Slovník online
Anglicko český slovník online

AIN T - překlad

AnglickoCeskySlovnik.cz

   

"ain t" - přejít k překladu


Český překlad sousloví ain t můžete najít mezi následujícími překlady:

Použití "ain t" a slova příbuzná

Anglicky Český překlad
a grain of truth zrnko pravdy
a pain in the butt osoba dělající problémy
abut against přiléhat k
abut against dosedat k
acquaint seznámit
acquaint informovat
acquaint obeznámit
acquaintance známost
acquaintance obeznámenost
acquaintance zkušenost
acquaintance známá
acquaintance známý
acquaintances obeznámenosti
acquaintances známí
acquaintanceship známost
acquainted obeznámený
acquainted seznámený
against ve sporu s
against naproti
against proti
against oproti
against all odds patrně se nestane
against all the odds navzdory všemu
against all the odds proti všemu očekávání
against payment po zaplacení
against the DTD proti DTD
against the grain proti srsti
agriculture, sustainable development. zemědělství, trvale udržitelný rozvoj
ain´t nejsi
as plain as the nose on your face velmi jasný
ascertainment zjištění
attainability dosažitelnost
attainability dostupnost
attainment znalosti
attainment vzdělání
attainment docílení
attainment dosažení
attaint zneuctít
bankruptcy constraint omezení bankrotem
bargain basement úpadkový
bargaining solution výsledek vyjednávání
be against být proti
be up against čelit (něčemu)
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
bias, budget constraint zkreslení, rozpočtové omezení
bodypaint malování na tělo
bodypaint malba na těle
brain stem mozkový kmen
brain storm společné vymýšlení řešení problému
brain teaser hlavolam
brain traffic pochod myšlenek v mozku
brain trust skupina odborných poradců
brain truster člen mozkového trustu
brainstem mozkový kmen
brainstorm náhlý nápad
brainstorming brainstorming
brainstorming spontánní diskuse při hledání řešení
brainstorming využití náhlých nápadů
brainteaser obtížný problém
budget constraint rozpočtové omezení
capital gains tax daň z kapitálových výnosů
cassation complaint kasační stížnost
certainties jistoty
certainty určitost
certainty jistota
certainty effect efekt jistoty
certainty equivalence jistota ekvivalence
come again on st. opakovat něco
complain about postěžovat si
complainant žalobce
complainant stěžovatel
complaint reklamace
complaint žaloba
complaint stížnost
complaint nářek
complaint nemoc
complaint podnět
complaints stížnosti
conducting main drainage ditch svodný odvodňovací příkop
constitutional complaint ústavní stížnost
constrained extreme vázaný extrém
constraint zdrženlivost
constraint rozpaky
constraint přinucení
constraint omezení
constraint nátlak
constraint donucení
constraint sebeovládání
constraint stísněnost
constraints zábrany
constraints omezení
containerization kontejnerizace
containment omezení
containment kontrola
contraindication kontraindikace
contraindication vedlejší účinky
critical rainfall duration kritická doba trvání deště
daintily půvabný
daintily jemný
daintily drobný
daintily malý
daintily úhledný
daintily roztomilý
daintiness vábnost
daintiness vybranost
daintiness vkusnost
daintiness delikátnost
dainty okouzlující
dainty vkusný
dainty vybíravý
dainty mlsný
dainty delikátní
dainty chutný
dainty choulostivý
dainty lahůdka
discrimination (against somebody) diskriminace
distraint zabavení
distraint exekuce
drain depth hloubka drénu
drain fitting drenážní tvarovka
drain length délka drénu
drain tile drenážní trubka
drain trench backfilling zásyp drenážní rýhy
drain trench filling výplň drenážní rýhy
drainage canal network density hustota odvodňovací kanálové sítě
drainage canal structure objekt odvodňovacího kanálu
drainage equipment odvodňovací zařízení
drainage equipment element odvodňovací prvek
drainage equipment element odvodňovací detail
drainage filter drenážní filtr
drainage inspection well drenážní šachtice
drainage method způsob odvodnění
drainage network odvodňovací síť
drainage network drenážní síť
drainage network density hustota odvodňovací sítě
drainage network density hustota drenážní sítě
drainage outlet structure drenážní výusť
drainage pumping station odvodňovací čerpací stanice
drainage structure drenážní objekt
drainage system odvodňovací soustava
drainage system admission zaústění odvodňovací soustavy
drainage tapening páskování
drainage trench drenážní rýha
drainage water drenážní voda
drainage with deep digging drenáž s podrýváním
drainage with depth loosening drenáž s hloubkovým kypřením
drainage with digging drenáž s podrýváním
draining ditch odvodňovací příkop
draining ditch spacing rozchod odvodňovacích příkopů
duty of maintenance vyživovací povinnost
