Slovník online
Anglicko český slovník online

B C - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"b c" - přejít k překladu


Český překlad sousloví b c můžete najít mezi následujícími překlady:

Použití "b c" a slova příbuzná

Anglicky Český překlad
a backup copy záložní kopie
a barefaced lie úmyslná lež
a basket case ruina
a basket case troska, ruina
a basket case zřícenina
a beehive of activity místo plné pracovitých lidí
a bit much trochu moc
a bit of coward kus zbabělce
a black mark černý puntík
a blackout (TV) úmyslné nevysílání TV
a blackout (war) zákaz svítit světlem
a bone to pick jablko sváru
a brick cihlový
a brick postavit z cihel
a brick cihla
a bull in a china shop slon v porcelánu
a bull in a china shop nemotorný člověk
a bull in a china shop neohrabanec
a bunch of malarkey hromada nesmyslů
a bunch of malarkey kupa keců
a bunch of malarkey hramada nesmyslů
a drop in the bucket malá část
a few bricks short of a full load nerozumný
a chip off the old block jablko nepadlo daleko od stromu
a mental block překážka v učení
a new broom sweeps clean nové kostě dobře mete
abaca manilské konopí
abaci počítadla
aback překvapen
aback zpět
aback vzadu
abacus počitadlo
abacuses počitadla
abasic abazický
abatement of a nuisance potírání zlořádů
abbacy opatství
ABC abeceda
abc abecední
abcoulomb coulomb
abdicate abdikovat
abdicated abdikoval
abdicated vzdal se funkce
abdication abdikace
abdication odstoupení z funkce
abdominal cavity břišní dutina
abdominal muscle břišní svaly
abduct unést
abducted unesen
abduction únos
abductions abdukce
abductions odtažení
abductions upažení
abductor únosce
abductors únosci
abducts odtahovat
abecedarian žák
abecedarian začátečník
abecedarian abecední
aberrance vyšinutí
aberrance odchylka
aberrance deviace
aberrancy poblouznění
aberrancy odchylka
abeyance latentní stav
abeyance nerozhodnutý stav
abeyance pozastavení
abeyance suspenze
abhorrence averze
abhorrence odpor
abhorrence zhnusení
abidance dodržování
abidance setrvávání
ability to search host schopnost vyhledat hostitele
abiogenetic abiogenetický
abiogenic landscape abiogenní krajina
abiotic environmental component abiotická složka prostředí
abiotic factor abiotický faktor
abject pokleslý
abject bídný
abject conditions bídné podmínky
abject despair nejhlubší zoufalství
abject imitation otrocká napodobenina
abject imitation otrocká imitace
abject misery nejhorší bída
abjection degradace
abjection skleslost
abjection ponížení
abjectly bídně
abjectness zavrženíhodnost
ABLE ACE Airborne Laser Extended Atmospheric Characterization Experiment
able to compete konkurenceschopný
abnormal psychology psychopatologie
aborticide zabití plodu
about face čelem vzad
above and beyond the call of duty více než je očekáváno
aboveground nuclear testing nadzemní nukleární testování
abracadabra čárymáry
abrasion resistance pevnost v oděru
abrasive cloth brusné plátno
abreact odreagovat
abreaction odreagování
abridged multiplication zkrácené násobení
abscess hlíza
abscess absces
abscissa úsečka
abscissa abscisa
abscissa souřadnice
abscissae úsečka
abscission odříznutí
abscission odnětí
abscission oddělení
abscond uprchnout
abscond uniknout
absconder uprchlík před spravedlností
absconder uprchlík
absence absence
absence neúčast
absence nepřítomnost
absence neexistence
absence nedostatek
absence makes the heart grow fonder střídmost dělá srdce nežnější
absences nedostatky
absolute alcohol absolutní alkohol
absolute alcohol čistý alkohol
absolute biochemical oxidation úplná biochemická oxidace
absolute colorimetric intent absolutní kolorimetrický záměr
absolute command důrazný rozkaz
absolute monarchy absolutistická monarchie
absolute physical scarcity absolutní věcná vzácnost (nedostatek, omezenost)
absolute pitch absolutní výška
absorbed substance absorbát
absorbency absorpčnost
absorbtive capacity of pollutants. absorpční kapacita polutantů
absorptance pohltivost
absorption coefficient koeficient absorpce
abstinence abstinence
abstract přehled
abstract resumé
abstract výtah
abstract odtažitý
abstract odstranit
abstract oddělit
abstract obsah
abstract abstraktní pojem
abstract abstraktní
abstract abstrahovat
abstract výpis
abstract expressionism abstraktní expresionismus
abstract from the Commercial Register výpis z obchodního rejstříku
abstract from the Criminal Register výpis z rejstříku trestů
abstract from the register of debtors výpis z registru dlužníků
abstract noun abstraktní podstatné jméno
abstract system abstraktní systém
abstracted nepozorný
abstracted roztržitý
abstractedly roztržitě
abstractedly nepozorně
abstractedly nezávisle
abstractedly from nezávisle na
abstractedness roztržitost
abstraction abstrakce
abstractions abstrakce
abstractive abstrakční
abstractive use abstraktivní využití (vody)
abstractly abstraktně
abstractor dokumentátor
abstracts abstrakce
abundance abundance
abundance nadbytek
abundance hojnost
abundance of st. nadbytek
abutment arch krajní oblouk
acceptability principle. princip přijatelnosti
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance přijatelný denní přísun škodlivé látky (ADI)
acceptable daily intake (ADI) of harmful substance ADI přijatelný denní přísun škodlivé látky (angl.)
accumulation of toxic substances kumulace toxických látek
acerbic kyselý
acrobatic akrobatický
acrobatics akrobacie
acrobatics akrobaticky
addicted be addicted to být závislý (na drogách, léčivech)
adiabatic adiabatický
adiabatically adiabaticky
adjustable wrench francouzský klíč
adsorbed substance SETadsorbát
adverbial participle přechodník
adverse balance of trade nepříznivá negativní obchodní bilance
adverse balance of trade pasivní obchodní bilance
aerobatic letecky akrobatický
aerobatics letecká akrobacie
aerobic aerobní
aerobic microorganism aerobní mikroorganismus
aerobic process aerobní proces
aerobic sludge stabilisation aerobní stabilizace kalu
aerobic sludge stabilization period doba aerobní stabilizace kalu
aerobically aerobně
aerobics aerobik
age bracket vrstevníci
agoraphobic agorafobik
agoraphobic agorafobický
agrobiocoenosis agrobiocenóza
albacore malý tuňák
albacore druh makrely
albescent bělavý
Albrecht Albrecht
alembic alembik
alembic alambik
alembic destilační přístroj
algebra of logic boolovská algebra
algebra of logic algebra logiky
algebraic algebraicky
algebraic conjugate prostor funkcionálu
algebraic equation algebraická rovnice
algebraic number algebraické číslo
algebraic sum součet algebraicky
algebraical algebraicky
algebraically algebraicky
all embracing všeobecný
all the way to Egery and back cesta oklikou
allowances being made for the fact pokud pomineme skutečnost
alphabetic abecední
alphabetical abecedně
alphabetical file abecední sestava
alphabetical order abecední pořadí
alphabetical order abecední řazení
alphabetically abecedně
ambiance atmosféra prostředí
ambience atmosféra
ambience prostředí
ambient condition normální podmínky
ambitrophic microorganism ambitrofní mikroorganismus
ambivalence kolísání
ambivalence rozpornost
ambivalence rozpolcenost
ambulance záchranka
ambulance lazaret
ambulance ambulance
ambulance sanitka
ambulances sanitky
ambulances ambulance
ambuscade léčka
ambuscade přepadnout
American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations americká federace práce a kongres průmyslových organizací
amoebic amébovitý
amoebic amébový
amorphous substance amorfní látka
anabatic vzestupný
anabatic anabatický
anabolic anabolikum
anabolic steroid anabolický steroid
anaerobic anaerobní
anaerobic microorganism anaerobní mikroorganismus
anaerobic process anaerobní proces
anaerobically anaerobicky
angle brace pásek
angle brace výztuha
angle brace koutová rozpěra
angle bracket úhlová závorka
answer back odmlouvat
antibacterial antibakteriální
antiballistic missile protibalistická raketa
antibiotic antibiotikum
antibiotic antibiotický
antibiotics antibiotika
antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop
apartment block bytový dům
Arabian camel velbloud jednohrbý
Arabic arabština
Arabic arabský
Arabic numeral arabské číslo
Arabic numerals arabské číslice
arbitrage condition arbitrážní podmínka
arbitration clause rozhodčí doložka
arborescent stromovitý
arborescent rozvětvený
arboricide arboricid
arboriculture pěstování stromů
arboriculturist pěstitel stromů
archbishopric arcibiskupství
as dumb as a sack of hammers hloupý
as will soon become apparent jak se brzy jasně ukáže
ascorbic acid kyselina askorbová
at your beck and call pracuje pro tebe
Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution Athens Treaty on Land Based Sources of Pollution
Auerbach Auerbach
autobiographic svéživotopisný
autobiographical autobiografický
autobiographically autobiograficky
Azores Bullfinch hýl azorský
B C BeCause (frequently just b c )
BAAC vnější koncentrace přípustná pro bioakumulaci
Babcock Babcock
baby carriage dětský kočárek
baby doctor dětský doktor
BAC By Any Chance
baccalaureate hodnost bakaláře
baccalaureate bakalaureát
baccalaureate bakalářství
baccarat druh karetní hry
baccarat bakarat
baccate bobulovitý
bacciferous bobulnatý
baccivorous živící se bobulemi
baccy tabáček
Bacchus Bacchus
bacillar bakteriální
bacillary bakteriální
bacillary bacilární
bacilli bacil
bacilliform baciloformní
bacillus bacil
back zádový
back zpětný
back opěradlo
back opožděný
back odlehlý
back nezaplacený
back nazpět
back bek
back dozadu
back hřbet
back nazpátek
back zpáteční
back páteř
back podporovat
back týl
back zacouvat
back obránce
back couvat
back zpět
back rub
back zadní strana
back zpátky
back záda
back zadní
back and forth tam a zpátky; sem a tam
back at it návrat k něčemu
back at ya přeji tobě totéž
back away ustupovat
back door zadní dveře
back down netrvat na čem
back down vzdát se
back entrance zadní vchod
back formation zpětné tvoření slov
back number zastaralý
back of the neck týl
back off odprejsknout
back off stáhnout se
back off odstoupit
back off ustoupit
back off vycouvat
back office účetní a další oddělení poskytující servis zbytku firmy
back on the track zpátky na stopě; správné cestě
back on your feet uzdravení z nemoci
back order nevyřízená objednávka
back out vykroutit se
back out vycouvat
back out odstoupit od smlouvy
back out of vykroutit se z čeho
back out of vycouvat z čeho
back pack batoh
back somebody up podpořit někoho
back street zadní nebo vedlejší ulička
back teeth stolička
back teeth are floating potřebovat močit
back to zpět k
back to square one začít znovu od nuly
back to the drawing board začít znovu od nuly
back to the grind návrat do práce
back up připravit zálohu souboru
back up krýt
back up náhrada
back up rezerva
back up záloha
back up zabezpečení
back up zálohování
back up an argument podložit argumentem
back yard dvorek za domem
back you podporovat nějaké rozhodnutí
back yourself into a corner nemít šanci úniku
backache bolest zad
backbench zadní sedadla ve sněmovně
backbencher řadový člen parlamentu
backbite pomluva
backbite pomlouvat
backbiter pomlouvač
backboard opěradlo
backboard svislá deska
backbone páteř
backbone pevnost charakteru
backbone hřbet
backbone type frame centrální nosný rám
backbreaking vyčerpávající
