Slovník online
Anglicko český slovník online

D L - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"d l" - přejít k překladu


Český překlad sousloví d l můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
a barefaced lie úmyslná lež
a budget surplus rozpočtový přebytek
a bundle of nerves nervózní osoba
a daredevil smílec
a daredevil odvážlivec
a daredevil odvážný člověk
a dead loss úplná ztráta
a different kettle of fish odlišný
a different kettle of fish jiný
a double edged sword dvousečný meč
a good deal mnoho
a good deal hodně
a good while hezky dlouho
a great deal mnohem, o mnoho
a handful neposedné dítě
a handful hrst
a horse of a different color odlišná záležitost
a chip off the old block jablko nepadlo daleko od stromu
a lady killer pohledný muž
a little bird told me někdo mi řekl
a lot of folderol hromada nesmyslů
a raw deal nevýhodná smlouva
a red letter day zvláštní den
a scandal is brewing mluví se o skandálu
a shadow of his former self být mnohem hubenější
aardwolf druh hyeny
abdominal břišní
abdominal abdominální
abdominal aorta břišní aorta
abdominal cavity břišní dutina
abdominal delivery porod císařským řezem
abdominal muscle břišní svaly
abdominal wall břišní stěna
ability to damage plant schopnost poškodit rostlinu
above and beyond the call of duty více než je očekáváno
aboveground nuclear testing nadzemní nukleární testování
abridged multiplication zkrácené násobení
absent mindedly nepozorně
absentmindedly nepozorně
absolute denial úplné popření
absolute lethal dose (LD100) absolutní (smrtelná) letální dávka (LD100)
abstractedly roztržitě
abstractedly nepozorně
abstractedly nezávisle
abstractedly from nezávisle na
absurdly absurdně
abundantly hojně
academical vysokoškolský
academical akademický
academically akademicky
acaudal bezocasý
accelerator pedal pedál plynu
acceptable daily intake přípustný denní příjem
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
accidental neúmyslný
accidental nezaviněný
accidental náhodný
accidental nahodilý
accidental colors vedlejší barvy
accidental death smrtelný úraz
accidental injury zranění při úrazu
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
accidentally nahodile
accidentally náhodou
accidentally nechtěně
accord equal rights zrovnoprávnit
according to Hoyle podle Hoyla
accordingly podle dohody
accordingly podle toho
accordingly proto
accordingly tedy
accordingly v souladu s tím
acidly kysele
acidophile acidofil
acidophilic acidofilní
acidophilic organism acidofilní organismus
acidophilous acidofilní
acidulate okyselit
acidulated nakyslý
acidulent nakyslý
acidulous nakyslý
acidulous okyselený
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
activated sludge aktivovaný kal
activated sludge process aktivační proces
activated sludge treatment aktivace (kanalizace)
actual loss caused by harmful organism skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem
ad lib tvořit
ad lib improvizovat
ad lib podle libosti
ad lib ad libitum
ad lib improvizace
ad lib improvizovaný
ad lib improvizovat
ad lib (ad libitum) tvořit
ad lib (ad libitum) improvizovat
ad libitum tvořit
ad libitum improvizovat
ad libitum podle libosti, improvizace
ad val podle hodnoty
ad valorem podle hodnoty
ad valorem tariff tarif ad valorem (k hodnotě)
ad valorem tax hodnotová daň
adactylia adaktylie (nemoc) nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou
adamantly neústupně
adaptability přizpůsobivost
adaptable přizpůsobitelný
adaptive logic adaptivní logika
adaptively adaptivně
add fuel to the fire přilévat benzín do ohně
add fuel to the flames přilévat oleje do ohně, přiživovat spor
add insult to injury přilévat olej do ohně
add salt posolit
add salt to přisolit
add some salt dosolit
addable sečitatelný
addable schopný být přidán
addible přidatelný
adding up problem problém sčítání
additional doplňkový
additional dodatkový
additional přídavný
additional dodatečný
additional další
additional accident benefit připojištění
additional bed přistýlka
additional cost vícenáklady
additional documents to an application dodatky k žádosti
additional housing allowance doplatek na bydlení
additional charge příplatek
additional charge přirážka
additional charges náklady navíc
additional charges dodatečné náklady
additional molening equipment krtkovač
additional nutriment of entomophage doplňková potrava entomofága
additional postage doplatek poštovného
additional water softening doměkčování vody
additionally dodatečně
addle jen
addle zkazit se
addled popletený
addressability adresovatelnost
addressable adresovatelně
Adelaide město Austrálie
Adelaide ženské křestní jméno
Adele ženské křestní jméno
Adelia ženské křestní jméno
Adeline Adeline
adenoidal adenoidní
adequate to support a family postačující k výživě rodiny
adequately přiměřeně
adequately adekvátně
adhere closely pevně se držet
adiabatically adiabaticky
adjacently přilehle
adjectival příslovečný
adjectival adjektivní
adjudge sb. to be guilty uznat vinným koho
adjustable regulovatelný
adjustable nastavitelný
adjustable posuvný
adjustable přizpůsobitelný
adjustable spanner francouzský klíč
adjustable wrench francouzský klíč
adjustably přizpůsobitelně
Adler Adler
administer relief poskytnout pomoc
administrative ability organizační schopnost
administrative expulsion správní vyhoštění
administrative simplicity administrativní jednoduchost
administratively administrativně
admirable podivuhodný
admirable obdivuhodný
admirably úžasně
admiral admirál
admirals admirálové
admiralty admiralita
admiringly obdivuhodně
admissibility přípustnost
admissible přípustný
admissible erosion přípustná eroze
admissible flooding time přípustná doba zaplavení
admissible irrigated slope gradient přípustný sklon povrchu závlahového pozemku
admissible pollution přípustné znečištění
admissible slope length přípustná délka svahu (vodní eroze)
admissible sprinkling intensity přípustná intenzita postřiku
admissible wetting time přípustná doba zamokření
admittedly nesporně
admittedly nepochybně
adnexal adnexální
adolesce dospívat
adolescence adolescence
adolescence dospívání
adolescent pubertální
adolescent mládenec
adolescent jinoch
adolescent adolescent
adolescent jinošský
adolescent puberťák
adolescent dospívající člověk
adolescent mladistvý
adolescent dospívající
adolescents mladiství
Adolfo Luis
Adolph Adolph
Adolphus Adolphus
adopted child osvojenec
adorable roztomilý
adorable rozkošný
adoringly zamilovaně
adrenal nadledvina
adrenal nadledvinový
adrenal nadledvinka
adrenal adrenální
adrenal týkající se nadledviny
adrenal gland nadledvina
adrenal glands nadledviny
adrenalectomy odnětí nadledvin
adrenalin adrenalin
adrenaline adrenalin
Adrianople Drinopol
adroitly zručně
adroitly obratně
adulate pochlebovat
adulation pochlebování
adulator pochlebník
adulatory lichotnický
adult zletilý
adult dospělý
adult sexuálně explicitní
adulterant znehodnocující látka
adulterate falšovaný
adulterate falšovat
adulterate pančovat
adulterated znehodnocený
adulteration falšování
adulteration nastavování pokrmů
adulteration falšování potravin
adulterator cizoložník
adulterator falšovatel
adulterer cizoložník
adulterers cizoložníci
adulteress cizoložnice
adulterise cizoložit
adulterous cizoložný
adultery cizoložství
adulthood dospělost
adults dospělí
advantageously prospěšně
adventurously dobrodružně
adverbial příslovečný
adverbial participle přechodník
adversarial soupeřící
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
adverse claim protistrana
adverse claim protinárok
adversely nepříznivě
advice of delivery doručenka
advisability vhodnost
advisable doporučeníhodný
advisable vhodný
advisably po zralé úvaze
advise her to try a drier climate doporučuji jí zkusit sušší prostředí
advisedly vědomě
advisedly uváženě
advisedly rozvážně
aerobic sludge stabilisation aerobní stabilizace kalu
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aerodynamically aerodynamicky
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
affectedly afektovaně
affordability finanční dostupnost
affordable cenově dostupný
affordable dostupný
affordable dosažitelný
agenda control řízení agendy
aggrievedly ukřivděně
agitatedly znepokojivě
agonadal agonádový
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
AHDL Analog Hardware Descriptive Language
achondroplasia achondroplazie
Airedale druh psa
alertedly vyburcovaně
alkaloidal alkaloid
all hat and no cattle předstírání bohatství
all roads lead to Rome všechny cesty vedou do Říma
all the bells and whistles s mnoha funkcemi
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
allegedly údajně
allegedly prý
Allendale okres v USA
allodial alodiální
alphabetized list abecední seznam
alternate gain and loss střídavý zisk a ztráta
altitudinal výškový
ambassadorial velvyslanecký
Amdahl Amdahl
amendable pozměnitelný
amendable zlepšitelný
amendable opravitelný
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
amplitude modulation amplitudová modulace
amygdalin amygdalin
amygdaloid mandlový
amygdaloidal mandlovitý
and also i
Andalusia Andalusie
Andorra la Vella hl.m. Andorra
anecdotal anekdotický
anecdotal neoficiální
anecdotally anekdoticky
anecdotical anekdotický
animatedly rušně
antediluvian předpotopní
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
antiaccidental measure protihavarijní opatření
anticipated inflation předvídaná inflace
antidisestablishmentarianism týkající se establishmentu
antidotal antitoxický
antifundamentalist proti fundamentalistický
antipodal protinožecký
antipodal protichůdný
antipodal antipodní
antipodal antipodický
antipodal opačný
anybody else kdokoliv jiný
anybody else kdokoli jiný
apodal beznohý
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
appendable připojitelný
apple strudel jablečný závin
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
apsidal apsidální
Arctic Redpoll Čečetka bělavá
ardently vřele
ardently vášnivě
archducal arcivévodský
archidiaconal arcijáhenský
armadillo pásovec
armadillos pásovci
armoured vehicle obrněné vozidlo
around the clock celý den
around the clock 24 hodin
around the clock celodenní
arousal and sleep bdění a spánek
articled clerk koncipient
artiodactyl sudokopytník
as slow as a dead snail nepřekonatelně pomalý
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
ashamedly zahanbeně
asphodel asfodel
assiduously svědomitě
assuredly nepochybně
assuredly určitě
assuredly jistě
asteroidal hvězdicovitý
astoundingly neuvěřitelně
astraddle roznožmo
astraddle rozkročmo
at a good clip rychle
at your beck and call pracuje pro tebe
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
attendance list prezenční list
attendance list listina přítomných
attendance list prezenční listina
attitudinal subjektivní
audaciously troufale
audibility slyšitelnost
audible slyšitelný
audibleness slyšitelnost
audibly slyšitelně
audio visual audio vizuální
audiophile diskofil
audiophile hudební nadšenec
audiophile člověk s vroucím zájmem o kvalitní reprodukci hudby
audiovisual audiovizuální
audit client klient auditu
audit conclusion závěr auditu
auditorial revizní
auditory ossicle sluchová kůstka
auld lang syne staré časy
auld lang syne staré zlaté časy
authorized capital schválený kapitál
average mixed sample průměrný vzorek (vody)
average product of labour průměrná produktivita práce
avidly nadšeně
avidly dychtivě
avoidable vyhnutelný
avoidably vyhnutelně
avowedly zjevně
avowedly doznaně
awkwardly nešikovně
backed by gold krytý zlatem
bactericidal ničící bakterie
bactericidal baktericidní
bad apple zkažená věc
bad blood zlá krev
bad lot mizera
bad luck smůla
badly šeredně
badly zle
badly špatně
badly advised conduct neuvážené chování
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balanced inflation vyrovnaná inflace
bald eagle orel bělohlavý
baldly otevřeně
baldly spoře
band oneself shromáždit se
bandelet bandeleta
bandelette bandeleta
bandleader kapelník
bandoleer bandalír
bandolier bandalír
banner headline palcový titulek
Baudelot cooler sprchový chladič kapaliny
BDL pod detekčním limitem
be all, end all být nejlepší ze všech
be delayed mít zpoždění
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
beadle dráb
beardless bezvousý
Beardsley Beardsley
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
bed clothes ložní prádlo
bed load catcher lapák splavenin
bedazzle oslnit
bedazzled oslnil
bedazzled opojený
bedazzled omráčený
bedazzlement oslnění
bedclothes ložní prádlo
bedevil zmást
bedevil sužovat
bedevil obtěžovat
bedevilment týrání
bedevilment sužování
bedfellow spolunocležník
bedfellow společník
bedlam blázinec
bedlam zmatek
bedlamite blázen
bedlinen prádlo
bedraggle urousat
bedraggled ucouraný
bedroll svinuté pokrývky
bedside table noční stolek
befuddle zmást
befuddled zmátl
befuddled popletl
begrudgingly s nechutí
behind schedule po termínu
behind the eight ball v obtížné pozici
belatedly opožděně
bells and whistles atraktivní vlastnosti navíc
bemusedly zmateně
bend the rules přimhouřit oko
bend your elbow vypít několik piv
benightedly zaostale
beside myself vztekem bez sebe
beside myself velmi naštvaný
bet you dollars to donuts vsaď se že ...
better the devil you know... nový čert může být horší než ten starý
between a rock and a hard place v těžké pozici
between the devil and the deep blue sea v těžké pozici
bewilderingly matoucím způsobem
beyond help ztracený případ
beyond the pale za hranicí
bi directional obousměrný
biddable povolný
biddable poddajný
Biddle Biddle
bidirectional obousměrný
bidirectionally obousměrně
big deal velký kšeft
big deal věc velké důležitosti
big deal velké zvíře
big hairy deal nedůležitá věc
bimodal dvourežimový
bimodal bimodální
binding rules závazné předpisy
binodal binodální
biodegradable biologicky odbouratelný
biodiesel bionafta
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological method of waste disposal biologická metoda zneškodňování odpadu
biomedical biomedicínský
bipedal dvounohý
bipedalism dvounohost
bipedalism bipedie
birdlime ptačí lep
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
black and blue černomodrý
black and blue celý modrý
Black Data List Černý seznam
blandly nezajímavě
blandly mírně
blandly mdle
blended flow system směšovací systém (hydrosystém)
blind alley slepá ulička
blind flange záslepka
blindfold zaslepit
blindfold se zavázanýma očima
blindfold ošálit
blindfold poslepu
blindfold naslepo
blindingly jasně
blindly zaslepeně
blindly naslepo
blood corpuscles krvinky
blood fluke krevnička
blood letting krvavý
blood relation pokrevní příbuzný
blood vessel céva
blood vessel céva
bloodcurdling hrůzostrašný
bloodily krvavě
bloodless nekrvavý
bloodless bez krve
bloodless bledý
bloodlessness bledost
bloodline rodokmen
bloodlust krvežíznivost
bloody well je to zatraceně pravda!
blow a bundle utratit hodně peněz
board of the municipal council obecní rada
boarding school internátní škola
boardwalk dřevěný chodník
Bode magnitude plot amplitudová frekvenční charakteristika
Bode phase plot fázová frekvenční charakteristika
bodiless beztělný
bodily tělesný
bodily tělesně
bodily fyzicky
bodily cavity tělesná dutina
bodily fluid tělesná tekutina
bodily function tělesná funkce
bodily process tělesný pochod
bodily process tělesný proces
bodily property tělesná vlastnost
bodily property tělesná danost
bodily structure tělesná struktura
body builder posilující
body builder ten, kdo posiluje
body building výroba karoserií
body building posilňování
body building kulturistika
body fluid tělesná tekutina
body language řeč těla
body length délka tělesa
body liquid tělesná tekutina
body lotion roztok po koupání
bodybuilding kulturistika
bodybuilding posilování
boiled oil fermež
bold flame vysoký plamen
boldly výrazně
boldly troufale
boldly odvážně
bondholder držitel obligací
bondholder majitel dluhopisu
bone idle líný jako veš
boodle úplatek
boodle prachy
boondoggle zbytečná práce
boondoggle předstírat práci
boondoggle práce pro práci
bordello bordel
border line hraniční čára
border line hranice
border line hraničící
borderland pohraničí
borderline hraniční
borderline hranice
boulder soil balvanitá půda
boundless nekonečný
boundless neomezený
boundless nesmírný
boundless bezmezný
boundlessness bezmeznost
bow paddler háček
bow paddler hák
bowdlerisation odstraňování částí textu
bowdlerization odstraňování částí textu
bowdlerize odstranit části textu
bradawl šídlo
Bradley Bradley
Bradley Latrell
Brandel Brandel
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
bread dumpling houskový knedlík
bread rolls pečivo
breadline existenční minimum
brick and tile keramický
bridal svatební
bridge loan překlenovací půjčka
bridge loan překlenovací úvěr
bridle uzda
bridle ukotvení
bridle provaz nebo řetěz
bridle at urazit se
bridle up urazit se
bridleway stezka pro koně
brigadier general brigádní generál
bright eyed and bushy tailed plný života
brindle skvrnitý
brindle skvrnitá barva
brindled strakatý
brindled skvrnitý
broad style rozmáchlý styl
broad vowel otevřená samohláska
broadcloth černé plátno
broadloom široký koberec
broadly široce
bronze medal bronzová medaile
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
buddleia druh ozdobného keře
buddleia komule
budget line rozpočtová linie
budget surplus rozpočtový přebytek
budgetary policy rozpočtová politika
buffering model of pollution damage absorbční model škod ze znečištění
building block obytný blok
bulleted list odrážkový seznam
bundle sbalit
bundle otep
bundle nacpat
bundle ranec
bundle snop
bundle balík
bundle svazek
bundle off vypakovat
bundle off odklidit
bundle up sbalit
bundle up zachumlat
bundle up nabalit
bundled zabalený v balíku
bundles balíky
bundles svazky
bundling svazkování
buried layer vnořená vrstva
burn the midnight oil studovat dlouho do noci
by and large vcelku
caboodle všechno
cacodyl kakodyl
cacodylic kakodylický
cadastral katastrální
cadastral map katastrální mapa
cadastral plan katastrální mapa
Cadillac značka automobilů vyráběných v USA
Cadillac automobil značky Cadillac
Cadillacs pl. od Cadillac
cadmium cell NiCd baterie
cadmium yellow kadmiová žluť
cadmium yellow pale světlá kadmiová žluť
calculatedly promyšleně
calculatedly kalkulovaně
Caldwell Caldwell
calendula měsíček
candela kandela
candelabra svícen
candelabra kandelábr
candelabrum svícen
candidly upřímně
candidly otevřeně
candle svíce
candle kandela
candle svíčka
candleberry voskovník
candlelight přítmí
candlelight světlo svíčky
candlelit osvětlen svíčkami
candlemaker svíčkař
Candlemas hromnice
candlepower svítivost
candlepower jednotka svítivosti
candles svíčky
candlestick svícen
candlewick knot svíčky
candy floss cukrová vata
candyfloss cukrová vata
carbon disulphide sirouhlík
carbon offset deals uhlíkové kompenzační jednání
cardcastle domek z karet
cardinal základní
cardinal hlavní
cardinal kardinál
cardinal menstruace
cardinal flower lobelka
cardinal measurement kardinální měření
cardinal number kardinální číslo
cardinalate kardinálská hodnost
cardinalate kardinálský úřad
cardinality mohutnost
cardinality kardinální číslo
cardiologist kardiolog
cardiology kardiologie
cardiomegaly kardiomegalie
cardiopulmonary týká se srdce a plic
cardiopulmonary kardiopulmonární
cardiovascular kardiovaskulární
cash on delivery dobírka
cash on delivery (UK) dobírka
cathedral katedrální
cathedral katedrála
cathedral chrám
cathedrals katedrály
caudal ocasní
caudally směrem k zadní části
caudally koncový
caudally směrem od hlavy
CD player CD přehrávač
cedilla cédille
centroidal těžištní
ceremony where university diplomas are awarded promoce
certified mail potvrzená pošta
certified mail doporučené zásilky
certified milk pasterizované mléko
certified translation soudní překlad
Cinderella Popelka
citadel citadela
citadels citadely
clipless pedal nášlapný pedál
clodpole trdlo
close a deal uzavřít dohodu
closed circuit television uzavřený televizní okruh
closed loop recycling uzavřená (interní) recyklace
closed loop recycling uzavřená (interní) recyklace
Closed loop system uzavřený systém
closed water cycle uzavřený vodní okruh
cloud cuckoo land vysněný svět
cloudless bezmračný
cloudlessness bezoblačnost
cloudlessness bezmračnost
Clydesdale plemeno tažných koní
coast douglas fir douglaska tisolistá
cock a doodle doo kykyryký
cock a doodle doo kohoutek
cod liver oil rybí tuk
cod liver oil tresčí olej
cod liver oil rybí tuk
coddle rozmazlovat
codicil dodatek k závěti
codling mladá treska
codswallop pitomost
codswallop nesmysl
coincidental náhodný
coincidentally náhodně
cold blooded chladnokrevný
cold bloodedly chladnokrevně
cold bloodedly bezcitně
cold bloodedness studenokrevnost
cold call návštěva bez ohlášení
cold shoulder ignorovat
cold shoulder přezírání
cold shoulder nevšímavost
cold shoulder ignorovat
coldblooded nelítostný
coldblooded chladnokrevný
coldly chladně
colloidal koloidní
colloidal dispersion koloidní disperze
colloidal particle koloidní částice
colorado beetle mandelinka
combined learning kombinované studium
come down on like a ton of bricks tvrdě potrestat
command and control. direktivní řízení (příkaz a kontrola)
command line příkazový řádek
command module řídící modul
commandingly panovačně
commendable chvalitebný
commendable chválihodný
commendably chvalitebně
Common Redpoll Čečetka zimní
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
compensation declivity kompenzační sklon (hydrotechnika)
competitive consumption bundles balíky kompetitivní spotřeby
complete underground wall úplná podzemní stěna
composedly vyrovnaně
composedly klidně
compoundable urovnatelný
comradely kamarádský
concernedly zúčastněně
condemnable zavrženíhodný
condensable kondenzovatelný
condensable zkapalnitelný
condensed milk kondenzované mléko
condescendingly blahosklonně
conditional podmínečný
conditional podmiňovací
conditional podmíněný
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
conditionality podmínečnost
conditionally závisle
conditionally podmínečně
conditionals podmínky
conditioned reflex podmíněný reflex
condole soucítit
condole kondolovat
condole projevit soustrast
condole with projevit soustrast
condoled projevil soustrast
condolence projev soustrasti
condolence soucítění
condolence soustrast
condolence kondolence
condonable odpustitelný
conductibility vodivost
conductible voditelný
conducting drainage assembly drenážní souřad
condyle kloubní hrbol
confessedly nepopíratelně
confidental důvěrné
confidentality soukromí
confidentality důvěrnost
confidential tajný
confidential důvěrný
confidentiality důvěrnost
confidentiality diskrétnost
confidentiality důvěrně
confidentiality mlčenlivost
confidentially tajně
confidentially důvěrně
confidently sebevědomě
confidingly důvěrně
confoundedly zmateně
confusedly popleteně
confusedly zmateně
conservative modelling konzervativní modelování
considerable význačný
considerable značně velký
considerable významný
considerable důležitý
considerable značný
considerably značně
considerably významně
considerably podstatně
considerately taktně
considerately ohleduplně
constrainedly nuceně
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contentedly spokojeně
contour ditch flooding zone přeronový pás
contracted hospital smluvní nemocnice
contradictorily neslučitelně
controll end well koncová regulační šachtice
controlled variable regulovaná veličina
controlled vocabulary řízený slovník
Convention on the Conservation of European Wildlife *** Convention on the Conservation of European Wildlife ***
cooler heads prevailed rozum zvítězil nad silou
cordial upřímný
cordial srdečný
cordiality srdečnost
cordiality přívětivost
cordially upřímně
cordially srdečně
cordially přívětivě
cordillera podélné horské pásmo
cordless bezdrátový
corporatist model of regulation korporatistický model řízení
corpus delicti předmět doličný
correspondingly souhlasně
correspondingly příslušně
corydalis dymnivka
cost an arm and a leg stát mnoho peněz
cost on delivery (US) dobírka
cowardliness zbabělost
cowardly zbabělý
cradle ukolébat
cradle kolébka
cradling kolébání
Crandall Crandall
crawl on my hands and knees over broken glass just to see her photo udělat cokoli pro ...
