Slovník online
Anglicko český slovník online

A C - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"a c" - přejít k překladu


Český překlad sousloví a c můžete najít mezi následujícími překlady:

Anglicky Český překlad
(certificate of) no criminal record trestní bezúhonnost
a backup copy záložní kopie
a barefaced lie úmyslná lež
a basket case ruina
a basket case troska, ruina
a basket case zřícenina
a beehive of activity místo plné pracovitých lidí
a bit much trochu moc
a bit of coward kus zbabělce
a black mark černý puntík
a blackout (TV) úmyslné nevysílání TV
a blackout (war) zákaz svítit světlem
a bone to pick jablko sváru
a brick cihlový
a brick postavit z cihel
a brick cihla
a bull in a china shop slon v porcelánu
a bull in a china shop nemotorný člověk
a bull in a china shop neohrabanec
a bunch of malarkey hromada nesmyslů
a bunch of malarkey kupa keců
a bunch of malarkey hramada nesmyslů
a c klimatizace
a capella singing zpěv bez kapely
a cappella bez kapely
a cappella bez doprovodu
a cappella singing zpěv bez kapely
a case of ukázka něčeho
a case off vyztužit
a caution varovat
a caution výstraha
a caution opatrnost
a clean bill of health dobrý zdravotní stav
a cliffhanger napínavá hra
a close call těsný míček
a close call dostat se z něčeho jen tak tak
a close call unik o vlas
a close shave vyholení
a clutch hitter (baseball) první pálkující
a cold neosobní
a cold udělat něco bez přípravy, přímo
a cold v bezvědomí
a cold frigidní
a cold neosobný
a cold starý
a cold slabý
a cold vychladlý
a cold chladný
a cold studený
a cold rýma
a cold fish studený jak psí čumák
a cold fish suchar
a common thread obvyklá zápletka
a contract out on odměna na hlavu
a copy kopie
a couple pár
a couple of dvojice
a crash course kolizní kurz
a crush on náhlý pocit lásky
a crying shame smutná událost
a crying shame velká škoda
a cut above lepší výsledek
a cut up bavič
a dead certificate úmrtní list
a dickens of a time obtížný úkol
a dictionary slovník
a drop in the bucket malá část
a far cry daleko
a feather in your cap uznání za práci
a few bricks short of a full load nerozumný
a fighting chance férová šance
a fine toothed comb detailní zkoumání
a fleeting glance zběžný pohled
a foregone conclusion jasný výsledek
a full house (cards) dvojice a trojice v pokeru
a ghost of a chance mizivá šance
a going concern všetečné dítě
a horse of a different color odlišná záležitost
a hot ticket populární výrobek
a hot topic žhavé téma
a cheap drunk opilec, který toho moc nesnese
a checkup kontrola správnosti
a checkup vyšetření
a chicken in every pot dost jídla pro všechny rodiny
a chin wag nezávazná neformální konverzace, žvatlání
a chip off the old block jablko nepadlo daleko od stromu
a chunk of change hromada peněz
a la carte podle jídelníčku
a lick and a promise rychlý úklid
a little castle hrádek
a little thick příliš chvály
a loose cannon nevypočitatelný člověk
a lost cause zbytečná námaha
a lost cause ztracený plán
a lucky break hodně štěstí
a lucky streak řada výher
a man of the cloth farář
a match zápas
a mental block překážka v učení
a necktie party oběšení
a necktie party lynčování
a new broom sweeps clean nové kostě dobře mete
A Nice Day hezký den
a notch below ne tak dobrý
a nut case blázen
a pack of lies hromada lží
a party to crime pomoc při zločinu
a perfect stranger úplný cizinec
a pick me up životabudič
a picture obrázek
a picture is worth a thousand words obrázek sdělí více než text
a piece of cake lehký úkol
a piece of my mind mnou udělená kritika
a piece of news novinářská zpráva
a piece of piss lehký úkol
a piece of the action podíl na zisku
a piece of the action podíl na kořisti
a pinch of salt špetka soli
a pinch to grow an inch štípnutí oslavence narozenin
a pocket of resistance malá skupina odpůrců
a poker face tvář bez výrazu
a quick study rychlé studium
a quickie rychlá hra
a quickie rychlý sex
a rack police, regál
a redneck netolerantní osoba
a redneck buran
a rival company konkurenční firma
a sack of hammers těžký předmět
a sack of potatoes pytel brambor
a sad sack člověk nedotahující práci do konce
a sample of the cloth vzorek látky
a scandal is brewing mluví se o skandálu
a score to settle nevyřízený účet
a screw loose bláznivý
a sick building budova s vydýchaným vzduchem
a sitting duck snadný cíl
a slim chance malá šance
a soft touch osoba neumějící odmítnout
a speech projev
a stitch in time saves nine preventivní oprava
a sucker for punishment obětní beránek
a suicide pass (hockey) druh nahrávky v hokeji
a tough act to follow těžko napodobitelný výkon
a tough call těžké rozhodnutí
a touch of příznaky nějaké nemoci
a wake up call varování
a wild goose chase bezvýsledné pronásledování
a wild goose chase plýtvání časem
a word to the wise is sufficient porozumění klíčovému slovu
Aachen Aachen
aachoo hepčík
abaca manilské konopí
abaci počítadla
aback překvapen
aback zpět
aback vzadu
abacus počitadlo
abacuses počitadla
abasic abazický
abatement of a nuisance potírání zlořádů
abbacy opatství
ABC abeceda
abc abecední
abcoulomb coulomb
abdicate abdikovat
abdicated abdikoval
abdicated vzdal se funkce
abdication abdikace
abdication odstoupení z funkce
abdominal cavity břišní dutina
abdominal muscle břišní svaly
abduct unést
abducted unesen
abduction únos
abductions abdukce
abductions odtažení
abductions upažení
abductor únosce
abductors únosci
abducts odtahovat
abecedarian žák
abecedarian začátečník
abecedarian abecední
aberrance vyšinutí
aberrance odchylka
aberrance deviace
aberrancy poblouznění
aberrancy odchylka
abeyance latentní stav
abeyance nerozhodnutý stav
abeyance pozastavení
abeyance suspenze
abhorrence averze
abhorrence odpor
abhorrence zhnusení
abidance dodržování
abidance setrvávání
ability to search host schopnost vyhledat hostitele
abiogenetic abiogenetický
abiogenic landscape abiogenní krajina
abiotic environmental component abiotická složka prostředí
abiotic factor abiotický faktor
abject pokleslý
abject bídný
abject conditions bídné podmínky
abject despair nejhlubší zoufalství
abject imitation otrocká napodobenina
abject imitation otrocká imitace
abject misery nejhorší bída
abjection degradace
abjection skleslost
abjection ponížení
abjectly bídně
abjectness zavrženíhodnost
ABLE ACE Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment
able to compete konkurenceschopný
abnormal psychology psychopatologie
aborticide zabití plodu
about face čelem vzad
above and beyond the call of duty více než je očekáváno
aboveground nuclear testing nadzemní nukleární testování
abracadabra čárymáry
abrasion resistance pevnost v oděru
abrasive cloth brusné plátno
abreact odreagovat
abreaction odreagování
abridged multiplication zkrácené násobení
abscess hlíza
abscess absces
abscissa úsečka
abscissa abscisa
abscissa souřadnice
abscissae úsečka
abscission odříznutí
abscission odnětí
abscission oddělení
abscond uprchnout
abscond uniknout
absconder uprchlík před spravedlností
absconder uprchlík
absence absence
absence neúčast
absence nepřítomnost
absence neexistence
absence nedostatek
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absences nedostatky
absolute alcohol absolutní alkohol
absolute alcohol čistý alkohol
absolute biochemical oxidation úplná biochemická oxidace
absolute colorimetric intent absolutní kolorimetrický záměr
absolute command důrazný rozkaz
absolute monarchy absolutistická monarchie
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
absolute pitch absolutní výška
absorbed substance absorbát
absorbency absorpčnost
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
absorptance pohltivost
absorption coefficient koeficient absorpce
abstinence abstinence
abstract přehled
abstract resumé
abstract výtah
abstract odtažitý
abstract odstranit
abstract oddělit
abstract obsah
abstract abstraktní pojem
abstract abstraktní
abstract abstrahovat
abstract výpis
abstract expressionism abstraktní expresionismus
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
abstract noun abstraktní podstatné jméno
abstract system abstraktní systém
abstracted nepozorný
abstracted roztržitý
abstractedly roztržitě
abstractedly nepozorně
abstractedly nezávisle
abstractedly from nezávisle na
abstractedness roztržitost
abstraction abstrakce
abstractions abstrakce
abstractive abstrakční
abstractive use abstraktivní využití (vody)
abstractly abstraktně
abstractor dokumentátor
abstracts abstrakce
abundance abundance
abundance nadbytek
abundance hojnost
abundance of st. nadbytek
abutment arch krajní oblouk
AC střídavý proud
AC DC střídavý stejnosměrný proud
AC DC bisexuál
acacia akácie
acacia akát
acacia klovatina
acacia arabská guma
academe akademický
academia akademie
academian akademik
academic teoretický
academic akademik
academic vysokoškolský
academic vědecký
academic humanitní
academic akademický
academic degree akademický titul
academic freedom akademická svoboda
academic year školní rok
academic year akademický rok
academical vysokoškolský
academical akademický
academically akademicky
academician akademik
academics profesoři
academies akademie
academism akademismus
academy akademie
acanthus akant
Acapulco Acapulco
acariasis akarióza
acaricide akaricid
acarid roztoč
acariphage akarofág
acarpous sterilní
acatalectic akatalektický
acaudal bezocasý
acaudate bezocasý
acaustobiolith akaustobiolit
ACC Air Combat Command
acc of samu
acc of sama
accede vstoupit
accede přistoupit
accede nastoupit
accede to přistoupit na
accede to přistoupit k
accede to an office nastoupit do úřadu
accede to the throne nastoupit na trůn
accede with st. souhlasit s
acceded vstoupil
acceded souhlasil
acceded přistoupil
acceded nastoupil
accelerate uspíšit
accelerate zrychlovat
accelerate urychlovat
accelerate akcelerovat
accelerate zrychlit
accelerate urychlit
accelerated urychlen
accelerated zrychlený
accelerated erosion zrychlená eroze
accelerates akceleruje
accelerating urychlující
acceleration zrychlení
acceleration urychlení
acceleration akcelerace
accelerations zrychlení
accelerations urychlení
accelerative zrychlovací
accelerative urychlující
accelerative zrychlující
accelerator zrychlovač
accelerator urychlovač
accelerator akcelerátor
accelerator plynový pedál
accelerator pedal pedál plynu
accelerators akcelerátory
accelerometer akcelerometr
accent akcentovat
accent důraz
accent akcent
accent způsob výslovnosti
accent přizvukovat
accent přízvuk
accented zdůrazněný
accented nářeční
accents přízvuky
accents akcenty
accentual přízvučný
accentuate zdůraznit
accentuate akcentovat
accentuate vyzdvihnout
accentuate přízvukovat
accentuate zdůrazňovat
accentuated zdůrazněný
accentuated zvýrazněný
accentuated vyzdvižený
accentuation zdůraznění
accentuation vyzdvižení
accept uznávat
accept přijmout
accept přijímat
accept akceptovat
acceptability přijatelnost
acceptability principle. princip přijatelnosti
acceptable přípustný
acceptable přijatelný
acceptable daily intake přípustný denní příjem
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
acceptableness přijatelnost
acceptably přijatelně
acceptance přejímka
acceptance přijetí, souhlas
acceptance přijetí
acceptance souhlas
acceptance credit akceptační úvěr
acceptance of membership přijetí členství
acceptance of st. souhlas s
accepted přijatý
accepted přijato
accepted přijal
accepter příjemce
accepters příjemci
accepting přijímání
acceptor příjemce
acceptors příjemci
accepts přijímá
access přístup
Access chamber revizní šachta
access time čas přístupu
accessary spoluviník
accessary spolupachatel
accessed zpřístupněno
accesses přístupy
accessibility dosažitelnost
accessibility přístup
accessibility usnadnění
accessibility přístupnost
accessible dostupný
accessible přístupný
accessible dosažitelný
accessibly přístupně
accessing přistupování
accession přistoupení
accession přírůstek
accession vstoupení
accession nastoupení
accession to vstoupení do
accessories příslušenství
accessories doplňky
accessors přístupové mechanizmy
accessory vedlejší
accessory spoluviník
accessory spoluvinný
accessory spolupachatel
accessory přídavný
accessory doplňky
accessory dodatečný
accessory akcesorní
accessory příslušenství
accessory módní doplňky
accessory doplněk
accidence tvarosloví
accident úrazový
accident bouračka
accident náhoda
accident nehoda
accident neštěstí
accident havárie
accident insurance havarijní pojištění
accident prone smolařský
accidental neúmyslný
accidental nezaviněný
accidental náhodný
accidental nahodilý
accidental colors vedlejší barvy
accidental death smrtelný úraz
accidental injury zranění při úrazu
accidental water quality deterioration havarijní zhoršení jakosti vody
accidentally nahodile
accidentally náhodou
accidentally nechtěně
accidents nehody
ACCINTNET ACC Intelligence Network
accipiter krahujec
accipiter jestřáb
acclaim chvála
acclaim provolávat
acclaim pozdravovat
acclaim the winner pozdravovat jako vítěze
acclaimed vychvalovaný
acclaimed velebený
acclaiming provolávání
acclamation aklamace
acclamation aklimatizace
acclimate aklimatizovat
acclimated aklimatizovaný
acclimated aklimatizován
acclimating aklimatizování
acclimation aklimatizace
acclimation adaptace
acclimation přizpůsobení
acclimatisation aklimatizace
acclimatise aklimatizovat
acclimatised aklimatizoval
acclimatization aklimatizace
acclimatize přizpůsobit
acclimatize aklimatizovat
acclimatized přizpůsobil
acclimatized přizpůsobený
acclimatized aklimatizovaný
acclimatized aklimatizoval
acclivity sráz
accolade vyznamenání
accommodate akomodovat
accommodate vypomoci
accommodate urovnat
accommodate ubytovat
accommodate přizpůsobit
accommodate differences urovnat spory
accommodate to přizpůsobit
accommodated ubytoval
accommodates umístí
accommodating úslužný
accommodating výhodný
accommodating vstřícný
accommodating ochotný
accommodating vypomáhání
accommodation přizpůsobení
accommodation nocleh
accommodation ubytování
accommodative akomodační
accomodation ubytování
accomodation to přizpůsobení se
accompanied doprovozený
accompanied provázený
accompanied doprovázený
accompanies doprovází
accompaniment průvodní jev
accompaniment doprovod
accompanist doprovod
accompanist doprovázející osoba
accompany doprovodit
accompany provázet
accompany doprovázet
accompanying průvodní
accompanying doprovodný
accompanying doprovázející
accompanying raw material doprovodná surovina
accompanyist doprovázeč
accomplice spoluviník
accomplice spolupachatel
accomplish dovršit
accomplish dokázat
accomplish dokončit
accomplish splnit
accomplish uskutečňovat
accomplish vykonat
accomplish uskutečnit
accomplish provést
accomplish dosáhnout
accomplishable proveditelný
accomplished provedeno
accomplished splněný
accomplishment úspěch
accomplishment čin
accomplishment výsledek
accomplishment výkon
accomplishment vykonání
accomplishment uskutečnění
accomplishments úspěchy
accord smlouva
accord poskytnout
accord dohoda
accord souhlas
accord shoda
accord equal rights zrovnoprávnit
accord in v souhlasu s
accordance ve shodě
accordance konkordance
accordance shoda
accordant shodný
accorded vyhovoval
accorded udělený
accorded shodoval
accorded poskytnutý
according souhlasně
according podle
according v souladu
according dle
according to v souladu
according to podle
according to Hoyle podle Hoyla
accordingly podle dohody
accordingly podle toho
accordingly proto
accordingly tedy
accordingly v souladu s tím
accordion akordeon
accordion harmonika
accordionist harmonikář
accordions harmoniky
accords akordy
accost přistoupit
accost oslovit
accost obtěžovat
accosting souhlasení
accoucheuse porodní sestra
accoucheuse porodní bába
account vyúčtování
account zvažovat
account zpráva
account zúčtovat
account vyúčtovat
account účtovat
account počítání
account výčet
account účet
account konto
account vysvětlení
account for zodpovídat se
account for být poruchový
account for vyvádět
account for zlobit
account for zdůvodnit
account for zmařit
account for vysvětlovat
account for zahrnovat
account for sth činit
account statement výpis z účtu
accountability zodpovědnost
accountable zodpovědný
accountable vysvětlitelný
accountable odpovědný
accountable for odpovědný
accountable to odpovědný
accountable to sb. for st. odpovědný
accountably vysvětlitelně
accountancy účetnictví
accountant účetní
accountants účetní
accounted považován za
accounting vykazování
accounting účetnictví
accounting cost účetní náklady
accounting department účtárna
accounting entity účetní jednotka
accounting identity účetní identita
accounting price účetní cena
accounting profit účetní zisk
accounting system účetní systém
accounts účty
accounts payable závazky
accounts payable věřitelské účty
accounts payable účty věřitelů
accounts payable účty dodavatelů
accounts payable účty dluhů
accounts payable kreditní účty
accounts receivable pohledávky
accounts receivable účty dlužníků
accounts receivable nezaplacené účty
accounts receivable účty odběratelů
accoutre vystrojit
accoutred vystrojený
accoutrement náčiní
Accra hl.m. Ghana
accredit připisovat
accredit akreditovat
accredit to připisovat
accreditation akreditace
accreditation of study programmes akreditace studijních programů
accredited akreditován
accrete srůst
accreted přirostlý
accretion srůst
accretion přirůstání
accretive narůstající
accrual nárůst
accrual přírůstek
accruals nárůsty
accrue přirůst
accrue narůst
accrue přibýt, narůst
accrue akumulovat
accrue vzrůstat
accrue vzejít
accrue přirůstat
accrue připadnout
accrue připadat
accrue přibýt
accrue narůstat
accrue from vzejít z
accrued narostlý
accrued items dohadné položky
accrues narůstání
accruing časové rozlišení
acculturate asimilovat
acculturated přizpůsobený
acculturated asimilovaný
acculturated asimiloval
acculturation převzetí kultury
accumulate nahromadit se
accumulate nashromáždit
accumulate kupit
accumulate akumulovat
accumulate nahromadit
accumulated nahromaděný
accumulated akumulovaný
accumulated water energy akumulovaná vodní energie
accumulates hromadí
accumulates akumuluje
accumulating akumulující
accumulation hromadění
accumulation nakupení
accumulation nahromadění