backbreaking únavný
backcloth jevištní pozadí
backdate antedatovat
backdated antedatoval
backdoor zadní vrátka
backdrop prospekt
backdrop pozadí
backdrop horizont
backed vyztužený
backed podlepený
backed by gold krytý zlatem
backed up zazálohováno
backed up zálohovaný
backed up zajištěný
backer stoupenec
backfill zavážka
backfill zásyp
backfill navážka
backfire mít opačný účinek
backfiring selhávání
backflip salto dozadu
backflow zpětný tok
backgammon vrhcáby
background okolnosti
background grafické pozadí
background pozadí
background minulost
background prostředí
backgrounds pozadí
backhanded dvojsmyslný
backhoe rypadlo
backhoe podkop
backchat drzé odmlouvání
backing podpora
backing opora
backlash odpor
backlash vůle závitu
backlash vůle ozubení
backless s hlubokým výstřihem
backlight podsvětlení
backlight podsvícení
backlit podsvícený
backlog nedodělek
backlog nashromážděná nedokončená práce
backmost nejzadnější
backorder předobjednávka
backpack batoh
backpack ruksak
backpack krosna
backpack (business) podporovat
backpacker turista s batohem
backpackers turisté s batohem; batůžkáři
backpacking cestování s batohem; způsob cestování
backplane propojovací rovina
backplate podložka
backrest opěradlo zad
backroom boys kuřáci hrající poker
backround pozadí
backs podporuje
backs vyztužuje
backscatter zpětný rozptyl
backseat zadní sedadlo
backsheesh spropitné
backside zadek
backsides zadky
backslash zpětné lomítko
backslashes zpětná lomítka
backslid upadl
backslide upadnout
backslider odpadlík
backspace backspace
backspace backspace klávesa
backspace krok zpět
backspace key klávesa počítače pro výmaz předchozího znaku
backspaced vymezerován
backstab rána pod pás
backstab nečestné jednání
backstabber osoba tvářící se jako váš nejlepší přítel, ale pomlouvající podrážející vás za zády
backstabbing podražení
backstabbing podrážející
backstage zákulisní
backstage zákulisí
backstair nepoctivý
backstairs zadní schodiště
backstop zarážka
backstop technologies zálohové technologie
backstreet pokoutní
backstroke znak
backswept zakloněný
backswept nakloněný vzad
backsword jednosečný meč
backtrack stopovat
backtrack pronásledovat
backtrack vzít zpět
backtrack odvolat
backtrack vrátit (se)
backup zálohování
backup záložní
backup zálohovat
backup záloha
backup zácpa
backup posila
backup file záložní soubor
backuped zazálohováno
Backus Backus
backward pozpátku
backward dozadu
backward zpětný
backward zaostalý
backwardness zaostalost
backwards obráceně
backwards pozpátku
backwash důsledky
backwater stojaté vody
backwoods zaostalý
backwoodsman člen
backwoodsmen zarytí konzervativci
backyard dvorek
backyard dvorek za domem
Bacon Bacon
bacon slanina
Bacon bůček
bacteria baktérie
bacterial bakteriální
bacterial photosynthesis bakteriální fotosyntéza
bacterial preparation bakteriální přípravek
bactericidal ničící bakterie
bactericidal baktericidní
bactericide bakteriocidní
bactericide baktericid
bacteriologic bakteriologický
bacteriological bakteriologický
bacteriologist bakteriolog
bacteriology bakteriologie
bacteriolysis bakteriolýza
bacteriophage bakteriofág
bacteriophage virus napadající bakterie
bacteriostatic bakteriostatický
bacteriostatic agent bakteriostatický prostředek
bacterium baktérie
bacterotrophic microorganism bakterotrofní mikroorganismus
baculiform tyčinkovitý
bad cheque nekrytý šek
bad luck smůla
badly advised conduct neuvážené chování
bag of tricks plány metody a zkušenosti
bach starý mládenec
Bach Bach
bachelor starý mládenec
bachelor svobodný mládenec
bachelor bakalář
bachelor studies bakalářské studium
bachelor's thesis bakalarska prace
bachelorhood staromládenectví
bachelorhood hodnost bakaláře
bachelorhood bakalaureát
bachelors bakaláři
bachelors staří mládenci
bailiwick šafářství
Baja California mexický poloostrov
baking chocolate čokoláda na vaření
balaclava kukla
balance vyvážit
balance vyvážení
balance vyváženost
balance vyrovnávat
balance vyrovnání
balance vyrovnat
balance vyrovnanost
balance srovnávat
balance rozvaha
balance bilance
balance zůstatek
balance saldo
balance balancovat
balance harmonie
balance vyvažovat
balance udržet rovnováhu
balance účetní rozvaha
balance rovnovážný stav
balance porovnávat
balance bilancovat
balance rovnováha
balance beam kladina
balance of payments platební bilance
balance of power rovnováha sil
balance of trade obchodní bilance
balance of trade trade balance obchodní bilance rovnováha
balance sheet bilance
balance sheet rozvaha
balance sheet účetní rozvaha
balanced vyrovnaný
balanced symetrický
balanced budget vyrovnaný rozpočet
balanced diet vyvážená dieta
balanced inflation vyrovnaná inflace
balancer setrvačník
balances vyrovnává
balances vyvažuje
balances balancuje
balancing balancování
balancing saldování
balancing uzávěrka
balancing vyvážení
balancing vyvažování
balancing uzavírání účtů
balancing entry souvztažné účtování
balancing item protiúčtování
balconies balkóny
balcony balkón
baldachin baldachýn
baldfaced nezastřený
baldfaced nezahalený
baldric bandalír
baldrick bandelír
ball cartridge ostrý náboj
ball dancing ples
balletic baletní
ballistic balistický
ballistic missile balistická střela
ballistics balistika
ballistocardiograph balistokardiograf
ballock varle
balneoecology balneoekologie
balsamic hojivý
balsamic balzámový
Baltic baltický
Baltic baltský
Baltic Balt
Baltic Sea Baltské moře
Baltic Sea Balt
Baltic Sea Baltické moře
Balzac Balzac
Banach Banach
banana republic banánová republika
banausic čistě praktický
Bancroft Bancroft
bandicoot vakojezevec
bandicoot bandikut
bandwagon effect vliv módní tendence
bang for your buck zaplacená zábava
bank account bankovní účet
bank account number číslo bankovního účtu
bank balance sheet bankovní bilance
bank card bankovní karta
bank charges bankovní poplatky
bank ice břehový led
bank insolvency platební neschopnost banky
bank products bankovní produkty
bank services bankovní služby
bank syndicate bankovní syndikát spolek
bankcard bankovní karta
banking charges bankovní poplatky
banking of pollution credits. uložení práv na znečišťování
banking services bankovní služby
bankruptcy úpadek
bankruptcy krach
bankruptcy konkurzní
bankruptcy konkurz
bankruptcy konkursní
bankruptcy bankrot
bankruptcy constraint omezení bankrotem
bar code čárkový kód
bar counter pult
bar chart sloupcový graf
bar chart sloupcový diagram
barbaric barbarský
barbarically barbarsky
barbecue rožeň
barbecued grilovaný
barbecued opečený
barbecuing rožnění
barbican druh věže hradu
barcarolle barkarola
Barcelona Barcelona
Barclay Barclay
barcode čárový kód
bardic týkající se poetů
bare subsistence existenční minimum
bareback bez sedla
barefaced nestydatý
barefaced nestoudný
barefaced drzý
baric barnatý
baric baryový
baric depression barická deprese
barleycorn zrno ječmene
barn dance venkovský tanec
barnacle druh korýše
barnacle druh husy
barometric barometrický
barometric pressure barometrický tlak
barometrical barometrický
barometrically barometricky
baronetcy baronet
baroreceptor tlakový receptor
barouche bryčka
barrack barák
barrack kasárna
barrack pokřikovat
barracking pokřikování
barracks kasárny
barracuda barakuda
barrel chested robustní
barricade barikáda
barricades barikády
barriers to competition překážky konkurence
barycentre barycentrum
barycentric barycentrický
barytic barytový
basaltic čedičový
Bascom Bascom
bascule vahadlo
base capacity zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 2
base capacity zásadová (neutralizační) kapacita (ZNK) (hydrochemie) 1
basic základ
basic hlavní
basic zásadní
basic elementární
basic bazický
basic zásaditý
basic základní
basic component of environment základní složka prostředí
basic industry základní průmysl (odvětví)
basic layout základní rozvržení
basic operation základní operace (v systému)
basic process základní proces (v systému)
basic subsistence životní minimum
basic subsistence (level) životní minimum
basic tax základní daň
basic wage základní mzda
basically v podstatě
basicity bazicita
basicity zásaditost
basics základy
basilica bazilika
basophilic bazofilní
Basque Country Baskicko
bass clef basový klíč
basta la musica zastavte hudbu
bathetic falešně patetický
bathing cap koupací čepice
bathing place koupaliště
bathtub curve vanová křivka
bathyscape batyskaf
bathyscaphe batyskaf
batch várka
batch houf
batch dávkový
batch série
batch šarže
batch sada
batch kupa
batch dávkovat
batch dávka
batch dávka příkazů
batch processing dávkové zpracování
batch system vsádkový systém
batched dávkovaný
Batchelder Batchelder
batcher dávkovač
batches dávky
BATNEEC nejlepší dostupné technol., které nezpůsobí přehnané náklady
batrachian žábovitý
battery torch baterka
battle cruiser bitevní křižník
battle cry válečný pokřik
battle cry válečný pokřik
Baudelot cooler sprchový chladič kapaliny
Bausch Bausch
BBC (British Broadcasting Corporation) britská rozhlasová a televizní společnost
BC před naším letopočtem
BCC Blind Carbon Copy
BCF faktor biokoncentrace
BCSD podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
BCT nejlepší konvenční technologie
be a nuisance překážet
be a picture of health být zdravý jako ryba
be back vrátit se
be called jmenovat se
be composed of složit se
be composed of skládat se
be concealed skrývat se
be convenient být vhod
be cut out for být jako stvořený pro něco
be in contact with stýkat se
be in touch stýkat se
be occupied with zabývat se
be part and parcel of patřit k
be part and parcel of st být nedílnou součástí něčeho
be quick and accurate at figures umět rychle a přesně počítat
be scared bát se
be shipwrecked ztroskotávat
be shipwrecked ztroskotat
be sick zvracet
be sick být nemocen
be subject podléhat
be taken aback být zaražený
be victorious zvítězit
be victorious vítězit
beacon světelný signál
beacon maják
beacon světlo
beacon světelné znamení
beacon zářit
beacons majáky
beach plážový
beach vytáhnout loď na pobřeží
beach pláž
beach ball nafukovací míč
beach volleyball plážový volejbal
beachcomber paběrkovač
beachcomber plážový tulák
beaches pláže
beachhead břeh
beachhead předmostí
beachside plážový
beachside pláž
beachwear plážový oděv
beachy oblázkovitý
beancounter cifršpión
bear a resemblance připomínat
bearcat druh šelmy
bearcat binturong
bearing cap víko ojnice
bearing resistance únosnost
beat back zahnat
beatific blažený
beatification blahořečení
Beatrice Blažena
Beatrice Beatrice
beautician kosmetička
beautician kosmetik
becalm utišit
becalm uklidnit
became become became become
became stal se
because neboť
because jelikož
because protože
because poněvadž
because že
because of kvůli
because of následkem
because of vzhledem k
beck pokývnutí
Becker Becker
becket smyčka
Becket Becket
Beckett Beckett
Beckman Beckman
beckon pokynout
beckon dát znamení
beckon lákat
beckons láká
Becky Becky
becloud zatemnit
becloud zastřít
become slušet
become become became become
become stávat se
become stát se
become a reality uskutečnit se
become aware uvědomovat se
become aware uvědomit se
become aware of uvědomovat si
become aware of uvědomit si
become dry schnout
become more distant vzdalovat se
become narrow úžit se
become obsolete zastarat
become of co pak stalo s ...?