created capital vytvořený kapitál
credential doporučující
credential doporučení
credentials doklady
credentials pověřovací
credibility spolehlivost
credibility důvěryhodnost
credible spolehlivý
credible důvěryhodný
credible věrohodný
credible přesvědčivý
credibly věrohodně
credibly důvěryhodně
credit facilities úvěrový příslib
credit limit úvěrový limit
credit limit kreditní limit
credit line úvěrový limit
credit line hranice úvěru
credit policy úvěrová politika
creditability chvályhodnost
creditable započitatelný
creditable solidní
creditable chválihodný
creditably úctyhodně
credulity důvěřivost
credulous důvěřivý
crocodile krokodýl
crocodile tears falešný smutek
crocodiles krokodýli
crocodilian krokodýlí
crookedly křivě
crossword puzzle křížovka
crudely odhadem
crudely hrubě
cuddle hýčkat
cuddle chovat v náručí
cuddle obětí
cuddle up to přivinout se
cuddlesome roztomilý
cuddling petting
cuddling mazlení
cuddling laskání
cuddly roztomilý
cudgel klacek
cudgel palice
curdle tuhnout
curdle srážet se
curdled sražený
curdling srážející se
curmudgeonly mrzoutský
curmudgeonly bručounský
cuspidal hrotový
cuspidal kuspidální
custodial zajišťovací
custodial vězeňský
custodial vazební
custodial trest na svobodě
custom declaration celní ohlášení
cycloidal cykloidický
cycloidal cykloidní
cylinder block blok motoru
cylinder sleeve vložka válce
cylindrical válcovitý
D L Download, transmit to you
dabble fušovat
dabbled montoval se do
dabbler fušer
dabbling fušování
dactyl daktyl
dactylic daktylský
dactyloscopy daktyloskopie
daedal komplikovaný
daedal důmyslný
Daedalus Daidalos
daffodil narcis
daffodils narcisy
Dahl Dahl
dahlia jiřina
dahlia jiřinka
Dailey Dailey
dailies deník
daily každý den
daily každodenní
daily denně
daily basis denně
daintily půvabný
daintily jemný
daintily drobný
daintily malý
daintily úhledný
daintily roztomilý
daisy wheel typové kolečko
daisy wheel kopretina
Dalai Lama Dálaj Láma
Dalai Lama dalajláma
dale údolí
dales údolí
dalesman obyvatel údolí
Daley Daley
Dali město Čína
Dali město Kypr
Dallas Dallas
dalliance flirt
dalliance poměr
dally laškovati se
Dalmatia Dalmacie
dalmatian dalmatinec
Dalton Dalton
Daly Daly
Dalzell Dalzell
dam consolidation opevnění hráze
dam filter filtr hráze
dam sealing těsnění hráze
damage control odstranění následků
damagingly ničivě
damnable proklatý
damnably zavrženíhodně
damningly průkazně
damozel děva
damply navlhle
damsel slečna
damsel dívka
damselfly motýlice
danceable způsobilý k tanci
dandelion pampeliška
dandelions pampelišky
dandle hýčkat dítě
dandy roll egutér
dangerous illness vážná nemoc
dangerously nebezpečně
dangle houpat
dangle klátiti
dangle kývat
dangle mávat
dangler přívěsek
dangling klácení
dangling houpající (se)
Daniel Daniel
Daniela Daniela
Daniels Daniels
Danielson Danielson
dapple skvrna
dapple grošák
dapple pokrýt skvrnami
dapple grey grošovaný
dappled strakatý
dappled skvrnitý
dappled tečkovaný
Dar es Salaam město Tanzanie
daredevil odvážlivec
daredevil člověk pošetile odvážný
daredevil ztřeštěnec
daredevil člověk opovážlivý
daredevil člověk lehkomyslný
daredevilry smělost
daredevilry odvážlivost
daringly směle
darkle potemnět
darkling za tmy
darkly tajně
darkly nejasně
darkly tmavě
Darlene ženské křestní jméno
darlina drahoušek
darling miláček
darling milovaný
darlings miláčci
Darlington Darlington
Darnel ryegrass Jílek mámivý
Darnell Laurence
darning needle látací jehla
Darrell Darrell
Darryl Darryl
dastardliness zbabělost
dastardly zbabělý
dat loc of stopařka stopařce
dat loc of vodka vodce
dat pl of úzkostem
dat pl of úzkost
data quality kvalita údajů
data quality kvalita dat
data quality indicator indikátor kvality dat
data quality indicators (dqis) indikátory kvality dat
datable datovatelný
dateable datovatelný
dateless pradávný
dateless nesmrtelný
dateless nekonečný
dateless nedatovaný
dateless nadčasový
dateline datová čára
daughter in law snacha
daughterly poslušný
daughters in law snachy
dauntingly zastrašeně
dauntless neohrožený
dauntlessly neohroženě
dauntlessness neohroženost
dauntlessness nebojácnost
dawdle zahálet
dawdle okounět
dawdle lelkovat
dawdle lelkování
dawdle flákat se
dawdler flákač
dawdling lelkování
day long celodenní
day school denní škola
day when authorities are open to the public úřední den
dayfly jepice
daylight svítání
daylight denní světlo
daylight saving time letní čas
daylight saving time letní čas
daylights rozbřesky
daylights svítání
daylong celodenní
dazedly oslněně
dazzle třpyt
dazzle zářit
dazzle oslnit
dazzled oslněný
dazzler oslňující člověk
dazzling oslnivý
dazzlingly oslnivě
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990) NDR = Nemecká demokratická republika
de escalate zmírňovat
de escalation deeskalace
de Gaulle de Gaulle
de luxe luxusní
de Stalinization destalinizace
dead language mrtvý jazyk
dead letter nedoručený dopis
dead load stálé zatížení
deadliest nejsmrtelnější
deadline stanovená lhůta
deadline poslední termín
deadline nejzazší termín
deadline nejzazší mez
deadline krajní lhůta
deadline uzávěrka
deadline termín
deadline lhůta
deadline konečný termín
deadlines uzávěrky
deadlines termíny
deadliness vražednost
deadlock zablokování
deadlock uváznutí (na mrtvém bodě)
deadlocked zablokovaný
deadly smrtící
deadly smrtelný
deafeningly ohlušivě
deal úděl
deal pojednávat
deal obchodovat
deal obchodní transakce
deal obchodní jednání
deal kšeft
deal obchod
deal množství
deal jednat
deal jednání
deal deal dealt dealt
deal dohoda
deal rozdat (karty)
deal out rozdělit
deal out přidělit
deal with zabývat se
deal with utratit (psa, nepřítele)
deal with st pojednávat o čem
deal with st řešit
deal with st vyřešit
deal with st vyrovnat se s čím
deal with st vypořádat se s čím
dealer obchodník
dealer zprostředkovatel
dealers obchodníci
dealers prodavači
dealership obchodní zastoupení
dealership jednatelství
dealing zacházení
dealing jednání
dealing obchodování
dealings záležitosti
dealings styky
dealings jednání
deallocate uvolnit
deallocated uvolnil
deals obchody
deals dohody
dealt obchodovaný
dealt deal dealt dealt
dearly velice
dearly nesmírně
dearly draho
death penalty trest smrti
death rattle smrtelné chroptění
Death Valley Údolí smrti
deathblow smrtící rána
deathblow smrtelná rána
deathblow osudová rána
deathless nesmrtelný
deathlike mrtvolný
deathly smrtelný
deathly vražedný
debacle katastrofa
debacle debakl
debatable vhodný pro diskusi
debatable sporný
debatable diskusní
debatable diskutabilní
debilitate zeslabit
debilitate oslabit
debilitated zeslabil
debilitated vysílený
debilitated oslabil
debilitated oslabený
debilitating vysilující
debilitating oslabující
debilitation zeslabení
debilitation oslabení
debility slabost
debility debilita
debit balance pasivní zůstatek
debit balance debetní saldo
debt ceiling strop dluhu
debt for farmland swaps dluh na záměnu farmářských oblastí
decal obtisk
decalcification odvápnění
decalcification dekalcifikace
decalcify odvápnit
decalcify dekalcifikovat
decalitre dekalitr
decalogue desatero
decanal děkanský
decarboxylation dekarboxylace
decasyllabic desetislabičný
decathlon desetiboj
deceitful podvodný
deceitfulness podvodnost
deceitfulness lstivost
decelerate zpomalovat
decelerate zpomalit
decelerated zpomalil
decelerating zpomalující
decelerating brzdicí
deceleration zpomalení
decennial desetiletý
decently slušně
decently řádně
decentralisation decentralizace
decentralise decentralizovat
decentralised decentralizovaný
decentralization decentralizace
decentralize decentralizovat
decentralized decentralizovaný
deceptively klamně
decibel decibel
decidability rozhodnutelnost
decidable rozhodnutelný
decidedly rozhodně
decile jeden z deseti
decilitre deci
decimal desítkový
decimal desetinný
decimal system desetinný systém
decimal fraction desetinný zlomek
decimal place desetinné místo
decimal point desetinná čárka
decimal separator desetinná čárka
decimal separator desetinná tečka
decimal system desítková soustava
decimalisation decimalizace
decimalise decimalizovat
decimalization decimalizace
decimals desetinná čísla
decipherable rozluštitelný
decision rules, benefit cost ratio criterion. rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad
decisively rozhodně
decisively rázně
decisively přesvědčivě
decisively rozhodujícím způsobem
declaim deklamovat
declaimer řečník
declaimer deklamátor
declamation přednes
declamation deklamace
declamatory řečnický
declarable deklarovatelný
declaration vyhlášení
declaration prohlášení
declaration by a responsible representative prohlášení odpovědného zástupce
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Declaration of Haag Haagská deklarace
Declaration of Independence deklarace nezávislosti
declaration on the human environment deklarace o životním prostředí lidí
Declaration on the Human Environment Declaration on the Human Environment
declarations prohlášení
declarations deklarace
declarative deklarativní
declarator deklarátor
declaratory deklarační
declare oznámit
declare podat daňové přiznán
declare vyhlásit
declare proclít
declare deklarovat
declare prohlašovat
declare prohlásit
declare oneself vyjádřit se
declared vyhlášený
declared deklarovaný
declarer ohlašovatel
declares prohlašuje
declaring vyhlášení
declaring prohlášení
declassification odtajnění
declassify zveřejnit
declassify zpřístupnit
declassify odtajnit
declension ústup
declension sestup
declension skloňování
declinate ohnutý dolů
declination naklonění
declination deklinace
decline upadat
decline ubývání
decline ubývat
decline spád
decline svah
decline slábnout
decline odmítnutí
decline nepřijmout
decline odmítnout
decline klesat
decline snižovat
decline odchýlit se
decline pokles, úpadek
decline ochabovat
decline snížit
decline pokles
declined zamítnutý
declined skloňovaný
declined nepřijatý
declines odmítá
declining sestupný
declining odmítající
declining klesání
declining block system klesající skupinový systém
declinometer deklinometr
declivity spád
declivity sklon
declutch rozpojit
declutch odpojit
decolonisation osvobození
decolonisation dekolonizace
decolonization dekolonizace
decolonization osvobození
decolonize dekolonizovat
decolorize odbarvit
decolorize odbarvovat
decolourize odbarvit
decolourize odbarvovat
decompile dekompilovat
decomposable rozložitelný
decontrol zbavit kontroly
deconvolution dekonvoluce
deconvolve rozvinout
decoratively ozdobně
decorously slušně
decouple oddělit
decoupled oddělil
decoupled oddělený
decoupling rozdvojení (oddělení trendů)
decoupling rozpojení
decreasingly stále méně
decremental dekrementální
decriminalisation dekriminalizace
decriminalise dekriminalizovat
decriminalised dekriminalizoval
dedicate oneself věnovat se
dedicated traffic lanes účelové dopravní pruhy
deducible vyvoditelný
deducible odvoditelný
deductibility odpočitatelnost
deductible odečitatelný
deductible odpočitatelný
deductively deduktivně
deep laid dobře promyšlený
deep sleep hluboký spánek
deeply intenzivně
deeply hluboce
deerstalker lovecká čepice
deerstalking stopování zvěře
defalcate zpronevěřit
defalcate defraudovat
defalcation zpronevěra
defalcation defraudace
defalcator defraudant
default nezaplatit
default nesplnit povinnost
default neplnit
default nezaplatit dluh
default neplnit závazek
default neplnění závazku
default implicitní
default zpronevěra
default prodlení z platby
default neplacení
default neplnění
default výchozí
default prodlení
default on neplacení
defaulted nezaplacený
defaulter opozdilec
defaulter dlužník
defaulting nesplnění
defaulting nedodržení
defaults výchozí hodnoty
defaults předdefinované hodnoty
defeasible anulovatelný
defeasible zrušitelný
defectively vadně
defence counsel obhájce
defenceless bezbranný
defencelessness bezbrannost
defend oneself bránit se
defensibility udržitelnost
defensibility obhajitelnost
defensibility hájitelnost
defensible udržitelný
defensible obhajitelný
defensively obranně
defensively defensivně
deferential uctivý
deferentially uctivě
deferrable odložitelný
deferral odklad
defiantly vyzývavě
defibrillation defibrilace
defibrillator defibrilátor
defile znečistit
defiled znesvětil
defiled znečistil
defiled poskvrnil
defilement znečištění
defiler pomlouvač
definable definovatelný
definably definovatelně
definite article člen určitý
definite integral určitý integrál
definitely definitivně
definitely samozřejmě
definitely určitě
definitely rozhodně
definition of law znění zákona
definitional definiční
definitively rozhodně
definitively konečně
definitively definitivně
deflagrate deflagrovat
deflagration deflagrace
deflatable vypustitelné např. lehátko
deflate vypumpovat
deflate splasknout
deflate vypustit
deflate vyprázdnit
deflate vyfouknout
deflate snížit stav oběživa
deflated vyfouknutý
deflated vyfoukl
deflated raněný (duševně)
deflating vyfukující se
deflation deflace
deflationary deflační
deflect odklonit
deflect odchýlit
deflected odkloněný
deflection ohybový
deflection odchylka
deflection odchýlení
deflection vychylování paprsku
deflection vychylování
deflection vychylovací
deflection výchylka
deflection přehyb
deflection prohýbání
deflection ohyb
deflection odklonění
deflection amplifier zesilovač rozkladu
deflection amplifier vychylovací zesilovač
deflection angle úhel vychylování
deflective vychylující
deflective odklánějící
deflector vychylovač
deflector deflektor
deflexion vychýlení
deflexion odklonění
deflexion odbočení
defloration deflorace
deflower odpanit
deflower deflorovat
defluoridation defluorace (vody)
defoliant defoliant
defoliate zbavit listí
defoliation odlistění
defoliation defoliace
defoliator defoliant
deformable tvarovatelný
deformable deformovatelný
deformational přetvárný
defrayal úhrada
deftly obratně
deftly hbitě
degradability rozložitelnost (látky ve vodě)
degredation of natural capital degradace přírodního kapitálu
dechlorination dechlorace
dechlorination filter dechlorační filtr
dejectedly deprimovaně
DeKalb okres v USA
Del Del
delamination delaminace
Delaney Delaney
Delano Delano
delate oznámit
delate ohlásit
Delaware Delaware
delay prodlení
delay zpoždění
delay prodleva
delayed zpožděný
delaying zpožďující
delays zpoždění
delectable rozkošný
delectable delikátní
delectation potěšení
delegacy delegování
delegacy delegace
delegate zastupovat
delegate zástupce
delegate delegát
delegate pověřit
delegated zastoupený
delegated pověřený
delegates delegáti
delegates pověřuje
delegates deleguje
delegating převedení např. pravomoci
delegating zmocnění
delegation delegace
delegations delegace
deletable vymazatelný
delete škrtnout
delete smazat
delete vymazat
deleted smazaný
deleted vymazaný
deleterious škodlivý
deleteriously zhoubně
deletes maže
deleting mazání
deletion smazání
deletion vymazání
deletions smazání
deletions vymazaní
delftware delfská keramika
Delhi Dilí
deli lahůdky
Delia Delia
deliberate opatrný
deliberate rozmyslný
deliberate úkladný
deliberate uvážený
deliberate záměrný
deliberate úmyslný
deliberate rozvážný
deliberate promyšlený
deliberate sth pečlivě zvážit
deliberate sth rozvážit (si)
deliberate sth uvažovat o čem
deliberately úmyslně
deliberately schválně
deliberateness záměrnost
deliberateness uváženost
deliberateness schválnost
deliberateness rozvážlivost
deliberating záměrný
deliberating úmyslný
deliberation uvažování
deliberation uvážení
deliberation úvaha
deliberation rozvážnost
deliberation rozmýšlení
deliberation rozmysl
deliberation přemýšlení
deliberation obezřetnost
deliberative deliberativní
delicacies jemnosti
delicacies delikátnosti
delicacy lahůdka
delicate choulostivý
delicate chutný
delicate křehký
delicate lahodný
delicate delikátní
delicate jemný
delicate condition těhotenství
delicate condition delikátní stav
delicate state of health těhotenství
delicate state of health delikátní stav
delicately delikátně
delicately jemně
delicatessen pochoutky
delicatessen lahůdkářství
delicatessen lahůdky
delicatessen shop lahůdkářství
delicious lahodný
delicious nádherný
delicious skvělý
delicious rozkošný
delicious výtečný
delicious výborný
delicious chutný
deliciously lahodně
deliciousness lahodnost
delict trestný čin
delievery vykládací zařízení na potištěný materiál (složku)
delight potěšení
delight slast
delight radost
delight rozkoš
delighted potěšen
delighted nadšen
delightedly radostně
delightedly potěšeně
delightful rozkošný
delightful nádherný
delightfully rozkošně
delightfully nádherně
delights radosti
delights požitky
Delilah ženské křestní jméno
delimit vymezit
delimit delimitovat