accumulation akumulace
accumulation area akumulační oblast
accumulation coefficient kumulační koeficient (toxické látky)
accumulation of toxic substances kumulace toxických látek
accumulation pond akumulační rybník
accumulative kumulativní
accumulative akumulační
accumulator akumulátor
accuracy správnost
accuracy preciznost
accuracy přesnost
accurate precizní
accurate přesný
accurate trefný
accurately přesně
accursed zlořečený
accursed zpropadený
accursed zatracený
accursed prokletý
accursed proklatý
accursed mizerný
accurst zpropadený
accurst zatracený
accurst prokletý
accurst mizerný
accusal obvinění
accusation žaloba
accusation obviňování
accusation nařčení
accusation obžaloba
accusation obvinění
accusations obvinění
accusative akuzativní
accusative akuzativ
accusatorial obžalovací
accusatory žalující
accusatory obviňující
accuse obvinit
accuse nařknout
accuse vinit
accuse osočit
accuse obžalovat
accuse of obvinit z něčeho
accused obviněný
accused obžalovaný
accuser udavač
accuser žalobce
accuses obviňuje
accusing žalující
accusing vyčítavý
accusingly vyčítavě
accusive obviňující
accustom zvyknout
accustomed obvyklý
accustomed navyklý
accustomed zvyklý na
accustomed zvyklý
ace eso
ace in the hole skrytý trumf
ace Rimmer Eso Rimmer
acellular bezbuněčný
acentric excentrický
acerate jehlicovitý
acerb ostrý
acerbic kyselý
acerbity kousavost
acerbity jízlivost
acerbity trpkost
aces esa
acetabulum kloubní jamka
acetal acetal
acetaldehyde acetaldehyd
acetanilid acetanilid
acetate acetát
acetic octový
acetic acid kyselina octová
acetify kvasit
acetify zoctovatět
acetify zkysnout
acetify octovatět
acetone aceton
acetonemia acetonémie
acetonic acetonový
acetonuria acetonurie
acetose kyselý
acetose octový
AceTR Air core enhanced Turbo Rocket
acetyl acetyl
acetylene acetylén
acetylene tetrachloride acetylentetrachlorid
acetylenic nenasycený
acetylcholine acetylcholin
acetylsalicylic acid acylpyrin
acetylsalicylic acid kyselina acetylsalicylová
acicular jehlicovitý
acicular jehlovitý
acid kyselinový
acid kyselý
acid kyselina
acid capacity kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 2
acid capacity kyselinová (neutralizační) kapacita (KNK) (hydrochemie) 1
acid fast kyselinovzdorný
acid fast acidorezistentní
acid fermentation kyselé kvašení (kanalizace)
acid forming kyselinotvorný
acid free bez kyseliny
acid rain kyselý déšť
acid test test kyselosti
acidate okyselovat
acidic kyselý
acidification okyselování
acidification okyselení
acidified okyselený
acidify okyselovat
acidify okyselit
acidimetry acidimetrie
acidity acidita (vody)
acidity kyselost
acidly kysele
acidophile acidofil
acidophilic acidofilní
acidophilic organism acidofilní organismus
acidophilous acidofilní
acidophyte acidofyt
acidosis acidóza
acids kyseliny
acidulate okyselit
acidulated nakyslý
acidulent nakyslý
acidulous nakyslý
acidulous okyselený
acinar hroznovitý
acinar acinární
acinose acinózní
ack ack protiletadlový
ack ack protivzdušný
Ackerman Ackerman
Ackley Ackley
acknowledge přiznat
acknowledge potvrdit
acknowledge uznat
acknowledge uznávat
acknowledge vzít na vědomí
acknowledge kvitovat
acknowledged uznávaný
acknowledged přijímaný
acknowledged potvrzený
acknowledgement uznání
acknowledgement poděkování
acknowledgement potvrzení
acknowledgement ocenění
acknowledgements uznání
acknowledgements poděkování
acknowledges uznává
acknowledges děkuje
acknowledging uznání
acknowledgment přiznání
acknowledgment přijetí
acknowledgment uznání
acknowledgments uznání
ACLU American Civil Liberties Union
ACM Air Combat Maneuvering
acme vrchol
acme nejvyšší dosažitelný bod
ACME Společnost pro všechno
acne trudovitost
acne akné
acolyte průvodce
acolyte pomocník
Aconcagua nejvyšší hora jižní polokoule
Aconcagua nejvyšší hora And
aconite oměj
aconitine akonitin
acorn špička
acorn hrot
acorn žalud
acorns žaludy
acoustic akustický
acoustic insulation odhlučnění
acoustical zvukový
acoustical akusticky
acoustically akustický
acoustician akustičtí
acoustics akustika
acquaint seznámit
acquaint informovat
acquaint obeznámit
acquaintance známost
acquaintance obeznámenost
acquaintance zkušenost
acquaintance známá
acquaintance známý
acquaintances obeznámenosti
acquaintances známí
acquaintanceship známost
acquainted obeznámený
acquainted seznámený
acquiesce svolit
acquiesce smířit
acquiesced souhlasil
acquiesced přijal
acquiescence souhlas
acquiescent povolný
acquint vyznat se
acquirable dosáhnutelný
acquire dosáhnout
acquire nabýt
acquire získávat
acquire získat
acquire osvojit si
acquired získaný
acquired získán
acquired získal
Acquired Immune Deficiency Syndrome AIDS
acquired resistance to pesticides získaná odolnost organismu k pesticidům
acquirement nabytí
acquirement získání
acquirement akvizice
acquirement dosažení
acquirement vzdělání
acquirer nabyvatel
acquirers nabyvatelé
acquires získává
acquires nabývá
acquiring získávání
acquiring nabývání
acquisition získávání
acquisition získání
acquisition přírůstek
acquisition koupě
acquisition pořízení
acquisition přínos
acquisition akvizice
acquisition nabytí
acquisitive nenasytný
acquisitiveness hrabivost
acquit zprostit viny
acquit osvobodit
acquit zprostit
acquittal splacení
acquittance stvrzenka
acquittance kvitance
acquitted zproštěný
acquitted osvobozený
acre pole
acre akr
acreage výměra
acreage orná půda
acres akry
acrid trpký
acrid štiplavý
acridine akridin
acridity ostrost
acrimonious uštěpačný
acrimonious prudký
acrimoniously uštěpačně
acrimony zatrpklost
acrimony trpkost
acrimony rozhořčenost
acrimony příkrost
acrimony jízlivost
acrobat akrobat
acrobatic akrobatický
acrobatics akrobacie
acrobatics akrobaticky
acrobats akrobati
acrocyanosis akrocyanóza
acrolein akrolein
acromegaly akromegalie
acronym akronym
acronym zkratkové slovo
acronyms akronymy
acrophobia strach z velkých výšek
acropolis akropole
acrosome akrozom
across přes
across křížem
across napříč
across the board přes palubu
acrostic akrostich
acrylate akrylát
acrylic pryskyřičný
acrylic resin akrylová pryskyřice
acrylonitrile akrylonitril
ACS Aerospace Medicine Consultation Service
act projev
act zákon
act úkon
act sehrát
act působit
act akt
act postupovat
act zahrát
act skutek
act počínat si
act jednat
act jednání
act hrát
act dějství
act činit
act čin
act as zastupovat
act as vykonávat funkci
act as splňovat účel
act as působit jako
act as jednat jako
act as být činný jako
act like chovat se jako
act of God vyšší moc
act on zachovat se
act on chovat se
Act on the Residence of Foreign Nationals zákon o pobytu cizinců
act out vyjádřit
act the fool jančit
act the goat jančit
act up zlobit
act up gestikulovat
act up pracovat chybně
act upon postupovat podle
actable hratelný
ACTD Advanced Concept Technology Demonstration
acted jednal
ACTH adreno kortikotropní hormon
actin aktin
acting úřadující
acting herecké výkony
actinid aktinoid
actinide aktinid
actinism aktinismus
actinium aktinium
actinology aktinologie
actinometer aktinometr
actinometry aktinometrie
actinomycetes aktinomycety
actinomycosis aktinomykóza
action úkon
action žaloba
action pře
action jednání
action chod
action zákrok
action konání
action čin
action akční
action děj
action boj
action opatření
action činnost
action akce
action for failure to act žaloba proti nečinnosti
action radius akční radius
actionable žalovatelný
actionable trestný
actions akce
actions speak louder than words skutky jsou víc než slova
activate rozhýbat
activate aktivovat
activated aktivovaný
activated aktivován
activated carbon aktivní uhlí
activated carbon aktivovaný uhlík
activated sludge aktivovaný kal
activated sludge process aktivační proces
activated sludge treatment aktivace (kanalizace)
activates aktivuje
activating aktivující
activating aktivování
activation zapnutí
activation aktivace
activation system aktivační soustava
activator aktivátor
active čilý
active pohyblivý
active činný
active aktivní
active debts pohledávky
active chlorine aktivní chlor
active mass transport aktivní transport látky
active mass transport aktivní přenos látky
active pesticide component účinná látka pesticidu
active protection aktivní ochrana
active solar energy aktivní solární energie
active sport pohybový sport
active voice činný rod
actively aktivně
activism aktivismus
activist aktivista
activists aktivisté
activities činnosti
activities aktivity
activity ruch
activity činnost, čilost
activity živost
activity působnost
activity konání
activity čilost
activity činnost
activity aktivita
Acton Acton
actor herec
actors herci
actress herečka
actresses herečky
acts jedná
acts činy
acts akty
actual nynější
actual současný
actual skutečný, současný
actual dosavadní
actual skutečný
actual aktuální
actual growth skutečný hospodářský růst
actual life viz useful life
actual loss caused by harmful organism skutečná ztráta způsobená škodlivým organismem
actual pest fecundity skutečná plodnost škůdce
actual rights skutečná práva
actual state of affairs současný stav věcí
actual use skutečné používání
actualisation aktualizace
actualise uskutečnit
actualities fakta
actuality skutečnost
actuality realita
actuality aktualita
actuality aktuality
actualization aktualizace
actualize uskutečnit
actualize realizovat
actualized uskutečnil
actualized realizoval
actually ve skutečnosti
actually skutečně
actually opravdu
actually doopravdy
actually vlastně
actually aktuálně
actuarial pojistný
actuarial expactation matematická naděje
actuarial mathematics pojistná matematika
actuaries pojistní matematici
actuary pojistný odborník
actuary pojistný matematik
actuate vystavovat
actuate uvádět do pohybu
actuate spouštět
actuate působit
actuate pudit
actuate pohánět
actuate podněcovat
actuate ovládat
actuated ovládaný
actuated by hand ručně ovládaný
actuating hnací
actuating ovládací
actuating variable akční veličina
actuation pohon
actuation působení
actuator aktuátor
actuator akční člen
actuator regulátor
actuators akční členy
actus reus skutková podstata
acuity jasnost
acuity ostrost
acumen postřeh
acumen bystrost
acupressure akupunktura
acupuncture akupunktura
acupuncturist akupunkturista
acute náhlý
acute akutní
acute prudký
acute accent čárka
acute angle ostrý úhel
acute exposure akutní expozice
acute pain ostrá bolest
acute pesticide toxicity akutní toxicita pesticidu
acute problem naléhavý problém
acute sense of smell dobrý čich
acute shortage akutní nedostatek
acute sound ostrý zvuk
acute toxicity akutní toxicita
acute triangle ostroúhlý trojúhelník
acutely prudce
acuteness pronikavost
acuteness prudkost
acuteness ostrost
acuteness vážnost
acuteness akutnost
acutest nejostřejší
acyclic acyklický
acyclically acyklicky
acyclovir acyklovir
acylation acylace
ad agency reklamní agentura
ad campaign reklamní propagační kampaň
ad hoc jen pro tento případ
ad hoc na vyžádání, pouze pro tento případ
ad hoc jen pro tento případ, na vyžádání
adactylia adaktylie (nemoc) nevyvinutí prstů na rukou nebo nohou
adaptive expectations hypothesis hypotéza adaptivních očekávání
adaptive logic adaptivní logika
ADC Analog to Digital Converter
addict nadšenec
addict fanoušek
addict toxikoman
addict narkoman
addict to oddávat se (čemu), propadnout (čemu), holdovat (čemu) (např. zálibě, hudbě, ...)
addicted závislý
addicted be addicted to být závislý (na drogách, léčivech)
addicting návykový
addiction návyk
addiction závislost
addictive návykový
addictiveness návykovost
addicts narkomani
additional accident benefit připojištění
additional cost vícenáklady
additional documents to an application dodatky k žádosti
additional housing allowance doplatek na bydlení
additional charge příplatek
additional charge přirážka
additional charges náklady navíc
additional charges dodatečné náklady
adduce uvést
adduce reasons uvést důvody
adduced uvedeno
adduct adukt
adduct přitahovat
adduct otáčet dovnitř
adduction addukce
adduction přitažení
adductor sval přitahovač
adductor adduktor
adenocarcinoma adenokarcinom
adequacy přiměřenost
adhere closely pevně se držet
adherence věrnost
adherence lpění
adherence přilnavost
adherence to věrnost
adiabatic adiabatický
adiabatically adiabaticky
Adirondack hory ve státu New York
Adirondack Mountains hory ve státu New York
Adirondacks hory ve státu New York
adjacency přilehlost
adjacency sousedství
adjacency sousednost
adjacent vedlejší
adjacent sousedící
adjacent sousední
adjacent přilehlý
adjacent přiléhající
adjacent sides sousední strany
adjacently přilehle
adjectival příslovečný
adjectival adjektivní
adjective adjektivum
adjective adjektivní
adjective přídavné jméno
adjectives přídavná jména
adjoining protective dike vedlejší ochranná hráz
adjudicate přisoudit
adjudicate posuzovat
adjudicated rozhodoval
adjudicated přisoudil
adjudicated posuzoval
adjudicating přisuzující
adjudication rozhodnutí, rozsudek
adjudication rozsudek
adjudication rozhodnutí
adjudication posouzení
adjudication adjudikace
adjudicative posuzující
adjudicator soudce
adjudicator rozhodce
adjudicator posuzovatel
adjudicatory adjudikatorní
adjunct adjunkt
adjunction připojení
adjunction přidání
adjuncts přídavky
adjustable wrench francouzský klíč
administer a medicine podat lék
administer justice vykonávat spravedlnost
administer justice soudit
administrative action administrativní akce
administrative charges. administrativní poplatky
administrative infraction přestupek
Administrative Procedure Code správní řád
administrative proceedings správní řízení
administrative simplicity administrativní jednoduchost
admission entrance charge vstupní poplatek
admittance vstup
adolesce dospívat
adolescence adolescence
adolescence dospívání
adolescent pubertální
adolescent mládenec
adolescent jinoch
adolescent adolescent
adolescent jinošský
adolescent puberťák
adolescent dospívající člověk
adolescent mladistvý
adolescent dospívající
adolescents mladiství
adopted child osvojenec
adrenalectomy odnětí nadledvin
adrenocorticotrophic aCTH
adrenocorticotropic adrenokortikotropní
Adriatic jaderský
Adriatic Jadran
Adriatic adriatický
Adriatic Jaderské moře
Adriatic Sea Jadran
Adriatic Sea Jaderské moře
adsorbed substance SETadsorbát
adsorption water capacity adsorpční vodní kapacita
advance podporovat
advance prosazovat
advance postupovat vpřed
advance platit předem
advance zálohovat
advance pokročit
advance dát zálohu
advance navrhovat
advance záloha
advance postupovat
advance pokrok
advance dělat pokroky
advance booking předprodej
advance copy signální výtisk
advance deposit kauce
advance in předem
advance in napřed
advance payment akontace
advance tax zálohová daň
advanced pokrokový
advanced vyspělý
advanced moderní
advanced progresivní
advanced rozvinutý
advanced zvýšený
advanced zdokonalený
advanced pokročilý
advancement pokrok
advancement postup
advancement zdokonalení
advancement vývoj
advancement zlepšení
advancement povýšení
advancement vynález
advancements vynálezy
advances zálohy
advances postupuje
advancing postupování
advection přenos tepla
advection advekce
advection effect advekční jev
advective advektivní
adverbial participle přechodník
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
adverse claim protistrana
adverse claim protinárok
advertence upozornění
advertence soustředěnost
advice sdělení
advice ponaučení
advice pokyn
advice oznámení
advice avízo
advice rada
advice poradit
advice of credit dobropis
advice of delivery doručenka
advise her to try a drier climate doporučuji jí zkusit sušší prostředí
advise prudence raďte opatrně
advise them of the consequences poučte je o následcích
advocacy obhajování
advocacy advokacie
advocacy obhajoba
advocate zastánce
advocate obhájce
advocate zastávat se
advocate právní poradce
advocate obhajovat
advocate advokát
advocated obhajovaný
advocates právní poradci
advocating zastupování
AEDC Arnold Engineering Development Center
aero chlorination aerochlorace
aerobatic letecky akrobatický
aerobatics letecká akrobacie
aerobic aerobní
aerobic microorganism aerobní mikroorganismus
aerobic process aerobní proces
aerobic sludge stabilisation aerobní stabilizace kalu
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aerobically aerobně
aerobics aerobik
aerodynamic aerodynamický
aerodynamically aerodynamicky
aerodynamics aerodynamika
aeromechanic letecký mechanik
aeromechanics aeromechanika
aeronautical letecký
aeronautics vzduchoplavba
aeronautics letectví
aeronautics aviatika
aeronautics aeronautika
aerophilic microorganism aerofilní mikroorganismus
aerospace kosmický prostor
aerotolerant microorganism aerotolerantní mikroorganismus
aesthetic mající smysl pro krásu
aesthetic estetický
aesthetic damage estetická škoda
aesthetical estetický
aesthetically esteticky
aesthetician estetik
aestheticism estétství
aestheticism estetizmus
aesthetics estetika
AETC Air Education and Training Command
AFAICS As Far As I Can See
AFCEE Air Force Center for Environmental Excellence
AFCS Automatic Flight Control System
affect zasáhnout
affect zachvátit
affect dojmout
affect ovlivňovat
affect působit, ovlivnit
affect dojímat
affect afektovat
affect postihnout
affect působit
affect předstírat
affect ovlivnit
affectation afektovanost
affected ovlivněný
affected zasažený
affected ovlivnil
affected afektovaný
affected dotčený
affected předstíraný
affected strojený
affected ovlivněn
affected by st napadený čím
affected by st koho se něco týká
affected by st postižený čím
affected groundwater level ovlivněná hladina podzemní vody
affected sedimentation rušená sedimentace
affectedly afektovaně
affecting ovlivňující
affecting ovlivňování
affection záliba
affection rozrušení
affection ovlivnění
affection onemocnění
affection afekt
affection láska
affection zalíbení
affectionate oddaný
affectionate milující
affectionate něžný
affectionately oddaně
affectionateness náklonnost
affective efektivně
affects ovlivňuje
affiance zasnoubit
affianced zasnoubil
affirmative action opatření k zajištění rovnoprávnosti
affirmative action kladná akce
afflict soužit
afflict trápit
afflict rmoutit
afflict postihnout
afflicted postižený
afflicted by sth postižený (nemocí apod.)
