Slovník online
Anglicko český slovník online

C O - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"c o" - přejít k překladu


Český překlad sousloví c o můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
(certificate of) no criminal record trestní bezúhonnost
a backup copy záložní kopie
a bit of coward kus zbabělce
a blackout (TV) úmyslné nevysílání TV
a blackout (war) zákaz svítit světlem
a bull in a china shop slon v porcelánu
a bull in a china shop nemotorný člověk
a bull in a china shop neohrabanec
a bunch of malarkey hromada nesmyslů
a bunch of malarkey kupa keců
a bunch of malarkey hramada nesmyslů
a case of ukázka něčeho
a case off vyztužit
a caution varovat
a caution výstraha
a caution opatrnost
a clean bill of health dobrý zdravotní stav
a close call těsný míček
a close call dostat se z něčeho jen tak tak
a close call unik o vlas
a close shave vyholení
a cold neosobní
a cold udělat něco bez přípravy, přímo
a cold v bezvědomí
a cold frigidní
a cold neosobný
a cold starý
a cold slabý
a cold vychladlý
a cold chladný
a cold studený
a cold rýma
a cold fish studený jak psí čumák
a cold fish suchar
a common thread obvyklá zápletka
a contract out on odměna na hlavu
a copy kopie
a couple pár
a couple of dvojice
a crash course kolizní kurz
a crush on náhlý pocit lásky
a cut above lepší výsledek
a dickens of a time obtížný úkol
a dictionary slovník
a few bricks short of a full load nerozumný
a fine toothed comb detailní zkoumání
a foregone conclusion jasný výsledek
a going concern všetečné dítě
a horse of a different color odlišná záležitost
a chicken in every pot dost jídla pro všechny rodiny
a chip off the old block jablko nepadlo daleko od stromu
a chunk of change hromada peněz
a lick and a promise rychlý úklid
a loose cannon nevypočitatelný člověk
a man of the cloth farář
a notch below ne tak dobrý
a pack of lies hromada lží
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a piece of cake lehký úkol
a piece of my mind mnou udělená kritika
a piece of news novinářská zpráva
a piece of piss lehký úkol
a piece of the action podíl na zisku
a piece of the action podíl na kořisti
a pinch of salt špetka soli
a pinch to grow an inch štípnutí oslavence narozenin
a pocket of resistance malá skupina odpůrců
a rival company konkurenční firma
a sack of hammers těžký předmět
a sack of potatoes pytel brambor
a sample of the cloth vzorek látky
a score to settle nevyřízený účet
a screw loose bláznivý
a sucker for punishment obětní beránek
a suicide pass (hockey) druh nahrávky v hokeji
a tough act to follow těžko napodobitelný výkon
a touch of příznaky nějaké nemoci
aachoo hepčík
abcoulomb coulomb
abdication abdikace
abdication odstoupení z funkce
abduction únos
abductions abdukce
abductions odtažení
abductions upažení
abductor únosce
abductors únosci
ability to search host schopnost vyhledat hostitele
abiotic environmental component abiotická složka prostředí
abiotic factor abiotický faktor
abject conditions bídné podmínky
abject imitation otrocká napodobenina
abject imitation otrocká imitace
abjection degradace
abjection skleslost
abjection ponížení
able to compete konkurenceschopný
abnormal psychology psychopatologie
above and beyond the call of duty více než je očekáváno
abrasive cloth brusné plátno
abreaction odreagování
abridged multiplication zkrácené násobení
abscission odříznutí
abscission odnětí
abscission oddělení
abscond uprchnout
abscond uniknout
absconder uprchlík před spravedlností
absconder uprchlík
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absolute alcohol absolutní alkohol
absolute alcohol čistý alkohol
absolute biochemical oxidation úplná biochemická oxidace
absolute colorimetric intent absolutní kolorimetrický záměr
absolute command důrazný rozkaz
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
absorption coefficient koeficient absorpce
abstract expressionism abstraktní expresionismus
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
abstract noun abstraktní podstatné jméno
abstractedly from nezávisle na
abstraction abstrakce
abstractions abstrakce
abstractor dokumentátor
abundance of st. nadbytek
academic freedom akademická svoboda
Acapulco Acapulco
acarpous sterilní
acaustobiolith akaustobiolit
acc of samu
acc of sama
accede to přistoupit na
accede to přistoupit k
accede to an office nastoupit do úřadu
accede to the throne nastoupit na trůn
accelerated erosion zrychlená eroze
acceleration zrychlení
acceleration urychlení
acceleration akcelerace
accelerations zrychlení
accelerations urychlení
accelerator zrychlovač
accelerator urychlovač
accelerator akcelerátor
accelerator plynový pedál
accelerator pedal pedál plynu
accelerators akcelerátory
accelerometer akcelerometr
accentuation zdůraznění
accentuation vyzdvižení
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
acceptance of membership přijetí členství
acceptance of st. souhlas s
acceptor příjemce
acceptors příjemci
accession přistoupení
accession přírůstek
accession vstoupení
accession nastoupení
accession to vstoupení do
accessories příslušenství
accessories doplňky
accessors přístupové mechanizmy
accessory vedlejší
accessory spoluviník
accessory spoluvinný
accessory spolupachatel
accessory přídavný
accessory doplňky
accessory dodatečný
accessory akcesorní
accessory příslušenství
accessory módní doplňky
accessory doplněk
accident prone smolařský
accidental colors vedlejší barvy
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
acclamation aklamace
acclamation aklimatizace
acclimation aklimatizace
acclimation adaptace
acclimation přizpůsobení
acclimatisation aklimatizace
acclimatization aklimatizace
accolade vyznamenání
accommodate akomodovat
accommodate vypomoci
accommodate urovnat
accommodate ubytovat
accommodate přizpůsobit
accommodate differences urovnat spory
accommodate to přizpůsobit
accommodated ubytoval
accommodates umístí
accommodating úslužný
accommodating výhodný
accommodating vstřícný
accommodating ochotný
accommodating vypomáhání
accommodation přizpůsobení
accommodation nocleh
accommodation ubytování
accommodative akomodační
accomodation ubytování
accomodation to přizpůsobení se
accompanied doprovozený
accompanied provázený
accompanied doprovázený
accompanies doprovází
accompaniment průvodní jev
accompaniment doprovod
accompanist doprovod
accompanist doprovázející osoba
accompany doprovodit
accompany provázet
accompany doprovázet
accompanying průvodní
accompanying doprovodný
accompanying doprovázející
accompanying raw material doprovodná surovina
accompanyist doprovázeč
accomplice spoluviník
accomplice spolupachatel
accomplish dovršit
accomplish dokázat
accomplish dokončit
accomplish splnit
accomplish uskutečňovat
accomplish vykonat
accomplish uskutečnit
accomplish provést
accomplish dosáhnout
accomplishable proveditelný
accomplished provedeno
accomplished splněný
accomplishment úspěch
accomplishment čin
accomplishment výsledek
accomplishment výkon
accomplishment vykonání
accomplishment uskutečnění
accomplishments úspěchy
accord smlouva
accord poskytnout
accord dohoda
accord souhlas
accord shoda
accord equal rights zrovnoprávnit
accord in v souhlasu s
accordance ve shodě
accordance konkordance
accordance shoda
accordant shodný
accorded vyhovoval
accorded udělený
accorded shodoval
accorded poskytnutý
according souhlasně
according podle
according v souladu
according dle
according to v souladu
according to podle
according to Hoyle podle Hoyla
accordingly podle dohody
accordingly podle toho
accordingly proto
accordingly tedy
accordingly v souladu s tím
accordion akordeon
accordion harmonika
accordionist harmonikář
accordions harmoniky
accords akordy
accost přistoupit
accost oslovit
accost obtěžovat
accosting souhlasení
accoucheuse porodní sestra
accoucheuse porodní bába
account vyúčtování
account zvažovat
account zpráva
account zúčtovat
account vyúčtovat
account účtovat
account počítání
account výčet
account účet
account konto
account vysvětlení
account for zodpovídat se
account for být poruchový
account for vyvádět
account for zlobit
account for zdůvodnit
account for zmařit
account for vysvětlovat
account for zahrnovat
account for sth činit
account statement výpis z účtu
accountability zodpovědnost
accountable zodpovědný
accountable vysvětlitelný
accountable odpovědný
accountable for odpovědný
accountable to odpovědný
accountable to sb. for st. odpovědný
accountably vysvětlitelně
accountancy účetnictví
accountant účetní
accountants účetní
accounted považován za
accounting vykazování
accounting účetnictví
accounting cost účetní náklady
accounting department účtárna
accounting entity účetní jednotka
accounting identity účetní identita
accounting price účetní cena
accounting profit účetní zisk
accounting system účetní systém
accounts účty
accounts payable závazky
accounts payable věřitelské účty
accounts payable účty věřitelů
accounts payable účty dodavatelů
accounts payable účty dluhů
accounts payable kreditní účty
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
accoutre vystrojit
accoutred vystrojený
accoutrement náčiní
accredit to připisovat
accreditation akreditace
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
accretion srůst
accretion přirůstání
accrue from vzejít z
acculturation převzetí kultury
accumulation hromadění
accumulation nakupení
accumulation nahromadění
accumulation akumulace
accumulation area akumulační oblast
accumulation coefficient kumulační koeficient (toxické látky)
accumulation of toxic substances kumulace toxických látek
accumulation pond akumulační rybník
accumulator akumulátor
accusation žaloba
accusation obviňování
accusation nařčení
accusation obžaloba
accusation obvinění
accusations obvinění
accusatorial obžalovací
accusatory žalující
accusatory obviňující
accuse of obvinit z něčeho
accustom zvyknout
accustomed obvyklý
accustomed navyklý
accustomed zvyklý na
accustomed zvyklý
ace in the hole skrytý trumf
acetone aceton
acetonemia acetonémie
acetonic acetonový
acetonuria acetonurie
acetose kyselý
acetose octový
acetylene tetrachloride acetylentetrachlorid
acetylcholine acetylcholin
acid fermentation kyselé kvašení (kanalizace)
acid forming kyselinotvorný
acidification okyselování
acidification okyselení
acidophile acidofil
acidophilic acidofilní
acidophilic organism acidofilní organismus
acidophilous acidofilní
acidophyte acidofyt
acidosis acidóza
acidulous nakyslý
acidulous okyselený
acinose acinózní
acknowledge přiznat
acknowledge potvrdit
acknowledge uznat
acknowledge uznávat
acknowledge vzít na vědomí
acknowledge kvitovat
acknowledged uznávaný
acknowledged přijímaný
acknowledged potvrzený
acknowledgement uznání
acknowledgement poděkování
acknowledgement potvrzení
acknowledgement ocenění
acknowledgements uznání
acknowledgements poděkování
acknowledges uznává
acknowledges děkuje
acknowledging uznání
acknowledgment přiznání
acknowledgment přijetí
acknowledgment uznání
acknowledgments uznání
acolyte průvodce
acolyte pomocník
Aconcagua nejvyšší hora jižní polokoule
Aconcagua nejvyšší hora And
aconite oměj
aconitine akonitin
acorn špička
acorn hrot
acorn žalud
acorns žaludy
acoustic akustický
acoustic insulation odhlučnění
acoustical zvukový
acoustical akusticky
acoustically akustický
acoustician akustičtí
acoustics akustika
Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS
acquired resistance to pesticides získaná odolnost organismu k pesticidům
acquisition získávání
acquisition získání
acquisition přírůstek
acquisition koupě
acquisition pořízení
acquisition přínos
acquisition akvizice
acquisition nabytí
acrimonious uštěpačný
acrimonious prudký
acrimoniously uštěpačně
acrimony zatrpklost
acrimony trpkost
acrimony rozhořčenost
acrimony příkrost
acrimony jízlivost
acrobat akrobat
acrobatic akrobatický
acrobatics akrobacie
acrobatics akrobaticky
acrobats akrobati
acrocyanosis akrocyanóza
acrolein akrolein
acromegaly akromegalie
acronym akronym
acronym zkratkové slovo
acronyms akronymy
acrophobia strach z velkých výšek
acropolis akropole
acrosome akrozom
across přes
across křížem
across napříč
across the board přes palubu
acrostic akrostich
acrylonitrile akrylonitril
act of God vyšší moc
act on zachovat se
act on chovat se
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
act out vyjádřit
act the fool jančit
act the goat jančit
act upon postupovat podle
actinology aktinologie
actinometer aktinometr
actinometry aktinometrie
actinomycetes aktinomycety
actinomycosis aktinomykóza
action úkon
action žaloba
action pře
action jednání
action chod
action zákrok
action konání
action čin
action akční
action děj
action boj
action opatření
action činnost
action akce
action for failure to act žaloba proti nečinnosti
action radius akční radius
actionable žalovatelný
actionable trestný
actions akce
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
activated carbon aktivní uhlí
activated carbon aktivovaný uhlík
activated sludge process aktivační proces
activation zapnutí
activation aktivace
activation system aktivační soustava
activator aktivátor
active chlorine aktivní chlor
active mass transport aktivní transport látky
active mass transport aktivní přenos látky
active pesticide component účinná látka pesticidu
active protection aktivní ochrana
active solar energy aktivní solární energie
active sport pohybový sport
active voice činný rod
Acton Acton
actor herec
actors herci
actual growth skutečný hospodářský růst
actual loss caused by harmful organism skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem
actual state of affairs současný stav věcí
actualisation aktualizace
actualization aktualizace
actuarial expactation matematická naděje
actuation pohon
actuation působení
actuator aktuátor
actuator akční člen
actuator regulátor
actuators akční členy
acute exposure akutní expozice
acute pesticide toxicity akutní toxicita pesticidu
acute problem naléhavý problém
acute sense of smell dobrý čich
acute shortage akutní nedostatek
acute sound ostrý zvuk
acute toxicity akutní toxicita
acyclovir acyklovir
acylation acylace
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
addict to oddávat se (čemu), propadnout (čemu), holdovat (čemu) (např. zálibě, hudbě, ...)