delimitate vymezit
delimitation vymezení
delimitation ohraničení
delimited omezený
delimited ohraničený
delimited oddělený
delimiter oddělovač
delimiter oddělovací znak
delimiter oddělovač informací
delimiters omezovače
delimiters oddělovače
delimiting vymezující
delimits vymezuje
delineate vylíčit
delineate vykreslit
delineated vymezil
delineated vymezený
delineated vylíčil
delineated vykreslil
delineation náčrt
delineation zobrazení
delinquency zločinnost
delinquent provinilec
delinquent delikvent
delinquent tax daňový nedoplatek
deliquesce rozplynout
deliquesced roztavil se
deliquesced rozplynul se
deliquescent rozpustný
delirious šílený
delirious delirantní
deliriously bláznivě
delirium delirium
delirium blouznění
delirium tremens delirium tremens
deliver odevzdat
deliver pronést
deliver doručit
deliver doručovat
deliver dopravovat
deliver dodávat
deliver dodat
deliver the goods dodat slíbené
deliver to doručovat
deliver to doručit
deliverable proveditelný
deliverable doručitelný
deliverable realizační výstup
deliverance vysvobození
deliverance vykoupení
deliverance osvobození
delivered dodal
delivered dodaný
delivered doručil
delivered doručený
delivered water dodaná voda
deliverer doručitel
deliverer doručovatel
deliveries zásilky
deliveries dodávky
delivering dodávání
delivering dodávající
delivers doručuje
delivery rozvážka
delivery roznáška
delivery přednes
delivery proslovení
delivery podání
delivery dodání
delivery dodací
delivery doručení
delivery dodávka
delivery osvobození
delivery address doručovací adresa
delivery date dodací lhůta
delivery service doručení
delivery van dodávkový vůz
delivery van dodávka
deliveryman poslíček
deliveryman doručovatel
dell rokle
Della Della
Delmarwa Delmarwa
delouse odvšivovat
Delphi Delphi
delta delta
delta function Diracův impuls
delta mouth delta toku
deltoid deltovitý
deltoid deltoid
delude šálit
delude klamat
deluded pošetilý
deluding klamání
deluge zaplavit
deluge záplava
deluge povodeň
deluged zaplavil
deluged zaplavený
delusion blud
delusion přelud
delusion oklamání
delusion mámení
delusion klam
delusion halucinace
delusional šálivý
delusional klamný
delusions přeludy
delusions mámení
delusions klamy
delusions halucinace
delusive klamný
delusory klamný
deluxe luxusní
deluxe přepychový
deluxe honosný
delve zabořit
delve ponořit
delve prohlubeň
delved ponořil
delved zabořil
delved ponořený
DEM VAL Demonstration and Validation
demagogical demagogický
demand elasticity pružnost poptávky
demand elasticity elasticita poptávky
demand pull inflation inflace tažená poptávkou
demand pull inflation poptávková inflace
demand schedule harmonogram poptávky
dematerialise odhmotnit
dematerialised odhmotnil
dematerialize odhmotnit
dematerialize odhmotnění
dematerialized odhmotnil
dementedly dementně
demilitarisation demilitarizace
demilitarization demilitarizace
demilitarize demilitarizovat
demilitarized demilitarizovaný
demineralization demineralizace
demineralization demineralizace (vody)
demobilisation demobilizace
demobilise demobilizovat
demobilization demobilizace
demobilize demobilizovat
demobilized demobilizoval
democratically demokraticky
demodulate demodulovat
demodulation demodulace
demodulator demodulátor
demographically demograficky
demoiselle slečna
demolish zničit
demolish zbourat
demolish demolovat
demolish bourat
demolished zdemolovaný
demolished zbouraný
demolisher demoliční stroj
demolishing demolující
demolition zničení
demolition zbourání
demolition demolice
demoniacal démonický
demonically démonicky
demonology démonologie
demonstrability prokazatelnost
demonstrability dokazatelnost
demonstrable prokazatelný
demonstrably prokazatelně
demonstratively demonstrativně
demoralisation demoralizace
demoralise demoralizovat
demoralised demoralizovaný
demoralised demoralizoval
demoralization demoralizace
demoralize demoralizovat
demoralized demoralizovaný
demoralized demoralizoval
demoralizing demoralizující
demountable odnímatelný
demountable odmontovatelný
demultiplexer demultiplexor
demurely zdrženlivě
demurely stydlivě
demythologize demytologizovat
denationalisation zprivatizování
denationalization zprivatizování
denationalization odnárodňování
denationalization odnárodnění
denationalize reprivatizovat
denaturalization denaturalizace
dendrochronological dendrochronologický
dendrochronology dendrochronologie
dendrology dendrologie
deniable proti
deniable popíratelný
deniable pravděpodobné popření
deniable popření
deniable pravděpodobné odvolání
deniable odvolání
deniable hovořit nepravdu
denial zapření
denial zapírání
denial popření
denial odpírání
denial odmítnutí
denials popření
denials zamítnutí
denominational konfesijní
denotational označující
denotational denotační
densely hustě
density flowing hustotní proudění
dental zubní
dental dentální
denuclearize denuklearizovat
denumerable spočetný
deontological deontologický
deontology deontologie
deoxyribonucleic deoxyribonukleový
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
department of social affairs odbor sociálních věcí
departmental oborový
departmental oblastní
departmentalization rozškatulkování
departmentally oblastně
departure flight odlet
departure lounge odjezdová hala
dependability spolehlivost
dependable spolehlivý
dependableness spolehlivost
dependent adult zletilé nezaopatřené dítě
dependent child nezaopatřené dítě
depersonalisation depersonalizace
depersonalization odosobnění
depersonalization depersonalizace
depersonalize odosobnit
depilate depilovat
depilation odchlupení
depilation depilace
depilatory depilační
deplane vystoupit z letadla
depletable resources vyčerpatelné zdroje
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, recyclable vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
deplete vyčerpat
deplete spotřebovat
depleted spotřebovaný
depleted vyčerpaný
depletion spotřebování
depletion vyčerpání
deplorable žalostný
deplorable ohavný
deplorable mizerný
deplorably žalostně
deplore odsuzovat
deplored odsuzovaný
deplored odsuzoval
deploy rozestavit
deploy rozmístit
deploy rozvinout
deployed rozvinutý
deployed rozmístěný
deployed rozestavěný
deployment rozvinutí
deployment rozestavění
deployment rozestavení
deployment rozmístění
deployment nasazení
depolarisation depolarizace
depolarization depolarizace
depoliticization odpolitizování
depoliticization depolitizace
depoliticize odpolitizovat
depopulate vylidnit
depopulated vylidnil
depopulated vylidněný
depopulation vylidnění
depositional naplaveninový
deprecatingly odmítavě
depreciation allowance amortizační částka
depreciation of natural capital odepisování přírodního kapitálu
depressingly tíživě
depressingly depresívně
depression groundwater level depresní hladina podzemní vody
depth loosener hloubkový kypřič
depth loosening hloubkové kypření
depth sample hloubkový vzorek (vody)
derail vykolejit
derailment vykolejení
deregulate deregulovat
deregulated deregulovaný
deregulated dereguloval
deregulation liberalizace
deregulation deregulace
derelict zpustlý
derelict opuštěný
derelict opuštěná loď
dereliction chátrání
dereliction devastace
derisively výsměšně
derivable odvoditelný
derivational derivační
derivatively odvozeně
dermal kožní
dermatocelidosis pihy
dermatological kožní
dermatological dermatologický
dermatologist dermatolog
dermatology dermatologie
desalinate odsolovat
desalination odsolování
desalination desalinace
desalinization odsolování
desalinize odsolovat
desalt odsolovat
desalt odsolit
desalting irrigation promývací závlaha
descale odstranit vodní kámen
describable popsatelný
descriptively deskriptivně
deservedly zaslouženě
deservedly právem
desexualize oderotizovat
designational týkající se ustanovení
designedly záměrně
desilication desilikace vody
desirability vhodnost
desirable žádoucí
desirable kýžený
desirable vhodný
desirableness sexuální přitažlivost
desirably vhodně
deskill sestup z kvalifikovaného místa na nekvalifikované
deskill odstranění řemeslné práce
desolate zpustošit
desolate vylidněný
desolate skličující
desolate skleslý
desolate dezolátní
desolate beznadějný
desolate bezútěsný
desolate opuštěný
desolate bezútěšný
desolate pustý
desolated zpustošil
desolated zpustošený
desolateness opuštěnost
desolateness bezútěšnost
desolating bezútěšný
desolation pustota
desolation prázdnota
desoxyribonucleic acid (DNA) DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.)
desoxyribonucleic acid (DNA) DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.)
desoxyribonucleic acid (DNA) dezoxyribonukleová kyselina DNA
despairingly zoufale
despairingly beznadějně
desperately naléhavě
desperately intenzivně
desperately zoufale
despicable opovrženíhodný
despicable ohavný
despicable mrzký
despicable bídný
despicableness opovrženíhodnost
despicableness ohavnost
despicableness mrzkost
despicably zavrženíhodně
despoil vyplenit
despoil vyloupit
despoiler vykrádač
despoilment vyplundrování
despoilment vyplenění
despoliation vyplenění
despoliation vyloupení
despondently sklíčeně
destabilisation destabilizace
destabilise destabilizovat
destabilised destabilizovaný
destabilised destabilizoval
destabilization destabilizace
destabilization agent destabilizační činidlo
destabilization chemical substance destabilizační chemikálie
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
destabilize destabilizovat
destabilized destabilizovaný
destabilized destabilizoval
destroyable zničitelný
destructibility zničitelnost
destructible zničitelný
destructively destruktivně
desulphurating microorganism desulfurikační mikroorganismus
desulphurization desulfurikace
desulphurizing microorganism desulfurikační mikroorganismus
desultorily povrchně
desultoriness těkavost
desultoriness povrchnost
desultoriness nesoustavnost
desultory roztěkaný
desultory nepravidelný
desultory nesouvislý
desultory povrchní
detachable odpojitelný
detachable oddělitelný
detachable odnímatelný
detail maličkost
detail jednotlivost
detail podrobný
detail detail
detail podrobnost
detail podrobně vylíčit
detailed podrobný
detailing prověření
detailing dodělání
details daje
details podklady
detectability odhalitelnost
detectable zjistitelný
detectable detekovatelný
detectably zjistitelně
determinable vymezitelný
determinable určitelný
determinable definovatelný
determinately pevně
determinedly odhodlaně
deterministically deterministicky
detestable odporný
detestably ohavně
detrimental škodlivý
detrimental zhoubný
detrital úlomkovitý
devaluate devalvovat
devaluation devalvace, znehodnocení
devaluation devalvace
devalue devalvovat
devalue the currency devalvovat měnu
devalued devalvoval
devaluing znehodnocující
devastatingly ohromně
devastatingly fantasticky
develop vyvíjet
develop vyvolávat
develop rozpracovat
develop vyvinout se
develop vyvíjet se
develop rozvést
develop rozvinout
develop vyvinu
develop vyvinul
develop vyvolat
develop vyvinout
develop film vyvolávat film
develop film vyvolat film
developed vyvolaný
developed vyvinutý
developed rozvinutý
developer vývojář
developers vývojáři
developing vyvíjející
developing vývojový
developing vyvíjení
developing vyvolávání
developing rozvojový
developing vyvíjející se
developing country rozvojová země
development zdokonalování
development vývin
development vyvinutí
development vyvíjení
development rozvinutí
development pokrok
development rozvojový
development rozvíjení
development rozvoj
development vývoj
development vývojový
Development Assistance Committee Development Assistance Committee DAC
Development Assistance Committee DAC Development Assistance Committee
development of landscape vývoj krajiny
developmental vývojový
developmental toxicity vývojová toxicita
developmentally vývojově
developments vývoje
developments průběhy
developments rozvoje
develops vyvíjí
devil čert
devil ďábel
devil may care lehkomyslný
devil may care bezohledný
devilfish velká chobotnice
devilfish obrovský rejnok
devilfish manta
devilish pekelný
devilish ďábelský
devilishly ďábelsky
devilishly čertovsky
devilishness ďábelskost
devilled ďábelský
devilment zlomyslnost
devilry špatnost
devilry čarodějnictví
devils ďáblové
deviltry darebáctví
deviously vychytrale
devitalize umrtvit
devitalize devitalizovat
devolution převedení
devolution přenesení
devolution degenerace
devolution postoupení
devolution decentralizace
devolve převést
devolve postoupit
devolve on předat
devolve on postoupit
devolved převedl
devolved přenesl
devote oneself věnovat se
devote oneself to oddat se
devotedly oddaně
devotional zbožný
devotional classic klasické dílo zbožné literatury
devoutly pobožně
devoutly oddaně
dewclaw paspárek
dewlap lalok
dexterously obratně
dextrality pravorukost
dextrously obratně
dextrously dovedně
dhal dál
dhal jihoasijské luštěniny
diabolic pekelný
diabolic ďábelský
diabolical ďábelský
diabolically ďábelsky
diabolism ďábelskost
diacritical diakritický
diagonal diagonální
diagonal úhlopříčný
diagonal entries diagonální prvky
diagonalise diagonálně seřadit
diagonalised diagonálně seřazené
diagonalised diagonálně seřadil
diagonalize diagonálně seřadit
diagonalized diagonálně seřazené
diagonalized diagonálně seřadil
diagonally úhlopříčně
diagonals diagonály
diagrammatical diagramový
dial ciferník
dial číselník
dial vytočit
dial tone oznamovací tón
dialect nářečí
dialectal nářeční
dialectal dialektový
dialectal dialektický
dialectic dialektický
dialectic dialektika
dialectical dialektický
dialectically dialekticky
dialectician dialektolog
dialectician dialektik
dialectics dialektika
dialects dialekty
dialer číselník telefonu
dialing vytáčet
dialled vytočil
dialling vytáčení
dialog dialog
dialogue dialog
dialogues dialogy
dials vytáčet
dialysis dialýza
dialyze dialyzovat
dialyzer dialyzátor
diametral průměrný
diametrical diametrální
diametrically diametrálně
diarrheal diaroický
diarrheal průjmový
diarrhoeal průjmový
diastolic diastolický
diatomit filter křemelinový filtr
dibble sázecí kolík
dicotyledonous dvouděložný
dictatorial diktátorský
dictatorially diktátorsky
diddle ošidit
diddler podvodník
diddly squat vůbec nic
diddly squat nejmenší možné množství
diddly squat ani hovno
diddly squat dřepět na zadku
Diebold Diebold
dielectric nevodivý
dielectric dielektrický
diencephalon mezimozek
diesel vznětový motor
diesel naftový motor
diesel motorová nafta
diesel dieselový
diesel naftový
diesel nafta
diesel diesel
diesel dieselový motor
diesel electric dieselelektrický
diesel engine naftový motor
diesel engine dieselový motor
diesel engine diesel
diesel oil nafta
dietetical dietní
diethyl ether dietyleter
differentiability rozlišitelnost
differentiable rozlišitelný
differentiable diferencovatelný
differential rozdílný
differential rozlišovací
differential diferenciál
differential equation diferenciální rovnice
differential gear diferenciál
differentials rozdíly
differentials diferenciály
differently jinak
difficult náročný
difficult namáhavý
difficult nesnadný
difficult těžký
difficult obtížný
difficulties potíže
difficulties obtíže
difficulties nesnáze
difficulties potíž
difficultness obtížnost
difficulty úskalí
difficulty potíž
diffidently rozpačitě
diffidently ostýchavě
diffidently nesměle
diffusible difuzivní
diffusional difúzní
diffusive translation rozvolněný překlad
digestible stravitelný
digital digitální
digital číslicový
digital computer číslicový počítač
digitalis náprsník
digitalis digitális
digitalis druh rostliny
digitally digitálně
diglot dvojjazyčně mluvící osoba
diglot dvojjazyčný
dihedral vzepětí
dihedral klínový např. úhel
dichloride dichlorid
dichlormethane dichlormetan
DIL Daughter In Law
dilapidate zruinovat
dilapidate promrhat
dilapidated zruinoval
dilapidated promrhal
dilapidation rozpad
dilapidation chátrání
dilatation rozšíření
dilatation dilatace
dilate roztáhnout
dilate rozšířit se
dilated roztáhnutý
dilated rozšířený
dilation zvětšení
dilation rozšíření
dilation dilatace
dilator dilatátor
dilatoriness liknavost
dilatory váhavý
dilatory laxní
dildo umělý penis
dildo robertek
dilemma dilema
dilemmas těžká rozhodnutí
dilettante diletant
dilettante amatér
dilettantish ochotnický
dilettantish diletantský
dilettantism ochotnictví
dilettantism diletantství
dilettantism amatérství
diligence píle
diligence pracovitost
diligence vytrvalost
diligence péče
diligent pilný
diligent pečlivý
diligent pracovitý
diligent horlivý
diligently pracovitě
diligently pilně
diligently horlivě
dill koprový
dill kopr
dill pickle lák na okurky s koprem
dill sauce koprová omáčka
DILLIGAF Does It Look Like I Give A F ?