afflicted with st. trpící (čím)
affliction utrpení
affliction strádání
affliction soužení
affliction neštěstí
affliction trápení
affluence nadbytek
affluence hojnost
affranchise osvobodit
affranchise zprostit
affricate afrikáta
aficionado nadšenec
aficionado hudební fanoušek
aficionado fanoušek býčích zápasů
AFL CIO americká federace práce a kongres průmyslových organizací
AFMC Air Force Materiel Command
Africa Afrika
Africa Africa
African Afričan
African africký
African American Africký Američan
africanise poafričtit
Africanization afrikanizace
Africanizations afrikanizace
africanize poafričtit
Africanize afrikanizovat
Africanized afrikanizovaný
Africanizes afrikanizuje
Africanizing afrikanizující
Africans Afričané
Afro American Afroameričan
Afro American afroamerický
Afrocentric afrocentrický
Afrocentrism afrocentrizmus
AFSFC Air Force Space Forcasting Center
AFSOC Air Force Special Operations Command
AFSPC Air Force Space Command
AFTAC Air Force Technical Applications Center
after effect důsledek
after effect následný efekt
after effect dodatečný
after effects následky
after school mimoškolní
after school školní družina
after the lapse of a century po uplynutí století
aftercare zotavovna
aftercare pooperační péče
afterdeck zadní paluba
aftereffect po efektu
aftereffect důsledek
aftereffects následky
aftershock následný otřes
agalactosis agalaktóza
agamic bezpohlavní
AGC Automatic Gain Control
age bracket vrstevníci
agencies agentury
agency zastoupení
agency kancelář
agency orgán
agency agentura, jednatelství
agency úřad
agency jednatelství
agency agentura
agency agreement příkazní smlouva
agency growth růst agentury
agenda control řízení agendy
agent provocateur agent provokatér
aggregate consumption agregovaná spotřeba
aggregate corporation korporace
aggregate demand curve křivka agregované poptávky
aggregate monthly income úhrnný měsíční příjem
aggregate supply curve křivka agregované nabídky
agnostic agnostik
agnostic agnostický
agnostic pochybovačný
agnosticism angosticismus
agnostics agnostikové
agoraphobic agorafobik
agoraphobic agorafobický
agranulocytosis agranulocytóza
agreement on completing a job dohoda o provedení práce
Agricola Agricola
agricultural zemědělský
agricultural amelioration zemědělské meliorace
agricultural and industrial landscape zemědělsko průmyslová krajina
agricultural and wooded landscape zemědělsko lesní krajina
agricultural ecology agroekologie
agricultural engineering agrotechnika
agricultural chemicals zemědělské chemikálie
agricultural landscape zemědělská krajina
agricultural meteorology agrometeorologie
agricultural solid waste tuhý zemědělský odpad
agriculturalist agrotechnik
agriculturally zemědělsky
agriculture zemědělský
agriculture zemědělství
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
agriculturist zemědělec
agriculturist agronom
agrobiocoenosis agrobiocenóza
agroecology agroekologie
agroecosystem agroekosystém
agrochemical agrochemický
agrochemistry agrochemie
agronomic zemědělský
agronomic agronomický
agronomical zemědělský
agronomical agronomický
agronomical technology agrotechnika
agronomics agronomie
agrophytocoenosis agrofytocenóza
agrotechnology agrotechnika
Aguascalientes město Mexiko
ahead of the curve mít lepší výkon
Achaean obyvatel starého Řecka
Achaeans obyvatelé starého Řecka
ache toužit
ache pociťovat bolest
ache bolení
ache bolet
ache bolest
ached bolel
achene nážka
aches touhy
aches bolesti
achievable dosažitelný
achieve dokázat
achieve docílit
achieve dokončit
achieve dosahovat
achieve dosáhnout
achieve st. dosáhnout
achieved dosáhl
achieved dosažený
achieved dokázaný
achievement dosažení
achievement významný čin
achievement výkon
achievement úspěch
achievements činy
achiever úspěšný člověk
achiever kdo něčeho dosáhl
achieves dokazuje
achieves dosahuje
achieving dosažení
achieving dokázání
Achilles Achilles
Achilles Achilles
Achilles heel Achilova pata
Achilles tendon Achilova šlacha
aching bolestivý
aching bolení
aching bolavý
achingly bolestivě
acholia acholie
achondroplasia achondroplazie
achromasia albinizmus
achromatic achromatický
achromatic bezbarvý
achromatism barvoslepost
achromatism achromatismus
achromatous bezbarvý
achromia achromie
achy bolavý
aide de camp pobočník
aichmophobia aichmofobie
aichmophobia strach z ostých předmětů
air compressor vzduchový kompresor
air condition klimatizovat
air condition klimatizace
air conditioned klimatizováno
air conditioned klimatizovaný
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační jednotka
air conditioner klimatizační zařízení
air conditioner klimatizační přístroj
air conditioning vzduchotechnika
air conditioning klimatizace
air conditioning klimatizace
air conduit větrací potrubí
air cooled vzduchem chlazeno
air curtain vzduchová bariéra
air force letecké síly
air force vojenské letectvo
air force letecká armáda
air force vojenské letectvo
air jacket plovací vesta
air jacket plovací vesta
air lock vzduchový uzávěr
air pocket vzduchová kapsa
air pollution point source bodový zdroj znečišťování ovzduší
air pollution source zdroj znečištění ovzduší
air pollution, emission reduction. znečištění ovzduší, redukce emisí
air protection act zákon o ochraně ovzduší před znečišťujícími látkami
Air Quality Act Air Quality Act
air space vzdušný prostor
air space vzdušný prostor
air ticket letenka
air toxics toxické látky v ovzduší
air traffic controller kontrolor leteckého provozu
aircraft letoun
aircraft letecký
aircraft letadlo
aircraft carrier letadlová loď
aircraftman vojín letectva
aircraftsman výrobce letounů
aircrew posádka letadla
airlock přetlaková komora
airplane ticket letenka
airscrew vrtule
airsick letecká nemoc
airsickness letadlová nemoc
airsickness nevolnost z létání
airsickness nevolnost za letu
airspace vzdušný prostor
airy condescension povýšená blahosklonnost
alacrity čilost
alacrity ochota
alacrity hbitost
alacrity horlivost
alacrity rozvernost
alarm clock budík
albacore malý tuňák
albacore druh makrely
albescent bělavý
Albrecht Albrecht
ALC Air Logistics Center
Alcatraz Alkatraz
Alcibiades athénský generál
ALCM Air Launched Cruise Missile
alcohol líh
alcohol alkohol
alcoholic alkoholový
alcoholic alkoholik
alcoholic alkoholický
alcoholic beverage lihovina
alcoholic beverages lihoviny
alcoholics alkoholici
alcoholism alkoholismus
alcoholism alkoholizmus
alcoholize alkoholizovat
alcohols alkoholy
Alcott Alcott
alcove přístěnek
alcove výklenek
alcove alkovna
Aldrich Aldrich
Alec mužské křestní jméno
alembic alembik
alembic alambik
alembic destilační přístroj
alexic alektický
algebra of logic boolovská algebra
algebra of logic algebra logiky
algebraic algebraicky
algebraic conjugate prostor funkcionálu
algebraic equation algebraická rovnice
algebraic number algebraické číslo
algebraic sum součet algebraicky
algebraical algebraicky
algebraically algebraicky
algicide algicid
algorithmic algoritmický
algorithmically algoritmicky
alchemic alchymický
alchemical alchymický
alchemist alchymista
alchemistic alchymistický
alchemistical alchymistický
alchemy alchymie
Alice eliška
Alice Alice
Alicia Alicia
alicyclic compound alicyklická sloučenina
alien influences cizí vlivy
aliens‘ police cizinecká policie
alimentary canal zažívací trakt
aliphatic alifatický
aliphatic mastný
aliphatic compound alifatická sloučenina
alkalic zásaditý
alkalic digestion alkalické vyhnívání (kanalizace)
alkaline reaction reakce alkalická
all American celoamerický
all at once pojednou
all at once najednou
all clear volno
all clear povolení k pokračování
all clear konec poplachu
all clear povolení k pokračování
all embracing všeobecný
all encompassing všeobsahující
all encompassing všeobecný
all hat and no cattle předstírání bohatství
all inclusive vše obsahující
all muscles no brains samý svaly, mozek nikde
all of a piece v jednom kuseJK
all spruced up oblečený do svátečního
all talk and no action samé řeči a žádná práce
all terrain vehicle terénní vozidlo
all the way to Egery and back cesta oklikou
all work and no play makes Jack a dull boy nepracuj příliš dlouho
all you can eat druh restaurace kam si zákazník zaplatí vstup a má všechno jídlo i pití zdarma
all you can eat samooblužná restaurace
allegiance věrnost
allegiance loajalita
allegoric alegorický
allegorical alegorický
allegorically alegoricky
allelic alelický
allergic alergický
allergically alergicky
alley cat toulavá kočka
alliance společenství
alliance spojení
alliance spolek
alliance spojenectví
alliance svazek
alliance aliance
alliances aliance
allocatable přidělitelný
allocate rozdělit
allocate umístit
allocate alokovat
allocate přidělit
allocate costs alokovat náklady
allocate funds přidělit prostředky
allocated přidělený
allocated přidělen
allocates alokuje
allocating přidělování
allocation rozdělení
allocation příděl
allocation přidělení
allocation alokace (promítnutí vlivů do dílčích operací)
allocation alokace
allocation of crops alokace plodin
allocation of livestock alokace domácího zvířectva
allocations příděly
allocator alokátor
allocator přidělovač
allocution alokuce
allochthonous cizorodý
allochthonous alochtonní
allochthonous microorganism alochtonní mikroorganismus
allochthonous water cizí voda
allomorphic alomorfní
allophonic alofonní
allotropic alotropický
allotropic mnohotvarý
allowance vyměřená částka
allowance stravné
allowance srážka
allowance renta
allowance přídavek
allowance odečet
allowance dovolení
allowance apanáž
allowance příděl
allowance udělení
allowance tolerance
allowance svolení
allowance příspěvek
allowance odpočet
allowance kapesné
allowance/benefit příspěvek
allowances přídavky
allowances dovolení
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
allspice nové koření
allspice jamajský pepř
allyl chloride allylchlorid
almanac almanach
almanac ročenka
alopecia holohlavost
alpaca alpaka
alpha particle alfa částice
alphabetic abecední
alphabetical abecedně
alphabetical file abecední sestava
alphabetical order abecední pořadí
alphabetical order abecední řazení
alphabetically abecedně
alphameric alfanumerický
alphamerical abecedně číslicový
alphanumeric alfanumerický
alphanumerical alfanumerický
alphanumerical data alfanumerická data
alphanumerically alfanumericky
alpine accentor pěvuška podhorní
Alpine Chough kavče žlutozobé
altarpiece oltářní obraz
altercate hádat se
altercate hašteřit se
altercation hádka
alternating current střídavý proud
alternative agriculture alternativní zemědělství
alternative medicine alternativní medicína
alternative sentencing alternativní trest
altruistic nezištný
altruistic altruistický
altruistically obětavě
altruistically altruisticky
amaurotic slepý
ambiance atmosféra prostředí
ambience atmosféra
ambience prostředí
ambient condition normální podmínky
ambitrophic microorganism ambitrofní mikroorganismus
ambivalence kolísání
ambivalence rozpornost
ambivalence rozpolcenost
ambulance záchranka
ambulance lazaret
ambulance ambulance
ambulance sanitka
ambulances sanitky
ambulances ambulance
ambuscade léčka
ambuscade přepadnout
AMC Air Mobility Command
amerce pokutovat
America Amerika
America America
America at war Amerika ve válce
American indiánský
American američanka
American American
American Američan
American Americký
American dream Americký sen
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
American film americký film
American football americký fotbal
American Indian Americký Indián
American man Američan
American plan Americký plán
American Revolution Americká revoluce
American Samoa Americká Samoa
American Sign Language americká znaková řeč
American woman Američanka
Americana město Brazílie
Americanism amerikanismus
Americanism Amerikanizmus
Americanization amerikanizace
Americanizations Amerikanizace
Americanize amerikanizovat
Americanizer amerikanizovatel
Americanizers amerikanizovatelé
Americanizes amerikanizuje
Americans Američané
Americans původní obyvatelé USA
americium americium
amicability smírnost
amicable přátelský
amicableness přátelství
amicably smírně
amine compound aminosloučenina
amino acid aminokyselina
AMLCD Active Matrix Liquid Crystal Display
ammoniac amoniakový
ammoniac čpavkový
ammoniacal čpavkový
ammoniacal amoniakový
ammonification amonifikace
ammonifying microorganism amonizační mikroorganismus
ammonium carbonate uhličitan amonný
ammonium chloride chlorid amonný
amnesiac člověk v bezvědomí
amniocentesis amniocetéza
amniocentesis napíchnutí plodové vody
amniotic amniotický
amniotic fluid plodová voda
amoebic amébovitý
amoebic amébový
amorphous substance amorfní látka
amount to CZK 20,000 dosahovat výše 20 000 Kč
ampere second coulomb
ampere second ampérsekunda
amphitheatric amfiteátr
amphitheatrical amfiteatrální
amphoteric amfoterní
ampicillin ampicilin
amplification rozvedení
amplification zesílení
amuck amok
amylaceous škrobovitý
amylaceous škrobnatý
amylolytic microorganism amylolytický mikroorganismus
an ace up your sleeve trumf v rukávu
an apple a day keeps the doctor away ovoce léčí
an director výtvarník
an ounce of prevention is worth a pound of cure prevence závady je levnější než oprava
anabatic vzestupný
anabatic anabatický
anabolic anabolikum
anabolic steroid anabolický steroid
anacoluthon anakolut
anaconda anakonda
anacondas anakondy
Anacreon Anakreón
Anacreon Anacreon
anaemic chudokrevný
anaerobic anaerobní
anaerobic microorganism anaerobní mikroorganismus
anaerobic process anaerobní proces
anaerobically anaerobicky
anaesthetic umrtvující
anaesthetic narkotický
anaesthetic anestetikum
anaesthetic anestézie
anaesthetic umrtvující anestetikum
anagrammatic anagramatický
anachronism přežitek
anachronism anachronismus
anachronisms přežitky
anachronistic anachronistický
anachronistic anachronický
anachronistically anachronisticky
analgesic analgetický
analgetic analgetický
analgetic analgetikum
analog computer analogový počítač
analogical analogický
analogically analogicky
analytic analyticky
analytic analytická
analytic dispersion analytická disperze
analytical analyticky
analytically analyticky
analytics analytika
anamorphic deformovaný
anaphoric anaforický
anaphorically anaforický
anaphrodisiac anafrodiziakální
anaphylactic anafylaktický
anarchic anarchický
anarchical anarchistický
anarchism anarchizmus
anarchist anarchista
anarchistic anarchistický
anarchists anarchisté
anarchy bezvládí
anarchy chaos
anarchy zmatek
anarchy anarchie
anasarca vodnatelnost
anastomotic spojující
anatomic anatomický
anatomical anatomický
anatomically anatomicky
ancestor předchůdce
ancestor praotec
ancestor předek
ancestors předci
ancestral po předcích
ancestrally po předcích
ancestress pramáti
ancestry původ
ancient antický
ancient odvěký
ancient dávnověký
ancient pradávný
ancient prastarý
ancient starobylý
ancient starý
ancient starověký
ancient starodávný
Ancient Monument Ancient Monument
anciently v antice
ancients staré národy
ancillary pomocný
ancillary expenses vícenáklady
ancillary input pomocný vstup
ancillary input vstup pomocného materiálu
ancillary material pomocný materiál
ancon konzola
and vice versa a obracne , a naopak
androgenic androgenní
anecdotal anekdotický
anecdotal neoficiální
anecdotally anekdoticky
anecdote anekdota
anecdotes anekdoty
anecdotic anekdotický
anecdotical anekdotický
anecdotist znalec anekdot
anecumene anekumena
anechoic zvukově izolovaný
anechoic chamber bezodrazová komora
anemic chudokrevný
anemic anemický
anencephalic ancefalický
anesthetic anestetický
anesthetically anesteticky
aneurismatic aneuryzmatický
angelic andělský
angelica andělika
angelical andělský
angina pectoris angína pektoris
angle brace pásek
angle brace výztuha
angle brace koutová rozpěra
angle bracket úhlová závorka
Anglican anglikán
Anglican anglikánský
Anglican anglický
Anglicanism druh protestanství
anglicize poangličtit
Anglo American angloamerický
angular frequency úhlová frekvence
anchegonium zárodečník
anchor upevnit
anchor kotevní
anchor zakotvit
anchor ukotvit
anchor připoutat
anchor kotvit
anchor kotva
anchor you podržet tě
anchor you ujistit tě
anchorage kotevné
anchorage kotviště
anchorage ukotvení
anchore kotvit
anchored zakotvený
anchored ukotvený
anchored připevněný
anchored kotvený
anchorite poustevník
anchorman moderátor
anchors kotvy
anchorwoman moderátorka
anchovies ančovičky
anchovies sardele
anchovy sardel
anchovy ančovička
anchusa pilát
anchylosis ankylóza
animated cartoon animovaný film
anion exchanger anex
anionic aniontový
anisotropic anizotropní
annoucement oznámení
annoucement prohlášení
annoucement sdělení
annoucement vyhlášení
annoucement zpráva
announce prohlásit
announce prohlašovat
announce oznamovat
announce oznámit
announce ohlásit
announce oneself přihlásit se
announce oneself ohlásit se
announce oneself hlásit se
announced oznámený
announced oznámil
announced sdělili
announced ohlásili
announced prohlašovat
announcement oznámení, prohlášení
announcement prohlášení
announcement zpráva
announcement oznámení
announcements zprávy
announcer hlasatel
announces oznamuje
announcing vyhlášení
announcing prohlašování
announcing prohlášení
announcing oznámení
annoyance mrzutost
annoyance nepříjemnost
annoyance rozmrzelost
