catalonia Katalánsko
catamenia menstruace
catamenia katamenie
catamountain rys
catatonia katatonie
catena řada
catenary řetězovka
catenary curve řetězovka
catenate zřetězit
catenating zřetězením
catch me doing that uvidíš mě dělat ...
catchment area povodí
cation exchanger katex
catnap dřímat
caught in the act přistižen při činu
causal analysis analýza příčin
cautionary varovný
caveat emptor transactions transakce bez záruky
Cayman Islands Kajmanské Ostrovy
cement hands nešikovné ruce
cementation cementování
cementation cementace
cenotaph kenotaf
censorial cenzorský
censurable hodný pokárání
centaur kentaur
centaury zeměžluč
centavo centavo
centenarian stoletý
centenary sté výročí
centenary stoletý
centennial výročí
centennial stoletý
centennial sté výročí
center pivot irrigation machine zavlažovač s pivotem
centesimal setinný
centesimal centezimální
centigrade stupeň Celsia
centigrade stostupňový
Centigrade označení Celsiovy stupnice
centigram centigram
centigramme centigram
central centrální, střední
central hlavní
central ústřední
central centrální
central střední
Central Africa Střední Afrika
Central African Republic Středoafrická republika
Central America Střední Amerika
Central American středoamerický
central bank centrální banka
central city vnitřní město
central dam part jádro hráze
central government centrální vláda
central government ústřední vláda
central government ústřední správa
central heating střední topení
central heating ústřední topení
Central Intelligence Agency zpravodajská služba USA
central nervous system centrální nervový systém
central processing unit procesor
central processing unit centrální procesorová jednotka
centralisation centralizace
centralise centralizovat
centralised centralizovaný
centraliser centrátor
centralism centralismus
centralist centralista
centrality stěžejnost
centralization centralizace
centralize centralizovat
centralize centrovat
centralize soustředit se
centralize centralizovat se
centralized soustředěný
centralizer centrátor
centrally centrálně
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
centre of gravity těžiště
centrifugal odstředivka
centrifugal odstředivý
centrifugal force odstředivá síla
centrifugally odstředivě
centrifugation odstřeďování
centripetal dostředivý
centripetal force dostředivá síla
Centrocercus urophasianus tetřívek prériový
centroidal těžištní
cerebrospinal fluid mozkomíšní mok
ceremonial obřad
ceremonial obřadní
ceremonial ceromoniální
ceremonial slavnostní
ceremonial obřadný
ceremonial ceremoniál
ceremonial ceremoniální
ceremonially obřadně
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certainty equivalence jistota ekvivalence
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
certificate of incapacity for work potvrzení pracovní neschopnosti
certificate of travel health insurance doklad o cestovním zdravotním pojištění
certification authority certifikační autorita
certified translation soudní překlad
Cessna Cessna
CIA (Central Intelligence Agency) zpravodajská služba USA
Cincinnati město Spojené státy americké
cinder track škvárová dráha
cinder track škvárová dráha
Cinderella Popelka
cine camera kinokamera
cine camera filmová kamera
cineaste filmový milovník profesionál
cinema biograf
cinema kino
cinemas kina
cinematic kinematografický
cinematic filmový
cinematize zfilmovat
cinematograph kinematograf
cinematographer kameraman
cinematographic kinematografický
cinematography kinematografie
Cinerama panoramatické kino
cineraria cinerárie
cinerary popelový
cinchona chinovník
cinchona chinin
cinnabar rumělka
cinnamon skořicový
cinnamon skořice
cinnamon skořicovník
circinate kruhový
circulation water oběhová voda
circulation water cirkulační voda
circumferential obvodový
circumnavigate obeplout
circumnavigated obeplul
circumnavigation obeplutí
circumnavigational týkající se obeplutí něčeho
circumstantial vedlejší
circumstantial podružný
circumstantial nepřímý
circumstantially podružně
circumventable schopný být přelstěn
cisterna cisterna
citizens advice bureau občanská poradna
citizens band vysílací pásmo určené pro soukromé hovory
Citizenship Act zákon o státním občanství
citizenship certificate osvědčení o státním občanství
city manager městský hospodář
clan leader klanový vůdce
clansman příslušník klanu
clanswoman příslušnice klanu
Clean Air Act Clean Air Act
clean criminal record trestní bezúhonnost
clean handed poctivý
clean handed čestný
clean shaven hladce oholen
clean slate cisty stit
clean up your act udělat něco znovu a lépe
clean up your plate dojíst pokrm
cleanability čistitelnost
cleanable vyčistitelný
cleaned gas vyčištěný plyn
clear negative vykrytý negativ
clearance certificate celní osvědčení
clearance sale výprodej
clearing account clearingový účet
clearing bank zúčtovací banka
clearing bank clearingová banka
clientage zákazníci
clientage klientela
climbing crane šplhací jeřáb
clinical klinický
clinically klinicky
clinician klinický lékař
clink glasses ťuknout si
cloak and dagger špionážní
cloak and dagger dobrodružný
clonal klonový
cnidarian žahavec
co defendant spoluobviněný
co defendant spoluobžalovaný
co manager spoluředitel
co ordinate souřadnice
co ordinate koordinovat
co ordinated koordinovaný
co ordinating koordinující
co ordination koordinace
co ordinator koordinátor
co ownership share spoluvlastnický podíl
coagulating agent koagulant (vodárenství)
coagulation jar test koagulační zkouška
coating waterproofing povlaková hydroizolace
coconut palm kokosová palma
codename krycí jméno
codename dát krycí jméno
cogeneration of energy kogenerace energie
cognac koňak
cognate příbuzný
cognate obdobný
cognisance vědomost
cognisance vědomí
cognisant něčeho znalý
cognitional poznávací
cognizable rozeznatelný
cognizable poznatelný
cognizance vědomost
cognizance vědomí
cognizant informovaný o něčem
coherent approach to jednotný postoj k
coherent approach to jednotný přístup k
cochineal karmín
coinage oběživo
coinage ražba
coinage drobné
coincidental náhodný
coincidentally náhodně
coinsurance pojistná spoluúčast
cointreau alkoholický nápoj
cold in death studený
cold snap chladné počasí
collecting drain sběrný drén
collection area sběrná oblast (odpady)
collection waste sběrový odpad
collinear rovnoběžný
collinear kolineární
collisional kolizní
collocational kolokační
colonial osadník
colonial osadní
colonial koloniální
colonialism kolonializmus
colonialist kolonizátor
colonialist kolonialistický
colonisation kolonizace
colonization kolonizace
colonnade sloupořadí
colonnade kolonáda
colonnaded kolonádový
column base patka sloupu
column of water vodní sloupec
columnar sloupcovitý
combinable kombinovatelný
combination spolčování
combination spojování
combination slučování
combination kombinování
combination kombinace
combination drainage dvouetážová drenáž
combination lock kombinační zámek
combination lock zámek na heslo
combinational kombinační
combinations kombinace
combinative kombinatorický
combinative kombinační
combinatorial kombinatorický
combinatory kombinatorický
Combined Accident Reduction Effort název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
combined aeration kombinovaná aerace (vody)
combined drainage kombinovaná drenáž
combined learning kombinované studium
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
come down hard tvrdě potrestat
come down on like a ton of bricks tvrdě potrestat
come down to earth vrátit se zpět na zem
come down to earth být realistický
come in handy přijít vhod
come in handy hodit se
come in handy být dobrý
come into play být uveden do provozu
come naturally mít schopnost od přírody
come near přiblížit se
come near málem něco udělat
come out in the wash až usadí prach
coming out of our ears mít něčeho příliš
coming out of your yin yang mít něčeho příliš
command and control. direktivní řízení (příkaz a kontrola)
commandant velitel
commendable chvalitebný
commendable chválihodný
commendably chvalitebně
commendation chvála
commendation uznání
commendation pochvala
commendatory pochvalný
commendatory doporučující
commensalism symbióza
commensurability souměřitelnost
commensurability soudělnost
commensurable úměrný
commensurable souměřitelný
commensurable soudělný
commensurate souměřitelný
commensurately souměřitelně
commensurateness souměřitelnost
commentaries komentáře
commentary komentář
commentary výklad
commentate komentovat
commentator komentátor
commentators komentátoři
commination hrozba
commissionaire vrátný
common agricultural policy common agricultural policy CAP
common agricultural policy CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika
common agricultural policy. společná zemědělská politika
common carrier veřejný přepravce
common cause failure porucha se společnou příčinou
common denominator společný jmenovatel
common equivalent všeobecný ekvivalent
common factor společný jmenovatel
common fraction obecný zlomek
common law zvykové právo
common law obyčejné právo
common law obecné právo
common law zvykové právo
common law spouse druh/družka
common mode rejection ratio činitel potlačení souhlasného rušení
common parlance prostá řeč
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
common share obyčejná akcie
common share kmenová akcie
commonality stejnost
commonality shodnost
commonalty společenství
commonplace běžný
commonplaceness všednost
commonplaceness banálnost
commonsensical rozumný
commonweal všeobecné blaho
commonwealth obecné blaho
commonwealth společenství
Commonwealth of Independent States volné společenství států
Commonwealth of Independent States Společenství nezávislých států
Commonwealth of Nations volné společenství států
communal veřejný
communal komunální
communalism komunalismus
communality pocit solidarity
communalize komunalizovat
communally společně
communicability sdělitelnost
communicability komunikativnost
communicable nakažlivý
communicant komunikant
communicate sdělit
communicate komunikovat
communicate dorozumívat se
communicated komunikoval
communicates komunikuje
communicating komunikující
communication komunikační
communication dorozumívání
communication komunikace
communications komunikace
communicative sdílný
communicative komunikativní
communicativeness komunikativnost
communicativeness hovornost
communicator komunikátor
communicators komunikátoři
communicators informátoři
communicatory sdělný
communitarian člen komunity
community mediation komunitní mediace
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
communization zespolečenštění
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
companionable družný
companionableness přátelskost
companionableness družnost
companionably přátelsky
companionably družně
companionate družný
companionway lodní schůdky
comparative advantage komparativní výhody
compartmental rozdělený na oddíly
compartmental rozdělený na části
compartmentalisation rozčlenění
compartmentalization rozčlenění
compartmentalize rozčleňovat
compartmentalized rozčleňoval
compartmentalized rozčleněný
compassionate soucitný
compassionately soucitně
compassionateness soucitnost
compendia souhrny
compendia kompendia
compendia stručné přehledy
compensate vynahradit
compensate vykompenzovat
compensate nahradit, odškodnit, vyrovnat
compensate odškodnit
compensate odměnit
compensate nahradit
compensate kompenzovat
compensate for nahrazovat
compensate for nahradit
compensated vyrovnaný
compensating odškodňující
compensating kompenzující
compensating reservoir kompenzační vodní nádrž
compensating variation kompenzace změny
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
compensation odškodnění
compensation kompenzace
compensation vyrovnání, odškodnění
compensation odškodné
compensation náhrada
compensation vyrovnání
compensation pojistné plnění
compensation declivity kompenzační sklon (hydrotechnika)
compensation fund kompenzační fond
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
compensation variable kompenzační proměnná
compensation zone kompenzační vrstva (voda)
compensations kompenzace
compensative vyrovnávající
compensative odškodňující
compensative kompenzující
compensative kompenzační
compensator kompenzátor
compensatory vyrovnávací
compensatory vyrovnávací, kompenzační, náhradní
compensatory kompenzační
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
competition across the market konkurence napříč trhem
competition on the demand side konkurence na straně poptávky
competitive advantage konkurenční výhoda
compherensive insurance komplexní pojištění
complain about postěžovat si
complainant žalobce
complainant stěžovatel
complemental přídavný
complementarity komplementarita
complementarity doplnění
complementary komplementární
complementary doplňkový
complementary angles doplňkové úhly
complementary goods doplňkové zboží
complementary inputs doplňkové vstupy
complementary irrigation doplňková závlaha
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
complementation komplementace
complete underground wall úplná podzemní stěna
complexional pleťový
compliance, initial vyhovění, počáteční
complimentary bezplatný
compositional kompoziční
composting plant humusárna
compoundable urovnatelný
comprehensive measure všeobsáhlá míra