DILLIGAFF Do I Look Like I Give a Flying F ?
dilligence píle
Dillon Dillon
dilly pozoruhodnost
dilly dally váhat
dilly dally loudat se
dilly dally mařit čas
diluent ředidlo
dilute zmírňovat
dilute ředit
dilute zředit
diluted zředěný
dilution ředění
dilution zařazování nekvalifikovaných pracovníků do pracovního procesu
dilution roztok
dilution zředění
dilution rozředění
diluvial diluviální
diluvian diluviální
dimensional rozměrový
dimensionality rozměrnost
dimensionality počet rozměrů
dimensionally rozměrově
dimensionless bezrozměrný
dimethyl ketone dimetylketon
diminishable zmenšitelný
diminishable redukovatelný
diminishing marginal utility of consumption snižování marginální užitné hodnoty spotřeby
dimly nejasně
dimly matně
dimple jamka
dimple dolíček
dimple důlek
ding a ling cvok
dingle rokle
dining hall jídelna
dining table jídelní stůl
diplegia diplegie
diplococcus diplokok
diploid diploidní
diploma diplomový
diploma diplom
diplomacy diplomacie
diplomas diplomy
diplomat diplomatka
diplomat diplomat
diplomatic diplomatický
diplomatic corps diplomatický sbor
diplomatic mission zastupitelský úřad
diplomatic visa diplomatické vízum
diplomatically diplomaticky
diplomatist diplomat
diplomats diplomati
diplomats diplomaté
diplopia diplopie
dipolar dvojpólový
dipole dipól
direct environmental benefit přímý environmentální přínos
direct planning mechanism mechanismus direktivního plánování
direct selling přímý prodej
direct use value. přímá užitná hodnota
direct waste application into soil přímá aplikace odpadu do půdy
directed herbicide application usměrněné použití herbicidu
directional usměrněný
directional směrový
directionality směrovost
directionless bezcílný
directionless bez směru
directly rovnou
directly přímo
directly ihned
directly proportional přímo úměrný
directorial režisérský
directorial režijní
direful strašlivý
direful hrozný
direly úděsně
dirigible řiditelný
dirigible ovladatelný
dirigible vzducholoď
dirndl dirndl
dirndl sukně
dirtily špinavě
dirtily ohavně
disabilities neschopnosti
disability nezpůsobilost
disability handicap
disability invalidita
disability neschopnost
disability slabost
disability pension invalidní důchod
disable vypnout
disable odpojit
disable vyřadit
disable zakázat
disable zneškodnit
disable zablokovat
disable deaktivovat
disabled invalidní
disabled zakázaný
disabled vyřazený
disabled dezaktivovaný
disabled vypnutý
disabled blokovaný
disabled postižený
disablement invalidita
disables blokuje
disabling vyřazující
disabling blokující
disadvantageously nevýhodně
disaffiliate oddělit
disaffiliation ztráta spojení
disagreeable protivný
disagreeableness nepříjemnost
disagreeably nepříjemně
disallow nedovolit
disallow zamítnout
disallow neuznat
disallowed zamítnutý
disallowed neuznaný
disallowing zamítající
disappoint oneself zklamat se
disappointingly neuspokojivě
disapproval zamítnutí
disapproval nesouhlas
disapprovingly odmítavě
disapprovingly nesouhlasně
disarmingly roztomile
disarmingly půvabně
disarticulate rozložit
disarticulate oddělit
disassemble rozmontovat
disassemble rozložit
disassemble rozebrat
disassembled rozmontovaný
disassembled rozložený
disassembled rozebraný
disassembler nástroj programátora
disassembling rozebírající
disassembling demontáž
disassembly rozebrání
disassembly demontáž
disastrously katastrofálně
disavowal zapření
disavowal popření
disavowal distancování se
disbelief nevíra
disbelieve pochybovat
disbelieve nevěřit
disbelieved pochyboval
disbelieved nevěřil
disbeliever nevěřící
disbelievingly nevěřícně
discalceate bosý
discalced bosý
discernible rozeznatelný
discernibles rozeznatelnost
discernibly rozlišitelně
disciple žák
disciple učedník
disciples žáci
disciples učedníci
disciples následovníci
discipleship následovnictví
disciplinal kázeňský
disciplinal disciplinární
disciplinarian pedant
disciplinarian autoritář
disciplinary vědní
disciplinary disciplinární
discipline ukáznit
discipline trestat
discipline kázeň
discipline disciplína
disciplined ukázněný
disciplined disciplinovaný
disciplined trestaný
disciplines disciplíny
disciplines kázně
disclaim zříci se
disclaim popřít
disclaim popírat
disclaim odmítnout
disclaim distancovat
disclaim dementovat
disclaimer odvolání
disclaimer vzdání se nároku
disclaimer zřeknutí se práva
disclaimer odmítnutí
disclaimer zřeknutí se
disclose prozradit
disclose odkrýt
disclosed odkrytý
disclosed odhalený
disclosing odhalující
disclosure odhalení
disclosure prozrazení
discoidal diskovitý
discoidal kotoučovitý
discoidal diskoidní
discoloration přebarvení
discoloration odbarvení
discolour zbarvit
discolouration odbarvení
discoloured odbarvený
discombobulate rozrušit
discombobulate zmást
discombobulating matoucí
disconcertingly rušivě
disconsolate zoufalý
disconsolately zoufale
disconsolation sklíčenost
discontentedly nespokojeně
discontinuous sampler diskontinuální vzorkovač (vody)
discontinuously nesouvisle
discountable diskontovatelný
discouragingly odradivě
discourteously nezdvořile
discoverable objevitelný
discreditable nedůstojný
discreetly diskrétně
discretely nespojitě
discursively rozvláčně
discussable projednatelný
discussable diskutovatelný
disdainful pohrdavý
disdainful opovržlivý
disdainfully pohrdavě
disdainfully opovržlivě
disease of civilization civilizační choroba
diseconomies of scale ztráty z rozsahu
disembowel vykuchat
disembowelment vykuchání
disembroil vyprostit
disentangle rozuzlit
disentangle rozplést
disentanglement rozuzlení
disentanglement rozpletení
disentanglement rozmotání
disequilibrium nerovnováha
disequilibrium price nerovnovážná cena
disestablish zbavit kostel jeho funkce
disestablishment zrušení
disgraceful ostudný
disgracefully hanebně
disgracefulness ostudnost
disgracefulness hanebnost
disgruntle zklamat
disgruntle rozladit
disgruntled špatně naložený
disgruntled nespokojený
disgruntled rozladěný
disgruntlement nespokojenost
disgruntlement rozladění
disgustedly znechuceně
disgustedly zhnuseně
disgustful odporný
disgustful hnusný
disgustingly nechutně
dish towel utěrka
dishabille negližé
dishcloth utěrka
dishearteningly skličující
dishevel pocuchat
dishevelled rozcuchaný
dishevelled neuspořádaný
dishevelled neupravený
dishevelment rozcuchanost
dishevelment pocuchanost
dishevelment neupravenost
dishonestly nepoctivě
dishonestly nečestně
dishonorable nečestný
dishonorable hanebný
dishonorably hanebně
dishonorably nečestně
dishonourable nepoctivý
dishonourableness nepoctivost
dishonourableness hanebnost
dishonourably nepoctivě
dishtowel utěrka
discharged pollution vypouštěné znečištění (vodní hospodářství)
disillusion rozčarovat
disillusion deziluze
disillusioned rozčarovaný
disillusioned zbaven iluzí
disillusioning zbavující iluzí
disillusionment zklamání
disillusionment zbavení iluzí
disillusionment deziluze
disinclination neochota
disinclination nechuť
disincline znechutit
disinclined neochotný
disinflation dezinflace
disinflation pokles růstu inflace
disinflation deflace
disinflationary dezinflační
disingenuously neupřímně
disinterestedly nestranně
disinterestedly nezaujatě
disjointedly nesouvisle
disjointedly rozděleně
dislexie dislexia
dislike mít nerad
dislike odpor
dislike nesouhlasit
dislike nelibost
dislike nerad
dislike neoblíbená
dislike nemít rád
disliked neoblíbený
dislikes neoblíbené
disliking averze
dislocate vykloubit
dislocated vykloubil
dislocated vykloubený
dislocation přemístění
dislocation posun
dislocation narušení
dislocation dislokace
dislodge vytlačit
dislodged vytlačil
dislodged vytlačený
dislogistic hanlivý
disloyal nevěrný
disloyal neloajální
disloyalty zrada
disloyalty neloajálnost
dismal chmurný
dismal zasmušilý
dismal ponurý
dismal depresivní
dismally neutěšeně
dismally depresivně
dismalness tísnivost
dismantle rozmontovat
dismantle demontovat
dismantle zničit
dismantle zbourat
dismantle zbavit
dismantle vyklidit
dismantle strhnout
dismantle odbourat
dismantle odstranit
dismantled rozmontovaný
dismantled rozebraný
dismantlement vyklizení
dismantling rozebírání
dismantling demontáž
dismissal propuštění
dismissal odmítnutí
dismissal zamítnutí
dismissals propuštění
dismissals výpovědi
dismissible propustitelný
dismissively přezíravě
dismissively pohrdavě
disoblige nevyhovět
disobliging neúslužný
disobliging neochotný
disorderliness neuspořádanost
disorderliness nepořádnost
disorderliness nepořádek
disorderly nepořádný
disorderly rozházený
disorderly neuspořádaný
disorderly neuspořádaně
disorderly neukázněný
disorderly neukázněně
disparagingly pohrdavě
dispassionately věcně
dispassionately nezaujatě
dispassionately klidně
dispel rozptýlit
dispel rozehnat
dispensable disponibilní
dispensable postradatelný
dispersal rozptýlení
dispersal rozehnání
dispersal rozšiřování
dispersed pollution rozptýlené znečištění
dispersed solid dispergovaná látka
dispersively disperzně
dispiritedly sklíčeně
dispiritedly deprimovaně
displace přemístit
displace odsunout
displace nahradit
displaced vyvrácený
displaced přemístěný
displaced odsunutý
displaced person vysídlenec
displaced person bezdomovec
displacement posuv
displacement vyvrácení
displacement přemístění
displacement odsunutí
displacement posunutí
displacement objem, zdvihový
displacing přemisťování
display projev
display zobrazovat
display display
display vykládat
display vyložit
display projevovat
display projevit
display room vzorkovna
displayable zobrazitelný
displayed zobrazovaný
displayed zobrazen
displayed zobrazený
displaying zobrazování
displays zobrazuje
displays výstavy
displays ukazuje
displays přehlídky
displays projevy
displays displeje
displease podráždit
displease netěšit
displease nepotěšit
displeased nespokojen
displeasing popuzující
displeasure nespokojenost
displeasure nelibost
displume oškubat
disposable disponibilní
disposable jednoúčelový
disposable jednorázový
disposable income disponibilní důchod
disposable income disponibilní důchod po srážkách
disposable income (Yd) disponibilní příjem
disposal čištění
disposal volné nakládání
disposal odvoz
disposal zneškodnění
disposal zlikvidování
disposal odstranění
disposal likvidace
disposal dispozice
disposal disponování
disposal costs náklady na likvidaci odpadu
disposal of waste likvidace odpadu
disposals odvozy
disposals odstranění
disproportional neúměrný
disproportional nepřiměřený
disproportional nepoměrný
disproportionally nepoměrně
disproportionately nepřiměřeně
disproportionately nepoměrně
disprovable vyvratitelný
disputable sporný
disputable problematický
disqualification vyřazení
disqualification diskvalifikace
disqualified diskvalifikovaný
disqualify diskvalifikovat
disregardful nedbající
disregardful lhostejný
disreputable pochybný
disrespectful nezdvořilý
disrespectful neuctivý
disrespectfully nezdvořile
disrespectfully neuctivě
disruptively narušivě
dissemblance přetvářka
dissemblance pokrytectví
dissemble přetvařovat se
dissemble předstírat
dissembler pokrytec
dissembler simulant
dissembling obojetný
dissimilar rozdílný
dissimilar odlišný
dissimilar nepodobný
dissimilarities odlišnosti
dissimilarity rozdílnost
dissimilarity odlišnost
dissimilation disimilace
dissimilitude rozdílnost
dissimilitude nepodobnost
dissimulate simulovat
dissimulate předstírat
dissimulation předstírání
dissimulator pokrytec
dissociable oddělitelný
dissolubility rozpustnost
dissoluble rozpustný
dissoluble rozložitelný
dissolute zhýralý
dissolute neřestný
dissolute nemravný
dissoluteness zpustlost
dissolution roztavení
dissolution rozpouštění
dissolution rozpad
dissolution rozklad
dissolution likvidace
dissolution zrušení
dissolution rozpuštění
dissolvable rozpustitelný
dissolvable rozpustný
dissolve rozložit
dissolve rozpouštět
dissolve rozluštit
dissolve roztavit
dissolve zrušit
dissolve dojmout
dissolve rozplynout se
dissolve rozpustit
dissolved rozpuštěný
dissolved solid substance rozpuštěná látka (hydrochemie)
dissolvent rozpouštějící
dissolvent rozpouštědlo
dissolves rozpouští
dissolving rozpouštěcí
distal periferní
distal distální
distal tubule distální kanálek
distal tubule vinutý kanálek druhého řádu
distally distálně
distance learning kombinované studium
distantly vzdáleně
distasteful odporný
distasteful nechutný
distastefully nechutně
distastefulness ohavnost
distastefulness odpornost
distil destilovat
distill destilovat
distillate destilát
distillation destilace
distilled destilovaný
distiller lihovarník
distiller destilátor
distiller lihovar
distillery lihovar
distinctively typicky
distinctively charakteristicky
distinctly zřetelně
distinctly odlišně
distinguishable rozeznatelný
distinguishable odlišitelný
distinguishably odlišitelně
distractedly ustrašeně
distressful trudný
distressful smutný
distressful nešťastný
distressingly hrozivě
distributable rozdělitelný
distributable distribuovatelný
distribution channel distribuční kanál
distribution channel distribuční cesta
distributional distribuční
distributionally regressive taxes distribučně regresivní daně
distributively odděleně
distributively individuálně
District Social Security Administration Offices okresní správy sociálního zabezpečení
distrustful nedůvěřivý
distrustfully nedůvěřivě
disturbance level úroveň rušení
disturbingly znepokojivě
disulphide disulfid
disyllabic dvouslabičný
disyllable dvouslabičné slovo
DITUIHIBMSL? Did I tell you I hate IBMs lately?
DITUILIBMSL? Did I tell you I love IBMs lately?
Ditzel Ditzel
diurnal každodenní
divalent dvojmocný
divalent bivalentní
diversely odlišně
diversifiable odlišitelný
diversion canal odlehčovací kanál (odvodňování)
diverticular divertikulární
diverticulitis divertikulitida
diverticulum divertikl
dividable dělitelný
divinely božsky
divisibility dělitelnost
divisible dělitelný
division of labour dělba práce
divisional divizní
divulge prozradit
divulge vyzradit
divulged prozradil
divulgement vyzrazení
divulgement prozrazení
dizzily se závratí
DLA Defense Logistics Agency
DLG Devilish Little Grin
do it yourself kutilství
do it yourself kutilský
do it yourself ručně vyrobený
do it yourselfer udělej si sám
do the polite snažit se chovat zdvořile
do well dařit se
doable proveditelný
doable uskutečnitelný
docile poslušný
docile poddajný
docile povolný
docility poslušnost
dockland přístaviště
doctoral doktorský
doctoral (rigorosum) examination rigorózní zkouška
doctorial doktorský
doctrinal doktrinální
doctrinal dogmatický
dodecahedral dvanáctistěnný
dodgeball vybíjená
doesn´t feel like nechce se mu
doesn´t like nerad
doggedly zarputile
doggerel nepravidelný verš
doglike psí
dogmatically dogmaticky
doily ubrousek
doily podložka
Dolan Dolan
Dolby Dolby
dolce dolce
doldrums stagnace
doldrums nečinnost
dole příděl
dole milodar
dole podpora v nezaměstnanosti
dole out rozdělovat
dole out přidělovat
doled podporován
doleful zarmoucený
dolefully zarmouceně
dolefulness smutek
dolerite druh nerostu
dolerite dolerit
dolichocephalic dlouhohlavý
dolichocephalic dolichokefalický
doll loutka
doll panenka
dollar dolar
dollar sign značka dolaru
dollars dolary
dollface krasavec
dollhouse domeček pro panenky
dollop hromádka
dolls panenky
dolly panenka
dolmen dolmen
dolomite dolomit
dolomitic dolomitový
dolor bolest
Dolores Dolores
dolorous bolestný
dolorous bolestivý
dolphin delfín
dolphinarium delfinárium
dolphins delfíni
dolt hlupák
doltish pitomý
doltishness hňupství
domestic violence domácí násilí
domestically na domácím trhu
domicile bydliště
domiciled usedlý
domiciled bytem kde
domiciliary domovní
domiciliary domácí
domiciliate usídlit
domiciliate usadit
domiciliation usídlení
domiciliation usazení
domiciliation domicilování
dominant strategy equilibrium rovnováha dominantní strategie
dominantly dominantně
Dominican Republic Dominikánská Republika
Donald Donald
Donaldson Donaldson
dongle hardwarový klíč
Donnelly Donnelly
doodle čmáranice
doodlebug proutek
doodling čmárající
doodly squat hovínko
Dooley Dooley
Doolittle Doolittle
doom laden zlověstný
doorbell zvonek u dveří
doornail ozdobný hřeb do dveří
doorplate štítek na dveřích
doorsill práh
doppelganger pohádková bytost
doppelganger dvojník
Doppler effect Doplerův efekt
dorsal hřbetní
dorsal fin hřbetní ploutev
dorsally hřbetně
dorsiflexion ohnutí
dorsoventral dorzoventrální
dose equivalent dávkový ekvivalent
dose response relationship vztah mezi dávkou a odpovědí
dotted line tečkovaná čára
double dvojnásobek
double dvoulůžkový
double dvojitý
double agent dvojitý agent
double back přehnout
double barrelled dvouhlavňový
double bass kontrabas
double bed manželská postel
double billing zdvojené účtování
double blind druh experimentu
double blind druh experimentu
double breasted dvouřadový oblek
double crochet dlouhý sloupek
double cross podfouknout
double cross podvést
double crosser zrádce
double crosser podvodník
double date rande ve čtyř
double date rande ve čtyř
double dealer šejdíř
double dealing neupřímnost
double dealing nepoctivý
double dealing falešnost
double decker patrový autobus
double digit dvouciferný
double digit dvouciferný
double dike system dvojitý hrázový systém
double edged dvousečný
double edged dvojznačný
double entendre dvojsmysl
double entry podvojné účetnictví
double entry system podvojná soustava
double faced neupřímný
double faced pokrytecký
double faced oboustranný
double feature dvojprogram v kině
double fertilization dvojité oplození
double headed tažený dvěma lokomotivami
double helix dvojšroubovice
double hydraulic curtain dvouřadová hydraulická clona (vodní hospodářství)
double check překontrolovat
double check překontrolovat
double chin podbradek
double pursuit skiatlon
double quick urychleně
double room dvoulůžkový pokoj
double row dvouřadý
double sided oboustranný
double sided dvoustranný
double stitch dvojitý steh
double take dlouhé vedení
double take opožděná reakce
double talk nejasné řeči
double talk mluvit nejasně
double talk nejasné řeči
double talk mluvit nejasně
double taxation dvojí zdanění
double taxation agreement smlouva o dvojím zdanění
double up zkroutit se
double up bydlet společně
doublecross podfouknout
doublecross podvést
doubled zdvojený
Doubleday Doubleday
doubler zdvojovač
doubles čtyřhra
doublespeak dvojsmyslné vyjadřování
doublet dvojtvar
doublethink víra v protichůdné názory
doubling zdvojnásobení
doubling zdvojení
doubloon druh španělské mince
doubly dvojnásobně
doubtable problematický
doubtable pochybný
doubtful pochybný
doubtful nejistý
doubtfully pochybovačně
doubtfully pochybně
doubtfully nejistě
doubtfulness pochybnost
doubtless pravděpodobně
doubtless bezpochyby
doubtless nesporně
doubtless nepochybně
doubtlessly bezpochyby
Douglas Douglas
douglas fir douglaska
Douglass Douglass
dourly zarputile
dovetail zapadat do sebe
dovetail koordinovat
dovetail hodit se k sobě
dowdily staromódní
dowel hmoždinka
Dowling Dowling
down the line úplně
downfall zhroucení
downfall pád
downfallen spadlý
downfallen zničený
downhill sjezd
downhill sestupný
downhill klesající
downland vlnící se krajina
download kopírování souboru
download zkopírovat
download stahování
download download
download stáhnout
downloadable stažitelný
downloaded zkopírováno
downloading kopírování dat
downplay zlehčovat
downplay snižovat význam
downplay ignorovat
downplay bagatelizovat
downslope svah
downward levelling snižování úrovně
downwardly sestupně
doxology doxologie