become pregnant otěhotnět
become wider rozšiřovat se
become wider rozšířit se
becomes stane se
becomes you sluší ti
becoming slušivý
becoming náležitý
becoming elegantní
becoming alone osamění
becomingly elegantně
becomingly slušivě
becomingness patřičnost
bed clothes ložní prádlo
bed load catcher lapák splavenin
bedclothes ložní prádlo
bedcover přehoz přes postel
bedeck vyzdobit
bedeck ověsit
bedchamber královská ložnice
bedrock dno
bedrock skalní podloží
bedrock základní princip
beef consommé hovězí vývar
beech bukový
beech buk
Beecham Beecham
beechen bukový
beeches buky
beechnut bukvice
beechwood bukovina
beer cellar pivnice
before you can say Jack Robinson velmi rychle
before you can say Jack Robinson než bys řekl popel
beggars must not be choosers darovanému koni na zuby nekoukej
behavioural disturbance porucha chovaní
během the lapse of a century během století
behind schedule po termínu
behind the curve mít horší výsledky
behind the scenes zákulisí
behind the scenes v zákulisí
behind the scenes zákulisní
behind your back za zády
bechamel bešamel
Becher liqueur Becherovka
Bechtel Bechtel
belch říhnout
belch říhnutí
belch říhat
belch krkat
belch špatné pivo
belching říhání
bell the cat risknout něco
belletristic beletristický
bellicose bojechtivý
bellicose agresivní
bellicosity bojovnost
bellicosity agresívnost
belligerence útočnost
belligerence bojovnost
belligerence bojechtivost
belligerency válkychtivost
belly dance břišní tanec
belly dancing břišní tanec
bellyache bolení břicha
beloved masc milý
belted cruiser obrněný křižník
bend over backwards udělat vše pro
benedick novomanžel
benedict benedikt
Benedict Benedict
benedictine benediktin
benediction požehnání
benedictory žehnající
benefaction dobročinnost
benefactor dobrodinec
benefactor donátor
benefactors patroni
benefactress mecenáška
benefice beneficium
beneficed požívající prebendy
beneficence dobrodiní
beneficence dobročinnost
beneficent charitativní
beneficent dobročinný
beneficial užitečný
beneficial prospěšný
beneficial benefiční
beneficially prospěšně
beneficiaries příjemci dávek
beneficiary příjemce
beneficiary beneficiát
beneficiary beneficient
beneficiary beneficiární
beneficiary příjemce dávek
beneficiary compensates principle. princip kompenzace příjemcem
beneficient dobročinný
benefit cost analysis, cost estimation. analýza výnosů a nákladů, odhad nákladů
benefit cost analysis, discount rate. analýza výnosů a nákladů, diskontní sazba
benefit cost analysis, measurement of benefits. analýza výnosů a nákladů, měření výnosů
benefit cost analysis, pollution control benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z omezování znečištění
benefit cost analysis, recreation benefits. analýza výnosů a nákladů, výnosy z rekreace
benefit cost analysis. analýza výnosů a nákladů
benefit cost ratio poměr výnosy náklady
benevolence laskavost
benevolence dobročinnost
benevolence shovívavost
benevolence benevolence
bench hoblice
bench lavička
bench lavice
benche lavička
benches lavičky
benchmark výkonnostní test
benchmarking výkonnostní testování
benchmarks srovnávací testy
benignancy dobrotivost
benzene hexachloride HCH hexachlorcyklohexan
benzene hexachloride hexachlorcyklohexan HCH
benzene hexachloride BHC hexachlorcyklohexan
benzoic benzoový
benzoic acid kyselina benzoová
berceuse ukolébavka
Bernice Bernice
Berniece ženské křestní jméno
Berwick Berwick
beseech naléhat
beseech dožadovat se
beseech prosit
beseeching prosebný
beseechingly prosebně
besmirch pošpinit
bespectacled obrýlený
Best Achievable Control Technology (BACT). nejlepší dostupná ochranná technologie (BACT)
Best Available Technique (BAT) Nejlepší dostupná technologie
best available technology strategy strategie nejlepší dostupné technologie
Best Practical Technology (BPT). nejlepší praktická technologie (BPT)
beta lactamase beta laktamáza
beta particle částice beta
between a rock and a hard place v těžké pozici
bewitch očarovat
bewitch okouzlit
bewitching okouzlující
bewitching kouzelný
bewitchment okouzlení
bewitchment očarování
beyond competition bez konkurence
beyond compute nepředstavitelný
beyond compute nevyčíslitelný
beyond compute nevypočítatelný
beyond endurance nesnesitelný
BFU (Bloody Fucking User) běžný Franta uživatel
bi directional obousměrný
Bianco Bianco
bias, amenity misspecification zkreslení, chybný popis rekreačního statku
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bias, context misspecification zkreslení, kontextově chybná specifikace
bias, elicitation question zkreslení, odvozující otázky
bias, geographical part whole zkreslení, geografické částečně celkové
bias, geographical sequence aggregation zkreslení, geografické postupné sčítání
bias, hypothetical zkreslení hypotetické
bias, importance zkreslení, důležitost
bias, instrument context zkreslení, nástrojový kontext
bias, metric zkreslení, metrické
bias, multiple public goods sequence aggregation zkreslení, vícenásobné postupné sčítání veřejných statků
bias, new source zkreslení, nový zdroj
bias, payment vehicle zkreslení, způsob placení
bias, policy package part whole zkreslení, celkové částečné balík péče
bias, population choice zkreslení, výběr populace
bias, sample selection zkreslení, výběr vzorku
bias, strategic zkreslení, strategické
bias, symbolic zkreslení, symbolické
bias, temporal selection zkreslení, dočasný výběr
bias, theoretical misspecification zkreslení, chybná teoretická specifikace
biauricular biaurikulární
biblical biblický
Biblical biblicky
bibliographic bibliografický
bibliographical bibliografický
bibliotheca knihovna
BIC Best In Class
bicameral dvoukomorový
bicarbonate hydrouhličitan
BICBW But I Could Be Wrong
bice modré barvivo
bice barva malachitu
bice barva azuritu
bicentenary dvousté výročí
bicentennial dvousetletý
bicephalous dvouhlavý
bicephalous bicefalický
biceps dvouhlavý
biceps biceps
bicipital dvouhlavý
bicipital bicepsový
bicker hašteřit
bickering hašteření
bicolour dvoubarevný
biconcave bikonkávní
biconvex bikonvexní
bicorn dvojrohý
bicornuate dvojrohý
bicuspid dvourohý
bicycle bicykl
bicycle kolo
bicycle jízdní kolo
bicycles kola
bicycles bicykly
bicyclic bicyklický
bicycling cyklistika
bicyclist cyklista
bid price nabídková cena
bid price cena nabídky
bidirectional obousměrný
bidirectionally obousměrně
Bierce Bierce
bifocal dvouohniskový
bifocal bifokální
bifurcate rozvětvený
bifurcate rozdvojený
bifurcate rozdvojit
bifurcated rozvětvil
bifurcated rozdvojil
bifurcation bifurkace (toku)
bifurcation bifurkace
big bucks hodně peněz
big cheese hlavoun
big ticket nákladný
bichromate dvojchroman
bill of exchange směnka
bill of exchange cizí směnka
bimetallic bimetalový
bimolecular bimolekulární
binding instruction závazný pokyn
binding structures závazné struktury
binnacle část kompasu
binocular binokulární
binoculars dalekohled
binuclear binukleární
binuclear mající dvě jádra
bioaccumulation biokumulace
bioaccumulation bioakumulace
bioactivation bioaktivace
bioactivity bioaktivita
biocenology synekologie
biocentre biocentrum
biocide biocid
bioclimatology bioklimatologie
biocoenology biocenologie
biocoenosis biocenóza
bioconcentration biokoncentrace
biocybernetics biokybernetika
biocycle biocyklus
biodestruction biodestrukce
biodiversity prospecting. průzkum biodiverzity
bioenergetics bioenergetika
bioethics. bioetika
biofeedback biofeedback
biogenetic biogenetický
biogenic landscape biogenní krajina
biogeocoenosis biogeocenóza
biogeographical biogeografický
biogeochemical cycle biogeochemický cyklus
biogeochemistry biogeochemie
biographic životopisný
biographical životopisný
biographically životopisně
biographically biograficky
biochemical biochemický
biochemical engineering biochemické inženýrství
biochemical oxidation biochemická oxidace
biochemical oxygen demand (BOD) BSB biochemická spotřeba kyslíku (něm.)
biochemical oxygen demand (BOD) biochemická spotřeba kyslíku (BSK)
biochemically biochemicky
biochemist biochemik
biochemistry biochemie
biochore biochor
bioindication bioindikace
bioindicator bioindikátor
bioinsecticide bioinsekticid
biologic biologický
biological biologicky
biological activity biologická aktivita
biological activity of pesticide application biologická účinnost použitého pesticidu
biological amplification bioamplifikace
biological blanket biologická blána
biological clock biologické hodiny
biological component biologická složka (systému)
biological composition biologické složení (systému)
biological concentration biologická koncentrace
biological control biologický boj
biological curve biologická křivka (závlahy)
biological decomposition biologická rozložitelnost
biological diversity. biologická diverzita
biological drainage biologické odvodnění
biological entomophage activity biologická aktivita entomofága
biological film biologický povlak
biological filter biologický filtr
biological chemistry biologická chemie
biological indicator bioindikátor
biological magnification biomagnifikace
biological method of waste disposal biologická metoda zneškodňování odpadu
biological plant protection preparation biologický přípravek na ochranu rostlin
biological qualitative analysis biologický kvalitativní rozbor (hydrobiologie)
biological quantitative analysis biologický kvantitativní rozbor (hydrobiologie)
biological rhythm biologický rytmus
biological system biologický systém
biological test biotest (hydrobiologie)
biological test biologický test (hydrobiologie)
biological test biologický test
biological warfare biologické vedení války
biological warfare biologické zbraně
biological water charakteristic biologická charakteristika vody
biological weapon biologická zbraň
biologically biologicky
biomedical biomedicínský
biometric biometrický
biometric card biometrická karta
biometrics biometrie
bionic bionický
bionics bionika
bionomic ekologický
bionomics ekologie
bionomics bionomie
biophysical biofyzikální
biophysicist biofyzik
biophysics biofyzika
biopic autobiografie
bioscope kino
bioscope bioskop
biotechnologic macrosystem biotechnologický makrosystém
biotechnological biotechnologický
biotechnologist biotechnolog
biotechnology biotechnologie
biotic biotický
biotic environmental component biotická složka prostředí
biotic factor biotický faktor
biotic potential biotický potenciál
biquadratic bikvadratický
biracial skládající se ze dvou ras
bird cage zajatecký tábor
bird cherry střemcha hroznovitá
birdcage klec na ptáky
birdcages ptačí klece
birds of a feather flock together vrána k vráně sedá
birdwatcher milovník ptactva
birefringence dvojlomnost
birch mrskání
birch bříza
birch tree bříza
birchen březový
birth allowance porodné
birth certificate rodný list
birth control antikoncepce
birth control populační kontrola
birth control antikoncepce
birthplace rodiště
birthplace místo narození
Biscayan Biskajský
biscuit suchar
biscuit keks
biscuit biskvit
biscuit sušenka
biscuits sušenky
bisect přetínat
bisection půlení
bisector sečna
bisector osa
bishopric diecéze
bishopric biskupství
Bismarck hl.m. North Dakota v USA
bite off more than you can chew ukousnout příliš velké sousto
bitch čubka
bitch čuba
bitch fenka
bitch běhna
bitch fena
bitch kráva
bitch fňukat
bitch děvka
bitch kurva
bitch (about) stěžovat si (na)
bitches feny
bitchiness kousavost