addicted be addicted to být závislý (na drogách, léčivech)
addiction návyk
addiction závislost
additional cost vícenáklady
additional documents to an application dodatky k žádosti
adduce reasons uvést důvody
adduction addukce
adduction přitažení
adductor sval přitahovač
adductor adduktor
adenocarcinoma adenokarcinom
adhere closely pevně se držet
adherence to věrnost
Adirondack Mountains hory ve státu New York
adjudication rozhodnutí, rozsudek
adjudication rozsudek
adjudication rozhodnutí
adjudication posouzení
adjudication adjudikace
adjudicator soudce
adjudicator rozhodce
adjudicator posuzovatel
adjudicatory adjudikatorní
adjunction připojení
adjunction přidání
administrative action administrativní akce
administrative infraction přestupek
Administrative Procedure Code správní řád
adrenalectomy odnětí nadledvin
adrenocorticotrophic aCTH
adrenocorticotropic adrenokortikotropní
advance booking předprodej
advance copy signální výtisk
advance deposit kauce
advection přenos tepla
advection advekce
advection effect advekční jev
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
advice of credit dobropis
advice of delivery doručenka
advise them of the consequences poučte je o následcích
aero chlorination aerochlorace
aerobic microorganism aerobní mikroorganismus
aerobic process aerobní proces
aerobic sludge stabilisation aerobní stabilizace kalu
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aerophilic microorganism aerofilní mikroorganismus
aerotolerant microorganism aerotolerantní mikroorganismus
affectation afektovanost
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
affected sedimentation rušená sedimentace
affection záliba
affection rozrušení
affection ovlivnění
affection onemocnění
affection afekt
affection láska
affection zalíbení
affectionate oddaný
affectionate milující
affectionate něžný
affectionately oddaně
affectionateness náklonnost
affirmative action opatření k zajištění rovnoprávnosti
affirmative action kladná akce
affliction utrpení
affliction strádání
affliction soužení
affliction neštěstí
affliction trápení
aficionado nadšenec
aficionado hudební fanoušek
aficionado fanoušek býčích zápasů
AFL CIO americká federace práce a kongres průmyslových organizací
Africanization afrikanizace
Africanizations afrikanizace
after school mimoškolní
after school školní družina
agalactosis agalaktóza
agency growth růst agentury
agenda control řízení agendy
aggregate consumption agregovaná spotřeba
aggregate corporation korporace
aggregate monthly income úhrnný měsíční příjem
agranulocytosis agranulocytóza
agreement on completing a job dohoda o provedení práce
Agricola Agricola
agricultural amelioration zemědělské meliorace
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural ecology agroekologie
agricultural meteorology agrometeorologie
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
agrobiocoenosis agrobiocenóza
agroecology agroekologie
agroecosystem agroekosystém
agronomical technology agrotechnika
agrophytocoenosis agrofytocenóza
agrotechnology agrotechnika
Achilles tendon Achilova šlacha
acholia acholie
achondroplasia achondroplazie
achromasia albinizmus
achromatic achromatický
achromatic bezbarvý
achromatism barvoslepost
achromatism achromatismus
achromatous bezbarvý
achromia achromie
aichmophobia aichmofobie
aichmophobia strach z ostých předmětů
air compressor vzduchový kompresor
air condition klimatizovat
air condition klimatizace
air conditioned klimatizováno
air conditioned klimatizovaný
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační jednotka
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační přístroj
air conditioning vzduchotechnika
air conditioning klimatizace
air conditioning klimatizace
air conduit větrací potrubí
air cooled vzduchem chlazeno
air pollution, emission reduction. znečištění ovzduší, redukce emisí
air protection act zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
air traffic controller kontrolor leteckého provozu
airy condescension povýšená blahosklonnost
alarm clock budík
albacore malý tuňák
albacore druh makrely
alcohol líh
alcohol alkohol
alcoholic alkoholový
alcoholic alkoholik
alcoholic alkoholický
alcoholic beverage lihovina
alcoholic beverages lihoviny
alcoholics alkoholici
alcoholism alkoholismus
alcoholism alkoholizmus
alcoholize alkoholizovat
alcohols alkoholy
Alcott Alcott
alcove přístěnek
alcove výklenek
alcove alkovna
algebraic conjugate prostor funkcionálu
algebraic equation algebraická rovnice
alicyclic compound alicyklická sloučenina
aliphatic compound alifatická sloučenina
alkalic digestion alkalické vyhnívání (kanalizace)
alkaline reaction reakce alkalická
all encompassing všeobsahující
all encompassing všeobecný
all muscles no brains samý svaly, mozek nikde
all talk and no action samé řeči a žádná práce
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
allocate costs alokovat náklady
allocation rozdělení
allocation příděl
allocation přidělení
allocation alokace (promítnutí vlivů do dílčích operací)
allocation alokace
allocation of crops alokace plodin
allocation of livestock alokace domácího zvířectva
allocations příděly
allocator alokátor
allocator přidělovač
allocution alokuce
allochthonous cizorodý
allochthonous alochtonní
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allochthonous water cizí voda
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
allyl chloride allylchlorid
alphabetical order abecední pořadí
alphabetical order abecední řazení
alpine accentor pěvuška podhorní
Alpine Chough kavče žlutozobé
altercation hádka
ambient condition normální podmínky
ambitrophic microorganism ambitrofní mikroorganismus
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
American football americký fotbal
American Revolution Americká revoluce
American Samoa Americká Samoa
American woman Američanka
Americanization amerikanizace
Americanizations Amerikanizace
amine compound aminosloučenina
ammonification amonifikace
ammonifying microorganism amonizační mikroorganismus
ammonium carbonate uhličitan amonný
ammonium chloride chlorid amonný
ampere second coulomb
ampere second ampérsekunda
amplification rozvedení
amplification zesílení
amylaceous škrobovitý
amylaceous škrobnatý
amylolytic microorganism amylolytický mikroorganismus
an ace up your sleeve trumf v rukávu
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an director výtvarník
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anabolic steroid anabolický steroid
anacoluthon anakolut
anaconda anakonda
anacondas anakondy
Anacreon Anakreón
Anacreon Anacreon
anaerobic microorganism anaerobní mikroorganismus
anaerobic process anaerobní proces
anachronism přežitek
anachronism anachronismus
anachronisms přežitky
anachronistic anachronistický
anachronistic anachronický
anachronistically anachronisticky
analog computer analogový počítač
analytic dispersion analytická disperze
ancestor předchůdce
ancestor praotec
ancestor předek
ancestors předci
Ancient Monument Ancient Monument
ancon konzola
anecdotal anekdotický
anecdotal neoficiální
anecdotally anekdoticky
anecdote anekdota
anecdotes anekdoty
anecdotic anekdotický
anecdotical anekdotický
anecdotist znalec anekdot
anechoic zvukově izolovaný
anechoic chamber bezodrazová komora
angina pectoris angína pektoris
anchegonium zárodečník
anchor upevnit
anchor kotevní
anchor zakotvit
anchor ukotvit
anchor připoutat
anchor kotvit
anchor kotva
anchor you podržet tě
anchor you ujistit tě
anchorage kotevné
anchorage kotviště
anchorage ukotvení
anchore kotvit
anchored zakotvený
anchored ukotvený
anchored připevněný
anchored kotvený
anchorite poustevník
anchorman moderátor
anchors kotvy
anchorwoman moderátorka
anchovies ančovičky
anchovies sardele
anchovy sardel
anchovy ančovička
anchylosis ankylóza
animated cartoon animovaný film
announce oneself přihlásit se
announce oneself ohlásit se
announce oneself hlásit se
annual income roční příjem
annunciation zvěstování
annunciation prohlášení
annunciator oznamovatel
annunciator hlasatel
annunciator signalizátor
another nail in your coffin další cigareta
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
Antarctic Ocean Antarktický oceán
anthracosis antrakóza
anthropic zoocoenosis antropická zoocenóza
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropoecology antropoekologie
anthropoecosystem antropoekosystém
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic erosion antropogenní eroze
anthropogenic factor antropogenní faktor
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropogenic phenomenon antropogenní jev
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anthropophilic organism antropofilní organismus
anti clockwise levotočivý
anticipated inflation předvídaná inflace
anticipation anticipace
anticipation očekávání
anticipatory anticipační
anticipatory předběžný
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
anticlockwise proti směru hodinových ručiček
anticoagulant antikoagulant
anticoagulative antikoagulační
anticoincident neshodný
anticoincident nesouhlasný
anticommunist protikomunistický
anticommunist antikomunista
anticompetitive protikonkurenční
anticyclone anticyklóna
anticyclone tlaková výše
anticyclonic anticyklování
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antierosion soil protection protierozní ochrana půdy
antimicrobial antimikrobiální
antivivisectionist odpůrce vivisekce
aphotic zone afotická vrstva
aphytic zone afytická oblast
apocopate apokopovat
apocope apokopa
apocope amputace
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
apple core ohryzek
appliance stocks zásoby zařízení
applicable to vhodný pro
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
application užití
application použití
application aplikační program
application přihláška
application žádost
application program
application aplikace
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
applicator štěteček
applicator aplikátor
applicator kosmetický aplikátor
applicator štětec
appoint a committee jmenovat výbor
appreciation vděčnost
appreciation uznání
appreciation porozumění
appreciation hodnocení
appreciation zhodnocení uznání
appreciation stoupnutí v ceně
appreciation ocenění
appreciation of a currency zhodnocení (apreciace) měny
appreciatory uznalý
appreciatory vnímavý
appreciatory vnímající
appreciatory vděčný
apricot meruňka
apricots meruňky
araceous patřící do rostlinné čeledi áronovitých
arachnoid pavučinovitý
arachnophobia arachnofobie
arachnophobia strach z pavouků
arbitrage condition arbitrážní podmínka
Arctic Ocean Arktický oceán
Arctic Redpoll Čečetka bělavá
area code směrové číslo
areal capacity of irrigation set plošná výkonnost závlahové soupravy
arenaceous písečný
arenaceous písčitý
areometric method hustoměrná metoda (hydropedologie)
argillaceous jílový
argillaceous jílovitý
arch over zastřešovat
archaeologic archeologický
archaeological archeologický
archaeological monument archeologická památka
archaeologically archeologicky
archaeologist archeoložka
archaeologist archeolog
archaeology archeologie
archaeopteryx archeopteryx
archbishop arcibiskup
archbishopric arcibiskupství
archdeacon arcijáhen
archdeaconry arcijáhenství
archdiocese arcidiecéze
archdiocese archdiecéze
archeologic archeologický
archeological archeologický
archeology archeologie
archidiaconal arcijáhenský
archiepiscopal arcibiskupský
archipelago souostroví
archipelagoes souostroví
architectonic architektonický
architectonics architektonika
architectural concrete pohledový beton
archon starořecký úředník
archon archón
ark of the covenant archa úmluvy
arms close the body připažit
arms control kontrola zbrojení
aromatic compound aromatická sloučenina
around the clock celý den
around the clock 24 hodin
around the clock celodenní
art deco Art Deco
arteriosclerosis arterioskleróza
arteriosclerosis zužování tepen
arthroscopy artroskopie
articles of association stanovy
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
articulation výslovnost
articulation artikulace
articulator artikulátor
articulatory artikulační
artificial focus of epizooty umělé ohnisko epizoocie
artificial humidification skrápění
artificial infection explosion umělé vzplanutí nákaz
artificial insemination umělé oplodnění
artificial insemination umělá inseminace
artificial process umělý proces
artificial respiration umělé dýchání
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
artichoke artyčok
as cold as charity studený jako kámen
as compared to v porovnání s
as compared with v porovnání s
as compared with ve srovnání s
as cool as cucumber klidný jako Angličan
as cool as cucumber s klidem Angličana
as cool as cucumber studený jako psí čumák
as dumb as a sack of hammers hloupý
as chance would have it náhoda tomu chtěla, že
as chance would have it co čert nechtěl
as chance would have it co se nestalo
as luck would have it a samozřejmě ...
as poor as a church mouse velmi chudý
as sick as a dog velmi nemocný
as sick as a parrot velmi nemocný
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as the crow flies vzdušnou čarou
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
ascension povýšení
Ascension (Day) nanebevstoupení
ascensional stoupající
ascensional vzestupný
ascorbic acid kyselina askorbová
ascospore askospora
ascot druh šály
ascription přisuzování
aspect ratio poměr šířky k výšce
aspect ratio poměr stran
associate company sdružená společnost
associate professor docent
association společenství
association společenstvo
association svaz
association styky
association styk
association spolek
association společnost
association společenstvo
association spojování
association spojení
association sdružování
association sdružení
association jednota
association asociace
association factor asociační faktor
association heat asociační teplo
associational svazový
associational spolkový
associational klubový
associational družstevní
associationism asocianismus
associations sdružení
associations asociace
astronomical clock orloj
Asuncion hl.m. Paraguay
Asuncion Asuncion
asynchronous asynchronní
asynchronously asynchronně
at all costs za každou cenu
at school ve škole
at the conference na konferenci
at the crack of dawn za úsvitu
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
atherosclerosis ateroskleróza
atherosclerosis kornatění tepen
Atchison Atchison
Atlantic Ocean Atlantický oceán
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atmospheric ion atmosférický ion
atomic bomb atomová bomba
atomic clock atomové hodiny
Atomic Energy Commission Atomic Energy Commission AEC
Atomic Energy Commission AEC Atomic Energy Commission
atrioventricular node síňokomorový uzlík
atrocious ohavný
atrocious ukrutný
atrocious surový
atrocious strašný
atrocious otřesný
atrociously otřesně
attach importance přisuzovat důležitost
attach to připevnit k
attached organism nárost (voda)
attached to přiložen k
attract attention poutat pozornost
attraction přitažlivost
attraction atrakce
attraction kouzlo
attraction půvab
attractions atrakce
attractor přitahovatel
attractor atraktor
attractors atraktory
auction dražební
auction dražit
auction vydražit
auction dražba
auction aukce
auction off vydražit
auction off dražit
auction off prodat v dražbě
auctioneer dražitel
auctioneer aukcionář
auctions aukce
auctorial autorský
audacious drzý
audacious smělý
audacious odvážný
audacious neohrožený
audaciously troufale
audit committee revizní výbor
audit committee revizní komise
audit conclusion závěr auditu
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
auscultation auskultace
auscultation poslech
auspicious slibný
auspicious nadějný
auspiciously nadějně
autecology autekologie
authentication ověření
authentication autentizace
authenticator autentikátor
authenticator ověřovatel autenticity
authoritative precipitation směrodatná srážka (závlahy)
auto injector autoinjektor
autocephalous samostatný
autocode autokód
autocoder autokód
autocorrelation autokorelace
autochthon starousedlík
autochthon původní obyvatel
autochthon praobyvatel
autochthon domorodec
autochthonic autochtonní
autochthonous autochtonní
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
autochton starousedlík
autochton praobyvatel
autochton domorodec
automatic data processing automatické zpracování dat počítačem
automatic pilot autopilot
automatic pilot automatický pilot
automatic water quality control system automatizovaná soustava kontroly jakosti vody
autonomic nervous system autonomní nervový systém
autonomous consumption autonomní spotřeba
auxotrophic microorganism auxotrofní mikroorganismus
avalanche diode lavinová dioda
avaricious lakotný
avaricious lakomý
avaricious skoupý
avaricious hrabivý
average cost pricing oceňování na bázi průměrných nákladů
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average costs průměrné náklady
average product of labour průměrná produktivita práce
avocado avokádo
avocados avokáda
avocation záliba
avocation koníček
award a contract přidělit kontrakt
AWCIGO And Where Can I Get One
Babcock Babcock
baby doctor dětský doktor
bacciferous bobulnatý
baccivorous živící se bobulemi
bacilliform baciloformní
back and forth tam a zpátky; sem a tam
back door zadní dveře
back down netrvat na čem
back down vzdát se
back formation zpětné tvoření slov
back of the neck týl
back off odprejsknout
back off stáhnout se
back off odstoupit
back off ustoupit
back off vycouvat
back office účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back on your feet uzdravení z nemoci
back order nevyřízená objednávka
back out vykroutit se
back out vycouvat
back out odstoupit od smlouvy
back out of vykroutit se z čeho
back out of vycouvat z čeho
back somebody up podpořit někoho
back teeth are floating potřebovat močit
back to zpět k
back to square one začít znovu od nuly
back to the drawing board začít znovu od nuly
back to the grind návrat do práce
back you podporovat nějaké rozhodnutí
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backboard opěradlo
backboard svislá deska
backbone páteř
backbone pevnost charakteru
backbone hřbet
backbone type frame centrální nosný rám
backcloth jevištní pozadí
backdoor zadní vrátka
backdrop prospekt
backdrop pozadí
backdrop horizont
backed by gold krytý zlatem
backflow zpětný tok
backgammon vrhcáby
background okolnosti
background grafické pozadí
background pozadí
background minulost
background prostředí
backgrounds pozadí
backhoe rypadlo
backhoe podkop
backlog nedodělek
backlog nashromážděná nedokončená práce
backmost nejzadnější
backorder předobjednávka
backroom boys kuřáci hrající poker
backround pozadí
backstop zarážka
backstop technologies zálohové technologie
backstroke znak
backsword jednosečný meč
backwoods zaostalý
backwoodsman člen
backwoodsmen zarytí konzervativci
Bacon Bacon
bacon slanina
Bacon bůček
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bacterial preparation bakteriální přípravek
bacteriologic bakteriologický
bacteriological bakteriologický
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologie
bacteriolysis bakteriolýza
bacteriophage bakteriofág
bacteriophage virus napadající bakterie
bacteriostatic bakteriostatický
bacteriostatic agent bakteriostatický prostředek
bacterotrophic microorganism bakterotrofní mikroorganismus
baculiform tyčinkovitý
badly advised conduct neuvážené chování
bachelor starý mládenec
bachelor svobodný mládenec
bachelor bakalář
bachelor studies bakalářské studium
bachelor's thesis bakalarska prace
bachelorhood staromládenectví
bachelorhood hodnost bakaláře
bachelorhood bakalaureát
bachelors bakaláři
bachelors staří mládenci
Baja California mexický poloostrov
baking chocolate čokoláda na vaření
balance of payments platební bilance
balance of power rovnováha sil
balance of trade obchodní bilance
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balanced inflation vyrovnaná inflace
balconies balkóny
balcony balkón
ballistocardiograph balistokardiograf
balneoecology balneoekologie
Bancroft Bancroft
bandicoot vakojezevec
bandicoot bandikut
bank account bankovní účet
bank account number číslo bankovního účtu
bankruptcy constraint omezení bankrotem
bar code čárkový kód
bar counter pult
barcarolle barkarola
Barcelona Barcelona
barcode čárový kód
baric depression barická deprese
barleycorn zrno ječmene
baroreceptor tlakový receptor
barriers to competition překážky konkurence
Bascom Bascom
basic component of environment základní složka prostředí
basic layout základní rozvržení
basic operation základní operace (v systému)
basic process základní proces (v systému)
Basque Country Baskicko
batch processing dávkové zpracování
Baudelot cooler sprchový chladič kapaliny
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
be a picture of health být zdravý jako ryba
be composed of složit se
be composed of skládat se
be concealed skrývat se
be convenient být vhod
be cut out for být jako stvořený pro něco
be in contact with stýkat se
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be victorious zvítězit
be victorious vítězit
beacon světelný signál
beacon maják
beacon světlo
beacon světelné znamení
beacon zářit
beacons majáky
beach volleyball plážový volejbal
beachcomber paběrkovač
beachcomber plážový tulák
beancounter cifršpión
beatification blahořečení
because of kvůli
because of následkem
because of vzhledem k
beckon pokynout
beckon dát znamení
beckon lákat
beckons láká
becloud zatemnit
becloud zastřít
become slušet
become become became become
become stávat se
become stát se
become a reality uskutečnit se
become aware uvědomovat se
become aware uvědomit se
become aware of uvědomovat si
become aware of uvědomit si
become dry schnout
become more distant vzdalovat se
become narrow úžit se
become obsolete zastarat
become of co pak stalo s ...?
become pregnant otěhotnět
become wider rozšiřovat se
become wider rozšířit se
becomes stane se
becomes you sluší ti
becoming slušivý
becoming náležitý
becoming elegantní
becoming alone osamění
becomingly elegantně
becomingly slušivě
becomingness patřičnost
bed clothes ložní prádlo
bedclothes ložní prádlo
bedcover přehoz přes postel
beef consommé hovězí vývar
beechwood bukovina
before you can say Jack Robinson velmi rychle
before you can say Jack Robinson než bys řekl popel
beggars must not be choosers darovanému koni na zuby nekoukej
bellicose bojechtivý
bellicose agresivní
bellicosity bojovnost
bellicosity agresívnost
benediction požehnání
benedictory žehnající
benefaction dobročinnost
benefactor dobrodinec
benefactor donátor
benefactors patroni
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, cost estimation. analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, measurement of benefits. analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benefit cost analysis. analýza výnosů a nákladů
benefit cost ratio poměr výnosy náklady
benzene hexachloride HCH hexachlorcyklohexan
benzene hexachloride hexachlorcyklohexan HCH
benzene hexachloride BHC hexachlorcyklohexan
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
Best Practical Technology (BPT). nejlepší praktická technologie (BPT)
beyond competition bez konkurence
beyond compute nepředstavitelný
beyond compute nevyčíslitelný
beyond compute nevypočítatelný
bi directional obousměrný
Bianco Bianco
bias, amenity misspecification zkreslení, chybný popis rekreačního statku
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, context misspecification zkreslení, kontextově chybná specifikace
bias, elicitation question zkreslení, odvozující otázky
bias, geographical part whole zkreslení, geografické částečně celkové
bias, geographical sequence aggregation zkreslení, geografické postupné sčítání
bias, instrument context zkreslení, nástrojový kontext
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, policy package part whole zkreslení, celkové částečné balík péče
bias, population choice zkreslení, výběr populace
bias, sample selection zkreslení, výběr vzorku
bias, temporal selection zkreslení, dočasný výběr
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
bicarbonate hydrouhličitan
bicephalous dvouhlavý
bicephalous bicefalický
bicolour dvoubarevný
biconcave bikonkávní
biconvex bikonvexní
bicorn dvojrohý
bicornuate dvojrohý
bidirectional obousměrný
bidirectionally obousměrně
bifurcation bifurkace (toku)
bifurcation bifurkace
bichromate dvojchroman
binding instruction závazný pokyn
bioaccumulation biokumulace
bioaccumulation bioakumulace
bioactivation bioaktivace
biocenology synekologie
bioclimatology bioklimatologie
biocoenology biocenologie
biocoenosis biocenóza
bioconcentration biokoncentrace
biodestruction biodestrukce
biogeocoenosis biogeocenóza
biochemical oxidation biochemická oxidace
biochemical oxygen demand (BOD) BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.)