Doyle Doyle
DPL Diode Pumped Laser
Dracula drákula
draft resolution návrh usnesení
draft resolution návrh rezoluce
draggled promáčený
draggled ucouraný
dragonflies vážky
dragonfly vážka
drain length délka drénu
drain tile drenážní trubka
drain trench backfilling zásyp drenážní rýhy
drain trench filling výplň drenážní rýhy
drainage canal odvodňovací kanál
drainage canal network density hustota odvodňovací kanálové sítě
drainage canal structure objekt odvodňovacího kanálu
drainage discharge module specifický drenážní odtok
drainage equipment element odvodňovací prvek
drainage equipment element odvodňovací detail
drainage filter drenážní filtr
drainage flowing drenážní proudění
drainage inspection well drenážní šachtice
drainage outlet structure drenážní výusť
drainage pipe line drenážní potrubí
drainage well drenážní šachtice
drainage with depth loosening drenáž s hloubkovým kypřením
drained land odvodněný pozemek
drained land meliorovaný pozemek
dramatically dramaticky
dramaturgical dramaturgický
drastically drasticky
draw a blank mít okno
draw a line udělat konec něčemu
draw a line stanovit meze
draw close dotáhnout
draw closer nearer přiblížit se
draw closer nearer blížit se
draw the line rozlišovat
drawable tažný
drawl mluvit ospale
drawled mluvil ospale
dreadful hrozný
dreadful strašný
dreadfully strašlivě
dreadfully hrozně
dreadfulness odpornost
dreadlocks dredy
dream world vysněný svět
dream world vysněný svět
dreamily zasněně
dreamland říše snů
dreamland vysněná země
dreamland pohádková říše
dreamless bezesný
dreamlike snový
dreamworld říše snů
dreamworld vysněný svět
dreamworld snový svět
drearily ponuře
dress circle první balkón
dress clothes večerní úbor
dress rehearsal generální zkouška
dressing table toaletní stolek
Drexel Drexel
dribble slina
dribble kapat
dribble driblovat
dribbled odkapával
dribbled kapal
dribbled dribloval
dribbling driblování
drift off to sleep usnout
drift off to sleep listening to a lecture usnout na přednášce
drill vrtat
drill dril
drill drel
drill drezúra
drill kepr
drill nácvik
drill vrták
drill vyvrtat
drill nacvičovat
drill trénovat
drill výcvik
drill drilovat
drill vrtačka
drill into vrtat
drill press sloupová vrtačka
drilled vrtal
drilled navrtával
drilled driloval
driller vrtač
drilling vrtací
drilling vrtání
drillmaster vojenský instruktor
drills vrtá
drily suše
drily ironicky
drink like a fish pít jak duha
drinkable pitný
drinking water quality parameter ukazatel jakosti pitné vody
Driscoll Driscoll
drivable sjízdný
drivable pojízdný
drivable schopný být řízen
drive simulator trenažér
drivel žvanit
drivelling žvanění
drivelling slintání
drivelling blábolení
driver‘s licence řidičské oprávnění
driver‘s licence řidičský průkaz
driverless bez řidiče
driving lesson hodina jízdy v autoškole
driving lesson hodina jízdy
driving licence řidičák
driving licence řidičský průkaz
driving school autoškola
drizzle mrholit
drizzle mrholení
drizzling mrholivý
drizzly sychravý
droll směšný
droll komický
droller komičtější
drollery žertování
drollery šprým
drollest nejkomičtější
drolly směšně
drolly komicky
drool zalykat se nadšením
drool slintat blahem
drool slintat
drooling slintání
drop a line napsat pár řádků
drop call prozvonit
droplet kapička
droplet kapka
dropsical oteklý
drosophila octomilka
drowsily ospale
drug dealer překupník drog
drunkenly opile
dry cell suchý článek
dry clean chemicky čistit
dry cleaner´s čistírna
dry cleaning chemické čistění
dry seedlings pickling suché moření sadby
dry sowing seed pickling suché moření osiva
dryly suše
drywall sádrokarton
dual dvojí
dual currency bond duální obligace
dual economy duální ekonomika
dual exchange market dvojí devizový trh
dual purpose dvojúčelový
dualism dualismus
dualist dualista
dualistic dualistický
duality dualita
duality podvojnost
dubitable pochybný
Dublin Dublin
Dublin system dublinský systém
ducal vévodský
duckbill ptakopysk
duckling kachňátko
ductile poddajný
ductile kujný
ductile tvárný
ductility tvárnost
ductility tažnost
ductility průtažnost
ductility ohebnost
ductility houževnatost
Dudley Dudley
due process of law řádné soudní řízení
duel duel
duel souboj
dueler protivník v souboji
duffel výstroj
duffle bag pytel
dulcet melodický
dulcet libozvučný
dulcify zpříjemnit
dulcify zjemnit
dulcify osladit
dulcimer dulcimer
dulcimer druh strunného nástroje
dull tupý
dull nudný
dull mdlý
dull zataženo (obloha)
dull witted pomalý (myšlením), hloupý
dull wittedness hloupost, pomalost
dullard trouba
Dullards hlupáci
dulled utlumoval
dulled pohasínal
dulled otupoval
duller nudnější
dullest nejhloupější
dulling otupení
dulling matování
dullness skleslost
dullness nudnost
dullness nezajímavost
dullness jednotvárnost
dullness matnost
dully sklesle
dulness otupělost
dulness nechápavost
duly náležitě
duly řádně
duly přesně
dumbbell činka
dumbell činka
dumbly němě
dumpling nok
dumpling knedlík
dumplings knedlíky
dung beetle hovnivál
dung beetle druh brouka
dung beetle hovnivál
dung beetle druh brouka
dunghill hnojiště
Dunlap Dunlap
Dunlop Dunlop
duodecimal dvanáctkový
duodecimal duodecimální
duodenal dvanácterníkový
duologue dialog
duopoly duopol
duopoly dvě silné firmy
duple dvojitý
duplex obousměrný
duplex duplexní
duplex dvojpodlažní byt
duplicability duplikovatelnost
duplicate zdvojnásobit
duplicate zdvojit
duplicate opis
duplicate okopírovat
duplicate dvojitý
duplicate duplikovat
duplicate duplikát
duplicate duplicitní
duplicate stejnopis
duplicated duplikovaný
duplicates duplikuje
duplicating rozmnožovací
duplicating kopírující
duplicating kopírování
duplicating kopírovací
duplicating duplikující
duplicating machine kopírovací stroj
duplication zdvojení
duplication kopírování
duplication duplikace
duplicator kopírka
duplicator duplikátor
duplicitous obojaký
duplicitous falešný
duplicity pokrytectví
duplicity dvojakost
durability trvanlivost
durability trvalost
durability stálost
durability odolnost
durable trvalý
durable odolný
durable trvanlivý
durable goods zboží dlouhodobé spotřeby
durable goods trvanlivé zboží
durables trvanlivé zboží
dural duralumin
dural dural
Durrell Durrell
Durrell Durell
Dusseldorf Dusseldorf
dust bowl prašná krajina
dust bowl suchý kraj
dust devil písečný vír
dust devil prachový vír
dust fall prašný spad
dustily zaprášeně
dustless bezprašný
Dutch language holandština
dutiable podléhající clu
dutiful poslušný
dutiful oddaný
dutiful svědomitý
dutifully svědomitě
dutifully poctivě
dutifulness svědomitost
DVD player DVD přehrávač
dwell pobývat
dwell přebývat
dwell bydlet
dwell time klidová doba
dwell time doba výdrže
dweller obyvatel
dwellers obyvatelé
dwelling obydlí
dwelling příbytek
dwellings příbytky
dwellings obydlí
dwells přebývá
dwells bydlí
dwelt přebýval
dwelt bydlel
dwindle ztrácet se
dwindle ubývat
dwindle scvrkávat se
dwindle klesat
dwindle mizet
dwindle away rozplynout se
dwindled upadal
dwindled ubýval
dwindling snižující
dwindling klesající
dwindling ubývající
DWKOTL Deep Wet Kiss On The Lips
dyed in the wool skalní
dyed in the wool nekompromistní
dyed in the wool zarytý
dyed in the wool radikální
dyed in the wool zatvrzelý
Dylan Dylan
Dylan mužské křestní jméno
dynamic efficiency model model dynamické efektivnosti
dynamic efficient sustainable yield dynamicky efektivní setrvalý výnos
dynamic externality. dynamická externalita
dynamic ground water level dynamická hladina podzemní vody
Dynamic Integrated Climate Economy (DICE) integrovaná dynamická ekonomika klimatu
dynamic supply dynamická nabídka
dynamical dynamický
dynamically dynamicky
dynamics of noxious organism population dynamika početnosti škodlivého organismu
dyscalculia dyskalkulie
dysfunctional dysfunkční
dyslectic dyslektický
dyslexia dyslexie
dyslexic dyslektický
dyslogia dyslogie
dysplasia dysplazie
dysplastic dysplastický
eared seal lachtan
eau de cologne kolínská voda
Ecological Production and Allocation System (EPAS). systém ekologické výroby a alokace (EPAS)
economic development ekonomický rozvoj
economic effectiveness of pesticide application ekonomická efektivnost použití pesticidu
ectodermal ektodermální
edelweiss protěž
edentulous bezzubý
edgeless tupý
edgily nabroušeně
edgily protivně
edgily podrážděně
edibility poživatelnost
edible jedlý
edible wild mushroom hřib
edibleness poživatelnost
editable upravitelný
editable editovatelný
editorial redaktorský
editorial úvodník
editorial vydavatelský
editorial redakční
editorial článek
editorial board redakční rada
editorialize veřejně vyjadřovat názor
editorialize veřejně komentovat
editorially vydavatelsky
editorials úvodníky
educability vychovatelnost
educable vychovatelný
educational výchovný
educational vzdělávací
educational attainment dosažené vzdělání
educationalist pedagog
educationally výchovně
educationally naučně
edulcorate osladit
effectiveness of pesticide application efektivnost použití pesticidů
efficiency and pollution efektivnost a znečištění
efficiency and population control efektivnost řízení populace
efficiency and sustainability efektivnost a udržitelnost
effluent disposal kanalizace
eidolon fantom
eidolon přízrak
elderflower bezový květ
elderly postarší
electronic records system (online student records) elektronický index
elevated ground floor zvýšené přízemí
elevated railway nadzemní dráha
elevation groundwater level elevační hladina podzemní vody
ellipsoidal elipsoidní
embarrassedly rozpačitě
embeddable zasaditelný
embeddable zapustitelný
emergency medical service zdravotní pohotovost
emergency medical service zdravotnická záchranná služba
emission from defined place emise z definovaného místa úniku
emission from non defined place emise z nedefinovaného místa úniku
emission reduction, command and control approach redukce emisí, direktivní přístup
emission reduction, cost effective policies redukce emisí, politika nákladové efektivnosti
emission reduction, excess emission formula redukce emisí, vzorec pro nadměrné emise
emission reduction, lowest achievable rate. redukce emisí, nejnižší dosažitelná míra
emission reduction, noncompliance penalty redukce emisí, pokuta za nesplnění
emission reduction, offset policy redukce emisí, politika překryvu
end of pipe technology technologie na konci potrubí
end table malý stolek, vedle gauče nebo křesla
endearingly roztomile
endemical endemický
endemically endemicky
endless nekonečný
endlessly nekonečně
endlessness nekonečnost
endocrinal endokrinní
endocrine gland endokrinní žláza
endocrinologist endokrinolog
endocrinology endokrinologie
endogenous geochemical process endogenní geochemický proces
endogenous variable endogenní proměnná
endogenously endogenně
endometrial endometriální
endonuclease endonukleáza
endoplasm endoplazma
endoplasmic endoplazmatický
endoskeleton endoskelet
endoskeleton vnitřní kostra
endothelial endoteliální
endothelium endotel
endothermal endotermický
endsville vytoužený cíl
endurable snesitelný
Energy Technology Assessment (ETA) Model model zhodnocení energetické technologie
environmental declaration environmentální prohlášení
environmental epidemiology epidemiologie prostředí
environmental pesticide stability stabilita pesticidu v prostředí
epidemiologic epidemiologický
epidemiological epidemiologický
epidemiologist epidemiolog
epidemiology epidemiologie
epidemiology of plants epidemiologie rostlin
epidermal epidermální
epidural epidural
episodically epizodicky
eradicable vyhladitelný
erasable programmable read only memory mazatelné programovatelná paměť pouze pro čtení
erodibility erodovatelnost (půdy)
espadrille teniska
ETA = Estimated Time of Arrival předpokládaný čas příjezdu
ETC =Estimated Time of Completion předpokládaný čas dokončení
ethanediol etandiol
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
European Regional Development Fund ERDF Evropský regionální rozvojový fond
evaluation meth. of pestic. toxic. with group of individuals metoda hodnocení toxicity pesticidu na souboru jedinců
evaluation method of pesticide toxicity with individual metoda hodnocení toxicity pesticidu na jedinci
evaporated milk kondenzované mléko
eviction (from a dwelling) vykázání
evidential průkazný
evidential evidentní
evidential dokazující
evidently zjevně
evidently zřejmě
exaggeratedly zveličeně
exaggeratedly přehnaně
exasperatedly rozhořčeně
exceedingly nesmírně
exceedingly neobyčejně
excitedly vzrušeně
expandability rozšiřitelnost
expandable roztažitelný
expandable rozšiřitelný
expandable resources rozšiřitelné zdroje
expansionary budgetary policy expanzivní rozpočtová politika
expected utility očekávaný užitek
expected value očekávaná hodnota
expeditiously spěšně
expendable postradatelný
expendable nahraditelný
expenditure multiplier výdajový multiplikátor
experimental methods for preference elicitation experimentální metody pro odhalení preferencí
extendability prodloužitelnost
extendable rozšiřitelný
extended family rozšířená rodina
extendible roztažitelný
extendible prodloužitelný
externalities and market failure. externality a selhání trhu
externalities, depletable externality, vyčerpatelné
externalities, undepletable externality, nevyčerpatelné
externality, unidirectional externality, jednosměrné
extraditable podléhající vydání stíhaného
extrajudicial mimosoudní
extraordinarily mimořádně
fade from public view zmizet ze scény
false declaration nesprávné
fastidiously úzkostlivě
FDROTFL Falling Down Rolling On The Floor Laughing
federal spolkový, federální
federal federativní
federal federální
federal spolkový
Federal Bureau of Investigation americký federální vyšetřovací úřad
Federal Reserve Americká Centrální Banka
federalism federalismus
federalist spolkový
federalist federalistický
federalization federalizace
federalize federalizovat
federally spolkově
federally federálně
feed with liquid napájet
feedback loops smyčka zpětné vazby
feedback loops, positive and negative smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní
feeding canal přívodní náhon
feeding level trofická úroveň
feedlot výkrmná ohrada
fend for oneself starat se o sebe
fervidly vášnivě
feudal feudální
feudalism feudalismus
feudalism feudalizmus
feudalistic feudální
fiddle podfuk
fiddle fidlat
fiddle housle
fiddle hrát si
fiddle faddle malichernost
fiddle faddle maličkosti
fiddled fidlal
fiddled pohrával
fiddler podvodník
fiddler houslista
fiddlestick smyčec
fiddlestick maličkost
fiddling švindlování
fiddling malinkatý
fiddling bezvýznamný
fiddly nešikovný
Fidel Fidel
fidelity věrnost
fiducial výchozí
field glass dalekohled
field glasses triedr
field glasses dalekohled
field glasses triedr
field glasses dalekohled
field marshal polní maršál
fiendishly ďábelsky
fight tooth and nail bránit se zuby nehty
fight tooth and nail bojovat zuby nehty
Financial Administration of the Czech Republic Finanční správa ČR
find fault kritizovat
find fault vytýkat chyby
find oneself octnout se
find oneself ocitnout se
findable zjistitelný
first differential první diferenciál
first order logic predikátová logika prvního řádu
fishpond fertilization hnojení rybníků
fixed capital stálý kapitál
fixed capital investiční kapitál
fixed capital fixní kapitál
fixed capital fixní aktiva
fixed rate loan půjčka s pevnou sazbou
fixed scale of charges fixní rozsah poplatků
fixed telephone line pevná linka
fixedly upřeně
fledgeling ptáče
fledgeling nezkušený člověk
fledgeling mladé ptáče
fledgling nováček
fleur de lis stylizovaný květ lil
fleur de lys lilie
floating sludge layer kalový strop
flood fill semínkové vyplňování
flood line zátopová čára
floodlight světlomet
floodlit nasvícený
floodplain niva
floodplain záplavové území
floodplain forrest lužní les
floridly květnatě
fluid crystal tekutý krystal
fluidized layer clarification čiření ve fluidizované vrstvě (vodárenství)
foldable sklopný
fondle mazlit
fondle hladit
fondling mazlení
fondly zamilovaně
fondly naivně
Food and Agriculture Organization of the United Nations Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations
food, cobweb model potraviny, síťový model
foolhardily nerozvážně
foot drill nacvik pochodu
forbiddingly nepřátelsky
fordable přebroditelný
fordable broditelný
formidable obrovský
formidable impozantní
formidable hrozivý
formidable hrozný
formidably úžasně
formidably ohromně
Fort Lauderdale město Spojené státy americké
forward looking čelní
forward looking přední
forwardly frontálně
forwardly dopředu
foundational podkladový
foundational základní
foundational základový
foundling nalezenec
four dimensional čtyřrozměrný
fractional distillation frakční destilace
fratricidal bratrovražedný
fraudulence podvodnost
fraudulent podvodný
fraudulently podvodně
free disposal. bezplatná likvidace
frenziedly horečnatě
frequency modulation frekvenční modulace
frequency modulation fM
friendless bez přátel
friendlessness osamocenost
friendlessness stav osoby bez přátel
friendlier přátelštější
friendliest nejpřátelštější
friendlily přívětivě
friendlily přátelsky
friendliness přátelskost
friendly laskavý
friendly přívětivý
friendly spřátelený
friendly vlídný
friendly přátelský
front derailleur přesmykač
fuddle opít
fuddle opilost
fuddled opil
fundamental bytostný
fundamental elementární
fundamental podstatný
fundamental stěžejní
fundamental nezbytný
fundamental zásadní
fundamental důležitý
fundamental základní
fundamental fundamentální
fundamental human rights základní lidská práva
fundamental theorum of welfare economics základní teorém ekonomie blahobytu
fundamentalism fundamentalismus
fundamentalist fundamentalista
fundamentalists fundamentalisté
fundamentally zásadně
fundamentals zásady
fundamentals základy
fundholders držitel cenných papírů
fundholding spravující finance
fungicidal fungicidní
gadfly otravný člověk
gadolinium gadolinium
gaudily výstředně
gaudily křiklavě
GDP deflator deflátor HDP
genderless bezpohlavní
general delivery poste restante
general extreme value model obecný model extrémní hodnoty
Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution Geneva Convention on Long Range Transboundary Air Pollution
genocidal genocidní
geodesical geodetický
germicidal germicidní
girdle podvazkový pás
girdle pruh
girdle pás
girdle opasek
give somebody a raw deal jednat s někým nespravedlivě
give the devil his due být spravedlivý rovný i k nepříteli
give the devil his due dát každému, co jeho jest
gladiatorial gladiátorský
gladioli mečík
gladiolus mečík
gladiolus gladiola
gladly rád
gladly ochotně
glandular žlázový
Glendale město Spojené státy americké
GNP deflator deflátor HNP
GNP deflator deflátor hrubého národního produktu
go downhill jít z kopce
go downhill jet z kopce
god awful strašlivý
god awful děsný
godchild kmotřenec
godless bezbožný
godlessness bezbožnost
godlike božský
godliness zbožnost
godly boží
godly bohabojný
godly zbožný
Godzilla Godzilla
gold bullion zlato v prutech
gold bullion neražené zlato
gold leaf lístkové zlato
gold medal zlatá medaile
gold plate zlatý povlak
gold plate zlaté předměty
gold plate zlaté nádobí
gold plated pozlacený
golden rule zlaté pravidlo
goldenseal vodilka
Goldfield Goldfield
goldfish bowl kulovité akvárium
goldilocks pryskyřník zlatý
gonadal gonádový
gondola gondola
gondolier gondoliér
good humouredly s dobrou náladou
good looker fešák
good looking hezký
good looking pěkný
good lord! pane bože
Good Lord! Pane Bože!