bitchiness jízlivost
bitching nadávání
bitchy svárlivý
bitchy nemravný
bitchy kousavý
bitchy jízlivý
bits and pieces zbytky
bitumastic živičný nátěr
bituminous coal černé uhlí
bivouac bivak
bivouac tábořit pod širým nebem
black černá
black černo
black černit
black tma
black temnota
black saze
black načernit
black černidlo
black začernit
black čerň
black černoch
black temný
black tmavý
black černošský
black černý
black and blue černomodrý
black and blue celý modrý
black and white černé na bílém
black and white černobílý
black and white černé na bílém
black and white photo černobílá fotografie
black box černá skříňka
black currant černý rybíz
Black Data List Černý seznam
Black Elk Černý jelen (nikoli Černý los)
black eye monokl
Black Forest Černý les, Schwarzwald
Black Friday krach burzy
Black Hawk Černý jestřáb
black heart borůvka
black hole černá díra
black humor černý humor
black ice náledí
black jack pirátská vlajka
black letter type fraktura
black list černá listina
black listed nezvaný
black magic černá magie
black market šmelařit
black market černý trh
black market šmelařit
black marketeer šmelinář
black marketeer nepoctivý trhovec
black out začernit
black out cenzurovat
Black Prince Černý princ
black pudding jelito
Black Sea Černé moře
black sheep černá ovce
black widow černá vdova
blackamoor mouřenín
blackamoor negr
blackbeetle šváb
blackberries ostružiny
blackberry ostružina
blackbird kos
blackbirds kosi
blackboard školní tabule
blackboard tabule
blackboards tabule
blackbody černý zářič
blackbody černé těleso
Blackburn Blackburn
blackcap pěnice černohlavá
blackcock tetřívek
blackcurrant černý rybíz
blacked začerněný
blacked ušpiněný
blacken zčernat
blacken černat
blacken načernit
blacken začernit
blackened začerněný
blackening černění
blackening zčernání
blackening černání
blacker černější
blackest nejčernější
blackfly druh hmyzu
blackguard lump
blackhead uher
blacking černidlo
blacking černění
blackish načernalý
blackjack pirátská vlajka
blackjack oko
blacklead tuha
blackleg stávkokaz
blackleg kazit stávku
blacklist černá listina
blacklisted nezvaný
blackly černě
blackmail vydírat
blackmail vyděračství
blackmail vydírání
blackmailed vydíraný
blackmailed vydíral
blackmailer vyděrač
Blackman Blackman
Blackmer Blackmer
blackness černost
blackout zatemňující
blackout zatemnění
blackout ztráta vědomí
blackouts výpadky
blackouts zatemnění
Blackpool město Velká Británie
blacks začerňuje
blacks černá
blacks černoši
blacksmith kovář
Blackstone Blackstone
blackthorn trnka
blacktop makadam
blacktop asfalt
blackwash černidlo
Blackwell Blackwell
blancmange pudink
blanch zblednout
Blanchard Blanchard
Blanche Blanche
blanched zbledl
blank application blanketní žádost
blank cartridge slepá nábojnice
blank space proluka
blank space mezera (v textu)
blast furnace vysoká pec
blatancy zřejmost
blatancy patrnost
blaze across přehnat se přes
bleach odbarvovat
bleach bělit
bleach bělící
bleach out vybělit
bleached odbarvený
bleached bělený
bleacher bělič
bleacher bělidlo
bleaching bělení
blench ucuknout
bloc blok
block kvádr
block blokovat
block činžák
block kostka
block blok
block capital tiskací písmo
block capital hůlkové písmo
block letter tiskací písmeno
block letter hůlkové písmo
block letters tiskací písmena
block letters hůlkové písmo
block of flats obytný dům
block of flats panelový dům
block of flats činžák
block of flats bytový dům
block off zarazit
block off zablokovat
block rates skupinové ceny
block up zahradit
block up zablokovat
blockade blokáda
blockade runner prolamovač blokády
blockader kdo provádí blokádu
blockage překážka
blockage blokování
blockbuster komerčně úspěšný film
blockbuster bomba
blockbusting úspěšný
blockbusting senzační
blocked blokoval
blocked zablokovaný
blocked zahrazený
blocked zatarasený
blocked zblokovaný
blocked blokovaný
blocked account zablokovaný účet
blocked account blokovaný účet
blocker překážka
blocker blokař
blockhead tupec
blockhead hlupák
blockheaded natvrdlý
blockhouse pevnůstka
blockhouse opevněná stavba
blocking zatarasení
blocking zahrazení
blocking blokace
blocking capacitor blokovací kondenzátor
blocks blokuje
blocky hranatý
blocs bloky
Bloch Bloch
blood corpuscles krvinky
blood is thicker than water rodinné vazby jsou silnější než manželství
blood sucker parazit
bloodcurdling hrůzostrašný
bloodstock plnokrevníci
bloodsucker vyděrač
bloodsucker pijavice
bloody fucking user běžný Franta uživatel
blotch skvrna
blotched skvrnový
blotched skvrnitý
blotchy skvrnitý
blow chunks zvracet
blow my cover prozradit maskování
blow snakes (music) kreativně improvizovat
blow this Popsicle stand opustit nějaké místo
blow to kingdom come zničit
blow to kingdom come vyhodit do povětří
blowtorch letovací lampa
blue black modročerný
blue card modrá karta
blue collar dělník
blue collar dělnický
blue collar dělník
blue collar worker pracovník v montérkách
blue collar worker dělník
blue cheese rokfór
blue cheese plísňový sýr
blue chip spolehlivá akcie
blue chip prvotřídní akcie
blue chip bezrizikový
blue in the face rozhněvaný
bluejacket námořník
bluestocking emancipovaná žena
BMC3I Battle Management C3I
BMC4ISR Battle Mangement C4I Surveillance and Reconnaissance
BMOC Big Man On Campus
boa constrictor hroznýš královský
board of directors představenstvo
board of directors správní rada
board of the municipal council obecní rada
boarding school internátní škola
boat race veslařské závody
bobcat rys červený
BOC But Of Course
bock druh černého piva
bodacious troufalý
bodacious odvážlivý
bodice korzet
bodily cavity tělesná dutina
bodily function tělesná funkce
bodily process tělesný pochod
bodily process tělesný proces
bodily structure tělesná struktura
body count počet mrtvých
body count počet obětí
body covering pokrývka těla
BOHICA Bend Over, Here It Comes Again!
bold faced drzý
boldface tučné písmo
boldfaced nestoudný
boldfaced drzý
bollock varle
bollocks phe!
bollocks bordel
Bolshevistic bolševistický
bombastic bombastický
bone of contention kontroverzní věc
Boniface Boniface
bonus stock prémiové akcie
bonus stock prémiová akcie
book club klub čtenářů
bookcase knihovna
bookcases knihovny
booking office pokladna
boost converter spínaný zdroj
boost converter DC spínaný měnič
bootblack cídič bot
bootjack zouvák
bootlace tkanička
bootlick podlézat
bootlicker podlézavec
boracic bórový
boracic boritý
border crossing hraniční přechod
border irrigation machine pásový zavlažovač
borecole kapusta
boric boritý
boric acid borová voda
borshch boršč
borsch boršč
borscht boršč
boscage houští
Bosch Bosch
botanic botanický
botanical botanický
Botanical Society of the British Isles BSBI Botanical Society of the British Isles
Botanical Society of the British Isles Botanical Society of the British Isles BSBI
botanically botanicky
BOTEC Back Of The Envelope Calculation
botch zpackat
botch zfušovat
botch fušovat
botch fušeřina
botch zkazit
botch chyba
botch it zničit
botcher fušer
botcher packal
botchy zpackaný
botchy zfušovaný
bottle rocket zápalná láhev
bottleneck slabina
bottleneck překážka
bottleneck nesnáz
bottlenecks překážky
bottom up mechanisms. Mechanismy zdola nahoru
BOUCLE ANO
Boucher Boucher
bounce odrazit se
bounce odskočit
bounce buch
bounce odraz
bounce odrážet se
bounce back odskočit
bounce back odskočit zpět
bounced odskočil
bounced odražený
bouncer vyhazovač
bouncer hromotluk
bouncers vyhazovači
bounces hopsá
bouncing kypící zdravím
bouncing poskakování
bouncing odskakování
bouncing odrážení
bouncing kodrcání
bouncing hopsání
bouncy živý
Bowditch Bowditch
box of chocolates bonboniéra
box office pokladna
box office divadelní pokladna
box office kasovní
box office divadelní pokladna
box office pokladna
boxcar nákladní vagon
boxcar krytý nákladní vůz
boy cousin bratranec
Boyce Boyce
boycott bojkotovat
boycott bojkot
boycotted bojkotovaný
boycotting bojkotování
boyscout chlapec skaut
BPAC Budget Program Activity Code
BPCTCA nejlepší dosažitelná řídící technologie běžně dostupná
brace vzpěra
brace vzchopit se
brace rozpěrka
brace rozpěra
brace podpěra
brace opěra
brace výztuha
brace svorka
brace svěrka
brace sponka
brace spona
brace sepnout
brace posílit
brace složená závorka
brace up vzpružit
brace up podpořit
brace up dodat kuráž
braced vyztužený
bracelet náramek
bracelet náhrdelník
bracelet řetízek
braces závorky
braces svorky
braces spony
braces kšandy
braces šle
braces rovnátka
bracing vzpružující
bracing posilující
bracing osvěžující
bracing zakotvení
bracing vyztužení
bracken kapradí
bracket skupina
bracket třída
bracket držák
bracket závorka
bracket creep zdaňování v progresivně vyšší sazbě
bracketed uzávorkovaný
bracketing uzávorkování
brackets závorky
brackish poloslaný
brackish water brakická voda
bract list na květové ose
bract druh listu
bract listen
bracteal listenový
bracts listeny
bradycardia zpomalená srdeční činnost
braggadocio chvastoun
braggadocio chvástání
brahminic bráhmanský
brach čuba
brachial pažní
brachial brachiální
brachiate zhoupnout se z větve na větev
brachiating způsob pohybu
brachiopod ramenonožec
brachiopods ramenonožky
brachium paže
brachycephalic krátkolebý
brain sick pomatený
brain traffic pochod myšlenek v mozku
braincase mozkovna
braincell mozková buňka
brainchild nápad
brainchild myšlenka
brainchild produkt kreativního myšlení
brainsick pomatený
braking distance brzdná dráha
branch obor
branch filiálka
branch odvětví
branch větvit
branch pobočka
branch větev
branch and bound algorithm algoritmus větev a hranic
branch office pobočka
branch out větvit se
branch out rozvětvovat se
branch roots postranní kořeny
branched rozvětvený
branched hydromelioration network podrobná hydromeliorační síť
branches větve
branches odvětví
branches chvojí
branchial žaberní
branching větvení
branching rozvětvení
branchy větevnatý
brass band music dechovka
brass band music dechová hudba
brazen faced nestoudný
brazen faced drzý
breadcrumb strouhanka
breadcrumb drobek, drobeček
breadcrumbs strouhaná houska
breadcrumbs strouhanka
breach trhlina
breach průlom
breach protržení
breach nedodržení
breach násilné vniknutí
breach přestoupení
breach prolomit
breach prolomení
breach porušení
breach of the peace výtržnost
breach of trust porušování povinnosti při správě cizího majetku
breached prolomil
breached porušil
breached narušil
breaches proráží
breaches porušuje
breaches nedodržuje
breaching porušení
breaching nedodržení
breaching narušení
break even income minimální zdanitelný příjem
break even income level úroveň minimálního zdanitelného příjmu
break frequency zlomová frekvence
break the ice prolomit napětí
break the ice zmenšit napětí
break the record překonat rekord
break the silence proztradit tajemství
break the silence říci pravdu
breakneck závratný
breakneck ohromný
breakneck krkolomný
breathe down my neck dělej podle mě
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
breathing space místo na dýchání
breathing space dostatek prostoru
breccia brekcie
breeder reactor chovný reaktor
breech závěr pušky
breeched opatřený závěrem
breeched nosící kalhoty
breeches gatě
breeches kraťasy
breeching zadní opěrný řemen
breechloader zadovka
breeze block tvárnice
Brecht Brecht
bric a brac harampádí
Brice Brice
brick zděný
brick cihelný
brick cihlový
brick pašák