biochemical oxygen demand (BOD) biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
biochore biochor
bioindication bioindikace
bioindicator bioindikátor
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological amplification bioamplifikace
biological clock biologické hodiny
biological component biologická složka (systému)
biological composition biologické složení (systému)
biological concentration biologická koncentrace
biological control biologický boj
biological decomposition biologická rozložitelnost
biological entomophage activity biologická aktivita entomofága
biological indicator bioindikátor
biological magnification biomagnifikace
biological method of waste disposal biologická metoda zneškodňování odpadu
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biological weapon biologická zbraň
bioscope kino
bioscope bioskop
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biotechnological biotechnologický
biotechnologist biotechnolog
biotechnology biotechnologie
biotic environmental component biotická složka prostředí
biotic factor biotický faktor
biotic potential biotický potenciál
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
birth control antikoncepce
birth control populační kontrola
birth control antikoncepce
bisection půlení
bisector sečna
bisector osa
bitch (about) stěžovat si (na)
bituminous coal černé uhlí
black and white photo černobílá fotografie
black box černá skříňka
Black Forest Černý les, Schwarzwald
black hole černá díra
black humor černý humor
black out začernit
black out cenzurovat
black widow černá vdova
blackamoor mouřenín
blackamoor negr
blackboard školní tabule
blackboard tabule
blackboards tabule
blackbody černý zářič
blackbody černé těleso
blackcock tetřívek
blackout zatemňující
blackout zatemnění
blackout ztráta vědomí
blackouts výpadky
blackouts zatemnění
Blackpool město Velká Británie
Blackstone Blackstone
blackthorn trnka
blacktop makadam
blacktop asfalt
blank application blanketní žádost
blaze across přehnat se přes
bleach out vybělit
block of flats obytný dům
block of flats panelový dům
block of flats činžák
block of flats bytový dům
block off zarazit
block off zablokovat
blocked account zablokovaný účet
blocked account blokovaný účet
blockhouse pevnůstka
blockhouse opevněná stavba
blocking capacitor blokovací kondenzátor
blood corpuscles krvinky
blow my cover prozradit maskování
blow to kingdom come zničit
blow to kingdom come vyhodit do povětří
blue collar dělník
blue collar dělnický
blue collar dělník
blue collar worker pracovník v montérkách
blue collar worker dělník
boa constrictor hroznýš královský
board of directors představenstvo
board of directors správní rada
board of the municipal council obecní rada
boarding school internátní škola
bodacious troufalý
bodacious odvážlivý
bodily function tělesná funkce
body count počet mrtvých
body count počet obětí
body covering pokrývka těla
bone of contention kontroverzní věc
boost converter spínaný zdroj
boost converter DC spínaný měnič
border crossing hraniční přechod
borecole kapusta
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
box of chocolates bonboniéra
boy cousin bratranec
boycott bojkotovat
boycott bojkot
boycotted bojkotovaný
boycotting bojkotování
boyscout chlapec skaut
braggadocio chvastoun
braggadocio chvástání
brachiopod ramenonožec
brachiopods ramenonožky
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
branch office pobočka
branch out větvit se
branch out rozvětvovat se
branch roots postranní kořeny
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
breach of the peace výtržnost
breach of trust porušování povinnosti při správě cizího majetku
break even income minimální zdanitelný příjem
break even income level úroveň minimálního zdanitelného příjmu
break the record překonat rekord
breeder reactor chovný reaktor
breechloader zadovka
brick and mortar store kamenný obchod
brickwork zdivo
bring home the bacon živit rodinu
bring to a close dokončit
British Columbia Britská Kolumbie
broad productivity criterion široké kritérium produktivity
broadcloth černé plátno
broccoli brokolice
bronco mustang
bronco divoký kůň
bronchiole průdušinka
bronchoscope bronchoskop
brown coal hnědé uhlí
brucellosis brucelóza
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
bubble policy of emission reduction redukce emisí pomocí bublinové politiky
buckle down pracovat usilovněji
buckshot náboj do brokovnice
buckthorn řešetlák
bucolic venkovský
bucolic pastýřský
budget constraint rozpočtové omezení
building identification number číslo popisné
bunco podvod
bunch of flowers kytice
bunch of grapes hrozen
bureaucratisation byrokratizace
bureaucratization byrokratizace
business college obchodní akademie
business corporation obchodní korporace
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
business records obchodní záznamy
butterscotch karamelový
butyraceous máslovitý
butyraceous máselnatý
by a country mile zvítězit s velkým náskokem
by election doplňovací volby
by election doplňovací volby
by hook or by crook tak či onak
byproduct (by product; coproduct) vedlejší produkt
byproduction doprovodná produkce
C O in Care Of (for sending mail)
c satisfactory dostatečná
c section císařský řez
C.O.D. dobírka
Cabbagetown část Toronta
cabernet sauvignon odrůda vína
cabin boy lodní sluha
cabinetwork truhlářský výrobek
cable television kabelová televize
cabochon výbrus drahokamu do tvaru čočky bez fazet
Cabomba Kabomba
caboodle všechno
caboose služební vůz
caboose malá kamna
caboose lodní kuchyně
Cabot Cabot
cabotage kabotáž
cabriolet kabriolet
cacao kakaovník
cacao kakao
cacao bean kakaový bob
cacao tree kakaovník
cacodaemon zlý duch
cacodemon zlý duch
cacodyl kakodyl
cacodylic kakodylický
cacoethes zlozvyk
cacoethes posedlost
cacography mazopis
cacophonic kakofonický
cacophonous nelibozvučný
cacophony nelibozvuk
cadaverous mrtvolně bledý
cadaverous mrtvolný
cadmium yellow kadmiová žluť
cadmium yellow pale světlá kadmiová žluť
caducous vadnoucí
café noir černá káva
cagoule druh nepromokavé bundy
cahoots spoluúčast
cahoots společenství
cachalot vorvaň
cachinnation řehot
cachou ústní pastilka
cairngorm kouřový křemen
Cairo hl.m. Egypt
Cairo Cairo
Cairo Káhira
caisson muniční vůz
caisson keson
cajole klamat
cajole přimět lichocením
cajole přemluvit
cajoled přemluvený
cajoled oklamaný
cajolement lichocení
cajoler lichotník
cajolery lichocení
cake of kus něčeho
cake shop cukrárna
cakehole držka
cakehole klapačka
cakehole chlebárna
calaboose vězení
calamitous nešťastný
calamitous neblahý
calamitously nešťastně
calando calando
calcareous vápnitý
calcareous vápenatý
calcareous vápenný
calceolaria kalceolarie
calceolate pantoflíčkovitý
calciferol kalciferol
calciferous obsahující vápno
calcification vápenatění
calcination zvápenatění
calcination pražení
calcination kalcinace
calcium bicarbonate jedlá soda
calcium carbonate uhličitan vápenatý
calcium hydroxide hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)
calcium chloride chlorid vápenatý (CaCl2)
calcium oxide kysličník vápenatý (CaO)
calculation výpočet
calculations kalkulace
calculator počítačka
calculator kalkulátor
calculator počtář
calculator počítací stroj
calculator kalkulačka
calculator kalkulant
calculators kalkulačky
calculous kalkulózní
caldron kotel
Caledonia Kaledonie
Caledonian skotský
calendar month kalendářní měsíc
Calhoun Calhoun
calibration kalibrace
calibrations kalibrace
calibrator kalibrátor
calico kaliko
calico druh plátěné tkaniny
California Kalifornie
California kalifornský
California stát v USA
Californian Kaliforňanka
Californian Kaliforňan
Californian kalifornský
Californians pl. od Californian
californium kalifornium
call attention upozornit
call attention to upozornit na
call box telefonní budka
call boy prostitut
call down vynadat někomu
call for vyžadovat
call for požadovat
call for volat o
call into account počítat s
call into action uvést v činnost
call into question brát v pochybnost
call money hotové peníze
call off odvolat
call off the dogs ať mě tví přátelé nechají!
call off the strike odvolat stávku
call office telefonní stanice
call on vyzvat
call on nazývat
call on stavit se
call option opční obchod
call out zvolat
call out vyvolávat
call out vyvolat
call out vyzvat
call the shots rozhodovat o tom co se stane
callboy prostitut
calliope kalliopé
callosity zatvrdlina
callosity tvrdost
callosity mozolovitost
callosity mozol
callous bezcitný
callous tvrdý
callous zatvrdlý
callous necitelný
callous mozolovitý
callously necitlivě
callousness mozolovitost
callow neopeřený
callowness nezkušenost
calm down utišit
calm down uklidnit
calm down chlácholit
calomel kalomel
caloric kalorický
calorie kalorie
calories kalorie
calorifacient ohřívací
calorific výhřevný
calorific tepelný
calorimeter kalorimetr
calorimetric kalorimetrický
calorimetry kalorimetrie
calthrop kovový ježek
caltrop kovový ježek
calumniation pomlouvání
calumniation hanobení
calumniator nactiutrhač
calumnious pomlouvačný
calypso druh písně
calypso druh orchideje
Cambodia Kambodža
Cambodian Kambodžanka
Cambodian Kambodžan
Cambodian kambodžský
camcorder videokamera
came out vyšel
camelopard žirafa
Camelot Camelot
Camelotian týkající se Camelotu
cameo portrét
cameo kamej
camerawoman kameramanka
camerawoman fotoreportérka
camerawork kamera
Cameron Cameron
Cameroon Kamerun
Cameroonian Kamerunec
Cameroonian Kamerunka
Cameroonian kamerunský
Camino Camino
camion kamión
camisole živůtek
camisole dámský nátělník
camomile heřmánek
camouflage maskování
camouflage maskovat
camouflage kamufláž
camouflaged maskovaný
camp down tábořit
camp follower souputník
camp out tábořit
campacting zone zóna zhutnění
campanological týkající se zvonařství
campanologist zvonař
campanology zvonařství
campanology kampanologie
campesino pracovník na farmě
campesino farmář
campground tábořiště
camphor kafr
camphoric kafrový
campion silenka
Campylobacter Campylobacter
can do horlivý
Can I help you? Mohu vám pomoci?
can I help you? prosím?
can of food konzerva
can of worms starý problém
can opener otvírák na konzervy
can opener otvírák na konzervy
canalization kanalizace
canary orange kanárkově oranžový
canary yellow kanárkově žlutý
canary yellow žlutozelená barva
canary yellow žlutozelená barva
cancel out znehodnocovat
cancel out rušit
cancel out vzájemně se rušit
cancel out vyrovnávat bilanci
cancel out rušit se
cancellation stornování
cancellation anulování
cancellation zrušení
cancellation storno
cancellation odvolání
cancellations zrušení
cancerous rakovinný
cancerous rakovinotvorný
cancerous trpící rakovinou
candid photography momentka
candlepower svítivost
candlepower jednotka svítivosti
candor čestnost
candor nepředpojatý
candor nestrannost
candor objektivita
candour upřímnost
candour otevřenost
candour nezaujatost
candy floss cukrová vata
candyfloss cukrová vata
cankerous rozkladný
cankerous ničivý
cankerworm škůdce
cannoli smažená rolka
cannon dělo
cannonade kanonáda
cannonade dělostřelba
cannonball dělová koule
cannoneer dělostřelec
cannoneer kanonýr
cannons děla
cannot nemůžete
cannot nemůžeš
cannot nemohu
cannot nemůžeme
cannot nemohou
cannot neumí
cannot nemůže
cannot get to sleep nemoci usnout
canoe kánoe
canoe jet v kánoi
canoeing kanoistika
canoeist kanoista
canoes kánoe
canoes kánoje
canola druh rostliny
canon kanovník
canon kanonický
canon kanon
canon law kanonické právo
canon law církevní právo
canonic kanonický
canonical kanonický
canonical základní
canonical age kanonický věk
canonicalization převod do kanonické formy
canonically kanonicky
canonisation svatořečení
canonisation kanonizace
canonise svatořečit
canonised svatořečen
canonization kanonizace
canonization svatořečeně
canonize svatořečit
canonize kanonizovat
canonized svatořečil
canonized kanonizoval
canonry kanovnictví
canonry kanonikát
canons kánony
canopies baldachýny
canopies nebesa postelí
canopy kryt kabiny letadla
canopy baldachýn
canopy plátěná stříška
canopy nebesa
canopy vrchlík padáku
canopy bed postel s nebesy
canorous zpěvný
canorous melodický
cant over převrátit
cant over převrhnout se
cantaloupe druh melounu
cantankerous tvrdohlavý
cantankerous svárlivý
cantankerous hašteřivý
cantankerous nevrlý
cantankerous mrzutý
cantankerously mrzutě
cantankerously tvrdohlavě
cantankerously nevrle
cantankerousness tvrdohlavost
cantankerousness svárlivost
cantankerousness mrzutost
cantankerousness nevrlost
canto část básně
canton kanton
cantonal kantonální
Cantonese Kantonský
Cantonese Kantonské nářečí
cantonment kantonování
cantons kantony
cantor kantor
cantors kantoři
canyon kaňon
canyons kaňony
caoutchouc kaučukový
caoutchouc kaučuk
capacious rozměrný
capacious prostorný
capacious obsáhlý
capacious objemný
capacious memory obsáhlá paměť
capaciousness prostornost
capaciousness objemnost
capacitor kondenzátor
capacitors kondenzátory
capacity utilization vytížení
caparison čabraka
Cape Horn mys Horn
Cape of Good Hope mys Dobré naděje
Cape Town město Jihoafrická Republika
Cape Town Kapské Město
capillary action vzlínání
capillary attraction vzlínavost
capillary elevation kapilární vzlínání
capillary zone kapilární pásmo (půdní voda)
capital account účet kapitálu
capital account účet čistého jmění
capital account konto čistého jmění
capital account kapitálový účet
capital accounts kapitálové účty
Capital City of Prague hlavní město Praha
capital formation vytváření kapitálu
capital formation tvoření kapitálu
capital goods kapitálové statky
capital goods fixní aktiva
capital goods kapitálové zboží
capital goods investiční statky
capital inflow příliv kapitálu
capital loss kapitálová ztráta
capital manor panství udělované králem
capital offence hrdelní zločin
capital outflow únik kapitálu
capital outlay kapitálový výdaj
capital stock základní jmění
capital stock kmenové jmění
capital stock kmenové akcie
capitalisation kapitalizace
capitalization kapitalizace
capitalization financování
capitalizations kapitalizace
capitation daň z hlavy
Capitol Kapitol
capitulation kapitulace
capo znovu
capoeira capoeira
capon kapoun
caponize kapounovat
capote dlouhý plášť
cappuccino kapučíno
capriccio capriccio
capricious rozmarný
capricious vrtošivý
capriciously rozmarně
capriciousness rozmarnost
capricorn kozoroh
Capricornus souhvězdí Kozoroh
capriole výskok
capriole poskok
capriole kapriola
capstone vyvrcholení
capsule anchor lepená kotva
caption titulek
caption podtitulek
captions titulky
captions podtitulky
captious šťouravý
captious rýpavý
captious chytrácký
captiousness záludnost
captiousness úskočnost
captiousness rýpavost
captivation uchvácení
captor únosce
capture concept. pojem chyceného
capture hypothesis hypotéza pasti
capture the imagination probudit fantazii
Caputo Caputo
car bodywork karoserie
car pool sdílení automobilu
car pool spolujízda
car school autoškola
caracole půlobrat
carbohydrate uhlohydrát
carbohydrate sacharid
carbohydrate cukr
carbohydrates karbohydráty
carbolic karbolový
carbolic kyselina karbolová
carbolic acid kyselina karbolová
carbon kysličník
carbon uhlík
carbon black saze
carbon copy kopie přes průklepový papír
carbon date uhlíkové datování
carbon dating uhlíkové datování
carbon dioxide oxid uhličitý
carbon disulphide sirouhlík
carbon monoxide kysličník uhelnatý
carbon monoxide oxid uhelnatý
carbon offset deals uhlíkové kompenzační jednání
carbon paper uhelný papír
carbon storage. ukládání uhlíku
carbon tax uhlíková daň
carbon tetrachloride chlorid uhličitý
carbonaceous uhlíkatý
carbonaceous uhelný
carbonaceous uhlíkový
carbonado diamant
carbonate sytit oxidem uhličitým
carbonate uhličitan
carbonated sycený oxidem uhličitým
carbonated water sodovka
carbonates uhličitany
carbonation karbonizace
carbonation sycení oxidem uhličitým
Carbone Carbone
carbonic uhličitý
carbonic uhlíkové
carbonic acid kyselina uhličitá
carboniferous uhelný
carboniferous kamenouhelný
Carboniferous karbon
carbonise koksovat
carbonise karbonizovat
carbonization karbonizace (vody)
carbonization uhelnatění
carbonization nauhličování
carbonization karbonizace
carbonize uhelnatět
carbonize karbonizovat
carbonized zkarbonizovaný
carbonized uhelnatěl
carbonized karbonizoval
carbonizer stroj pro karbonový tisk
carbonizers stroje na karbonový tisk
carbonizing zuhelňování
carbonizing karbonizace
carbonyl karbonyl
carbonyl chloride karbonylchlorid
carborundum karbid křemičitý
Carborundum karborundum
carboxyl karboxyl
carboxylate karboxylát
carboy demižón
carburetor karburátor
carburettor zplynovač
carburettor karburátor
carcajou rosomák severní
carcinogen karcinogen
carcinogenesis rakovina v živé tkáni
carcinogenesis karcinogeneze