good luck štěstí
good naturedly přátelsky
good naturedly laskavě
good naturedly dobromyslně
good quality kvalitní
good will dobrá vůle
goodlooker fešák
goodly značný
goodly značně
goodwill dobré jméno firmy
goodwill dobrá pověst
goodwill přátelství
goodwill hodnota
goodwill důvěra
goodwill dobré jméno
goodwill dobrá vůle
gradational postupný
gradational stupňovitý
grade school základní škola
gradual stupňovitý
gradual ponenáhlý
gradual pozvolný
gradual postupný
gradualism pozvolný postup
gradualist gradualista
gradually pozvolna
gradually postupně
gradually pozvolně
graduated cylinder odměrný válec
grand mal epilepsie
grand slam velkolepý úspěch
grandfather clock skříňové pendlovky
grandchild vnouče
grandchildren vnoučata
grandiloquence bombastičnost
grandiloquent velkohubý
grandly vznosně
grandly nadneseně
grandmotherly babičkovský
granduncle prastrýc
great grandchild pravnuk
great grandchild pravnouče
great grandchildren pravnoučata
greedily nenasytně
greedily chamtivě
griddle plotna
griddle cake lívanec
griddlecake suchý lívanec
griddlecake placka
gridlock nedostatek pohybu
gridlock dopravní zácpa
ground floor dolní plošina v autobusu
ground floor přízemí
ground floor přízemí
ground glass neprůsvitné sklo
ground glass matované sklo
ground glass matné sklo
ground glass broušené sklo
ground plan půdorys
ground rule základní pravidlo
ground squirrel zemní veverka
ground swell spodní vlna
ground velocity dnová rychlost
groundless bezdůvodný
groundless nepodložený
groundplan půdorys
groundswell vzrůst
groundswell zdvihnutí země
groundwater balance bilance podzemní vody
groundwater filtration filtrace podzemní vody
groundwater level hladina podzemní vody
groundwater table hladina podzemní vody
groundwater table depth hloubka hladiny podzemní vody
groundwater yield vydatnost podzemní vody
grudgingly zdráhavě
Guadalajara Guadalajara
Guadalcanal Guadalcanal
Guadalupe Guadalupe
Guadeloupe Guadeloupe
guardedly zdrženlivě
guardedly obezřetně
guardian angel strážný anděl
guardrail zábradlí
guided missile řízená střela
guideline ryska
guideline směrnice
guideline direktiva
guideline návod
guidelines vodítka
guidelines směrnice
guidelines pokyny
guidelines direktivy
guildhall radnice
guildhall cechovní dům
gunboat diplomacy diplomacie dělových člunů
had left nechal
hadal hadál
Hadley Hadley
half and half napůl
half and half druh piva
half and half mléko se smetanou
half dollar půldolar
half dollar půldolar
half dry seedlings pickling polosuché moření sadby
half dry sowing seed pickling polosuché moření osiva
half duplex poloduplexní
half heartedly nesměle
hammer and sickle kladivo a srp
hand blocked silks ručně tkané hedvábí
hand drill ruční vrtačka
hand gallop lehký cval
hand held ruční
hand luggage příruční zavazadlo
hand towel ručník
handball házená
handbell ruční zvonek
handbill prospekt
handbill leták
handclap tlesknutí
handclap potlesk
Handel Handel
handful hrst
handheld ruční
handheld počítač do ruky
handhold záchyt
handhold záchyt v horolezectví
handhold rukojeť
handily obratně
handily lehce
handily hravě
handle topůrko
handle ouško
handle klika
handle držátko
handle držadlo
handle zacházet s
handle spravovat
handle manipulovat
handle ovládat
handle rukojeť
handle uchopit
handle bars řídítka
handlebar řídítka
handlebar řidítko
handlebars řidítka
handled zvládnutý
handled vyřešený
handled vypořádaný
handled ovládán
handled manipulovaný
handler obsluhovač
handler manipulant
handler obslužná rutina
handler ovladač
handlers manipulátoři
handles ovládá
handles manipuluje
handling manipulace
handling obsluha
handling charge manipulační poplatek
handloom tkadlec
handrail zábradlí
handsomely pohledně
haphazardly náhodně
hard boiled natvrdo vařený
hard boiled hrubý
hard boiled uvařený natvrdo
hard coal černé uhlí
hard feelings nepřátelský vztah
hard labor nucená práce
hard line nekompromisní
hard line tvrdá linie
hard line nekompromisní
hard liner zastánce tvrdé linie
hard loan tvrdá půjčka
hard numbers problem problém tvrdých údajů
hard palate tvrdé patro
hard sell umění prodat
hard sheep´s milk cheese oštěpek
hard to believe těžké uvěřit
hardball baseball
hardily vytrvale
hardline nekompromisní
hardliner zastánce tvrdé linie
hardliner extrémista
hardliner stoupenec tvrdé linie
hardliners extrémisté
hardly stěží
hardly sotvaže
hardly sotva
hardscrabble nuzácký
hardscrabble bídný
hardy annual trvalka
have a good sleep vyspat se
have the IQ of a handball míti IQ houpacího koně
hazard analysis analýza nebezpečí
hazardous air pollution standards HAPS
hazardous waste control, assurance bonds kontrolování nebezpečných odpadů, pojistné obligace
head and shoulders hlava a ramena
head clerk prokurista
head lamp čelová svítilna
head lamp čelovka
head loss výšková ztráta
head over heels střemhlav
head over heels horempádem
head over heels vzhůru nohama
headlamp svítilna na čelo
headlamp čelovka
headlamp světlomet
headlamp přední světlo
headlamp světlomet vozidla
headland mys
headless bezhlavý
headlight svítilna na čelo
headlights reflektory
headline nadpis
headline titulek
headliner titulkový přístroj
headlines titulky
headlines nadpisy
headlock zápasnický chvat
headlong zbrkle
headlong překotně
headstall jezdecká ohlávka
headstall uzdečka
heatedly vášnivě
heatedly rozčileně
heatedly ohnivě
heedful všímavý
heedful pozorný
heedful obezřetný
heedfulness pozornost
heedfulness opatrnost
heedless nepozorný
heedless bezohledný
heedlessly nedbale
heedlessness nepozornost
heedlessness nedbalost
Heidelberg Heidelberg
herbicidal herbicidní
herbicide areal spraying plošný postřik herbicidem
Herfindahl Index. Herfindahlův index
hexadecimal šestnáctkové číslo
hexadecimal šestnáctkový
hexadecimal hexadecimální
hideously odporně
hideously hnusně
hiding place úkryt
hiding place skrýš
higgledy piggledy bez ladu a skladu
high fidelity věrná reprodukce
high fidelity hi Fi
high speed rail vysokorychlostní železnice
high to low dose extrapolation extrapolace do oblasti nízkých dávek
Hillsdale okres v USA
Hinsdale okres v USA
hold the line uhájit kurz
holdable přechovávatelný
holdable držitelný
holdall brašna
holder of a long term EU residence permit dlouhodobě pobývající rezident EU
homicidal vražedný
homicidal vraždící
honeydew melon ananasový meloun
hoodlum násilník
hoodlum chuligán
horizontal landscape relation horizontální vazba krajiny
horrendously úděsně
horrendously strašně
horrendously příšerně
horrendously ohavně
horridly odporně
housing development sídliště
How would you like your coffee? Jakou si dáte kávu?
Huddersfield město Velká Británie
huddle schůzka
huddle chumel
huddle změť
huddle dav
huddle shromažďovat se
huddle together choulit
huddled schovaný
human development index index vývoje lidstva
human life, implied value of lidský život, předpokládaná cena
hundredfold stonásobný
hundredfold stonásobně
hundredfold stokrát
hurdle překážka
hurdler překážkář
hurdles překážky
hurriedly uspěchaně
hurriedly spěšně
hydraulic hydraulický
hydraulic vodní válec
hydraulic conductivity hydraulická vodivost (půdy)
hydraulic curtain hydraulická clona (vodní hospodářství)
hydraulic dam safety hydraulická bezpečnost hráze
hydraulic load hydraulické zatížení (nádrže)
hydraulic loading hydraulické zatížení (nádrže)
hydraulic mixing hydraulické míchání
hydraulic ram trkač
hydraulic rock parameter hydraulický parametr horniny
hydraulically hydraulicky
hydraulics hydraulika
hydrobiology hydrobiologie
hydrocele hydrokéla
hydrocephalic hydrocefalický
hydrocephalous hydrocefalický
hydrocephalus hydrocefalus
hydrocolloid hydrokoloid
hydroecology hydroekologie
hydroelectric hydroelektrický
hydrofluoric acid kyselina fluorovodíková
hydrogen fluoride fluorovodík
hydrogen chloride chlorovodík
hydrogen sulphide sirovodík
hydrogeological basin hydrogeologické povodí
hydrogeological catchment hydrogeologické povodí
hydrogeological insulator hydrogeologický izolátor
hydrogeological map hydrogeologická mapa
hydrogeological protection hydrogeologická ochrana
hydrogeological structure hydrogeologická struktura
hydrogeological watershed hydrogeologická rozvodnice
hydrogeological zone hydrogeologický rajon
hydrogeological zoning hydrogeologická rajonizace
hydrogeology hydrogeologie
hydrographical hydrografický
hydrochemical regime hydrochemický režim
hydrochloric chlorovodíkový
hydrochloric acid kyselina chlorovodíková
hydrochloride hydrochlorid
hydrologic dam safety hydrologická bezpečnost hráze
hydrologic series hydrologická řada
hydrological hydrologický
hydrological analogy hydrologická analogie
hydrological balance hydrologická bilance
hydrological cross hydrologický kříž
hydrological cycle hydrologický cyklus
hydrological data hydrologický údaj
hydrological effect hydrologický jev
hydrological element hydrologický prvek
hydrological extraregion hydrologický extravilán
hydrological map hydrologická mapa
hydrological process hydrologický proces
hydrological prognosis hydrologická prognóza
hydrological regime hydrologický režim
hydrological zoning hydrologická rajonizace
hydrology hydrologie
hydrolysis hydrolýza
hydrolyze hydrolyzovat
hydromelioration hydromeliorace
hydromelioration canal hydromeliorační kanál
hydromelioration network hydromeliorační síť
hydromelioration structure hydromeliorační stavba
hydromelioration system hydromeliorační soustava
hydromelioration system recipient recipient hydromeliorační soustavy
hydromelioration work hydromeliorační dílo
hydrometeorological forecast hydrometeorologická předpověď
hydrometeorological prognosis hydrometeorologická předpověď
hydrometeorology hydrometeorologie
hydromorphous soil hydromorfní půda
hydropedology hydropedologie
hydrophilic organism hydrofilní organismus
hydrophily hydrofilie
hydroplane hydroplán
hydroponically hydroponicky
hydrothermal hydrotermální
hydroxyl hydroxyl
hyperadrenalism hyperadrenalismus
hypodermal hypodermický
hypodermal hypodermální
hypodermal podkožní
hypodermal podkožní injekce
hypodermal stříkačka pro podkožní injekce
hypodermic needle injekční stříkačka p
hypochondriacal hypochondrický
chandelier lustr
chandeliers lustry
chandler hokynář
chandlery hokynářství
cheers! good health! na zdraví
chemical seedlings pickling chemické moření sadby
chemical sowing seed pickling chemické moření osiva
child allowance přídavek na dítě
childishly pošetile
childishly dětinsky
childless bezdětný
childlessness bezdětnost
childlike dětský
childly dětský
childly dětinský
chlorinated lime chlorové vápno
chordal chordální
I am lost and have no clothes, passport or money please help Ztratil jsem se a nemám oblečení, pas ani peníze. Prosím pomožte mi!
I don´t feel like nechce se mi
I would like chtěl bych
icosahedral ikosaedrický
icosahedral dvacetistěnný
IDAL Integrated Defense Avionics Laboratory
ideal ideální
ideal ideál
ideal vzor
ideal rainfall ideální srážka
idealise idealizovat
idealised idealizovaný
idealised idealizoval
idealism idealismus
idealist idealista
idealistic idealistický
idealistically idealisticky
idealists idealisté
ideality ideálnost
idealization idealizace
idealizations idealizace
idealize idealizovat
idealized idealizovaný
idealizes idealizuje
ideally ideálně
ideals ideály
ideational týkající se představ
identical totožný
identical stejný
identically shodně
identically identicky
identically stejně
identifiable identifikovatelný
identifiably rozpoznatelně
ideologic ideologický
ideological ideový
ideological ideologický
ideologically ideologicky
ideologies ideologie
ideologist ideolog
ideologue snílek
ideologue ideolog
ideology ideologie
idiolect idiolekt
idiomatically idiomaticky
idiosyncratically osobitě
idiotically idiotsky
idiotically hloupě
idle zahálející
idle nepracující
idle neužitečný
idle zahálet
idle zbytečný
idle zahálčivý
idle nečinný
idle nevyužitý
idle běžet naprázdno
idle volnoběh
idle discharge jalový výtok
idle money peníze ležící ladem
idle money nevyužitý kapitál
idle money nevyužité peníze
idleness nečinnost
idleness lenost
idler lenoch
idler povaleč
idler napínací kladka
idlest nejnečinější
idling chod na prázdno
idling volnoběh
idly nečinně
idly naprázdno
idol idol
idol modla
idolater zbožňovatel
idolatress zbožňovatelka
idolatrous zbožňovatelský
idolatrous modlářský
idolatry zbožňování
idolatry modlářství
idolisation zbožňování
idolisation modlářství
idolise zbožňovat
idolise učinit někoho idolem
idolised zbožňovaný
idolization idolizace
idolization zbožňování
idolization modlářství
idolize zbožňovat
idolized zbožňovaný
idyl idyla
idylic idylický
idyll idyla
idyllic idylický
idyllically idylicky
ill advisedly neuváženě
ill naturedly potměšile
illegal landfill divoká skládka
imidazole imidazol
immediately bezprostředně
immediately vzápětí
immediately okamžitě
immediately ihned
immediately hned
immoderately přehnaně
immoderately nadměrně
impediments to leaving the country překážky vycestování
impliedly implicitně
imponderable nevypočitatelná okolnost
imposed load nahodilé zatížení
imprudently neopatrně
impudently nestoudně
in a friendly way manner přátelsky
in a childlike way dětsky
in broad daylight za bílého dne
in cold blood chladnokrevně
in detail detailně
in detail podrobně
in some detail do určité míry
in the middle uprostřed
in the middle of uprostřed něčeho
inadequately nedostatečně
inadequately neadekvátně
inadmissibility nepřípustnost
inadmissible nepřístupný
inadmissible nepřípustný
inadmissible nedovolený
inadvertent negligence nedbalost nevědomá
inadvertently neúmyslně
inadvertently nechtěně
inadvertently bezděky
inadvisability nevhodnost
inadvisable nevhodný
inadvisable nerozumný
inadvisably nerozumně
inadvisedly nevhodně
inadvisedly nerozumně
inaudibility neslyšitelnost
inaudible neslyšitelný
inaudibleness neslyšitelnost
inaudibly neslyšitelně
incandescent lamp žárovka
incandescently rozžhaveně
incidental nahodilý, náhodný
incidental náhodný
incidental takes náhodné úlovky
incidentally náhodou
incidentally náhodně
inclined plane šikmá plocha
inclined plane nakloněná rovina
income inequality and population growth nerovnost v příjmu a růst populace
inconsiderable bezvýznamný
inconsiderately bezohledně
incredibility neuvěřitelnost
incredible neuvěřitelný
incredibly skvěle
incredibly neuvěřitelně
incredulity nevíra
incredulity nedůvěřivost
incredulous nedůvěřivý
incredulous skeptický
incredulous nevěřící
incredulously nedůvěřivě
indecently sprostě
indecently nemravně
indecipherable nerozluštitelný
indecisively váhavě
indecisively nerozhodně
indeclinable nesklonný
indefatigable nevyčerpatelný
indefatigable neúnavný
indefeasible nezcizitelný
indefeasible nenapadnutelný
indefeasible nedotknutelný
indefensible neudržitelný
indefensible neomluvitelný
indefensible neobhajitelný
indefinable nepopsatelný
indefinable nedefinovatelný
indefinably nepopsatelně
indefinably nedefinovatelně
indefinite integral neurčitý integrál
indefinitely na neurčito
indefinitely neurčitě
indefinitely natrvalo
indelible nesmazatelný
indelibly nesmazatelně
indelicacy netaktnost
indelicacy neomalenost
indelicate netaktní
indemonstrable neprokazatelný
indemonstrable nedokazatelný
Independent Value And Summation IVS. nezávislá hodnota a sčítání (IVS)
independently nezávisle
indescribable nepopsatelný
indescribably nepopsatelně
indestructibility nezničitelnost
indestructible nezničitelný
indestructible resources nezničitelné zdroje
indeterminable neurčitelný
index linked indexově vázaný
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV)
indexical rejstříkový
Indianapolis hl.m. Indiana v USA
indication test bore hole indikační vrt
indicative value (IV) IW indikační hodnota (něm.)
indicative value (IV) IV indikační hodnota (angl.)