brick cihla
brick and mortar store kamenný obchod
brick and tile keramický
brick in zazdít
brick up vyzdít
brick wall cihlová zeď
brickbat urážka
brickfield cihelna
bricklayer zedník
bricklaying zednictví
brickmaker cihlář
bricks cihly
brickwork zdivo
brickyard cihelna
bridecake svatební dort
brief case aktovka
briefcase aktovka
brilliance záře
brilliance třpyt
brilliance lesk
brilliance zářivost
brilliance nedostižnost
brilliance jas
brilliancy třpyt
brilliancy lesk
brilliancy jas
brilliancy brilantnost
bring back připomenout
bring home the bacon živit rodinu
bring to a close dokončit
bringing in (by the police) předvedení
brioche brioška
brisance brizance
britches kalhoty nad kolena (viz. >breeches<)
British Columbia Britská Kolumbie
broad base terrace průleh
broad insurance sdružené pojištění
broad productivity criterion široké kritérium produktivity
broad spectrum široké spektrum
broadcast celoplošný
broadcast vysílací
broadcast broadcast broadcast broadcast
broadcast vysílat
broadcast vysílání
broadcaster učinkující
broadcasters reportéři
broadcasting vysílání
broadcasts vysílá
broadcasts vysílání
broadcloth černé plátno
broach ozdobná spona
broach nadnést v hovoru
broach brož
broached začal hovořit
brocade brokát
brocaded brokátový
broccoli brokolice
brock jezevec
Brock Brock
brochure brožura
brochures brožury
bromic bromičný
bromidic otřepaný
bromidic otřelý
bromidic otravný
bromidic nudný
bronco mustang
bronco divoký kůň
bronchi průdušky
bronchial průduškový
bronchial bronchiální
bronchial tube průduška
bronchiole průdušinka
bronchitic bronchitický
bronchitis bronchitida
bronchoscope bronchoskop
bronchus průduška
brooch brož
brooches brože
broomstick násada smetáku
brown coal hnědé uhlí
brown rice neloupaná rýže
Bruce Bruce
brucellosis brucelóza
brucine brucin
Bruckner Bruckner
brunch snídaně a oběd v jednom
Brunswick Brunswick
Brunswick Brunsvik
Bruntdland Commission Report. Zpráva komise Brundtlandové
brush cut krátké vlasy
Bryce Bryce
brynza gnocchi brynzové halušky
BTAICBW But Then Again I could Be Wrong
bubble policy of emission reduction redukce emisí pomocí bublinové politiky
bubonic plague dýmějový mor
buccal ústní
buccal tvářový
buccal lícní
buccal bukální
buccaneer pirát
buccaneer korzár
buck srnec
buck samec
buck jelen
buck hejsek
buck švihák
buck kozel
buck dolar
buck fever nervózní
buck up být pozitivní
buckbean vachta trojlistá
bucket kyblík
bucket nádoba
bucket kbelík
bucket vědro
bucket lopata nakladače
bucket lžíce rypadla
bucketful plný kbelík
buckets vědra
buckets kyblíky
buckeye jírovec
bucking vzdorování
bucking jančení
buckle spona
buckle připnout
buckle down pracovat usilovněji
buckle under vzdát se
buckle up připoutat se
buckled připnutý
buckled připnul
buckled páskový
buckler štít
buckler fern kapraď
Buckley Buckley
buckling zborcení
buckling vrásnění
buckling deformace
buckling borcení
buckminsterfullerene první výskyt určitého uhlíku
Bucknell Bucknell
buckram škrobené plátno
bucks prachy
buckshee zdarma
buckshee bezplatný
buckshot náboj do brokovnice
buckskin jelenice
buckskin semiš
buckskins jelenicové kalhoty
buckthorn řešetlák
buckwheat pohanka
buckwheat berňák
bucolic venkovský
bucolic pastýřský
budget constraint rozpočtové omezení
budget deficit rozpočtový deficit
budget deficit schodek rozpočtu
budget deficit rozpočtový schodek
budgetary policy rozpočtová politika
buffer zone of water resources ochranné pásmo vodních zdrojů
Buchanan Buchanan
Bucharest Bukurerešť
Bucharest hl.m. Rumunsko
Bucharest Bukurešť
Buchwald Buchwald
building block obytný blok
building identification number číslo popisné
building services technické zařízení budov
building society stavební družstvo
bulimic bulimický
bullace slíva
bullfinch hýl
bullfinch druh ptáka
bullock vykleštěný býk
bullock vůl
bump and grind (hockey) narážet protihráče
bunco podvod
bunch banda
bunch kytice
bunch trs
bunch svazek
bunch shluk
bunch parta
bunch hrozen
bunch of flowers kytice
bunch of grapes hrozen
bunch up shlukovat
bunches svazky
bunching shlukování
bunching seskupování
bunchy rostoucí v trsech
buoyancy bujnost
buoyancy chuť k životu
buoyancy vztlak
buoyancy pružnost
burdock lopuch
bureau de change směnárna
bureaucracies byrokracie
bureaucracy byrokracie
bureaucrat byrokrat
bureaucratic byrokratický
bureaucratically byrokraticky
bureaucratisation byrokratizace
bureaucratism byrokratismus
bureaucratization byrokratizace
bureaucrats byrokrati
Burch Burch
burial service pohřební obřad
burn a hole in your pocket nutkání utrácet peníze
burnt ochre siena pálená
burst out crying rozplakat se
bury the hatchet uzavřít mír
bury the hatchet skončit boj
bushbuck lesoň
bushwhack zákeřně napadnout
bushwhacker dřevorubec
Busch Busch
business activity obchodní činnost
business activity podnikatelská činnos
business activity obchodní podnikání
business associate obchodní partner
business card vizitka
business college obchodní akademie
business corporation obchodní korporace
Business Corporations and Cooperatives Act zákon o obchodních společnostech a družstvech
business cycle hospodářský
business cycle obchodní cyklus
business cycle hospodářský cyklus
business cycle ekonomický cyklus
business cycle konjunkturní (hospodářský) cyklus
business records obchodní záznamy
butch tvrdý
butch drsný
butch drsňák
butcher řeznictví
butcher vyvraždit
butcher masakrovat
butcher řezník
butcher řeznice
butcher´s řeznictví
butcherbird ťuhýk
butchered zmasakrovaný
butchered poražený
butchering zmasakrování
butchering porážka
butcherly krvelačný
butcherly brutální
butchers řezníci
butchery řeznictví
butchery masakr
butt fuck Analní sex
buttercup holubička
buttercup pryskyřník
buttercup pryskyřičník
butterscotch karamelový
buttock hýždě
buttocks hýždě
buttocks řiť
buttocks zadek
Buttrick Buttrick
butyraceous máslovitý
butyraceous máselnatý
butyric acid kyselina máselná
buy back vykoupit
buy back odkoupit
buy back koupit nazpět
buyback zpětný odkup
by a country mile zvítězit s velkým náskokem
by accident náhodou
by car autem
by election doplňovací volby
by election doplňovací volby
by force násilím
by hook or by crook tak či onak
by chance náhodou
by product vedlejší produkt
by product vedlejší účinek
by product postranní efekt
by product následek
by purchase koupí
by violence násilím
by which kudy
byproduct vedlejší produkt
byproduct postranní efekt
byproduct vedlejší účinek
byproduct následek
byproduct (by product; coproduct) vedlejší produkt
byproduction doprovodná produkce
byronic byronský
byronic byronismus
cabalistic kabalistický
cabin class lodní třída
cabin cruiser obytná loď
cable car lanovka
cable car lanová dráha
cable car kabinka lanové dráhy
cable crane lanový jeřáb
cabochon výbrus drahokamu do tvaru čočky bez fazet
calcium bicarbonate jedlá soda
call back odvolat
call back stažení z trhu
callback zpětné volání
cambric batist
Campylobacter Campylobacter
cannibalic kanibalský
cannibalic lidožroutský
cannibalistic lidojedský
cannibalistic kanibalský
carbolic karbolový
carbolic kyselina karbolová
carbolic acid kyselina karbolová
carbon black saze
carbon copy kopie přes průklepový papír
carbon tetrachloride chlorid uhličitý
carbonaceous uhlíkatý
carbonaceous uhelný
carbonaceous uhlíkový
carbonic uhličitý
carbonic uhlíkové
carbonic acid kyselina uhličitá
carbonyl chloride karbonylchlorid
carbuncle karbunkl
carbuncle hnisavý zánět kůže
carbuncled karbunkulózní
carbuncular týkající se hnisavého zánětu
carcinogenic substance karcinogenní látka
carry back odečíst ztráty
case by case případ od případu
cash balance pokladní hotovost
cash balance hotovost
cash balance stav pokladny
cash balance pokladní zůstatek
cat on the beach ryba na suchu
catabolic katabolický
catarobic organism katarobie
CBC Canadian Broadcasting Corporation
celibacy celibát
Central African Republic Středoafrická republika
cerebral cortex mozková kůra
cerebral cortex kůra mozková
civil disobedience občanská neposlušnost
claim back žádat zpět
claustrophobic klaustrofobní
climbing crane šplhací jeřáb
club sandwich vícevrstvý sendvič
co operative building society stavební bytové družstvo
coal black uhlově černá
coal black černý jako uhel
coal black černý jako uhel
coenobitic klášterní
coliform bacterium koliformní bakterie
combination lock kombinační zámek
combination lock zámek na heslo
Combined Accident Reduction Effort název programu pro snížení nehodovosti na amerických silnicích
combined effect kombinovaný účinek
combined pesticide kombinovaný pesticid
combined phytopathogen race složená rasa fytopatogena
come back vracet se
come back vrátit se
come back přijít zpět
come back to haunt you špatné skutky tě přijdou strašit
come down on like a ton of bricks tvrdě potrestat
comeback návrat
comfortable income dostatečný příjem
compulsory motor vehicle liability insurance povinné ručení
congestible public good veřejné statky, které se mohou zahltit
contact aerobic sludge stabilization kontaktní aerobní stabilizace kalu
contact herbicide kontaktní herbicid
convertible currency směnitelná měna
copper beech buk lesní
cost benefit criterion kritérium nákladů a užitku
count your chickens before they hatch spoléhat na plán
counterbackwater dike zpětná hráz
counterbalance protiváha
counterbalanced vyvážený
counterbalancing vyvažování
cross that bridge when I come to it udělat rozhodnutí ve správný čas
crystal forming bacterium krystalotvorná bakterie
cubic krychlový
cubic root třetí odmocnina
cubical krychlový
cubicle kabinka
cubicle skříň
cubicles kabiny
cubicles kóje
cubistic kubistický
curly bracket složená závorka
currency basket basket of currencies měnový koš
cut back zmenšit
cut back snížit
cut back on zmenšit
cutback snížení
cutback redukce
cybernetic kybernetický
cybernetics kybernetika
cyberspace kybernetický svět
cylinder block blok motoru
Cyrano de Bergerac Cyráno z Bergeracu
Czech Republic Česká republika
dabchick potápka
date back datovat zpětně
day when authorities are open to the public úřední den
debacle katastrofa
debacle debakl
debauch hýřit
debauched zhýralý
debauchee zhýralec
debauchee prostopášník
debauchery hýření
debauchery prostopášnost
debit balance pasivní zůstatek
debit balance debetní saldo
debit card debetní karta
debouch vyvalit se
debt ceiling strop dluhu
debt service dluhová služba
decasyllabic desetislabičný
decision rules, benefit cost ratio criterion. rozhodovací pravidla, kritérium poměru výnos náklad
declaration by a taxpayer liable to pay personal income tax from dependent activities and emoluments prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků
declining block system klesající skupinový systém
deoxyribonucleic deoxyribonukleový
depletable resources vyčerpatelné zdroje
depletable resources, maximum net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium maximální čisté současné hodnoty
depletable resources, positive net present value criterion. rozh. pravidla, kritérium kladné čisté současné hodnoty
depletable resources, recyclable vyčerpatelné zdroje, recyklovatelné
depletable resources, transition to a renewable substitute. vyčerpatelné zdroje,přechod k substitučnímu obnovit. zdroji
desoxyribonucleic acid (DNA) DNS dezoxyribonukleová kyselina (něm.)
desoxyribonucleic acid (DNA) DNA dezoxyribonukleová kyselina (angl.)