carcinogenic karcinogenní
carcinogenic substance karcinogenní látka
carcinoma rakovinný nádor
carcinoma karcinom
cardamom kardamom
cardamom druh koření
cardamon kardamon
cardboard karton
cardhouse domek z karet
cardinal flower lobelka
cardiogram kardiogram
cardiograph kardiograf
cardiograph EKG
cardiography kardiografie
cardioid kardioida
cardiologist kardiolog
cardiology kardiologie
cardiomegaly kardiomegalie
cardiopulmonary týká se srdce a plic
cardiopulmonary kardiopulmonární
cardiovascular kardiovaskulární
cardroom herna
care for pečovat o
care for dbát o
care for starat se o
care for postarat se o
care for postarat se
care for stát o něco
careworn ustaraný
cargo lodní náklad
cargo náklad
cargoes náklady
carhop číšník nebo servírka v motorestu
caribou karibu
caricaturisation karikaturizace
caricaturization karikaturizace
carillon zvonková hra
carious zkažený
carious shnilý
carious zkažený např. zub
Carleton Carleton
Carlo Carlo
carload náklad vagonu
Carlson Carlson
Carlton Carlton
carnation karafiát
Carniola Kransko
carnivore karnivor
carnivore masožravec
carnivores masožravci
carnivorous masožravý
carnivorousness masožravost
carob rohovník
carob svatojánský chléb
carob plody rohovníku
carob tree svatojánský chléb
carob tree rohovník obecný
carol zpívat koledy
carol koleda
caroler zpěvák koled
Carolina Karla
Carolina Carolina
Carolina Karolína
Carolinas pl. od Carolina
Caroline Karolína
Caroline Caroline
caroller koledník
caroller zpěvák koled
carols koledy
Carolyn ženské křestní jméno
carom odrazit
carom karambol
carotene karoten
carotenoid karotenoid
carotid karotický
carotid artery krční tepna
carotid artery krkavice
carotin karoten
carousal pitka
carousal hýření
carouse popíjet
carouse pitka
carouse hýření
carousel kolotoč
carouser hýřil
carpal tunnel syndrome syndron zápěstního tunelu
Carpathian Mountains Karpaty
carpet bomb provést kobercový nálet
carpet bombing kobercové bombardování
carport přístřešek pro auto
carriage bolt vratový šroub
carrier of infection nositel infekce
carrier pigeon poštovní holub
carrion mrcha
carrion zdechlina
carrion crow vrána obecná černá
Carroll Carroll
carrot karotka
carrot mrkev
carrots mrkve
carrottop zrzek
carroty karotkově červený
carrousel karusel
carry across přenést
carry across přenášet
carry forward převést
carry it off uskutečnit
carry off získat
carry off odnést
carry on pokračovat
carry on dovádět
carry on být nevychovaný
carry on with pokračovat v
carry out uskutečnit
carry out vyplnit
carry out vykonat
carry out splňovat
carry out splnit
carry out provést
carry out provádět
carry out konat
carry over přenést
carry over převod
carry over účetní převod
carry the conversation udržovat konverzaci
carry through dokončit
carry through provést
carry your weight odpracovat svůj díl
carrycot košík na dítě
carrying on provozování
Carson Carson
Carson City hl.m. Nevada v USA
Carson City hlavní město státu Nevada v USA
cart horse tažný kůň
Cartesian product kartézský součin
cartilaginous chrupavčitý
cartload fůra
cartload náklad vozu
cartographer kartograf
cartographic kartografický
cartographical kartografický
cartography kartografie
cartomancy věštění z karet
carton krabice
carton kartón
cartons krabice
cartons kartony
cartoon karikatura
cartoon kreslený vtip
cartoon kreslený film
cartoon film kreslený film
cartoonist karikaturista
cartoons kreslené seriály
cartouche kartuš
Caruso Caruso
caryopsis obilka
Casanova Casanova
cascade pond system kaskádová rybniční soustava
case control study studie případ kontrola
case in point ... je toho důkazem
case to case basis případ od případu
casebook kniha pacientů
caseload klientela
caseous sýrovitý
caseous kaseózní
casework sociální práce
caseworker sociální pracovník
cash cow dojná kráva
cash crop tržní plodina
cash flow hotovostní tok
cash flow tok peněž
cash flow peněžní tok
cash on delivery dobírka
cash on delivery (UK) dobírka
cash on the barrelhead hotovost
cash on the barrelhead placení v hotovosti
cash on the line zaplatit vše v hotovosti
cash position likvidita
cash voucher pokladní doklad
cashbook pokladní deník
cashbox příruční pokladna
cashpoint bankomat
casino kasino
cassation complaint kasační stížnost
casserole rendlík
casserole kastrol
casserole dusit
casserole hrnec
cassette reservoir kazeta (odvodňování)
cassino kasino
cassock sutana
cassocked oděný klerikou
cassocked oblečený do sutany
cassowary druh ptáka
cast about uvažovat
cast about slídit
cast about rozvažovat
cast about pátrat
cast about prohledávat
cast anchor zakotvit
cast anchor spustit kotvu
cast down skličovat
cast down deprimovat
cast in place concrete monolitický beton
cast in situ concrete monolitický beton
cast iron litinový
cast iron litina
cast iron litinový
cast off zavrhnout
cast off odvrhnout
cast off odložit
cast off odhodit
cast off odložené např. šaty
cast out vypudit
cast out vyloučit
cast out vyhodit
cast out vyhnat
cast your vote volit ve volbách
castigation pokárání
castigator kritik
Castillo Castillo
casting vote rozhodující hlas
casting vote rozhodčí hlas
castor vyrobené z bobra
castor kolečko nábytku
castor oil ricínový olej
castration kastrace
castrato eunuch
castrato kastrát
Castro Castro
Castro Fidel Castro (narozen 1926)
casual labourer příležitostný dělník
cat and dog hádavý
cat got your tongue proč nemluvíš
cat got your tongue nemáš jazyk?
cat on the beach ryba na suchu
cat out of the bag prozradit
cat out of the bag vyzvonit
catabiosis katabióza
catabolic katabolický
catabolism katabolismus
catacomb katakomby
catacombs katakomby
catalog soupis
catalog katalog
catalogue katalogizovat
catalogue katalog
catalogue seznam
catalogue of wastes katalog odpadů
catalogued katalogizovaný
cataloguer katalogizující osoba
catalogues katalogy
cataloguing katalogizování
Catalonia Katalánsko
catamount puma
catamount rys
catamountain rys
cataphoresis kataforéza
catarobic organism katarobie
catarobity katarobita
catastrophe katastrofa
catastrophes katastrofy
catastrophic katastrofický
catastrophically katastroficky
catatonia katatonie
catatonic ztuhlý
catboat plachetnice
categorial kategoriální
categorical kategorický
categorical rozhodný
categorically kategoricky
categorically rozhodně
categories kategorie
categorisation kategorizace
categorise kategorizovat
categorised roztříděný
categorised kategorizovaný
categorises kategorizuje
categorization kategorizace
categorize třídit
categorize kategorizovat
categorized kategorizovaný
categorized tříděný
categorizer kategorizátor
categorizers třídící
category kategorie
category třída
category endpoint Vybraný zástupce přírodního prostředí, lidské zdraví nebo použité zdroje určující kategorii dopadu.
category endpoint konečný bod kategorie
catercorner diagonálně umístěný
caterpillar tractor pásový traktor
cateterisation cévkování
Catherwood Catherwood
catheterisation katetrizace
catheterisation zavedení cévky
cathode katoda
cathode ray paprsek elektronů
cathode ray elektronový paprsek
cathode ray tube obrazovka
cathodes katody
cathodic katodový
Catholic Catholic
catholic katolický
catholic katolík
catholic katolický
Catholic katolík
Catholicism katolicizmus
Catholicism katolicismus
Catholicisms pl. od Catholicism
catholicity velkorysost
catholicity univerzálnost
catholicity liberálnost
catholicize pokatoličit
Catholics pl. od Catholic
cathouse bordel
catch a cold dostat chřipku
catch a cold dostat rýmu
catch a cold nachladit se
catch cold nastydnout
catch cold dostat chřipku
catch hold of zachytit
catch me doing that uvidíš mě dělat ...
catch on chytit se
catch out přistihnout
catch sight of spatřit
catch sight of uvidět
catch some rays opalovat se
catch you at a bad time zastihnout v nesprávný čas
catch you later uvidíme se později
catch you off guard zaskočit tě nepřipraveného
catch your death silně se nachladit
catch your eye upoutat tvou pozornost
catchment school spádová škola
catchword slogan
catchword módní slovo
cation kation
cation exchanger katex
cationic kationový
catoptric zrcadlový
catoptric katoptrický
caught flatfooted zastihnout nepřipraveného
caught with his pants down chycen při činu
cauldron kotel
cauldron velký kotel
cauldrons kotle
cauliflower květák
cauliflower ear zdeformované ucho
causation příčina
caustobiolith kaustobiolit
cauterization vypalování
cauterization kauterizace
caution obezřelost
caution upozornění
caution záruka
caution varování
caution varovat
caution výstraha
caution obezřetnost
caution opatrnost
cautionary varovný
cautions výstrahy
cautious obezřetný
cautious opatrný
cautiously opatrně
cautiousness opatrnost
Caveat Emptor prodej bez záruky
caveat emptor transactions transakce bez záruky
cavernous vpadlý
cavernous rozsáhlý
cavernous jeskyňovitý
cavernous kavernózní
cavetto fabion
cavitation kavitace
cavitation vytváření dutin
cavort poskakovat
cavort poskakování
cavort dovádět
CCCO výbor pro změny klimatu a oceán
CD ROM compact disk read only memory
cease to exist zaniknout
cedarwood cedrové dřevo
celebratation slavnost
celebration mše
celebration oslava
celebrations oslavy
celebratory slavnostní
cell phone mobilní telefon
cello violoncello
cellophane celofán
cellphone celulární telefon
cellular phone mobilní telefon GSM
cellular phone mobilní telefon
cellular telephone mobilní telefon GSM
cellular telephone mobilní telefon
celluloid celuloid
cellulolytic microorganism celulolytický mikroorganismus
cellulose celulóza
cellulose buničina
cellulose acetate acetát celulózy
celom tělní dutina
cembalo spinet
cembalo cembalo
cementation cementování
cementation cementace
cenotaph kenotaf
censor cenzurovat
censor cenzor
censored cenzurováno
censored cenzurovaný
censorial cenzorský
censoring cenzurování
censorious cenzorský
censorious zbytečně přísný
censorious přehnaně kritický
censoriousness přísnost
censoriuos zatracující
censors pl. od cenzor
censorship cenzorství
censorship cenzura
centavo centavo
center pivot irrigation machine zavlažovač s pivotem
centerfold prostřední dvojstrana
central government centrální vláda
central government ústřední vláda
central government ústřední správa
central nervous system centrální nervový systém
central processing unit procesor
central processing unit centrální procesorová jednotka
centralisation centralizace
centralization centralizace
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
centre of gravity těžiště
centrefold prostřední dvoustránka
centrifugal force odstředivá síla
centrifugation odstřeďování
centripetal force dostředivá síla
Centrocercus urophasianus tetřívek prériový
centroid těžiště
centroidal těžištní
centurion centurio
CEO ředitel společnosti
cephalosporiosis cefalosporióza
cerebral cortex mozková kůra
cerebral cortex kůra mozková
cerebration mozková činnost
cerebrospinal fluid mozkomíšní mok
ceremonial obřad
ceremonial obřadní
ceremonial ceromoniální
ceremonial slavnostní
ceremonial obřadný
ceremonial ceremoniál
ceremonial ceremoniální
ceremonially obřadně
ceremonies obřady
ceremonies ceremonie
ceremonious obřadný
ceremonious ceremoniální
ceremoniously obřadně
ceremoniousness slavnostnost
ceremoniousness obřadnost
ceremony slavnost
ceremony obřad
ceremony ceremonie
ceremony where university diplomas are awarded promoce
cerous ceritý
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
Certificate of Deposit vkladový certifikát
certificate of identity cizinecký pas
certificate of incapacity for work potvrzení pracovní neschopnosti
certificate of legal capacity for marriage vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
certificate of travel health insurance doklad o cestovním zdravotním pojištění
certification ověření
certification certifikace
certification potvrzení
certification osvědčení
certification authority certifikační autorita
certifications certifikace
certificatory ověřující
certificatory osvědčující
certificatory garantující
certified copy ověřená kopie
certified translation soudní překlad
ceruminous mazovitý
ceruminous ceruminózní
cessation zastavení
cessation přerušení
cessation skončení
cessations zrušení
cession odstup
cession postup
cession odstoupení
cesspool žumpa
cestode tasemnice
Ceylon Cejnon
Ceylon Ceylon
Ceylon Cejlon
Ceylonese cejlonský
ciao čau
cicatrization zjizvení
Cicero Cicero
cicerone průvodce cizinců
cigarillo doutníček
cilantro koriandr
cilantro lístky koriandru
cimbalom cimbál
cine projector promítačka
cine projector promítačka
cinematograph kinematograf
cinematographer kameraman
cinematographic kinematografický
cinematography kinematografie
cinchona chinovník
cinchona chinin
cinnamon skořicový
cinnamon skořice
cinnamon skořicovník
cinquefoil pětilist
CIO Cut It Out
circle round kolovat
circle round obíhat kolem
circles around you umí ... mnohem lépe než ty
circuit board obvodová deska
circuit court obvodní soud
circuitous zdlouhavý
circuitous neupřímný
circuitously zdlouhavě
circuitousness rozvláčnost
circulation oběh
circulation koloběh
circulation kolování
circulation obíhání
circulation cirkulace
circulation water oběhová voda
circulation water cirkulační voda
circulatory oběhový
circulatory system oběhový systém
circumambulation okolky
circumcision obřízka
circumlocution rozvláčnost
circumlocution okecávání
circumlocution okolkování
circumlocutory rozvláčný
circumnavigation obeplutí
circumnavigational týkající se obeplutí něčeho
circumpolar cirkumpolární
circumscription vymezení
circumscription omezení
circumspection opatrnost
circumspection obezřetnost
circumvention obcházení
circumvolution rotace
circumvolution otáčení
cirrhosis cirhóza
cirrhosis ciróza
cirrhotic cirhózní
cirrocumulus cirokumulus
cirrostratus cirostratus
cisco síh
cistercian monk cisterciák
citation citace
citole loutna
Citroen značka automobilů
citron citroník
citron citronovník
citron citrón
citrous citrusový
city council městská rada
civic association občanské sdružení
Civil Air Patrol dobrovolnická organizace pro ochranu vzdušného prostoru USA a vzdělávání v oboru letectví
Civil code Občanský zákoník
civil disobedience občanská neposlušnost
Civil Procedure Code občanský soudní řád
civil register (records) matrika
civil registry (office) matrika
civil registry office matriční úřad
civil society občanská společnost
civilisation civilizace
civilisations civilizace
civilization civilizace
civilizations civilizace
claim the honour of being the first nárokovat si prvenství
claim the honour of being the first činit si nárok na prvenství
claim to fame proslavení se něčím
clairvoyance jasnovidnost
clairvoyance jasnozřivost
clairvoyant jasnovidný
clairvoyant jasnovidec
clairvoyant jasnozřivý
clamor rámus
clamorous rámusící
clamorous křičící
clamorous povykující
clamorous hlučný
clamour volat
clamour křičet
clamour hluk
clamour povyk
clamour křik
clamour dožadování
clamouring vykřikování
clamouring dožadování
clamp down rázně zakročit
clampdown výrazné omezení
clangorous řinčivý
clangour lomoz
clangour řinkot
clangour řinčení
clanswoman příslušnice klanu
clap on narazit
clapboard šindel
clapperboard klapka
Clarendon Clarendon
clarification čištění
clarification vyjasnění
clarification čiření
clarification objasnění
clarification ujasnění
clarification vysvětlení
clarifications objasnění
clarion polnice
clarion jasný zvuk
class action skupinová žaloba
class conscious třídně uvědomělý
classical economics klasická ekonomie
classification třídění
classification klasifikace
classifications třídění
classifications klasifikace
classificatory třídící
classificatory klasifikační
classroom učebna
classroom třída
classwork práce ve třídě
Claudio Claudio
claustrophobia klaustrofobie
claustrophobic klaustrofobní
clavichord clavichord
claws are showing závistivý pohled
claws are showing naštvaný pohled
claymore dvousečný meč
claymore druh miny
claystone jílovec
Clayton Clayton
clean criminal record trestní bezúhonnost
clean me out ukrást mi všechen majetek
clean off začišťovat
clean out vyprázdnit
clean out vyklidit
clean out vyčistit
clean room čistý provoz
clean technologies čisté technologie
clean up on porazit
clean up your act udělat něco znovu a lépe
clean up your plate dojíst pokrm
cleanout čistící tvarovka
cleanout čistící kus
clear off ztratit se
clear off zmizet
clear out vyklidit
clear out uklidit
clear profit čistý zisk
clear soup vývar
clear water storage tank akumulační nádrž
clear wood dřevo bez suku
clearing account clearingový účet
clearing house klíringová banka
clearinghouse zúčtovací ústav
cleistogamic kleistogamický
cleistogamic krytosnubný
Clemson Clemson
Cleopatra Kleopatra
Cleopatra ženské křestní jméno
clerestory ochoz
clergywoman farářka