indicative value (IV) indikační hodnota (IH)
indicative value (IV) IH indikační hodnota
indicator of faecal pollution indikátor fekálního znečištění
indicator plant rostlina indikátor
indictable žalovatelný
indictable obvinitelný
indifferently lhostejně
indigestibility nestravitelnost
indigestible nestravitelný
indignantly rozhořčeně
indirect environmental benefits nepřímé environmentální výnosy
indirect harmfulness nepřímá škodlivost
indirect pollution taxes nepřímé daně za znečištění
indirect value nepřímá hodnota
indirectly nepřímo
indiscernible nerozlišitelný
indiscernible nerozeznatelný
indiscernibles nerozeznatelnost
indiscernibles nerozlišitelnost
indiscipline neukázněnost
indiscipline nekázeň
indiscreetly neuváženě
indiscreetly indiskrétně
indiscriminately neurčitě
indispensability nezbytnost
indispensable nepostradatelný
indispensably nepostradatelně
indisputable nesporný
indisputably nepopíratelně
indissoluble nerozlučitelný
indissoluble nerozborný
indissoluble nerozlučný
indissolubly nerozlučitelně
indistinctly nezřetelně
indistinguishable nerozeznatelný
indistinguishably nerozlišitelně
individual jedinec
individual individuum
individual osobitý
individual jednotlivec
individual individuální
individual jednotlivý
Individual Retirement Account (IRA). individuální důchodový účet
individual risk riziko jednotlivce
individual saprobic index individuální saprobní index (Si)
Individual Transfer Quotas Scheme, ITQS schéma kvót individuálního přenosu
individualism individualismus
individualist individualista
individualistic individualistický
individuality individualita
individualization individualizace
individualize individualizovat
individually individuálně
individuals jednotlivci
individuals jedinci
indivisibility nedělitelnost
indivisible nedělitelný
indivisible nedílný
indivisibly nedělitelný
indocile nevychovatelný
indolence lenost
indolence indolence
indolent pohodlný
indolent netečný
indolent lhostejný
indolently lhostejně
indomitable nezkrotný
indubitability nepochybnost
indubitable nepochybný
indubitably nepochybně
indubitably neklamně
inducible schopný vyvolání
inducible schopný navození
inductively induktivně
inductively indukčně
indulge hovět
indulge vyhovět
indulge libovat si
indulge oddávat se
indulge dopřát si
indulged uspokojil
indulged rozmazlil
indulged hýčkal
indulgence slabost
indulgence požitek
indulgence záliba
indulgence odpustek
indulgence shovívavost
indulgent shovívavý
indulgently shovívavě
indulger osoba dopřávající si něco
indulging pomyšlení
industrial průmyslový
industrial industriální
industrial air pollution source průmyslový zdroj znečišťování ovzduší
industrial development průmyslový rozvoj
industrial landscape průmyslová krajina
industrial policy odvětvová (průmyslová) politika
industrial processes průmyslové, odvětvové procesy
Industrial Revolution průmyslová revoluce
industrial solid waste tuhý průmyslový odpad
industrial worker dělnice
industrial worker dělník
industrialisation industrializace
industrialise industrializovat
industrialised industrializovaný
industrialism industrialismus
industrialism industrializmus
industrialist průmyslník
industrialization industrializace
industrialize industrializovat
industrialized industrializovaný
industrially průmyslově
industriously pracovitě
industry long run supply curve křivka dlouhodobé odvětvové nabídky
industry short run supply curve křivka krátkodobé odvětvové nabídky
indwelling vnitřní
indwelling immanentní
inedible nepoživatelný
ineducable nevychovatelný
ineradicable nezničitelný
ineradicable nezahladitelný
ineradicably nezahladitelně
infidel nevěřící
infidel ateista
infidelity nevěra
infidels nevěřící
inflow module specifický dávkový přítok
infrastructure development as a subsidy. budování infrastruktury jako subvence
initial height of groundwater level počáteční výška hladiny podzemní vody
initial weed infestation of soil výchozí zaplevelení půdy
injudiciously neuváženě
injudiciously nerozvážně
inordinately mimořádně
input reducing technology technologie redukující vstupy
input resistance height of drain tile vstupní odporová výška drenážní trubky
insecticidal insekticidní
insidiously záludně
insidiously zákeřně
integrated pollution control integrované omezení znečišťování
integrated technology integrovaná technologie
interdenominational mezidenominační
interdepartmental vnitropodnikový
interdepartmental mezirezortní
interdepartmental mezioborový
interdigital interdigitální
interdisciplinary mezioborový
interest free credit loan bezúročná půjčka
interestedly se zaujetím
intermedial pollution intermediální znečištění
intermediate school střední škola
internal model principle princip vnitřního modelu
International Bank for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
International Board for Plant Genetic Resources International Board for Plant Genetic Resources IBPGR
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR International Board for Plant Genetic Resources
International Commission on Radiological Protection International Commission on Radiological Protection ICRP
International Commission on Radiological Protection ICRP International Commission on Radiological Protection
International Commodities Clearing House ICCH Mezinárodní komoditní clearingový dům
International Hydrological Decade International Hydrological Decade
International Institute for Environment and Development International Institute for Environment and Development IIED
International Institute for Environment and Development IIED International Institute for Environment and Development
intertidal příbřežní
interval data survival analysis analýza intervalových dat přežití
into the middle doprostřed
intra and intergenerational equity objective cíle inter a mezigenerační spravedlnosti
intramedial pollution intramediální znečištění
intrepidly neohroženě
introduce oneself představit se
Introduction of biology biologizace
inward looking introspektivní
inwardly vnitřně
irredeemable nevykupitelný
irredeemable neodčinitelný
irredeemably nenapravitelně
irreducibility neredukovatelnost
irreducible nesnížitelný
irreducibly nesnížitelně
irregardless bez ohledu na
irremediable nevyléčitelný
irrigation delivery conduit závlahový přivaděč
irrigation module specifický přítok závlahové vody
irrigation schedule plán závlah
irritatedly podrážděně
items deductible from the tax base odečitatelné položky od základu daně
jack and jill (off) party party, na které se veřejně masturbuje
jacketed cable stíněný kabel
jadedly vyčerpaně
jaggedly nepravidelně
JDL Joint Directors of Laboratories
jocundly vesele
jocundly radostně
joint and several liability doctrine doktrina spojené a individuální zodpovědnosti
jolly good fellow chlapík
Judaical židovský
judgemental odsuzující
judgemental kritizující
judgmental úsudkový
judgmentally úsudkově
judicial soudní
judicial blunders justiční chyby
judicial expulsion soudní vyhoštění
judicial proceedings soudní řízení
judicially soudně
judiciously soudně
juridical právnický
juridically právnicky
jurisdictional jurisdikční
jurisprudential jurisprudenční
juvenile delinquency kriminalita mladistvých
juvenile delinquent mladistvý delikvent
kaleidoscopical kaleidoskopický
kaleidoscopically kaleidoskopicky
Kendall Kendall
kind heartedly dobrosrdečně
kindheartedly dobrosrdečně
kindle zapalovat
kindle zapálit
kindled roznítil
kindled roznícený
kindles rozněcuje
kindlier vlídnější
kindliest nejlaskavější
kindliness laskavost
kindling roznícení
kindling rozněcující
kindly vlídně
kindly přátelsky
kindly dobrosrdečně
kindly laskavě
kiss and tell sdělovat intimnosti
Kit and Kaboodle do poslední kapky
knitting needle jehlice
knitting needle pletací jehla
knitting needle jehlice
knowledgeable poučený
knowledgeable dobře informovaný
knowledgeably s dobrými informacemi
Knuth Donald Knuth Donald
lackadaisical netečný
lackadaisical lhostejný
ladfill gas collection jímání skládkového plynu
ladies and gentlemen dámy a pánové
ladle naběračka
ladle pánev
lady beetle beruška
ladybeetle beruška
ladybird beetle beruška
ladylike vychovaný
ladylike ušlechtilý
ladylike dobře vychovaná
laid line žebrování
Laidlaw Laidlaw
LAMDILLIGAF Look At Me, Do I Look Like I Give A F ?
land evaluation bonitace půdy
land fill skládka
land fill zavážka
land hydrology hydrologie pevniny
land reclamation zúrodňování
land reclamation rekultivace pozemků
land waterlogging zamokření půdy
landfall sesuv
landfill skládka odpadu
landfill zavážka
landfill skládka
landfill drainage system drenážní systém skládky
landfill gas skládkový plyn
landfill lining system těsnící systém skládky
landfill reclamation rekultivace skládky
landfilling skládkování odpadu
landholder statkář
landlady hostinská
landlady domácí
landlady bytná
landless bezzemek
landline pevná linka
landline telephone pevná linka
landlocked uzavřený pevninou
landlord statkář
landlord bytný
landlord domácí
landlord pronajímatel
landlords hostinští
landlords bytní
landlubber suchozemská krysa
landscape alteration změna krajiny
landscape balance rovnováha krajiny
landscape ecology krajinná ekologie
landscape element krajinný prvek
landscape ethology etologie krajiny
landscape exploitation exploatace krajiny
landscape optimalization optimalizace krajiny
landscape planning plánování krajiny
landscape potential potenciál krajiny
landscape recultivation rekultivace krajiny
landscape self purification samočištění krajiny
landscape self regulation autoregulace krajiny
landslide sesuv
landslide sesun
landslip sesuv
landslip sesun
landslip eroze půdy
languidly mdle
latitudinal šířkový
laudable chvalitebný
laudable chválihodný
Lauderdale Lauderdale
laundry blue modřidlo
laundry list dlouhý seznam
law of diminishing marginal productivity zákon klesající marginální produktivity
law of diminishing marginal utility zákon klesající mezní užitečnosti
Law of Diminishing Utility zákon klesajícího užitku
lead a woman to the altar vést nevěstu k oltáři
lead environmental auditor vedoucí environmentální auditor
Lead lag compensator derivačně integrační kompenzátor
leaderless nemající vůdce
leading personalities přední osobnosti
leading personality přední osobnost
leadless bezolovnatý
learnedly vzdělaně
lendable zapůjčitelný
lender of the last resort věřitel poslední instance
less developed countries méně rozvinuté země
letter “to be delivered to the addressee only” dopis do vlastních rukou výhradně jen adresáta
libidinal libidózní
lidless bez pokličky
life cycle, product life cycle životní cyklus
light heartedly lehkovážně
limited (liabitity) company společnost s ručením omezeným
limited liability omezená odpovědnost
limited liability company společnost s ručením omezeným
limited supply omezená nabídka
limited supply zásoba
limiting load value of landscape mezní dovolené zatížení krajiny
Lindholm Lindholm
linear model of pollution damage lineární model škod ze znečištění
linearized multistage procedure lineární vícestupňový model
linseed oil lněný olej
liver dumplings játrové knedlíčky
load of landscape zatížení krajiny
load standard of landscape norma zatížení krajiny
loadable zaveditelný
loading through pollution zatížení znečišťujícími látkami
loanable funds model model pasivních (úvěrovatelných) fondů
local pesticide application lokální použití pesticidu
Locally Unwanted Land Uses (LULUs). lokálně nežádoucí užití pozemku
lock stock and barrel celkově, se vším všudy
lock stock and barrel sakum prásk
lock stock and barrel sakumprdum
long distance call hovor meziměsto
long distance call meziměstský hovor
long handled s dlouhou rukojetí
long handled spade lopata s dlouhou rukojetí
long term hydrological prognosis dlouhodobá hydrologická předpověď
longitudinal podélný
longitudinal dispersion podélná disperze (hydrosystém)
longitudinal drain podélný drén
longitudinal drainage podélná drenáž
longitudinal stability podélná stabilita
longitudinally podélně
lopsidedly pokřiveně
lordly panský
loss caused by harmful organisms ztráta způsobená škodlivými organismy
loud hailer megafon
loud hailer hlásná trouba
loudhailer megafon
loudly hlasitě
low threshold facility nízkoprahové zařízení
lowest observed adverse effect level loael
lub dup, lub dup, lub dup citoslovce bušení srdce
lucidly průzračně
ludicrously směšně
ludicrously absurdně
Ludlow Ludlow
Ludmilla Ludmila
lunar module měsíční modul
luridly odporně
luridly křiklavě
lysergic acid diethylamide lysergic acid diethylamide LSD
lysergic acid diethylamide LSD lysergic acid diethylamide
lysergic acid diethylamide dietylamid kyseliny lysergové
M day continuous discharge during lowwater period M denní setrvalý průtok v období malé vodnosti
MacDowell MacDowell
maddeningly nesnesitelně
made clear vyjasnit si
Madeleine ženské křestní jméno
Madeline ženské křestní jméno
mademoiselle slečna
madly šíleně
MADMEL (Power) Management And Distribution System for the More Electric aircraft
madrigal píseň pro 2 3 hlasy
madrigalist madrigalista
Magdalen Magda
Magdalene Magda
Magdalene ženské křestní jméno
magnetic dipole magnetický dipól
magnetic needle magnetická střelka
magnetohydrodynamical magnetohydrodynamický
magnitude plot amplitudová charakteristika
machine oriented language strojově orientovaný jazyk
machine readable čitelný strojem
maidenlike panenský
maidenly panensky
main diagonal hlavní úhlopříčka
main drainage canal hlavní odvodňovací kanál
main hydromelioration network hlavní hydromeliorační síť
major diatonic scale velká diatonická stupnice
make a bundle zbohatnout
make head nor tail of something najít smysl
make sbs. blood run cold krev stydne v žilách
maladroitly neobratně
malted milk sladové mléko
managed floating exchange rate řízený plovoucí měnový kurz
mandala buddhistický symbol
Mandalay město Barma
Mandelbrot Mandelbrot
mandible sanice
mandibles čelisti
mandibular mandibulární
mandibulofacial menibulofaciální
mandolin mandolínový
mandolin mandolína
mandrel vřeteno
mandrel vřeteno soustruhu
mandril vřeteno
mandrill pavián
mandrill mandril
mangold wurzel mangold
manhandle týrat
manhandle špatně zacházet
manhandled obsluhovaný lidmi
manufacturing, process, and formulation výroba, proces a formulace
marginal revenue product of labour mezní příjmový produkt práce
markedly zřetelně
market allocation, and environmental costs tržní alokace a environmentální náklady
married couple manželé
Mary Magdalene Marie Magdaléna
Mason Dixon line Masonova Dixonova linie
mastoidal mastoidní
materials damage to agriculture materiálové škody v zemědělství
matinee idol herecký idol
matricidal matko vražedný
matricidal matkovražedný
maudlin uplakaný
maudlin ufňukaný
maudlin sentimentální
maudlin plačtivý
maxillodental maxilodentální
maxillomandibular maxilomandibulární
maximum pesticide residue limit maximální limit reziduí pesticidů
maximum pesticide residue tolerance maximální tolerance reziduí pesticidů
McDonald okres v USA
McDowell okres v USA
MDL minimální zjistitelný limit
meadowland louky
meadowlark severoamerický skřivánek
medal medaile
medalist medailista
medallion medailonek
medallion medailon
medallions medailóny
medallist medailista
medals medaile
meddle míchat se
meddle plést se
meddle vměšovat se
meddle with plést se do
meddled zapletený
meddler všetečka
meddler šťoura
meddler všetečný člověk
meddlesome vlezlý
meddling vměšující se
Medellin Medellin
mediaeval středověký
medial středový
medially středově
mediatorial zprostředkovatelský
medical léčebný
medical léčivý
medical lékařský
medical consultant odborný lékař
medical doctor lékař
medical doctor lékařka
medical doctor (physician) lékař
medical examination lékařské vyšetření
medical examiner policejní lékař
medical expert posudkový lékař
medical history anamnéza
medical check up lékařská prohlídka
medical prescription lékařský předpis
medical specialist odborný lékař
medically lékařský
medicinal léčivý
medicinally léčivě
medicine ball medicinbal
medico legal týkající se lékařského práva
medicolegal týkající se lékařského práva
medieval středověký
medievalist medievalista
meditatively přemýšlivě
meditatively meditativně
medium lethal dose (LD50) střední (smrtelná) letální dávka (LD50)
medium pesticide lethal dose střední (smrtelná) letální dávka pesticidu (LD50)
medium term loan střednědobá půjčka
medley směs
medulla dřeň
medulla prodloužená mícha
medulla oblongata prodloužená mícha
medullae dřeň
medullary medulární
medullary dřeňový
melodically melodicky
melodiously melodicky
melodramatically melodramaticky
mendaciously klamně
Mendel Mendel
mendelevium mendělevium
mendelevium mendělejevium
meridional poledníkový
meridional jižní
mesdemoiselles slečny
mesdemoiselles slečna
method of repeated release of entomophages metoda opakovaného vypouštění entomofágů
methodical metodický
methodically metodicky
methodicalness metodičnost
methodological metodologický
methodologically metodologicky
methodologies metodologie
methodologists metodologové
methodology metodika
methodology metodologie
mid life střední věk
midday meal oběd
middle prostřední
middle prostředek
middle střední
middle střed
middle uprostřed
middle age střední věk
middle age střední věk
middle aged středního věku
Middle Ages středověk
Middle America střední Amerika
Middle American středoamerický
middle C druh noty
middle class střední stav
middle class střední stav
middle ear střední ucho
Middle East Střední východ
Middle English střední angličtina
middle finger prostředník
middle finger prostředníček
middle management střední úroveň řízení
middle name prostřední jméno
middle name druhé jméno
middle of the road středový
middle of the road obyčejný
middle of the roader člověk středu
middle of the roader člověk středu
middle school první stupeň základní školy
middle sized středně veliký
middlebrow průměrný
middleman zprostředkovatel
middleman prostředník
middlemen zprostředkovatelé
middlemost ležící přesně uprostřed
middles středy
Middlesex okres v USA
Middleton Middleton
middleweight střední váha
middling střední
middling zboží střední kvality
middlings zboží druhé jakosti
middlings jemná krupice
midfield střed hřiště
midfielder středový hráč
midland vnitrozemí
midlife střední věk
midlife crisis krize středního věku
midline středová čára
midline střednice
midscale středního rozsahu
mildly mírně
mind blowing ohromující
mind boggling intelektuálně zdrcující
mind numbingly nudně
mindbogglingly úžasně
mindful dbalý
mindful pamětlivý
mindfully dbale
mindfulness dbalost
mindless šílený
mindless nesmyslný
mindless neinteligentní
mindless bezmyšlenkovitý
mindlessly nesmyslně
mindlessness nesmyslnost
minimum advance social security payments for self employed persons minimální zálohy na sociální pojištění u OSVČ
Ministry for Regional Development Ministerstvo pro místní rozvoj
Ministry of Labour and Social Affairs Ministerstvo práce a sociálních věcí
minoxidil vazodilátor
misdeal špatně rozdat
misdealt špatně rozdaný
misguidedly chybně
mishandle týrat
mishandle špatně zacházet
misleadingly klamně
mitochondrial mitochondriální
mixed flow system směšovací systém (hydrosystém)
mixed liquor aktivační směs
mixed liquor suspended solids koncentrace kalu
mixed liquor suspended solids (MLSS) MLSS koncentrace kalu (angl.)