compressional stlačující
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
compulsory school attendance povinná školní docházka
computational výpočetní
computationally výpočetně
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba
computer language strojový jazyk
con man podvodník
Conakry hl.m. Guinea
Conant Conant
conation usilování
conative konativní
concatenate zřetězit
concatenate pospojovat
concatenated zřetězený
concatenates zřetězuje
concatenating zřetězování
concatenating zřetězení
concatenation zřetězení
concatenations zřetězení
concave vydutý
concave konkávní
concave bank konkávní břeh (toku)
concavity konkávnost
concavo concave bikonkávní
concavo convex dutovypuklý
concavo convex dvojvypuklý
conceal zatajit
conceal zakrývat
conceal utajit
conceal zakrýt
conceal zamaskovat
conceal skrývat
conceal tajit
conceal ukrýt
conceal skrýt
concealable zatajitelný
concealable utajitelný
concealed ukrýval
concealed zakrytý
concealed ukrytý
concealed utajeno
concealing utajování
concealment úkryt
concealment ukrytí
concealment zatajování
concealment utajení
concealment maskování
conceals utajuje
conceals zamlčuje
conceals skrývá
conceivability představitelnost
conceivable myslitelný
conceivableness myslitelnost
conceivably myslitelně
concentrate soustředit
concentrate on soustředit se na
concentrated koncentrovaný
concentrates koncentruje
concentrating koncentrující
concentration zhuštění
concentration soustřeďování
concentration soustředění
concentration koncentrace
concentration camp koncentrační tábor
concentration EC50 koncentrace EC50
concentration LC100 koncentrace LC100
concentration LC50 koncentrace LC50
concentration period doba koncentrace
concentrations koncentrace
concentrator koncentrátor
concentrator hutní závod
conceptional abstraktní
conceptual konceptuální
conceptualisation konceptualizace
conceptualise vytvořit pojem
conceptualising vytváření pojmu
conceptualism konceptualismus
conceptualization vymyšlení konceptu
conceptualize vytvořit pojem
conceptually pojmově
conceptually koncepčně
concert grand koncertní křídlo
concert grand koncertní křídlo
concert grand piano koncertní křídlo
concert hall koncertní síň
concert hall síň
concert hall koncertní síň
concertina harmonika
concertina fold leporelo
concessionaire koncesionář
concessional ustupující
concessionary zlevněný
concessionary koncesionářský
concessionary koncesionář
conciliar konciliární
conciliate smířit
conciliation vyrovnání
conciliation smíření
conciliation usmíření
conciliator usmiřovatel
conciliatory smířlivý
conciliatory smírčí
conclave tajná schůzka
conclave schůzka za zavřenými dveřmi
conclave konkláve
conclusion and improvement assessment závěr a hodnocení zlepšení
concomitance koexistence
concomitance konkomitance
concomitans průvodní
concomitant průvodní
concordance soulad
concordance shoda
concordant souhlasný
concordant konkordantní
concordant harmonický
concordat konkordát
Concordia město Argentina
concrete wall betonová zeď
concubinage konkubinát
condemnable zavrženíhodný
condemnation odsouzení
condemnatory odsuzující
condensable kondenzovatelný
condensable zkapalnitelný
condensate kondenzát
condensation kondenzace
conditional podmínečný
conditional podmiňovací
conditional podmíněný
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
conditionality podmínečnost
conditionally závisle
conditionally podmínečně
conditionals podmínky
conditioning irrigation klimatizační závlaha
condonable odpustitelný
condonation prominutí
condonation odpuštění
conductance vodivost
conducting drain svodný drén
conducting drainage assembly drenážní souřad
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
condustance vodivost
cone shaped kuželovitý
Conestoga vůz dobyvatelů Ameriky
Conestoga wagon vůz dobyvatelů Ameriky
confabulate hovořit
confabulation diskuse
confabulation porada
confabulation konfabulace
confectionary cukrářský
confederacy konfederace
confederate spojenec
confederate konfederovaný
confederate spolkový
confederate společník
confederation konfederace
confessional zpovědní
confidant důvěrník
confidante důvěrná přítelkyně
confidence man podvodník
confidental důvěrné
confidentality soukromí
confidentality důvěrnost
confidential tajný
confidential důvěrný
confidentiality důvěrnost
confidentiality diskrétnost
confidentiality důvěrně
confidentiality mlčenlivost
confidentially tajně
confidentially důvěrně
configurable nastavitelný
configurable konfigurovatelný
configuration nastavení
Configuration Konfigurace
configurations konfigurace
confirmation schválení
confirmation potvrzení
Confirmation Potvrzování
confirmation of authenticity vidimace
confirmations potvrzení
confirmative potvrzující
confirmatory potvrzující
confiscate konfiskovat
confiscate zabavovat
confiscate zabavit
confiscated zabavený
confiscating konfiskování
confiscation zabavení
confiscation konfiskace
confiscator konfiskátor
confiscatory konfiskační
conflagration vzplanutí
conflagration požár
conflate sjednotit
conflate spojovat
conflated spojil
conflated sjednotil
conflated sjednocený
conflation spojení
conflictual týkající se konfliktu
confocal mající společná ohniska
confocal konfokální
conformable podobný
conformable souhlasný
conformal konformní
conformance přizpůsobení
conformance konformita
conformation tvar
conformation struktura
conformational konformační
confraternity bratrstvo
confrontation konfrontace
confrontational konfrontační
confrontations konfrontace
Confucian věřící konfucianizmu
Confucianism konfucianizmus
confused sea rozbouřené moře
confutation vyvrácení
conga druh tance
congeal ztuhnout
congealing tuhnutí
congealment zmrazení
congealment tuhnutí
congelation ztuhnutí
congelation ztuhlost
congelation zmrazení
congenial kongeniální
congenial příbuzný
congenial sympatický
congenial příjemný
congeniality sympatičnost
congenital vrozený
congenital rozený
congenitally vrozeně
conglobate sbalit v kouli
conglobation sbalení v kouli
conglomerate konglomerát
conglomerate merger splynutí nesourodých podniků
conglomerated konglomerovaný
conglomeration konglomerace
conglutinate slepenina
conglutination slepení
conglutination konglutinace
congrats gratulace
congratulant gratulant
congratulate gratulovat
congratulated blahopřál
congratulating blahopřející
congratulation gratulování
congratulation gratulace
congratulation blahopřání
congratulations blahopřeji
congratulations blahopřání
congratulatory blahopřejný
congregate shromáždit
congregated shromáždil
congregated shromážděný
congregation shromáždění
congregation kongregace
congregational kongregační
congregationalism kongregacionalismus
congregations kongregace
congressional kongresový
congressman kongresman
congruential souhlasný
concha apsida
conical kuželový
conjectural hypotetický
conjugal manželský
conjugate konjugovat
conjugate časovat
conjugated konjugoval
conjugated časoval
conjugation spojení
conjugation konjugace
conjugation časování
conjunctiva spojivka
conjunctival spojivkový
conjuration zaklínání
conman podvodník
Connally Connally
connate sourodý
connate spřízněný
connate vrozený
connate současně narozený
connatural vrozený
connatural přirozený
connivance schvalování
connive at dát tichý souhlas k
connotation význam
connotations významy
connotative implikující
connubial manželský
conquerable přemožitelný
conquerable dobytný
conquistador dobyvatel
conquistador conquistador
Conrad Konrád
Conrad Conrad
consanguineous pokrevný
consanguinity pokrevní příbuzenství
consarned zpropadený
conscionable svědomitý
consecrate zasvětit
consecrate požehnat
consecrate vysvětit
consecrated zasvěcený
consecration vysvěcení
consensual konsenzuální
consensually konsenzuálně
consentaneous souhlasící
consentaneous souhlasný
consequence analysis analýza následků
consequential následující
consequential následný
consequentiality logičnost
consequentiality důslednost
consequentially důsledně
conservancy ochrana životního prostředí
conservation zachování
conservation uchování
conservation konzervace
conservation zadržování
conservation reserve programme program ochrany rezervace
conservation tillage ochranné obdělávání půdy
conservationist konzervativec
conservationist ochránce přírody
conservatism konzervatizmus
conservatism konzervativismus
conservatism konzervatismus
conservative konzervativec
conservative opatrný
conservative konzervativní
conservative modelling konzervativní modelování
conservatively opatrně
conservatively konzervativně
conservativeness konzervativnost
conservatives konzervativci
conservatoire konzervatoř
conservator kustod
conservator restaurátor
conservatory konzervátor
conservatory skleník
conservatory konzervatoř
conserving irrigation norm záchovná závlahová dávka
considerable význačný
considerable značně velký
considerable významný
considerable důležitý
considerable značný
considerably značně
considerably významně
considerably podstatně
considerate rozvážný
considerate ohleduplný
considerate starostlivý
considerately taktně
considerately ohleduplně
considerateness ohleduplnost
considerateness starostlivost
consideration uvažování
consideration přemýšlení
consideration protihodnota
consideration zřetel
consideration uvážení
consideration úvaha
consideration úhrada
consideration ohled
considerations uvážení
considerations úvahy
considerations posouzení
consolable utěšitelný
consolation útěcha
consolation prize cena útěchy
consolatory utěšující
consolidate upevnit
consolidate sjednotit
consolidate posílit
consolidate konsolidovat
consolidated zpevněný
consolidated sloučený
consolidating upevňující
consolidating konsolidující
consolidation konsolidace
consolidation upevňování
consolidation sjednocení různých závazků v jeden závazek
consolidator upevňovatel
consolidator sjednotitel
consolidator tužidlo
consonance souzvuk
consonance konsonance
consonant souhláska
consonantal souhláskový
consonants souhlásky
consortia konsorcium
conspiracy komplot
conspiracy konspirace
conspiracy spiknutí
conspiration konspirace
conspiration konspirační akce
conspirative konspirační
conspirator spiklenec
conspiratorial spiklenecký
conspiratorial konspirativní
conspiratorial konspirační
conspiratorially spiklenecky
conspirators spiklenci
constable strážník
constabulary policie
Constance Constance
Constance Kostnice
constancy stálost
constancy neměnnost
constancy loajalita
constant konstanta
constant pevný
constant neměnný
constant konstantní
constant ustavičný
constant stálý
constant nepřetržitý
constant cost industry odvětví spevnými náklady
constant prices stálé ceny
constant returns to scale konstantní výnosy zrozsahu
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
constant storage level hladina stálého nadržení
constant symbol (payment identifier) konstantní symbol
constantan konstantan
Constantine Constantine
Constantinople Istanbul
Constantinople Cařihrad
constantly nepřetržitě
constantly neustále
constantly pořád
constantly trvale
constantly stále
constants konstanty
constatation konstatování
constellate předpovědět
constellate prorokovat
constellation souhvězdí
consternate zděsit
consternate ohromit
consternate konsternovat
consternation úžas
consternation konsternace
consternation zděšení
consternation ohromení
constipate zacpat
constipate ucpat
constipate způsobit zácpu
constipated má zácpu
constipation zácpa
constitutional ústavní
constitutional podstatný
constitutional konstituční
constitutional complaint ústavní stížnost
constitutional court Ústavní soud
constitutionalism konstitucionalizmus
constitutionalist konstitucionalista
constitutionality ústavnost
constitutionally ústavně
constrain přinutit
constrain nutit
constrained vynucený
constrained přinucený
constrained nucený
constrained extreme vázaný extrém
constrainedly nuceně
constraining omezující
constraining limitující
constrains přinucuje
constrains omezuje
constraint zdrženlivost
constraint rozpaky
constraint přinucení
constraint omezení
constraint nátlak
constraint donucení
constraint sebeovládání
constraint stísněnost
constraints zábrany
constraints omezení
constructable zkonstruovatelný
constructed markets konstruované trhy
construction waste stavební odpad
constructional konstrukční
consubstantial konsubstanciální
consubstantiation konsubstanciace
consuetudinary zvykový
consular konzulární
consular fee konzulární poplatek
consulate konzulát
consultancies poradenství
consultancy konsultace
consultancy poradenství
consultant konzultant
consultant poradce
consultants konzultanti
consultation porada
consultation konzultace
consultations konzultace
consultative konzultativní
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
consumable stravitelný
consumable spotřební
consumables spotřební zboží
consumer basket spotřební koš
consumer products, differentiated konzumní produkty, diferencované
consummate zlepšit
consummate dovršit
consummate dokonalý
consummated zlepšil
consummated dovršil
consummated dosáhl něčeho
consummately perfektně
consummation dovršení
consummation dokončení
consumption pattern struktura spotřeby
consumption tax spotřební daň
consumptive water use nenávratné užívání vody
contact známost
contact spojení
contact informátor
contact dotek