desoxyribonucleic acid (DNA) dezoxyribonukleová kyselina DNA
destabilization chemical substance destabilizační chemikálie
destabilization of particles destabilizace částic (vodárenství)
diabetic diabetik
diabolic pekelný
diabolic ďábelský
diabolical ďábelský
diabolically ďábelsky
diamondback chřestýš diamantový
dibranchiate dvojžabernatý
die back vadnout
die back odumírat
die back druh nemoci rostlin
dieback druh nemoci rostlin
directed herbicide application usměrněné použití herbicidu
disequilibrium price nerovnovážná cena
disobedience neposlušnost
disposable income disponibilní důchod
disposable income disponibilní důchod po srážkách
disposable income (Yd) disponibilní příjem
dissemblance přetvářka
dissemblance pokrytectví
dissolved solid substance rozpuštěná látka (hydrochemie)
distribution channel distribuční kanál
distribution channel distribuční cesta
disturbance disturbance
disturbance rušení
disturbance attenuation potlačení rušení
disturbance level úroveň rušení
disturbances rušení
disturbances poruchy
disyllabic dvouslabičný
Doberman pinscher dobrman
Dominican Republic Dominikánská Republika
double back přehnout
double crochet dlouhý sloupek
double cross podfouknout
double cross podvést
double crosser zrádce
double crosser podvodník
double decker patrový autobus
double faced neupřímný
double faced pokrytecký
double faced oboustranný
double hydraulic curtain dvouřadová hydraulická clona (vodní hospodářství)
double check překontrolovat
double check překontrolovat
double chin podbradek
double quick urychleně
double stitch dvojitý steh
doublecross podfouknout
doublecross podvést
drain trench backfilling zásyp drenážní rýhy
draining broach drenér
draw back stáhnout
draw back bedostatek
drawback nedostatek
drawback nevýhoda
drawbacks vady
drawbacks nevýhody
drawbacks nedostatky
drive back potlačit
drive back zahnat zpět
drop back ustoupit
dumbstruck ohromený
dump of radioactive wastes in subsurface spaces úložiště radioakt. odpadů v podpovrchových podz. prostorách
ebullience temperament
electronic submission of an application elektronické podání žádosti
emblematic emblémový
emblematic emblematický
emblematical emblémový
emblematical symbolický
embolic embolický
embouchure náustek
embouchure nátrubek
embrace chopit se
embrace zahrnovat
embrace sevření
embrace obsahovat
embrace objímat
embrace obejmout
embrace objetí
embrace objímat obejmout
embrace obejmout objímat
embraceable přijatelný
embraceable pochopitelný
embraceable obemknutelný
embraced objal
embraces zahrnuje
embraces objímá
embracing zahrnující
embracing objímající
embrocate vmasírovat
embrocation mast
embryologic embryologický
embryological embryologický
embryonic embryonální
encumbrance zátěž
encumbrance přítěž
Enterobacteriaceae Enterobacteriaceae
environmental objective environmentální cíl
environmental public policy státní ekologická politika
especially protected object zvlášť chráněný objekt
establish an objective stanovit si cíl
eubacteria eubakterie
European Bank for Reconstruction and Development Evropská banka pro obnovu a rozvoj
exhaustible resource vyčerpatelné zdroje
exhibitionistic exhibicionistický
exorbitance přemrštěnost
exorbitance přehnanost
exorbitance nadměrnost
expandable resources rozšiřitelné zdroje
expansionary budgetary policy expanzivní rozpočtová politika
exterior of urban configuration exteriér sídelního útvaru
exuberance nevázanost
fabric uspořádání
fabric struktura
fabric složení
fabric stavba
fabric tkanina
fabric látka
fabricate padělat
fabricate vyrobit
fabricate zkonstruovat
fabricate vymyslet si
fabricated zhotovený
fabricated vyrobený
fabricating tvořící
fabrication padělek
fabrication zhotovení
fabrication výmysl
fabrication výroba
fabricator padělatel
fabricator lhář
fabrics tkaniny
fade from public view zmizet ze scény
faecal coliform bacterium fekální koliformní bakterie
fall back stáhnout se
fall back ustoupit
fall back odpadávat
fall back nouzový
fall back on uchýlit se k
fall back on opřít se o
fall back on obrátit se na
fallback nouzový
fallback havarijní
fallback záchranný
fallback poslední možnost
family member of an EU citizen rodinný příslušník občanů EU
fastback fastback
fatback vepřový bůček
favourable balance of trade příznivá obchodní bilance
favourable ecological water body condition ekologicky příznivý stav vodního útvaru
feed back působit zpětně
feedback odezva
feedback zpětná vazba
feedback vazba
feedback gain zpětnovazební zesílení
feedback loops smyčka zpětné vazby
feedback loops, positive and negative smyčka zpětné vazby, pozitivní a negativní
feedback system zpětnovazební systém
fiber optic optická vlákna
fiber optics optická vlákna
fight back bránit se
fightback protiútok
Financial Administration of the Czech Republic Finanční správa ČR
firebrick žáruvzdorná cihla
firebrick ohnivzdorná cihla
five thousand bucks pět táců
flamboyance okázalost
flamboyance křiklavost
flashback vzpomínka
flashback retrospektiva
floor branch připojovací potrubí
fluidized bed combustion fluidní spalování
football association fotbalová asociace
football match fotbalový zápas
football pitch fotbalové hřiště
forbearance trpělivost
forbearance tolerance
forbearance snášenlivost
forbearance shovívavost
forbiddance zákaz
formation of favourable conditions for entomophages vytvoření příznivých podmínek pro entomofágy
from the back zezadu
full back obránce
fullback bek
fullback obránce
fuzzy britches nahotinka
gamma BHC gamma HCH
garbage can nádoba na odpadky
garbage collector popelář
garbage collector správce paměti
garbage truck vůz na odpadky
gas bracket rameno plynového hořáku
geobiocycle geobiocyklus
geomagnetic disturbance geomagnetická porucha
get back vrátit se
get back pomstít se
get back dostat zpět
give back vrátit
give back vracet
global ecology globální ekologie
global environmental facility globální environmentální vybavenost
Global Environmental Facility, GEF globální environmentální možnosti
Global Resource Information Database GRID Global Resource Information Database
Global Resource Information Database Global Resource Information Database GRID
globe artichoke artyčok
go back zčernat
go back vrátit se
go back vracet se
go back on vycouvat
go back on nechat na holičkách
goldbrick zlatá cihla
goldbrick flákač
goldbricker ulejvák
goldbricker flákač
Gram negative bacterium gramnegativní bakterie
Gram positive bacterium grampozitivní bakterie
greenback bankovka
greenback americký dolar
groundwater balance bilance podzemní vody
grow black zčernat
gum arabic arabská guma
gunboat diplomacy diplomacie dělových člunů
gutbucket škopková basa
habeas corpus právní termín
habitation centre ohnisko výskytu (biologie)
half back záložník
halfback záložník
halfback záložník v kopané
hand blocked silks ručně tkané hedvábí
hang back váhat
hang back zůstávat pozadu
hang back držet se stranou
hard back vázaná kniha
hardback vázaná kniha
hark back vrátit se
harmful substance škodlivina
harmful substance závadná látka (vodní hodpodářství)
harmful substance škodlivina (vodní hospodářství)
harmful substance škodlivá látka (vodní hospodářství)
harmful substance látka škodlivá zdraví
hatchback 5 ti dveřové auto
HBCU MI Historically Black Colleges and Universities Minority Institutions
hebephrenic hebefrenický
Hebraic hebrejský
hemerobic organism hemerobní organismus
hemerobic system hemerobní systém
hemerophobic organism hemerofóbní organismus
herbaceous bylinný
herbicidal herbicidní
herbicide herbicid
herbicide areal spraying plošný postřik herbicidem
herbicide strip spraying pásový postřik herbicidem
heterogeneous substance cizorodá látka
hibiscus ibišek
high income bracket skupina s vyššími příjmy
hogback kozí hřbet
hold back zadržovat
hold back zadržet
holdback zachování
homophobic homofóbní
horizontal branch ležaté potrubí
horizontal fixture branch připojovací potrubí
horseback koňský hřbet
humpback hrbáč
humpbacked hrbatý
hunchback hrbáč
hunchbacked hrbatý
Huntington Beach město Spojené státy americké
hydrological balance hydrologická bilance
hydrophobic hydrofobní
hydrophobic organism hydrofóbní organismus
hyperbolic zveličený
hyperbolic hyperbolický
chamber music komorní hudba
Chamber of Commerce obchodní komora
charabanc vyhlídkový autobus
checkback zpětná kontrola
cherubic andělský
chock a block kompletní
chock a block být plný (čeho)
choke back potlačovat
choke back potlačit
chromoblastomycosis chromoblastomykóza
iambic jambický
iambic jamb
IBC Inadequate, But Cute
iceberg lettuce ledový salát
imbalance špatná koordinace
imbalance pasivní bilance
imbalance nevyváženost
imbalance nevyrovnanost
imbalance nerovnováha
imbalance nedostatek rovnováhy
imbalance nepříznivá bilance
imbalanced nevyvážený
imbalanced nevyrovnaný
imbalances nerovnováhy
imbecile imbecilní
imbecile idiot
imbecile debil
imbecile blbec
imbecile imbecil
imbeciles imbecilové
imbecilic imbecilní
imbecility slabomyslnost
imbecility imbecilita
imbrication překrývání
IMF Impossible Mission Forces fiktivní organizace ve filmu Mission Impossible
in block letters hůlkovým písmem
in the black být v plusu
in the black vykazovat finanční zisk
in the top tax bracket nejvyšší daňová skupina
inbound interface vstupní rozhraní
incumbency závazek
incumbency povinnost
indestructible resources nezničitelné zdroje
Index of Sustainable Economic Welfare (ISEW). Index udržitelného ekonomického blahobytu (ISEV)
indication substance indikační látka
individual saprobic index individuální saprobní index (Si)
infiltration protection object infiltrační ochranný objekt
inhabitancy obydlenost
Innsbruck město Rakousko
input bias current vstupní klidový proud
input substituting technology technologie nahrazující vstupy
International Bank for Reconstruction and Development Mezinárodní banka pro rekonstrukci a rozvoj
International Biological Programme International Biological Programme IBP
International Biological Programme IBP International Biological Programme
International Board for Plant Genetic Resources International Board for Plant Genetic Resources IBPGR
International Board for Plant Genetic Resources IBPGR International Board for Plant Genetic Resources
intra and intergenerational equity objective cíle inter a mezigenerační spravedlnosti
invertible function prostá funkce
irrigation branch pipe závlahová odbočka
isobaric izobarický
jabber control řízené přerušení přenosu
jabberwocky klient pro Jabber (XMPP) IM systém
jet black černý jako uhel
jet black černý jako uhel
job action protest zaměstnanců
job applicant uchazeč o zaměstnání
job performance pracovní výkon
joint and several liability doctrine doktrina spojené a individuální zodpovědnosti
katabatic katabatický
katabolic katabolický
keep back uschovat
keep back tajit
kick the bucket natáhnout bačkory
kickback provize
kickback úplatek
knee brace kolenová výztuha
knee breeches krátké kalhoty
Knickerbocker Knickerbocker
knickerbockers pumpky
lab technician laborant
labelling (eco labelling) značení výrobků (šetrných vůči prostředí)
labor contract pracovní smlouva
labor cost mzdové náklady
labor force pracující
labor force pracovní síla
labor force dělnictvo
laboratory technician laborant
Labour Code zákoník práce
labour costs mzdové náklady
laid back uvolněný
laid back neformální
laid back bezstarostný
laid back bezstarostný
laid back neformální
laid back uvolněný
lampblack lampové saze
landscape balance rovnováha krajiny
late effect of toxic substance pozdní účinek toxické látky
lean back opřít se
lean over backwards dělat něco nezvykle intenzivně, moci se přetrhnout kvůli něčemu, dělat co se dá
leaseback zpětný pronájem
leave of absence dovolená
leave of absence služební volno
left back levý obránce
letherbacks želvy kožatky
liability insurance pojištění odpovědnosti
liability insurance pojištění odpovědnosti za škodu
library card čtenářský průkaz
library science vědecká knihovna
limited (liabitity) company společnost s ručením omezeným
limited liability company společnost s ručením omezeným
limnobiocycle limnobiocyklus
lobectomy lobektomie
local public goods lokální veřejné statky
Long Beach město Spojené státy americké
long term objectives dlouhodobé cíle
look back ohlížet se
look back ohlédnout se
look back dívat se zpět
low frequency disturbance nízkofrekvenční rušení
lowest observed adverse effect level loael
Lubbock Lubbock
lubricant mazadlo
lubricant mazivo
lubricate promazat
lubricate mazat
lubricated namazaný
lubrication mazání
lubricator mazadlo
lubricious kluzký
lubricity kluzkost
lubricity klouzavost
lumberjack dřevorubec
macrobiotic makrobiotický
macrobiotic diet makrobiotická dieta
macrobiotics makrobiotika
make sbs. blood run cold krev stydne v žilách
mandibulofacial menibulofaciální
marginal variable costs marginální proměnné (variabilní) náklady
material substance věcná podstata
materials balance materiálová rovnováha
materials balance analysis analýza rovnováhy materiálů
Maximum Achievable Control Technology (MACT). technologie maximální dosažitelné kontroly (MACT)
maximum allowable concentration (MAC) of substances NPK nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě)
maximum allowable concentration (MAC) of substances nejvyšší přípustná koncentrace látek (ve vodě NPK)
maximum allowable pesticide concentration nejvyšší přípustná koncentrace pesticidu
MBUC Mind Bogglingly Unlikely Coincidence
MCPA herbicide MCPA herbicid
megabucks milióny dolarů
member country členská země
membership card průkaz
membership card členský průkaz
membership card legitimace
metabolic metabolický
metabolically metabolicky
methane bacterium metanová bakterie
microbalance mikrováhy
microbiocoenosis mikrobiocenóza
microbiological mikrobiologický
military blockade vojenská blokáda
mineralization of organic substances mineralizace organických látek
Ministry of Labour and Social Affairs Ministerstvo práce a sociálních věcí
mobcap ženský domácí čepec
mobile air pollution source mobilní zdroj znečišťování ovzduší
mobile crane automobilový jeřáb
mobile crane mobilní jeřáb
mobile sources of air pollution mobilní zdroje znečištění ovzduší