Clifford Clifford
Clifton Clifton
climatic amplification zesílení klimatu
climatic evaporation klimatický výpar
climatological klimatologický
climatologist klimatolog
climatology klimatologie
climb down ustoupit
climb down kapitulovat
climb down ústup
climb down kapitulace
climb out vylézt
climb out vylézat
climb over přelézt
climb over přelézat
climbdown ústup od záměru
cling to přisát se
clinometer svahoměr
Clinton Clinton
Clio řecká múza dějin
clip on se svorkou
clipboard vývěska
clipboard schránka
clitoral poštěváčkový
clitoral klitorální
clitoral týkající se klitorisu
clitoridectomy clitorektomie
clitoridectomy odnětí poštěváčku
clitoris poštěváček
clitoris klitoris
cloaca stoka
cloaca kloaka
cloacal kloakální
cloacal týkající se kloaky
cloak zahalit
cloak přikrýt
cloak plášť
cloak and dagger špionážní
cloak and dagger dobrodružný
cloak room šatna
CLOAKA Canonical List Of All Known Acronyms
cloakroom úschovna zavazadel
cloakroom toaleta
cloakroom úschovna
cloakroom šatna
clobber udeřit
clobber harampádí
clock hodiny
clock out píchnout odchod
clocked stopovaný
clocking stopování
clocking hen kvočna
clockmaker hodinář
clocks hodiny
clockwise pravotočivý
clockwise ve směru hodinových ručiček
clockwork hodinový mechanismus
clod hrouda
cloddish neotesaný
cloddish neohrabaný
clodhopper baganče
clodpole trdlo
clog zahltit
clog zacpat
clog přítěž
clog přeplnit
clog přecpat
clog kláda
clog dřevák
clog ucpat
clog up zacpat
clogged ucpaný
clogging zdržující
clogging zanášení
clogging ucpávání
cloggy lepkavý
clogs ucpává
cloche zvonový skleník
cloche druh dámského klobouku
cloister klášter
cloistral klášterní
clonal klonový
clone obraz
clone kopie
clone klon
cloned klonovaný
cloned klonoval
clones klonuje
clonic klonický
cloning klonování
clop klapot
close zakončit
close uzavřený
close nedaleko
close blízko
close uzavřít
close zavřít
close zavírat
close těsně
close důvěrný
close blízký
close a deal uzavřít dohodu
close by poblíž
close by nablízku
close by blízko
close call uniknutí o vlas
close cropped nákrátko ostříhaný
close down zrušit
close down zavřít
close down zastavit provoz
close down uzavřít
close down zastavit
close down končit vysílání
close down ukončení činnosti
close fisted škudlivý
close fisted lakomý
close fitting přiléhavý
close fitting dokonale padnoucí
close grained jemnozrnný
close hauled ostře proti větru
close in obklíčit
close in nastávat
close in blížit se
close knit úzce spjatý
close knit navzájem propletený
close mouthed nemluvný
close off zablokovat
close out likvidovat
close out zbavit se zboží
close out netting závěrečné vyrovnání pohledávek a závazků
close set upjatý
close shave vyholení
close to blízko
close to the vest skrytý
close up uzavřít
close up zblízka
close up záběr zblízka
close up detailní záběr
closeable uzavíratelný
closed zavřený
closed uzavřený
closed zavřel
closed circuit uzavřený obvod
closed circuit uzavřený obvod
closed circuit television uzavřený televizní okruh
closed loop recycling uzavřená (interní) recyklace
closed loop recycling uzavřená (interní) recyklace
Closed loop system uzavřený systém
closed system uzavřený systém
closed water cycle uzavřený vodní okruh
closedown ukončení činnosti
closefisted škudlivý
closefisted lakomý
closely úzce
closely zblízka
closely podrobně
closely hustě
closely důkladně
closely blízko
closely pozorně
closely těsně
closemouthed nemluvný
closeness blízkost
closeout výprodej
closer bližší
closer blíže
closes zavírá
closest nejbližší
closest nejdůvěrnější
closet klozet
closet komora
closet skříňka
closet kredenc
closet záchod
closet kumbál
closet skříň
closet teoretický
closet tajný
closet soukromý
closet důvěrný
closeted skrývaný
closeted tajný
closeup záběr zblízka
closeup detailní záběr
closing uzavření
closing uzavírací
clostridium klostridium
Clostridium perfringens Clostridium perfringens
closure uzávěr
closure uzávěr
closure of a set uzávěr množiny
closures uzavírky
closures uzávěry
clot sraženina
cloth látkový
cloth plátěný
cloth plátno
cloth ubrus
cloth žínka
cloth látka
cloth dečka
cloth sukno
cloth bag cestovní brašna
clothe strojit
clothe odít
clothe obléci
clothed oděný
clothed oblečený
clothes oděv
clothes šaty
clothes oděvy
clothes oblečení
clothes peg kolík na prádlo
clothes peg kolík na prádlo
clothesline šňůra na prádlo
clothier obchodník s konfekcí
clothing odívání
clothing oděvy
clothing šaty
clothing šatstvo
clothing oděvní
clothing oděv
clothing oblečení
clotted sražený
clotting srážení
cloud mračno
cloud zatemnit
cloud zastřít
cloud oblak
cloud mrak
cloud cuckoo land vysněný svět
cloud over zatáhnout se
cloud over zastřít
cloud over zamračit
cloud up zakalit
cloudberry moruška
cloudburst průtrž mračen
clouded zatemnil
clouded zamračený
clouded zamračená např. obloha
clouded zastřel
cloudiness zákal
cloudiness oblačnost
cloudless bezmračný
cloudlessness bezoblačnost
cloudlessness bezmračnost
clouds mraky
clouds on the horizon objevil se problém
cloudscape scéna s oblaky
cloudy chmurný
cloudy oblačný
cloudy oblačno
cloudy zamračeno
clout uhodit
clout facka
clout hadr
clove stroužek
clove hřebíček
clove koření hřebíček
cloven rozštípnutý
cloven rozštěpený
cloven hoof rozštípnuté kopyto
clover jetel
cloverleaf jetelový lístek
cloves stroužky
cloves hřebíček
clown klaun
clown kašpar
clown šaškovat
clown paňáca
clown šašek
clowning šaškování
clownish neohrabaný
clownish podobný klaunovi
clownishness neotesanost
clownishness neohrabanost
cloy přesytit
cloyingly nasládle
Club of Rome Římský klub
Club of Rome Club of Rome
club root nádor
clubhouse klubovna
clubmoss plavuň
clubroom klubovna
CO COnference
co author spoluautor
co defendant spoluobviněný
co defendant spoluobžalovaný
co educate koedukovat
co founder spoluzakladatel
co manager spoluředitel
co occurence spoluvýskyt
co occurrence souvislost
co op družstevní podnik
co operate spolupracovat
co operated spolupracoval
co operation spolupráce
co operative kooperující
co operative družstevní
co operative spolupracující
co operative building society stavební bytové družstvo
co operative farm družstevní farma
co operative farm zemědělské družstvo
co operative farmer družstevní zemědělec
co operative farmer družstevník
co operative farming družstevní zemědělství
co operative flat (apartment) družstevní byt
co operative shop konzum
co operative society výrobní družstvo
co operative society obchodní družstvo
co operative store konzum
co operator družstevník
co operator spolupracovník
co opt kooptovat
co opt přbrat k sobě
co opt přizvat
co optation kooptace
co option kooptace
co ordinate souřadnice
co ordinate koordinovat
co ordinated koordinovaný
co ordinating koordinující
co ordination koordinace
co ordinator koordinátor
co owner spolumajitel
co ownership share spoluvlastnický podíl
co product koprodukt
co product vedlejší výrobek
co respondent spoluodpůrce
co star jedna z hlavních rolí
co worker spolupracovník
co. spol.
Co. společnost
coact spolupracovat
coaction spolupráce
coadjutor pomocník
coagulable srážlivý
coagulant koagulant (vodárenství)
coagulant koagulátor
coagulase koagulační enzym
coagulate srážet se
coagulate koagulovat
coagulate koagulát
coagulating agent koagulant (vodárenství)
coagulation koagulace (vodárenství)
coagulation srážení
coagulation koagulace
coagulation filter koagulační filtr
coagulation jar test koagulační zkouška
coagulator koagulátor
coagulum sraženina
coagulum koagulát
coach kouč
coach cvičitelka
coach dostavník
coach kočár
coach trénovat
coach železniční vagon
coach trenér
coach železniční vůz
coach vůz
coach autokar
coach autobus
coachbuilder výrobce karoserií
coaches trenéři
coaches instruktoři
coaches trénuje
coaching připravování
coaching vyučování
coaching koučování
coaching doučování
coachman kočí
coachmen vozkové
coal uhelný
coal uhel
coal uhlí
coal baron uhlobaron
coal black uhlově černá
coal black černý jako uhel
coal black černý jako uhel
coal fired na uhlí
coal gas svítiplyn
coal mine uhelný důl
coal mine uhelný důl
coal miner horník
coal oil ropa
coal pit uhelná jáma
coal scuttle uhlák
coal scuttle kbelík na uhlí
coal scuttle kbelík na uhlí
coal shovel lopata na uhlí
coal tar uhelný dehet
coalesce splynout
coalesce shlukování
coalesced spojený
coalesced splynul
coalesced sloučený
coalescence splynutí
coalescent splývající
coalface uhelný porub
coalfield uhelný revír
coalfield uhelná pánev
coalition koalice
coalition sdružení
coalitionist koaliční
coalitions koalice
coalman uhlíř
coalmine uhelný důl
coalpit uhelná jáma
coaming sil
coaming jílcové roubení
coarctate zúžit
coarctate srůst
coarctation zúžení
coarse neobrobený
coarse drsný
coarse sprostý
coarse surový
coarse obhroublý
coarse hrubý
coarse grained hrubozrnný
coarse mouth huba
coarse screen hrubé česle
coarse soil hrubozem
coarsely hrubě
coarsen zdrsnit
coarsen hrubnout
coarseness nekultivovanost
coarseness hrubost
coarser hrubší
coarsest nejhrubší
coarsest nejdrsnější
Coase Conjecture. Coaseova domněnka
Coase Theorem Coaseův teorém
Coase Theorem Corollary. důsledek Coaseova teorému
coast břeh
coast pobřeží
coast douglas fir douglaska tisolistá
coast to coast přes celé území
coast to coast od pobřeží k pobřeží
coastal přímořský
coastal pobřežní
coastal resources demand poptávka po pobřežních zdrojích
coaster tácek
coastguard pobřežní hlídka
coasting jízda na neutrál nebo se zmáčknutou spojkou
coastline obrys pobřeží
coastline pobřežní čára
coastwise pobřežní
coat povlékat
coat potah
coat natírat
coat kabátek
coat lak
coat povlak
coat kabát
coat slupka
coat obalit
coat nátěr
coat vrstva
coat natřít
coat obšívat
coat obložení
coat obal
coat peří
coat plášť
coat omítat
coat okovat
coat pokrýt
coat povléct
coat potáhnout
coat hanger ramínko na šaty
coat hanger ramínko
coat hanger ramínko
coat hanger ramínko na šaty
coat of arms erb
coat of mail drátěná košile
coated povlečený
coated pokrytý
coated natíraný
coated potažený
coatee krátký kabátek
Coates Coates
coati nosál koati
coating povlékání
coating potahování
coating potah
coating obložení
coating obklad
coating nátěr
coating poleva
coating natírání
coating waterproofing povlaková hydroizolace
coatings povlaky
coatings polevy
coats kabáty
coats pláště
coauthor spoluautor
coax vyloudit
coax koaxiální kabel
coax cable koaxiální kabel
coaxal koaxiální
coaxer lichotník
coaxial koaxiální
coaxial cable koaxiální kabel
cob bochníček
cobalamin kobalamin
cobalt kobalt
cobalt blue kobaltová modř
cobalt ultramarine kobaltová modř
Cobb Cobb
cobber kámoš
cobble valoun
cobble dlažební kostka
cobble dláždit
cobble stone kočičí hlava
cobbled dlážděný
cobbler švec
cobblers nesmysly
cobblers ševcové
cobbles kostky
cobbles dlažební kostky
cobblestone kočičí hlava
cobblestone dlažební kostka
cobblestone dlaždice
cobblestones dlažební kostky
cobra kobra
cobra lily Darlingtonia californica
cobs Bastardi
cobweb pavučina
cobwebby pavučinový
cobwebby pavučinovitý
coca koka
coca cola kola
cocain kokain
cocaine kokain
coccus kokus
coccus kok
coccygeal kostrční
coccygeal kokcygeální
coccyges kostrče
coccyx kostrč
cock kohoutek
cock ventil
cock kokoutek
cock penis
cock kohout
cock čurák
cock natáhnout kohoutek (pistole revolveru)
cock a doodle doo kykyryký
cock a doodle doo kohoutek
cock a hoop v povznesené náladě
cock eyed absurdní
cock sucker hajzl
cock sucker svině
cock sucker zmrd
cock tailed polokrevný kůň
cock tailed polokrevný
cock tailed polokrevný např. kůň
cockade kokarda
cockamamie bezvýznamný
cockamamie nicotný
cockamamie směšný
cockatiel korela
cockatoo kakadu
cockatrice mystické zvíře
cockatrice bazilišek
cockcrow rozbřesk
cocked zvednutý
cocked vztyčený
cocked napřažený
cocker kokršpaněl
cocker spaniel kokršpaněl
cockerel kohout
cockeyed pomatený
cockeyed bláznivý
cockeyed absurdní
cockfight kohoutí zápas
cockfighting kohoutí zápasy
cockhorse houpací kůň
cockhorse dřevěný kůň
cockchafer chroust
cockily arogantní
cockily drze
cockiness nafoukanost
cockiness domýšlivost
cockiness arogantnost
cockle zvlnit
cockle vráska
cockleshell skořápka
cockney londýnský dialekt
cockpit kokpit
cockpit cockpit
cockpit pilotní kabina
cockroach šváb
cockroaches švábi
cocks kohouti
cockscomb chvastoun
cocksfoot srha
cocksucker osoba provádějící felaci
cocksure suverénní
cocksure sebejistý
cocksure domýšlivý
cocksure přehnaně sebejistý
cocksureness sebejistota
cocktail směsice
cocktail koktejl
cocktail lounge koktejlový salonek
cocktail party koktejlový večírek
cocktails koktejly
cocky nadutý
cocky domýšlivý
cocky nafoukaný
cocky arogantní
cocky drzý
coco šiška
coco kokosový ořech
coco kokosová palma
cocoa kakaovník
cocoa kakao
cocoa butter kakaové máslo
cocoa butter kakaový tuk
cocoanut kokos
coconut kokos
coconut kokosový ořech
coconut palm kokosová palma
cocoon zámotek
cocoon kokon
cocotte kokota
cocotte nevěstka
cocroach šváb
cod treska
cod nepravý
COD dobírka
COD CHSK
cod liver oil rybí tuk
cod liver oil tresčí olej
cod liver oil rybí tuk
coda koda
Coddington Coddington
coddle rozmazlovat
code kodex
code sbírka zákonů
code kódovat
code šifrovat
code zákoník
code zakódovat
code zašifrovat
code kód
code of conduct kodex praxe
code of ethics etický kodex
code page kódová stránka
coded zakódovaný
coded programovaný
coded kódovaný
coded rozlišený
codeine kodein
codename krycí jméno
codename dát krycí jméno
codependence vzájemná závislost
coder programátor
codes kódy
codex kodex
Codey Grayson
codfish tresla
codfish treska
codger tatík
codices kodexy
codicil dodatek k závěti
codification uzákonění
codification kodifikace
codifier kodifikátor
codify kodifikovat
codify systematicky třídit
codify systematicky utřídit
coding šifrování
coding programování
coding kódování
codling mladá treska
codpiece část kalhot ze 16. století
Codrington hl.m. Barbuda
codswallop pitomost
codswallop nesmysl
Cody Cody
Cody Kole
COEA Cost and Operational Effectiveness Analysis
coed smíšený
coeducation koedukace
coefficient ukazatel
coefficient koeficient
coefficients koeficienty
coelacanth lalokoploutví
coeliac břišní
coenobite mnich
coenobitic klášterní
coenosis cenóza
coenotope cénotop
coenotype cénotyp
coenzyme koenzym
coequal rovný
coerce vynutit
coerce vnutit
coerce přinutit
coerce nutit
coerce donutit
coerced nutil
coerced nucen
coercer přinutitel
coercible stlačitelný
coercible přinutitelný
coercible donutitelný
coercion nucení
coercion nátlak
coercive donucovací
coercively koercivně
coercively pomocí nátlaku
coeval vrstevník
coexist koexistuje
coexist koexistovat
coexisted spoluexistoval
coexistence koexistence
coexistence soužití
coexistent koexistentní
coextensive stejného rozsahu
coffe káva
coffee kávový
coffee kávovník
coffee kafe
coffee káva
coffee bar kavárna
coffee bar kavárna
coffee beans kávová zrnka
coffee break přestávka na kávu
coffee grinder mlýnek
coffee house kavárna
coffee house kavárna
coffee machine kávovar
coffee room kavárna
coffee shop bufet
coffee table konferenční stolek
coffee talk drby
coffeehouse kavárna
coffeepot konvice na kávu
coffer truhla
coffer dam ochranná hráz
cofferdam ochranná hráz
Coffey Coffey
coffin kontejner
coffin přepravník
coffin rakev
coffins rakve
Coffman Coffman
cofounder spoluzakladatel
cog zub
cog cvrček
cog railway ozubená dráha
cog wheel ozubené kolo
cogency výstižnost
cogeneration of energy kogenerace energie
cogent výstižný
cogent průkazný
cogent přesvědčivý
cogently přesvědčivě
cogged ozubené
cogitable myslitelný
cogitate uvažovat
cogitate přemýšlet
cogitated uvažoval
cogitated přemýšlel
cogitation přemýšlení
cogitative uvažovací
cognac koňak
cognate příbuzný
cognate obdobný
cognisance vědomost
cognisance vědomí
cognisant něčeho znalý
cognition poznávání
cognitional poznávací
cognitive poznávací
cognitive kognitivní
cognitive science věda o myšlení
cognitively kognitivně
cognizable rozeznatelný
cognizable poznatelný
cognizance vědomost
cognizance vědomí
cognizant informovaný o něčem
cognize poznávat
cognomen přezdívka
cognoscente znalec
cognoscenti zasvěcenci
cognoscible poznatelný
cogs čepy
cogwheel ozubené kolo
COH koeficient zamlženosti
cohabit žít společně
cohabitation soužití
cohabitation nemanželské soužití
cohabitation kohabitace, nesezdané soužití
Cohan Cohan
coheir spoludědic
Cohen Cohen
cohere souviset
cohere souhlasit
cohere skloubit
cohere ladit
cohere zapadat do sebe
cohere držet pohromadě
coherence spojitost
coherence souvislost
coherence promyšlenost
coherence koherence
coherency spojitost
coherency koherence
coherent související
coherent soudržný
coherent logický
coherent srozumitelný
coherent souvislý
coherent koherentní
coherent approach to jednotný postoj k
coherent approach to jednotný přístup k