contact prostředník
contact dotyk
contact zprostředkovatel
contact kontaktovat
contact kontaktní
contact kontakt
contact kontaktujte
contact styk
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contact element kontakt
contact filter kontaktní filtr
contact herbicide kontaktní herbicid
contact chamber kontaktní nádrž
contact insecticide kontaktní insekticid
contact layer kontaktní zóna (voda)
contact lens kontaktní čočka
contact lenses kontaktní čočky
contact ratio kontaktní poměr (kanalizace)
contact spring kontaktní pramen
contact us kontaktujte nás
contact zone kontaktní zóna (voda)
contactable schopný být kontaktován
contacted kontaktovaný
contacting kontaktující
contacting kontaktování
contactor stykač
contacts kontakty
contagion nakažení
contagion nákaza
contagious nakažlivý
contagious laughter nakažlivý smích
contagious ward infekční pokoj
contagiousness kontagiozita
contain zkrotit
contain krotit
contain obsahovat
containable obsažitelný
contained uvážlivý
contained obsahoval
container přepravka
container kontejner
containerization kontejnerizace
containerize kontejnerizovat
containerized kontejnerizovaný
containers kontejnery
containership kontejnerová loď
containing obsahující
containment omezení
containment kontrola
contains obsahuje
contaminant znečišťující látka
contaminate znečistit
contaminate zamořit
contaminate nakazit
contaminated kontaminovaný
contaminated site stará zátěž (odpady)
contaminated site sanitation sanace staré zátěže
contamination znečištění
contamination zamoření
contamination kontaminace
contaminator znečišťovatel
contamining component znečišťující složka (vodní hospodářství)
contemplate zamýšlet
contemplate zvažovat
contemplate uvažovat
contemplate rozjímat
contemplate přemýšlet
contemplate hloubat
contemplated zvažovaný
contemplating zvažující
contemplating zamýšlející
contemplating uvažující
contemplating hledící
contemplation rozjímání
contemplative zamyšlený
contemplativeness zamyšlenost
contemplativeness hloubavost
contemporaneity soudobost
contemporaneous současný
contemporaneous souběžný
contemporaneous erosion soudobá eroze
contemporaneously současně
contemporaneously souběžně
contemporaneousness současnost
contemporaries vrstevníci
contemporaries současníci
contemporary moderní
contemporary současník
contemporary soudobý
contemporary současný
contemporary tehdejší
conterminal boundary společná hranice
contestable napadnutelný
contestant závodník
contestant soutěžící
contestants závodníci
contestants soutěžící
contestation kontroverze
contextual kontextový
contextualisation kontextualizace
contextualize uvést do kontextu
contextually souvisle
contiguous angles přilehlé úhly
continental pevninský
continental kontinentální
continental breakfast lehká snídaně
continental code Morseova abeceda
continental drift kontinentální drift
continental shelf kontinentální šelf
continental slope kontinentální svah
contingent claim potenciální nárok
contingent liability podmíněná závaznost
contingent valuation approach metoda kontingentního hodnocení
continua spojitost
continua nepřetržitost
continuable prodloužitelný
continual vytrvalý
continual nepřetržitý
continual kontinuální
continual improvement soustavné zlepšování
continual improvement neustálé zlepšování
continually nepřetržitě
continually vytrvale
continuance trvání
continuance pokračování
continuant prodloužitelný
continuant kontinuant
continuation pokračování
continuations pokračování
continuator pokračovatel
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
continuous sampler kontinuální vzorkovač (vody)
contour feather obrysové pero
contour furrow terracing průlehové terasování
contra proti
contra kontra
contraband kontraband
contrabandist pašerák
contrabass kontrabas
contraception antikoncepce
contraceptive antikoncepční
contraceptives antikoncepční
contract zúžit
contract kontrakt
contract smlouva
contract smluvní
contract for work smlouva o dílo
contract of donation darovací smlouva
contract of mandate mandátní smlouva
contracted stáhnutý
contracted smrštěný
contracted hospital smluvní nemocnice
contractible stažitelný
contractile stažitelný
contractile undercarriage zatahovací podvozek
contractility zatažitelnost
contractility svíravost
contractility stažitelnost
contractility smrštivost
contractility kontraktilita
contracting stahující
contracting smrštění
contracting kontrakce
contracting uzavírání smluv
contraction stažení
contraction stah
contraction kontrakce
contractions stahy
contractor stahovač
contractor zhotovitel
contractor kontrahent
contractor dodavatel
contractors dodavatelé
contracts ujednání
contracts smlouvy
contracts kontrakty
contractual smluvní
contractual health insurance smluvní zdravotní pojištění
contractually smluvně
contracture kontrakce
contracture kontraktura
contradict být v rozporu
contradict protiřečit
contradict popírat
contradict odporovat
contradict odmlouvat
contradict oponovat
contradicted odporovaný
contradicted odporoval
contradicted odmlouval
contradicting odporující
contradiction kontradikce
contradiction rozpor
contradiction protiklad
contradiction popření
contradiction odporování
contradiction nesouhlas
contradictions rozpory
contradictions protiklady
contradictorily neslučitelně
contradictoriness neslučitelnost
contradictory rozporný
contradictory protiřečící
contradictory neslučitelný
contradictory kontradiktorický
contradictory odporující
contradicts odporuje
contradicts odmlouvá
contradistinction rozlišení kontrastem
contradistinguish rozlišovat
contraflow protiproud
contrail kondenzační stopa
contraindication kontraindikace
contraindication vedlejší účinky
contralto kontraalt
contrapositive kontrapozitivní
contraption pomůcka
contrapuntal kontrapunktní
contrapuntist kontrapunktik
contrariety protiklad
contrarily protichůdně
contrariness protikladnost
contrariwise obráceně
contrary kontrární
contrary na rozdíl
contrary opačný
contrary opak
contrast rozpor
contrast protiklad
contrast kontrastovat
contrast kontrast
contrasted porovnával
contrasted kontrastoval
contrasting protikladný
contrastive kontrastivní
contrasts kontrasty
contrasty kontrastní např. obrázek
contravene překročit
contravene odporovat
contravened přestupoval
contravened porušoval
contravened odporoval
contravenes porušuje
contravenes přestupuje
contravention porušení
contrivance vynález
contrivance úskok
contrivance machinace
control law zákon řízení
Control of Pollution Act Control of Pollution Act
controllability ovladatelnost
controllable říditelný
controllable regulovatelný
controllable kontrolovatelný
controlled variable regulovaná veličina
controlled vocabulary řízený slovník
controversial sporný
controversialist polemik
controversially sporně
controversially kontroverzně
contumacious kontumační
contumacy kontumace
conurbation sídelní aglomerace
conurbation městská aglomerace
convalesce zotavovat se
convalesce uzdravovat se
convalescence rekonvalescence
convalescent zotavující se
convalescing zotavující se
convalidate ověření
convectional konvekční
convenants druh dobrovolných smluv
Convention for the Prevention of Marine Pollution *** Convention for the Prevention of Marine Pollution ***
Convention on International Trade in Endangered *** CITES Convention on International Trade in Endangered ***
Convention on International Trade in Endangered Species *** Convention on International Trade in Endangered Species ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
Convention on the Prevention of Marine Poluttion *** Convention on the Prevention of Marine Pollution ***
Convention to Protect the Ozon Layer Convention to Protect the Ozon Layer
conventional konvenční
conventional obvyklý
conventional obecný
conventional clarification klasické čiření
conventionalism konvenčnost
conventionalist konvenční člověk
conventionality běžnost
conventionalization stylizace
conventionalize stylizovat
conventionalized stylizovaný
conventionally konvenčně
conventionally konve
conversable hovorný
conversance obeznámenost
conversancy obeznámenost
conversant dobře informovaný
conversation hovor
conversation pohovor
conversation rozmluva
conversation konverzace
conversation rozhovor
conversational konverzační
conversational hovorový
conversationalist dobrý společník
conversationally konverzačně
conversations konverzace
conversazione konverzační setkání
convex bank konvexní břeh (toku)
conveyable postupitelný
conveyance dopravní prostředek
conveyance přeprava
conveyancing převod vlastnických práv
convivial žoviální
convivial družný
convivial veselý
conviviality veselost
convocation konvokace
Conway Conway
coordinate souřadnice
coordinated koordinovaný
coordinates souřadnice
coordinates koordinuje
coordinating koordinující
coordinating koordinování
coordination koordinace
coordinator koordinátor
Copenhagen Kodaň
Copernican týkající se Koperníka
coplanar koplanární
copper engraving mědiryt
coral snake korálovec
core inflation jádro inflace
Corinthian korintský
corn bread kukuřičný chléb
corn flakes kukuřičné vločky
cornbread kukuřičný chléb
corncrake druh ptáka
cornea rohovka
corneal rohovkový
Cornelia Kornélie
Cornelia Cornelia
cornelian karneol
corner the market stát se monopolem
corner the market ovládnout trh
cornflake cornflake
cornflake kukuřičný lupínek
cornflakes kukuřičné lupínky
cornflakes kukuřičné vločky
cornmeal kukuřičná mouka
cornstarch kukuřičný škrob
cornucopia hojnost
Cornwall Cornwall
corona koróna
Coronado Coronado
coronae koróny
coronach pohřební píseň
coronal věnec
coronal koronální
coronary koronární
coronary thrombosis infarkt
coronary thrombosis koronární trombóza
coronate opatřený korunkou
coronation korunovace
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
corporate income tax daň z příjmů právnických osob
corporation tax daň ze zisku korporací
correctional nápravný
correlational korelační
correlational korelativní
correlational souvztažný
correspondence card dopisnice
correspondent bank korespondenční banka
corrigenda oprava tiskové chyby
cosmonaut kosmonaut
cost advantage výhoda nižších nákladů
cost an arm and a leg stát mnoho peněz
cost benefit analysis nákladově přínosová analýza
cost effectiveness analysis analýza efektivnosti nákladů
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
cost effectiveness analysis. analýza efektivnosti nákladů
cost push inflation inflace tlačená náklady
cost push inflation nákladová inflace
cost, marginal user náklad, marginální uživatel
cost, standard standartní náklad
costs, contracting náklady, uzavření dohody
costs, external náklady, externí
costs, information náklady, informace
costs, marginal náklady, marginální
costs, operational náklady, provozní
costs, production (manufacturing) výrobní náklady
costs, transaction náklady, transakce
cotoneaster skalník
cotton candy cukrová vata
cotton to that věřit něčemu
cottontail divoký králík
Council on Environmental Quality Council on Environmental Quality CEQ
Council on Environmental Quality CEQ Council on Environmental Quality
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
countability spočitatelnost
countable spočetný
countably spočitatelně
countably počitatelně
countenance výraz
countenance nálada
counter attack protiútok
counter claim protipohledávka
counter claim protinárok
counter productive adj rozporný
counter productive adj kontraproduktivní
counter revolutionary kontrarevoluční
counter revolutionary kontrarevolucionář
counteract mařit
counteract jednat proti
counteract klást odpor
counteraction protiopatření
counteraction protiakce
counteraction neutralizace
counteractive opačný
counterargument protiargument
counterattack protiútok
counterbackwater dike zpětná hráz
counterbalance protiváha
counterbalanced vyvážený
counterbalancing vyvažování
counterblast energický protest
counterclaim protipohledávka
counterclaim protinárok
counterespionage kontrarozvědka
counterespionage kontrašpionáž
counterexample protipříklad
counterexamples protipříklady
counterchange zaměnit
counterchange vystřídat
countercharge protižaloba
counterman prodavač
countermand zrušit
countermand stornovat
countermand odvolat
countermand anulovat
countermarch pochod proti směru
countermeasure protiopatření
counterpane přehoz na postel
counterpart protějšek
counterparts protějšky
counterparts doplňky
counterplea námitky
counterproposal protinávrh
counterproposal protinabídka
counterrevolutionary kontrarevoluční
counterrevolutionary kontrarevolucionář
countersignature kontrasignatura
countertrade výměnný obchod
countervail vyrovnat se
countor furrow irrigation zone přeronový pás
country cottage chata
country chalet chata
countryman venkovan
countryman krajan
countryman rodák
Countryside Act Countryside Act
countryside and community attributes vlastnosti krajiny a komunity
countrywoman krajanka
county seat okresní město
county seat krajské město
coupling clamp vazební kleště
coupling plane vazební deska
coupon rate kuponová sazba
covenant úmluva
covenant smlouva
covenant závazek
covenant stanovy
covenant slavnostní smlouva
covenant slavnostně se zavázat
covenant dohoda
covenant pakt
covenants závazky
covenants smlouvy
covenants dohody
covering of buried drain piping zatrušování