annoyance obtíž
annual income roční příjem
annunciate vyhlásit
annunciated vyhlásil
annunciation zvěstování
annunciation prohlášení
annunciator oznamovatel
annunciator hlasatel
annunciator signalizátor
anodic anodový
anomic odcizený
anomic anomický
anorectic bez chuti k jídlu
anorectic anorektický
anorexic anorektický
another nail in your coffin další cigareta
answer back odmlouvat
answering machine záznamník
answering machine telefonní záznamník
antacid antacidum
antacid prostředek neutralizující kyselinu
antacids antacida
antagonism of toxic effect antagonismus toxického účinku
antagonistic protichůdný
antagonistic antagonistický
antagonistic relation antagonistický vztah (mikrobiologie)
antarctic antartický
antarctic jižní
antarctic antarktida
Antarctic Antarktický
Antarctic Circle jižní polární kruh
Antarctic Ocean Antarktický oceán
Antarctic Treaty Antarctic Treaty
Antarctica Antarktida
antecedence priorita
antecedence přednost
antecedence precedence
antecedency priorita
antecedent prekurzor
antecedent předchůdce
antecedents předchůdci
antecedents předci
antechamber předpokoj
anthelmintic protihlístový
anthracene antracen
anthracite antracit
anthracitic antracitový
anthracosis antrakóza
anthropic týkající se vývoje člověka
anthropic antropogenetický
anthropic influence antropický vliv
anthropic zoocoenosis antropická zoocenóza
anthropocentric antropocentrický
anthropoecological system antropoekologický systém
anthropoecology antropoekologie
anthropoecosystem antropoekosystém
anthropogenic antropogenní
anthropogenic air pollution source antropogenní zdroj znečišťování ovzduší
anthropogenic erosion antropogenní eroze
anthropogenic factor antropogenní faktor
anthropogenic impact on landscape antropogenní působení na krajinu
anthropogenic landscape antropogenní krajina
anthropogenic landscape alteration antropogenní změna krajiny
anthropogenic phenomenon antropogenní jev
anthropogenic pollution source antropogenní zdroj znečištění
anthropological antropologický
anthropometric antropometrický
anthropomorphic antropomorfní
anthropophilic organism antropofilní organismus
anti acid antacid
anti aircraft protiletecký
anti aircraft protivzdušný
anti American protiamerický
anti clockwise levotočivý
anti fascist antifašista
anti imperialistic protiimperialistický
anti nuclear protinukleární
anti racist protirasistický
anti Semitic antisemitský
anti social protispolečenský
antiaccidental measure protihavarijní opatření
antiacid antacid
antiaircraft protiletecký
antiaircraft protivzdušný
antibacterial antibakteriální
antiballistic missile protibalistická raketa
antibiotic antibiotikum
antibiotic antibiotický
antibiotics antibiotika
antic groteskní
antic fraška
antic šašek
anticancer protirakovinný
anticipant očekávající
anticipate předvídat, předejít
anticipate anticipovat
anticipate předvídat
anticipate očekávat
anticipate předejít
anticipated předpokládaný
anticipated očekávaný
anticipated inflation předvídaná inflace
anticipated revenue předpokládaný příjem
anticipates tuší
anticipates předvídá
anticipates očekává
anticipates anticipuje
anticipating tušení
anticipating očekávání
anticipation anticipace
anticipation očekávání
anticipative očekávající
anticipatory anticipační
anticipatory předběžný
anticipatory compliance. anticipační vyhovění
anticipatory policy response. reakce anticipačními opatřeními
anticlerical protiklerikální
anticlimax vystřízlivění
anticlimax rozčarování
anticline antiklinála
anticlockwise proti směru hodinových ručiček
anticoagulant antikoagulant
anticoagulative antikoagulační
anticoincident neshodný
anticoincident nesouhlasný
anticommunist protikomunistický
anticommunist antikomunista
anticompetitive protikonkurenční
antics šaškoviny
antics antika
anticyclone anticyklóna
anticyclone tlaková výše
anticyclonic anticyklování
antidemocratic protidemokratický
antidiuretic antidiuretický
antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop
antierosion soil conservation protierozní ochrana půdy
antierosion soil protection protierozní ochrana půdy
antifascist antifašista
antifascist protifašistický
antiferromagnetic antiferomagnetický
antiflood protective structure bezpečnostní protipovodňová stavba
antigenic antigenní
antigenicity antigenita
antigenicity antigennost
Antichrist antikrist
antiknock antidetonátor
antimagnetic nezmagnetovatelný
antimagnetic antimagnetický
antimicrobial antimikrobiální
antimonic antimoničný
antinuclear protinukleární
antinuclear protiatomový
Antioch město v Turecku
antiparticle antičástice
antipathetic nepřátelský
antipathetic antipatický
antipyretic protihorečný
antipyretic antipyretický
antiracist protirasistický
antiresonance antirezonance
antisemitic antisemitský
antiseptic antiseptický
antiseptic agent antiseptikum
antiseptically antisepticky
antisocial protisociální
antisocial nesociální
antisocial protispolečenský
antisocial asociální
antispasmodic antispazmodický
antispasmodic protikřečový
antistatic antistatický
antisymmetric nesymetrický
antithetic protichůdný
antithetic antitetický
antithetic protikladný
antithetical protikladný
antithetical protichůdný
antithetical jsoucí v rozporu
antithetically jsoucí v rozporu
antitoxic antitoxický
antitrust policy protitrustová politika
antivivisectionist odpůrce vivisekce
anuric anurický
anxiolytic anxiolytikum
anyplace kdekoli
anyplace jakékoliv místo
aortic tepenný
aortic aortální
APAC All Praise And Credit
apace spěšně
Apache Apache
Apache Apač
Apaches Apači
apartment block bytový dům
apathetic lhostejný
apathetic apatický
apathetic bez zájmu
APCA asociace pro kontrolu znečištění ovzduší
aperiodic aperiodický
aperiodic neperiodický
aperiodicity nepravidelnost
aphasic afatický
aphicide aficid
aphoristic aforistický
aphotic afotický
aphotic zone afotická vrstva
aphrodisiac afrodiziakum
aphrodisiac afrodiziakální
aphytic afytický
aphytic zone afytická oblast
apical apikální
apical hrotový
apical vrcholový
apical bud vrcholový pupen
apices vrcholy
apicultural včelařský
apiculture včelařství
apiece za kus
aplanatic aplanatický
apocalypse apokalypsa
apocalyptic apokalyptický
apocalyptical apokalyptický
apocalyptical strašný
apocopate apokopovat
apocope apokopa
apocope amputace
apocrine apokrinní
apocrypha apokryfy
apocrypha apokryf
apocrypha padělek
apocryphal apokryfní
apocryphal vymyšlený
apocryphal apokryfický
apodictic demonstrovatelný
apolitical nepolitický
apolitically nepoliticky
apologetic omluvný
apologetically omluvně
apologetically kajícně
apologetics apologetika
apoplectic mrtvicový
apoplectic apoplektický
apostolic apoštolský
apothecary lékárník
apparatchik aparátník
apparent defect zjevná vada
Appeal Commission on Residence of Foreign Nationals Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců
appearance zjev
appearance vzezření
appearance vystoupení
appearance zevnějšek
appearance vzhled
appearance podoba
appearance objevení se
appearances vzhledy
appearances vystoupení
appearances podoby
appearence vzhled
appearence vydání
appearence publikace
appearence dostavení se
appendices dodatky
appendicitis zánět slepého střeva
appetence žádostivost
appetence chtíč
appetency žádostivost
appetency chtíč
apple core ohryzek
apple juice mošt
applecart vůz na ovoce
applejack jablečný koňak
applesauce jablečný kompot
appliance aparát
appliance zařízení
appliance strojek
appliance spotřebič
appliance přístroj
appliance stocks zásoby zařízení
appliances spotřebiče
appliances přístroje
applicability použitelnost
applicable aplikovatelný
applicable upotřebitelný
applicable příslušný
applicable vhodný
applicable použitelný
applicable to vhodný pro
applicably použitelně
applicably vhodně
applicably příslušně
applicant uchazeč
applicant žadatel
applicant for international protection žadatel o mezinárodní ochranu
applicants žadatelé
applicants kandidáti
applicants uchazeči
application užití
application použití
application aplikační program
application přihláška
application žádost
application program
application aplikace
application of pesticide aerosols použití pesticidních aerosolů
applicative příslušný
applicative praktický
applicator štěteček
applicator aplikátor
applicator kosmetický aplikátor
applicator štětec
applied mathematics aplikovaná matematika
appoint a committee jmenovat výbor
appreciable znatelný
appreciable ocenitelný
appreciably znatelně
appreciably patrně
appreciate ohodnotit
appreciate shodnocovat se
appreciate uvědomovat si
appreciate uvědomit si
appreciate získat na hodnotě, ocenit
appreciate docenit
appreciate vážit si
appreciate uznávat
appreciate uznat
appreciate stoupnout
appreciate oceňovat
appreciate ocenit
appreciate hodnotit
appreciated ohodnotil
appreciated uspokojující
appreciated oceněný
appreciates oceňuje
appreciating ocenění
appreciation vděčnost
appreciation uznání
appreciation porozumění
appreciation hodnocení
appreciation zhodnocení uznání
appreciation stoupnutí v ceně
appreciation ocenění
appreciation of a currency zhodnocení (apreciace) měny
appreciative vděčný
appreciatively vděčně
appreciatory uznalý
appreciatory vnímavý
appreciatory vnímající
appreciatory vděčný
apprentice učeň
apprentice nováček
apprentices učedníci
apprenticeship učení
apprenticeship učňovství
apprenticeship učňovský
approach příjezd
approach přiblížit
approach přibližování
approach aproximovat
approach přistoupit k
approach postoj
approach blížit se k
approach přistoupit
approach přikročit
approach blížení
approach koncepce
approach cesta
approach postup
approach příchod
approach přistupovat
approach přístup
approach přiblížit se k
approach přiblížení
approach pojetí
approach obrátit se na
approach blížit se
approachability přístupnost
approachability vlídnost
approachable přístupný
approached přijel
approached přišel
approached přiblížil se
approaches přistupuje
approaches přijíždí
approaches přichází
approaches blíží se
approaching blížící se
approaching přibližuje
appurtenance příslušenství
appurtenance přináležitost
appurtenances příslušenství
appurtenances náležitosti
apricot meruňka
apricots meruňky
AQCR oblast kontroly kvality ovzduší
aquaculture akvakultura
aquatic vodní
Aquatic Warbler rákosník ostřicový
aquatics vodní sporty
aqueduct akvadukt
aqueducts akvadukty
aquiculture hydroponie
Arabian camel velbloud jednohrbý
Arabic arabština
Arabic arabský
Arabic numeral arabské číslo
Arabic numerals arabské číslice
araceous patřící do rostlinné čeledi áronovitých
arachnid pavoukovec
arachnoid pavučinovitý
arachnophobia arachnofobie
arachnophobia strach z pavouků
arbitrage condition arbitrážní podmínka
arbitration clause rozhodčí doložka
arborescent stromovitý
arborescent rozvětvený
arboricide arboricid
arboriculture pěstování stromů
arboriculturist pěstitel stromů
arc oblouk
arc geometrický oblouk
arc lamp oblouková lampa
arcade podloubí
Arcadia část Řecka
arcana tajemství
arcana elixír
arcane tajemný
arcanely tajemně
arcaneness tajemnost
arcanum tajemství
arcanum arkánum
arcs oblouky
arcsine arkussinus
arctangent arkustangens
Arctic Severní ledový oceán
arctic arktický
Arctic Circle severní polární kruh
Arctic Ocean Arktický oceán
Arctic Redpoll Čečetka bělavá
arctic skua chaluha příživná
arctic tern rybák dlouhoocasý
Arcturus název hvězdy
ardency vášeň
ardency zápal
area code směrové číslo
area of species areál druhu
Area Source oblastní (plošný) zdroj
areal capacity of irrigation set plošná výkonnost závlahové soupravy
arenaceous písečný
arenaceous písčitý
areometric method hustoměrná metoda (hydropedologie)
argentic stříbrnatý
argillaceous jílový
argillaceous jílovitý
arch klenout
arch vyklenutí
arch oblouk
arch klenba
arch vyklenout
arch enemy úhlavní nepřítel
arch over zastřešovat
archaeologic archeologický
archaeological archeologický
archaeological monument archeologická památka
archaeologically archeologicky
archaeologist archeoložka
archaeologist archeolog
archaeology archeologie
archaeopteryx archeopteryx
archaic starobylý
archaic zastaralý
archaic archaický
archaically archaicky
archaism archaizmus
archaistic archaický
archangel archanděl
archbishop arcibiskup
archbishopric arcibiskupství
archdeacon arcijáhen
archdeaconry arcijáhenství
archdiocese arcidiecéze
archdiocese archdiecéze
archducal arcivévodský
archduchess arcivévodkyně
archduchy velkovévodství
archduchy arcivévodství
archduke arcivévoda
arched klenutý
archene nažka
archenemy ďábel
archenemy úhlavní nepřítel
archeologic archeologický
archeological archeologický
archeology archeologie
archer lukostřelec
archer lučištník
archers lučištníci
archery lukostřelba
arches oblouky
archetypal typický
archetypal archetypní
archetype archetyp
archetype typický příklad
archetypical typický
Archibald Archibald
archidiaconal arcijáhenský
Archie Archie
archiepiscopal arcibiskupský
Archimedes řecký matematik
arching vypouklý
archipelago souostroví
archipelagoes souostroví
architect stavitel
architect architektka
architect architekt
architectonic architektonický
architectonics architektonika
architects architekti
architectural stavitelský
architectural architektonický
architectural concrete pohledový beton
architecturally stavitelsky
architecturally architektonicky
architecture stavitelství
architecture architektura
architectures architektury
architrave epistyl
architrave architráv
archival archivní
archival science archivnictví
archive archivní
archive archivovat
archive archiv
archived archivovaný
archives archiv
archives archívy
archiving archivace
archiving archivování
archivist archivář
archly klenutě
archness drzost
archness troufalost
archon starořecký úředník
archon archón
archpriest arcikněz
archway podloubí
archway klenuté podloubí
aristocracy aristokracie
aristocrat šlechtic
aristocrat aristokrat
aristocratic šlechtický
aristocratic aristokratický
aristocratically aristokraticky
aristocrats aristokrati
arithmetic početní
arithmetic počty
arithmetic aritmetika
arithmetic mean aritmetický průměr
arithmetical aritmetický
arithmetical matematický
arithmetically matematicky
arithmetician matematik
arithmetician počtář
ark of the covenant archa úmluvy
armed forces ozbrojené síly
armed services ozbrojené služby
armchair teoretický
armchair křeslo
armchair lenoška
armistice příměří
Armistice Day Den příměří
armoured car obrněný vůz
armoured vehicle obrněné vozidlo
arms close the body připažit
arms control kontrola zbrojení
arms race závody ve zbrojení
arnica arnika
aromatic vonný
aromatic voňavý
aromatic aromatický
aromatic compound aromatická sloučenina
aromaticity aromaticita
around the clock celý den
around the clock 24 hodin
around the clock celodenní
arrhythmical arytmický
arrogance namyšlenost
arrogance drzost
arrogance domýšlivost
arrogance arogantnost
arrogance arogance
arsenic arzenik
arsenic arsen
arsenic arzén
arsenical arzénový
art deco Art Deco
artefact artefakt
artefact výtvor člověka
artefacts artefakty
artefactual artefaktový
arteriosclerosis arterioskleróza
arteriosclerosis zužování tepen
arthritic artritický
arthroscopy artroskopie
article článek
article člen
articled smluvně vázaný
articled clerk koncipient
articles článků
articles stanovy
articles články
articles novinové články
articles of association stanovy
articulacy výřečnost
articular kloubový
articulate artikulovaný
articulate výmluvný
articulate vyjádřit
articulate artikulovat
articulated vyjádřený
articulately výřečně
articulating boom platform sloupová teleskopická plošina
articulation výslovnost
articulation artikulace
articulator artikulátor
articulatory artikulační
artifact artefakt
artifact výtvor člověka
artifice trik
artifice rafinovanost
artificer řemeslník
artificer zbrojíř
artificial syntetický
artificial vyumělkovaný
artificial umělý
artificial strojený
artificial náhradní
artificial falešný
artificial element umělý prvek
artificial fat umělý tuk
artificial fibre umělé vlákno
artificial focus of epizooty umělé ohnisko epizoocie
artificial gravity umělá gravitace
artificial humidification skrápění
artificial infection explosion umělé vzplanutí nákaz
artificial insemination umělé oplodnění
artificial insemination umělá inseminace
artificial intelligence umělá inteligence
artificial language umělý jazyk
artificial process umělý proces
artificial respiration umělé dýchání
artificial surface water infiltration umělá infiltrace povrchové vody
artificiality umělost
artificially uměle
artificially nepřirozeně
artichoke artyčok
artiodactyl sudokopytník
artistic umělecký
artistically artisticky
as a matter of fact vlastně
as a matter of fact ve skutečnosti
as a matter of fact de facto
as American as apple pie velmi Americký
as clean as a whistle bez nečistot
as cold as charity studený jako kámen
as compared to v porovnání s
as compared with v porovnání s
as compared with ve srovnání s
as cool as cucumber klidný jako Angličan
as cool as cucumber s klidem Angličana
as cool as cucumber studený jako psí čumák
as dumb as a sack of hammers hloupý
as expected podle očekávání
as chance would have it náhoda tomu chtěla, že
as chance would have it co čert nechtěl
as chance would have it co se nestalo
as cheap as dirt za babku
as luck would have it a samozřejmě ...