coherently souvisle
cohesion soudržnost
cohesive soudržný
cohesive kohezní
cohesively soudržně
cohesiveness soudržnost
Cohn Cohn
cohort kohorta
cohort study kohortová studie
cochin kočinčínka
cochineal karmín
Cochise okres v USA
cochlea hlemýžď
cochlear kochleární
cochlear hlemýžďovitý
Cochran Cochran
Cochrane Cochrane
coif čepec
coif čapka
coiffeur kadeřník
coiffeuse kadeřnice
coiffure účes
coign roh
coil zkroutit
coil kroutit
coil spirála
coil vinutí
coil vinutý
coil stáčet
coil stočit
coil závit
coil vinout
coil kotouč
coil had
coil cívka
coil navíjet
coiled svinutý
coiled stočený
coiling vinutí
coiling navíjení
coiling navíjecí
coils stáčí
coils cívky
coin razit
coin razit mince
coin mince
coin zpeněžit
coin tlačit
coin vytvořit
coin vymylet
coinage oběživo
coinage ražba
coinage drobné
coincide krýt se
coincide splývat
coincide spadat v jedno
coincide shodovat se
coincide připadat na stejnou dobu
coincide časově se shodovat
coincided splýval
coincided shodoval
coincidence shoda okolností
coincidence koincidence
coincidence náhoda
coincidence shoda
coincidence okolnost
coincidences shody okolností
coincidences koincidence
coincident shodný
coincidental náhodný
coincidentally náhodně
coincides shoduje
coincides koinciduje
coined ražený
coiner razič
coiner mincíř
coins mince
coinsurance pojistná spoluúčast
cointreau alkoholický nápoj
coir kokosové vlákno
coital koitální
coition soulož
coition koitus
coitus soulož
coke koksovat
coke kola
coke koks
col průsmyk
cola kola
colander cedník
Colby Colby
cold prochladlý
cold neosobní
cold lhostejný
cold frigidní
cold deprimující
cold bezcitný
cold ochladit
cold chlad
cold chladný
cold nachlazení
cold studený
cold rýma
cold zima
cold chladno
cold blooded chladnokrevný
cold bloodedly chladnokrevně
cold bloodedly bezcitně
cold bloodedness studenokrevnost
cold call návštěva bez ohlášení
cold cash hotovost
cold comfort slabá útěcha
cold comfort chabá útěcha
cold cook funebrák
cold cream pleťový krém
cold cream pleťový krém
cold cuts nářez ze studeného masa
cold digestion studené vyhnívání (kanalizace)
cold douche studená sprcha
cold down zatvrdit
cold facts holá fakta
cold feet strach
cold feet tréma
cold fish studený čumák
cold footed zbabělý
cold footer baba
cold footer zbabělec
cold front studená fronta
cold fusion studená fúze
cold hearted nemilosrdný
cold hearted bezcitný
cold heartedness nemilosrdnost
cold in death studený
cold scent vychladlá stopa
cold seet studený pot
cold shoulder ignorovat
cold shoulder přezírání
cold shoulder nevšímavost
cold shoulder ignorovat
cold snap chladné počasí
cold sore opar
cold sweat studený pot
cold turkey náhle
cold turkey bez mezikroků
cold war studená válka
coldblooded nelítostný
coldblooded chladnokrevný
coldcock náhle uhodit
coldcream pleťový krém
colder chladnější
coldest nejchladnější
coldhearted nemilosrdný
coldhearted bezcitný
coldheartedness nemilosrdnost
coldish spíše chladný
coldly chladně
coldness chlad
colds ochlazuje
cole kapusta
cole zelí
Cole Cole
Coleman Coleman
coleslaw zelný salát s majonézou
Colette ženské křestní jméno
colewort mladá kapusta
colewort kapusta bez srdíčka
Colgate Colgate
colic kolika
colicky kolikovitý
coliform koliformní bakterie
coliform bacterium koliformní bakterie
coliseum koloseum
colitis kolitida
colitis zánět tlustého střeva
collaborate spolupracovat
collaborated spolupracoval
collaborating spolupracující
collaboration spolupráce
collaborationist kolaborantský
collaborationist kolaborant
collaborative vznikající spoluprací
collaborative spolupracující
collaborative spolupracovní
collaboratively vytvářejíce ve spolupráci
collaborator kolaborant
collaborator spolupracovník
collaborators kolaboranti
collage koláž
collagen kolagen
collapsable sklopný
collapse hroutit se
collapse pád
collapse padnout
collapse svalit se
collapse zbortit se
collapse zřícení
collapse zbořit se
collapse zřítit se
collapse zhroutit se
collapse zhroucení
collapse zborcení
collapse zával
collapse kolaps
collapsed zřícený
collapsed zhroucený
collapsed zbořený
collapses kolabuje
collapses hroutí se
collapsible skládací
collapsing zřícení
collapsing bortící
collar příruba
collar chomout
collar límeček
collar obojek
collar obruč
collar límec
collar chytit za límec
collar beam hambalek
collarbone klíční kost
collarbones klíční kosti
collard druh kapusty
collarless bez límce
collars obojky
collars límce
collate kolacionovat
collate shromáždit
collate porovnávat
collated shromážděný
collateral záruka
collateral bankovní záruka
collateral majetková záruka
collateral vedlejší
collateral souběžný
collateral paralelní
collateral zástava
collaterally souběžně
collaterally paralelně
collating shromažďující
collating shromažďování
collation kolace
collation porovnání
collator zakládač
colleague kolega
colleague kolegyně
colleagues kolegové
collect shromáždit
collect soustřeďovat
collect sbírat, soustředit
collect vybrat
collect sebrat
collect sbírat
collect vybírat
collect my thoughts uspořádat myšlenky
collectability vymahatelnost
collectable dobytný např. dluh
collectable splatný
collected sbíraný
collected soustředěný
collectible inkasovatelný
collecting sběrný
collecting sbírající
collecting sběratelství
collecting drain sběrný drén
collecting duct sběrný kanálek
collecting dust dlouho nepoužívaný
collection shromažďování
collection kolekce
collection soubor
collection sběr
collection vybírání
collection sbírka
collection area sběrná oblast (odpady)
collection debit inkaso
collection waste sběrový odpad
collections sbírky
collective kolektiv
collective družstvo
collective společný
collective sdílený
collective kolektivní
collective bargaining kolektivní smlouvání
collective consciousness vědomí sounáležitosti ke kolektivu
collective consciousness solidarita s kolektivem
collective farms kolektivní farmy
collective goods společné statky
collective noun podstatné jméno
collectively společně
collectively kolektivně
collectively hromadně
collectivisation kolektivizace
collectivism kolektivizmus
collectivist kolektivistický
collectivity kolektivita
collectivization kolektivizace
collectivize kolektivizovat
collector inkasista
collector výběrčí
collector sběratel
collectors sběratelé
collects sbírá
colleen děvče
college fakulta
college vysokoškolský
college univerzitní
college univerzita
college universita
college kolej
college kolegium
college akademie
college vysoká škola
colleges koleje
colleges univerzity
collegial kolejní
collegial kolegiální
collegial kamarádský
collegiality kolegialita
collegian student
collegiate kolejní
collegium kolegium
collet kleština
collet svěrací objímka
collide střetnout
collide střetnout se
collide kolidovat
collide with narazit do
collide with kolidovat s
collided kolidoval
colliding kolidující
collie kolie
collier havíř
collieries šachty
colliery šachta
colligate sjednotit
colligate shrnout
colligation spojení
colligation sjednocení
collimate kolimovat
collimation kolimace
collimation soustředění paprsků
collimator kolimátor
collinear rovnoběžný
collinear kolineární
Collins Collins
collision kolize
collision srážka
collisional kolizní
collisions kolize
collisions srážky
collocate kolokace
collocate with pojit se s
collocation kolokace
collocational kolokační
collodion kolodium
collogue důvěrně hovořit
colloid koloid
colloidal koloidní
colloidal dispersion koloidní disperze
colloidal particle koloidní částice
collop plátek masa
collop rolka
colloq sirka
colloquia konference
colloquia kolokvium
colloquial hovorový
colloquialism kolokvialismus
colloquialism hovorový výraz
colloquially hovorově
colloquially bezdomovec (osoba bez státní příslušnosti)
colloquium kolokvium
colloquy rozhovor
collotype světlotisk
collude spolčit se
collude smluvit se
collude předem se domluvit
collude hrát si do ruky
collude jednat v tajné dohodě
colluded předem se domluvil
collusion tajná dohoda
collusion konspirace
collusive tajný
collusive podvodný
colluvium koluvium
collyrium oční kapky
collywobbles kručení v břiše
collywobbles bolení žaludku
colmatage kolmatace
colmation kolmace
Colo Colo
Cologne Kolín nad Rýnem
cologne kolínská
Colombia Kolumbie
Colombian obyvatel Kolumbie
Colombians obyvatelé Kolumbie
Colombo hl.m. Srí Lanka
Colombo Colombo
colon tlusté střevo
colon tračník
colon dvojtečka
colonel plukovník
colonial osadník
colonial osadní
colonial koloniální
colonialism kolonializmus
colonialist kolonizátor
colonialist kolonialistický
colonic týkající se tlustého střeva
colonies kolonie
colonisation kolonizace
colonise osídlit
colonise kolonizovat
colonised osídlený
colonised kolonizovaný
colonist osadník
colonist obyvatel kolonie
colonist kolonista
colonists kolonisté
colonization kolonizace
colonize kolonizovat
colonized kolonizovaný
colonized kolonizoval
colonizer kolonizátor
colonnade sloupořadí
colonnade kolonáda
colonnaded kolonádový
colonoscope sigmoidoskop
colons dvojtečky
colony kolonie
colopexy kolopexe
colophon tiráž
colophony kalafuna
coloptosis koloptóza
color barva
color blind barvoslepý
Coloradan obyvatel Kolorada
Colorado Kolorado
Colorado Colorado
colorado beetle mandelinka
Colorado Springs město Spojené státy americké
colorant barvivo 1
coloration zbarvení
coloration zabarvení
coloratura koloratura
colorblind barvoslepý
colorblindness barvoslepost
colorcast barevné vysílání
colored barevný
colorful pestrý
colorful barevný
colorimeter kolorimetr
colorimetric kolorimetrický
colorimetry kolorimetrie
coloring barvicí
colorless bezbarvý
colormap paleta barev
colormap mapa barev
colors barvy
colors národní vlajka
colossal obrovitý
colossal kolosální
colossally kolosálně
Colosseum amfitoátr v Římě
colossi kolosy
colossus kolos
colostomy kolostomie
colostrum mlezivo
colostrum kolostrum
colotomy kolotomie
colour zbarvit
colour zabarvit
colour zabarvení
colour obarvit
colour nabarvit
colour barvivo
colour barvitost
colour barvit
colour barva (vody)
colour vybarvit
colour barva
colour barevný
colour blind barvoslepý
colour in vymalovat
colour photo barevná fotografie
colourant barva např. na vlasy
colouration zbarvení
coloured barevný
colourful pestrý
colourful barvitý
colourful variety pestrost
colourfully pestrobarevně
colourfulness barevnost
colouring zbarvení
colouring zabarvení
colouring book omalovánky
colourisation kolorace
colourise zbarvovat
colourised zbarvoval
colourist kolorista
colourless bezbarvý
colourlessness bezbarvost
colours barvy
colpitis zánět pochvy
colpocele poševní kýla
colpocystitis zánět poševní stěny
colporteur kolportér
colpoxerosis kolpoxeróza
colt hříbě
colter předradlička
coltish skotačivý
coltish hravý
coltsfoot podběl
colugo letucha
columbarium kolumbárium
Columbia Kolumbie
Columbia hl.m. South Carolina v USA
Columbia Columbia
Columbian týkající se Kryštova Kolumbuse
columbine kolombína
columbite niobit
columbium niob
Columbus hl.m. Ohio v USA
Columbus Columbus
Columbus Day 12. říjen
Columbus Day svátek objevení Ameriky
column zástup
column sloup
column kolona
column sloupek
column konvoj
column kolona vozidel
column rubrika
column sloupec
column base patka sloupu
column foot patka sloupu
column of water vodní sloupec
column vector sloupcový vektor
columnar sloupcovitý
columned sloupový
columniform sloupkovitý
columniform sloupovitý
columnist sloupkař
columns sloupce
colza řepka
coma koma
coma čárka
Comanche okres v USA
comatose komatózní
comb hřebínek
comb pročesat
comb pročesávat
comb rozčesávat
comb učesat
comb hřeben
comb česat
comb out vyčesat
comb out česat se
comb out pročesání
combat bojový
combat konflikt
combat boj
combat bojovat
combat zápasit
Combat Air Patrol hlídkový let
combat fatigue vyčerpání bojem
combatant bojovník
combatants bojovníci
combative bojovný
combativeness bojovnost
combed učesaný
combed rozčesaný
comber česač
combinable kombinovatelný
combination spolčování
combination spojování
combination slučování
combination kombinování
combination kombinace
combination drainage dvouetážová drenáž
combination lock kombinační zámek
combination lock zámek na heslo
combinational kombinační
combinations kombinace
combinative kombinatorický
combinative kombinační
combinatorial kombinatorický
combinatory kombinatorický
combine zkombinovat
combine spojit
combine spojovat
combine kombajn
combined kombinovaný
Combined Accident Reduction Effort název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
combined aeration kombinovaná aerace (vody)
combined drainage kombinovaná drenáž
combined effect kombinovaný účinek
combined learning kombinované studium
combined pesticide kombinovaný pesticid
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
combines kombinuje
combines kombinovat
combing česající
combing česání
combining mísení
combining kombinující
combining kombinování
combo kombo
combo malá jazzová skupina
combs hřebeny
combs češe
combustibility zápalnost
combustibility vznětlivost
combustibility hořlavost
combustible vznětlivý
combustible hořlavina
combustion spalovací
combustion spalování
combustive hořlavý
come vzejít
come stát se
come připlout
come přiběhnout
come nadejít
come dospět
come doletět
come dojít
come nastat
come přejet
come přejít
come come came come
come jít
come přijíždět
come přijít
come přijet
come přicházet
come jezdit
come about udát se
come about stát se
come accross setkat se s
come across narazit na
come across potkat
come after následovat
come after přijít po
come again opakovat
come again zopakovat
come again on st. opakovat něco
come alive publikum ožilo
come along naskytnout se
come along spěchej!
come along jít kolem
come along honem!
come along dařit se
come apart rozpadnout se
come apart rozložit se
come around začít spolupracovat
come around vrátit se
come at able dosažitelný
come at able přístupný
come away odejít
come back vracet se
come back vrátit se
come back přijít zpět
come back to haunt you špatné skutky tě přijdou strašit
come by získat
come by sehnat
come by přijít k
come by jet kolem
come clean přiznat se
come down spadnout
come down upadat
come down sestoupit
come down dochovat se
come down padnout
come down hard tvrdě potrestat
come down on like a ton of bricks tvrdě potrestat
come down to earth vrátit se zpět na zem
come down to earth být realistický
come down with onemocnět
come flying přiletět
come forward předstoupit
come from pocházet z
come full circle vrátit se na začátek
come hell or high water ať se stane cokoli
come hither vyzývavý
come hither svádění
come home vrátit se
come home přijít domů
come in vstupte
come in zapojit se
come in vstoupit
come in přijet
come in vejít
come in odpovědět (vysílačkou)
come in for vysloužit si
come in handy přijít vhod
come in handy hodit se
come in handy být dobrý
come in! pojďte dál
come in! pojď dál
come in! dále
come into vstupovat
come into vstoupit
come into vstoupit do
come into vejít
come into being vzniknout
come into being nastat
come into play být uveden do provozu
come into use začít se používat
come into your own nalézt svůj talent
come naturally mít schopnost od přírody
come near přiblížit se
come near málem něco udělat
come of dopadnout
come of konat
come of upadnout
come of age dosáhnout zletilosti
come off dopadnout
come off odtrhnout se
come off odejít
come off jít pryč
come off it ven s tím
come on rozběhnout se
come on objevit se
come on pospíšit si
come on blížit se
come on nastat
come on lákadlo
come on in vstupte
come on strong dělat se zapálením
come on to dělat do
come onside přidat se k týmu
come onto dělat návrhy
come out vyvstat
come out vynořit se
come out vyjít najevo
come out být publikován
come out vyjíždět
come out vyjít
come out vyjet
come out vycházet
come out veřejně se přihlásit ke své homosexualitě
come out in the wash až usadí prach
come out with říci
come over krátce navštívit
come over přijít
come round změnit
come round změnit se
come round stavit se
come round navštívit
come round zajít k
come running přibíhat
come running přiběhnout
come through proletět
come to dojíždět
come to dojít
come to dojet
come to docházet
come to přijít k rozumu
come to začínat
come to a halt zastavit se
come to a head vyústit v konflikt
come to fruition uskutečnit se
come to grips dojít ke rvačce
come to grips with čelit pravdě
come to life obživnout
come to life vzpamatovat se
come to light vyjít na světlo
come to light vycházet na světlo
come to light ukázat se
come to light přijít na svět
come to light projevit se
come to mind vybavit se
come to terms dohodnout se
come to terms with dohodnout se s
come to the fore zviditelnit se
come to the point dostat se k věci
come to think of it když si vzpomenu jak ...