cozenage podvod
crack under the strain propadnout hysterii
Crandall Crandall
crania lebky
cranial kraniální
cranial lebeční
crankcase kliková skříň
crankcase blok motoru
crankshaft kliková hřídel
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
credential doporučující
credential doporučení
credentials doklady
credentials pověřovací
creeping inflation plíživá inflace
crenate vroubkovaný
crenation vroubkování
crenature vroubek
crenelate vybavovat střílnami
crenelated zoubkovaný
crenelation zoubkování
crenellate vybavit střílnami
crenellated opatřený cimbuřím
crenellation cimbuří
crescent shaped poloměsíčitý
crescent shaped ve tvaru půlměsíce
Crime Prevention Department of the Ministry of the Interior Odbor prevence kriminality MV
criminal kriminální
criminal recidivista
criminal trestní
criminal trestný
criminal zločinný
criminal zločinec
criminal act trestný čin
criminal assault znásilnění
criminal assault násilné napadení
criminal careless trestuhodná nedbalost
Criminal Code trestní zákoník
criminal connexion cizoložství
criminal contempt urážka soudu
criminal conversation cizoložství
criminal idiot trestuhodný idiot
Criminal Investigation Department oddělení pro vyšetřování u britské policie
criminal liability trestní odpovědnost
Criminal Procedure Code trestní řád
criminal proceedings trestní řízení
criminal register rejstřík trestů
criminalisation kriminalizování
criminalise kriminalizovat
criminalised kriminalizoval
criminality kriminalita
criminally trestuhodně
criminally trestně
criminals zločinci
criminals kriminálníci
criminate obviňovat
criminological kriminologický
critical information důležitá informace
critical landscape state kritický stav krajiny
critical natural capital. kritický přírodní kapitál
critical rainfall duration kritická doba trvání deště
cross drainage křížová drenáž
cross examination krizový výslech
cross pollinate opylovat křížem
cross pollination opylení křížem
cross pollination cizosprašnost
cross sectional příčný
cross sectional průřezový
cross sectional dispersion příčná disperze (hydrosystém)
Crow; Crows (Crow Indians) Vrána (Vraní Indián); Vrány (Vraní Indiáni)
cruising for a bruising řikat si o rvačku
cryptanalysis šifrová analýza
cryptanalysis dešifrování
cryptanalyst odborník na dešifrování
cryptanalytic kryptoanalytický
crystal forming bacterium krystalotvorná bakterie
crystalline water krystalická voda
culinary kulinářství
culminate vrcholit
culminate kulminovat
culminated vrcholil
culminated kulminoval
culminating kulminující
culmination vrchol
culmination kulminace
cultivation substrate kultivační půda
Cunard Cunard
cunctation váhání
cunctation odkládání
cunctator váhavec
cuneal klínový
cuneate klínovitý
Cunningham Cunningham
currency appreciation revalvace (zhodnocení) měny
currency area valutová oblast
currency basket basket of currencies měnový koš
currency depreciation devalvace (znehodnocení) měny
currency exchange směnárna
current account běžný účet
current account běžné konto
current annual increment běžný roční přírůstek
current assets likvidní majetek
current assets likvidní aktiva
current assets běžná aktiva
current year běžný rok
curvilinear křivočarý
customs administration celní správa
cut and paste výňatky spojené dohromady
cut someone some slack přimhouřit oko
cut someone some slack přimhouřit oči
cut your own throat být svým nejhorším nepřítelem
cyanamide kyanamid
cyanophage cyanofág
cylinder head hlava motoru
cylindrical válcovitý
cynical cynický
cynically cynicky
Cynthia Cynthia
Cyrano de Bergerac Cyráno z Bergeracu
czarina carevna
Czech language čeština
Czech Social Security Administration Česká správa sociálního zabezpečení
Czerniak Czerniak
dam consolidation opevnění hráze
damnable proklatý
damnably zavrženíhodně
damnation věčné zatracení
damnation zatracení
damnatory odsuzující
damnatory odmítavý
Dana Dana
danceable způsobilý k tanci
Daniela Daniela
Danubian dunajský
Danubian podunajský
daphnia dafnie
darlina drahoušek
Darnel ryegrass Jílek mámivý
dash and dash čárkovat
dat ins of dva dvěma
data quality indicator indikátor kvality dat
data quality indicators (dqis) indikátory kvality dat
daughter in law snacha
daughters in law snachy
day when authorities are open to the public úřední den
de Stalinization destalinizace
dead language mrtvý jazyk
Deanna ženské křestní jméno
death penalty trest smrti
debit interest rate debetní úroková míra
debonair sympatický
debonaire šarmantní
debonnaire šarmantní
debt for farmland swaps dluh na záměnu farmářských oblastí
debt for nature swaps výměna dluhů k přírodě
decaffeinate odstranit kofein
decaffeinated bez kofeinu
decanal děkanský
decantation dekantace
decantation method dekantační metoda
decarbonization dekarbonizace (vody)
decennary desetiletý
decennary desetiletí
decennial desetiletý
decentralisation decentralizace
decentralise decentralizovat
decentralised decentralizovaný
decentralization decentralizace
decentralize decentralizovat
decentralized decentralizovaný
decision making rozhodování
decision making rozhodování
decision making processes rozhodovací proces
decision rules, benefit cost ratio criterion. rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad
declaration by a responsible representative prohlášení odpovědného zástupce
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Declaration of Haag Haagská deklarace
declaration on the human environment deklarace o životním prostředí lidí
Declaration on the Human Environment Declaration on the Human Environment
declinate ohnutý dolů
declination naklonění
declination deklinace
decolonisation osvobození
decolonisation dekolonizace
decolonization dekolonizace
decolonization osvobození
deconsecrate odsvětit
decontaminate dekontaminovat
decontaminate asanovat
decontaminated dekontaminovaný
decontaminated dekontaminoval
decontaminated asanoval
decontamination dekontaminace
decontamination asanace
decremental dekrementální
decriminalisation dekriminalizace
decriminalise dekriminalizovat
decriminalised dekriminalizoval
deep pneumatic aeration hluboká pneumatická aerace (vody)
defence attorney obhájce
defendant obžalovaný
defendants obžalovaní
defenestrate defenestrovat
defenestrated defenestroval
defenestration defenestrace
defensive action obranná akce
defensive host reaction obranná reakce hostitele
deferential uctivý
deferentially uctivě
deficiency disease nemoc z podvýživy
deficiency payment deficitní platba
definable definovatelný
definably definovatelně
define the boundaries of vymezovat
define the boundaries of vymezuje
definite answer konečná odpověď
definite article člen určitý
definite integral určitý integrál
definition of law znění zákona
definitional definiční
deflationary deflační
deflection amplifier zesilovač rozkladu
deflection amplifier vychylovací zesilovač
deflection angle úhel vychylování
deformational přetvárný
degeneracy degenerace
degenerate degenerovaný
degenerate zvrhlý
degenerate zdegenerovaný
degenerate degenerovat
degenerated zdegenerovaný
degenerates degeneruje
degenerating zdegenerovávající
degeneration degenerace
degenerative degenerativní
degredation of natural capital degradace přírodního kapitálu
dehydrogenation dehydrogenace
dechlorination dechlorace
dechlorination filter dechlorační filtr
deionization deionizace (vody)
delamination delaminace
delineate vylíčit
delineate vykreslit
delineated vymezil
delineated vymezený
delineated vylíčil
delineated vykreslil
delineation náčrt
delineation zobrazení
delinquent tax daňový nedoplatek
delusional šálivý
delusional klamný
demagnetisation odmagnetování
demagnetization odmagnetování
demagnetization odmagnetizování
demagnetization odmagnetizace
demagnetization demagnetizace
demand elasticity pružnost poptávky
demand elasticity elasticita poptávky
demand management řízení poptávky
demand pull inflation inflace tažená poptávkou
demand pull inflation poptávková inflace
demand side management. poptávkově orientované řízení
dementia šílenství
dementia demence
demimondaine dámička
demimondaine dáma z polosvěta
demineralization demineralizace
demineralization demineralizace (vody)
demographic dynamics demografická dynamika
demonetization demonetizace
demoniac zuřivý
demoniac démonický
demoniacal démonický
demonically démonicky
demonstrability prokazatelnost
demonstrability dokazatelnost
demonstrable prokazatelný
demonstrably prokazatelně
demonstrate ukázat
demonstrate dokázat
demonstrate předvádět
demonstrate demonstrovat
demonstrate the truth of dávat za pravdu
demonstrated předvedený
demonstrated demonstrovaný
demonstrates předvádí
demonstrates demonstruje
demonstrating předvádění
demonstrating demonstrování
demonstration projev
demonstration důkaz
demonstration demonstrace
demonstrations demonstrace
demonstrative otevřený
demonstrative neskrývaný
demonstratively demonstrativně
demonstrativeness demonstrativnost
demonstrator demonstrátor
demonstrators předváděči
demountable odnímatelný
demountable odmontovatelný
denary desetinásobný
denary desítka
denationalisation zprivatizování
denationalization zprivatizování
denationalization odnárodňování
denationalization odnárodnění
denationalize reprivatizovat
denaturalization denaturalizace
denature odlišit
denature denaturovat
denatured odlišil
denatured denaturovaný
denatured denaturoval
denaturing denaturace
denaturing denaturování
denazification denacifikace
dendrochronological dendrochronologický
deniable proti
deniable popíratelný
deniable pravděpodobné popření
deniable popření
deniable pravděpodobné odvolání
deniable odvolání
deniable hovořit nepravdu
denial zapření
denial zapírání
denial popření
denial odpírání
denial odmítnutí
denials popření
denials zamítnutí
denigrate zbarvit do černa
denigrate zostudit
denigrate začernit
denigrate pošpinit
denigrate očernit
denigrate pomluvit
denigrated zostudil
denigrated začernil
denigrated pošpinil
denigrated pomluvil
denigrated očernil
denigration pošpinění
denigration pomluva
denigration očernění
denitrification denitrifikace
denitrifying microorganism denitrifikační mikroorganismus
Denmark Dánsko
Denmark Denmark
denominate označit
denominate pojmenovat
denominated pojmenoval
denomination sekta
denomination pojmenování
denomination nominální hodnota
denomination denominace
denomination církev
denomination jednotka hodnoty
denomination nominále, jednotka
denomination označení
denominational konfesijní
denominations označení
denominator jmenovatel
denotation označování
denotational označující
denotational denotační
denotations významy
denotations označení
denotative pojmenovávající
density streaming hustotní proudění
dental zubní
dental dentální
dentate ozubený
dentate zoubkovaný
denuclearize denuklearizovat
denudation eroze
denudation denudace
denumerable spočetný
denunciate udat
denunciation veřejné odsouzení
denunciation denunciace
denunciation nařčení
denunciative obžalovávající
denunciative obžalovací
denunciative denuncující
denunciative výhružný
denunciative udavačský
denunciator denunciant
denunciatory udavačský
deontological deontologický
deoxygenation dezoxygenace (vody)
deoxygenation coefficient dezoxygenační součinitel
deoxygenation factor dezoxygenační součinitel
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
department of social affairs odbor sociálních věcí
departmental oborový
departmental oblastní
departmentalization rozškatulkování
departmentally oblastně
dependability spolehlivost
dependable spolehlivý
dependableness spolehlivost
dependance závislost
dependance spoléhání
dependant závislá osoba
dependant závislý
dependant rodinný příslušník
dependency rate míra závislosti (závislá míra)
dependent adult zletilé nezaopatřené dítě
dependent major zletilé nezaopatřené dítě
depersonalisation depersonalizace
depersonalization odosobnění
depersonalization depersonalizace
depersonalize odosobnit
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
deposit insurance pojištění vkladu
deposit insurance depozitní pojistka
depositional naplaveninový
depreciation allowance amortizační částka
depreciation of a currency znehodnocení (depreciace) měny
depreciation of natural capital odepisování přírodního kapitálu
depression area depresní plocha
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
deracinate vymýtit
deracinate vykořenit
derivational derivační
desalinate odsolovat
desalination odsolování
desalination desalinace
desalinization odsolování
desalting irrigation promývací závlaha
descendant následovník
descendant potomek
descendant descendent
descendants potomstvo
descendants potomci
desensitization znecitlivění
design authority projekční orgán
design pattern návrhový vzor
design patterns návrhové vzory
design targets návrhové cíle
designate ustanovit
designate označit
designate vyznačit
designate stanovit
designate jmenovat
designate designovat
designate určit
designated určený
designated jmenovaný
designated dosazený
designating označující
designation ustanovení
designation jmenování
designational týkající se ustanovení
designator označovatel
designator označovač
designing inundation návrhová povodeň
desoxyribonucleic acid (DNA) DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.)