as plain as the nose on your face velmi jasný
as poor as a church mouse velmi chudý
as sick as a dog velmi nemocný
as sick as a parrot velmi nemocný
as solid as the Rock of Gibraltar velmi stabilní
as the crow flies vzdušnou čarou
as well as can be co nejlépe
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
ASC Advanced Structural Components
ascariasis askariáza
ascend vystoupat
ascend stoupat
ascendancy převaha
ascendancy nadvláda
ascendant předek
ascendant nadvláda
ascendant praotec
ascendant bod ekliptiky
ascendant ascendent
ascendency převaha
ascendency nadvláda
ascendent vzestup
ascendent stoupající
ascending stoupající
ascension povýšení
Ascension (Day) nanebevstoupení
ascensional stoupající
ascensional vzestupný
ascensive vzestupný
ascent stoupání
ascertain zjišťovat
ascertain zjistit
ascertainable zjistitelný
ascertained zjištěný
ascertained prokázaný
ascertainment zjištění
ascetic asketický
ascetic asketa
ascetical asketický
ascetically asketicky
asceticism askeze
asceticism život odříkání
ASCII American Standard Code for Information Interchange
ASCII ASCII
ascites ascites
ascorbic acid kyselina askorbová
ascospore askospora
ascot druh šály
ascribable připisovaný např. někomu
ascribe přisuzovat
ascribe připisovat
ascribe přičítat
ascribe připsat
ascribed přisuzovaný
ascribed připsaný
ascribing připisování
ascription přisuzování
ascus askus
aseptic sterilní
aseptic aseptický
aseptically sterilně
ashcan popelnice
Asiatic asijský
Asiatic Asiat
Asiatic obyvatel Asie
Asiatics obyvatelé Asie
askance nedůvěřivě
asked price nabízená cena
asking price požadovaná cena
asleep at the switch nedávající pozor
asocial asociální
ASPCA americký svaz ochránců zvířat
aspect vid
aspect vzhled
aspect stanovisko
aspect vyhlídky
aspect situace
aspect hledisko
aspect výhled
aspect poloha
aspect stav
aspect zřetel
aspect stránka
aspect aspekt
aspect ratio poměr šířky k výšce
aspect ratio poměr stran
aspects aspekty
asphaltic asfaltový
aspherical asférický
aspic zmije
aspic aspik
aspic huspenina
aspic rosol
ass cheek půlka zadnice
assistance asistence
assistance pomoc
assistance podpora
assisted suicide asistovaná sebevražda
associable asociovatelný
associate přičlenit
associate přidružený
associate sdružovat
associate sdružený
associate společník
associate asociovat
associate spolupracovník
associate stýkat se
associate company sdružená společnost
associate professor docent
associate with stýkat se s
associated přidružený
associated sdružený
associated asociovaný
associates společníci
associateship pozice spojence
associating asociující
association společenství
association společenstvo
association svaz
association styky
association styk
association spolek
association společnost
association společenstvo
association spojování
association spojení
association sdružování
association sdružení
association jednota
association asociace
association factor asociační faktor
association heat asociační teplo
associational svazový
associational spolkový
associational klubový
associational družstevní
associationism asocianismus
associations sdružení
associations asociace
associative asociativní
associatively asociativně
associativity asociativita
associativity asociativnost
assonance asonance
assurance jistota
assurance pojištění
assurance pojištění, jistota
assurance zajištění
assurance záruka
assurance ujištění
assurances záruky
assurances přísliby
assymetrical externalities asymetrické externality
astatic nestálý
asthmatic dýchavičný
asthmatic astmatický
astigmatic astigmatický
astrict podvázat
astringence svíravost
astringency svíravost
astringency příkrost
astrological astrologický
astronautical astronautický
astronautics kosmonautika
astronomic astronomický
astronomic obrovský
astronomical astronomický
astronomical clock orloj
astronomical chart hvězdná mapa
astronomical unit astronomická jednotka
astronomically astronomicky
astrophysical astro fyzický
astrophysicist astrofyzik
astrophysics astrofyzika
astrophysics astro fyzika
Asuncion hl.m. Paraguay
Asuncion Asuncion
Asylum Act zákon o azylu
asymmetric asymetrický
asymmetrical nesymetrický
asymmetrical asymetrický
asymmetrically asymetricky
asymptomatic bez symptomů
asymptotic asymptotický
asymptotically asymptoticky
asyndetic bezspojkový
asynchronous asynchronní
asynchronously asynchronně
at a distance vzdálen
at a glance na první pohled
at a good clip rychle
at a pace rychlostí
at all costs za každou cenu
at call okamžitě
at call bez výpovědi
at face value podle vzhledu
at fair prices za levné ceny
at first glance na první pohled
at once najednou
at once rázem
at once okamžitě
at once ihned
at once hned
at peace v míru
at short notice po krátké výpovědní lhůtě
at school ve škole
at the conference na konferenci
at the crack of dawn za úsvitu
at the top of his voice hlasitě křičí
at your beck and call pracuje pro tebe
atactic ataktický
atavistic atavistický
ataxic ataktický
ATC třída prudké toxicity
atheistic ateistický
atheistical ateistický
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
atherosclerosis ateroskleróza
atherosclerosis kornatění tepen
athletic sportovní
athletic sportovně založený
athletic atletický
athletically atleticky
athleticism zdatnost
athletics lehká atletika
athletics atletika
Atchison Atchison
ATIRCM Advanced Threat Infrared Countermeasures
Atlantic atlantický
Atlantic Atlantik
Atlantic atlantský
Atlantic atlantský oceán
Atlantic okres v USA
Atlantic Ocean Atlantický oceán
Atlantic Puffin papuchalk bělobradý
ATM card bankomatová karta
atmospheric vzduchový
atmospheric atmosférický
atmospheric general circulation všeobecná cirkulace atmosféry
atmospheric ion atmosférický ion
atmospheric water atmosférická voda
atmospherical atmosférický
atmospherically atmosféricky
atomic atomový
atomic bomb atomová bomba
atomic clock atomové hodiny
atomic danger atomové nebezpečí
atomic energy atomová energie
Atomic Energy Commission Atomic Energy Commission AEC
Atomic Energy Commission AEC Atomic Energy Commission
atomic number atomové číslo
atomic weight atomová hmotnost
atomically atomicky
atomicity atomizace
atomistic atomistický
atomistic atomický
atonic atonický
atoxic atoxický
atrioventicular valve cípatá chlopeň
atrioventricular atrioventrikulární
atrioventricular síňokomorový
atrioventricular node síňokomorový uzlík
atrocious ohavný
atrocious ukrutný
atrocious surový
atrocious strašný
atrocious otřesný
atrociously otřesně
atrocities zvěrstva
atrocities ohavnosti
atrocity krutost
atrocity zvěrstvo
atrocity ukrutnost
atrophic zakrnělý
atrophic atrofický
attack přepadnout
attack kritizovat
attack napadení
attack útočící
attack zaútočit
attack útočný
attack útok
attack útočit
attack napadnout
attack napadat
attackable napadnutelný
attackable rezavějící
attacked zasažený
attacked přepadený
attacked napadený
attacker útočník
attackers útočníci
attacking útočení
attacks útoky
attach upevnit
attach přilepit
attach napojit
attach připojit
attach připevnit
attach přiložit
attach importance přisuzovat důležitost
attach to připevnit k
attachable připojitelný
attachable připevnitelný
attache aktovka
attache atašé
attached připojený
attached připojil
attached přiložen
attached organism nárost (voda)
attached to přiložen k
attaching připojování
attachment připojení
attachment náklonnost
attachment příloha
attachments přílohy
attendance docházka
attendance počet přítomných
attendance počet návštěvníků
attendance návštěvnost
attendance návštěva
attendance účast
attendance distance donášková vzdálenost (sběr odpadu)
attendance list prezenční list
attendance list listina přítomných
attendance list prezenční listina
attendances účasti
attendances přítomnosti
attic podkroví
attract vábit
attract přivábit
attract přitahovat
attract attention poutat pozornost
attractant atraktant
attracted přitahovaný
attracted přitahoval
attracting přitahující
attraction přitažlivost
attraction atrakce
attraction kouzlo
attraction půvab
attractions atrakce
attractive atraktivní
attractive lákavý
attractive vábivý
attractive hezký
attractive půvabný
attractive přitažlivý
attractively přitažlivě
attractively atraktivně
attractiveness půvab
attractiveness přitažlivost
attractiveness atraktivnost
attractor přitahovatel
attractor atraktor
attractors atraktory
attracts přitahuje
atypical atypický
atypically atypicky
Auckland město Nový Zéland
auction dražební
auction dražit
auction vydražit
auction dražba
auction aukce
auction off vydražit
auction off dražit
auction off prodat v dražbě
auctioneer dražitel
auctioneer aukcionář
auctions aukce
auctorial autorský
audacious drzý
audacious smělý
audacious odvážný
audacious neohrožený
audaciously troufale
audacity smělost
audacity odvaha
audacity drzost
audience posluchačstvo
audience obecenstvo
audience audience
audience posluchači
audience diváci
audience slyšení
audience publikum
audiences publika
audiences obecenstva
audio frequency zvuková frekvence
audit client klient auditu
audit committee revizní výbor
audit committee revizní komise
audit conclusion závěr auditu
audit criteria kritéria auditu
audit evidence průkazné informace, související s auditem
audit evidence důkazy z auditu
auditory ossicle sluchová kůstka
Auerbach Auerbach
Augmented Gross Domestic Product AGDP. rozšířený hrubý domácí produkt
aureomycin aureomycin
auric zlatý
auric obsahující zlato
auricle ušní boltec
auricle boltec
auricula prvosenka
auricular ušní
aurochs zubr
auscultate vyšetřit poslechem
auscultation auskultace
auscultation poslech
auspicate zahájit
auspice znamení
auspice dobré znamení
auspice patronát
auspices záštita
auspices patronát
auspicious slibný
auspicious nadějný
auspiciously nadějně
austenitic austenitický
autarchic soběstačný
autarchic autarkní
autarchy samovláda
autarchy autarkie
autarkic autarkický
autarkic soběstačný
autarkic autarkní
autarkical autarkický
autarkical soběstačný
autecology autekologie
authentic originální
authentic pravý
authentic autentický
authentic věrohodný
authentically autenticky
authenticate ověřit
authenticated ověřený
authentication ověření
authentication autentizace
authenticator autentikátor
authenticator ověřovatel autenticity
authenticity skutečnost
authenticity pravost
authenticity autentičnost
authoritative precipitation směrodatná srážka (závlahy)
authorized capital schválený kapitál
autistic autistický
auto injector autoinjektor
autobiographic svéživotopisný
autobiographical autobiografický
autobiographically autobiograficky
autocatalysis autokatalýza
autocephalous samostatný
autoclave tlakový hrnec
autoclave autokláv
autocode autokód
autocoder autokód
autocorrelation autokorelace
autocracy samovláda
autocracy autokracie
autocrat samovládce
autocrat absolutní vládce
autocratic autokratický
autocratic absolutistický
autocratical autokratický
autocratically autokraticky
autocue čtecí zařízení
autodidact samouk
autogamic samosprašný
autographic autografický
autochthon starousedlík
autochthon původní obyvatel
autochthon praobyvatel
autochthon domorodec
autochthonic autochtonní
autochthonous autochtonní
autochthonous microorganism autochtonní mikroorganismus
autochton starousedlík
autochton praobyvatel
autochton domorodec
automatic samočinný
automatic automatický
automatic data processing automatické zpracování dat počítačem
automatic pilot autopilot
automatic pilot automatický pilot
automatic sampler automatický vzorkovač (vody)
automatic stabilizer automatický stabilizátor
automatic water quality control system automatizovaná soustava kontroly jakosti vody
automatically automaticky
automatically samočinně
automatically automatizovaně
autonomic samovolný
autonomic samostatný
autonomic nervous system autonomní nervový systém
autonomous consumption autonomní spotřeba
autotrophic autotrofní
auxotrophic microorganism auxotrofní mikroorganismus
avalanche lavina
avalanche diode lavinová dioda
avalanches laviny
avarice lakota
avarice lakomství
avaricious lakotný
avaricious lakomý
avaricious skoupý
avaricious hrabivý
avascular avaskulární
average cost pricing oceňování na bázi průměrných nákladů
average cost pricing of utilites. stanovení cen veřejných výrob podle průměrných nákladů
average costs průměrné náklady
average product of labour průměrná produktivita práce
average yield of water source průměrná vydatnost vodního zdroje
avionic avionika
avocado avokádo
avocados avokáda
avocation záliba
avocation koníček
avocet druh vodního ptáka
avoidance vyhýbání se
avoidance vyvarování
avoidance vyhýbání
avoidance zabránění
avouch zaručit
avouch uznávat
avouch prohlašovat
avouch prokázat
avouch dosvědčit
avuncular shovívavý
AWACS Airborne Warning and Control System
award a contract přidělit kontrakt
award price udělit cenu
away to the races bez problémů
AWCIGO And Where Can I Get One
awestricken v posvátné hrůze
awestruck omráčený
awestruck ohromený
axiomatic samozřejmý
axiomatically samozřejmě
azoic azoický
Azores Bullfinch hýl azorský
Aztec aztécký
Aztec Azték
BAAC vnější koncentrace přípustná pro bioakumulaci
Babcock Babcock
baby carriage dětský kočárek
baby doctor dětský doktor
BAC By Any Chance
baccalaureate hodnost bakaláře
baccalaureate bakalaureát
baccalaureate bakalářství
baccarat druh karetní hry
baccarat bakarat
baccate bobulovitý
bacciferous bobulnatý
baccivorous živící se bobulemi
baccy tabáček
Bacchus Bacchus
bacillar bakteriální
bacillary bakteriální
bacillary bacilární
bacilli bacil
bacilliform baciloformní
bacillus bacil
back zádový
back zpětný
back opěradlo
back opožděný
back odlehlý
back nezaplacený
back nazpět
back bek
back dozadu
back hřbet
back nazpátek
back zpáteční
back páteř
back podporovat
back týl
back zacouvat
back obránce
back couvat
back zpět
back rub
back zadní strana
back zpátky
back záda
back zadní
back and forth tam a zpátky; sem a tam
back at it návrat k něčemu
back at ya přeji tobě totéž
back away ustupovat
back door zadní dveře
back down netrvat na čem
back down vzdát se
back entrance zadní vchod
back formation zpětné tvoření slov
back number zastaralý
back of the neck týl
back off odprejsknout
back off stáhnout se
back off odstoupit
back off ustoupit
back off vycouvat
back office účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back on your feet uzdravení z nemoci
back order nevyřízená objednávka
back out vykroutit se
back out vycouvat
back out odstoupit od smlouvy
back out of vykroutit se z čeho
back out of vycouvat z čeho
back pack batoh
back somebody up podpořit někoho
back street zadní nebo vedlejší ulička
back teeth stolička
back teeth are floating potřebovat močit
back to zpět k
back to square one začít znovu od nuly
back to the drawing board začít znovu od nuly
back to the grind návrat do práce
back up připravit zálohu souboru
back up krýt
back up náhrada
back up rezerva
back up záloha
back up zabezpečení
back up zálohování
back up an argument podložit argumentem
back yard dvorek za domem
back you podporovat nějaké rozhodnutí
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backache bolest zad
backbench zadní sedadla ve sněmovně
backbencher řadový člen parlamentu
backbite pomluva
backbite pomlouvat
backbiter pomlouvač
backboard opěradlo
backboard svislá deska
backbone páteř
backbone pevnost charakteru
backbone hřbet
backbone type frame centrální nosný rám
backbreaking vyčerpávající
backbreaking únavný
backcloth jevištní pozadí
backdate antedatovat
backdated antedatoval
backdoor zadní vrátka
backdrop prospekt
backdrop pozadí
backdrop horizont
backed vyztužený
backed podlepený
backed by gold krytý zlatem
backed up zazálohováno
backed up zálohovaný
backed up zajištěný
backer stoupenec
backfill zavážka
backfill zásyp
backfill navážka
backfire mít opačný účinek
backfiring selhávání
backflip salto dozadu
backflow zpětný tok
backgammon vrhcáby
background okolnosti
background grafické pozadí
background pozadí
background minulost
background prostředí
backgrounds pozadí
backhanded dvojsmyslný
backhoe rypadlo
backhoe podkop
backchat drzé odmlouvání
backing podpora
backing opora
backlash odpor
backlash vůle závitu
backlash vůle ozubení
backless s hlubokým výstřihem
backlight podsvětlení
backlight podsvícení
backlit podsvícený
backlog nedodělek
backlog nashromážděná nedokončená práce
backmost nejzadnější
backorder předobjednávka
backpack batoh
backpack ruksak
backpack krosna
backpack (business) podporovat
backpacker turista s batohem
backpackers turisté s batohem; batůžkáři
backpacking cestování s batohem; způsob cestování
backplane propojovací rovina
backplate podložka
backrest opěradlo zad
backroom boys kuřáci hrající poker
backround pozadí
backs podporuje
backs vyztužuje
backscatter zpětný rozptyl
backseat zadní sedadlo
backsheesh spropitné
backside zadek
backsides zadky
backslash zpětné lomítko
backslashes zpětná lomítka
backslid upadl
backslide upadnout
backslider odpadlík
backspace backspace
backspace backspace klávesa
backspace krok zpět
backspace key klávesa počítače pro výmaz předchozího znaku
backspaced vymezerován
backstab rána pod pás
backstab nečestné jednání
backstabber osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající podrážející vás za zády
backstabbing podražení
backstabbing podrážející
backstage zákulisní
backstage zákulisí
backstair nepoctivý
backstairs zadní schodiště
backstop zarážka
backstop technologies zálohové technologie
backstreet pokoutní
backstroke znak
backswept zakloněný
backswept nakloněný vzad
backsword jednosečný meč
backtrack stopovat
backtrack pronásledovat
backtrack vzít zpět
backtrack odvolat
backtrack vrátit (se)
backup zálohování
backup záložní
backup zálohovat
backup záloha
backup zácpa
backup posila
backup file záložní soubor
backuped zazálohováno
Backus Backus
backward pozpátku
backward dozadu
backward zpětný
backward zaostalý
backwardness zaostalost
backwards obráceně
backwards pozpátku
backwash důsledky
backwater stojaté vody
backwoods zaostalý
backwoodsman člen
backwoodsmen zarytí konzervativci
backyard dvorek
backyard dvorek za domem
Bacon Bacon
bacon slanina
Bacon bůček
bacteria baktérie
bacterial bakteriální
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bacterial preparation bakteriální přípravek
bactericidal ničící bakterie
bactericidal baktericidní
bactericide bakteriocidní
bactericide baktericid
bacteriologic bakteriologický
bacteriological bakteriologický
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologie
bacteriolysis bakteriolýza
bacteriophage bakteriofág
bacteriophage virus napadající bakterie
bacteriostatic bakteriostatický
bacteriostatic agent bakteriostatický prostředek
bacterium baktérie
bacterotrophic microorganism bakterotrofní mikroorganismus
baculiform tyčinkovitý
bad cheque nekrytý šek
bad luck smůla
badly advised conduct neuvážené chování
bag of tricks plány metody a zkušenosti
bach starý mládenec
Bach Bach
bachelor starý mládenec
bachelor svobodný mládenec
bachelor bakalář
bachelor studies bakalářské studium
bachelor's thesis bakalarska prace
bachelorhood staromládenectví
bachelorhood hodnost bakaláře
bachelorhood bakalaureát
bachelors bakaláři
bachelors staří mládenci
bailiwick šafářství
Baja California mexický poloostrov
baking chocolate čokoláda na vaření
balaclava kukla
balance vyvážit
balance vyvážení
balance vyváženost
balance vyrovnávat
balance vyrovnání
balance vyrovnat
balance vyrovnanost
balance srovnávat
balance rozvaha
balance bilance
balance zůstatek
balance saldo
balance balancovat
balance harmonie
balance vyvažovat
balance udržet rovnováhu