mixed sample směsný vzorek (vody)
modal modální
modal způsobové sloveso
modal auxiliary pomocné sloveso
modal verb způsobové sloveso
modalities modality
modality modalita
modally modálně
model vzor
model modelovat
model modelka
model manekýnka
model model
modeled vymodelovaný
modeler modelář
modeling modelování
modelled modelovaný
modeller modelář
modelling modelování
models modely
moderate inflation mírná inflace
moderately mírně
modernly moderně
modestly skromně
modifiability upravitelnost
modifiability přizpůsobitelnost
modifiable upravitelný
modiolus modiolus
modishly módně
Modula Modula
Modula 2 Modula 2
Modula 3 Modula 3
modular modulární
modularisation modularizace
modularise modularizovat
modularity modularita
modularization modularizace
modularize modularizovat
modularized modularizovaný
modularizes modularizuje
modularizing modularizující
modularly modulárně
modulate modulovat
modulated modulovaný
modulates moduluje
modulating modulující
modulation modulace
modulations modulace
modulator modulátor
modulators modulátory
module modul
modules moduly
moduli modul
modulo modulo
modulus modul
modulus margin bezpečnost v zesílení
moist seedlings pickling mokré moření sadby
moist seedlings pickling in mild vacuum mokré moření sadby ve slabém vakuu
moist sowing seed pickling mokré moření osiva
moist sowing seed pickling in mild vacuum mokré moření osiva ve slabém vakuu
moistened seedlings pickling zvlhčené moření sadby
moistened sowing seed pickling zvlhčené moření osiva
mole drain plough krtčí pluh
mole drain plow krtčí pluh
mollycoddle rozmazlovat
monkey saddle z=x^3 3xy^2
monopoly power and regulation. síla monopolů a regulace
monosodium glutamate glutaman sodný
moodily rozmrzele
moodily rozladěný
moodily loudavě
morbidly morbidně
mordantly sarkasticky
more difficult těžší
more obediently poslušněji
mortar and pestle třecí miska s tloučkem
mud flat mělčina při ústí řeky
mud flow mur
mud turtle bahení želva
mud wrestling zápasy v bahně
muddily zakaleně
muddily zablácený
muddle nepořádek
muddle zmatek
muddle headed zmatený
muddled popletený
muddlehead zmatkář
muddleheaded zmatený
muddles zmatkuje
muddling zmatkování
mudflat mělčina při ústí řeky
mudflow sel
mudflow tok bahna
mudsill patka opěry
mudslide lavina bahna
mudslinger pomlouvač
mudslinging pomlouvání
multidimensional vícerozměrné
multidisciplinary multidisciplinární
multidisciplinary ekistics multidisciplinární ekistika
multistage model vícestupňový model
mundanely pozemsky
municipal authority department for the social and legal protection of children (Czech acronym OSPOD) oddělení sociálně právní ochrany dětí městského úřadu
murderously vražedně
my old girl stará
myocardial myokardiální
nakedly naze
narrow mindedly malicherně
National Radiological Protection Board NRBP National Radiological Protection Board
National Radiological Protection Board National Radiological Protection Board NRPB
natural groundwater level přirozená hladina podzemní vody
Natural Resources Defence Council Natural Resources Defence Council
Neanderthal Neandrtál
Neanderthal human člověk neandrtálský
Neanderthal man neandrtálec
nearsightedly krátkozrace
necklace, cultured pearl necklace perlový náhrdelník
needful potřebný
needful nezbytný
needful nutný
needfully nezbytně
needle jehlový
needle jehlička
needle jehlice
needle jehla
needle on gauge rafička
needle weir hradlový jez
needlecraft vyšívání
needled šitý
needleman narkoman
needlepoint špička
needler výrobce jehel
needlers výrobci jehel
needles jehličí
needles jehly
needless zbytečný
needless to say netřeba říkat
needlessly zbytečně
needlessness zbytečnost
needlewoman švadlena
needlework šití
needlework vyšívání
needling propichování
needling popichující
needling jehlování
needling šití
nesting doll matrjoška
net national product constant dollar čistý národní produkt v konstantních cenách (dolarech)
Netherlands Antilles Holandské Antily
network enabled capabilities sítí aktivované schopnosti
network enabled capabilities síťové schopnosti
New Deal Nový úděl
New Delhi hl.m. Indie
New Delhi Nové Dillí
Newfoundland Nový Foundland
Newfoundlander Novofoundlanďan
newsdealer stánkový prodejce
newsdealers trafiky
niggardliness lakota
niggardly lakomě
no hard feelings nic ve zlém
no observed adverse effect level noael
nodal uzlový
noddle vrtět
noddle pokyvovat
noddle kývat
noddle žertovně hlava
nodular uzlový
nodulated uzlinatý
nodule uzlina
nodule uzlík
nodules uzliny
nodulose uzlinkatý
nom de plume pseudonym
non dazzling antireflexní
non delivery nedoručení
non durable goods zboží krátkodobé spotřeby
non eroding water velocity nevymílací rychlost vody
non linear dose response relation nelineární vztah dávka odezva
non residential premises nebytové prostory
nonadjustable neregulovatelný
nonadjustable nenastavitelný
nonadjustable nepřizpůsobitelný
nonbiodegradable biologicky nerozložitelný
noncustodial vyšetřování mimo vazbu
nondeductible neodvoditelný
nondelivery nedoručitelnost
nondenominational přístupný jakýmkoli věřícím
nondenominational necírkevní
nondepartmental netýkající se resortu
nondescriptly nepopsatelně
nondestructively nedestruktivně
nondetachable neoddělitelný
nondetachable neodpojitelný
nondeterminately neurčitě
nondeterministically nedeterministicky
nondisciplinary nedisciplinovaný
nondisciplinary neukázněný
noneducational nesouvisející se studiem
noneducational nevýchovný
nonidentical neidentický
nonidentical nestejný
nonindustrial neprůmyslový
nonjudgmental postrádající soudnost
nonjudicial nejustiční
nonjudicial nesoudní
nonprejudicial bez předsudků
nonprejudicial nepředpojatý
nonprocedural neprocedurální
nonprocedurally neprocedurálně
nonredeemable neumořitelný
nonrefundable nerefundovatelný
nonrefundable nesplatitelný
nonresidential neobytný
nonresidual nereziduální
nonresidual nezbytkový
nonscheduled nepravidelný
nonscheduled nenaplánovaný
nontraditional netradiční
nonuniformly mixed pollutant nestejnoměrně smíchaný polutant
noodle hlupák
noodle nudle
noodledom Kocourkov, blbákov
noodles nudle
noradrenalin noradrenalin
noradrenaline noradrenalin
noradrenaline druh hormonu
normalized internal rate of return normalizovaná vnitřní míra výnosnosti
numbered list číslovaný seznam
nuts and bolts praštěný a splašený
nuts and bolts zásadní informace
oak woodland dubina
obediently poslušně
object oriented programming language objektově orientovaný programovací jazyk
occidental stylem západní
Occidentalize přizpůsobit Západu
octahedral osmistěnný
oddball podivín
oddly zvláštně
oddly podivně
oddly enough kupovidu
oddly enough což je zvláštní
odiously hnusně
odontoglossum odontoglosum
odontology odontologie
odourless nevonící
oestradiol estradiol
offhandedly bryskně
old flame dávná láska
old gold tmavě žlutá barva
old gold tmavě žlutá barva
old lady matka
old salt námořník
old school stará škola
old style zastaralý
old style font starodávné písmo
old world týkající se dávné Evropy
oldstyle zastaralý
oligodactyly oligadaktilie
omnidirectional všesměrový
omnidirectional antenna všesměrová anténa
on a wide scale naplno
on schedule v termínu
on schedule ve lhůtě
one and only jediný
one dimensional jednorozměrný
one sidedly jednostranně
oodles spousta
optimum groundwater level depth optimální hloubka hladiny podzemní vody
ordeal utrpení
orderless nepořádný
orderliness uspořádanost
orderly ukázněný
orderly uspořádaný
orderly upravený
orderly ukázněně
orderly spořádaně
orderly řádný
orderly pořádný
ordinal řádový
ordinal pořadový
ordinal measurement ordinální měření (měření podle pořadí)
ordinal number řadová číslovka
ordinal number pořadové číslo
ordinarily zpravidla
ordinarily obvykle
ordinarily normálně
ordinarily běžně
ordinary differential equation obyčejná diferenciální rovnice
ordinary parcel obyčejný balík
Organisation for Economic Cooperation and Development Organisation for Economic Cooperation and Development OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development OECD Organisation for Economic Cooperation and Development
organism adaptability přizpůsobivost organismu
organism adaptability adaptabilita organismu
Organization for Economic Cooperation and Development OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj
orchidalgia orchidalgie
orthopedical ortopedický
os sphenoidale kost klínová
otherworldly na věčnosti
our daily bread chléb náš vezdejší
outlet drainage canal odpadní kanál
outstanding balance nezaplacený zůstatek
outstandingly výborně
outstandingly pozoruhodně
outwardly zevně
outwardly navenek
overdevelop převyvolat
overhead (general, running) expenses režijní výdaje
overindulge rozmazlovat
overindulge příliš vyhovovat
overindulge příliš hovět
overindulge hýčkat
overindulge kazit
overindulgence přílišná shovívavost
overindulgent příliš benevolentní
owner occupied flat byt v osobním vlastnictví
oxidizable oxidovatelný
ozone depletion potential (odp) potenciál látky ničit ozón
package deal souhrnná transakce
packing needle košikářká jehla
packsaddle soumarské sedlo
paddle brouzdat se
paddle pádlovat
paddle pádlo
paddle brouzdat
paddle lopatka
paddle boat kolesový parník
paddle steamer kolesový parník
paddle wheel lopatkové kolo
paddle your own canoe hleď si svého
paddlefish veslonos
paddler vodák
paddles pádla
paddles pádluje
paddlewheel koleso
paddling pádlování
padlock visací zámek
paedophile pedofil
paedophilia pedofilie
paid bills zaplacené, vyrovnané účty
paid capital for value dobírka
paid capital on záloha (na vyúčtování)
paid capital stock splacený základní kapitál
paid capital up splacený kapitál
paid capital up capital splacený kapitál
paid holidays placená dovolená
paid in capital vložený kapitál
paid leave placená dovolená
paludal malarický
paludal bahenní
panhandle žebrat
panhandle držadlo pánve
panhandler žebrák
paraboloidal paraboloidní
paradisaical rajský
paradisiacal rajský
paradisial rajský
paradoxical paradoxní
paradoxically paradoxně
paramedical nemocniční
parathyroid gland příštítná žláza
pardonable omluvitelný
pardonable prominutelný
parricidal otcovražedný
part and parcel nedílná součást
partial differential equation parciální diferenciální rovnice
participation and judicial review Účast a soudní přehled
pasteurized milk pasterizované mléko
payment schedule splátkový kalendář
PDA (Personal Digital Assistant) kapesní počítač
peccadillo hříšek
pectoral girdle pletenec horní končetiny
pedagogical pedagogický
pedagogically pedagogicky
pedal pedál
pedalling šlapání
pedalling šlapání pedálů
pedals pedály
pedantical pedantický
pedantical pedantský
pedantically puntičkářsky
peddle rozšiřovat
peddle prodávat po domech
peddler pouliční prodejce
peddler podomní prodejce
peddling malicherný
peddling nicotný
peddling překupnictví
pedestal podstavec
Pediocetes phasionellus tetřívek dlouhoocasý
pedlar podomní obchodník
pedology půdoznalství
pedology pedologie
peduncle květní stopka
peeled barley kroupy
pelvic girdle pletenec dolní končetiny
Pendleton Pendleton
pendulous visící
pendulous vysící
pendulum kyvadlo
pendulum clock kyvadlové hodiny
pepper and salt pepř a sůl
perceived noise level vnímaná hladina hluku PNdB
perceived noise level PNdB vnímaná hladina hluku
perdurable trvanlivý
perfidiously zrádně
perfidiously věrolomně
periodic table periodická tabulka prvků
periodical časopis
periodical periodický
periodical magazín
periodically periodicky
periodically pravidelně
periodicals časopisy
periodontal dásňový
periodontal periodontální
Permanent Fund In Alaska. permanentní fond na Aljašce
permitted volume of waste water discharge povolené vypouštění odpadní vody (do recipientu)
perpendicular kolmý
perpendicular line kolmice
perpendicularity kolmost
perpendicularly svisle
perplexedly popleteně
personal delivery letter dopis do vlastních rukou
personal details osobní údaje
persuadable přemluvitelný
pest reproduction potential rozmnožovací potenciál škůdce
pesticide accumulation coefficient koeficient kumulace pesticidu
pesticide aerosol pesticidní aerosol
pesticide areal spraying plošný postřik pesticidem
pesticide circulation in environment cirkulace pesticidu v prostředí
pesticide evaluation test object testovací objekt k hodnocení pesticidu
pesticide metabolism metabolismus pesticidu
pesticide miscibility mísitelnost pesticidu
phase modulation fázová modulace
Philadelphia okres v USA
Philadelphia město Spojené státy americké
Philadelphia Filadelfie
phonograph needle jehla do fonografu
photoconductive cell fotoodpor
physical and chemical methods of waste disposal fyzikální a chemické metody zneškodňování odpadu
physiologically hardly accessible water fyziologicky těžko přístupná voda
piddle ničit
piddle zacházet nešetrně
piddle piplat se
pins and needles mravenčení
pitched battle pravidelná bitva
placidly klidně
placidly tiše
plant damage scale stupnice poškození rostlin
plant disease long term prognosis dlouhodobá prognóza choroby rostlin
Platanus occidentalis Platan západní
play second fiddle hrát druhé housle
pleadingly úpěnlivě
ploddingly lopotně
ploddingly namáhavě
pointed roll rohlík
pointedly jízlivě
pointedly špičatě
pointedly trefně
pollution and market allocation znečištění a tržní alokace
polybrominated biphenyl PBB polybromovaný bifenyl
polybrominated biphenyl polybromovaný bifenyl (PBB)
polydactyl mnohoprstý
polyhedral mnohostěnný
polychlorinated biphenyl (PCB) polychlorovaný bifenyl (PCB)
pond amelioration meliorace rybníka
ponderable vážitelný
ponderable zvažitelný
ponderable materiální
ponderously nemotorně
ponderously těžkopádně
poodle pudl
post come up herbicide application aplikace herbicidu po vzejití (rostliny)
post consumer recycled materials po spotřebitelské recyklované materiály.
postcode (UK also postal code, US zip code) poštovní směrovací číslo
postdoctoral postgraduální
postindustrial society postindustriální společnost
postprandial jsoucí po jídle
pound sterling libra šterlinků
pound sterling anglická libra
pre adolescent předpubertální
pre come up herbicide application aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny)
pre consumer recycled materials předspotřebitelské recyklované materiály
pre industrial předprůmyslové
pre sowing herbicide application použití herbicidu před setím
preadolescent předpubertální
precedential precedenční
predeclared vestavěný
predicable předvídatelný
predictability předvídatelnost
predictable očekávaný
predictable předpověditelný
predictable předvidatelný
predictably předvídatelně
predilection slabost
predilection záliba
predominantly převážně
prefabricated tower block panelák
preindustrial předprůmyslové
prejudicial předpojatý
preponderantly převážně
present difficulties způsobovat problémy
present discounted value současná diskontovaná hodnota
presidential prezidentský
prestidigitatorial iluzionistický
presumed delivery fikce doručení
presumed legal residence fikce legálního pobytu
preventive pesticide application preventivní použití pesticidu
pride oneself pyšnit se
primordial prvotní
procedural procedurální
procedural act procesní úkon
procedural fine pořádková pokuta
prodigal marnotratník
prodigal rozmařilý
prodigality marnotratnost
prodigally marnotratně
prodigiously nesmírně
prodromal prodromální
produced pollution produkované znečištění (vodní hospodářství)
producer surplus spotřebitelský přebytek
producible vyrobitelný
producible vytvořitelný
product environmental criteria environmentální kritéria výrobku
product life cycle výrobní systém
product life cycle životní cyklus výrobku
product obsolescence zastaralost výrobků
production and delivery energy výroba a uvolňování energie
production ecology produkční ekologie
production possibilities curve křivka výrobních možností
production possibility frontier hranice produkčních možností
production possibility frontier hranice produkčních možností
productive capital výrobní kapitál
productively produktivně
professedly údajně
profit and loss zisk a ztráta
profit and loss account výkaz zisků a ztrát
profoundly hluboce
profoundly nesmírně
profundal profundál
Promised Land země zaslíbená, Kanaán
pronouncedly vysloveně
propanediol propandiol
property development majetkový rozvoj
protected landscape area chráněná krajinná oblast
protected natural area chráněné území
proudly hrdě
providable schopný být poskytnut
providential příhodný
providentially šťastnou náhodou
prudential opatrnický
prudently obezřetně
prudently uvážlivě
psychedelia psychedelický styl
psychedelic psychedelický
pterodactyl ptakoještěr
puddle kaluž
puddle louže
puddler pudlař
puddling pudlování
pulse modulation pulsní modulace
purification degree of waste water treatment plant účinnost čistírny odpadní vody
purportedly údajně
purpose of residence culture účel pobytu kulturní
purpose of residence employment účel pobytu zaměstnání
purpose of residence family účel pobytu rodinný
purpose of residence family reunification účel pobytu společné soužití rodiny
pyramidal tvaru pyramidy
pyramidal jehlanovitý
pyramidal tent jehlanový stan
quadrangle čtyřúhelník
quadrangle čtverhran
quadrangular čtyřhranný
quadrangular čtverhranný
quadrangular obdélníkový
quadratical kvadratický
quadratically kvadraticky
quadrennial čtyřletní
quadrilateral čtyřúhelník
quadrilateral čtyřboký
quadrilateral čtyřstran
quadrilateral čtyřstranný
quadrille tanec čtverylka
quadrille čtverylka
quadrillion biliarda
quadriplegia ochrnutí
quadriplegic ochrnutý
quadrupedal čtvernohý
quadruple čtyřnásobný
quadruple čtyřnásobek
quadrupled zečtyřnásobený
quadrupled čtyřnásobený
quadruples čtyřnásobky
quadruples čtyřčata
quadruplet čtyřče
quadruplet čtveřice
quadruplets čtyřčata
quadruplex čtyřnásobný
quadruplicate čtyřnásobný
quadruplication násobení čtyřmi
quadrupling násobící čtyřmi
quadruply čtyřnásobně
quadrupole čtyřpól
qualified environmental claim kvalifikované environmentální tvrzení
quick wittedly bystře
rabidly zuřivě
rabidly fanaticky
Radcliffe Radcliffe
raddle červený okr
radial paprskovitý
radial artery radiální tepna
radial dispersion příčná disperze (hydrosystém)
radial tire radiální pneumatika
radial water system radiální vodní systém
radially paprsčitě
radiant flux tok záření
radiantly rozzářeně
radiation field zářivé pole
radiatively zářivě
radical radikální
radical radikál
radical důkladný
radical základní
radical odmocnina
radical hysterectomy radikální hysterektomie
radical mastectomy radikální mastectomie
radical sign znaménko odmocniny
radicalism radikalizmus
radicalization radikalizace
radicalize radikalizovat
radically radikálně
radicals radikálové
radicle kořínek
radio controlled ovládaný rádiem
radio telescope radio teleskop
radioactive material radioaktivní materiál
radioactive pollution radioaktivní znečištění
radioactive waste containing artificial radionuclides radioaktivní odpad s umělými radionuklidy
radioactive waste containing natural radionuclides radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy
radioactively radioaktivně
radioastronomical radioastronomický
radiobiology radiobiologie
radiogalaxies radiové galaxie
radiogalaxy radiové galaxie
radiogalaxy rádiogalaxie
radiolocation radiolokace
radiological radiologický
radiologist radiolog
radiology radiologie
radiolysis radiolýza
radionuclide radioaktivní nuklid
radionuclide radionuklid
radiotelegraph radiotelegraf
radiotelegraphy radiotelegrafie
radiotelephone bezdrátový telefon
rag doll hadrová panenka
raggedly othaně
raggedly otrhaně
Randall Randall
Randolph Randolph
Randolph Abdul
random bidding model model náhodné licitace
Random Utility Model RUM. model náhodného prospěchu
random variable náhodná proměnná
randomly náhodně
rank and file mužstvo
rank and file řadové vojsko
rank and file řadoví členové organizace
rapidly rychle
rapidly rapidně
rate schedule sazebník
rated inflow dávkový přítok (vody)
raw head and bloody bones style strašidelný styl
Rawlsian Difference Principle Rawlsianův princip rozdílu
razzle dazzle poprask
razzle dazzle vřava
read only memory paměť pouze pro čtení
readability čitelnost
readable čitelný
readable čtivý
readily snadno
readily odhodlaně
readily připraveně
ready to wear clothes konfekce
rear admiral kontradmirál
rear derailleur měnič
receipt of delivery dodejka
recommendable doporučitelný
record holder držitel rekordu
record player gramofon
recordable schopný zápisu
recorded (delivery) doporučený
recycled material recyklovaný materiál
red alert červený poplach
red blood cell červená krvinka
red blooded chrabrý
red blooded silný
red blooded energický
red blooded mužný
red corpuscle červená krvinka
Red Data List Červený seznam
red footed falcon poštolka rudonohá
red letter památný
red letter day památný den
red letter day svátek
red letter day významný den
red line rozžhavit
redeclaration opětovné deklarování
redeclare znovu prohlásit
redeemable splatitelný
redeemable splatný
redeliver znovu doručit
redelivery opětovné doručení
redemption yield výnos z umoření
redeploy přesunout
redeployment přeřazení
redeployment přesun
redevelop opětovně vyvinout
redevelop přestavět
redevelopment přestavba
redevelopment sanace
redial znovu vytočit
redial znovu vytočit spojení
redisplay opětovně zobrazit
redistillation redestilace
redistributable opětovně distribuovatelný
redistributed wealth přerozdělené bohatství
redolence vůně
redolent vonící
redouble zdvojnásobit
redoubled zdvojnásobil
redoubling opětovné zdvojení
redoubtable obávaný
redoubtable strašný
Redpoll Čečetka
reducibility redukovatelnost
reducible omezitelný
reducible redukovatelný
reducible zredukovatelný
reducing valve škrtící ventil
redundantly zbytečně
reduplicate zdvojit
reduplicate zdvojnásobit
reduplication reduplikace
Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Správa uprchlických zařízení MV
refundable refundovatelný
refundable vratný
regardful pozorný
regardless bez ohledu
regardless přesto
regardless bezohledně
regardless nedbající
regardless neopatrný
regardless bez ohledu na
regardless nemající ohled
regardless of nezávisle na
regime of landscape utilization režim využívání krajiny
registered (mail) doporučený
registered letter doporučené psaní
registered letter doporučený dopis
registered mail doporučená zásilka
registered parcel doporučený balíček
registered pollution evidované znečištění
registered pollution source evidovaný zdroj znečištění
rehabilitation (medical) léčebná rehabilitace
rekindle znovu oživit
remediable vyléčitelný
remedial nápravný
remedial pomocný
remindful připomínající
remodel přepracovat