desoxyribonucleic acid (DNA) DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.)
desoxyribonucleic acid (DNA) dezoxyribonukleová kyselina DNA
destabilization agent destabilizační činidlo
destabilization chemical substance destabilizační chemikálie
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
destination místo určení
destination cíl cesty
destination cíl
destinations místa určení
desulphurating microorganism desulfurikační mikroorganismus
desulphurizing microorganism desulfurikační mikroorganismus
determinable vymezitelný
determinable určitelný
determinable definovatelný
determinacy určitost
determinacy rozhodnost
determinand determinand (vodní hospodáařství)
determinant determinanta
determinant determinant
determinate určitý
determinate neměnný
determinately pevně
determinateness určitost
determinateness neměnnost
determinateness definitivnost
determination rozhodnutí
determination odhodlání
determination určení
determination stanovení
determination determinace
determinative vymezující
determinative determinující
deterministically deterministicky
detonate detonovat
detonated explodoval
detonated detonoval
detonating výbušný
detonating explodující
detonation výbuch
detonation detonace
detonative explozivní
detonative výbušný
detonator roznětka
detonator rozbuška
detonator detonátor
detonators rozbušky
detrimental škodlivý
detrimental zhoubný
Development Assistance Committee Development Assistance Committee DAC
Development Assistance Committee DAC Development Assistance Committee
development of landscape vývoj krajiny
developmental vývojový
developmental toxicity vývojová toxicita
developmentally vývojově
devonian devon
devotional zbožný
devotional classic klasické dílo zbožné literatury
diagnostician diagnostik
diagonal diagonální
diagonal úhlopříčný
diagonal entries diagonální prvky
diagonalise diagonálně seřadit
diagonalised diagonálně seřazené
diagonalised diagonálně seřadil
diagonalize diagonálně seřadit
diagonalized diagonálně seřazené
diagonalized diagonálně seřadil
diagonally úhlopříčně
diagonals diagonály
diamondback chřestýš diamantový
Diana Diana
dibranchiate dvojžabernatý
dictionaries slovníky
dictionary slovník
diencephalon mezimozek
difference equation diferenční rovnice
differentiability rozlišitelnost
differentiable rozlišitelný
differentiable diferencovatelný
differential rozdílný
differential rozlišovací
differential diferenciál
differential equation diferenciální rovnice
differential gear diferenciál
differentials rozdíly
differentials diferenciály
differentiate odlišovat se
differentiate diferencovat
differentiate rozlišovat
differentiate derivovat
differentiated rozlišený
differentiated taxation diferencované zdanění
differentiating rozlišující
differentiating odlišující
differentiation diferenciace
differentiation derivace
differentiation rozlišování
differentiation of product diferenciace výrobku
differentiator derivátor
differentiator derivační obvod
diffusional difúzní
diffusive translation rozvolněný překlad
dignitaries hodnostáři
dignitary hodnostář
dimensional rozměrový
dimensionality rozměrnost
dimensionality počet rozměrů
dimensionally rozměrově
diminishable zmenšitelný
diminishable redukovatelný
diminishing marginal utility of consumption snižování marginální užitné hodnoty spotřeby
Dinah ženské křestní jméno
dinar dinár
ding a ling cvok
dingbat hlupák
dining car jídelní vůz
dining car jídelní vůz
dining hall jídelna
dining table jídelní stůl
dinner jacket smoking
dinnerware stolní nádobí
dinosaur dinosaurus
dinosaurs dinosauři
Dionysian Dionýský
dipsomania alkoholizmu
dipsomaniac notorik
dipsomaniac dipsoman
direct environmental benefit přímý environmentální přínos
direct planning mechanism mechanismus direktivního plánování
directional usměrněný
directional směrový
directionality směrovost
directly proportional přímo úměrný
disadvantage neprospěch
disadvantage nevýhoda
disadvantaged znevýhodněný
disadvantageous nevýhodný
disadvantageously nevýhodně
disadvantages nevýhody
disadvantages nedostatky
disciplinal kázeňský
disciplinal disciplinární
disciplinarian pedant
disciplinarian autoritář
disciplinary vědní
disciplinary disciplinární
disconsolate zoufalý
disconsolately zoufale
disconsolation sklíčenost
discontinuance přerušení
discontinuance of proceedings zastavení řízení
discontinuation přerušení
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
discount rate diskontní sazba
discountable diskontovatelný
discountenance neschvalovat
discrete sedimentation prostá sedimentace
discretionary volitelný
discriminant diskriminant
discriminate diskriminovat
discriminate rozlišovat
discriminated diskriminovaný
discriminates diskriminuje
discriminating diskriminování
discrimination rozdílné zacházení
discrimination schopnost rozlišovat
discrimination bystrý úsudek
discrimination rozlišování
discrimination diskriminace
discrimination (against somebody) diskriminace
discriminative rozlišující
discriminator diskriminátor
discriminatory diskriminační
diseconomies of scale ztráty z rozsahu
disenfranchise vyloučit
disenfranchise zbavit výsad
disenfranchise zbavit svobod
disenfranchise zbavit licence
disenfranchise zbavit práv
disenfranchise zbavit členství
disenfranchisement zbavení hlasovacího práva
disengage vypnout
disengage uvolnit
disengaged uvolněný
disengagement vypnutí
disengagement odstoupení
disenchant rozčarovat
disenchanted rozčarovaný
disenchantment deziluze
disenchantment rozčarování
disentangle rozuzlit
disentangle rozplést
disentanglement rozuzlení
disentanglement rozpletení
disentanglement rozmotání
dish antenna parabolická anténa
dishonorable nečestný
dishonorable hanebný
dishonorably hanebně
dishonorably nečestně
dishonourable nepoctivý
dishonourableness nepoctivost
dishonourableness hanebnost
dishonourably nepoctivě
disinclination neochota
disinclination nechuť
disinfectant dezinfekční prostředek
disinfestation odhmyzení
disinflation dezinflace
disinflation pokles růstu inflace
disinflation deflace
disinflationary dezinflační
disinformation dezinformace
disinheritance vydědění
disintegrate rozpadat se
disintegrate rozmělnit
disintegrate rozložit
disintegrate rozkládat se
disintegrate rozdrobit
disintegrate dezintegrovat
disintegrating rozpadající
disintegrating rozkládající
disintegration dezintegrace
disintegration dekompozice
disintegration rozpad
disintegrative rozkladný
disorganisation dezorganizace
disorganization dezorganizace
disorientate zmást
disorientate dezorientovat
disorientated zmátl
disorientated dezorientovaný
disorientated dezorientoval
disorientation dezorientace
dispassionate nevzrušený
dispassionate klidný
dispassionate nezaujatý
dispassionate věcný
dispassionate chladný
dispassionate objektivní
dispassionate střízlivý
dispassionately věcně
dispassionately nezaujatě
dispassionately klidně
dispassionateness nevzrušenost
dispassionateness chladnost
dispensable disponibilní
dispensable postradatelný
dispensary lékárna
dispensation povolení
dispersion formation dispergování
dispersion irrigation disperzní závlaha
disproportional neúměrný
disproportional nepřiměřený
disproportional nepoměrný
disproportionally nepoměrně
disproportionate nepřiměřený
disproportionate nepoměrný
disproportionately nepřiměřeně
disproportionately nepoměrně
disseminate rozšiřovat
disseminate rozsévat
disseminate rozhlašovat
disseminated roztroušený
disseminating rozšiřování
dissemination diseminace
dissemination impregnace
dissemination rozšiřování
disseminator šiřitel
dissonance nelibozvuk
dissonance nesouzvuk
dissonance nesoulad
dissonance neshoda
dissonance disonance
dissonant neladící
dissonant disharmonický
distance learning kombinované studium
distinguishable rozeznatelný
distinguishable odlišitelný
distinguishably odlišitelně
distribution channel distribuční kanál
distribution channel distribuční cesta
distributional distribuční
distributionally regressive taxes distribučně regresivní daně
District Social Security Administration Offices okresní správy sociálního zabezpečení
disturbance attenuation potlačení rušení
ditch digging machine příkopovač
diurnal každodenní
diversion canal odlehčovací kanál (odvodňování)
diversionary odpoutávající pozornost
diversionary rozptylující
divination věštění
divinatory věštecký
divinization zbožnění
division of labour dělba práce
division of st among sb rozdělení čeho mezi koho
divisional divizní
DNA Did Not Answer
do not have nemít
do not want nechtít
doctoral (rigorosum) examination rigorózní zkouška
doctrinaire doktrinářský
doctrinal doktrinální
doctrinal dogmatický
documentaries dokumenty
documentary dokumentární
documentary credit dokumentární úvěr
documentary proof doklad
documentation dokumentace
does not contain neobsahuje
does not want nechce
dog in a bathtub penis ve vagíně a varlata v análu partnerky
dolphinarium delfinárium
dominance dominance
dominance nadvláda
dominant převládající
dominant dominanta
dominant dominantní
dominant strategy equilibrium rovnováha dominantní strategie
dominantly dominantně
dominate panovat
dominate ovládat
dominate vévodit
dominate dominovat
dominated ovládnutý
dominated ovládaný
dominates ovládá
dominates dominuje
dominates vládne
dominating dominující
dominating factor dominanta
dominating feature dominanta
domination vláda
domination nadvláda
Dominica ženské křestní jméno
Dominican dominikán
Dominican dominikánský
Dominican Republic Dominikánská Republika
dona španělská dáma
dona dona
Donahue Donahue
Donald Donald
Donaldson Donaldson
donate dar
donate věnovat
donated věnovaný
donated darovaný
donating přispívání
donating darování
donation věnování
donation darování
donation dárcovství
donation dar
donation agreement darovací smlouva
donations dary
donations tracken
Donna Donna
Donovan Donovan
doornail ozdobný hřeb do dveří
dorsoventral dorzoventrální
dose response approach přístup dávka odezva
dose response relationship vztah mezi dávkou a odpovědí
double taxation agreement smlouva o dvojím zdanění
doubting Thomas nevěřící Tomáš
down and out bezmocný
down and out ztroskotanec
down and out zkrachovaný
down pay záloha na mzdu
down payment platba v hotovosti
down to earth realistický
down to earth praktický
down to earth vstřícný
down to earth přízemní
down to earth nápomocný
downbeat deprese
downbeat přízvučná doba
downbeat pochmurný
downbeat nedůrazný
downbeat depresivní
downcast skleslý
downfall zhroucení
downfall pád
downfallen spadlý
downfallen zničený
downgrade zhoršení
downgrade zařadit do nižší kategorie
downgrade úpadek
downgrade svah silnice
downgrade spád silnice
downgrade snižovat význam
downgrade sklon silnice
downgrade sestupná tendence
downgrade sestup
downgrade podceňovat
downgrade bagatelizovat
downgrade degradovat
downgraded ponížený
downgraded degradovaný
downgrading ponižující
downgrading degradující
downgrading degradování
downhearted sklíčený
downhearted skleslý
downland vlnící se krajina
download kopírování souboru
download zkopírovat
download stahování
download download
download stáhnout
downloadable stažitelný
downloaded zkopírováno
downloading kopírování dat
downplay zlehčovat
downplay snižovat význam
downplay ignorovat
downplay bagatelizovat
downstage blíže k divákům
downstairs po schodech dolů
downstairs dole
downstairs o poschodí níže
downstairs dolů
downstate jižní část státu
downstream dolní tok
downstream po proudu
downtake svod
downward směrem dolů
downward sestupný
downward klesající
downward levelling snižování úrovně
downward trend klesající trend
downwardly sestupně
downwards dolů
downwards směrem dolů
downy fearthers prachové peří
draconian drakonický
drain spacing rozchod drénů
drain trench backfilling zásyp drenážní rýhy
drainage vypouštění
drainage odvodnění
drainage vysoušení
drainage odvodňování
drainage drenáž
drainage basin povodí
drainage canal odvodňovací kanál
drainage canal network density hustota odvodňovací kanálové sítě
drainage canal structure objekt odvodňovacího kanálu
drainage discharge drenážní odtok
drainage discharge module specifický drenážní odtok
drainage equipment odvodňovací zařízení
drainage equipment element odvodňovací prvek
drainage equipment element odvodňovací detail
drainage filter drenážní filtr
drainage flowing drenážní proudění
drainage group drenážní skupina
drainage inspection well drenážní šachtice