balance účetní rozvaha
balance rovnovážný stav
balance porovnávat
balance bilancovat
balance rovnováha
balance beam kladina
balance of payments platební bilance
balance of power rovnováha sil
balance of trade obchodní bilance
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balance sheet bilance
balance sheet rozvaha
balance sheet účetní rozvaha
balanced vyrovnaný
balanced symetrický
balanced budget vyrovnaný rozpočet
balanced diet vyvážená dieta
balanced inflation vyrovnaná inflace
balancer setrvačník
balances vyrovnává
balances vyvažuje
balances balancuje
balancing balancování
balancing saldování
balancing uzávěrka
balancing vyvážení
balancing vyvažování
balancing uzavírání účtů
balancing entry souvztažné účtování
balancing item protiúčtování
balconies balkóny
balcony balkón
baldachin baldachýn
baldfaced nezastřený
baldfaced nezahalený
baldric bandalír
baldrick bandelír
ball cartridge ostrý náboj
ball dancing ples
balletic baletní
ballistic balistický
ballistic missile balistická střela
ballistics balistika
ballistocardiograph balistokardiograf
ballock varle
balneoecology balneoekologie
balsamic hojivý
balsamic balzámový
Baltic baltický
Baltic baltský
Baltic Balt
Baltic Sea Baltské moře
Baltic Sea Balt
Baltic Sea Baltické moře
Balzac Balzac
Banach Banach
banana republic banánová republika
banausic čistě praktický
Bancroft Bancroft
bandicoot vakojezevec
bandicoot bandikut
bandwagon effect vliv módní tendence
bang for your buck zaplacená zábava
bank account bankovní účet
bank account number číslo bankovního účtu
bank balance sheet bankovní bilance
bank card bankovní karta
bank charges bankovní poplatky
bank ice břehový led
bank insolvency platební neschopnost banky
bank products bankovní produkty
bank services bankovní služby
bank syndicate bankovní syndikát spolek
bankcard bankovní karta
banking charges bankovní poplatky
banking of pollution credits. uložení práv na znečišťování
banking services bankovní služby
bankruptcy úpadek
bankruptcy krach
bankruptcy konkurzní
bankruptcy konkurz
bankruptcy konkursní
bankruptcy bankrot
bankruptcy constraint omezení bankrotem
bar code čárkový kód
bar counter pult
bar chart sloupcový graf
bar chart sloupcový diagram
barbaric barbarský
barbarically barbarsky
barbecue rožeň
barbecued grilovaný
barbecued opečený
barbecuing rožnění
barbican druh věže hradu
barcarolle barkarola
Barcelona Barcelona
Barclay Barclay
barcode čárový kód
bardic týkající se poetů
bare subsistence existenční minimum
bareback bez sedla
barefaced nestydatý
barefaced nestoudný
barefaced drzý
baric barnatý
baric baryový
baric depression barická deprese
barleycorn zrno ječmene
barn dance venkovský tanec
barnacle druh korýše
barnacle druh husy
barometric barometrický
barometric pressure barometrický tlak
barometrical barometrický
barometrically barometricky
baronetcy baronet
baroreceptor tlakový receptor
barouche bryčka
barrack barák
barrack kasárna
barrack pokřikovat
barracking pokřikování
barracks kasárny
barracuda barakuda
barrel chested robustní
barricade barikáda
barricades barikády
barriers to competition překážky konkurence
barycentre barycentrum
barycentric barycentrický
barytic barytový
basaltic čedičový
Bascom Bascom
bascule vahadlo
base capacity zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 2
base capacity zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 1
basic základ
basic hlavní
basic zásadní
basic elementární
basic bazický
basic zásaditý
basic základní
basic component of environment základní složka prostředí
basic industry základní průmysl (odvětví)
basic layout základní rozvržení
basic operation základní operace (v systému)
basic process základní proces (v systému)
basic subsistence životní minimum
basic subsistence (level) životní minimum
basic tax základní daň
basic wage základní mzda
basically v podstatě
basicity bazicita
basicity zásaditost
basics základy
basilica bazilika
basophilic bazofilní
Basque Country Baskicko
bass clef basový klíč
basta la musica zastavte hudbu
bathetic falešně patetický
bathing cap koupací čepice
bathing place koupaliště
bathtub curve vanová křivka
bathyscape batyskaf
bathyscaphe batyskaf
batch várka
batch houf
batch dávkový
batch série
batch šarže
batch sada
batch kupa
batch dávkovat
batch dávka
batch dávka příkazů
batch processing dávkové zpracování
batch system vsádkový systém
batched dávkovaný
Batchelder Batchelder
batcher dávkovač
batches dávky
BATNEEC nejlepší dostupné technol., které nezpůsobí přehnané náklady
batrachian žábovitý
battery torch baterka
battle cruiser bitevní křižník
battle cry válečný pokřik
battle cry válečný pokřik
Baudelot cooler sprchový chladič kapaliny
Bausch Bausch
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
be a nuisance překážet
be a picture of health být zdravý jako ryba
be back vrátit se
be in contact with stýkat se
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be quick and accurate at figures umět rychle a přesně počítat
be taken aback být zaražený
beacon světelný signál
beacon maják
beacon světlo
beacon světelné znamení
beacon zářit
beacons majáky
beach plážový
beach vytáhnout loď na pobřeží
beach pláž
beach ball nafukovací míč
beach volleyball plážový volejbal
beachcomber paběrkovač
beachcomber plážový tulák
beaches pláže
beachhead břeh
beachhead předmostí
beachside plážový
beachside pláž
beachwear plážový oděv
beachy oblázkovitý
beancounter cifršpión
bear a resemblance připomínat
bearcat druh šelmy
bearcat binturong
bearing cap víko ojnice
bearing resistance únosnost
beat back zahnat
beatific blažený
beatification blahořečení
Beatrice Blažena
Beatrice Beatrice
beautician kosmetička
beautician kosmetik
bed load catcher lapák splavenin
before you can say Jack Robinson velmi rychle
before you can say Jack Robinson než bys řekl popel
beggars must not be choosers darovanému koni na zuby nekoukej
behavioural disturbance porucha chovaní
během the lapse of a century během století
behind your back za zády
belly dance břišní tanec
belly dancing břišní tanec
bellyache bolení břicha
beloved masc milý
bend over backwards udělat vše pro
benefaction dobročinnost
benefactor dobrodinec
benefactor donátor
benefactors patroni
benefactress mecenáška
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
benefit cost analysis, cost estimation. analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benignancy dobrotivost
benzene hexachloride HCH hexachlorcyklohexan
benzene hexachloride hexachlorcyklohexan HCH
benzene hexachloride BHC hexachlorcyklohexan
benzoic acid kyselina benzoová
bespectacled obrýlený
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
Best Available Technique (BAT) Nejlepší dostupná technologie
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
Best Practical Technology (BPT). nejlepší praktická technologie (BPT)
beta lactamase beta laktamáza
beta particle částice beta
between a rock and a hard place v těžké pozici
beyond endurance nesnesitelný
Bianco Bianco
bias, amenity misspecification zkreslení, chybný popis rekreačního statku
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, context misspecification zkreslení, kontextově chybná specifikace
bias, elicitation question zkreslení, odvozující otázky
bias, geographical part whole zkreslení, geografické částečně celkové
bias, geographical sequence aggregation zkreslení, geografické postupné sčítání
bias, hypothetical zkreslení hypotetické
bias, importance zkreslení, důležitost
bias, instrument context zkreslení, nástrojový kontext
bias, metric zkreslení, metrické
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, new source zkreslení, nový zdroj
bias, payment vehicle zkreslení, způsob placení
bias, policy package part whole zkreslení, celkové částečné balík péče
bias, population choice zkreslení, výběr populace
bias, sample selection zkreslení, výběr vzorku
bias, strategic zkreslení, strategické
bias, symbolic zkreslení, symbolické
bias, temporal selection zkreslení, dočasný výběr
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
biauricular biaurikulární
bibliographic bibliografický
bibliographical bibliografický
bimetallic bimetalový
binnacle část kompasu
bioaccumulation biokumulace
bioaccumulation bioakumulace
bioactivation bioaktivace
bioactivity bioaktivita
biofeedback biofeedback
biogenic landscape biogenní krajina
biogeographical biogeografický
biogeochemical cycle biogeochemický cyklus
biographic životopisný
biographical životopisný
biographically životopisně
biographically biograficky
biological activity biologická aktivita
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological amplification bioamplifikace
biological clock biologické hodiny
biological component biologická složka (systému)
biological composition biologické složení (systému)
biological concentration biologická koncentrace
biological control biologický boj
biological curve biologická křivka (závlahy)
biological decomposition biologická rozložitelnost
biological entomophage activity biologická aktivita entomofága
biological chemistry biologická chemie
biological indicator bioindikátor
biological magnification biomagnifikace
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biological water charakteristic biologická charakteristika vody
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biotic environmental component biotická složka prostředí
biotic factor biotický faktor
biquadratic bikvadratický
biracial skládající se ze dvou ras
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
birdwatcher milovník ptactva
birth allowance porodné
birthplace rodiště
birthplace místo narození
Bismarck hl.m. North Dakota v USA
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
bits and pieces zbytky
bitumastic živičný nátěr
bivouac bivak
bivouac tábořit pod širým nebem
black černá
black černo
black černit
black tma
black temnota
black saze
black načernit
black černidlo
black začernit
black čerň
black černoch
black temný
black tmavý
black černošský
black černý
black and blue černomodrý
black and blue celý modrý
black and white černé na bílém
black and white černobílý
black and white černé na bílém
black and white photo černobílá fotografie
black box černá skříňka
black currant černý rybíz
Black Data List Černý seznam
Black Elk Černý jelen (nikoli Černý los)
black eye monokl
Black Forest Černý les, Schwarzwald
Black Friday krach burzy
Black Hawk Černý jestřáb
black heart borůvka
black hole černá díra
black humor černý humor
black ice náledí
black jack pirátská vlajka
black letter type fraktura
black list černá listina
black listed nezvaný
black magic černá magie
black market šmelařit
black market černý trh
black market šmelařit
black marketeer šmelinář
black marketeer nepoctivý trhovec
black out začernit
black out cenzurovat
Black Prince Černý princ
black pudding jelito
Black Sea Černé moře
black sheep černá ovce
black widow černá vdova
blackamoor mouřenín
blackamoor negr
blackbeetle šváb
blackberries ostružiny
blackberry ostružina
blackbird kos
blackbirds kosi
blackboard školní tabule
blackboard tabule
blackboards tabule
blackbody černý zářič
blackbody černé těleso
Blackburn Blackburn
blackcap pěnice černohlavá
blackcock tetřívek
blackcurrant černý rybíz
blacked začerněný
blacked ušpiněný
blacken zčernat
blacken černat
blacken načernit
blacken začernit
blackened začerněný
blackening černění
blackening zčernání
blackening černání
blacker černější
blackest nejčernější
blackfly druh hmyzu
blackguard lump
blackhead uher
blacking černidlo
blacking černění
blackish načernalý
blackjack pirátská vlajka
blackjack oko
blacklead tuha
blackleg stávkokaz
blackleg kazit stávku
blacklist černá listina
blacklisted nezvaný
blackly černě
blackmail vydírat
blackmail vyděračství
blackmail vydírání
blackmailed vydíraný
blackmailed vydíral
blackmailer vyděrač
Blackman Blackman
Blackmer Blackmer
blackness černost
blackout zatemňující
blackout zatemnění
blackout ztráta vědomí
blackouts výpadky
blackouts zatemnění
Blackpool město Velká Británie
blacks začerňuje
blacks černá
blacks černoši
blacksmith kovář
Blackstone Blackstone
blackthorn trnka
blacktop makadam
blacktop asfalt
blackwash černidlo
Blackwell Blackwell
blancmange pudink
blanch zblednout
Blanchard Blanchard
Blanche Blanche
blanched zbledl
blank application blanketní žádost
blank cartridge slepá nábojnice
blank space proluka
blank space mezera (v textu)
blast furnace vysoká pec
blatancy zřejmost
blatancy patrnost
blaze across přehnat se přes
bleach odbarvovat
bleach bělit
bleach bělící
bleach out vybělit
bleached odbarvený
bleached bělený
bleacher bělič
bleacher bělidlo
bleaching bělení
blocked account zablokovaný účet
blocked account blokovaný účet
blocking capacitor blokovací kondenzátor
blow snakes (music) kreativně improvizovat
blue black modročerný
blue in the face rozhněvaný
bluejacket námořník
boa constrictor hroznýš královský
board of directors představenstvo
board of directors správní rada
board of the municipal council obecní rada
boarding school internátní škola
boat race veslařské závody
bodacious troufalý
bodacious odvážlivý
bold faced drzý
boldface tučné písmo
boldfaced nestoudný
boldfaced drzý
bombastic bombastický
Boniface Boniface
bootblack cídič bot
bootjack zouvák
bootlace tkanička
boracic bórový
boracic boritý
border irrigation machine pásový zavlažovač
boric acid borová voda
botanic botanický
botanical botanický
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
botanically botanicky
bounce back odskočit
bounce back odskočit zpět
BPAC Budget Program Activity Code
brace vzpěra
brace vzchopit se
brace rozpěrka
brace rozpěra
brace podpěra
brace opěra
brace výztuha
brace svorka
brace svěrka
brace sponka
brace spona
brace sepnout
brace posílit
brace složená závorka
brace up vzpružit
brace up podpořit
brace up dodat kuráž
braced vyztužený
bracelet náramek
bracelet náhrdelník
bracelet řetízek
braces závorky
braces svorky
braces spony
braces kšandy
braces šle
braces rovnátka
bracing vzpružující
bracing posilující
bracing osvěžující
bracing zakotvení
bracing vyztužení
bracken kapradí
bracket skupina
bracket třída
bracket držák
bracket závorka
bracket creep zdaňování v progresivně vyšší sazbě
bracketed uzávorkovaný
bracketing uzávorkování
brackets závorky
brackish poloslaný
brackish water brakická voda
bract list na květové ose
bract druh listu
bract listen
bracteal listenový
bracts listeny
bradycardia zpomalená srdeční činnost
braggadocio chvastoun
braggadocio chvástání
brahminic bráhmanský
brach čuba
brachial pažní
brachial brachiální
brachiate zhoupnout se z větve na větev
brachiating způsob pohybu
brachiopod ramenonožec
brachiopods ramenonožky
brachium paže
brachycephalic krátkolebý
brain sick pomatený
brain traffic pochod myšlenek v mozku
braincase mozkovna
braincell mozková buňka
brainchild nápad
brainchild myšlenka
brainchild produkt kreativního myšlení
brainsick pomatený
braking distance brzdná dráha
branch obor
branch filiálka
branch odvětví
branch větvit
branch pobočka
branch větev
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
branch office pobočka
branch out větvit se
branch out rozvětvovat se
branch roots postranní kořeny
branched rozvětvený
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
branches větve
branches odvětví
branches chvojí
branchial žaberní
branching větvení
branching rozvětvení
branchy větevnatý
brass band music dechovka
brass band music dechová hudba
brazen faced nestoudný
brazen faced drzý
breadcrumb strouhanka
breadcrumb drobek, drobeček
breadcrumbs strouhaná houska
breadcrumbs strouhanka
breach trhlina
breach průlom
breach protržení
breach nedodržení
breach násilné vniknutí
breach přestoupení
breach prolomit
breach prolomení
breach porušení
breach of the peace výtržnost
breach of trust porušování povinnosti při správě cizího majetku
breached prolomil
breached porušil
breached narušil
breaches proráží
breaches porušuje
breaches nedodržuje
breaching porušení
breaching nedodržení
breaching narušení
break even income minimální zdanitelný příjem
break even income level úroveň minimálního zdanitelného příjmu
break frequency zlomová frekvence
break the ice prolomit napětí
break the ice zmenšit napětí
break the record překonat rekord
break the silence proztradit tajemství
break the silence říci pravdu
breakneck závratný
breakneck ohromný
breakneck krkolomný
breathe down my neck dělej podle mě
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
breeder reactor chovný reaktor
bric a brac harampádí
brilliance záře
brilliance třpyt
brilliance lesk
brilliance zářivost
brilliance nedostižnost
brilliance jas
brilliancy třpyt
brilliancy lesk
brilliancy jas
brilliancy brilantnost
bring back připomenout
bring home the bacon živit rodinu
bring to a close dokončit
brisance brizance
broad base terrace průleh
broad insurance sdružené pojištění
broad productivity criterion široké kritérium produktivity
broad spectrum široké spektrum
broadcast celoplošný
broadcast vysílací
broadcast broadcast broadcast broadcast
broadcast vysílat
broadcast vysílání
broadcaster učinkující
broadcasters reportéři
broadcasting vysílání
broadcasts vysílá
broadcasts vysílání
broadcloth černé plátno
broach ozdobná spona
broach nadnést v hovoru
broach brož
broached začal hovořit
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
brynza gnocchi brynzové halušky
BTAICBW But Then Again I could Be Wrong
budgetary policy rozpočtová politika
buffer zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
bullace slíva
bump and grind (hockey) narážet protihráče
buoyancy bujnost
buoyancy chuť k životu
buoyancy vztlak
buoyancy pružnost
bureau de change směnárna
bureaucracies byrokracie
bureaucracy byrokracie
bureaucrat byrokrat
bureaucratic byrokratický
bureaucratically byrokraticky
bureaucratisation byrokratizace
bureaucratism byrokratismus
bureaucratization byrokratizace
bureaucrats byrokrati
burial service pohřební obřad
burn a hole in your pocket nutkání utrácet peníze
bury the hatchet uzavřít mír
bury the hatchet skončit boj
bushwhack zákeřně napadnout
bushwhacker dřevorubec
business activity obchodní činnost
business activity podnikatelská činnos
business activity obchodní podnikání
business associate obchodní partner
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
butyraceous máslovitý
butyraceous máselnatý
butyric acid kyselina máselná
buy back vykoupit
buy back odkoupit
buy back koupit nazpět
buyback zpětný odkup
by a country mile zvítězit s velkým náskokem
by accident náhodou
by chance náhodou
c satisfactory dostatečná
cabalistic kabalistický
cabin class lodní třída
cabin cruiser obytná loď
cable car lanovka
cable car lanová dráha
cable car kabinka lanové dráhy
cable crane lanový jeřáb
cabochon výbrus drahokamu do tvaru čočky bez fazet
cacao kakaovník
cacao kakao
cacao bean kakaový bob
cacao tree kakaovník
cacique indiánský náčelník
cackle štěbetat
cackle štěbetání
cackle kdákat
cackle kdákaní
cackle chichotat se
cackle chichot
cackleberries slepičí vejce
cackled kdákal
cackled chichtal se
cackler žvanil
cackles kdáká
cackling kdákání
cacodaemon zlý duch
cacodemon zlý duch
cacodyl kakodyl
cacodylic kakodylický
cacoethes zlozvyk
cacoethes posedlost
cacography mazopis
cacophonic kakofonický
cacophonous nelibozvučný
cacophony nelibozvuk
cacti kaktus
cactus kaktus
cacuminal kakuminální
CAD CAM návrh a výroba podporované počítači
cadaveric mrtvolný
cadence kadence
cadence spád
cadenced rytmický
Cadillac značka automobilů vyráběných v USA
Cadillac automobil značky Cadillac