educational attainment dosažené vzdělání
efficiency and sustainability efektivnost a udržitelnost
entertainment zábavní
entertainment zábava
entertainments zábavy
entertainments estrády
entrainment nakládání na vlak
environmental assets, sustainability environmentální jmění, udržitelnost
epoxy resin paint epoxidová nátěrová hmota
excavation technology of drainage construction výkopová technologie výstavby drenáže
excavationless technology of drainage construction bezvýkopová technologie výstavby drenáže
explain to vysvětlit
explain to vyložit někomu
faint zeslábnout
faint omdlévat
faint chabý
faint bázlivý
faint nesmělý
faint mdlý
faint omdlít
faint bezvědomí
faint slabost
faint hearted zbabělý
faint hearted bázlivý
fainted omdlel
fainted ochabl
fainter omdlévající osoba
faintest nejmenší
fainthearted zbabělý
fainthearted bázlivý
fainting omdlévání
faintly slabě
faintly mdle
faintness slabost
faintness mdloba
faints mrákoty
faints mdloby
fine grain pesticide jemně mletý pesticid
finger paint nanášet barvu prstem
finger paint nanášet barvu prstem
finger painting malba prstem
floodplain forrest lužní les
get acquainted with seznamovat se
get acquainted with seznámit se
go against dopadnout
go against příčit se
grant maintained dotovaný vládou
greasepaint líčidlo
guard against ubránit
chain monitoring řetězové monitorování
chain reaction řetězová reakce
chain tool nýtovačka
chlorinated rubber paint chlorkaučuková nátěrová hmota
impenetrable rain forest neprostupný deštný les
inpaint retušovat
inpainting retušování
input resistance height of drain tile vstupní odporová výška drenážní trubky
jar against narazit
jar against být v rozporu s
kainite kainit
knock against srazit se s
landfill drainage system drenážní systém skládky
lean against opírat se o
legal action against the decision of an administrative authority žaloba proti rozhodnutí správního orgánu
main hydromelioration network hlavní hydromeliorační síť
main protective dike hlavní ochranná hráz
main stream hlavní tok
main street hlavní třída
mainframe computer mainframe
mainmast hlavní stěžeň
mainstay hlavní část
mainstay pilíř
mainstream hlavní směr
maintain uživit
maintain zachovat
maintain udržet
maintain udržovat
maintainability udržovatelnost
maintainable udržovatelný
maintainable udržitelný
maintained udržovaný
maintainer udržovatel
maintainers udržovatelé
maintaining údržba
maintaining udržující
maintaining zachovávat
maintaining udržovat
maintaining obsluhování
maintains udržuje
maintenance vydržování
maintenance udržovací
maintenance udržení
maintenance obhospodařování
maintenance servisní
maintenance údržba
maintenance udržování
maintenance man údržbář
maintenance policy koncepce údržby
maintenance staff personál údržby
maintenances udržování
maintop koš na stěžni
make a complaint stěžovat si
match against rovnat
mountain goat horská koza
mountaintop vrcholek hory
mural painting nástěnná malba
nonattainment areas oblasti s nadstandardním znečištěním
obtainment dosažení
oil paint olejový nátěr
oil paint olejová barva
oil paint olejový nátěr
oil paint olejová barva
oil painting olejomalba
oil painting olejomalba
open collecting drainage ditch sběrný odvodňovací příkop
pain in the ass osina v prdeli
pain in the ass protivný jako štěnice
pain in the ass nepříjemnost
pain threshold práh bolesti
painstaking usilovný
painstaking přičinlivý
painstakingly snaživě
painstakingly horlivě
painstakingly pilně
paint nátěr
paint natírat
paint lak
paint barva
paint vymalovat
paint malovat
paint popisovat
paint líčit
paint zobrazit
paint líčidlo
paint a picture namalovat obrázek
paint the town red vyhodit si z kopýtka
paint the town red roztočit to
paintbox lakovací kabina
paintbox skříňka s barvami
paintbrush štětec
painted malovaný
Painted Desert oblast v Arizoně, USA
painter lakýrník
painter natěrač
painter malíř
painters malíři
painting natírání
painting malba
painting obraz
painting malování
painting malířství
paintings malby
paints maluje
paintwork malba
paintwork nátěr
patron saint svatý patron
patron saint ochránce
pertain to týkat se koho
plain chocolate hořká čokoláda
plain text prostý text
plainclothes v civilním oblečení
plainclothes man tajný policista
plainest nejobyčejnější
plainest nejprostší
plainest nejvšednější
plainchant druh kostelního zpěvu
plaint nářek
plaint žal
plaintext čistý text
plaintext nešifrovaný text
plaintiff strana žalující
plaintiff navrhovatel
plaintiff žalobce civilní
plaintiff žalobce
plaintive žalostný
plaintively plačtivě
plaintively žalostně
proceed against zakročit proti
protection of st against st chránění proti čemu
protection of st against st ochrana
quaint podivný
quaint kuriózní