drainage machine drenážní stroj
drainage method způsob odvodnění
drainage network odvodňovací síť
drainage network drenážní síť
drainage network density hustota odvodňovací sítě
drainage network density hustota drenážní sítě
drainage outlet structure drenážní výusť
drainage pipe line drenážní potrubí
drainage pumping station odvodňovací čerpací stanice
drainage structure drenážní objekt
drainage system odvodňovací soustava
drainage system admission zaústění odvodňovací soustavy
drainage tapening páskování
drainage trench drenážní rýha
drainage water drenážní voda
drainage well drenážní šachtice
drainage with deep digging drenáž s podrýváním
drainage with depth loosening drenáž s hloubkovým kypřením
drainage with digging drenáž s podrýváním
drained area odkanalizované území
drained land odvodněný pozemek
drained land meliorovaný pozemek
draining broach drenér
draining ditch spacing rozchod odvodňovacích příkopů
draw closer nearer přiblížit se
draw closer nearer blížit se
draw near přicházet
draw near přibližovat
draw near přibližovat se
draw near přiblížit se
draw near blížit se
draw nearer přibližovat se
draw nearer přiblížit se
draw nearer blížit se
drawing board rýsovací prkno
drawing board kreslicí prkno
drawing board kreslicí prkno
drawing documentation výkresová dokumentace
dreadnaught bitevní loď s velkými děly stejného kalibru
dressing table toaletní stolek
drift off to sleep listening to a lecture usnout na přednášce
drink a toast to připít
drink like a fish pít jak duha
drinkable pitný
drinking fountain fontánka
drinking straw brčko
drinking water pitná voda
drinking water pitná voda
drinking water quality parameter ukazatel jakosti pitné vody
driving range cvičné odpaliště
drowned man utopenec
drunk tank záchytka
drunkard opilec
dual exchange market dvojí devizový trh
duenna gardedáma
dump of radioactive wastes in deep underground spaces úložiště radioakt.odpadů v hlubinných podzemních prostorách
dump of radioactive wastes in subsurface spaces úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
Dunbar Dunbar
Duncan Duncan
dunderhead hlupák
dung water hnojůvka
dungaree kepr
Dunham Dunham
Dunlap Dunlap
dunnage podřadné řezivo
dunnage pilařský odpad
dunnart vačnatá myš
duodenal dvanácterníkový
duplicating machine kopírovací stroj
dust content of gas obsah prachu v plynu
Dutch language holandština
duty of maintenance vyživovací povinnost
dwindle away rozplynout se
dynamic dynamický
dynamic efficiency model model dynamické efektivnosti
dynamic efficient sustainable yield dynamicky efektivní setrvalý výnos
dynamic externality. dynamická externalita
dynamic ground water level dynamická hladina podzemní vody
Dynamic Integrated Climate Economy (DICE) integrovaná dynamická ekonomika klimatu
dynamic supply dynamická nabídka
dynamical dynamický
dynamically dynamicky
dynamics hybnost
dynamics dynamika
dynamics of noxious organism population dynamika početnosti škodlivého organismu
dynamism dynamika
dynamite dynamit
dynamo dynamo
dynamometer dynamometr
dynastic dynastický
dynasty dynastie
dysfunctional dysfunkční
dysphonia dysfonie
dyspnoea dýchavičnost
dyspnoea dušnost
ear canal zvukovod
ear nose and throat doctor ORL lékař
earthenware hliněné zboží
earthenware kamenina
earthenware hliněné nádobí
earthenware hrnčířské zboží
easements covenants úlevy smlouvy
East China Sea Východočínské moře
east north east východoseverovýchod
Easterlin Paradox. Easterlinův paradox
EC 50 concentration EC 50 koncentrace
ecological antagonism ekologický antagonismus
ecological potential ekologický potenciál
Ecological Production and Allocation System (EPAS). systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
economic effectiveness of pesticide application ekonomická efektivnost použití pesticidu
economic forecaster prognostik
economic indicator ekonomický ukazatel
economic regulation ekonomická regulace
economic rent of a worker ekonomická renta dělníka
economic sanction ekonomické sankce
economic stagnation ekonomická stagnace
economic storage level hladina hospodářského nadržení
economic storage reservoir capacity hospodářský prostor nádrže
economic water quality criterion ekonomické kriterium jakosti vody
economical šetrný
economical úsporný
economical úsporný, ekonomický
economical hospodárný
economically ekonomicky
economics, normative ekonomie, normativní
economies of scale úspory v rozsahu produkce
economies of scale úspory z rozsahu
economization zhospodárnění
economy class turistická třída
economy class nejlevnější třída
economy class ekonomická třída
ecumenical ekumenický
ecumenically ekumenicky
Edna ženské křestní jméno
educational výchovný
educational vzdělávací
educational attainment dosažené vzdělání
educationalist pedagog
educationally výchovně
educationally naučně
Edwina ženské křestní jméno
effective rainfall efektivní srážky
effectiveness of a law účinnost zákona
effectiveness of pesticide application efektivnost použití pesticidů
effeminacy zženštilost
effeminate zženštilý
effeminate přecitlivělý
efficiency and fisheries efektivnost rybolovu
efficiency and forest harvesting. efektivnost mýcení lesa
efficiency and pollution efektivnost a znečištění
efficiency and population control efektivnost řízení populace
efficiency and property rights efektivnost vlastnických práv
efficiency and sustainability efektivnost a udržitelnost
efficiency standard standard efektivnosti
efficiency, technical efektivnost, technická
effluent disposal kanalizace
effluent charge poplatek za vypouštění
effluent standards standardy vypouštění (emisní limity)
egocentrically egocentricky
egomania egocentrismus
egomaniac chorobný egoista
egomaniac extrémní egocentrik
egress interface výstupní rozhraní
echidna ježura australská
eigenvalue vlastní číslo
eigenvalues vlastní hodnoty
Ekaterinoslav Dnepropetrovsk
Ekaterinoslav Jekaterinoslav
ekonotechnical comasation hospodářskotechnická úprava pozemků
electric power integration integrace elektrické energie
electrical installation elektrická instalace
electrodynamic elektrodynamický
electrodynamics elektrodynamika
electroencephalogram elektroencefalogram
electroencephalograph elektroencefalograf
electroencephalographic elektroencefalografická
electroencephalography electroencefalografie
electromagnetic radiation elektromagnetické záření
electromagnetic wave elektromagnetická vlna
electromagnetically elektromagneticky
electromechanical elektromechanický
electromechanical device elektromechanické zařízení
electron accelerator elektronový akcelerátor
electron beam elektronový paprsek
electronegative elektronegativní
electronegativity elektronegativita
electroneutral elektricky neutrální
electronic communication elektronická komunikace
electronic data processing elektronické zpracování dat
electronic dictionary elektronický slovník
electronic mail elektronická pošta
electronic money transfer elektronický převod
electronic signal elektronický signál
electronic signature elektronický podpis
electronic submission of an application elektronické podání žádosti
electronically elektronicky
eleemosynary charitativní
eleemosynary dobročinný
elemental živelní
elemental základní
elementally živelně
elementarily elementárně
elementary základní
elementary flow elementární tok
elementary flow základní tok
elementary particle elementární částice
elementary school základní škola
elements of a crime skutková podstata
Elena Elena
elephant calf slůně
elephantiasis elefantiáza
elevation groundwater level elevační hladina podzemní vody
eliminate zlikvidovat
eliminate vyloučit
eliminate odstraňovat
eliminate odstranit
eliminate eliminovat
eliminated vyřazený
eliminated vyloučený
eliminated eliminovaný
eliminates odstraňuje
eliminates eliminuje
eliminating vyřazující
eliminating vylučující
eliminating eliminující
elimination vyřazení
elimination odstranění
eliminative protection eliminační ochrana
eliminator eliminátor
elocutionary řečnický
elocutionary recitační
elongate prodloužit
elongated prodloužený
elongation prodloužení
elongation elongace
emanate vyzařovat
emanating vyzařující
emanation vyzařování
emanation vylučování
emancipate emancipovat
emancipate osvobodit se
emancipated emancipovaný
emancipation osvobození
emancipation emancipace
emancipationist stoupenec emancipace
emancipatory emancipační
embryonal zárodečný
embryonal embryonální
emendation korektura
emendation korekce
emergency brake záchraná brzda
emergency landing nouzové přistání
emergency medical service zdravotní pohotovost
emergency medical service zdravotnická záchranná služba
emergency valve protihavarijní uzávěr
eminent domain výsostné právo
emission from defined place emise z definovaného místa úniku
emission from non defined place emise z nedefinovaného místa úniku
emission charges. emisní poplatky
emission output ratio poměr produkce a emisí
emission reduction, command and control approach redukce emisí, direktivní přístup
emission reduction, excess emission formula redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise
emission reduction, charges redukce emisí, poplatky
emission reduction, lowest achievable rate. redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
emission reduction, noncompliance penalty redukce emisí, pokuta za nesplnění
emission reduction, standards redukce emisí, standardy (limity)
emission trading. obchod emisemi
Emmental ementál
emotional citový
emotional emoční
emotionalism emocionálnost
emotionalism emocionalita
emotionality emocionalita
emotionality citovost
emotionalize působit na city
emotionally emočně
emotionally emocionálně
emotionally citově
Employment Act zákon o zaměstnanosti
employment agency pracovní agentura
employment agency úřad práce
employment contract pracovní smlouva
employment rate zaměstnanost
emulsified pesticide concentrate emulzní koncentrát pesticidu
enable uvolnit
enable zplnomocnit
enable aktivovat
enable odblokovat
enable umožnit
enable zapnout
enable oprávnit
enabled zpřístupněný
enabled povolený
enabled zapnutý
enabled aktivovaný
enabled oprávněný
enables umožňuje
enabling umožňující
enabling aktivování
enabling aktivující
enact ustanovit
enact uzákonit
enacted uzákoněný
enacted schválený
enactment ustanovení
enamel smalt
enamel sklovina
enamel poleva
enamel glazura
enamel email
enameled smaltovaný
enamored zamilovaný
enamour okouzlit
enamour roznítit láskou
enamoured zamilovaný
enarthrosis enartróza
encajes Krajka
encamp utábořit
encampment tábořiště
encapsulate zapouzdřit
encapsulated zapouzdřený
encapsulation zapouzdření
encapsulation obalení
encapsulation obal
encase zapouzdřit
encase uvěznit
encase uzavřít
encase obalit
encased zapouzdřený
encased uzavřený
encased uvězněný
encasement zapouzdření
encasement obednění
encash inkasovat
encashable zpeněžitelný
encashment inkasování
encashment inkaso
encasing zapouzdření
encaustic enkaustický
encephalitis encefalitida
encephalitis zánět mozku
encephalization encefalizace
encephalogram encefalogram
encephalography encefalografie
encephalon mozek
encephalopathy encefalopatie
enclave enkláva
Enclosure Act. zákon o oplocení
encomia velebení
encomiastic pochvalný
encompass zahrnovat
encompass obsahovat
encompass obklíčit
encompass obklopit
encompasses zahrnuje
encompasses obsahuje
encourage dodat sebedůvěru
encourage dodat ducha
encourage dodat odvahu
encourage dodat kuráž
encourage povzbudit
encourage povzbuzovat
encourage chovat
encourage pěstovat
encourage udržovat
encouraged povzbuzovaný
encouraged povzbuzený
encouraged povzbudil
encouraged podpořený
encouragement povzbuzení
encourager podpůrce
encourages povzbuzuje
encourages podporuje
encouraging povzbuzující
encouragingly povzbudivě
encroach zasahovat
encroach upon zasahovat do
encroachment zásah
encrustation krusta
encrustation inkrustace
encumbrance zátěž
encumbrance přítěž
encyclical encyklika
encyclopaedia encyklopedie
encyclopaedic obsáhlý
encyclopaedic komplexní
encyclopedia naučný slovník
encyclopedia encyklopedie
end table malý stolek, vedle gauče nebo křesla
end use markets trhy konečného užití
endanger ohrozit
endangered ohrožený
endangered species ohrožené druhy
endangered species ohrožený druh
Endangered Species Act Endangered Species Act
endangered taxon ohrožený druh (živočichů, rostlin)
endangering ohrožující
endear udělat atraktivním