come together setkat se
come together usmířit se
come together scházet se
come together sbližovat se
come true splnit se
come true vyplnit se
come under spadat pod
come under patřit do
come undone ztratit sebekontrolu
come unglued rozpadnout se
come up objevit se
come up přistoupit
come up vyrazit
come up with přijít s
come upon objevit (náhodou)
come upon potkat (náhodou)
come! pojďte
come! pojď
comeback návrat
comedian vtipálek
comedian komik
comedian komediant
comedians komedianti
comedic komediální
comedienne komediální herečka
comedies veselohry
comedown propadák
comedy komedie
comeliness sličnost
comely hezký
comely pohledný
Comenius Komenský
comer příchozí
comes jede
comes jde
comestible potravina
comestible poživatina
comestibles potraviny
comet kometa
cometary kometový
cometic kometární
comets komety
comeuppance zasloužený trest
comfit bonbon
comfort útěcha
comfort komfort
comfort podpořit
comfort pohodlí
comfort utěšovat
comfort utěšit
comfort station veřejný záchod
comfortable komfortní
comfortable pohodlný
comfortable příjemný
comfortable spokojený
comfortable income dostatečný příjem
comfortably pohodlně
comfortably komfortně
comforted uklidněný
comforted utěšený
comforted uklidnil
comforted utěšil
comforter utěšitel
comforter prošívaná pokrývka
comforting utěšující
comforting uklidňující
comfortless neutěšený
comfortless bezútěšný
comfrey kostival
comfy pohodlný
comic komiks
comic komediální
comic směšný
comic žertovní
comic komik
comic komický
comic humorný
comic book komiksová kniha
comic strip kreslené příběhy
comic strip comics
comical směšný
comical komický
comicality směšnost
comicality komičnost
comically žertovně
comically komicky
comics komiks
coming nastávající
coming přicházející
coming nadcházející
coming přichází
coming out veřejné přihlášení k vlastní homosexualitě
coming out of our ears mít něčeho příliš
coming out of your yin yang mít něčeho příliš
coming up roses vše funguje skvěle
comity zdvořilost
comity shoda
comma čárka
command velitelství
command velet
command rozkaz
command přikázat
command poručit
command pokyn
command ovládat
command nařídit
command kontrolovat
command velení
command povel
command operační
command vynutit si
command rozkazovat
command rozkázat
command příkaz
command dosáhnout
command docílit
command and control. direktivní řízení (příkaz a kontrola)
command economy příkazová ekonomika
command economy direktivní ekonomika
command line příkazový řádek
command module řídící modul
command post velitelské stanovišt
commandant velitel
commanded velel
commanded rozkazoval
commanded přikázal
commanded poručil
commandeer přivlastnit si
commander velitel
commanders velitelé
commandership vrchní velitelství
commandery velitelství
commandery komandérství
commanding velící
commanding vedoucí
commanding nařízení
commanding position výhodně položené místo
commanding position strategická pozice
commanding view široký výhled
commandingly panovačně
commandment přikázání
commandments přikázání
commando komando
commands příkazy
commas čárky
commemorate připomínat
commemorate oslavovat
commemorated připomínal
commemorated oslavoval
commemorating pamětní
commemoration připomínka
commemorative pamětní
commence započít
commence zahájit
commence začít
commenced zahájil
commencement začátek
commencement promoce
commencement zahájení
commencement of proceedings zahájení řízení
commences zahajuje
commencing zahajující
commend chválit
commendable chvalitebný
commendable chválihodný
commendably chvalitebně
commendation chvála
commendation uznání
commendation pochvala
commendatory pochvalný
commendatory doporučující
commended chválil
commensalism symbióza
commensurability souměřitelnost
commensurability soudělnost
commensurable úměrný
commensurable souměřitelný
commensurable soudělný
commensurate souměřitelný
commensurately souměřitelně
commensurateness souměřitelnost
comment komentovat
comment kritizovat
comment komentář
comment poznámka
commentaries komentáře
commentary komentář
commentary výklad
commentate komentovat
commentator komentátor
commentators komentátoři
commented komentovaný
commenting komentování
comments poznámky
commerce obchod
commercial obchodní
commercial reklama
commercial komerční
commercial at zavináč
commercial bank komerční banka
Commercial code Obchodní zákoník
commercial law obchodní právo
commercial loan obchodní půjčka
commercial loan komerční půjčka
commercial paper cenný papír
Commercial Register obchodní rejstřík
commercialisation komercializace
commercialise komercializovat
commercialised komercializovaný
commercialism komercialismus
commercialization komercializace
commercialize komercializovat, zpeněžit
commercialize komercializovat
commercialized komercializovaný
commercialized komercializoval
commercially komerčně
commercials reklamy
commie komouš
commination hrozba
commingle smísit
comminute rozmělnit
comminute rozdrtit
comminute rozetřít
comminution rozmělňování
comminution rozdrcení
commiserate politovat
commiserated politoval
commiseration soucit
commiserations politování
commiserative soucitný
commissar komisař
commissar politický komisař
commissariat komisariát
commissary proviantní středisko
commission pověřit
commission poslání
commission oprávnění
commission odměna
commission provize, odměna
commission zplnomocnit
commission zplnomocnění
commission zmocnit
commission úkol
commission pověření
commission provize
commission výbor
commission úřad
commission propůjčení důstojnické hodnosti
commission jmenovací listina důstojníka
commission komise
commission dát do výroby
commissionaire vrátný
commissioned zmocněný
commissioned pověřený
commissioned objednaný
commissioned officer důstojník
commissioner zmocněnec
commissioner komisař
commissioning pověření
commissioning uvedení do provozu
commissions výbory
commissions komise
commissions poplatky
commissions odměny
commissions zakázky
commissions zadává
commissions pověřuje
commissions zmocňuje
commissure spojka
commissure šev
commit zavázat se
commit vázat se
commit kompromitovat se
commit spáchat
commit dopustit se
commit suicide spáchat sebevraždu
commit suicide vzít si život
commitment věrnost
commitment přenechání
commitment burzovní závazek
commitment oddanost
commitment povinnost
commitment svěření
commitment odevzdání
commitment vazba
commitment závazek
commitments závazky
commits svěřuje
commits poskytuje
commits páchá
committal uvěznění
committed spáchal
committed spáchaný
committed zaujatý
committed angažovaný
committee komise
committee kolegium
committee výbor
Committee for the Rights of Foreigners Výbor pro práva cizinců
committees komise
committing svěření
committing spáchání
committing přenechání
committing dopuštění se
commix smísit
commix smíchat
commixture smíšení
commixture míšení
commode stolice s nočníkem
commodious prostorný
commodiousness prostornost
commodities komodity
commodities zboží
commodity tovar
commodity komodity
commodity komodita
commodity výrobek
commodity zboží
commodity produkt
commodity artikl
commodity druh zboží
Commodity Credit Corporation (CCC). úvěrová komoditní organizace (CCC)
commodity exchange komoditní burza
commodity market zbožní trh
commodity market trh zboží
commodity market komoditní trh
commodity money zbožové peníze
commodity money komoditní peníze
commodore komodor
common společné
common obecný, veřejný, společný
common prostý
common obyčejný
common obvyklý
common obecný
common společný
common běžný
common collective ownership společné vlastnictví
common agricultural policy common agricultural policy CAP
common agricultural policy CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika
common agricultural policy. společná zemědělská politika
common carrier veřejný přepravce
common cause failure porucha se společnou příčinou
common cold nachlazení
common cuckoo kukačka obecná
common denominator společný jmenovatel
common divisor společný dělitel
common equivalent všeobecný ekvivalent
common factor společný jmenovatel
common fraction obecný zlomek
common law zvykové právo
common law obyčejné právo
common law obecné právo
common law zvykové právo
common law spouse druh/družka
common mode rejection ratio činitel potlačení souhlasného rušení
common multiple společný násobek
common noun obecné podstatné jméno
common parlance prostá řeč
common property problems of water problémy společného vlastnictví vody
common property regime systém společného vlastnictví
common property resources. společně vlastněné zdroje (obecní zdroje)
common property, restricted společné vlastnictví, omezené
Common Redpoll Čečetka zimní
common sense zdravý rozum
common sense selský rozum
common sense prostý rozum
common sense zdravý rozum
common share obyčejná akcie
common share kmenová akcie
common stock společné zásoby
common stock kmenová akcie
common stock běžná akcie
commonality stejnost
commonality shodnost
commonalty společenství
commoner občan
commoner prostý občan
commonest nejběžnější
commonly obvykle
commonly běžně
commonly used obecně používaný
commonness všednost
commonness obyčejnost
commonness obvyklost
commonness obecnost
commonness nevzdělanost
commonness běžnost
commonplace běžný
commonplaceness všednost
commonplaceness banálnost
commons měšťanstvo
commons občanstvo
commons obecný lid
commonsense zdravý rozum
commonsensible rozumný
commonsensical rozumný
commonweal všeobecné blaho
commonwealth obecné blaho
commonwealth společenství
Commonwealth of Independent States volné společenství států
Commonwealth of Independent States Společenství nezávislých států
Commonwealth of Nations volné společenství států
commotion rozruch
commotion nepokoj
commotion zmatek
commove zneklidnit
commove podnítit
communal veřejný
communal komunální
communalism komunalismus
communality pocit solidarity
communalize komunalizovat
communally společně
commune obec
commune komuna
communicability sdělitelnost
communicability komunikativnost
communicable nakažlivý
communicant komunikant
communicate sdělit
communicate komunikovat
communicate dorozumívat se
communicated komunikoval
communicates komunikuje
communicating komunikující
communication komunikační
communication dorozumívání
communication komunikace
communications komunikace
communicative sdílný
communicative komunikativní
communicativeness komunikativnost
communicativeness hovornost
communicator komunikátor
communicators komunikátoři
communicators informátoři
communicatory sdělný
communion spojení
communion splynutí
communique komuniké
communism komunismus
communist komunista
communistic komunistický
communists komunisté
communitarian člen komunity
communities komunity
communities společenství
community veřejnost
community společenství
community komunita
community komunita (botanika, zoologie)
community obec
community interpreter komunitní tlumočník
community mediation komunitní mediace
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
community property majetek komunity
community service služba komunity
communization zespolečenštění
communize zestátnit
communize zespolečenštit
commutability změnitelnost
commutable zaměnitelný
commutation výměna
commutative komutativní
commutativity komutativita
commutator přepojovač
commutator komutátor
commute zaměnit
commute vyměnit
commute komutovat
commute dojíždět
commute dojíždět do práce
commuted dojížděl
commuter dojíždějící
commuters dojíždějící
commuting dojíždění
Comoros Komory
compact pevný
compact výlisek
compact kompaktní
compact disc kompaktní disk
compact disk kompaktní disk
compact disk cédéčko
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
compacted zhutněný
compacted udusaný
compacted ucelený
compacted stlačený
compacter zhutňovač
compaction zpevňování
compaction stlačení
compactly kompaktně
compactness kompaktnost
compactor zpevňovač
compactor zhutňovač
compacts zhušťuje
compade soudruh
compadre kamarád
companies společnosti
companion družka
companion druh
companion souputník
companion společník
companion průvodce
companion společnice
companionable družný
companionableness přátelskost
companionableness družnost
companionably přátelsky
companionably družně
companionate družný
companions společníci
companionship společnost
companionship společenství
companionway lodní schůdky
company setnina
company rota
company družina
company společnost, podnik
company podnik
company firma
company společnost
company obchodní společnost
company code účetní okruh
company policy firemní politika
comparability srovnatelnost
comparability porovnatelnost
comparable srovnatelný
comparable porovnatelný
comparable worth porovnatelná hodnota
comparably srovnatelně
comparably porovnatelně
comparative komparativ
comparative srovnávající
comparative srovnávací
comparative porovnávací
comparative komparativní
comparative advantage komparativní výhody
comparative assertion srovnávací tvrzení
comparative assertion porovnávací tvrzení
comparatively poměrně
comparator porovnávač
compare porovnávat
compare porovnat
compare srovnávat
compare srovnat
compare notes vyměnit si názory
compare to přirovnat k
compared srovnával
compared porovnaný
compared to oproti
compared to v porovnání s
compared with v porovnání s
compares porovnává
comparing srovnávající
comparing srovnání
comparing porovnávání
comparing porovnávající
comparing porovnání
comparison srovnávání
comparison příměr
comparison porovnání
comparison srovnání
comparisons porovnání
compartment přihrádka
compartment oddělení
compartment kupé
compartmental rozdělený na oddíly
compartmental rozdělený na části
compartmentalisation rozčlenění
compartmentalization rozčlenění
compartmentalize rozčleňovat
compartmentalized rozčleňoval
compartmentalized rozčleněný
compartments úseky
compartments oddělení
compass kompas
compass buzola
compass kružítko
compasses kompasy
compassion soucit
compassionate soucitný
compassionately soucitně
compassionateness soucitnost
compatibility kompatibilita
compatible kompatibilní
compatibly kompatibilně
compatriot krajan
compeer společník
compeer kamarád
compel donutit
compel přinutit
compel nutit
compelled nucený
compelled dohnaný
compelling závažný
compelling působivý
compellingly neodolatelně
compendia souhrny
compendia kompendia
compendia stručné přehledy
compendious stručný
compendious souhrnný
compendium souhrn
compendium přehled
compendium kompendium
compendium výtah
compensate vynahradit
compensate vykompenzovat
compensate nahradit, odškodnit, vyrovnat
compensate odškodnit
compensate odměnit
compensate nahradit
compensate kompenzovat
compensate for nahrazovat
compensate for nahradit
compensated vyrovnaný
compensating odškodňující
compensating kompenzující
compensating reservoir kompenzační vodní nádrž
compensating variation kompenzace změny
compensating wage differential kompenzační odstupňovanost mezd
compensation odškodnění
compensation kompenzace
compensation vyrovnání, odškodnění
compensation odškodné
compensation náhrada
compensation vyrovnání
compensation pojistné plnění
compensation declivity kompenzační sklon (hydrotechnika)
compensation fund kompenzační fond
compensation layer kompenzační vrstva (voda)
compensation variable kompenzační proměnná
compensation zone kompenzační vrstva (voda)
compensations kompenzace
compensative vyrovnávající
compensative odškodňující
compensative kompenzující
compensative kompenzační
compensator kompenzátor
compensatory vyrovnávací
compensatory vyrovnávací, kompenzační, náhradní
compensatory kompenzační
compensatory maternity supplement vyrovnávací příspěvek v těhotenství a v mateřství
compere konferenciér
compete konkurovat
compete soupeřit
compete soutěžit
competed soutěžil
competed konkuroval
competence kompetence
competence schopnost
competence kvalifikace
competence způsobilost
competencies oprávnění
competencies kompetence
competency oprávnění
competency kompetence
competent kvalifikovaný
competent vhodný
competent způsobilý
competent schopný
competent oprávněný
competent kompetentní
competently kompetentně
competes soutěží
competes konkuruje
competing soupeřící
competing soutěžící
competing protichůdný
competing neslučitelný
competing konkurenční
competition závod
competition konkurence
competition soutěž
competition across the market konkurence napříč trhem
competition on the demand side konkurence na straně poptávky
competition on the supply side konkurence na straně nabídky
competitions soutěže
competitions konkurence
competitive kompetitivní
competitive závodní
competitive soutěžní
competitive soutěživý
competitive soutěžící
competitive konkurenční
competitive konkurenceschopný
competitive advantage konkurenční výhoda
competitive consumption bundles balíky kompetitivní spotřeby
competitive equilibrium konkurenční rovnováha
competitively soutěživě
competitively konkurenčně
competitiveness konkurenceschopnost
competiton soutěžení
competiton konkurs
competitor soutěžící
competitor závodník
competitor soupeř
competitor konkurent
competitors konkurenti
compherensive insurance komplexní pojištění
compilable kompilovatelný
compilation shrnutí
compilation kolekce
compilation kompilace
compilation složení
compilation sestavení
compilation sbírka
compilations kompilace
compile sestavit
compile kompilovat
compile přeložit
compiled zkompilovaný
compiled kompilovaný
compiler překladač
compilers kompilátory
compiles kompiluje
compiling kompilování
compiling sbirani
compiling zpracovavani
complacence spokojenost
complacence sebeuspokojení
complacence samolibost
complacency samolibost
complacent uspokojený
complacent samolibý
complacently uspokojivě
complacently samolibě
complaceny uspokojení
complaceny samolibost
complain reklamovat
complain stěžovat si
complain about postěžovat si
complainant žalobce
complainant stěžovatel
complained stěžoval si
complainer stěžující si osoba
complaining stěžuje
complaining stěžování
complainingly naříkavě
complains stížnosti
complaint reklamace
complaint žaloba
complaint stížnost
complaint nářek
complaint nemoc
complaint podnět
complaints stížnosti
complaisance ochota
complaisance vlídnost
complaisance úslužnost
complaisant ochotný
complement doplněk
complemental přídavný
complementarity komplementarita
complementarity doplnění
complementary komplementární
complementary doplňkový
complementary angles doplňkové úhly
complementary goods doplňkové zboží
complementary inputs doplňkové vstupy
complementary irrigation doplňková závlaha
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
complementation komplementace
complemented doplňoval
complements komplementy
completable kompletovatelný
complete naplnit
complete dokončený
complete hotový
complete kompletovat
complete vyplnit
complete úplný
complete splnit