quainter malebnější
quaintly starobyle
quaintness starobylost
radioactive waste containing artificial radionuclides radioaktivní odpad s umělými radionuklidy
radioactive waste containing natural radionuclides radioaktivní odpad s přirozenými radionuklidy
rage against zuřit na
rain forest deštný les
rain forest dešťový les
rain on their parade kazit zábavu
raincoat plášť do deště
raincoat nepromokavý
raincoat pláštěnka
rainfall inlet dešťová vpust
rainfall intensity intenzita deště
rainforest deštný prales
rainiest nejdeštivější
raining cats and dogs padají trakaře
raining cats and dogs leje jako z konve
raining cats and dogs lije jako z konve
rainstorm bouřka
rainstorm liják
rainswept zmoklý
rainwater dešťová voda
raise your hand against vztáhnout na někoho ruku
remain for a bit pozdržet se
remain stable zůstat stabilní
repaint překreslit
repainted překreslený
repainted restaurovaný
Rérolle drainage system Rérollova drenáž
restraint kontrolovaný
restraint omezený
restraint potlačený
restraint umírněný
restraint omezení
restraint omezování
restraint překážka
restraint sebekázeň
restraint sebeovládání
restraint zdrženlivost
retaining water course baffle přehrážka toku
sail against plout proti (např. loď proti větru)
sail against the wind plout proti větru přeneseně hovorově také: čelit problémům, odporu, atd.
Saint svatý
Saint svatá
Saint Saint
saint světec
Saint Helena Svatá Helena
Saint Lucia Svatá Lucie
Saint Petersburg Petrohrad
Saint Petersburg Leningrad
Saint Petersburg město Spojené státy americké
saint´s day jmeniny
sainted posvátný
sainted posvěcený
sainthood svatost
saintliness svatost
saintly svatý
saints svatí
self restraint sebeovládání
specific drainage discharge rate specifický drenážní odtok
stainless steel nerez ocel
strain at nadělat mnoho řečí s
structure on drain tile irrigation network objekt trubní závlahové sítě
sustainability udržitelnost
sustainability accounting udržitelné národní účetnictví
sustainability indicators indikátory udržitelnosti
sustainability principle princip udržitelnosti
sustainability steps kroky k udržitelnosti
sustainabkle development udržitelný rozvoj
sustainable agriculture alternativní zemědělství
Sustainable Development udržitelný vývoj
sustainable development trvale udržitelný rozvoj
sustainable development udržitelný rozvoj
sustainable forest management udržitelné lesní hospodářství
sustainable growth trvale udržitelný růst
suzerainty nadvláda
taint nákaza
taint skvrna
taint nakazit
taint poskvrnit
tainted nakažený
tainted poskvrněný
take measures to do st against st přijmout opatření proti
tax allowance (allowances against tax) daňová úleva
temporary draining ditch dočasný odvodňovací příkop
time domain quantities požadavky v časové oblasti
to be a pain in the neck být (příjemný) jako kudla v zádech
to make a mountain out of a molehill dělat z komára velblouda
train connection vlakové spojení
training centre učiliště
trainspotter milovník vlaků
trainspotter puntičkář
uncertainties nejasnosti
uncertainties nejistoty
uncertainty nejistota
uncertainty neurčitost
uncertainty analysis analýza neurčitosti
uncertainty analysis analýza nejistot
uncertainty factor (UF) faktor nejistoty
unmaintainable neudržitelný
unmaintainable neudržovatelný
unpainted nenabarvený
untainted nezkažený
use (re use; maintenance) užití (opětné užití; údržba)
vainest nejzbytečnější
wainscot deskování
wainscot táflování
wainscot táflovaný
wainscot táflovat
wainscot obkládání dřevem
wainscoting táflování
wainscotting deštění
wainscotting táflování
wall painting nástěnná malba
war paint nalíčení
war paint válečnické pomalování
warn against varovat před
warpaint válečné nalíčení
weigh against porovnávat
wet paint čerstvě natřeno
without restraint neomezeně
word painter spisovatel píšící květnatým jazykem


Levné letenky z Prahy

Podobné překlady pro "ain t":

brain teaser = hlavolam
brain traffic = pochod myšlenek v mozku
brain trust = skupina odborných poradců
brain truster = člen mozkového trustu
drain tile = drenážní trubka
drain trench backfilling = zásyp drenážní rýhy
drain trench filling = výplň drenážní rýhy
explain to = vysvětlit
chain tool = nýtovačka
input resistance height of drain tile = vstupní odporová výška drenážní trubky
pain threshold = práh bolesti
pertain to = týkat se koho
plain text = prostý text
structure on drain tile irrigation network = objekt trubní závlahové sítě

Překlady jednotlivých slov:

ain
t


Levné letenky do USA© Anglicko český slovnik 2008-2019 - všechna práva vyhrazena | Kování na dveře | Investiční zlato | Angličtina Mladá Boleslav | Fotografie

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.     Další informace