endearing roztomilý
endearingly roztomile
endearment pohlazení
endearment laskání
endearment zalíbení
endeavor úsilí
endeavor snaha
endeavour námaha
endeavour usilovat
endeavour namáhat se
endeavour úsilí
endeavour snaha
endeavour vynasnažit se
endeavour snažit se
endeavoured snažil se
endeavouring usilování
endeavours námahy
endemical endemický
endemically endemicky
endgame koncovka
endocarditis endokarditida
endocardium endokard
endocranium endokranium
endocrinal endokrinní
endocrine gland endokrinní žláza
endogamic endogamický
endogamous endogamický
endogamy endogamie
endogenous geochemical process endogenní geochemický proces
endogenous respiration endogenní respirace
endogenous variable endogenní proměnná
endometrial endometriální
endonuclease endonukleáza
endoparasite endoparazit
endoparasitic endoparazitní
endoplasm endoplazma
endoplasmic endoplazmatický
endothelial endoteliální
endothermal endotermický
endurable snesitelný
endurance vydržení
endurance vytrvalost
endurance utrpení
endurance trpělivost
endurance odolnost
endurance výdrž
endways koncem vzhůru
endways koncem dopředu
enema klystýr
energetically energicky
energetically energeticky
energy albedo energetické albedo
energy ratio energetický poměr
energy sources, soft versus hard path zdroje energie, měkká versus tvrdá cesta
Energy Technology Assessment (ETA) Model model zhodnocení energetické technologie
enervate zeslabit
enervate vyčerpat
enervate oslabit
enervated zeslabil
enervated vyčerpal
enervated oslabil
enervating vyčerpávající
enervation zesláblost
enervation zeslabení
enervation vyčerpání
enervation vyčerpanost
enfilade podélné ostřelování
enforceability vymahatelnost
enforceable vynutitelný
enforcement of a judgement exekuce
enfranchise udělit volební právo
enfranchisement schválení
enfranchisement certifikace
engage zasnoubit
engage ručit
engage zamluvit
engage zamluvit si
engage zaujmout
engage zavázat se
engage zjednat
engage obsadit
engage zavázat
engage zaútočit
engage zapojit
engage zaměstnat
engage zabrat
engage upoutat
engage slíbit
engage napadnout
engage najmout
engage angažovat
engaged angažovaný
engaged zaměstnaný
engaged zaneprázdněný
engaged obsazen
engaged zasnoubený
engaged obsazeno
engaged obsazený
engagement přijetí
engagement zasnoubení
engagement závazek
engagement najmutí
engagement angažmá
engagement ring snubní prstýnek
engagements závazky
engagements najmutí
engaging poutavý
engaging najmutí
engaging in (trade) provozování
engagingly přitažlivě
engagingly poutavě
engineering biomeasure inženýrsko biologické opatření
England England
England Anglie
englander angličan
Englander Englander
engraft vštípit
engrained zarytý
engrained zakořeněný
engrained nepolepšitelný
engram engram
engrave vyrýt
engrave rýt
engrave gravírovat
engraved vrytý
engraver rytec
engraving rytina
engraving rytectví
enhance zlepšit
enhance povznést
enhance zvýšit
enhance vylepšit
enhanceable vylepšitelný
enhanced vylepšený
enhanced rozšířený
enhanced zdokonalený
enhancement vystupňování
enhancement zlepšení
enhancement vylepšení
enhancement zvýšení
enhancements vylepšení
enhancer zvětšovač
enhancer vylepšovatel
enhances vylepšuje
enhancing vylepšující
enhancing vylepšování
enhancing povznášející
enharmonic enharmonický
enhearten povzbudit
enchain spoutat
enchain upoutat
enchant očarovat
enchanted okouzlený
enchanter zaklínač
enchanter kouzelník
enchanting okouzlující
enchantingly kouzelně
enchantment okouzlení
enchantress kouzelnice
enchantress čarodějka
enchilada kukuřičná placka s chilli
enigma záhada
enigmatic záhadný
enigmatically záhadně
enjoy your meal! dobrou chuť
enjoyability radostnost
enjoyable radostný
enjoyable příjemný
enjoyably příjemně
enlace ovinout
enlace obejmout
enlace splést
enlace proplést
enlarge rozšiřovat
enlarge rozšířit
enlarged zvětšený
enlargement zvětšenina
enlargement zvětšení
enlargement rozšíření
enlargements zvětšeniny
enlarger zvětšovací přístroj
enlarging zvětšující
enplane nastoupit
enplane naložit
enrage rozzuřit
enrage hněvat
enraged rozzuřený
enraged rozčílený
enrapture okouzlit
enraptured okouzlil
ensilage silážování
ensilage siláž
enslave zotročit
enslave podrobit si
enslavement zotročení
ensnare polapit
ensnared chycen
entablature kladí
entail způsobit, znamenat
entail znamenat
entail řezba
entail mít za následek
entailed zapříčinil
entailment následek
entails znamená
entangle zaplést
entangle zamotat
entangled zapletený
entangled zamotaný
entanglement zápletka
entanglement zádrhel
entanglement zátaras
entangling zaplétající
entangling kompromitující
entasis vydmutí
entasis entaze
enteral enterální
Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae
entertain obveselit
entertain bavit
entertained pobavený
entertained bavený
entertainer konferenciér
entertainer komik
entertainer bavič
entertaining zábavné
entertaining zábavný
entertainingly zábavně
entertainment zábavní
entertainment zábava
entertainments zábavy
entertainments estrády
enthalpies entalpie
enthalpy entalpie
enthral okouzlit
enthral očarovat
enthrall okouzlit
enthrall očarovat
enthrall ohromit
enthralling okouzlující
enthralling fascinující
enthrallment okouzlení
enthrallment očarování
enthusiasm entusiasmus
enthusiasm nadšení
enthusiast nadšenec
enthusiastic nadšený
enthusiastically nadšeně
enthusiasts nadšenci
entitlement programme program nárokovatelných dávek
entomological entomologický
entomopathogenic microorganism entomopatogenní mikroorganismus
entomophage entomofág
entomophage acclimatization aklimatizace entomofága
entomophage introduction introdukce entomofága
entomophage translocation přemístění entomofága
entourage svita
entourage doprovod
entrails vnitřnosti
entrain navagonovat
entrain nakládat na vlak
entrainment nakládání na vlak
entrance vjezd
entrance přijímací
entrance vstupní
entrance vchod
entrance examination přijímací zkouška
entrance exams přijímací zkoušky
entrance fee zápisné
entrances vstupy
entrancing úžasný
entrancing uchvacující
entrancing ohromující
entrant účastník
entrants závodníci
entrants soutěžící
entrap polapit
entrap lapit
entrap chytit do pasti
entrapment navádění
entrapment chycení do pasti
entreat zapřísahat
entreatingly úpěnlivě
entreaty prosba
entrepreneurial podnikavý
entrepreneurial podnikatelský
entry in the Land Register vklad do katastru nemovitostí
entry pass průkazka
entry visa vstupní vízum
entryway vjezd
entryway vchod
enucleate rozluštit
enucleation enukleace
enumerable spočetný
enumerable počitatelný
enumerate vypočítat
enumerate vyčíslit
enumerate spočítat
enumerated vypočítaný
enumerated vyčíslený
enumerating vyjmenovávající
enumeration vyjmenování
enumeration enumerace
enumerative výčtový
enumerative enumerativní
enumerator enumerátor
enunciate vyslovovat
enunciate formulovat
enunciated vyslovoval
enunciated formuloval
enunciation výslovnost
enunciation vyslovení
enviable záviděníhodný
Environment Liaison Center Environment Liaison Center ELC
Environment Liaison Center ELC Environment Liaison Center
environment protection act zákon o ochraně životního prostředí
environmental environmentální
environmental ekologický
environmental týkající se prostředí
environmental adders environmentální sčítání
environmental allocation alokace, přidělení, promítnutí
environmental aspect hledisko vztahu k životnímu prostředí,
environmental aspect environmentální aspekt
environmental assets, resource allocation. environmentální jmění, alokace zdrojů
environmental assets, sustainability environmentální jmění, udržitelnost
environmental assets, types of environmentální jmění, různé druhy
environmental audit environmentální audit
environmental auditor environmentální auditor
environmental behaviour environmentální chování
environmental burden zátěž
environmental claim environmentální tvrzení
environmental claim verification ověření environmentálního tvrzení
environmental claims ekologická prohlášení (reklama)
environmental commons Společné environmentální statky
environmental component složka prostředí
environmental condition indicator indikátor stavu životního prostředí
environmental consumerism environmentální konzumismus
environmental declaration environmentální prohlášení
Environmental Defence Fund Environmental Defence Fund
environmental defense fund fond environmentální obrany
environmental economics environmentální ekonomie
environmental engineering technologie prostředí
environmental epidemiology epidemiologie prostředí
environmental ethic environmentální etika
environmental factor faktor prostředí
environmental health hygiena prostředí
environmental characterization charakterizace ekologických vlivů
environmental impact vliv na prostředí
environmental impact vliv na životní prostředí
environmental impact environmentální dopad
environmental impact assessment environmental impact assessment EIA
environmental impact assessment EIA environmental impact assessment
environmental impact assessment hodnocení ekologických vlivů
environmental impact assessment (eia) hodnocení vlivů
environmental impact assessment directive direktiva na hodnocení vlivu na životní prostředí
environmental impact classification klasifikace ekologických vlivů
environmental impact statement environmental impact statement EIS
environmental impact statement EIS environmental impact statement
Environmental Impact Statement EIS. prohlášení o environmentálním vlivu EIS
environmental improvement assessment hodnocení možností zlepšení
environmental inventory analysis inventarizační analýza
environmental label environmentální značka
environmental labelling označování ekologicky šetrných výrobků
environmental levy environmentální daň
environmental management system systém environmentálního managementu
environmental management system audit audit systému environmentálního managementu
environmental management system audit audit systému environmentálního managementu
environmental management system audit criteria kritéria auditu systému environmentálního managementu
environmental mechanism environmentální mechanismus
environmental objective environmentální cíl
environmental performance environmentální profil organizace
environmental performance environmentální profil
environmental performance bonds závazky k environmentálnímu chování
environmental performance criterion kritérium environmentálního profilu
environmental performance evaluation hodnocení environmentálního profilu
environmental performance indicator indikátor environmentálního profilu
environmental pesticide stability stabilita pesticidu v prostředí
environmental policy environmentální politika
environmental policy instruments nástroje environmentální péče
environmental pollution znečištění životního prostředí
Environmental Protection Agency EPA Environmental Protection Agency
Environmental Protection Agency Environmental Protection Agency EPA
environmental public policy státní ekologická politika
environmental quality standard norma kvality prostředí
environmental target environmentální cílová hodnota
environmentalism environmentalismus
environmentalism ekologie
environmentalist ekolog
environmentally ekologicky
environmentally concious consumer environmentálně uvědomělý spotřebitel
environmetal component složka prostředí
envisage předvídat
envisage předpokládat
envisage počítat
envisage uvažovat
envisage pojímat
envisage konfrontovat
envisage čelit
envisaged předpokládaný
envisages předpokládá
enzymatic enzymatický
eosinopenia eozinopenie
epiphenomena průvodní jev
epoxy resin paint epoxidová nátěrová hmota
equal marginal utility of consumption stejný marginální užitek ze spotřeby
equal marginal utility of income ekvivalentní marginální užitek z příjmu
equation of exchange rovnice směny
Equatorial Guinea Rovníková Guinea
equiangular stejnoúhelný
equiangular rovnoúhlový
equinoctial rovnodenní
equivalence class třída ekvivalence
equivalency factors faktory ekvivalentních vlivů
equivalent number of inhabitants ekvivalentní počet obyvatel
equivalent variation Ekvivalentní obměna
ergonomically ergonomicky
erosion area erozní oblast
erosion base line erozní základna
erosion interval erozní cyklus
erosion risk rain erozně nebezpečný déšť
erosional erozívní
error signal regulační odchylka
espionage špionáž
esplanade promenáda
essential hlavní
essential idiopatický