complete naprostý
complete kompletní
complete doplnit
complete dokonalý
complete dohotovit
complete dodělat
complete celý
complete zakončit
complete ukončit
complete skončit
complete plný
complete končit
complete dokončovat
complete dokončit
complete underground wall úplná podzemní stěna
completed dokončil
completed dokončený
completed hotový
completely kompletně
completely dokonale
completely úplně
completely naprosto
completely zcela
completely plně
completely mixed system systém s ideálním promícháváním (hydrosystém)
completeness kompletnost
completeness kompletnost údajů
completeness úplnost
completeness check kontrola kompletnosti
completes kompletuje
completing doplňující
completing doplňkový
completing dodatkový
completion dovršení
completion dohotovení
completion kompletace
completion doplnění
completion dokončení
complex komplex
complex souhrn
complex komplikovaný
complex složený
complex spletitý
complex komplexní
complex soubor
complex složitý
complex amelioration souborné meliorace
complex fraction složený zlomek
complex number komplexní číslo
complex sentence souvětí podřadné
complexes komplexy
complexify zkomplikovat
complexion pleť
complexional pleťový
complexities složitosti
complexity komplikovanost
complexity komplexnost
complexity složitost
complexity obtížnost
complexity spletitost
complexly komplexně
compliance splnění
compliance dodržení
compliance vyhovění, svolení, harmonie
compliance vyhovění
compliance svolení
compliance shoda
compliance, continuous vyhovění, dlouhodobé
compliance, initial vyhovění, počáteční
compliancy povolnost
compliancy poddajnost
compliancy ochota
compliant povolný
compliant svolný
compliant ochotný
compliant vyhovující
complicate komplikovat
complicated komplikovaný
complicated spletitý
complicated zamotaný
complicated složitý
complicates komplikuje
complicating komplikující
complication komplikace
complications komplikace
complicit mající spoluvinu
complicity spolupachatelství
complicity spoluvina
complied vyhověl
complied splnil
complies splňuje
compliment poklona
compliment pochválit
compliment pochvala
compliment pocta
compliment kompliment
compliment lichotka
complimentary bezplatný
compliments komplimenty
compline poboznost
comply dostát
comply vyhovět
comply splňovat
comply splnit
comply with dodržet
complying vyhovující
component složka
component komponenta
components součásti
components komponenty
comport chovat se
compose sázet
compose uspořádat
compose urovnat
compose upravit
compose sepsat
compose komponovat
compose složit
compose skládat
compose oneself ovládnout se
compose oneself uklidnit se
composed soustředěný
composed vyrovnaný
composed klidný
composed složený
composed of složený z
composedly vyrovnaně
composedly klidně
composer skladatel
composer skladatelka
composers skladatelé
composing vytváření
composing skládání
composing komponování
composite složený
composite number složené číslo
compositeness složenost
composition složení
composition kompozice
composition skladba
composition sestavování
compositional kompoziční
compositions skladby
compositions sestavy
compositor typograf
compositor sazeč
compossible rights práva schopná platit spolu
compost kompost
composting kompostování
composting plant humusárna
composure vyrovnanost
compote kompot
compound sloučenina
compound ohrazené místo
compound směs
compound složení
compound smíchat
compound složitý
compound složenina
compound složený
compound interest složený úrok
compound interest úrok z úroků
compound interest složitý úrok
compoundable urovnatelný
compounded složil
compounded složený
compounding slučování
compounding sestavování
compounding sdružování
compounds složky
compounds sloučeniny
compounds kombinace
compounds směsi
comprehend pochopit
comprehend porozumět
comprehend obsahovat
comprehend chápat
comprehending chápání
comprehensibility srozumitelnost
comprehensible srozumitelný
comprehensible pochopitelný
comprehensibly srozumitelně
comprehension chápavost
comprehension porozumění
comprehension chápání
comprehension hutnost
comprehensive komplexní
comprehensive obsažný
comprehensive ucelený
comprehensive úplný
comprehensive všeobecný
comprehensive vyčerpávající
comprehensive zevrubný
comprehensive souhrnný
comprehensive obsáhlý
comprehensive measure všeobsáhlá míra
comprehensive school britská všeobecná střední škola
comprehensive school jednotná střední škola
comprehensively úplně
comprehensively naprosto
comprehensively komplexně
comprehensiveness rozsah
comprehensiveness úplnost
comprehensiveness obsáhlost
compress stlačit
compress komprimovat
compress obvaz
compressed komprimovaný
compressibility stlačitelnost
compressible stlačitelný
compressing stlačující
compressing komprimující
compression komprimace
compression stisknutí
compression stlačení
compression zhuštění
compression stlačování
compression propružení
compression komprese
compressional stlačující
compressive stlačující
compressor kompresor
comprise zahrnovat
comprise zahrnout
comprise obsahovat
comprised zahrnoval
comprised obsahoval
comprises zahrnuje
comprising zahrnující
comprising obsahující
compromise kompromitovat
compromise dohoda, smír
compromise uzavřít kompromis
compromise kompromis
compromise programming kompromisní tvorba programů
compromised udělal kompromis
compromised zpronevěřil
compromises kompromisy
compromising kompromitující
Compton Compton
comptroller kontrolor
compulsion přinucení
compulsion nutkání
compulsion nucení
compulsion donucení
compulsive nutkavý
compulsive nutící
compulsive nátlakový
compulsive chorobný
compulsive donucovací
compulsively neodolatelně
compulsiveness nutkavost
compulsorily nedobrovolně
compulsory nedobrovolný
compulsory nucený
compulsory obligatorní
compulsory povinný, nucený
compulsory povinný
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
compulsory reading povinná četba
compulsory school attendance povinná školní docházka
compunction výčitky
computability vypočitatelnost
computability vyčíslitelnost
computable vypočitatelný
computably vypočitetelně
computation výpočet
computation počítání
computational výpočetní
computationally výpočetně
computations výpočty
computative početní
compute vypočítat
computed vypočítaný
computer počítačový
computer počítač
Computer Aided Design počítačem podporované návrhářství
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
Computer Aided Instruction počítačem podporovaná výuka
Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba
computer graphics počítačová grafika
computer language strojový jazyk
computer literate počítače znalý
computer network počítačová síť
computer science počítačová věda
computer science informatika
computerisation komputerizace
computerisation automatizace
computerise komputerizovat
computerise digitalizovat
computerised komputerizovaný
computerised digitalizovaný
computerization komputerizace
computerize vybavovat počítači
computerized komputerizovaný
computerized automatizovaný
computers počítače
computes vypočítává
computing počítací
computing výpočet
comrade soudruh
comrade druh
comrade kamarád
comradely kamarádský
comrades soudruzi
comrades komunisti
comrades kamarádi
comradeship přátelství
con proti
con podvést
con obalamutit
con ošidit
con podfuk
con odsouzený
con man podvodník
Conakry hl.m. Guinea
Conant Conant
conation usilování
conative konativní
concatenate zřetězit
concatenate pospojovat
concatenated zřetězený
concatenates zřetězuje
concatenating zřetězování
concatenating zřetězení
concatenation zřetězení
concatenations zřetězení
concave vydutý
concave konkávní
concave bank konkávní břeh (toku)
concavity konkávnost
concavo concave bikonkávní
concavo convex dutovypuklý
concavo convex dvojvypuklý
conceal zatajit
conceal zakrývat
conceal utajit
conceal zakrýt
conceal zamaskovat
conceal skrývat
conceal tajit
conceal ukrýt
conceal skrýt
concealable zatajitelný
concealable utajitelný
concealed ukrýval
concealed zakrytý
concealed ukrytý
concealed utajeno
concealing utajování
concealment úkryt
concealment ukrytí
concealment zatajování
concealment utajení
concealment maskování
conceals utajuje
conceals zamlčuje
conceals skrývá
concede přiznat
concede připustit
conceded přiznaný
conceit ješitnost
conceit domýšlivost
conceit nafoukanost
conceited domýšlivý
conceivability představitelnost
conceivable myslitelný
conceivableness myslitelnost
conceivably myslitelně
conceive otěhotnět
conceive koncipovat
conceive představit si
conceive počínat
conceive počít
conceived počal
concentrate soustředit
concentrate on soustředit se na
concentrated koncentrovaný
concentrates koncentruje
concentrating koncentrující
concentration zhuštění
concentration soustřeďování
concentration soustředění
concentration koncentrace
concentration camp koncentrační tábor
concentration EC50 koncentrace EC50
concentration LC100 koncentrace LC100
concentration LC50 koncentrace LC50
concentration period doba koncentrace
concentrations koncentrace
concentrator koncentrátor
concentrator hutní závod
concentre zaměřit
concentric soustředěný
concentricity středovost
concentricity soustředěnost
concentricity koncentricita
Concepcion Concepcion
concept představa
concept koncept
concept koncepce
concept pojetí
concept pojem
conception představa
conception početí
conception pojetí
conception nápad
conception chápání
conception koncepce
conceptional abstraktní
conceptions koncepce
concepts koncepty
conceptual konceptuální
conceptualisation konceptualizace
conceptualise vytvořit pojem
conceptualising vytváření pojmu
conceptualism konceptualismus
conceptualization vymyšlení konceptu
conceptualize vytvořit pojem
conceptually pojmově
conceptually koncepčně
conceptus zárodek
concern záležitost
concern podnik
concern koncern
concern týkat se
concern starost
concern obava
concern o.s. with zabývat se
concerned zúčastněný
concerned znepokojený
concerned zaujatý
concerned zainteresovaný
concerned obavat se
concernedly zúčastněně
concerning ve věci
concerning pokud jde o
concerning co se týče
concerning týkající se
concerning ohledně
concerns týká se
concerns týče se
concert koncertní
concert koncert
concert soulad
concert shoda
concert souhra
concert grand koncertní křídlo
concert grand koncertní křídlo
concert grand piano koncertní křídlo
concert hall koncertní síň
concert hall síň
concert hall koncertní síň
concerted koncertoval
concerti koncert
concertina harmonika
concertina fold leporelo
concerto koncert
concertos koncerty
concerts koncerty
concession koncese
concession oprávnění
concession koncesovaný
concession povolení
concession úleva
concession sleva
concession koncese, oprávnění
concession výsada
concession ústupek
concession připuštění
concessionaire koncesionář
concessional ustupující
concessionary zlevněný
concessionary koncesionářský
concessionary koncesionář
concessions výsady
concessions ústupky
concessions oprávnění
concessive přípustkový
concierge recepční
conciliar konciliární
conciliate smířit
conciliation vyrovnání
conciliation smíření
conciliation usmíření
conciliator usmiřovatel
conciliatory smířlivý
conciliatory smírčí
concinnity elegance
concise zhuštěný
concise stručný
concisely stručně
conciseness výstižnost
concision zohavení
conclave tajná schůzka
conclave schůzka za zavřenými dveřmi
conclave konkláve
conclude ukončit
conclude usuzovat
conclude vyvodit
conclude vyjednat
conclude uzavřít
conclude přijít k názoru
conclude dohodnout
concluded zakončil
concluded vyvodil
concluded usoudil
concludes vyvozuje
concludes zakončuje
concludes vyjednává
concluding konečný
conclusion sjednání
conclusion vývod
conclusion uzavření
conclusion úsudek
conclusion závěr
conclusion and improvement assessment závěr a hodnocení zlepšení
conclusions vyvození
conclusions ukončení
conclusions závěry
conclusive přesvědčivý
conclusive průkazný
conclusive nezvratný
conclusive rozhodující
conclusively průkazně
conclusively nezvratně
conclusiveness přesvědčivost
conclusiveness nezvratnost
concoct vymyslet
concoct smísit
concoct sestavit
concoct osnovat
concocted vymyšlený
concocted namíchaný
concoction smíchání
concoction namíchání
concomitance koexistence
concomitance konkomitance
concomitans průvodní
concomitant průvodní
concord shoda
concord soulad
Concord hl.m. New Hampshire v USA
concordance soulad
concordance shoda
concordant souhlasný
concordant konkordantní
concordant harmonický
concordat konkordát
Concordia město Argentina
concort svornost
concourse nahromadění
concourse hala
concrescence srůst
concrete vybetonovat
concrete konkrétní
concrete betonovat
concrete beton
concrete betonový
concrete pump čerpadlo na betonovou směs
concrete system konkretní systém
concrete wall betonová zeď
concretely konkrétně
concretely hmatatelně
concreteness konkrétnost
concreting betonující
concreting betonování
concretion zhutňování
concretion konkrece
concretize konkretizovat
concubinage konkubinát
concubine konkubína
concupiscence žádostivost
concupiscence chtíč
concupiscent smyslný
concupiscent chlípný
concur souhlasit
concur shodovat se
concur být ve shodě
concur spolupůsobit
concurrence souběžnost
concurrence shoda
concurrence sbíhání
concurrence souhlas
concurrence souběh
concurrence spolupůsobení
concurrency souběžnost
concurrent souběžný
concurrently současně
concurrently souběžně
concuss otřást
concuss způsobit otřes mozku
concussion otřes
concussion otřes mozku
concussive otřesový
condemn určit k demolici
condemn odsoudit
condemnable zavrženíhodný
condemnation odsouzení
condemnatory odsuzující
condemned odsouzený
condemner zabavovatel majetku
condemning odsuzující
condemns zavrhuje
condemns odsuzuje
condensable kondenzovatelný
condensable zkapalnitelný
condensate kondenzát
condensation kondenzace
condense zkrátit
condense kondenzovat
condensed zhuštěný
condensed milk kondenzované mléko
condenser kondenzátor
condensing kondenzování
condensing kondenzační
condescend ráčit
condescend milostivě svolit
condescend chovat se povýšeně
condescend snížit se
condescending blahosklonný
condescendingly blahosklonně
condescension blahosklonnost
condign zasloužený
condiment koření
condition stav
condition kondice
condition postavení
condition podmínka
condition nemoc
conditional podmínečný
conditional podmiňovací
conditional podmíněný
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
conditionality podmínečnost
conditionally závisle
conditionally podmínečně
conditionals podmínky
conditioned podmíněný
conditioned reflex podmíněný reflex
conditioner kondicionér
conditioning upravování
conditioning kondicionování
conditioning klimatizace
conditioning formování
conditioning irrigation klimatizační závlaha
conditions vnější podmínky
conditions okolnosti
conditions podmínky
condole soucítit
condole kondolovat
condole projevit soustrast
condole with projevit soustrast
condoled projevil soustrast
condolence projev soustrasti
condolence soucítění
condolence soustrast
condolence kondolence
condom prezervativ
condom kondom
condom guma
condominium kondominium
condominium kondominát
condominium zakoupený byt
condoms prezervativy
condoms kondomy
condonable odpustitelný
condonation prominutí
condonation odpuštění
condone prominout
condone odpustit
condoned prominutý
condoned odpuštěný
condoning prominutí
condoning odpuštění
condor kondor
conduce vést
conduce přispívat
conducive vodivý
conducive vedoucí
conducive napomáhající
conduct provedení
conduct provozovat
conduct vést
conduct vedení
conduct řízení
conduct řídit
conduct provádět
conduct organizovat
conduct doprovod
conduct dirigovat
conduct jednání
conductance vodivost
conducted vedený
conducted vedl
conducted řídil
conducted provázen
conducted prováděl
conducted organizoval
conductibility vodivost
conductible voditelný
conducting vodicí
conducting vodivý
conducting vedení
conducting drain svodný drén
conducting drainage assembly drenážní souřad
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
conduction vodivost
conduction kondukce
conductive vodivý
conductivity vodivost
conductor vodič
conductor dirigent
conductor průvodčí
conductors dirigenti
conductors vodiče
conductress dirigentka
conduit vodovod
conduit trubka
conduit roura
conduit kanál
conduit potrubí
condustance vodivost
condyle kloubní hrbol
cone šiška
cone konický
cone homole
cone konus
cone kornout
cone kuželka
cone kužel
cone cells čípky
cone shaped kuželovitý
cones kužely
cones kornouty
cones čípky
Conestoga vůz dobyvatelů Ameriky
Conestoga wagon vůz dobyvatelů Ameriky
coney králík
confabulate hovořit
confabulation diskuse
confabulation porada
confabulation konfabulace
confect složit
confect sestavit
confection cukroví
confection připravovat z přísad
confectionary cukrářský
confectioner cukrář
confectioner´s cukrárna
confectionery cukrovinky
confectionery cukrářství
confectionery cukrářské zboží
confectionist obchodník s konfekcí
confederacy konfederace
confederate spojenec
confederate konfederovaný
confederate spolkový
confederate společník
confederation konfederace
confer radit se
confer jednat
confer udělit
confer with poradit se s
conferee účastník konfederace
conference konference
conferences konference
conferencing konferenční komunikace
conferment udělení
conferment propůjčení
conferred propůjčený
confers uděluje
confess vyzpovídat
confess zpovídat se
confess přiznat se
confess přiznávat
confess přiznat
confessed přiznaný
confessedly nepopíratelně
confesses přiznává
confesses doznává
confessing přiznání
confessing doznání
confession vyznání
confession doznání
confession zpověď
confession přiznání
confessional zpovědní
confessions přiznání
confessor zpovědník
confetti konfety
confidant důvěrník
confidante důvěrná přítelkyně
confide důvěřovat
confide svěřovat
confide svěřit
confide in důvěřovat
confided svěřil
confidence spolehnutí
confidence odvaha
confidence důvěrnost
confidence důvěra
confidence konfidence
confidence přesvědčení
confidence sebedůvěra
confidence smělost
confidence sebejistota
confidence man podvodník
confidence trick podvod
confidence trick zneužití důvěry
confident důvěřivý
confident důvěrník
confident přesvědčený
confident sebejistý
confident důvěryhodný
confident jistý
confident in spoléhající se
confidental důvěrné
confidentality soukromí
confidentality důvěrnost
confidential tajný
confidential důvěrný
confidentiality důvěrnost
confidentiality diskrétnost
confidentiality důvěrně
confidentiality mlčenlivost
confidentially tajně
confidentially důvěrně
confidently sebevědomě
confiding důvěrný
confidingly důvěrně
configurable nastavitelný
configurable konfigurovatelný
configuration nastavení
Configuration Konfigurace
configurations konfigurace
configure konfigurovat
configured nastaven