mole broach krtek
monoalphabetic jednopísmenný
monosyllabic nemluvný
mossback stařec
mossback zpátečník
mossback venkovan
multivariable control system systém s více vstupy a výstupy
mycolytic bacterium mykolytická bakterie
myxobacterium myxobakterie
National Audubon Society National Audubon Society
NBC Národní společnost pro TV vysílání
Nebuchadnezzar Nebukadnesar
Nebuchadnezzar Nabuchodonozor
netback pricing zpětné netto oceňování
network enabled capabilities sítí aktivované schopnosti
network enabled capabilities síťové schopnosti
newborn child miminko
no observable effect concentrations (noec) koncentrace nevyvolávající viditelný efekt
no observed adverse effect level noael
non abstractive use neabstraktivní využití (vody)
non basic objectives podružné cíle
non belligerency válečný stav
non compulsive objectives nenaléhavé cíle
non observance nedodržení
non polar extractive substance nepolární extrahovatelná látka (NEL)
Non recoverable costs Nepřeúčtovatelné náklady
non renewable natural resource neobnovitelný přírodní zdroj
non renewable resource neobnovitelné zdroje
non renewable resources neobnovitelné zdroje
non reversable landscape change nevratná změna krajiny
non selective herbicide neselektivní herbicid
non viable fish stocks neživotaschopné zásoby rybí populace
nonbasic neelementární
nonbelligerency válečný stav
nonblocking nebránící
nonobjective neobjektivní
nonobservance nedodržení
nonpublic neveřejný
not by a fraction ani za mák
Not In My Back Yard (NIMBY). ne na mém dvoře
notary public notář
noxious substance noxa
noxious substance látka škodlivá zdraví
number cruncher superpočítač
number crunching čísla chroustající
Nyquist stability criterion Nyquistovo kritérium stability
obduracy umíněnost
obduracy tvrdohlavost
obedience věřící
obedience podřízenost
obedience poslušnost
obeisance pukrle
obeisance hold
obeisance úklona
obeisance úcta
obeisance poklona
obeisance podrobení se
obeisance pocta
obfuscate zmást
obfuscate zatemnit
obfuscate poplést
obfuscate otupit
obfuscated zmátl
obfuscated zmatený
obfuscated zatemnil
obfuscated popletl
obfuscation zatemnění
obfuscation zmatek v pojmech
obfuscation zmatení pojmů
obfuscation zatemňování
obfuscatory zatemněný
obituary notice parte
object věc
object předmět
object objekt
object namítat
object code cílový kód
object language cílový jazyk
object lesson názorná lekce
object of the verb podmět slovesa
object oriented database objektově orientovaná databáze
object oriented database management system řídící systém objektově orientované databáze
object oriented programming language objektově orientovaný programovací jazyk
objected namítal
objected objektově
objectification objektivizace
objectify zhmotnit
objectify objektivizovat
objecting protestování
objecting namítání
objection protest
objection námitka, nesouhlas
objection vada
objection reklamace
objection protestování
objection odpor
objection nesouhlas
objection chyba
objection námitka
objectionable vadný
objectionable sporný
objectionable problematický
objectionable nežádoucí
objectionable nevyhovující
objectionable nepříjemný
objectionable nechutný
objectionable budící námitky
objectionableness nepřijatelnost
objectionably nepřijatelně
objections námitky
objective předmětový pád
objective předmětový
objective vnější
objective úkol
objective účel
objective reálný
objective předmětný
objective objektiv
objective objektivní
objective názorný
objective cíl
objective cílový
objective function účelová funkce
objective truth rules objektivní pravidla pravdy
objectively objektivně
objectiveness objektivnost
objectiveness nestrannost
objectives záměry
objectives cíle
objectivity reálnost
objectivity objektivnost
objectivity nestrannost
objectless bez určitého cíle
objector protivník
objector oponent
objectors protivníci
objectors oponenti
objectors odpůrci
objects objekty
obligate microorganism obligátní mikroorganismus
obscene oplzlý
obscene neslušný
obscene obscénní
obscenely sprostě
obscenely oplzle
obscenely obscénně
obscenities nemravnosti
obscenity nemravnost
obscenity necudnost
obscenity oplzlost
obscenity obscénnost
obscurant zpátečnický
obscurantism tmářství
obscurantist tmářský
obscurantist tmář
obscuration zatmění
obscuration zatemnění
obscuration zastínění
obscure nezřetelný
obscure skrytý
obscure tmavý
obscure neznámý
obscure skrýt
obscure učinit nejasným
obscure zahalit
obscure temný
obscure nevysvětlitelný
obscure zatemnit
obscure nesrozumitelný
obscure podivný
obscure nejasný
obscured zakrytý
obscured zahalený
obscurely temně
obscureness obskurnost
obscurer temnější
obscurest nejtemnější
obscuring zatemňující
obscuring zamlžující
obscurity záhadnost
obscurity neznámost
obscurity nejasnost
observance zachovávání
observance pozorování
observance dodržování
obsolescence zastarávání
obsolescence zastaralost
obsolescent zastarávající
obsolescing bargain zastarávající výhodnost
obstacle překážka
obstacles překážky
obstetric porodnický
obstetrician porodník
obstetrics porodnictví
obstinacy umíněnost
obstinacy tvrdošíjnost
obstinacy tvrdohlavost
obstruct zatarasit
obstruct zablokovat
obstruct překážet
obstructed zatarasil
obstructed zablokoval
obstructing překážení
obstructing blokování
obstruction překážka
obstructionism obstrukční politika
obstructionism obstrukcionismus
obstructionist obstrukčník
obstructive překážející
obstructive obstrukční
obstructively obstrukčně
obstructiveness překážení
octosyllabic osmislabičný
Offenbach město Německo
oligobiogenic element oligobiogenní prvek
oligocarbophilic microorganism oligokarbofilní mikroorganismus
olive branch olivová ratolest
on my back na mých zádech
on the way back na zpáteční cestě
open balance pohledávka
orbicular okrouhlý
orthorhombic rombický
outback vnitrozemí Austrálie
outbalance převažovat
outbalance převážit
outbound interface výstupní rozhraní
outstanding balance nezaplacený zůstatek
over abundance nadbytek
overabundance nadbytek
overabundance více než nadbytek
overbalance převážit
overdraft bank account kontokorentní účet
oversubscribe objednat více než je nabízeno
paid by check placeno šekem
pale by comparison blednout ve srovnání
pantosaprobic organism pantosaprobní organismus
paperback brožura
paperback brožovaná kniha
paperback brožovaný
paperbacks knížečky
paperbacks brožury
parabolic parabolické
parabolic parabolický
parabolic mirror parabolické zrcadlo
parabolic reflector parabolický reflektor
pat on the back poplácání po zádech
pay back vrátit peníze
pay back splatit
pay back oplatit
pay back odplata
pay by cheque platit šekem
payback odplata
payback splatnost
PEBCAK Problem Exists Between Chair And Keyboard
PEBKAC problém mezi klávesnicí a židlí
pelagic biocycle pelagobiocyklus
pentasyllabic pětislabičný
peripheral antierosion berm ditch protierozní záchytný příkop obvodový
personal bankruptcy osobní bankrot
pesticide evaluation test object testovací objekt k hodnocení pesticidu
phobic fóbický
phobic panický
photophobic organism fotofóbní organismus
piggyback využít
pinball machine hrací automat
pinchbeck tombak
pinchbeck nepravý
pinchbeck falešný
plant bacteriosis bakterióza rostlin
plant virus habitation centre ohnisko výskytu rostlinného viru
platinum black platinová čerň
play back přehrát
playback playback
playback reprodukce
PLBKAC Problem Lies Between Keyboard And Chair
plebiscit hlasování
plebiscit plebiscit
plebiscite lidové hlasování
plebiscite referendum
plebiscite plebiscit
plumbing stack instalační šachta
Police of the Czech Republic státní policie
polychlorinated biphenyl (PCB) polychlorovaný bifenyl (PCB)
polysyllabic mnohoslabičný
post come up herbicide application aplikace herbicidu po vzejití (rostliny)
pre come up herbicide application aplikace herbicidu před vzejitím (rostliny)
pre pubescent předpubertální
pre sowing herbicide application použití herbicidu před setím
prefabricate předvyrobit
prefabricate prefabrikovat
prefabricated prefabrikovaný
prefabricated stavebnicový
prefabricated tower block panelák
prefabrication prefabrikace
prefabrication předvýroba
premises used for business activity prostor sloužící k podnikání
prepubescent předpubertální
prescribed pesticide dose předepsaná dávka pesticidu
probabilistic pravděpodobnostní
probabilistically pravděpodobnostně
probation officer sociální kurátor
problematic problematický
problematical problematický
problematically problematicky
problematically sporně
proboscidian chobotnatý
proboscis hovorově velký nos
proboscis chobot
product obsolescence zastaralost výrobků
production possibilities curve křivka výrobních možností
profit based conservation ochrana založená na zisku
prohibition of activity zákaz činnosti
proof by contradiction důkaz sporem
proper subspace vlastní podprostor
protuberance protuberance
protuberance výrůstek
psychotropic substance psychotropní látka
pubescence dospívání
pubescence ochlupení
pubescence puberta
pubescent dospívající
pubic stydký
pubic hair ochlupení ohanbí
public veřejnost
public veřejný
public publikum
public státní
public obecenstvo
public (state) ownership veřejné (státní) vlastnictví
public access veřejně přístupný
public access veřejný přístup
public administration veřejná správa
public advantage veřejné blaho, veřejný prospěch
public auction veřejná dražba
public authorities veřejné úřady
public authorities orgány veřejné moci
public bad veřejná ztráta
public benefit (benevolent) society obecně prospěšná společnost
public cleaning čištění města
public constructions veřejné stavby
public convenience záchodek
public corporation veřejná korporace
public debate veřejná debata
public debt státní dluh
public debt veřejný dluh
public discussion veřejná diskuze
public domain veřejně dostupné
public expenditure veřejné výdaje
public funds veřejné fondy
public goods veřejné statky
public health zdravotnictví
public health veřejné zdraví
public health insurance veřejné zdravotní pojištění
public house hostinec
public choice analysis analýza veřejné volby
public interest theory of regulation teorie regulace veřejného zájmu
public limited company veřejná společnost
public notice vyhláška
public notice veřejná vyhláška
public opinion veřejné mínění
public ownership veřejné vlastnictví
public property veřejný majetek
public property veřejný zájem
public prosecutor státní žalobce
public prosecutor státní zástupce
public prosecutor’s office státní zastupitelství
public relations styk s veřejností
public relations man mluvčí
public relations person mluvčí
public sale veřejná dražba
public sale dražba
public sector veřejný sektor
public sector státní sektor
public servant veřejný zaměstnanec
public servant státní úředník
public servant státní zaměstnanec
public service služba veřejnosti
public service veřejná služba
public service veřejné služby
public service nevýdělečná činnost
public service veřejnoprávní
public school veřejná škola
public school brit. exkluzivní soukromé gymnázium
public spending veřejné výdaje
public toilet záchodek
public transport veřejná doprava
public transport (city public transport) městská hromadná doprava
public trust doctrine. teorie veřejné zodpovědnosti
public utility veřejné služby
publican hostinský
publication zveřejnění
publication uveřejnění
publication publikace
publications publikace
publicise propagovat
publicised propagovaný
publicising propagování
publicist publicista
publicity reklama
publicize propagovat
publicized propagovaný
publicly veřejně
pull back stáhnout
pull back stáhnout zpět
pullback stáhnout zpět
push back odstrčit
push back odsunout
put back oddálit
put back odložit
put back vrátit
put back dát na místo
put obstacles klást překážky
qabalistic kabalistický
quarterback rozehrávač
Quebec Quebec
Quebec Quebek
Quebecker občan Quebecu
rabbinic rabínovo
rabbinic rabínský
rabbinical rabínský
rabbit bandicoot bandikut králíkovitý
rabbit eared bandicoot bandikut králičí
rabbit hutch králíkárna
rabbit punch praštit jako králíka
radar beacon radarová maják
radio broadcast rozhlasové vysílání
rambunctious bouřlivý
rambunctiously bouřlivě
rambunctiousness bouřlivost
razorback plejtvák
razorback kanec
Reasonably Available Control Technology (RACT). rozumně dosažitelná ochranná technologie (RACT)
Rebecca ženské křestní jméno
recreation benefits of environmental resources rekreační přínosy environmentálních zdrojů
recyclable resources recyklovatelné zdroje
red blood cell červená krvinka
redbrick nově založená univerzita
redistribution of income přerozdělování důchodu
redistribution of income přerozdělení
Refugee Facilities Administration of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Správa uprchlických zařízení MV
rehabilitation (medical) léčebná rehabilitace
rehabilitation care rehabilitační péče
rehabilitative care rehabilitační péče
relative abundance relativní abundace
remembrance památka
remembrance připomenutí
remembrance upomínka
remove st from obscurity vynést na světlo
renewable natural resource obnovitelný přírodní zdroj
renewable resource obnovitelné zdroje
renewable resources obnovitelné zdroje
republic republika
republican republikánský
republican republikán
republicanism republikánství
republication opětovné vydání
republics republiky
resemblance podobnost
residual herbicide effect reziduální následný účinek herbicidu
resistance of substance odolnost látky
restore balance obnovit rovnováhu
restrictive budgetary policy restriktivní rozpočtová politika
reverberance odraz
rhombencephalon zadní mozek
rhombic rombický
ribcage hrudní koš
ribcage žebra
ribonucleic ribonukleový
ribonucleic acid ribonukleová kyselina
right back pravý zadák ve fotbale
risk assessment, LOAEL (Lowest observed adverse effect level hodnocení rizika, LOAEL
risk assessment, NOAEL (No observed adverse effect level) hodnocení rizika, NOAEL
riverbed forming process korytotvorný proces
roadblock zátaras
Robinson Crusoe hrdina románu Daniela Dafoe
robotic robotický
robotics robotika
roebuck srnec
rollback redukce
ROTFSTCLMAAOBPO Rolling On The Floor Scaring The Cat Laughing My Ass And Other Body Parts Off [zkr.]