essential esenciální
essential neodmyslitelný
essential podstatný
essential zásadní
essential nezbytný
essential nevyhnutelný
essential základní
essential commodities základní komodity
essentialism esencialismus
essentialist esencialista
essentiality podstatnost
essentially podstatně
essentially nezbytně
essentially neodmyslitelně
essentially esenciálně
essentially v podstatě
essentials základy
essentials nezbytnosti
essentials náležitosti
establish oneself as etablovat se jako
establish oneself as prosadit se jako
Esthonia Estonsko
Estonia Estonsko
Estonian estonský
Estonian Estonec
eternal neustálý
eternal ustavičný
eternal nekonečný
eternal věčný
eternalize zvěčnit
eternally věčně
ethnical etnický
ethnographer etnograf
ethnographic etnografický
ethnographical etnografický
ethnography etnografie
ethnological etnologický
etymological dictionary etymologický slovník
eudaemonia eudaimonie
Eugenia ženské křestní jméno
euphonical eufonický
euphonical libozvučný
European Atomic Energy Community European Atomic Energy Community
European avocet tenkozobec opačný
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
European Economic Area (EEA) Evropský hospodářský prostor
European Environmental Bureau European Environmental Bureau EEB
European Environmental Bureau EEB European Environmental Bureau
European Free Trade Association EFTA Evropská Asociace Volného Obchodu
European Investment Bank EIB Evropská investiční banka
european larch modřín opadavý
European Monetary System Evropský měnový systém
European Monetary System EMS Evropský měnový systém
European Regional Development Fund ERDF Evropský regionální rozvojový fond
European River Ocean System European River Ocean System EROS
European River Ocean System EROS European River Ocean System
euthanasia usmrcení z milosti
euthanasia euthanasie
euthanasia eutanazie
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluation method of pesticide toxicity with individual metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
evangelical horlivý
evangelicalism druh protestantství
evaporation demand evaporační potřeba
evaporation water demand evaporační vláhová potřeba
evapotranspiration evapotranspirace
evapotranspiration water demand evapotranspirační vláhová potřeba
even as současně
even as právě když
even as jen když
even as dokonce když
even handed spravedlivý
evenfall podvečer
evenfall večerní soumrak
evenhanded spravedlivý
evening meal večeře
evening star večernice
eventration eventrace
eventual konečný
eventuality eventualita
eventually případně
eventually nakonec
eventually konečně
eventuate vyplynout
eventuate uskutečnit se
eventuate mít za následek
ever and again čas od času
ever increasing stále rostoucí
evergreen plant stále zelená rostlina
eviction (from a dwelling) vykázání
evidential průkazný
evidential evidentní
evidential dokazující
evidentiary dokazující
evolutionarily evolučně
evolutionary vývojový
evolutionary evoluční
examination zkouška
examination prohlídka
examination of professional competence zkouška odborné způsobilosti
examinations zkoušky
examinations zkoumání
exanimate bezduchý
exanimate mrtvý
exanthema vyrážka
exanthema exantém
excavation technology of drainage construction výkopová technologie výstavby drenáže
excavationless technology of drainage construction bezvýkopová technologie výstavby drenáže
exceptionable závadný
exceptionable vadný
exceptionable sporný
exceptionable napadnutelný
exceptionable napadnutelný např. kritikou
exceptional mimořádný
exceptional zvláštní
exceptional neobyčejný
exceptional výjimečný
exceptionally výjimečně
excerpt from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
exclamation mark vykřičník
exclusion from contractual health insurance výluka ve smluvním zdravotním pojištění
exclusion from insurance pojistná výluka
exclusionary vylučující
exclusionary diskriminující
excommunicate vyobcovat
excommunicate exkomunikovat
excommunicated vyobcoval
excommunicated exkomunikoval
excommunication vyobcování
excommunication exkomunikace
excremental výkalový
exchange contract devizová smlouva
exchange rate měnový kurz
exchange rate devizový kurz
exchange rate rate of exchange kurz valut
exchangeability vyměnitelnost
exchangeability směnitelnost
exchangeable výměnný, vyměnitený
exchangeable zaměnitelný
exchangeable směnitelný
exchangeable vyměnitelný
existential existenciální
existentialism existencionalismus
existentialism existencialismus
existentialist exitencionalistický
existentialist existencialistický
existentially existenčně
exogenous geochemical process exogenní geochemický proces
exogenous respiration exogenní respirace
exonerate zbavit něco něčeho
exonerate osvobodit něco od něčeho
exonerate zprostit obvinění z
exonerate zprostit
exonerate očistit
exonerate ospravedlnit z
exonerated zprostil
exonerated očistil
exoneration ospravedlnění
exonerative ospravedlňující
exonerative zprošťující
expandability rozšiřitelnost
expandable roztažitelný
expandable rozšiřitelný
expandable resources rozšiřitelné zdroje
expansionary expanzivní
expansionary budgetary policy expanzivní rozpočtová politika
expectational předpovědní
expeditionary expediční
expendable postradatelný
expendable nahraditelný
expense account účet výloh
expense account cestovní účet
experiential zkušenostní
experimental pokusný
experimental experimentální
experimental methods for preference elicitation experimentální metody pro odhalení preferencí
experimentalism experimentalismus
experimentalist experimentátor
experimentally experimentálně
experimentally pokusně
experimentation experimentování
expiration date datum vypršení
expiration date datum ukončení
explain away vysvětlit
explain away uspokojivě vysvětlit
explain away snažit se zamluvit
explain away ospravedlnit
explain away oddiskutovat
explain away bagatelizovat
explainable vysvětlitelný
explanation výklad
explanation objasnění
explanation vysvětlování
explanation vysvětlení
explanations vysvětlení
explanatory vysvětlující
explanatory notes vysvětlivky
explanatory statement vysvětlující prohlášení
exploitation coefficient of irrigation water součinitel využitelnosti závlahové vody
exploitation coeficient of precipitation součinitel využitelnosti srážek
explorational výzkumný
exponential exponenciální
exponential reserve index exponenciální index rezerv
exponentially exponenciálně
exponentiate umocňovat
exponentiation umocňování
express a sincere gratitude vyjádřit upřímnou vděčnost
extendability prodloužitelnost
extendable rozšiřitelný
extended family rozšířená rodina
extensional rozšiřující
extensive economic margin extenzivní ekonomický okraj
extenuate zmírnit
extenuate zmenšit
extenuated zmírnil
extenuated zmenšil
extenuating polehčující
extenuating circumstances polehčující okolnost
extenuation zmírnění
extenuation zeslabení
exterior of urban configuration exteriér sídelního útvaru
exterminate hubit
exterminate vyhladit
exterminate zneškodnit
exterminated vyhubený
exterminated vyhlazený
exterminating vyhlazující
extermination vymýcení
extermination hubení
extermination vyhlazení
extermination vyhubení
exterminator deratizátor
external vnější
external externí
external benefits. externí výnosy
external career building externí budování kariéry
external frame pack krosna
external respiration vnější respirace
external vibrator příložný vibrátor
external water vnější voda
externalities vedlejší ekonomické účinky
externalities externality
externalities and market failure. externality a selhání trhu
externalities, depletable externality, vyčerpatelné
externalities, inframarginal externality, inframarginální
externalities, intertemporal externality, mezičasové
externalities, Pareto irrelevant. externality, Pareto irelevance
externalities, Pareto relevant. externality, Parento relevantní
externalities, pecuniary externality, peněžní
externalities, political externality politické
externalities, pollution externality, znečištění
externalities, technological externality, technologické
externalities, undepletable externality, nevyčerpatelné
externality vnějškovost
externality, crowding externalita, vytěsnění
externality, irrelevant externality , irelevantní
externality, potentially relevant. externalita, potenciálně relevantní
externality, reciprocal externalita, reciproká
externality, stock externalita, zásoby
externality, unidirectional externality, jednosměrné
externalization ztvárnění
externalization ztělesnění
externalize uskutečnit
externalize realizovat
externalized uskutečnil
externalized realizoval
externally zevně
externally externě
extinguishable uhasitelný
extinguishable anulovatelný
extortionate vyděračský
extortionately vyděračsky
extract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
extraction path Míra (plán) těžby
extraordinarily mimořádně
extraordinariness mimořádnost
extraordinary nezvyklý
extraordinary neobvyklý
extraordinary vynikající
extraordinary zvláštní
extraordinary výjimečný
extraordinary mimořádný
extraordinary immediate assistance mimořádná okamžitá pomoc
extraordinary taste mimořádná chuť
extravaganza výstřednost
extravaganza fraška
extravaganza fantastická skladba
factional frakční
factionalism frakcionářství
faint hearted zbabělý
faint hearted bázlivý
fainthearted zbabělý
fainthearted bázlivý
fall into my lap spadnout mi do klína
fall into place zapadnout na místo
fallen woman padlá žena
fallen woman nevěstka
falling star meteor
falling star padající hvězda
family name příjmení
fan mail dopisy od obdivovate
fan shaped pond system vějířová rybniční soustava
fanatic fanatický
fanatic fanatik
fanatical fanatický
fanatically fanaticky
fanaticism fanatismus
fanatics fanatici
fancy bread vánočka
fandango španělský tanec
fanfare fanfára
fanfare tuš
fanny pack ledvinka
fantail vějířovitý ocas
fantasia fantazie
fantasies představy
fantasies fantazie
fantasise představovat si
fantasising snění
fantasist fantasta
fantasize představovat si
fantast fantasta
fantastic nemožný
fantastic neskutečný
fantastic podivný
fantastic zvláštní
fantastic výstřední
fantastic nereálný
fantastic nerealistický
fantastic báječný
fantastic prima
fantastic fantastický
fantastic úžasný
fantastical fantastický
fantastically fantasticky
fantasy přelud
fantasy iluze
fantasy představa
fantasy fantazie
farina prášek
farina moučka
farinaceous moučný
farinaceous moučnatý
farmland manure hnůj
farthingale spodnička
farthingale krinolína
fascinate okouzlit
fascinate fascinovat
fascinated fascinován
fascinated fascinovaný
fascinating fascinující
fascinatingly fascinujícím způsobem
fascination okouzlení
fashion accessories módní doplňky
fashionable moderní
fashionable módní
fashionable elegantní
fashionably elegantně
father in law tchán
fathers in law tchánové
fauna fauna
faunal zvířecí
favourable balance of trade příznivá obchodní bilance
fecundate zúrodnit
fecundate oplodnit
fecundation oplodnění
Federal Bureau of Investigation americký federální vyšetřovací úřad
feedback loops, positive and negative smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní
feeding canal přívodní náhon
fellow countryman našinec
fellow countryman krajan
feminization feminizace
fenestration fenestrace
fenland bažinatý kraj
Ferdinand Ferdinand
fermentable zkvasitelný
fermentable kvasitelný
fermentation fermentace
fermentation kvašení
fermentation gas kalový plyn
Fernando Fernando
Fernando Darwin
fertilization irrigation hnojivá závlaha
few and far between ojediněle
fhnqPdzUhatsckxecnJ SYugUUsyH
fictional fiktivní
fictionalization zbeletrizování
fictionalization beletrizace
fictionalize zbeletrizovat
fifth generation pátá generace
fight tooth and nail bránit se zuby nehty
fight tooth and nail bojovat zuby nehty
filamentary vláknitý
filename jméno souboru
filing cabinet registratura
fill in a form vyplnit formulář
filling station benzinová pumpa
filling station čerpací stanice
filter washing rate intenzita praní filtru
filtering sand filtrační písek
filtration rate filtrační rychlost
finable rafinovatelný
finable vyčistitelný
finagle ošidit
finagle obalamutit
finagler podvodník
final závěrečný
final závěr
final výsledný
final rozhodující
final konečný
final koncový
final finální
final poslední
final definitivní
final finále
final poslední slovo
final notice prelos cesky
final digestion basin dohnívací nádrž