Cadillacs pl. od Cadillac
cadmium cell NiCd baterie
caduceus tyč
caduceus symbol zdravotnictví
caduceus hůl
caducity vetchost
caducity slabost
caducity senilita
caducous vadnoucí
caecal cekální
caecilians červoři
caecum slepé střevo
caffeine addict kofeinová závislost
cachalot vorvaň
cache úkryt
cache skrýš
cache cache
cache rychlá vyrovnávací paměť
cachectic sešlý
cachectic kachektický
cached uloženo v rychlé vyrovnávací paměti
caches skrýše
cachet prestiž
cachet značka
cachexia kachexie
cachexia sešlost
cachexy kachexie
caching ukrývání
cachinnate řehtat se
cachinnation řehot
cachou ústní pastilka
calcareous vápnitý
calcareous vápenatý
calcareous vápenný
calceolaria kalceolarie
calceolate pantoflíčkovitý
calcic vápnitý
calcic vápenný
calcic vápenatý
calciferol kalciferol
calciferous obsahující vápno
calcific vápnitý
calcification vápenatění
calcified zvápenatělý
calcify vápenatět
calcimine klihovka
calcination zvápenatění
calcination pražení
calcination kalcinace
calcine žíhat
calcine pražit
calcine kalcinovat
calcite vápenec
calcium vápník
calcium bicarbonate jedlá soda
calcium carbonate uhličitan vápenatý
calcium hydroxide hydroxid vápenatý (Ca(OH)2)
calcium chloride chlorid vápenatý (CaCl2)
calcium oxide kysličník vápenatý (CaO)
calculable vypočitatelný
calculate vypočítávat
calculate počítat
calculate kalkulovat
calculate vypočítat
calculated záměrný
calculated úmyslný
calculated vypočítaný
calculatedly promyšleně
calculatedly kalkulovaně
calculates propočítává
calculates kalkuluje
calculating rafinovaný
calculating vypočítavý
calculation výpočet
calculations kalkulace
calculative vypočítavý
calculative týkající se kalkulace
calculator počítačka
calculator kalkulátor
calculator počtář
calculator počítací stroj
calculator kalkulačka
calculator kalkulant
calculators kalkulačky
calculi kalkul
calculi počet
calculous kalkulózní
calculus kámének
calculus kámen
calculus počet
calculus zubní kámen
Calcutta Kalkata
calefacient teplotvorný
calico kaliko
calico druh plátěné tkaniny
calisthenic kalistenický
call back odvolat
call back stažení z trhu
call into account počítat s
call into action uvést v činnost
call office telefonní stanice
callback zpětné volání
calligraphic krasopisný
calling card vizitka
callisthenics gymnastika
caloric kalorický
calorifacient ohřívací
calorific výhřevný
calorific tepelný
calorimetric kalorimetrický
Calvinistic kalvínský
Calvinistic kalvinistický
calyces kalichy
calycinal kalichovitý
calycine kalichovitý
cambric batist
camcorder videokamera
campacting zone zóna zhutnění
campanological týkající se zvonařství
camphoric kafrový
Campylobacter Campylobacter
canaliculate rýhovaný
canaliculate žlábkovaný
canaliculus kanálek
cancan kankán
cancel anulovat
cancel stornovat
cancel škrtnout
cancel odhlásit
cancel zrušit
cancel vyškrtnout
cancel škrt
cancel odvolat
cancel out znehodnocovat
cancel out rušit
cancel out vzájemně se rušit
cancel out vyrovnávat bilanci
cancel out rušit se
canceled zrušil
canceled přeškrtnutý
canceled zrušený
canceled odvolaný
canceled anulovaný
canceling rušení
cancellate mřížkovitý
cancellated mřížkovatý
cancellation stornování
cancellation anulování
cancellation zrušení
cancellation storno
cancellation odvolání
cancellations zrušení
cancelled odvolaný
cancelling odvolání
cancelling anulování
cancels odvolává
cancer rakovina
Cancer Rak
cancer unit risk jednotka rizika rakoviny
cancerous rakovinný
cancerous rakovinotvorný
cancerous trpící rakovinou
cancers rakoviny
Candace ženské křestní jméno
candescent oslňující
candid camera skrytá kamera
candidacy kandidatura
candlestick svícen
candlewick knot svíčky
canicular kanikulární
cannibalic kanibalský
cannibalic lidožroutský
cannibalistic lidojedský
cannibalistic kanibalský
canonic kanonický
canonical kanonický
canonical základní
canonical age kanonický věk
canonicalization převod do kanonické formy
canonically kanonicky
canticle hymnus
canuck frankokanaďan
Canuck Kanaďan
canuck francouz
caoutchouc kaučukový
caoutchouc kaučuk
capacious rozměrný
capacious prostorný
capacious obsáhlý
capacious objemný
capacious memory obsáhlá paměť
capaciousness prostornost
capaciousness objemnost
capacitance kapacitance
capacitance kapacitní odpor
capacitate uschopnit
capacitate kvalifikovat
capacities kapacity
capacitive kapacitní
capacitor kondenzátor
capacitors kondenzátory
capacity únosnost
capacity objem
capacity objem, schopnost
capacity kapacita
capacity schopnost
capacity utilization vytížení
capillary action vzlínání
capillary attraction vzlínavost
capital account účet kapitálu
capital account účet čistého jmění
capital account konto čistého jmění
capital account kapitálový účet
capital accounts kapitálové účty
capital city hlavní město
Capital City of Prague hlavní město Praha
capital offence hrdelní zločin
capital stock základní jmění
capital stock kmenové jmění
capital stock kmenové akcie
capitalistic kapitalistický
capitalistically kapitalisticky
cappuccino kapučíno
capriccio capriccio
caprice vrtoch
caprice rozmar
capricious rozmarný
capricious vrtošivý
capriciously rozmarně
capriciousness rozmarnost
capricorn kozoroh
Capricornus souhvězdí Kozoroh
capsicum paprika
capsule anchor lepená kotva
captaincy kapitánství
capture concept. pojem chyceného
capuchin kapucín
car repair service autoopravna
car school autoškola
caracal karakal
Caracas hl.m. Venezuela
Caracas hlavní město Venezuely
caracole půlobrat
caracul perzián
caracul karakul
carapace krunýř
carbolic karbolový
carbolic kyselina karbolová
carbolic acid kyselina karbolová
carbon black saze
carbon copy kopie přes průklepový papír
carbon tetrachloride chlorid uhličitý
carbonaceous uhlíkatý
carbonaceous uhelný
carbonaceous uhlíkový
carbonic uhličitý
carbonic uhlíkové
carbonic acid kyselina uhličitá
carbonyl chloride karbonylchlorid
carbuncle karbunkl
carbuncle hnisavý zánět kůže
carbuncled karbunkulózní
carbuncular týkající se hnisavého zánětu
carcajou rosomák severní
carcase mršina
carcase zdechlina
carcass mršina
carcass mrcha
carcass mrtvé tělo zvířete
carcass zdechlina
carcasses zdechliny
carcinogen karcinogen
carcinogenesis rakovina v živé tkáni
carcinogenesis karcinogeneze
carcinogenic karcinogenní
carcinogenic substance karcinogenní látka
carcinoma rakovinný nádor
carcinoma karcinom
card carrying oficiální
card carrying member pravidelný host
cardcastle domek z karet
cardiac srdeční
cardiac arrest srdeční zástava
cardiovascular kardiovaskulární
caricature karikovat
caricature karikatura
caricatures karikatury
caricaturisation karikaturizace
caricaturist karikaturista
caricaturization karikaturizace
Carmichael Carmichael
carrier of infection nositel infekce
carrion crow vrána obecná černá
carry across přenést
carry across přenášet
carry back odečíst ztráty
carry the can mít zodpovědnost
carry the conversation udržovat konverzaci
carrycot košík na dítě
carrying capacity únosnost
carrying capacity. kapacita únosnosti ekosystému
carsickness nevolnost při jízdě
Carson City hl.m. Nevada v USA
Carson City hlavní město státu Nevada v USA
Cartesian product kartézský součin
cartographic kartografický
cartographical kartografický
cartomancy věštění z karet
cartouche kartuš
caruncle karunkula
cascade kaskáda (hydrosystém)
cascade kaskáda
cascade pond system kaskádová rybniční soustava
cascade terracing stupňovité terasování
cascading řazení do kaskády
cascading kaskádové řazení
cascara projímadlo
cascara Cascara
cascara Cascara sagrada
case by case případ od případu
case control study studie případ kontrola
case to case basis případ od případu
cash and carry zaplať a odnes
cash balance pokladní hotovost
cash balance hotovost
cash balance stav pokladny
cash balance pokladní zůstatek
cash card debetní karta
cash card pokladní karta
cash cow dojná kráva
cash crop tržní plodina
cash machine bankomat
cash receipt příjmový pokladní doklad
cash voucher pokladní doklad
cashed check proplacený šek
cassation complaint kasační stížnost
cassock sutana
cassocked oděný klerikou
cassocked oblečený do sutany
cast anchor zakotvit
cast anchor spustit kotvu
cast in place concrete monolitický beton
cast in situ concrete monolitický beton
casual jacket bunda
casuistic kazuistický
casuistical kasuistický
cat on the beach ryba na suchu
catabolic katabolický
cataclysm zkáza
cataclysm kataklyzma
cataclysm pohroma
cataclysmal kataklyzmatický
cataclysmic zkázný
cataclysmic kataklyzmatický
catacomb katakomby
catacombs katakomby
catachrestic katachrestický
catachrestical katachrestický
catalectic katalestický
cataleptic kataleptický
catalytic katalytický
cataract šedý zákal
cataract vodopád
catarobic organism katarobie
catastrophic katastrofický
catastrophically katastroficky
catatonic ztuhlý
catcall pískání
categorical kategorický
categorical rozhodný
categorically kategoricky
categorically rozhodně
catechetic katechetický
catechetical katechetický
catechism katechismus
catechism katechizmus
catechismal katechetický
catechist katecheta
catechistic katechetický
catechize katechizovat
catechize vyptávat se
catechumen katechumen
catenary curve řetězovka
catercorner diagonálně umístěný
caterpillar tractor pásový traktor
cathartic očistný
cathartic čistící
cathartic čistící lék
cathodic katodový
Catholic Catholic
catholic katolický
catholic katolík
catholic katolický
Catholic katolík
Catholicism katolicizmus
Catholicism katolicismus
Catholicisms pl. od Catholicism
catholicity velkorysost
catholicity univerzálnost
catholicity liberálnost
catholicize pokatoličit
Catholics pl. od Catholic
catch zaslechnout
catch zachytnout
catch zachvátit
catch uchopit
catch přistihnout
catch postihnout
catch popadnout
catch polapit
catch pochytit
catch pochopit
catch nachytat
catch lapit
catch dopadnout
catch chytání
catch chytnout
catch chyt
catch chycení
catch úlovek
catch záchytka
catch sevřít
catch chopit se
catch zastihnout
catch catch caught caught
catch rozumět
catch zachytit
catch stihnout
catch chytit
catch chytat
catch háček
catch 22 důledek je příčina
catch 22 začarovaný kruh
Catch 22 Hlava 22
catch a buzz pocítit opilost
catch a cold dostat chřipku
catch a cold dostat rýmu
catch a cold nachladit se
catch a glimpse na okamžik spatřit
catch a chill nachladit se
catch a ride nechat se svést
catch all všehochuť
catch as catch can každý sám za sebe
catch as catch can co sebereš to máš
catch as catch can rvačka
catch cold nastydnout
catch cold dostat chřipku
catch fire vzplanout
catch fire zapálit se
catch fire vznítit se
catch hold of zachytit
catch it chytit to
catch me by surprise zaskočilo mě ...
catch me doing that uvidíš mě dělat ...
catch on chytit se
catch out přistihnout
catch phrase fráze
catch phrase prázdné heslo
catch sight of spatřit
catch sight of uvidět
catch some rays opalovat se
catch the wave připojit se k trendu
catch up dostihnout
catch up dohonit
catch up dohnat
catch up dohánět
catch up with dohonit
catch up with dohnat
catch you at a bad time zastihnout v nesprávný čas
catch you later uvidíme se později
catch you off guard zaskočit tě nepřipraveného
catch your death silně se nachladit
catch your eye upoutat tvou pozornost
catchable zachytitelný
catchall komora
catchall všehochuť
catcher lapač
catcher chytač
Catcher in the Rye Kdo chytá v žitě
catches chytí
catches chytá
catchiest nejpoutavější
catching chytání
catching nakažlivý
catchment poříčí
catchment povodí
catchment area povodí
catchment school spádová škola
catchpenny brak
catchpenny bezcenný
catchphrase reklamní heslo
catchweed svízel přítula
catchword slogan
catchword módní slovo
catchy přitažlivý
cation exchanger katex
cationic kationový
catoptric zrcadlový
catoptric katoptrický
caucasian bělošský
Caucasian kavkazský
Caucasian Kavkazan
Caucasians pl. od Caucasian
Caucasus Kavkaz
caucus stranická mašinérie
caucus předvolební porada politických vůdců [amer.]
caucus oblastní výbor politické strany
caught in the act přistižen při činu
caulescent stonkatý
caustic žíravina
caustic žíravý
caustic leptavý
caustically jízlivě
causticity sžíravost
causticity jízlivost
caustics kaustika
cavalcade jezdecká skupina
caveat emptor transactions transakce bez záruky
celeriac hlíznatý
celiac břišní
celibacy celibát
cellulose acetate acetát celulózy
center pivot irrigation machine zavlažovač s pivotem
Central Africa Střední Afrika
Central African Republic Středoafrická republika
Central America Střední Amerika
Central American středoamerický
central city vnitřní město
Central Intelligence Agency zpravodajská služba USA
central processing unit procesor
central processing unit centrální procesorová jednotka
Centre Européen pour la Recherche Nucléaire Evropské středisko jaderného výzkumu
centrifugal force odstředivá síla
centripetal force dostředivá síla
cephalic cefalický
ceramic keramický
ceramic keramika
ceramics keramiky
ceramics keramika
ceramics hrnčířství
cerebral cortex mozková kůra
cerebral cortex kůra mozková
certainty effect efekt jistoty
certainty equivalence jistota ekvivalence
certificate of apprenticeship (vocational certificate) výuční list
certificate of incapacity for work potvrzení pracovní neschopnosti
certificate of legal capacity for marriage vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
certificate of travel health insurance doklad o cestovním zdravotním pojištění
cervical cancer rakovina děložního čípku
cetacean kytovec
CIA (Central Intelligence Agency) zpravodajská služba USA
cicatrice jizva
cicatrices jizvy
cigarette case pouzdro na cigarety
cigarette case pouzdro na cigarety
cinder track škvárová dráha
cinder track škvárová dráha
cinematic kinematografický
cinematic filmový
cinematographic kinematografický
circumstance situace
circumstance poměry
circumstance okolnost
circumstance náhoda
circumstanced situovaný např. finančně
circumstances okolnosti
circumstances situace
citizens advice bureau občanská poradna
Citizenship Act zákon o státním občanství
citric acid kyselina citrónová
civic association občanské sdružení
clack klapka
claim back žádat zpět
clairvoyance jasnovidnost
clairvoyance jasnozřivost
Clarence Clarence
clarification čištění
clarification vyjasnění
clarification čiření
clarification objasnění
clarification ujasnění
clarification vysvětlení
clarifications objasnění
class act osoba mající způsoby
class action skupinová žaloba
class conscious třídně uvědomělý
class teacher třídní učitel
classic klasik
classic klasika
classic klasický
classical klasický
classical economics klasická ekonomie
classical music vážná hudba
classical music klasická hudba
classically klasicky
classicism klasicismus
classicist klasicista
classicize klasicizovat
classics klasika
classification třídění
classification klasifikace
classifications třídění
classifications klasifikace
classificatory třídící
classificatory klasifikační
clastic úlomkovitý
claustrophobic klaustrofobní
clavicle klíční kost
clavicles klíční kosti
clavicular klíční
clavichord clavichord
Clean Air Act Clean Air Act
clean criminal record trestní bezúhonnost
clean cut rovný řez
clean cut přesný
clean cut ostře řezaný
clean technologies čisté technologie
clean up your act udělat něco znovu a lépe
clear cut zřejmý
clear cut jednoznačný
clear cut nesporný
clear cut jasný
clearance zúčtování
clearance vyřízení
clearance odklizení
clearance odbavení
clearance vyčištění
clearance volný prostor
clearance proclení lodi
clearance proclení
clearance vyrovnání
clearance povolení
clearance certificate celní osvědčení
clearance sale výprodej
clearing account clearingový účet
clearing price zúčtovací cena
cleistogamic kleistogamický
cleistogamic krytosnubný
climacteric klimax
climacteric zlom
climacteric klimaktérium
climacteric klimakterický
climactic vrcholný
climatic klimatický
climatic amplification zesílení klimatu
climatic evaporation klimatický výpar
climatically klimaticky
climatological klimatologický
cloaca stoka
cloaca kloaka
cloacal kloakální
cloacal týkající se kloaky
closed water cycle uzavřený vodní okruh
club sandwich vícevrstvý sendvič
co operative building society stavební bytové družstvo
co operative society výrobní družstvo
co operative society obchodní družstvo
coact spolupracovat
coaction spolupráce
coach kouč
coach cvičitelka
coach dostavník
coach kočár
coach trénovat
coach železniční vagon
coach trenér
coach železniční vůz
coach vůz
coach autokar
coach autobus
coachbuilder výrobce karoserií
coaches trenéři
coaches instruktoři
coaches trénuje
coaching připravování
coaching vyučování
coaching koučování
coaching doučování
coachman kočí
coachmen vozkové
coal black uhlově černá
coal black černý jako uhel
coal black černý jako uhel
coal scuttle uhlák
coal scuttle kbelík na uhlí
coal scuttle kbelík na uhlí
coalesce splynout
coalesce shlukování
coalesced spojený
coalesced splynul
coalesced sloučený
coalescence splynutí
coalescent splývající
coalface uhelný porub
coarctate zúžit
coarctate srůst
coarctation zúžení
coarse screen hrubé česle
Coase Conjecture. Coaseova domněnka
Coase Theorem Corollary. důsledek Coaseova teorému
coast to coast přes celé území
coast to coast od pobřeží k pobřeží
coastal resources demand poptávka po pobřežních zdrojích
coax cable koaxiální kabel
coaxial cable koaxiální kabel
coca cola kola
cockatrice mystické zvíře
cockatrice bazilišek
cockroach šváb
cockroaches švábi
cocroach šváb
coelacanth lalokoploutví
coeliac břišní
coffee machine kávovar
cognac koňak
cognisance vědomost
cognisance vědomí
cognizance vědomost
cognizance vědomí
coherent approach to jednotný postoj k
coherent approach to jednotný přístup k
coinsurance pojistná spoluúčast
cold facts holá fakta
coliform bacterium koliformní bakterie
colloidal particle koloidní částice
Comanche okres v USA
combination lock kombinační zámek
combination lock zámek na heslo
Combined Accident Reduction Effort název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
come accross setkat se s
come across narazit na
come across potkat
come back vracet se
come back vrátit se
come back přijít zpět
come back to haunt you špatné skutky tě přijdou strašit
come down on like a ton of bricks tvrdě potrestat
comeback návrat
comeuppance zasloužený trest
comfortable income dostatečný příjem
command and control. direktivní řízení (příkaz a kontrola)
command economy příkazová ekonomika
command economy direktivní ekonomika
Commercial code Obchodní zákoník
Commodity Credit Corporation (CCC). úvěrová komoditní organizace (CCC)
common agricultural policy common agricultural policy CAP
common agricultural policy CAP common agricultural policy
Common Agricultural Policy Společná zemědělská politika
common agricultural policy. společná zemědělská politika
common factor společný jmenovatel
common fraction obecný zlomek
common parlance prostá řeč
commonplace běžný
commonplaceness všednost
commonplaceness banálnost
community planning of social services komunitní plánování sociálních služeb
compact pevný
compact výlisek
compact kompaktní
compact disc kompaktní disk
compact disk kompaktní disk
compact disk cédéčko
compact fluorescent lamp kompaktní fluorescentní lampa
compacted zhutněný
compacted udusaný
compacted ucelený
compacted stlačený
compacter zhutňovač
compaction zpevňování
compaction stlačení
compactly kompaktně
compactness kompaktnost
compactor zpevňovač
compactor zhutňovač
compacts zhušťuje
company code účetní okruh
company policy firemní politika
compensation declivity kompenzační sklon (hydrotechnika)
competition across the market konkurence napříč trhem
compherensive insurance komplexní pojištění
complacence spokojenost
complacence sebeuspokojení
complacence samolibost
complacency samolibost
complacent uspokojený
complacent samolibý
complacently uspokojivě
complacently samolibě
complaceny uspokojení
complaceny samolibost
complaisance ochota
complaisance vlídnost
complaisance úslužnost
complementary sensitivity function komplementární citlivostní funkce
complex fraction složený zlomek
compliance splnění
compliance dodržení
compliance vyhovění, svolení, harmonie
compliance vyhovění
compliance svolení
compliance shoda
compliance, continuous vyhovění, dlouhodobé
compliance, initial vyhovění, počáteční
compliancy povolnost
compliancy poddajnost
compliancy ochota
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
compulsory school attendance povinná školní docházka
Computer Aided Design Computer Aided Manufacturing počítačem podporované návrhářství počítačem podporovaná výroba
Computer Aided Instruction počítačem podporovaná výuka
Computer Aided Manufacturing počítačem podporovaná výroba
computer graphics počítačová grafika
concavo concave bikonkávní
concavo convex dutovypuklý
concavo convex dvojvypuklý
concentration camp koncentrační tábor
concentration EC50 koncentrace EC50
concentration LC100 koncentrace LC100
concentration LC50 koncentrace LC50
concomitance koexistence
concomitance konkomitance
concordance soulad
concordance shoda
conditional prison sentence podmíněné odsouzení k trestu odnětí svobody
conditional suspension of a prison sentence podmíněný odklad výkonu trestu odnětí svobody
conductance vodivost
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
condustance vodivost
confederacy konfederace
confirmation of authenticity vidimace
conformance přizpůsobení
conformance konformita
connivance schvalování
conservancy ochrana životního prostředí
consonance souzvuk
consonance konsonance
conspiracy komplot
conspiracy konspirace
conspiracy spiknutí
Constance Constance
Constance Kostnice
constancy stálost
constancy neměnnost
constancy loajalita
constant cost industry odvětví spevnými náklady
constant prices stálé ceny
constant returns to scale konstantní výnosy zrozsahu
constant storage capacity of water reservoir prostor stálého nadržení vodní nádrže
constitutional complaint ústavní stížnost
constitutional court Ústavní soud
consultancies poradenství
consultancy konsultace
consultancy poradenství
Consultative Group for International Agricultural *** Consultative Group for International Agricultural ***
Consultative Group for International Agricultural *** CGIAR Consultative Group for International Agricultural ***
contact známost
contact spojení
contact informátor
contact dotek
contact prostředník
contact dotyk
contact zprostředkovatel
contact kontaktovat
contact kontaktní
contact kontakt
contact kontaktujte
contact styk
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contact element kontakt
contact filter kontaktní filtr
contact herbicide kontaktní herbicid
contact chamber kontaktní nádrž
contact insecticide kontaktní insekticid
contact layer kontaktní zóna (voda)
contact lens kontaktní čočka
contact lenses kontaktní čočky
contact ratio kontaktní poměr (kanalizace)
contact spring kontaktní pramen
contact us kontaktujte nás
contact zone kontaktní zóna (voda)
contactable schopný být kontaktován
contacted kontaktovaný
contacting kontaktující
contacting kontaktování
contactor stykač
contacts kontakty
contamining component znečišťující složka (vodní hospodářství)
continental code Morseova abeceda
contingent valuation approach metoda kontingentního hodnocení
continuance trvání
continuance pokračování
continuous air pollution source nepřerušovaný zdroj znečišťování ovzduší
contour furrow terracing průlehové terasování
contraception antikoncepce
contraceptive antikoncepční
contraceptives antikoncepční
contract zúžit
contract kontrakt
contract smlouva
contract smluvní
contract for work smlouva o dílo
contract of donation darovací smlouva
contract of mandate mandátní smlouva
contracted stáhnutý
contracted smrštěný
contracted hospital smluvní nemocnice
contractible stažitelný
contractile stažitelný
contractile undercarriage zatahovací podvozek
contractility zatažitelnost
contractility svíravost
contractility stažitelnost
contractility smrštivost
contractility kontraktilita
contracting stahující
contracting smrštění
contracting kontrakce
contracting uzavírání smluv
contraction stažení
contraction stah
contraction kontrakce
contractions stahy
contractor stahovač
contractor zhotovitel
contractor kontrahent
contractor dodavatel
contractors dodavatelé
contracts ujednání
contracts smlouvy
contracts kontrakty
contractual smluvní
contractual health insurance smluvní zdravotní pojištění
contractually smluvně
contracture kontrakce
contracture kontraktura
contradict být v rozporu
contradict protiřečit
contradict popírat
contradict odporovat
contradict odmlouvat
contradict oponovat
contradicted odporovaný
contradicted odporoval
contradicted odmlouval
contradicting odporující
contradiction kontradikce
contradiction rozpor
contradiction protiklad
contradiction popření
contradiction odporování
contradiction nesouhlas
contradictions rozpory
contradictions protiklady
contradictorily neslučitelně
contradictoriness neslučitelnost
contradictory rozporný
contradictory protiřečící
contradictory neslučitelný
contradictory kontradiktorický
contradictory odporující
contradicts odporuje
contradicts odmlouvá
contradistinction rozlišení kontrastem
contraindication kontraindikace
contraindication vedlejší účinky
contrivance vynález
contrivance úskok
contrivance machinace
Control of Pollution Act Control of Pollution Act
contumacious kontumační
contumacy kontumace
convalesce zotavovat se
convalesce uzdravovat se
convalescence rekonvalescence
convalescent zotavující se
convalescing zotavující se
Convention on International Trade in Endangered Species *** Convention on International Trade in Endangered Species ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** Convention on the Conservation of Antarctic ***
Convention on the Conservation of Antarctic *** CCAMLR Convention on the Conservation of Antarctic ***
conventional clarification klasické čiření
conversance obeznámenost
conversancy obeznámenost
conveyance dopravní prostředek
conveyance přeprava
conveyancing převod vlastnických práv
copacetic úžasný
copacetic senzační
copacetic senza
Copyright Act autorský zákon
coracle druh člunu
cornstarch kukuřičný škrob
coronach pohřební píseň
Corporate Average Fuel Economy (CAFE) Standards. podnikové standardy průměrné úspornosti při použití paliv
corporate income tax daň z příjmů právnických osob
corrupt practices úplatkářství
cossack kozácký
cossack kozák
cossacks kozáci
cost effectiveness analysis, optimisation procedure optimalizační postup pro stanovení efektivnosti nákladů
Costa Rica Kostarika
costs, compliance. náklady na splnění
costs, contracting náklady, uzavření dohody
costs, production (manufacturing) výrobní náklady
costs, transaction náklady, transakce
cottage cheese tvaroh
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
countenance výraz
countenance nálada
counter attack protiútok
counteract mařit
counteract jednat proti
counteract klást odpor
counteraction protiopatření
counteraction protiakce
counteraction neutralizace
counteractive opačný
counterattack protiútok
counterbackwater dike zpětná hráz
counterbalance protiváha
counterbalanced vyvážený
counterbalancing vyvažování
countermarch pochod proti směru
Countryside Act Countryside Act
countryside and community attributes vlastnosti krajiny a komunity
coup de grace rána z milosti
covalence kovalence
covariance kovariance
cowardice zbabělost
crack trhlina
crack prásknutí
crack praskat
crack třesk
crack prasknout
crack prasklina
crack elitní, vybraný, vrcholový
crack a book studovat
crack a joke říci vtip
crack down zatočit
crack down zaměřit se
crack down zakročit
crack down posvítit si
crack down on zatrhnout
crack down on nedovolit
crack me up rozesmívá mne
crack the line up pasovat do týmu
crack the lineup pasovat do týmu
crack this case vyřešit zločin
crack under the strain propadnout hysterii
crack up rozpukat
crack up zhroutit se
crack up pukat smíchem
crackbrained ztřeštěný
crackbrained poblázněný
crackdown zákrok
crackdown akce
crackdown přísné opatření
cracked rozpraskaný
cracked puklý
cracked prasknutý
cracked nakřáplý
cracker biskvit
cracker keks
cracker krekr
cracker suchar
cracker sušenka
crackerjack šlágr
crackerjack kanon
crackerjack eso
crackerjack pašák
crackers sušenky
cracking pukání
cracking praskání
crackle praskat
crackle praskání
crackled popraskaný
crackling praskání
crackling praskot
cracklings škvarky
crackpot blázen
crackpot excentrik
cracks štěrbiny
cracks praskliny
cracksman kasař
Cracow Krakov
craic děj
craic zábava
crankcase kliková skříň
crankcase blok motoru
crapulence opilství
crash course rychlokurz
cratch krmelec
cream cheese smetanový sýr
cream of the crop smetánka
cream of the crop jen ti nejlepší
created capital vytvořený kapitál
creature comforts hmotné potřeby
creature comforts hmotné zajištění
credit advice dobropis
credit facilities úvěrový příslib
cretaceous vápenitý
cretaceous křídový
criminal act trestný čin
criminal careless trestuhodná nedbalost
Criminal Code trestní zákoník
criminal connexion cizoložství
criminal contempt urážka soudu
criminal conversation cizoložství
Criminal Procedure Code trestní řád
criminal proceedings trestní řízení
critical effect kritický účinek
critical landscape state kritický stav krajiny
critical natural capital. kritický přírodní kapitál
cross compliance vzájemné vyhovění
cross hatching šrafování
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
crosshatch vyšrafovat
crosshatch šrafovat
crosshatch šrafování
crosshatching šrafování
crosspatch mrzout
crosspatch bručoun
crustacean korýš
cryptanalytic kryptoanalytický
cryptogamic kryptogamický
cryptogamic kryptogamní
cryptographic kryptografický
cryptographically kryptograficky
crystal clear průzračný
crystal clear průzračný
crystal clear lehce pochopitelný
crystal forming bacterium krystalotvorná bakterie
crystallographic krystalografický
cul de sac slepá ulice
culs de sac slepá ulice
curacao curacao
curacy vikářství
curly bracket složená závorka
currency appreciation revalvace (zhodnocení) měny
currency basket basket of currencies měnový koš
current account běžný účet
current account běžné konto
current annual increment běžný roční přírůstek
curvaceous ladná
curvacious s pěknou postavou
customs clearance celní osvědčení
customs clearance celní odbavení
cut across přetnout
cut across přesekat
cut across přerušit
cut across protnout
cut back zmenšit
cut back snížit
cut back on zmenšit
cut from the same cloth velmi podobný
cut me some slack dej mi více času
cut someone some slack přimhouřit oko
cut someone some slack přimhouřit oči
cutback snížení
cutback redukce
cyberspace kybernetický svět
cyclical deficit cyklický deficit
cyclical influence opakovaný vliv
Cyrano de Bergerac Cyráno z Bergeracu
cytoplasmatic cytoplasmatický
cytoplasmic cytoplazmatický
czaristic carský
Czech Social Security Administration Česká správa sociálního zabezpečení
dabchick potápka
dace bělice
dactyl daktyl
dactylic daktylský
dactyloscopy daktyloskopie
DAFECS Digital Authority Full Engine Control System
dacha chalupa
dachshund jezevčík
daisy chain uzavřený řetěz
daisy chains řetěz událostí
dalliance flirt
dalliance poměr
dam consolidation opevnění hráze
damage control odstranění následků
damascene cizelovat
damascene damaskovat
Damascus hl.m. Sýrie
dance zatančit
dance zatančit si
dance zatancovat si
dance tanec
dance tančit
dance tancovat
danceable způsobilý k tanci
danced tančil
dancer tanečník
dancer tanečnice
dancers tanečníci
dances tance
dancing tančící
dancing tančení
Dantzic Gdaňsk
dat loc of stopařka stopařce
dat loc of vodka vodce
dat of co čemu
data capture sběr dat
data category datové kategorie
data processing zpracování údajů
data processing zpracování dat
data processor procesor
data quality indicator indikátor kvality dat
data quality indicators (dqis) indikátory kvality dat
date back datovat zpětně
date from (century) pocházet z (století)
day care pečovatelská služba
day care péče o děti
day care jesle
day school denní škola
day when authorities are open to the public úřední den
daycare péče o děti
DDR = Deutsche Demokratische Republik (1949 1990) NDR = Nemecká demokratická republika
de facto ve skutečnosti
deacon jáhen
deacon diákon
deactivate dezaktivovat
deactivate deaktivovat
deactivated deaktivoval
deactivation deaktivace
dead certain stoprocentně jist
deadlock zablokování
deadlock uváznutí (na mrtvém bodě)
deadlocked zablokovaný
deaktivation coefficient dezaktivační koeficient (vodní hospodářství)
deaktivation efficiency dezaktivační účinnost (vodní hospodářství)
deallocate uvolnit
deallocated uvolnil
death certificate úmrtní list
death notice úmrtní oznámení
death watch druh škodlivého hmyzu
deathwatch druh škodlivého hmyzu
deathwatch hlídka u mrtvého
debacle katastrofa
debacle debakl
debauch hýřit
debauched zhýralý
debauchee zhýralec
debauchee prostopášník
debauchery hýření
debauchery prostopášnost
debit balance pasivní zůstatek
debit balance debetní saldo
decadence úpadek
decadence dekadence
decalcification odvápnění
decalcification dekalcifikace
decalcify odvápnit
decalcify dekalcifikovat
decasyllabic desetislabičný
decimal fraction desetinný zlomek
decimal place desetinné místo
decision making processes rozhodovací proces
decision rules, benefit cost ratio criterion. rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
Declaration of Independence deklarace nezávislosti
declassification odtajnění
decreasing cost industry odvětví s klesajícími náklady
dedicated traffic lanes účelové dopravní pruhy
deep pneumatic aeration hluboká pneumatická aerace (vody)
deep space hluboký vesmír
deface znetvořit
defaced znetvořil
defacement zohyzdění
defacement znetvoření
defacer zohavitel
defaecate vyprázdnit střeva
defalcate zpronevěřit
defalcate defraudovat
defalcation zpronevěra
defalcation defraudace
defalcator defraudant
defensive action obranná akce
defensive host reaction obranná reakce hostitele
defiance vzdor
definite article člen určitý
degeneracy degenerace
degredation of natural capital degradace přírodního kapitálu
delegacy delegování
delegacy delegace
delicacies jemnosti
delicacies delikátnosti
delicacy lahůdka
delicate condition těhotenství
delicate condition delikátní stav
deliverance vysvobození
deliverance vykoupení
deliverance osvobození
delta function Diracův impuls
demagogic demagogický
demagogical demagogický
demand curve poptávková křivka
demand curves, for diversity poptávkové křivky, pro diverzitu
demand elasticity pružnost poptávky
demand elasticity elasticita poptávky
demand function poptávková funkce
demand schedule harmonogram poptávky
demand side economics ekonomie strany poptávky
demarcate ohraničit
demarcated ohraničil
demarcated ohraničený
demarcating vyznačující
demarcation ohraničení
democracies demokracie
democracy demokracie
democratic demokratický
democratically demokraticky
demographic demografický
demographic dynamics demografická dynamika
demographic statics demografická statika
demographic statistics demografická statistika
demographic transition demografický přechod
demographically demograficky
demoniac zuřivý
demoniac démonický
demoniacal démonický
denazification denacifikace
deoxidation coefficient dezoxidační součinitel
deoxygenation coefficient dezoxygenační součinitel
deoxygenation factor dezoxygenační součinitel
Department for Asylum and Migration Policy of the Ministry of the Interior Odbor azylové a migrační politiky MV
department of social affairs odbor sociálních věcí
dependance závislost
dependance spoléhání
depletable resources vyčerpatelné zdroje
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, recyclable vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
deposit account vkladový účet
deposit insurance pojištění vkladu
deposit insurance depozitní pojistka
depreciation allowance amortizační částka
depreciation of a currency znehodnocení (depreciace) měny
depreciation of natural capital odepisování přírodního kapitálu
deracinate vymýtit
deracinate vykořenit
dermatocelidosis pihy
dermatological kožní
dermatological dermatologický
desoxyribonucleic acid (DNA) DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.)
desoxyribonucleic acid (DNA) DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.)
desoxyribonucleic acid (DNA) dezoxyribonukleová kyselina DNA
despatch expedovat
despatched expedovaný
despite the fact that přestože
destabilization chemical substance destabilizační chemikálie
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
desulphurating microorganism desulfurikační mikroorganismus
detach odpojit
detach detašovat
detach utrhnout
detach oddělit
detach odvelet
detach odeslat
detach vyčlenit
detachable odpojitelný
detachable oddělitelný
detachable odnímatelný
detached detašovaný
detachment odloučení
detachment nestrannost
detachment objektivita
determinacy určitost
determinacy rozhodnost
detract ubrat
detract znevažovat
detract zlehčovat
detraction zlehčování
detractive zlehčující
detractor pomlouvač
detracts zmenšuje
detracts ubírá
devalue the currency devalvovat měnu
Development Assistance Committee Development Assistance Committee DAC
Development Assistance Committee DAC Development Assistance Committee
development of landscape vývoj krajiny
developmental toxicity vývojová toxicita
deviance úchylka
deviancy úchylka
devil may care lehkomyslný
devil may care bezohledný
devotional classic klasické dílo zbožné literatury
diabetic diabetik
diabolic pekelný
diabolic ďábelský
diabolical ďábelský
diabolically ďábelsky
diacritic diakritika
diacritical diakritický
diagnostic diagnostický
diagnostician diagnostik
diagnostics diagnostika
diagrammatic schematický
diagrammatical diagramový
diachronic diachronický
dialect nářečí
dialectal nářeční
dialectal dialektový
dialectal dialektický
dialectic dialektický
dialectic dialektika
dialectical dialektický
dialectically dialekticky
dialectician dialektolog
dialectician dialektik
dialectics dialektika
dialects dialekty
diamagnetic diamagnetický
diametric průměrný
diametric diametrální
diametrical diametrální
diametrically diametrálně
diamondback chřestýš diamantový
diaphoretic vyvolávající pocení
diaphragmatic diafragmatický
diaphragmatic bráničný
diarchy diarchie
diarrheic průjmový
diarrhoeic průjmový
diastolic diastolický
diatomic dvojmocný
diatomic dvojatomový
diatonic diatonický
dibranchiate dvojžabernatý
didactic poučný
didactic didaktický
didacticism pedantství
didacticism didaktičnost
didactics didaktika
die back vadnout
die back odumírat
die back druh nemoci rostlin
dieback druh nemoci rostlin
differentiation of product diferenciace výrobku
diffract rozkládat např. světlo
diffraction ohyb
diffraction difrakce
digital computer číslicový počítač
dichromatic dichromatický
dichromatic dvoubarevný
dike terracing hrázkové terasování
dill sauce koprová omáčka
diminishing marginal utility of consumption snižování marginální užitné hodnoty spotřeby
dinner jacket smoking
diplomacy diplomacie
diplomatic diplomatický
diplomatic corps diplomatický sbor
diplomatic mission zastupitelský úřad
diplomatic visa diplomatické vízum
diplomatically diplomaticky