round bracket kulatá závorka
roundabout production zprostředkovaná výroba
rubberneck zvědavec
rubicund ruměný
rubric význačně psaná pasáž
rubric odstavec
sabbatic sabatový
sabbatical dovolená po 7 letech
sabbatical vědecká dovolená
sabbatical sabatový
sabbatical leave dlouhodobá dovolená
sabbatical year roční vědecká dovolená
saber toothed cat šavlozubý tygr
saprobic organism saprobie
saprobic succession saprobní sukcese
saprobic system systém saprobií
saprobic valency saprobní valence
saprobity scale stupnice saprobity
sawbuck desetidolarovka
SBCN Sitting Behind the Computer, Naked
scorbutic kurdějový
sebaceous mazový
sebaceous tukový
Section for Residence of Foreigners of the Ministry of the Interior of the Czech Republic Oddělení pobytu cizinců MV
selective herbicide selektivní herbicid
semblance zdání
send back poslat zpátky
separate aerobic sludge stabilisation oddělená aerobní stabilizace kalu
set back pozastavit
set back překazit
set back překážka
setback překážka
shambolic chaotický
short term balance krátkodobá rovnováha
Siberian accentor pěvuška sibiřská
side bracket jednoramenný
sit back sedět nečinně
slash and burn cleaning žďáření
sludge blanket clarification čiření ve vločkovém mraku
sludge blanket clarification čiření ve vznosu (vodárenství)
sludge bulk concentration objemová koncentrace kalu
snap back okřiknout
snob effects snobské efekty
soil acting herbicide půdněaktivní herbicid
soil sterilization by total herbicide ošetření půdy totálním herbicidem
soil water balance bilance půdní vody
soil water balance půdní vláhová bilance
somnambulistic náměsíčný
son of a bitch čubčí syn
sorbed substance sorbát
sorbefacient absorpční
square bracket hranatá závorka
stability criterion kritérium stability
stabilization of prices stabilizace (zpevnění, vyrovnání) cen
stabilization of the economy stabilizace ekonomiky
stabilizing dam section stabilizační část hráze
stand back ustoupit dozadu
stand back poodstoupit
starting block startovní místo
Steinbeck Steinbeck
sterilization substance sterilant
stickleback druh ryby
stimulation substance stimulátor
stretch back pocházet z
stretch back zasahovat do minulosti
strike back oplatit
strike back vrátit
stroboscope stroboskop
stroboscopic stroboskopický
stumbling block kámen úrazu
stumbling block překážka
sub continent subkontinent
sub lease agreement/contract podnájemní smlouva
subacid nakyslý
subacid kousavý
subacute toxicity subakutní toxicita
subarctic sub arktický
subarctic subarktický
subatomic subatomární
subbranch pod odvětví
subcategory podkategorie
subclass podtřída
subclasses podtřídy
subclavian situovaný pod klíční kostí
subcommittee podvýbor
subcommittee subkomise
subcompact dvoudveřové auto
subconscious podvědomí
subconscious neuvědomělý
subconscious podvědomý
subconsciously neuvědoměle
subconsciously podvědomě
subconsciousness podvědomí
subcontinent subkontinent
subcontinental sub kontinentální
subcontract dodatek
subcontract subdodávka
subcontract subkontrakt
subcontractor subdodavatel
subcortical subkortikální
subcultural subkulturní
subculture subkultura
subcutaneous podkožní
subcutaneously podkožně
subdirectories podadresáře
subdirectory podadresář
subduction subdukce
subharmonic subharmonický
subchannel podkanál
subchannels podkanály
subchronic exposure subchronická expozice
subchronic study subchronická studie
subjacent ležící níže
subject podmět
subject téma
subject věc
subject osoba
subject subjekt
subject jedinec
subject námět
subject předmět
subject matter téma
subject matter sledovaný předmět
subject matter sledovaná problematika
subject matter předmět
subject matter námět
subject matter téma
subject matter námět
subject matter jurisdiction věcná příslušnost
subject of study studijní obor
subject to customs duty podléhající clu
subjected namáhaný
subjected podrobený
subjected vystavený
subjection namáhání
subjection podrobení
subjective subjektivní
subjectively subjektivně
subjectivism subjektivizmus
subjectivist subjektivista
subjectivity subjektivita
subjectivity subjektivnost
subjects předměty
subjects subjekty
subjects témata
subjunctive konjunktiv
sublethal pesticide dose subletální dávka pesticidu
submachine gun rychlopalná pistole
submachine gun samopal
submergence ponoření
submitting an application podání žádosti
suboceanic podmořský
subocular podoční
subrack kostra
subscribe upsat se
subscribe upisovat
subscribe subskribovat
subscribe schvalovat
subscribe podepsat (se)
subscribe podporovat
subscribe předplatit
subscribe to předplatit si
subscribe to odbírat
subscribed podporoval
subscribed předplacený
subscribed předplatil
subscriber předplatitel
subscriber upisovatel
subscriber účastnický
subscriber podporovatel
subscriber abonent
subscribers předplatitelé
subscribing předplacení
subscript dolní index
subscription předplatné
subscription předplacení
subscription podpis
subscription right upisovací právo
subscriptions předplatná
subscripts dolní indexy
subsection podčást
subsection pododdíl
subsection podsekce
subsection subsekce
subsection pododstavec
subsections podsekce
subsequence podposloupnost
subsequence subsekvence
subsequence vybraná posloupnost
subservience podlézavost
subservience podřízenost
subschema podschéma
subschema subschéma
subsidence pokles
subsidiary company dceřinná společnost
subsidiary protection doplňková ochrana
subsistence živobytí
subsistence bytí
subsistence obživa
subsistence jsoucnost
subsistence minimum existenční minimum
subsistence production produkce potravin
subsonic podzvukový
subsonic subsonický
subspace podprostor
substance hmota
substance substance
substance majetek
substance materiál
substance látka
substance jmění
substance jádro
substance podstata
substances látky
substitute family care náhradní rodinná péče
substitution effect substituční efekt
substitution effect of carbon taxes substituční efekt uhlíkové daně
substructure podstruktura
substructure substruktura
substructure subsystém
substructure spodní stavba
subsurface podloží
subsurface drainage podzemní odvodnění
subsurface irrigation podpovrchová závlaha
subtenancy podnájem
subtopic bod v obsahu
subtract odčítat
subtract from sth odčítat z čeho
subtract from sth odčítat od čeho
subtract from sth odečíst
subtracted odečtený
subtracting odečítající
subtracting odečítání
subtraction odčítání
subtraction odečtení
subtractive odčítací
subtractive subtraktivní
subtracts odečítá
subtropical subtropický
subtropics subtropy
sulphur bacteria sirná bakterie
sunblock opalovací krém
superabundance hojnost
superabundance nadbytek
sustainability accounting udržitelné národní účetnictví
sustainability indicators indikátory udržitelnosti
sustainability principle princip udržitelnosti
sustainable agriculture alternativní zemědělství
swashbuckler vejtaha
swashbuckler chvastoun
swept back šípové křídlo
sweptback šípové křídlo
switchback serpentina
sybaritic rozkošnický
sybaritic požitkářský
syllabic slabičný
symbiotic symbiotický
symbiotically symbioticky
symbolic symbolický
symbolical obrazný
symbolical symbolický
symbolically symbolicky
system herbicide systémový herbicid
Tabasco tekutý kořenící přípravek
Tabasco sauce tekutý kořenící přípravek
tabernacle svatostánek
table of contents obsah
table tennis racquet pálka na stolní tenis
tablecloth ubrus
tailback kolona např. aut
take a look back poohlédnout poohlédl
take aback překvapit
take back vzít zpět
take back odvolat
talk back odmlouvat
talk back odpovídat
talkback reakce uživatele
talkback zpětný dotaz
taxable income zdanitelný příjem
TBC To Be Continued
technophobic technofobický
teratogenic substance teratogenní látka
the abyssal depths of the ocean nezměrné hlubiny oceánu
think back vzpomínat
thiobacterium thionová bakterie
thrombocyte trombocyt
thrombotic trombotický
throwback návrat
thumbscrew druh mučícího nástroje
thumbtack připíchnout
thumbtack připínáček
thumbtack rýsováček
timber species dřeviny
to be a pain in the neck být (příjemný) jako kudla v zádech
to be subject to st podléhat čemu
to debit an account zatížit účet
to pay back splatit
to restore balance obnovit rovnováhu
to subtract costs odečíst náklady
to the back dozadu
tobacco tabák
tobacconist trafikant
tobacconist´s trafika
tolerance to toxic substances tolerance k toxickým látkám (ve vodě)
tombac tombak
total allowable catch celkový povolený úlovek
total herbicide totální herbicid
tower block panelový dům
toxic substance škodlivina
trade balance obchodní bilance
trade balance (balance of trade) obchodní bilance (rovnováha)
trading possibilities curve křivka obchodních možností
transaction (business transaction) obchod
treble clef houslový klíč
trombiculiasis trombikulóza
tubercle nádor
tubercular tuberkulózní
tubercular nádorový
tubercular osoba postižená tuberkulózou
tuberculin tuberkulin
tuberculoid tuberkulový
tuberculosis tuberkulóza
tuberculous tuberkulózní
tuberculous nádorový
turbocharged motor s turbem
turbocharged přeplňovaný
turbocharger turbodmychadlo
turbocharger turbokompresor
turbulence turbulence
turbulency turbulence
turn back vrátit se
turn back změnit názor
turnbuckle napínák
umbilical pupeční
umbilicus pupek
unbacked nepodporovaný
unbacked outsider
unbalance vychýlit
unbalanced nevyrovnaný
unbecoming nepatřičný
unbecoming neslušný
unbleached nebělený
unblock odblokovat
unblocked odblokovaný
unbraced nevyztužený
unbuckle odepnout
unbuckled odepnutý
unfavourable balance of trade nepříznivá obchodní bilance
unindentified flying object neidentifikovatelný létající předmět
Union of Soviet Socialist Republics Svaz sovětských socialistických republik
unobjectionable nezávadný
unobjectionable přijatelný
unproblematic nekomplikovaný
unsaleable commodities neprodejné zboží
urban landscape sídelní krajina
valuable parcel cenný balík
variable costs variabilní (proměnlivé) náklady
Veblen effect Veblenův efekt
vibrancy živost
vincible ignorance zaviněná neznalost
Virginia Beach město Spojené státy americké
vitamin B complex vitamín B komplex
walk back ustoupit
walk back změnit své stanovisko
water biscuit vodový suchar
water body condition stav vodního útvaru
water depreciation through other substances than waste water znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 2
water polution through other substances than sewage znehodnocování vod jinými látkami než odpadními vodami 1
webcam webová kamera
well balanced vyrovnaný
wettable pesticide powder smáčitelný prášek pesticidu
white balance vyvážení bílé
white birch bříza bradavičnatá
white blood cell leukocyt
white blood cell bílá krvinka
white blood corpuscule bílá krvinka
will becomes stane se
wood block dřevěná kostka
wood block dřevěné razidlo
workbench ponk
workforce, labour force pracovní síla
write back odepsat
WYLABOCTGWTR Would You Like A Bowl Of Cream To Go With That Remark?
xebec šebeka
xenobiotic xenobiotikum
xenophobic xenofobní
zebra crossing přechod pro chodce
zwieback druh sucharu
zwieback biskvit


Levné letenky z Prahy

Podobné překlady pro "b c":

bathtub curve = vanová křivka
sub continent = subkontinent
vitamin b complex = vitamín B komplex

Překlady jednotlivých slov:

b
c


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2020 - všechna práva vyhrazena | Kování na dveře | Investiční zlato | Angličtina Mladá Boleslav | Fotografie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace